Budynek mieszkalny | Interpretacje podatkowe

Budynek mieszkalny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to budynek mieszkalny. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie skutków podatkowych sprzedaży budynku mieszkalnego
Fragment:
Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy stwierdzić należy, że przychód uzyskany ze sprzedaży budynku mieszkalnego nie stanowi przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej. Skutki podatkowe tej sprzedaży należy ocenić w kontekście przesłanek z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, w przypadku sprzedaży nieruchomości o charakterze mieszkalnym przychód ze źródła wskazanego w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) powołanej ustawy powstaje wtedy, gdy ich odpłatne zbycie następuje przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym je nabyto lub wybudowano. Przekształcenie budynku użytkowego na budynek o charakterze mieszkalnym oznacza zmianę sposobu użytkowania, nie wiąże się jednak z jego nabyciem. W przedmiotowej sprawie, w odniesieniu do budynku mieszkalnego powstałego na skutek zmiany sposobu użytkowania budynku użytkowego za datę nabycia należy przyjąć datę zakupu budynku użytkowego, tj. 25.02.2005 r. Zatem, w przedmiotowej sprawie, w związku z tym, że nieruchomość została nabyta w 2005 r., sprzedaż budynku mieszkalnego - dokonana po upływie pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie - nie stanowi źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i tym samym nie będzie skutkowała obowiązkiem uiszczenia podatku dochodowego.
2017
23
lut

Istota:
Skutki podatkowe sprzedaży budynku mieszkalnego z częścią produkcyjną
Fragment:
W takim przypadku, do przychodów z działalności gospodarczej, stosownie do art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zaliczyć należy przychód, który osiągnięty zostanie ze sprzedaży części produkcyjnej budynku mieszkalnego z częścią produkcyjną. Tylko bowiem część produkcyjna ww. budynku spełnia przesłanki wskazane w powołanym wyżej przepisie, tj. wykorzystywana była na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej i podlegała ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Przychód ten winien być opodatkowany, zgodnie z wybraną przez Wnioskodawcę formą opodatkowania. Natomiast do odpłatnego zbycia części mieszkalnej budynku mieszkalnego z częścią produkcyjną, niewykorzystywanej w działalności gospodarczej, jak wskazano wyżej, zastosowanie mieć będzie przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przy wydawaniu niniejszej interpretacji Organ dokonał wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku w kontekście zadanego pytania Nr 2 i Nr 3, nie oceniał natomiast charakteru opisanego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej budynku mieszkalnego z częścią produkcyjną, ani też sposobu ustalenia wartości początkowej części produkcyjnej ww. budynku. Powyższe nie miało bowiem wpływu na rozstrzygnięcie kwestii określonej pytaniami Nr 2 i Nr 3. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
2017
2
lut

Istota:
W przedmiotowej sprawie przychód uzyskany przez Wnioskodawcę ze sprzedaży udziału nabytego w 2000 r., nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ponieważ od końca roku, w którym nastąpiło nabycie upłynęło 5 lat. Natomiast w stosunku do udziału nabytego przez Wnioskodawcę w 2008 r. zastosowanie znajdą przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r. Oznacza to, że przychód ten korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Powyższe zwolnienie obejmuje całość przychodu uzyskanego ze sprzedaży udziału nabytego w 2008 r., a więc zarówno z tytułu zbycia udziału w budynku mieszkalnym, jak i praw związanych z jego własnością, w tym z udziału w gruncie, na którym znajduje się przedmiotowy budynek mieszkalny oraz budynku gospodarczego oraz garażu.
Fragment:
III SAWa 2040/09): „Zdaniem Sądu, zamiarem ustawodawcy nie było aby zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 126 u.p.d.o.f. pojęcie „ budynku mieszkalnego ” rozumieć w oderwaniu od gruntu, z którym budynek ten jest trwale związany. Posłużenie się przez ustawodawcę pojęciem „ budynku mieszkalnego ” wynikało wyłącznie ze względów związanych z konstrukcją ulgi meldunkowej tj. uzależnienie prawa do ulgi od zameldowania trwającego określony czas. Jak wynika bowiem z przepisów administracyjnych meldunku można dokonać jedynie w lokalu/budynku, a nie na gruncie (niezależnie od tego, czy jest zabudowany, czy niezabudowany). Ustawodawca wskazując na zameldowanie jako na warunek skorzystania ze zwolnienia nie mógł posłużyć się innym pojęciem niż budynek mieszkalny. W ocenie Sądu w art. 21 ust. 1 pkt 126 u.p.d.o.f. pojęcie budynku mieszkalnego ma dwa znaczenia tj. oznacza budynek mieszkalny stanowiący odrębną własność oraz grunt zabudowany budynkiem mieszkalnym. Zatem zdaniem Sądu zwolnieniu z art. 21 ust 1 pkt 126 u.p.d.o.f. podlega cały przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości, tj. zabudowanej budynkiem mieszkalnym działki gruntu. Innymi słowy ulga meldunkowa powinna dotyczyć całości sprzedanej nieruchomości tzn. gruntu i posadowionego na nim budynku mieszkalnego, co wprawdzie nie wynika z samej treści ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ale z przepisów Kodeksu cywilnego, które stanowią, że grunt i posadowione na nich budynki stanowią całość nieruchomości i nie mogą być przedmiotem odrębnej sprzedaży”.
2017
31
sty

