0111-KDIB3-1.4012.3.2018.2.ICz | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Stawka podatku dla kompleksowej usługi budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 12 grudnia 2017 r. (data wpływu 2 stycznia 2018 r.), uzupełnionym pismem z 21 lutego 2018 r. (data wpływu 27 lutego 2018 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w kwestii stawki podatku dla kompleksowej usługi budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 stycznia 2018r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w kwestii stawki podatku dla kompleksowej usługi budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 21 lutego 2018 r. (data wpływu 27 lutego 2018 r.), przesłanym w związku z wezwaniem tut. organu z 1 lutego 2018 r. znak: 0111-KDIB3-1.4012.3.2018.1.ICz.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Przeważającą działalnością Wnioskodawcy są roboty budowlane związane ze wnoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z).

Na mocy umowy zawartej w 2016 z Inwestorem zobowiązał się do wykonania usługi polegającej na wybudowaniu budynku mieszkalnego wielorodzinnego z trzema lokalami mieszkalnymi oraz z podziemnym garażem czterostanowiskowym. Wnioskodawca jest jedynym wykonawcą. W skład robót wchodzą m.in.: roboty ziemne i przygotowawcze, roboty żelbetowe, roboty zbrojarskie, roboty izolacyjne, instalacja kanalizacyjna, roboty murowe, żelbetowe i zbrojarskie parteru, I piętra, II piętra oraz III piętra, izolacja stropodachu wraz z pokryciem i obróbkami oraz wykonanie ścian działowych. Przedmiotem umowy jest wykonanie budynku jako całości, od podstaw nie zaś wykonanie odrębnych robót budowlanych dot. poszczególnych lokali.

Pozwolenie na budowę wydane zostało w 2016 r. Obiekt otrzymał kategorię XIII jako budynek mieszkalny stałego zamieszkania. Powierzchnia całkowita obiektu wynosi 914 m2, na którą składają się: garaż podziemny o pow. 176 m2, parter o pow. 193 m2, I piętro o pow. 184,9 m2, II piętro o pow. 184,9 m2 oraz III piętro o pow. 175,2 m2.

Powierzchnia użytkowa obiektu wynosi 594,38 m2: garaż podziemny wielostanowiskowy o pow. 153,87 m2., parter o pow. 88,61 m2, I piętro o pow. 134,04 m2, II piętro o pow. 134,87 m2, III piętro o pow. 82,99 m2. Powierzchnia użytkowa mieszkalna przedstawia się następująco: pow. I mieszkania wynosi 52,71 m2., pow. II mieszkania wynosi 67,79 m2, pow. III mieszkania wynosi 214,68 m2.

W piśmie uzupełniającym z 21 lutego 2018 r. Wnioskodawca doprecyzował opis sprawy i wyjaśnił, co następuje:

  1. właścicielem gruntu, na którym posadowiony jest budynek mieszkalny wielorodzinny, jest Inwestor;
  2. z wnioskiem o pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wystąpił Inwestor;
  3. symbol dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego to 1122.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy kompleksowa usługa budowlana, polegająca na wybudowaniu budynku mieszkalnego wielorodzinnego podlega w całości opodatkowaniu stawką 8% VAT?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Budynek mieszkalny wielorodzinny stałego zamieszkania jest sklasyfikowany w PKOB w dziale 11, grupie 12, klasie 1122.

Zgodnie z art. 41 ust. 12 ustawy o VAT stawkę podatku 8%, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Zgodnie z art. 41 ust. 12a przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12

W myśl art. 2 pkt 12 ustawy o VAT obiektami budownictwa mieszkaniowego są budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Zgodnie ze stanowiskiem organów podatkowych „warunkiem zastosowania stawki 8% na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy o VAT jest spełnienie dwóch przesłanek. Po pierwsze zakres wykonywanych czynności musi dotyczyć budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji, przebudowy budynków lub ich dostawy. Po drugie, budynki lub ich części, których dotyczą ww. czynności, muszą być zaliczane do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. (...)

