Budynek mieszkalny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to budynek mieszkalny. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
16
maj

Istota:

Opodatkowanie sprzedaży budynków mieszkalnych wg stawki podatku VAT w wysokości 8% oraz możliwości zastosowania zwolnienia od podatku VAT sprzedaży gruntu, na którym posadowione są powyższe budynki mieszkalne.

Fragment:

Po uzyskaniu wszystkich stosownych pozwoleń, Zainteresowany przystąpił do wznoszenia budynków mieszkalnych jednorodzinnych na wyżej wymienionych działkach. Po ukończeniu prac budowlanych, budynki mieszkalne jednorodzinne wraz z działką będą przeznaczone do sprzedaży. Wnioskodawca jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Budynki mieszkalne od wybudowania, będą przeznaczone do sprzedaży. Powyższe budynki nie będą wykorzystywane do własnej działalności gospodarczej. Budynki mieszkalne do momentu sprzedaży nie będą udostępniane osobom trzecim na postawie umów cywilnoprawnych. Z tytułu poniesionych wydatków na wybudowanie przedmiotowych budynków mieszkalnych przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. W okresie od wybudowania budynków do momentu planowanej sprzedaży Wnioskodawca będzie ponosił wydatki na ulepszenie w większym procencie niż 30%. Po ulepszeniu nie będą oddawane do użytkowania na postawie umów cywilnoprawnych. Budynki nie będą wykorzystywane do działalności zwolnionej. Budynki mieszkalne na moment sprzedaży będą zaliczane do budownictwa mieszkalnego objętego społecznym programem mieszkaniowym. Powierzchnia użytkowa poszczególnych budynków mieszkalnych nie będzie przekraczać 300 m 2 .

2018
16
kwi

Istota:

Czy cena uzyskana z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, będzie stanowiła przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

(...) budynkiem mieszkalnym, dla której Sąd Rejonowy w W. prowadzi księgę wieczystą nie jest przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.). Zbycie nieruchomości nastąpiło po upływie 5 lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło nabycie. Wnioskodawca wraz z małżonką nabył nieruchomość w 2004 r. Wówczas grunt był w użytkowaniu wieczystym, ale budynek mieszkalny stanowił odrębny przedmiot własności związany z prawem użytkowania wieczystego. W 2011 r. nastąpiło w trybie administracyjnoprawnym przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości - na mocy decyzji administracyjnej. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości nie było nowym nabyciem tej samej nieruchomości, ani nabyciem prawa własności nieruchomości, lecz przekształceniem istniejącego prawa. Własność nieruchomości, która powstała w 2011 r. jest kontynuacją wcześniej istniejącego prawa użytkowania wieczystego. Przekształcenie nastąpiło w trybie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.

2018
16
kwi

Istota:

Czy w zaistniałej sytuacji, Wnioskodawczyni będzie mogła zaliczyć poniesione wydatki na remont pomieszczeń wchodzących w skład domu syna Wnioskodawczyni, które to pomieszczenia stanowią Jej dożywotnią służebność, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

W art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawodawca określił, że za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki poniesione na: nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie, nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego, budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego - położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

2018
24
mar

Istota:

Stawka podatku dla kompleksowej usługi budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

Fragment:

Właścicielem gruntu, na którym posadowiony jest budynek mieszkalny wielorodzinny, jest Inwestor. Z wnioskiem o pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wystąpił Inwestor. Symbol dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego to 1122. Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest ustalenie czy kompleksowa usługa budowlana, polegająca na wybudowaniu budynku mieszkalnego wielorodzinnego podlega w całości opodatkowaniu stawką 8% VAT. Mając na uwadze cytowany wyżej stan prawny oraz opis sprawy należy wyjaśnić, że warunkiem zastosowania stawki 8%, jest łączne spełnienie dwóch przesłanek, tj. zakres wykonywanych czynności musi dotyczyć czynności wskazanych w art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji, przebudowy budynków lub ich dostawy i jednocześnie budynki lub ich części, których dotyczą ww. czynności, muszą być zaliczane do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że transakcja nie może korzystać z preferencyjnej stawki podatku w wysokości 8%. Zatem skoro przedmiotem umowy łączącej Wnioskodawcę z Inwestorem jest wybudowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego sklasyfikowanego w PKOB w dziale 11 (PKOB 1122) i umowa ta dotyczy wykonania budynku jako całości, to czynności wykonywane przez Wnioskodawcę dotyczące budowy ww. budynku korzystać będą z obniżonej 8% stawki podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 2 i ust. 12 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy.

