Budynek mieszkalny | Interpretacje podatkowe

Budynek mieszkalny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to budynek mieszkalny. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Dotyczy prawa do stosowania preferencyjnej stawki 8% na usługi opisane we wniosku (usługi kominiarskie)
Fragment:
Do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, zgodnie z art. 41 ust. 12b ustawy, nie zalicza się: budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m 2 , lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m 2 . Zgodnie z treścią ust. 12c cyt. artykułu, w przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej. Należy zwrócić uwagę na brzmienie art. 2 pkt 12 ustawy, zgodnie z którym przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11. Zatem w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. opodatkowaniu stawką w wysokości 8% podlega dostawa, budowa, remont, modernizacja, termomodernizacja lub przebudowa obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, z wyłączeniem lokali użytkowych, a więc m.in. do budynków mieszkalnych stałego zamieszkania sklasyfikowanych w PKOB w dziale 11, przy uwzględnieniu kryterium powierzchni użytkowej, o której mowa w art. 41 ust. 12b ustawy oraz do lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12.
2016
5
gru

Istota:
ODLICZENIE PODATKU NALICZONEGO Z TYTUŁU BODOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO
Fragment:
W przypadku, gdy co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest do celów mieszkalnych, budynek klasyfikowany jest jako budynek mieszkalny. Jak wynika z powyższych definicji, o zakwalifikowaniu budynku jako mieszkalnego lub niemieszkalnego decyduje wielkość całkowitej powierzchni użytkowej zajmowanej na cele mieszkalne lub niemieszkalne. Mając na uwadze wskazane powyżej definicje całkowitej powierzchni użytkowej budynku oraz części mieszkaniowej budynku, przyjęte na gruncie rozporządzenia PKOB - ponad połowa całkowitej powierzchni użytkowej budynku będzie wykorzystywana do celów mieszkalnych. W konsekwencji, zgodnie z definicjami przyjętymi na gruncie rozporządzenia PKOB - zasadnym będzie w ocenie firmy zakwalifikowanie przedmiotowego budynku jako budynku mieszkalnego, o którym mowa w dziale 11 PKOB. Konsekwencją ustalenia, że zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym, budynek powinien być uznany - na gruncie rozporządzenia PKOB - jako budynek mieszkalny sklasyfikowany w PKOB w dziale 11, będzie stwierdzenie, że budynek ten będzie spełniał definicję obiektu budownictwa mieszkaniowego, zgodnie z art. 2 pkt 12 ustawy o VAT, a tym samym za prawidłowe należy uznać stanowisko, zgodnie z którym roboty remontowo - modernizacyjne związane z przedmiotowym budynkiem, realizowane przez firmę w systemie generalnego wykonawstwa, będą podlegały opodatkowaniu przy zastosowaniu obniżonej stawki VAT 8% na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy o VAT.
2016
2
gru

Istota:
W zakresie braku obowiązku odprowadzenia podatku z tytułu licytacyjnej sprzedaży nieruchomości
Fragment:
(...) budynku mieszkalnego stanowiły co najmniej 30% jego wartości początkowej, Wydatki na ulepszenie (w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym) budynku usługowego (firmowego) stanowiły co najmniej 30% jego wartości początkowej, Budynek mieszkalny w części; parter został oddany do użytku przez nadzór budowlany piętro nie zostało oddane do użytku pomimo to cały budynek, zarówno parter, jak i piętro było w latach 2006-2009 przedmiotem stałych umów najmu. Od 2009 r. do 31 sierpnia 2013 r. poszczególne lokale były sporadycznie przedmiotem umów najmu firmom i osobom fizycznym. Umowy te były zawierane na okres kilku dni. Od umów tych był odprowadzany podatek VAT. Od 1 września 2013 r. cały budynek mieszkalny był przedmiotem umowy użyczenia na rzecz matki dłużnika, umowa ta nie była opodatkowana podatkiem VAT. Dłużnik oświadczył ponadto, że budynek mieszkalny po modernizacji w 2011 roku nie był wykorzystywany do czynności opodatkowanych podatkiem VAT przez co najmniej 5 lat. Budynek usługowy (firmowy) po przeprowadzeniu modernizacji był w części: parter, przedmiotem umowy użyczenia od 1 września 2013 r. na rzecz matki dłużnika, umowa ta nie była opodatkowana podatkiem VAT, piętro budynku, nigdy nie zostało oddane do użytku przez nadzór budowlany, pomimo to po modernizacji w 2011 roku poszczególne lokale na piętrze były sporadycznie wynajmowane na okres kilku dni.
2016
29
lis

