1462-IPPP3.4512.695.2016.1.JF | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
ODLICZENIE PODATKU NALICZONEGO Z TYTUŁU BODOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643 za zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 13 września 2016 r. (data wpływu 19 września 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku dla usług budowlanych w budynku domu parafialnego sklasyfikowanego w dziale 11 PKOB – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 września 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku dla usług budowlanych w budynku domu parafialnego sklasyfikowanego w dziale 11 PKOB.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą M. Firma jest zarejestrowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako czynny podatnik VAT. W ramach prowadzonej działalności firma świadczy m.in. usługi związane z realizacją projektów budowlanych. Firma zawarła umowę z P. Przedmiotem zawartej umowy jest świadczenie usług budowlanych w budynku domu parafialnego.

Zakres prac obejmuje swym zakresem:

 • roboty demontażowe instalacji c. o.,
 • roboty montażowe instalacji c. o.,
 • instalacja c. o. remont kotłowni,
 • roboty przygotowawcze docieplenia ścian przyziemia,
 • roboty przygotowawcze docieplenia ścian nadziemia,
 • rusztowania do ocieplenia ścian zewnętrznych,
 • roboty przygotowawcze do ocieplenia stropu poddasza,
 • docieplenie ścian fundamentowych – przyziemia,
 • docieplenie ścian zewnętrznych nadziemia,
 • ocieplenie stropu poddasza,
 • roboty rozbiórkowe,
 • dach,
 • docieplenie ścian.

Budynek, w którym będą prowadzone remonty składa się z podpiwniczenia, gdzie znajdują się dwa garaże, kotłownia ze składem opału i kancelaria. Kondygnacja ta ma wysokość 2,12 m. Na piętrze znajdują się dwa odrębne mieszkania z osobnymi wejściami, których powierzchnia nie przekracza 150 m2. Powierzchnia zabudowy wynosi 282 m2, natomiast kubatura budynku 1 372 m3.

Biorąc pod uwagę Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) budynek należy uznać za budynek mieszkalny sklasyfikowany w dziale 11 PKOB.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w przedstawionym stanie faktycznym do usług remontowych świadczących przez firmę zastosowanie znajduje stawka VAT 8%?

Zdaniem Wnioskodawcy:

W zaprezentowanym stanie faktycznym do usług remontowych świadczonych przez firmę zastosowanie ma stawka 8%.

Zgodnie z art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, obniżoną 8% stawkę podatku VAT stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Ustawodawca w art. 41 ust. 12a ustawy o VAT zdefiniował pojęcie budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, pod którym to pojęciem rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokalu użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowane w PKOB w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych z zastrzeżeniem ust. 12b.

Ust. 12b art. 41 ustawy o VAT stanowi, iż do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się:

 1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2;
 2. lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 160 m2

Zgodnie z art. 41 ust. 12c ustawy o VAT, w przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b obniżoną stawkę podatku stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej się do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

Mając na uwadze treść ww. przepisów ustawy o VAT, należy stwierdzić, że możliwość zastosowania w danym przypadku obniżonej stawki VAT w wysokości 8% w odniesieniu do czynności wykonywanych w obiekcie budowlanym, jest uzależniona od łącznego spełnienia dwóch przesłanek:

 1. czynności muszą dotyczyć budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy budynków lub ich części oraz
 2. budynki lub ich części, których dotyczą powyższe czynności, muszą być zaliczane do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

W odniesieniu do pierwszej przesłanki firma wskazuje, że usługi będące przedmiotem umowy stanowią roboty remontowe i modernizacyjne budynku.

W ramach budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym mieści się kilka różnych kategorii obiektów budowlanych, spośród których na uwagę zasługują przede wszystkim obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych (art. 41 ust. 12a ustawy o VAT). Pojęcie obiektów budownictwa mieszkaniowego zostało zdefiniowane w art. 2 pkt 12 ustawy o VAT, zgodnie z którym obiekty te definiuje się jako budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w PKOB w dziale 11.

Jak wynika z powyższej definicji, do obiektów budownictwa mieszkaniowego kwalifikuje się wszystkie budynki z działu 11 PKOB. Zgodnie z rozporządzeniem PKOB, budynki są zdefiniowane jako zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych. Przystosowane są do przebywania ludzi, zwierząt lub ochrony przedmiotów. Zgodnie z systematyką przyjętą na gruncie rozporządzenia PKOB, budynki dzielą się na mieszkalne i niemieszkalne.