Zastosowanie prawidłowej stawki podatku uzależnione jest od postanowień umowy na wykonanie robót budowlanych. Jeżeli przedmiotem umowy będą roboty budowlane w budynkach mieszkalnych (PKOB 11) jako całości - to należna stawka będzie 8%” (sygn. interpretacji 0114-KDIP1-1.4012.115.2017.1.MAO).

Zgodnie ze stanowiskiem Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu (sygn. interpretacji ILPP5/4512-1-21/16-2/AG) w sytuacji gdy mamy do czynienia ze świadczeniem złożonym - świadczeniem dwóch lub więcej usług, tak ściśle ze sobą powiązanych, że obiektywnie tworzą w aspekcie gospodarczym jedną całość, której rozdzielenie miałoby sztuczny charakter, to wszystkie te świadczenia lub czynności stanowią jedno świadczenie do celów stosowania podatku VAT. Zdarzenie to należy traktować jako jednolite świadczenie, w którym kilka elementów należy uznać za konstytutywne do świadczenia głównego.

Podobne stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wskazując, iż zgodnie z ugruntowaną linią orzecznictwa zarówno krajowego jak i europejskiego zasadniczo, każde świadczenie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług powinno być uznawane za odrębne i niezależne, jednak w sytuacji gdy kilka świadczeń obejmuje z ekonomicznego punktu widzenia jedną usługę, usługa ta nie powinna być sztucznie dzielona dla celów podatkowych. Jeżeli zatem dwa lub więcej niż dwa świadczenia (lub czynności) dokonane przez podatnika na rzecz konsumenta są tak ściśle związane, że obiektywnie tworzą one w aspekcie gospodarczym jedną całość, której rozdzielenie miałoby sztuczny charakter, to wszystkie te świadczenia lub czynności stanowią jednolite świadczenie do celów stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (sygn. interpretacji IPPP2/4512-349/15-2/BH).

W ocenie Wnioskodawcy usługa polegająca na wybudowaniu budynku ma charakter kompleksowej usługi: świadczenia wchodzące w skład tej usługi są ze sobą tak ściśle i nierozerwalnie związane, że obiektywnie stanowią jedno świadczenie gospodarcze, którego rozdzielenie dla celów VAT miałoby sztuczny charakter. W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, przedmiotowa usługa, polegająca na wybudowaniu budynku, powinna być w całości opodatkowania stawką 8% VAT, bez sztucznego jej dzielenia dla celów podatkowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zgodnie z art. 5a ustawy towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów i usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Stosownie do treści art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy jak i w przepisach wykonawczych do niej ustawodawca przewidział zwolnienia od podatku oraz obniżone stawki podatku VAT.

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Przy czym stosownie do art. 146a pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W myśl art. 41 ust. 12 ustawy, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

W myśl art. 41 ust. 12a ustawy o VAT, przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym, rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b (art. 41 ust. 12a ustawy).

Zgodnie z art. 41 ust. 12b ustawy, do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się:

  1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2,
  2. lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej (art. 41 ust. 12c ustawy).

Według art. 2 pkt 12 ustawy, przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w PKOB w dziale 11.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r., w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. z 1999 r. Nr 112, poz. 1316, z późn. zm.), dział PKOB 11 obejmuje:

  • budynki mieszkalne jednorodzinne – 111,
  • budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe – 112, w tym: budynki o trzech i więcej mieszkaniach (PKOB 1122),
  • budynki zbiorowego zamieszkania – 113.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęć budowa, dlatego też w tym zakresie należy odwołać się do rozumienia tego terminu przyjętego w języku potocznym.

Według Słownika języka polskiego (Elżbieta Sobol, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2005, str. 70, kol. 2), przez budowę należy rozumieć m.in. wznoszenie budowli, budowanie (...). Natomiast „budować” to znaczy wznosić budowle, pomieszczenia, ich części lub zespoły.

