DD9/033/224/KCT/2013/RD-30709 | Interpretacja indywidualna

W konsekwencji należało z urzędu, dokonać zmiany pisemnej interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, działającego w imieniu Ministra Finansów, gdyż uznanie, że (...) Zwolnieniem określonym w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 126 lit. a) ustawy, objęty jest wyłącznie przychód ze sprzedaży budynku o charakterze mieszkalnym (...) oraz, że (...) Przychód uzyskany ze zbycia gruntu związanego z tym budynkiem podlega opodatkowaniu (...), jest nieprawidłowe.
DD9/033/224/KCT/2013/RD-30709interpretacja indywidualna
 1. budynek mieszkalny
 2. grunty
 3. spadek
 4. sprzedaż nieruchomości
 5. ulga meldunkowa
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 23 kwietnia 2012 r. Nr IPPB4/415-136/12-5/JK2 wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 14 lutego 2012 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży udziału wynoszącego 5/24 w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, nabytego w drodze spadku w 2007 roku, jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), wydał w dniu 23 kwietnia 2012 r., w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania na podstawie ulgi meldunkowej przychodu ze sprzedaży nieruchomości. Interpretacja wydana została na wniosek Pana Zbigniewa L. z dnia 14 lutego 2012 r.

Z przedstawionego we wniosku zaistniałego stanu faktycznego wynika, że

Na podstawie dziedziczenia ustawowego Wnioskodawca odziedziczył po zmarłych rodzicach udział 1/3 spadku, co potwierdza prawomocne postanowienie Sądu Rejonowego z dnia 16 maja 2008 roku o stwierdzenie nabycia spadku po Marii Krystynie L. zmarłej w dniu 5 maja 2001 roku oraz Józefie L. zmarłym w dniu 17 listopada 2007 roku. W skład spadku wchodziła zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 50 m2 nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę ewidencyjną Nr 104 o łącznej powierzchni 0,0418 ha, , dla której Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą. W budynku posadowionym na wyżej opisanej nieruchomości gruntowej Wnioskodawca był zameldowany nieprzerwanie na pobyt stały w okresie od dnia 31 marca 1954 roku do dnia 9 marca 1988 roku. W dniu 4 stycznia 2011 roku Wnioskodawca zawarł wraz z innymi współwłaścicielami umowę sprzedaży przedmiotowej zabudowanej nieruchomości, co zostało udokumentowane aktem notarialnym umową sprzedaży sporządzoną przed notariuszem. W dniu 18 marca 2011 roku Wnioskodawca złożył do Urzędu Skarbowego oświadczenie o korzystaniu z ulgi mieszkaniowej w związku z tym, iż był zameldowany w ww. budynku.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) Wnioskodawca skorzysta z uprawnienia do zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie całego dochodu uzyskanego ze sprzedaży części nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym (tj. udziału 5/24 części nabytego w 2007 roku)...

Zdaniem Wnioskodawcy, odpowiedź na tak postawione pytanie powinna być twierdząca. Wnioskodawca wskazuje, iż z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że po śmierci matki w 2001 roku nabył w przedmiotowej nieruchomości udział wynoszący 3/24 części (w spadku po matce 1/4 części), zatem według Wnioskodawcy nabycie nastąpiło 2001 roku. Podatek od spadku po zmarłej Marii L. został uiszczony w całości, co potwierdza załączone do aktu notarialnego umowy sprzedaży zaświadczenie wydane z upoważnienia Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 10 października 2008 roku, zatem zdaniem Wnioskodawcy sprzedaż w zakresie tego udziału nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako wolna od podatku w związku z opodatkowaniem na podstawie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz w związku z faktem upływu 5 lat od daty nabycia wyżej wymienionego udziału.

Wnioskodawca wskazuje, iż po śmierci ojca w 2007 roku nabył w przedmiotowej nieruchomości udział wynoszący 5/24 części (w spadku po ojcu 1/3 części). Według Wnioskodawcy nabycie nastąpiło w 2007 roku. Podatek od spadku po zmarłym Józefie L. został uiszczony w całości, co potwierdza załączone do aktu notarialnego umowy sprzedaży za numerem zaświadczenie wydane z upoważnienia Naczelnika Urzędu Skarbowego z 2008 roku.

W ocenie Wnioskodawcy tylko sprzedaż udziału 5/24 części w przedmiotowej zabudowanej nieruchomości odziedziczonym po ojcu w 2007 roku będzie podlegała przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie przepisów obowiązujących od dnia 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r. zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008 roku Nr 209, poz. 1316). Zgodnie bowiem z art. 8 ust. 1 tej ustawy do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy zmienianej w art. 1, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., stosuje się zasady określone w ustawie zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r. Zastosowanie będą miały także zwolnienia od podatku przewidziane dla pewnej kategorii podmiotów, po spełnieniu wskazanych przesłanek. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 126 powyższej ustawy „Wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z odpłatnego zbycia budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku jeżeli podatnik był zameldowany w budynku lub lokalu (...) na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia (...)” z zastrzeżeniem ust. 21 (zgodnie z którym zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 126 ma zastosowanie do przychodów podatnika, który w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego, złoży oświadczenie, że spełnia warunki do zwolnienia w urzędzie skarbowym, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika).