2018
10
mar

Istota:

Brak obowiązku opodatkowania sprzedaży licytacyjnej nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, dokonywanej w trybie egzekucji komorniczej.

Fragment:

Z opisu sprawy wynika, że Komornik Sądowy prowadzi postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikowi a dotyczące nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym. Z wniosku nie wynika, aby opisana nieruchomość była wykorzystywana na cele inne, niż mieszkalne. Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści powołanych uregulowań prawnych prowadzi do stwierdzenia, że dostawa nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym , o której mowa we wniosku, w drodze licytacji nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż z treści wniosku nie wynika, aby dłużnik wykorzystywał do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług przedmiotową nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym. Zatem w opisanej sytuacji dłużnik nie występuje w charakterze podatnika, tym samym sprzedaż licytacyjna jest sprzedażą majątku osobistego dłużnika, do której unormowania ustawy o podatku od towarów i usług nie znajdą zastosowania, wobec czego Wnioskodawca (Komornik Sądowy) nie jest zobowiązany do naliczenia i odprowadzenia podatku od towarów i usług. W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy uznać należało za prawidłowe. Niniejsza interpretacja została wydana przy założeniu, że przedmiotowa nieruchomość nie jest (nie była) używana w ramach czynności opodatkowanych podatkiem VAT w zakresie wynajmu na cele użytkowe lub mieszkaniowe.

2018
4
sty

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie odpłatnego zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntu, zabudowanego budynkiem mieszkalnym.

Fragment:

Z powyższych przepisów jasno wynika, że nabyty przez Wnioskodawczynię w drodze dziedziczenia udział w prawie wieczystego użytkowania gruntu, zabudowanego budynkiem mieszkalnym należący do małżonka Wnioskodawczyni, który nabył będąc w ustroju rozdzielności majątkowej małżeńskiej – stanowił jego majątek osobisty i był jego wyłączną własnością – a to tego rodzaju sytuacji nie odnosi się przywołana, w treści wniosku, uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 maja 2017 r. - uchwała II FPS 2/17. Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, że w przypadku Wnioskodawczyni mamy do czynienia z dwoma datami nabycia sprzedanego w 2017 r. prawa użytkowania wieczystego gruntu, zabudowanego budynkiem mieszkalnym. Zatem przedmiotowe prawo Zainteresowana nabyła: w dniu 15 stycznia 1990 r. w części odpowiadającej udziałowi nabytemu przez Zainteresowaną na podstawie umowy sprzedaży, w dniu 18 listopada 20xx r. w drodze spadku po zmarłym mężu. Wobec powyższego sprzedaż udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu, zabudowanego budynkiem mieszkalnym w części nabytej w 1990 roku nie stanowi źródła przychodu, ponieważ czynność ta miała miejsce po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. Natomiast sprzedaż udziału w przedmiotowym prawie w części nabytej po zmarłym mężu nastąpiła przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego nabycie, zatem stanowi źródło przychodu, w rozumieniu przywołanego wyżej art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym według zasad obowiązujących od 1 stycznia 2009 r.

2017
6
gru

Istota:

Stawka podatku dla sprzedaży usługi zawierającej sprzedaż materiałów wraz z montażem dotyczącej obiektu zaliczanego do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Fragment:

Według art. 2 pkt 12 ustawy – przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11. Jak wynika z powołanych wyżej przepisów, ustawa o podatku od towarów i usług, poprzez podanie klasyfikacji, odwołuje się do Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, która stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych. Zatem, dla celów VAT stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316, z późn. zm.). Zgodnie z tym rozporządzeniem, w dziale 11 mieszczą się budynki mieszkalne. Dział ten obejmuje grupy budynków: 111 – mieszkalnych jednorodzinnych, 112 – o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe, 113 – zbiorowego zamieszkania. Należy zauważyć, że rodzaje usług wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy, których wykonanie w obiektach budowlanych lub ich częściach zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym daje podstawę do stosowania preferencyjnej stawki podatku od towarów i usług, nie zostały zdefiniowane w tej ustawie. Ustawodawca nie odesłał również w tej materii do stosowania definicji zawartych w innych ustawach, w szczególności w Prawie budowlanym.

