IPPP1/4512-528/15-4/MP | Interpretacja indywidualna

Stawka podatku dla prac konserwcyjno – remontowych w hali garażowej pod budynkiem mieszkalnym
IPPP1/4512-528/15-4/MPinterpretacja indywidualna
 1. budynek mieszkalny
 2. garaż
 3. roboty
 4. stawki podatku
 5. usługi
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 25 maja 2015 r. (data wpływu 29 maja 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 29 czerwca 2015 r. (data wpływu 1 lipca 2015 r.) na wezwanie Organu z dnia 19 czerwca 2015 r. (skutecznie doręczone w dniu 26 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla prac konserwacyjno – remontowych wykonywanych w hali garażowej pod budynkiem mieszkalnym - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 maja 2015 r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla prac konserwacyjno – remontowych wykonywanych w hali garażowej pod budynkiem mieszkalnym.

Wniosek uzupełniono w dniu 29 czerwca 2015 r. (data wpływu 1 lipca 2015 r. w odpowiedzi na wezwanie Organu z dnia 19 czerwca 2015 r. (doręczone w dniu 26 czerwca 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wspólnota Mieszkaniowa, którą stanowi budynek mieszkalny wielorodzinny z dwupoziomowym garażem podziemnym, usytuowanym na posesji, zmuszona była do zlecenia prac konserwacyjno-remontowych polegających na hydroizolacji i wymianie odwodnienia liniowego w częściach wspólnych nieruchomości, którą stanowią m.in. korytarze pomieszczenia w otwartej hali garażowej na poziomie -1 i -2. Z tytułu, że występują one bezpośrednio w hali garażowej budynku Wykonawca twierdzi, że na ww. prace zobowiązany jest do pobrania 23% stawki VAT zgodnie z art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, zaś Wspólnota Mieszkaniowa twierdzi, że powinna być to stawka 8%.

Usługi wykonywane są w oparciu o umowę i fakturowaniu usługi łącznie z materiałami.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 29 czerwca 2015 r. Wnioskodawca wskazał ponadto, że jest wykonawcą prac konserwacyjno-remontowych wykonywanych w opisanej we wniosku hali garażowej budynku wielorodzinnego, mieszkalnego.

Hala garażowa nie posiada odrębnej księgi wieczystej. Wg otrzymanych dokumentów przedmiotowa hala garażowa zgodnie z oświadczeniem poświadczonym przez przedstawiciela Spółki E. (deweloper) Pana Jacka K., w aktach notarialnych właścicieli lokali, stanowi nieruchomość wspólną budynku mieszkalnego wielorodzinnego z dwupoziomowym garażem podziemnym. Natomiast zgodnie z definicją Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych - budynki to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych. Przystosowane są do przebywania ludzi, zwierząt lub ochrony przedmiotów. Budynki obejmują również samodzielne podziemne obiekty budowlane przystosowane do ochrony ludzi, zwierząt lub przedmiotów (np. podziemne: schrony,szpitale, centra handlowe oraz warsztaty i garaże).

Hala garażowa nie jest lokalem użytkowym, lecz stanowi część wspólną budynku mieszkalnego. Natomiast budynkiem mieszkalnym wg PKOB jest obiekt budowlany, którego co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. Z treści wypisu z kartoteki lokali wydanego z upoważnienia Prezydenta M. W. przez Podinspektora w Biurze Geodezji i Katastru w dniu 26 marca 2010 r, wynika, że nieruchomość zabudowana jest budynkami mieszkalnymi, w których usytuowanych jest 198 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 10. 885,36 m2 oraz łącznej powierzchni pomieszczeń przynależnych 190,39 m2. Na podstawie zaświadczenia wydanego z up. Prezydenta M. W. przez p.o. Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy B. z dnia 11 marca 2010 r, stwierdzone zostało, że w przedmiotowym budynku mieszkalnym wielorodzinnym z garażem podziemnym, przy ul. E. 16 w W., znajduje się łącznie 198 samodzielnych lokali mieszkalnych oznaczonych numerami od 1 do 198, które w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy o własności lokali są samodzielnymi lokalami mieszkalnymi, wraz z przynależnymi pomieszczeniami gospodarczymi o nr od 1 do 28, zlokalizowanymi na kondygnacjach podziemnych, na poziomach -1 i -2. Natomiast w powoływanym już powyżej oświadczeniu przedstawiciela Inwestora (dewelopera) nieruchomość wspólną stanowią w szczególności: (...) klatki schodowe z komunikacją a także korytarze, pomieszczenia znajdujące się w otwartej hali garażowej na poziomie -1 i -2 budynku, w której znajdują się miejsca postojowe - na zasadach określonych w art. 3 ustawy o własności lokali.

