Budynek mieszkalny | Interpretacje podatkowe

Budynek mieszkalny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to budynek mieszkalny. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Ulga mieszkaniowa – wydatkowanie środków ze sprzedaży nieruchomości stanowiącej majątek odrębny Wnioskodawcy na nabycie do majątku wspólnego budynku mieszkalnego oraz jego wykończenie.
Fragment:
Zgodnie z pkt 1 tego przepisu za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki poniesione na: nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie, nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego, budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.
2017
14
cze

Istota:
W zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu ze sprzedaży nieruchomości.
Fragment:
W świetle art. 21 ust. 25 pkt 1 ww. ustawy za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki poniesione na: nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie, nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego, budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego -położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.
2017
6
cze

Istota:
Dochód uzyskany ze sprzedaży w 2016 r. budynku mieszkalnego nabytego w 2013 r. w spadku po zmarłej matce podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym. Dochód ten nie może korzystać ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku przeznaczenia go na nabycie budynku mieszkalnego w Kanadzie oraz na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup nieruchomości w kanadyjskiej instytucji kredytowo – pożyczkowej.
Fragment:
Zatem w sytuacji, gdy Wnioskodawca przeznaczy przychód uzyskany ze sprzedaży budynku mieszkalnego położonego w Polsce na nabycie budynku mieszkalnego położonego w Kanadzie oraz na spłatę kredytu zaciągniętego w kanadyjskiej instytucji kredytowo – pożyczkowej Maple Trust na zakup nieruchomości, to Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało zwolnienie podatkowe na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 pkt 1 i 2 cyt. ustawy, ponieważ poniesienie wydatku na nabycie budynku mieszkalnego w Kanadzie oraz na spłatę kredytu zaciągniętego w tym państwie nie spełnia przesłanki wskazanej w ww. przepisie. W związku z powyższym, mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny, należy stwierdzić, że dochód uzyskany ze sprzedaży w 2016 r. budynku mieszkalnego nabytego w 2013 r. w spadku po zmarłej matce podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym. Dochód ten nie może korzystać ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku przeznaczenia go na nabycie budynku mieszkalnego w Kanadzie oraz na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup nieruchomości w kanadyjskiej instytucji kredytowo – pożyczkowej. Stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe.
2017
26
maj

Istota:
Zwolnienie przedmiotowe.
Fragment:
Zgodnie z art. 21 ust. 25 pkt 1 cytowanej ustawy, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się: wydatki poniesione na: nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie, nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego, budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego - położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.
2017
22
maj

Istota:
1. Czy w przypadku sprzedaży przez Wnioskodawczynię przedmiotowej działki wraz z wybudowanym na niej budynkiem mieszkalnym powstanie przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
2. Czy w przypadku sprzedaży przez Wnioskodawczynię przedmiotowej działki wraz z wybudowanym na niej budynkiem mieszkalnym wystąpi obowiązek zwrotu uprzednio odliczonych kwot z tytułu wydatków mieszkaniowych poniesionych w latach 2001-2004?
Fragment:
Moment zakończenia budowy budynku mieszkalnego (2015 r.), stanowiącego część składową przedmiotowej nieruchomości nie ma wpływu na bieg terminu pięcioletniego określonego w cytowanym wyżej przepisie. Tym samym przychód jaki Wnioskodawczyni uzyska ze sprzedaży nieruchomości z uwagi na upływ 5 letniego terminu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – nie będzie podlegał w ogóle opodatkowaniu. W ocenie Wnioskodawczyni (w odniesieniu do pytania nr 2), w przypadku sprzedaży przedmiotowej działki wraz z wybudowanym na niej budynkiem mieszkalnym nie wystąpi obowiązek zwrotu uprzednio odliczonych kwot z tytułu wydatków mieszkaniowych poniesionych w latach 2001-2004. Wnioskodawczyni dokonując odliczeń wydatków mieszkaniowych opierała się na uldze określonej w art. 27a ust. 1 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2001 r., czyli odliczała w ramach dozwolonych limitów poniesione wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe związane z budową budynku mieszkalnego. Pomimo, że z dniem 1 stycznia 2002 r. przedmiotowe ulgi zostały zlikwidowane to zachowane zostały prawa nabyte na zasadach określonych w art. 4 i 6 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.
2017
18
maj