Pierwszym warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest uznanie, iż zwolnienie powinno objąć całą wartość dochodu, jaki uzyskał ze sprzedaży udziału w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym. Punktem wyjścia jest analiza prawna pojęcia „budynku mieszkalnego” w kontekście prawa cywilnego, najnowszych orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz zastosowania wykładni systemowej i celowościowej w odniesieniu do wprowadzenia przez ustawodawcę przedmiotowego zwolnienia. Zawarte w ustawie zwolnienie „przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku” a nie „przychodów uzyskanych z zabudowanych nieruchomości gruntowych” wprowadziło wiele kontrowersji w związku z całkowitym oderwaniem prawa podatkowego od podstawowych zasad prawa cywilnego. Ustawodawca jednocześnie nie wskazał na podstawie jakich przepisów miałaby zostać przeprowadzona wycena „budynku”, którego przychód ze sprzedaży zostałby zwolniony. W celu literalnego zastosowania wyżej wymienionego zwolnienia, należałoby oddzielnie w akcie notarialnym wskazywać wartość budynku oraz nieruchomości gruntowej, na którym budynek jest posadowiony. Kto wówczas brałby odpowiedzialność za podanie właściwej wyceny... Przepisy milczą na ten temat. Notariusz w akcie podaje oświadczoną przez strony jedną cenę sprzedaży całej nieruchomości i nie precyzuje w żaden sposób jaka jest wartość budynku (który przecież może być mimo wielu lat w bardzo dobrym stanie po remoncie lub mimo niewielu lat może być do kapitalnego remontu). Notariusz stosuje podstawową zasadę wynikającą z kodeksu cywilnego „superficies solo cedit” zawartą w art. 48 kodeksu cywilnego, iż budynki są częścią składową gruntu i jako takie nie mogą być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych (art. 47 § 1 k.c.). Budynki niebędące odrębnymi nieruchomościami nie mogą być samodzielnym przedmiotem zbycia bez gruntu, którego stanowią część składową.

Szczegółowe, jednoznaczne, wyczerpujące i znajdujące swoje uzasadnienie w podstawowych zasadach prawa cywilnego, podatkowego, konstytucyjnego i zdaniem Wnioskodawcy odnoszące się do takiego samego stanu faktycznego jak Jego sprawa oraz mające także fundamentalne znaczenie w przedmiotowej sprawie i we wszystkich sprawach dotyczących tzw. „ulgi meldunkowej” stanowisko odnośnie interpretacji art. 21 ust. 1 pkt 126 powyższej ustawy zawiera wyrok z dnia 26 lipca 2011 r., syn. akt II FSK 416/10, w którym Naczelny Sąd Administracyjny uchylił zaskarżony wyrok WSA we Wrocławiu oraz uchylił interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2009 r. Nr ILPB2/415-786/08-2/ES, który w tym miejscu Wnioskodawca powołuje wskazując istotne kwestie. Teza orzeczenia brzmi, iż „zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r., o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 roku, Nr 14, poz. 176 ze zm.) obejmuje przychód ze sprzedaży nieruchomości - gruntu i stanowiącego jego cześć składową budynku mieszkalnego”. Dalej Wnioskodawca powołuje fragmenty wskazanego orzeczenia. Wnioskodawca zaznacza, iż w wyżej opisanym wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego był przedstawiony taki sam stan faktyczny jak w sprawie, o którą składa interpretację.

Wnioskodawca wskazuje, iż podobne stanowisko zajął 20 lipca 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku (I SA/Bk 222/11). W ocenie sądu (...) „pojęcie budynku mieszkalnego nie powinno być rozumiane w oderwaniu od gruntu, z którym budynek ten jest trwale związany (...)”.