Istota:
Odpłatne zbycie nieruchomości.
Fragment:
Stosownie do art. 21 ust. 25 ww. ustawy, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się m.in.: wydatki poniesione na: nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie, nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego, budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, (...)
2017
28
sty

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
Fragment:
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojecia budynku mieszkalnego, nie okreola równie?, o jakich rodzajach budynków mieszkalnych mowa w ww. przepisie. Zgodnie z Polsk1 Klasyfikacj1 Obiektów Budowlanych (rozporz1dzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. Dz.U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.), budynki mieszkalne s1 to obiekty budowlane, których co najmniej po3owa ca3kowitej powierzchni u?ytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. Klasyfikacja do klasy 1110 „ Budynki mieszkalne jednorodzinne ” zalicza domy mieszkalne w gospodarstwach rolnych. W zwi1zku z powy?szym budynek mieszkalny, posadowiony na gruntach rolnych wchodz1cych w sk3ad gospodarstwa rolnego, którego zakup planuje Wnioskodawczyni, jest budynkiem mieszkalnym, o którym mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a). Fakt ten potwierdza równie? ewidencja gruntów i budynków prowadzona przez w3aociwego staroste, gdzie w rejestrze budynków obiekt zosta3 sklasyfikowany jako „ Budynek mieszkalny ”. Potwierdzeniem takiego stanowiska jest równie? fakt, ?e zgodnie z art. 2 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pojecie gospodarstwa rolnego na jej gruncie jest rozumiane zgodnie z definicj1 zawart1 w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, a ta obejmuje jedynie obszar gruntów, z wy31czeniem budynków, co uprawnia do stwierdzenia, ?e Wnioskodawczyni planuje zakupia gospodarstwo rolne oraz budynek mieszkalny.
2017
15
sty

Istota:
Opodatkowanie dostawy nieruchomooci wraz z rozpoczet1 budow1 budynku mieszkalnego.
Fragment:
(...) budynku mieszkalnego – jest nieprawid3owe. UZASADNIENIE W dniu 14 paYdziernika 2016 r. zosta3 z3o?ony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotycz1cej podatku od towarów i us3ug w zakresie opodatkowania dostawy nieruchomooci wraz z rozpoczet1 budow1 budynku mieszkalnego. W dniu 14 grudnia 2016 r. wniosek uzupe3niono o doprecyzowanie opisu sprawy. We wniosku przedstawiono nastepuj1ce zdarzenie przysz3e. Spó3ka prowadzi dzia3alnooa gospodarcz1 w zakresie obrotu nieruchomoociami. Wnioskodawca jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i us3ug. W ramach prowadzonej dzia3alnooci gospodarczej Spó3ka planuje zrealizowaa budowe osiedla domów mieszkalnych. Budowa poszczególnych budynków mieszkalnych zrealizowana zostanie na wyodrebnionych ewidencyjnie dzia3kach gruntu, stanowi1cych w3asnooa Spó3ki, po3o?onych w miejscowooci, oznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem US (zabudowa rekreacji indywidualnej). Powierzchnia u?ytkowa poszczególnych budynków mieszkalnych nie przekroczy powierzchni 300 m 2 . Bed1 to obiekty sklasyfikowane w dziale 11 PKOB. Po wybudowaniu Wnioskodawca zamierza sprzedawaa domy wraz z przynale?nymi do nich gruntami indywidualnym nabywcom.
2017
15
sty

Istota:
Skutki sprzeda?y lokalu bed1cego uprzednio orodkiem trwa3ym,
Fragment:
W myol art. 14 ust. 2c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do przychodów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, nie zalicza sie przychodów z odp3atnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby zwi1zane z dzia3alnooci1 gospodarcz1 oraz przy prowadzeniu dzia3ów specjalnych produkcji rolnej budynku mieszkalnego, jego czeoci lub udzia3u w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowi1cego odrebn1 nieruchomooa lub udzia3u w takim lokalu, gruntu lub udzia3u w gruncie albo prawa u?ytkowania wieczystego gruntu lub udzia3u w takim prawie, zwi1zanych z tym budynkiem lub lokalem, spó3dzielczego w3asnoociowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udzia3u w takim prawie oraz prawa do domu jednorodzinnego w spó3dzielni mieszkaniowej lub udzia3u w takim prawie. Przepis art. 30e stosuje sie odpowiednio. W owietle cytowanych powy?ej przepisów zauwa?ya nale?y, ?e przychody z odp3atnego zbycia sk3adników maj1tku, które winny podlegaa ujeciu w ewidencji orodków trwa3ych oraz wartooci niematerialnych i prawnych (z wyj1tkiem nieruchomooci mieszkalnych wymienionych w art. 14 ust. 2c ww. ustawy), stanowi1 przychód z dzia3alnooci gospodarczej. W myol art. 22a ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, amortyzacji podlegaj1, z zastrze?eniem art. 22c, stanowi1ce w3asnooa lub wspó3w3asnooa podatnika, nabyte lub wytworzone we w3asnym zakresie, kompletne i zdatne do u?ytku w dniu przyjecia do u?ywania budowle, budynki oraz lokale bed1ce odrebn1 w3asnooci1, o przewidywanym okresie u?ywania d3u?szym ni? rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby zwi1zane z prowadzon1 przez niego dzia3alnooci1 gospodarcz1 albo oddane do u?ywania na podstawie umowy najmu, dzier?awy lub umowy okreolonej w art. 23a pkt 1, zwane orodkami trwa3ymi.
2017
12
sty