Istota:
1. Czy w przypadku sprzedaży przez Wnioskodawczynię przedmiotowej działki wraz z wybudowanym na niej budynkiem mieszkalnym powstanie przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
2. Czy w przypadku sprzedaży przez Wnioskodawczynię przedmiotowej działki wraz z wybudowanym na niej budynkiem mieszkalnym wystąpi obowiązek zwrotu uprzednio odliczonych kwot z tytułu wydatków mieszkaniowych poniesionych w latach 2001-2004?
Fragment:
Moment zakończenia budowy budynku mieszkalnego (2015 r.), stanowiącego część składową przedmiotowej nieruchomości nie ma wpływu na bieg terminu pięcioletniego określonego w cytowanym wyżej przepisie. Tym samym przychód jaki Wnioskodawczyni uzyska ze sprzedaży nieruchomości z uwagi na upływ 5 letniego terminu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – nie będzie podlegał w ogóle opodatkowaniu. W ocenie Wnioskodawczyni (w odniesieniu do pytania nr 2), w przypadku sprzedaży przedmiotowej działki wraz z wybudowanym na niej budynkiem mieszkalnym nie wystąpi obowiązek zwrotu uprzednio odliczonych kwot z tytułu wydatków mieszkaniowych poniesionych w latach 2001-2004. Wnioskodawczyni dokonując odliczeń wydatków mieszkaniowych opierała się na uldze określonej w art. 27a ust. 1 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2001 r., czyli odliczała w ramach dozwolonych limitów poniesione wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe związane z budową budynku mieszkalnego. Pomimo, że z dniem 1 stycznia 2002 r. przedmiotowe ulgi zostały zlikwidowane to zachowane zostały prawa nabyte na zasadach określonych w art. 4 i 6 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.
2017
18
maj

Istota:
Czy przychód ze sprzedaży nieruchomości nabytej w spadku wydatkowany na zakup innej nieruchomości będzie korzystał ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 w części dotyczącej wydatków poniesionych na zakup budynku mieszkalnego?
Fragment:
Zamiarem Wnioskodawczyni jest nabycie działki budowlanej zabudowanej budynkiem mieszkalnym całorocznym lub działki siedliskowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym całorocznym i innymi zabudowaniami gospodarczymi. Wnioskodawczyni nie zamierza budować domu, chce kupić działkę siedliskową z budynkiem mieszkalnym całorocznym przeznaczonym na własne cele mieszkaniowe i innymi zabudowaniami. Końcowo należy wyjaśnić, że pytanie i stanowisko zawarte we wniosku dotyczyło możliwości odliczenia wydatku na zakup działki siedliskowej, natomiast w uzupełnieniu Wnioskodawczyni przeformułowała pytanie i przedstawiła własne stanowisko do tego pytania. Przeformułowane pytanie obecnie dotyczy wydatku poniesionego na zakup budynku mieszkalnego na działce siedliskowej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy przychód ze sprzedaży nieruchomości nabytej w spadku wydatkowany na zakup innej nieruchomości będzie korzystał ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 w części dotyczącej wydatków poniesionych na zakup budynku mieszkalnego? Zdaniem Wnioskodawczyni: Dla zastosowania przedmiotowego zwolnienia istotne jest bowiem, aby zakupiony budynek był budynkiem mieszkalnym i aby zaspokajał cele mieszkaniowe Wnioskodawczyni, a powyższe zwolnienie będzie obejmowało taką część dochodu uzyskanego z tytułu sprzedaży nieruchomości, jaka proporcjonalnie będzie odpowiadała udziałowi ww. wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe (zakup budynku mieszkalnego) w osiągniętym z odpłatnego zbycia przychodzie.
2017
16
maj