Drugim warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest spełnienie przez podatnika przesłanki z art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym „wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z odpłatnego zbycia budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku jeżeli podatnik był zameldowany w budynku lub lokalu (...) na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia (...). W sprawie liczenia „zameldowania” została wydana interpretacja Ministra Finansów z dnia 20 lutego 2008 roku, z której wprost wynika, iż „(...) warunkiem zwolnienia od podatku dochodowego przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy, jest zameldowanie podatnika w zbywanym budynku lub lokalu na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia. Przepis ten nie określa daty, od której należy liczyć okres zameldowania, nie uzależnia zameldowania, a tym samym prawa do zwolnienia, od posiadania tytułu własności do nieruchomości lub lokalu, lecz stanowi, że istotny jest fakt zameldowania podatnika na pobyt stały w zbywanym lokalu czy też budynku przez wyżej wskazany okres. Na gruncie polskiego systemu prawa, a w szczególności prawa podatkowego, można mówić o zasadzie pierwszeństwa wykładni językowej. Posługując się jedną z reguł tej wykładni można stwierdzić, że skoro przepis nie precyzuje, czy okres zameldowania rozpoczyna się od dnia 1 stycznia 2007 r. albo od dnia nabycia nieruchomości lub prawa - to, zgodnie z treścią przepisu art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy przyjąć należy, że obejmuje (co najmniej) 12 miesięcy wstecz od daty ich zbycia. Tym samym należy uznać, że dzień 1 stycznia 2007 r. nie wywiera bezpośredniego wpływu na liczenie okresu zameldowania. Dzień 1 stycznia 2007 r. to data wejścia w życie przepisów wprowadzających nowe zwolnienie. Z przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw nie wynika, że od tej daty należy liczyć 12-miesięczny okres zameldowania. Ustawodawca w przejściowym przepisie art. 7 ust. 1 powołanej nowelizacji również nie zawarł nakazu obliczania okresu zameldowania począwszy od dnia 1 stycznia 2007 r. W tej sytuacji zasadne jest, iż do 12-miesięcznego okresu zameldowania podatnika na pobyt stały wlicza się okres zameldowania zarówno przed 1 stycznia 2007 r., jak i przed datą nabycia nieruchomości lub prawa. Słuszność takiego stanowiska potwierdza orzecznictwo sądów administracyjnych (np. sygn. akt I SA/Sz 330/07 i sygn. akt III SA/Wa 1387/07)”. W związku z powyższym Wnioskodawca uważa, że spełnia powyższy warunek, bowiem był zameldowany w budynku posadowionym na nieruchomości przy ulicy Kiprów 24 w Warszawie przez 34 lata, tj. od dnia 31 marca 1954 roku do dnia 9 marca 1988 roku.

Trzecim warunkiem jest konieczność zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o korzystaniu z ulgi przez złożenie oświadczenia. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 126 powyższej ustawy „Wolne od podatku dochodowego są (...) ...z zastrzeżeniem ust. 21 (zgodnie z którym zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 126 ma zastosowanie do przychodów podatnika, który w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego, złoży oświadczenie, że spełnia warunki do zwolnienia, w urzędzie skarbowym, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika). Natomiast zgodnie z art. 8. ust 3 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008 roku, Nr 209, poz. 1316) podatnicy, do których mają zastosowanie ust. 1 lub ust. 2, oświadczenie, o którym mowa w art. 21 ust. 21 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r., składają w terminie złożenia zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy zmienianej w art. 1. W przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, 14-dniowy termin określony w art. 21 ust. 21 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r., nie ma zastosowania. Natomiast zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. W związku z powyższym oświadczenie o korzystaniu z ulgi należy złożyć do 30 kwietnia następnego roku po roku, w którym podatnik sprzedał nieruchomość.

Zdaniem Wnioskodawcy w Jego przypadku powyższa przesłanka została spełniona, ponieważ przedmiotowe oświadczenie złożył do Urzędu Skarbowego marca 2011 roku. W ocenie Wnioskodawcy w przedstawionym przez Niego stanie faktycznym na gruncie obowiązujących przepisów oraz zgodnie z orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przysługuje Wnioskodawcy prawo do skorzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie całego dochodu uzyskanego ze sprzedaży swojej części nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym.

Wydając w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną z dnia 23 kwietnia 2012 r. Nr IPPB4/415-136/12-5/JK2, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe – w części przypadającej na budynek mieszkalny, a za nieprawidłowe - w pozostałym zakresie. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wskazał m.in. że: (...) Podkreślić jednak należy, iż zwolnieniem określonym w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 126 lit. a) ustawy, objęty jest wyłącznie przychód ze sprzedaży budynku o charakterze mieszkalnym. Oznacza to, że przychód uzyskany ze zbycia gruntu związanego z tym budynkiem podlega opodatkowaniu (...).

Po zapoznaniu się z aktami sprawy Minister Finansów zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit a-c ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588, z późn. zm.) od dnia 1 stycznia 2007 r. zmienione zostały zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowe zasady opodatkowania, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy zmieniającej, mają zastosowanie do dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) od dnia 1 stycznia 2007 r.