Istota:
Zastosowanie stawki podatku VAT dla czynności wykonywanych w obiektach objętych społecznym programem mieszkaniowym
Fragment:
Budynki mieszkalne są to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. W przypadku, gdy mniej niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele mieszkalne, budynek taki klasyfikowany jest jako niemieszkalny, zgodnie z jego przeznaczeniem. Budynki niemieszkalne są to obiekty budowlane wykorzystywane głównie dla potrzeb niemieszkalnych. Część „ mieszkaniowa ” budynku mieszkalnego obejmuje pomieszczenia mieszkalne (kuchnie, pokoje wypoczynkowe, sypialnie, pomieszczenia pomocnicze, piwnice oraz pomieszczenia ogólnego użytkowania, np. wózkarnie, suszarnie). Wg podziału obiektów budowlanych na sekcje i działy w PKOB w dziale 11 mieszczą się budynki mieszkalne, natomiast w dziale 12 budynki niemieszkalne. Dział 11 PKOB obejmuje trzy grupy: Budynki mieszkalne jednorodzinne - 111, Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe - 112, Budynki zbiorowego zamieszkania - 113. W związku z tym, że przepisy dotyczące podatku od towarów i usług nie definiują pojęć „ budowa ”, „ remont ”, „ modernizacja ”, „ przebudowa ”, „ roboty budowlane ”, „ termo- modernizacja ”, w celu wyjaśnienia ich znaczenia należy odwołać się do rozumienia tych terminów przyjętego w języku powszechnym.
2017
5
sty

Istota:
Opodatkowanie.
Fragment:
Odnosząc się do budynku mieszkalnego w części mieszkalnej, której nie nastąpiło pierwsze zajęcie (używanie), należy wskazać, iż nie miało miejsca jej pierwsze zasiedlenie. Tak więc w odniesieniu do budynku mieszkalnego w części mieszkalnej pierwsze zasiedlenie nastąpi dopiero w momencie planowanej dostawy. Zatem sprzedaż budynku mieszkalnego w części mieszkalnej nie będzie korzystała ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Jak wynika z wniosku, przy nabyciu działek nr 5/3 i 5/4 nie przysługiwało Wnioskodawcy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Jednakże z faktur dotyczących budowy budynku mieszkalnego w części mieszkalnej Wnioskodawca dokonał odliczenia podatku naliczonego Zatem, w przypadku dostawy budynku mieszkalnego w części mieszkalnej, zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy nie będzie miało zastosowania. W związku z brakiem zastosowania zwolnienia od podatku VAT dla sprzedaży budynku mieszkalnego w części mieszkalnej, która na dzień sprzedaży nie będzie korzystać ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 i pkt 10a ustawy analizy wymaga zwolnienie przewidziane w cyt. art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy. Zgodnie z tym przepisem zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
2016
16
gru

Istota:
Możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego.
Fragment:
Działki niezabudowane oraz działka z budynkiem mieszkalnym położone są w dwóch innych miastach w których Wnioskodawca zamieszkuje . W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy wydatki poniesione na zakup wielu nieruchomości w tym dwóch takich samych, np. nabycie dwóch graniczących ze sobą niezabudowanych działek rolnych (z uzyskanymi warunkami zabudowy na budynek mieszkalny) oraz zakup działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz jego remont (jak opisano w stanie faktycznym), mogą być rozliczane w ramach ulgi podatkowej określonej w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy od podatku dochodowym od osób fizycznych? Zdaniem Wnioskodawcy, dokonując zakupu działek rolnych z uzyskanymi warunkami zabudowy na budynek mieszkalny oraz zakup działki z budynkiem mieszkalnym i jego remont ze środków uzyskanych z wcześniejszej sprzedaży nieruchomości, suma wydatków poniesionych na zakup działek niezabudowanych i działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym wraz z jego remontem podlega uwzględnieniu w udziale wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości, stanowiącym podstawę do obliczenia kwoty ulgi podatkowej określonej w art. 21 ust. 1 pkt 131.
2016
15
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.