Istota:
Opodatkowanie sprzedaży budynku mieszkalnego.
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym przedstawione we wniosku z dnia 18 listopada 2016 r. (data wpływu 24 listopada 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży budynku mieszkalnego – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 24 listopada 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży budynku mieszkalnego. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Komornik sądowy prowadzi postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużniczce. Egzekucja została skierowana m.in. do nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym z garażem jednostanowiskowym, o powierzchni 0,0834 ha, dla której Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą (...). Jest to budynek mieszkalny jednorodzinny, wolnostojący, parterowy z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony z wbudowanym garażem na jeden samochód. Na parterze mieści się hall wejściowy bezpośrednio połączony z pokojem dziennym, jadalnią oraz kuchnią. Ponadto, na parterze znajdują się również: pokój (gabinet), łazienka oraz kotłownia. Na poddaszu znajdują się cztery pokoje, łazienka (nieurządzona). Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej, murowanej, pokryty dachem dwuspadowym. Obiekt wzniesiono na rzucie w kształcie nieregularnym. Budynek jest obecnie zamieszkiwany.
2017
16
maj

Istota:
W zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu ze sprzedaży udziału nieruchomości niezabudowanej
Fragment:
Przepis wyraźnie mówi o wydatkach poniesionych „ na nabycie ” m.in. budynku mieszkalnego; nie ogranicza zatem ww. zwolnienia tylko do ceny zakupu budynku mieszkalnego. Oznacza to, że powyższe wydatki mogą stanowić wydatki na cele mieszkaniowe, na tych samych zasadach jak cena nabycia budynku mieszkalnego. Reasumując, dochód uzyskany ze sprzedaży udziału w przedmiotowej nieruchomości, wydatkowany na nabycie budynku mieszkalnego posadowionego na działce rolnej nr 97 będzie korzystał ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 w związku z art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Powyższe zwolnienie będzie obejmowało taką część dochodu uzyskanego z tytułu sprzedaży nieruchomości, jaka proporcjonalnie będzie odpowiadała udziałowi ww. wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe (zakup budynku mieszkalnego) w osiągniętym z odpłatnego zbycia przychodzie. Natomiast wydatki poniesione na nabycie gruntu rolnego (działka nr 97) nie uprawniają do zastosowania przedmiotowego zwolnienia. Zaliczeniu na poczet zwolnienia przedmiotowego podlegać będą również wydatki poniesione na zawarcie aktów notarialnych proporcjonalnie do wartości budynku mieszkalnego (tj. 70 000 zł.) posadowionego na działce nr 97.
2017
11
maj

Istota:
W zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości
Fragment:
(...) budynku mieszkalnego znajdującego się na tej działce; Wnioskodawczyni i jej siostra Joanna K., zrzekły się w formie darowizny na rzecz trzeciej siostry (Ewa S.) udziałów w budynku mieszkalnym znajdującym się na działce 1972/69 w wysokości 2/12 każda. Umowa pomiędzy współwłaścicielami została sporządzoną na podstawie porozumienia, bez dodatkowych spłat współwłaścicieli. Na skutek tego podziału Wnioskodawczyni uzyskała mniejszą wartość majątku niż przed podziałem, ze względu na zrzeknięcie się 2/12 wartości budynku mieszkalnego na rzecz siostry Ewy S. Po zniesieniu współwłasności w 2012 r. Wnioskodawczyni wybudowała na swojej działce dom mieszkalny. W grudniu 2014 r. dokonała sprzedaży nieruchomości wraz z posadowionym na niej budynkiem mieszkalnym. Działka znajdowała się w miejscowości .... Budowa domu została sfinansowana przez kredyt hipoteczny, który po sprzedaży został spłacony wraz z należnymi odsetkami. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym w grudniu 2014 r., otrzymanej na podstawie umowy darowizny z 1985 r. i fizycznego podziału rzeczy, można uznać za źródło przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.
2017
10
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.