Istota:
Czy do wpłat dokonywanych przez Klienta w związku z trwającą budową budynku mieszkalnego, na gruncie którego współwłaścicielem był w momencie dokonywania wpłat Klient, mogła być stosowana obniżona stawka podatku VAT w wysokości 8%?
Fragment:
Należy zwrócić uwagę na brzmienie art. 2 pkt 12 ustawy o VAT, zgodnie z którym obiekty budownictwa mieszkaniowego to budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11. Jak wynika z ww. art. 2 pkt 12, ustawa o podatku od towarów i usług odwołuje się do Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, która stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych. Dla celów podatku od towarów i usług stosuje się Polską Klasyfikację Obiektów Budowlanych wprowadzoną w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.). Zgodnie z tą klasyfikacją, w dziale 11 mieszczą się budynki mieszkalne. Dział ten obejmuje grupy budynków: 111 – mieszkalnych jednorodzinnych, 112 – o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe, 113 – zbiorowego zamieszkania. Natomiast zgodnie z objaśnieniami Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych - budynki mieszkalne są to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. W przypadkach, gdy mniej niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele mieszkalne, budynek taki klasyfikowany jest jako niemieszkalny, zgodnie z jego przeznaczeniem.
2016
28
lis

Istota:
Czy Spoldzielnia slusznie nalicza podatek od towarow i uslug od wynajmowanych przez Spoldzielnie czesci wspolnych, na ktore ma podpisane umowy o uzywanie pomieszczen gospodarczych nieprzyleglych bezposrednio do lokali mieszkalnych?
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy dzialajacy w imieniu Ministra Finansow stwierdza, ze stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 28 grudnia 2015 r. (data wplywu 5 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisow prawa podatkowego dotyczacej podatku od towarow i uslug w zakresie zwolnienia wynajmu dodatkowych pomieszczen gospodarczych w budynkach mieszkalnych - jest prawidlowe. UZASADNIENIE W dniu 5 stycznia 2016 r. zostal zlozony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczacej podatku od towarow i uslug w zakresie sposobu opodatkowania wynajmu dodatkowych pomieszczen gospodarczych w budynkach mieszkalnych. We wniosku przedstawiono nastepujacy stan faktyczny: W budynkach mieszkalnych, ktorych wspolwlascicielem jest spoldzielnia mieszkaniowa znajduja sie oprocz pomieszczen przynaleznych (piwnic) do lokali mieszkalnych, dodatkowe pomieszczenia nieprzylegajace do poszczegolnych lokali. Sa to pomieszczenia znajdujace sie pod schodami w piwnicach, pomieszczenia w przybudowkach, po likwidacji suszarni, pralni, schowki po zlikwidowanych kanalach zsypowych lub inne wolne pomieszczenia. Wnioskodawca wynajmuje je mieszkancom na podstawie umow o uzywanie pomieszczen gospodarczych. Mieszkancy budynku przechowuja w nich zapasy, odziez, rowery, sprzet itp. Spoldzielnia jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Z tytulu ww. umow pobiera oplaty, naliczajac podatek VAT w wysokosci 23% i wystawiajac faktury. W zwiazku z powyzszym zadano nastepujace pytanie: Czy Spoldzielnia slusznie nalicza podatek od towarow i uslug od wynajmowanych przez Spoldzielnie czesci wspolnych, na ktore ma podpisane umowy o uzywanie pomieszczen gospodarczych nieprzyleglych bezposrednio do lokali mieszkalnych...
2016
28
lis

Istota:
W zakresie opodatkowania stawką VAT w wysokości 8% dostawy nieruchomości z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego w postaci fundamentów.
Fragment:
Przedmiotem transakcji będzie sprzedaż rozpoczętej inwestycji budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na etapie budowy, trwale związanej z gruntem. Na etapie transakcji nie jest to budynek, ponieważ nie spełnia wszystkich elementów określonych prawem budowlanym. Zgodnie z projektem budowlanym oraz ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę na gruncie tym może powstać tylko budynek mieszkalny jednorodzinny, objęty społecznym programem mieszkaniowym. Grunt jest położony w strefie planu zagospodarowania MN, tj. części przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe. Wnioskodawca w ramach transakcji przekaże nabywcy całą dokumentację projektową wraz z ostatecznym pozwoleniem na budowę. Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest czy sprzedaż działki z rozpoczętą budowa budynku mieszkalnego na etapie fundamentów będzie podlegała opodatkowaniu stawka VAT w wysokości 8%. W odniesieniu do przedstawionej we wniosku sytuacji, z uwagi na powołane wyżej regulacje tut. Organ podatkowy stwierdza, że przedmiotem dostawy przez Wnioskodawcę będzie tylko grunt niezabudowany. Niedokończona inwestycja budowlana w postaci budowy budynku mieszkalnego, gdy prace budowlane na moment przeprowadzenia transakcji będą na etapie fundamentów nie wypełnia definicji budynku, oraz nie nosi cech budowli.
2016
5
sie