Zgodnie z art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332, z późn. zm.) przez budowę należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

W myśl art. 3 pkt 1 i 2 ustawy Prawo budowlane pod pojęciem obiektu budowlanego rozumie się budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych. Budynkiem zaś jest taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Podkreślić należy, że stosowanie obniżonych stawek podatku ma charakter wyjątkowy i nie podlega ani wykładni rozszerzającej, ani zawężającej. W efekcie, podatnik uprawniony jest do zastosowania ww. preferencji tylko wówczas, gdy charakter dokonywanych przez niego czynności, w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości, wyczerpuje znamiona ujęte w treści przepisu statuującego jego prawo do zastosowania obniżonej stawki podatku od towarów i usług.

Ponadto zastosowanie właściwej stawki podatku uzależnione jest od postanowień umowy na wykonanie robót budowlanych. Jeżeli przedmiotem umowy będą roboty budowlane w budynkach mieszkalnych (PKOB 11) jako całości – wówczas podlegać one będą opodatkowaniu z zastosowaniem stawki 8%. Natomiast jeżeli w umowie zostanie wskazane, że roboty budowlane dotyczyć będą poszczególnych części budynku, tj. powierzchni mieszkalnych i odrębnie powierzchni niemieszkalnych, wówczas w odniesieniu do części mieszkalnej zastosowanie znajdzie 8% stawka podatku, natomiast do usług wykonywanych w części niemieszkalnej - stawka podatku w wysokości 23%.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że na mocy umowy zawartej w 2016 z Inwestorem zobowiązał się do wykonania usługi polegającej na wybudowaniu budynku mieszkalnego wielorodzinnego z trzema lokalami mieszkalnymi oraz z podziemnym garażem czterostanowiskowym. Wnioskodawca jest jedynym wykonawcą. W skład robót wchodzą m.in.: roboty ziemne i przygotowawcze, roboty żelbetowe, roboty zbrojarskie, roboty izolacyjne, instalacja kanalizacyjna, roboty murowe, żelbetowe i zbrojarskie parteru, I piętra, II piętra oraz III piętra, izolacja stropodachu wraz z pokryciem i obróbkami oraz wykonanie ścian działowych. Przedmiotem umowy jest wykonanie budynku jako całości, od podstaw nie zaś wykonanie odrębnych robót budowlanych dot. poszczególnych lokali. Właścicielem gruntu, na którym posadowiony jest budynek mieszkalny wielorodzinny, jest Inwestor. Z wnioskiem o pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wystąpił Inwestor. Symbol dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego to 1122.

Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest ustalenie czy kompleksowa usługa budowlana, polegająca na wybudowaniu budynku mieszkalnego wielorodzinnego podlega w całości opodatkowaniu stawką 8% VAT.

Mając na uwadze cytowany wyżej stan prawny oraz opis sprawy należy wyjaśnić, że warunkiem zastosowania stawki 8%, jest łączne spełnienie dwóch przesłanek, tj. zakres wykonywanych czynności musi dotyczyć czynności wskazanych w art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji, przebudowy budynków lub ich dostawy i jednocześnie budynki lub ich części, których dotyczą ww. czynności, muszą być zaliczane do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że transakcja nie może korzystać z preferencyjnej stawki podatku w wysokości 8%.

Zatem skoro przedmiotem umowy łączącej Wnioskodawcę z Inwestorem jest wybudowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego sklasyfikowanego w PKOB w dziale 11 (PKOB 1122) i umowa ta dotyczy wykonania budynku jako całości, to czynności wykonywane przez Wnioskodawcę dotyczące budowy ww. budynku korzystać będą z obniżonej 8% stawki podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 2 i ust. 12 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy.

W związku z tym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Niniejsza interpretacja nie rozstrzyga prawidłowości klasyfikacji usług dokonanej przez Wnioskodawcę w świetle PKOB. Tutejszy organ nie jest bowiem uprawniony, w ramach określonych w art. 14b § 1 ww. ustawy Ordynacja podatkowa, do zajmowania stanowiska w zakresie prawidłowości formalnego przyporządkowania obiektu budowalnego do grupowania wg. Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.