W myśl art. 30e ust. 1, ust. 2 i ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, (w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r.), od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw. Podatek obliczony od dochodu z odpłatnego zbycia wskazanych nieruchomości i praw płatny jest w terminie złożenia zeznania rocznego za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

Jednakże zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r.), wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z odpłatnego zbycia:

 1. budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku,
 2. lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu,
 3. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie,
 4. prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie
  - jeżeli podatnik był zameldowany w budynku lub lokalu wymienionym w lit. a)-d) na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia, z zastrzeżeniem ust. 21 i 22.

Stosownie natomiast do treści art. 21 ust. 21 ustawy (w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r.), zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 126, ma zastosowanie do przychodów podatnika, który, w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego, złoży oświadczenie, że spełnia warunki do zwolnienia, w urzędzie skarbowym, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika.

Jednocześnie należy wskazać, że zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316, z późn. zm.), do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., stosuje się zasady określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r.

Stosownie do art. 8 ust. 3 powołanej wyżej ustawy, oświadczenie wymienione w art. 21 ust. 21 podatnicy składają w terminie złożenia zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy (14-dniowy termin określony w art. 21 ust. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie ma zastosowania). Oznacza to, że w przedmiotowej sprawie stosowne oświadczenie winno być złożone w urzędzie skarbowym w terminie do dnia 30 kwietnia 2012 r.

Problematyka dotycząca zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym przychodu z odpłatnego zbycia budynku mieszkalnego (lokalu mieszkalnego) wraz z udziałem w gruncie znalazła odzwierciedlenie w orzecznictwie sądów administracyjnych.

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów w dniu 02 kwietnia 2012 r. podjął uchwałę sygn. akt II FPS 3/11, wskazując m.in., że: „(...) ulga meldunkowa przewidziana w art. 21 ust. 1 pkt 126 lit. a/ ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w stanie prawnym obowiązującym w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r., obejmowała swoim zakresem nie tylko przychody uzyskane z odpłatnego zbycia budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, ale także gruntu, na którym budynek ten został posadowiony (...) W art. 21 ust. 1 pkt 126 lit. a/ u.p.d.o.f. – jak już wyżej stwierdzono w oparciu o odwołanie do art. 21 ust. 21 u.p.d.o.f. – uregulowano tzw. "ulgę meldunkową", w której zakresie mieści się nieruchomość pojęta jako grunt wraz ze związanym z nim budynkiem mieszkalnym (art. 46 K.c.). Redakcja tego przepisu u.p.d.o.f. wskazuje, że normy prawa cywilnego, zawarte w art. 46 i art. 47 K.c., uzupełniają normę prawa podatkowego i stanowią budulec dla instytucji prawnopodatkowej tzw. "ulgi meldunkowej (...).

Po podjęciu uchwały przez Naczelny Sąd Administracyjny ugruntowała się jednolita linia orzecznicza sądów administracyjnych stanowiąca, iż przedmiotowe zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych obejmuje również przychody uzyskane ze sprzedaży budynku mieszkalnego (lokalu mieszkalnego) wraz z udziałem w gruncie np.: wyrok NSA z dnia 14 czerwca 2012 r. sygn. akt II FSK 1035/10; wyrok NSA z dnia 28 czerwca 2012 r. sygn. akt II FSK 2612/10; wyrok WSA w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2012 r. sygn. akt I SA/Po 455/12; wyrok WSA w Gdańsku z dnia 23 stycznia 2013 r. sygn. akt I SA/Gd 1244/12.

Odnosząc się więc do opisanego zaistniałego stanu faktycznego stwierdza się, że do przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia, nabytego w drodze spadku w 2007 roku, udziału wynoszącego 5/24 w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, mają zastosowanie przepisy dotyczące tzw. „ulgi meldunkowej” określone w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przedmiotowe zwolnienie oprócz zameldowania na pobyt stały w budynku mieszkalnym przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia, nakłada także obowiązek złożenia w terminie ustawowym stosownego oświadczenia we właściwym urzędzie skarbowym.

Mając powyższe na uwadze stwierdza się, że stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zaistniałego stanu faktycznego, jest prawidłowe.

W konsekwencji należało z urzędu, dokonać zmiany pisemnej interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, działającego w imieniu Ministra Finansów, gdyż uznanie, że (...) Zwolnieniem określonym w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 126 lit. a) ustawy, objęty jest wyłącznie przychód ze sprzedaży budynku o charakterze mieszkalnym (...) oraz, że (...) Przychód uzyskany ze zbycia gruntu związanego z tym budynkiem podlega opodatkowaniu (...), jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej, Minister Finansów może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Przepis ten nie zawiera ograniczeń czasowych, co oznacza, że jeśli stwierdzona zostanie nieprawidłowość wydanej interpretacji indywidualnej, Minister Finansów może, z urzędu zmienić ją w dowolnym czasie.

Zmieniona interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania zmienianej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu zmienionej interpretacji – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi), na adres: ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.