Istota:
W zakresie opodatkowania podatkiem VAT dostawy zabudowanych nieruchomości.
Fragment:
Na działce nr 5017/2 znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny o powierzchni 40 m 2 oraz dwa przylegające do niego budynki oznaczone w wypisie z kartoteki budynków jako inne o łącznej powierzchni 64 m 2 . Budynek mieszkalny oraz przylegające do niego dwa budynki oznaczone jako inne, będą rozbudowywane i powstanie budynek mieszkalny jednorodzinny, którego powierzchnia użytkowa nie będzie przekraczała 300 m 2 . Wnioskodawca dokona remontu/ulepszenia budynków, znajdujących się na działkach o nr: 5017/2, 5018/1 i 5018/2. Wydatki na ulepszenie ww. budynków mieszkalnych przekroczą 30% ich wartości początkowej (ceny zakupu). Po dokonanym ulepszeniu Wnioskodawca zamierza sprzedać te nieruchomości. Nabyte budynki nie będą przedmiotem umów najmu, lub dzierżawy, lub umów o podobnym charakterze. Nabyte budynki będą zaliczone do budownictwa objętego społecznym programem budownictwa mieszkaniowego, zgodnie z art. 41 ust. 12b ustawy VAT. Ponadto Budynki 1 i 2 zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych zaliczają się do budynków mieszkalnych jednorodzinnych PKOB 1110. Przy nabyciu nie przysługiwało Wnioskodawcy prawo zmniejszenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (zakup bez VAT), ale Strona będzie dokonywać odliczenia podatku VAT od zakupów związanych z ulepszeniem budynków, które to wydatki będą wyższe niż 30% wartości początkowej tych budynków.
2016
31
lip

Istota:
W zakresie zwolnienia od podatku usług pośrednictwa finansowego.
Fragment:
Według art. 2 pkt 12 ustawy, przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w PKOB w dziale 11. Zgodnie z art. 41 ust. 12b ustawy, do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się: budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m 2 ; lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m 2 . W myśl ust. 12c powołanego artykułu, w przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej. Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione są budynki rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy. Zgodnie z tym przepisem, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale związanych z gruntem.
2016
7
lip

Istota:
Czy sprzedaż nieruchomości w trybie egzekucji (licytacji) podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
Fragment:
Jeśli osoba fizyczna dokonuje sprzedaży swojego majątku osobistego (lokalu, budynku mieszkalnego), a czynność ta wykonywana jest okazjonalnie i nie zmierza do nadania jej stałego charakteru, nie oznacza to prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Z opisu sprawy wynika, że Komornik Sądowy prowadzi postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikom, dotyczące nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym. Z wniosku wynika, że przedmiotowa nieruchomość nie jest wykorzystywana na inne cele niż mieszkalne. Dłużnicy nie figurują w rejestrze podatników jako osoby prowadzące działalności gospodarczej. Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści powołanych uregulowań prawnych prowadzi do stwierdzenia, że dostawa nieruchomości zabudowanej mieszkalnego, o którym mowa we wniosku, w drodze licytacji nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż z treści wniosku nie wynika, by dłużnicy prowadzili działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, w której wykorzystywaliby przedmiotową nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym. W opisanej sytuacji dłużnicy nie wystąpią w charakterze podatnika, a czynność ta nie będzie dokonana w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu ww. przepisu ustawy.
2016
7
lip

Istota:
Możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej do amortyzacji budynku mieszkalnego
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że 1 stycznia 2008 r. przyjęto do użytkowania jedno pomieszczenie w budynku mieszkalnym na cele działalności gospodarczej. Wartość początkową ustalono na podstawie art. 22g ust. 10 ustawy o podatku dochodowy od osób fizycznych, jako iloczyn 12 m 2 i kwoty 988 zł. Łączna powierzchnia użytkowa przedmiotowego budynku mieszkalnego wg potwierdzenia przyjęcia obiektu budowlanego do użytku wydanego przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wynosi 162 m 2 . Ww. pomieszczenie w budynku mieszkalnym podlega amortyzacji metodą liniową wg stawki amortyzacji 1,5% w skali roku. W dniu 15 stycznia 2014 r. otrzymano decyzję Starosty zatwierdzającą projekt budowlany na rozbudowę istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem o część mieszkalno-garażową. Następnie po zakończeniu prac budowalno-wykończeniowych w dniu 1 kwietnia 2015 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przyjął bez sprzeciwu zakończenie budowy i zamiar użytkowania obiektu. Po rozbudowie powierzchnia użytkowa całego budynku mieszkalnego wynosi 259,47 m 2 . Cała część rozbudowana o powierzchni 97,47 m 2 została przeznaczona na cele działalności gospodarczej. Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że skoro w wyniku wykonanych (...)
2016
3
lip
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.