W stropie pośrednim hali garażowej, pod budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, wystąpiły zarysowania przewodzące wodę (woda kapie na auta piętro niżej uszkadzając lakier oraz na posadzkę - uszkadzając powłokę) która niekorzystnie oddziaływa na stan konstrukcji (widoczna korozja stali).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy wykonawca prawidłowo interpretuje stosowanie stawki 23% VAT za usługi w częściach wspólnych (hala garażowa, strop pośredni między poziomem -2/-1) nieruchomości (Wspólnoty Mieszkaniowej), będącej budynkiem mieszkalnym...

Czy należy stosować w tym przypadku dla prac (usługa +materiał) stawkę 8% - jak dla części wspólnych, czy 23% - jako dla hali garażowej...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Na podstawie art. 41 ust. l2 ustawy o VAT, stawkę 8% stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym - zgodnie z art. 41 ust. 12a ustawy - rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264.

Zgodnie z par. 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy podatków od towarów i usług (Dz. U Nr 73, poz.392, z pózn. zm.), obowiązującego od dnia 6 kwietnia 2011 r. stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy obniża się do wysokości 8% dla m.in. robót konserwacyjnych budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt . 12 ustawy, lub ich części z wyłączeniem lokali użytkowych. Przedmiotowa hala garażowa zgodnie z oświadczeniem poświadczonym przez przedstawiciela Spółki E. (deweloper) Pana Jacka K., w aktach notarialnych właścicieli lokali, stanowi nieruchomość wspólną budynku mieszkalnego wielorodzinnego z dwupoziomowym garażem podziemnym. Natomiast zgodnie z definicją Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych - budynki to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych. Przystosowane są do przebywania ludzi, zwierząt lub ochrony przedmiotów. Budynki obejmują również samodzielne podziemne obiekty budowlane przystosowane do ochrony ludzi, zwierząt lub przedmiotów (np. podziemne: schrony,szpitale, centra handlowe oraz warsztaty i garaże).

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej podważa zasadność stosowania przez Wykonawcę 23% stawki VAT w tym przypadku, z uwagi na zapis w KW i aktach notarialnych, że hala garażowa nie jest lokalem użytkowym, lecz stanowi część wspólną budynku mieszkalnego. Natomiast budynkiem mieszkalnym wg PKOB jest obiekt budowlany, którego co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. Z treści wypisu z kartoteki lokali wydanego z upoważnienia Prezydenta M. W. przez Podinspektora w Biurze Geodezji i Katastru w dniu 26 marca 2010 r. wynika, że nieruchomość zabudowana jest budynkami mieszkalnymi przy ul. E. 16, w których usytuowanych jest 198 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 10 885,36 m2 oraz łącznej powierzchni pomieszczeń przynależnych 190,39 m2. Na podstawie zaświadczenia wydanego z up. Prezydenta M. W. przez p.o. Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy B. z dnia 11 marca 2010 r. stwierdzone zostało, że w przedmiotowym budynku mieszkalnym wielorodzinnym z garażem podziemnym, przy ul. E. 16 w W., znajduje się łącznie 198 samodzielnych lokali mieszkalnych oznaczonych numerami od 1 do 198, które w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy o własności lokali są samodzielnymi lokalami mieszkalnymi, wraz z przynależnymi pomieszczeniami gospodarczymi o nr od 1 do 28, zlokalizowanymi na kondygnacjach podziemnych, na poziomach -1 i -2. Natomiast w powoływanym już powyżej oświadczeniu przedstawiciela Inwestora (dewelopera) nieruchomość wspólną stanowią w szczególności: (...) klatki schodowe z komunikacją a także korytarze, pomieszczenia znajdujące się w otwartej hali garażowej na poziomie -1 i -2 budynku, w której znajdują się miejsca postojowe - na zasadach określonych w art. 3 ustawy o własności lokali.

Wobec powyższych argumentów, Wnioskodawca uważa, że za wykonanie przedmiotowych prac wykonawca może zastosować 8% stawkę VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z pózn. zm.), zwanej dalej „ustawą o VAT”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zgodnie z art. 5a ustawy o VAT towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów i usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy o VAT, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Natomiast stosownie do treści art. 146a ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załacznika nr 3 do ustawy o VAT, wynosi 8%.