2017
6
gru

Istota:

Zastosowanie 8% stawki podatku VAT dla usługi budowy wielorodzinnego budynku mieszkalnego wraz z kondygnacją podziemną, który jest sklasyfikowany w dziale PKOB 112 (z wyłączeniem infrastruktury będącej poza bryłą budynku)

Fragment:

Cała inwestycja to wielorodzinny budynek mieszkalny składający się z bloku połączonego konstrukcyjnie i funkcjonalnie z kondygnacją podziemną z miejscami postojowymi i komórkami lokatorskimi. Obrys kondygnacji podziemnej powierzchniowo jest większy od powierzchni zabudowy budynku mieszkalnego, co oznacza, że kondygnacja podziemna w części wychodzi poza obrys kondygnacji nadziemnych budynku. Całość jednakże stanowi jednolitą zwartą bryłę architektoniczną budynku. Wątpliwości Wnioskodawcy sprowadzają się do kwestii określenia stawki podatku VAT usługi budowy wielorodzinnego budynku mieszkalnego sklasyfikowanym w dziale PKOB 112 wraz z kondygnacją podziemną wykraczającą poza obrys powierzchni zabudowy budynku (z wyłączeniem infrastruktury będącej poza bryłą budynku). Biorąc pod uwagę opis sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawca będzie wykonywał usługi budowlane w związku z budową wielorodzinnego budynku mieszkalnego sklasyfikowanego w PKOB w dziale 11, a zatem stanowiących obiekt budownictwa mieszkaniowego, o którym mowa w art. 2 pkt 12 ustawy. Tym samym, skoro przedmiotem umowy z inwestorem są roboty w zakresie budowy wielorodzinnego budynku mieszkalnego sklasyfikowanego w PKOB w dziale 11 a umowa zawarta jest na wykonanie budynku jako całości, to obniżona stawka podatku w wysokości 8% ma zastosowanie do całości tych robót również obejmujących kondygnację podziemną, wykraczającą poza obrys powierzchni zabudowy budynku.

2017
18
sie

Istota:

Możliwość odzyskania podatku w związku z realizowanym projektem pn. „Zastąpienie materiałów azbestowych materiałami nieszkodliwymi w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych (...)”.

Fragment:

Aktualnie Wspólnocie zostało przyznane dofinansowanie realizacji projektu „ Zastąpienie materiałów azbestowych materiałami nieszkodliwymi w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych w Bytomiu oraz unieszkodliwienie wyrobów azbestowych ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). Wspólnota Mieszkaniowa nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Sprzedaż Wspólnoty nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym 2016 kwoty 200.000,00 zł. Towary i usługi nabyte w ramach realizacji projektu pn. „ Zastąpienie materiałów azbestowych materiałami nieszkodliwymi w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych w Bytomiu oraz unieszkodliwienie wyrobów azbestowych ”, nie będą służyć do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Towary i usługi nabywane w ramach realizacji ww. projektu będą dokumentowane fakturami wystawionymi na Wspólnotę Mieszkaniową. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, czy ma on możliwość odzyskania podatku VAT w zakresie realizowanego projektu. Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

2017
18
sie

Istota:

Możliwość odzyskania podatku VAT w ramach realizowanego projektu pn. „Zastąpienie materiałów azbestowych materiałami nieszkodliwymi w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych (...)”.

Fragment:

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawcy zostało przyznane dofinansowanie realizacji projektu pn. „Zastąpienie materiałów azbestowych materiałami nieszkodliwymi w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych oraz unieszkodliwienie wyrobów azbestowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Towary i usługi nabyte w ramach realizacji projektu pn. „ Zastąpienie materiałów azbestowych materiałami nieszkodliwymi w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych w Bytomiu oraz unieszkodliwienie wyrobów azbestowych ”, nie będą służyć do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Towary i usługi nabywane w ramach realizacji ww. projektu będą dokumentowane fakturami wystawionymi na Wspólnotę Mieszkaniową. Przy tak przedstawionym opisie sprawy Wnioskodawca ma wątpliwości w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT w ramach realizowanego projektu pn. „ Zastąpienie materiałów azbestowych materiałami nieszkodliwymi w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych (...) ”. Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.