Budynki mieszkalne są to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. W przypadkach, gdy mniej niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele mieszkalne, budynek taki klasyfikowany jest jako niemieszkalny, zgodnie z jego przeznaczeniem. Budynki niemieszkalne są to natomiast obiekty budowlane wykorzystywane głównie dla potrzeb niemieszkalnych. W przypadku, gdy co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest do celów mieszkalnych, budynek klasyfikowany jest jako budynek mieszkalny.

Jak wynika z powyższych definicji, o zakwalifikowaniu budynku jako mieszkalnego lub niemieszkalnego decyduje wielkość całkowitej powierzchni użytkowej zajmowanej na cele mieszkalne lub niemieszkalne.

Mając na uwadze wskazane powyżej definicje całkowitej powierzchni użytkowej budynku oraz części mieszkaniowej budynku, przyjęte na gruncie rozporządzenia PKOB - ponad połowa całkowitej powierzchni użytkowej budynku będzie wykorzystywana do celów mieszkalnych. W konsekwencji, zgodnie z definicjami przyjętymi na gruncie rozporządzenia PKOB - zasadnym będzie w ocenie firmy zakwalifikowanie przedmiotowego budynku jako budynku mieszkalnego, o którym mowa w dziale 11 PKOB.

Konsekwencją ustalenia, że zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym, budynek powinien być uznany - na gruncie rozporządzenia PKOB - jako budynek mieszkalny sklasyfikowany w PKOB w dziale 11, będzie stwierdzenie, że budynek ten będzie spełniał definicję obiektu budownictwa mieszkaniowego, zgodnie z art. 2 pkt 12 ustawy o VAT, a tym samym za prawidłowe należy uznać stanowisko, zgodnie z którym roboty remontowo - modernizacyjne związane z przedmiotowym budynkiem, realizowane przez firmę w systemie generalnego wykonawstwa, będą podlegały opodatkowaniu przy zastosowaniu obniżonej stawki VAT 8% na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy o VAT.

Należy raz jeszcze podkreślić, że przedmiotem zawartej z Kontrahentem umowy o roboty budowlane w systemie generalnego wykonawstwa jest kompleksowa realizacja inwestycji w zakresie wykonania robót budowlano - modernizacyjne w budynku. Przedmiotem zawartej umowy jest więc kompleksowa usługa dotycząca budynku jako całości, a nie wykonanie odrębnych robót dotyczących poszczególnych lokali czy części budynku. Należy podkreślić, że celem Kontrahenta jest nabycie usługi polegającej na wykonaniu kompleksowej usługi w całości budynku - zgodnie z zawartą umową. Przedmiotem odbioru końcowego będzie cały budynek, tj. łącznie wszelkie zakończone roboty wykonane w pełnym zakresie objętym umową, w tym również te, których przeglądu dokonano protokołami odbiorów częściowych.

Mając na uwadze, że usługi polegające na pracach remontowo - modernizacyjnych budynku mieszkalnego zaklasyfikowanego w ramach działu 11 PKOB podlegają opodatkowaniu jednolitą stawką 8%, w ocenie firmy, wszystkie prace remontowo - modernizacyjne objęte umową w systemie generalnego wykonawstwa, będą podlegały opodatkowaniu przy zastosowaniu stawki VAT w wysokości 8%.

Mając na uwadze przedstawione powyżej regulacje ustawy o VAT, w ocenie firmy, w przedstawionym stanie faktycznym do usług remontowo - modernizacyjnych wykonywanych przez firmę zastosowanie znajduje stawka VAT 8%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie należy podkreślić, że analiza prawidłowości dokonanej przez Wnioskodawcę we wniosku klasyfikacji towarów do właściwego grupowania statystycznego, nie mieści się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa. Minister Finansów nie jest uprawniony do zajmowania stanowiska w zakresie prawidłowości przyporządkowania formalnego towarów i usług do grupowania klasyfikacyjnego, w związku z czym niniejszej odpowiedzi udzielono wyłącznie na podstawie wskazanej w złożonym wniosku klasyfikacji PKOB.

Wskazać należy, że to podatnik jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem i zaklasyfikowaniem produkowanych towarów.

W konsekwencji, tut. Organ nie dokonywał klasyfikacji budynku będącego przedmiotem wniosku, przyjmując klasyfikację wskazaną przez Wnioskodawcę tj. w dziale 11 PKOB - „Budynki mieszkalne”.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz.U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się w dwóch egzemplarzach (art.47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcie naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy).

Skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać: wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia innego aktu lub czynności, oznaczenie organu, którego działania, bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania skarga dotyczy, określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego, w przypadkach, o których mowa w art. 52 § 3 i 4, dowód, że skarżący wezwał właściwy organ do usunięcia naruszenia prawa (art. 57 § 1 pkt 1 - 4 ww. ustawy). Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydana w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.