Stawkę podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2 ustawy o VAT, stosuje się - w myśl ust. 12 wskazanego artykułu – do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym, zgodnie z ust. 12a tego artykułu, rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Według art. 2 pkt 12 ustawy o VAT, przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w PKOB w dziale 11.

Zgodnie z art. 41 ust. 12b ustawy o VAT, do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się:

 1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2
 2. lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2

W myśl ust. 12c tego artykułu, w przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

Ustawodawca zatem wyraźnie wskazał, że w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. opodatkowaniu stawką w wysokości 8% podlega dostawa, budowa, remont, modernizacja, termomodernizacja lub przebudowa obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, z wyłączeniem lokali użytkowych, a więc m.in. do budynków mieszkalnych stałego zamieszkania sklasyfikowanych w PKOB w dziale 11 oraz do lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, przy uwzględnieniu kryterium powierzchni użytkowej, o której mowa w art. 41 ust. 12b ustawy o VAT.

Podkreślić należy, że obniżone stawki podatku mają charakter wyjątkowy, zatem powinny mieć zastosowanie do towarów i usług wskazanych wprost przez ustawodawcę w ustawie o podatku od towarów i usług lub w przepisach wykonawczych do tej ustawy. Preferencyjna stawka podatku ma zastosowanie do wskazanych w przepisach czynności dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego. Decydujące znaczenie ma, co jest przedmiotem sprzedaży, czy podatnik dokonuje dostawy towarów, czy świadczy usługę oraz czy czynność wykonywana przez podatnika mieści się w zakresie czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT (dostawa, budowa, remont, modernizacja, termomodernizacja, przebudowa obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym).

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęć wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy, dlatego też w tym zakresie należy odwołać się do rozumienia tych terminów przyjętego w języku potocznym.

Według Słownika jezyka polskiego (Elżbieta Sobol, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2005, str. 70, kol. 2), przez budowę należy rozumieć m.in. wznoszenie budowli, budowanie (...). Natomiast „budować” to znaczy wznosić budowle, pomieszczenia, ich części lub zespoły.

Pojecie „modernizacja” – według cytowanego Słownika jezyka polskiego (str. 474, kol. 2) – oznacza unowocześnienie i usprawnienie czegoś.

Ponadto należy wskazać, że również w uchwale z 24 czerwca 2013 r. sygn. akt I FPS 2/13 Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził że „czynności wymienione w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, w tym pojęcie modernizacji, zostały wprowadzone do tej ustawy w rozumieniu przyjętym w jezyku powszechnym. W takim znaczeniu modernizacja oznacza unowocześnienie, ulepszenie, udoskonalenie, podniesienie standardu obiektu budowlanego lub jego części”.

Natomiast „przebudowa” – zgodnie z ww. Słownikiem jezyka polskiego (str. 770, kol. 1) – to zmiana istniejącego stanu czegoś na inny; ulepszenie, poprawienie czegoś.

Budowa, modernizacja, przebudowa podobnie jak w przypadku innych wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy czynności, powinny zatem dotyczyć elementów konstrukcyjnych obiektów lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

W znaczeniu słownikowym („Współczesny słownik języka polskiego”, red. Bogusław Dunaj, wyd. Langenscheidt Polska Sp. z o.o.), „remont” oznacza zespół czynności, w których wyniku przywraca się sprawność, wartość użytkową jakiegoś obiektu, urządzenia, natomiast „montaż” to składanie, łączenie, ustawianie z poszczególnych części maszyn, urządzeń, budowli; zakładanie instalacji. Z kolei „instalować” oznacza zakładać, montować jakieś urządzenia techniczne.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wspólnota Mieszkaniowa, którą stanowi budynek mieszkalny wielorodzinny z dwupoziomowym garażem podziemnym, zleciła prace konserwacyjno-remontowe polegające na hydroizolacji i wymianie odwodnienia liniowego w częściach wspólnych nieruchomości, którą stanowią m.in. korytarze pomieszczenia w otwartej hali garażowej na poziomie -1 i -2.

W stropie pośrednim hali garażowej, pod budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, wystąpiły zarysowania przewodzące wodę (woda kapie na auta piętro niżej uszkadzając lakier oraz na posadzkę - uszkadzając powłokę) która niekorzystnie oddziaływa na stan konstrukcji (widoczna korozja stali).

Wykonawcą ww. prac konserwacyjno-remontowych wykonywanych w opisanej hali garażowej budynku wielorodzinnego, mieszkalnego jest Wnioskodawca.

Hala garażowa nie posiada odrębnej księgi wieczystej. Wg otrzymanych dokumentów przedmiotowa hala garażowa zgodnie z oświadczeniem poświadczonym przez przedstawiciela Spółki E. (deweloper) w aktach notarialnych właścicieli lokali, stanowi nieruchomość wspólną budynku mieszkalnego wielorodzinnego z dwupoziomowym garażem podziemnym.

Hala garażowa nie jest lokalem użytkowym, lecz stanowi część wspólną budynku mieszkalnego. Natomiast budynkiem mieszkalnym wg PKOB jest obiekt budowlany, którego co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. Z treści wypisu z kartoteki lokali wydanego z upoważnienia Prezydenta M. W. przez Podinspektora w Biurze Geodezji i Katastru w dniu 26 marca 2010 r, wynika, że nieruchomość zabudowana jest budynkami mieszkalnymi, w których usytuowanych jest 198 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 10. 885,36 m2 oraz łącznej powierzchni pomieszczeń przynależnych 190,39 m2. Na podstawie zaświadczenia wydanego z up. Prezydenta M. W. stwierdzone zostało, że w przedmiotowym budynku mieszkalnym wielorodzinnym z garażem podziemnym znajduje się łącznie 198 samodzielnych lokali mieszkalnych oznaczonych numerami od 1 do 198, które w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy o własności lokali są samodzielnymi lokalami mieszkalnymi, wraz z przynależnymi pomieszczeniami gospodarczymi o nr od 1 do 28, zlokalizowanymi na kondygnacjach podziemnych, na poziomach -1 i -2. Natomiast w powoływanym już powyżej oświadczeniu przedstawiciela Inwestora (dewelopera) nieruchomość wspólną stanowią w szczególności: (...) klatki schodowe z komunikacją a także korytarze, pomieszczenia znajdujące się w otwartej hali garażowej na poziomie -1 i -2 budynku, w której znajdują się miejsca postojowe - na zasadach określonych w art. 3 ustawy o własności lokali.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawidłowej stawki podatku VAT dla opisanych usług wykonywanych w częściach wspólnych (hala garażowa, strop pośredni między poziomem -2/-1) nieruchomości będącej budynkiem mieszkalnym.

Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, jak i przepisy wykonawcze do niej, nie zawierają definicji „lokalu mieszkalnego” ani „lokalu użytkowego”, należy zatem w tym zakresie posiłkować się unormowaniami ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.). Stosownie do treści art. 2 ust. 2 tej ustawy, samodzielnym lokalem mieszkalnym jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Do lokalu mogą przynależeć, jako jego części składowe, pomieszczenia, choćby nawet do niego bezpośrednio nie przylegały, lub były położone w granicach nieruchomości gruntowej poza budynkiem, w którym wyodrębniono dany lokal. W szczególności mogą to być piwnica, strych, komórka czy garaż, co wynika z ust. 4 cytowanego przepisu.

Treść powyższych uregulowań wskazuje, że lokal mieszkalny i część wspólna nieruchomości oraz pomieszczenia pomocnicze lokalu, w sensie prawnym tworzą nierozerwalną całość i jako elementy funkcjonalnie powiązane przeznaczone są do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych ludzi. Na tej podstawie można wnioskować, że część budynku, która nie jest prawnie wyodrębniona, a stanowi własność wspólną właścicieli lokali, jest częścią budynku wielomieszkaniowego i przez to jest objęta społecznym programem mieszkaniowym.

Zaprezentowane wyżej stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych. W wyroku z 11 maja 2010 r. (sygnatura akt I FSK 724/09) Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że jeżeli w ramach nieruchomości budynkowej następuje sprzedaż na odrębną własność lokalu mieszkalnego wraz z przynależnym udziałem w częściach wspólnych tej nieruchomości, w ramach którego określono sposób korzystania z części wspólnej w ten sposób, że przydzielono nabywcy prawo do korzystania z określonego miejsca postojowego, to sprzedaż ta stanowi jednolite świadczenie i podlega opodatkowaniu stawką 7%.

W tym stanie rzeczy, wykonanie prac konserwacyjno – remontowych w opisanej we wniosku hali garażowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego, stanowiącej wspólną własność właścicieli lokali i niewyodrębnionej jako samodzielny lokal użytkowy, jest czynnością, dla której należy stosować obniżoną stawkę podatku VAT. Do realizowanych przez Wnioskodawcę prac konserwacyjno – remontowych zastosowanie znajdzie obniżona 8% stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 12 ustawy o VAT.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.