Budynek mieszkalny | Interpretacje podatkowe

Budynek mieszkalny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to budynek mieszkalny. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Stawka podatku dla sprzedaży usługi zawierającej sprzedaż materiałów wraz z montażem dotyczącej obiektu zaliczanego do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.
Fragment:
Według art. 2 pkt 12 ustawy – przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11. Jak wynika z powołanych wyżej przepisów, ustawa o podatku od towarów i usług, poprzez podanie klasyfikacji, odwołuje się do Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, która stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych. Zatem, dla celów VAT stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316, z późn. zm.). Zgodnie z tym rozporządzeniem, w dziale 11 mieszczą się budynki mieszkalne. Dział ten obejmuje grupy budynków: 111 – mieszkalnych jednorodzinnych, 112 – o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe, 113 – zbiorowego zamieszkania. Należy zauważyć, że rodzaje usług wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy, których wykonanie w obiektach budowlanych lub ich częściach zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym daje podstawę do stosowania preferencyjnej stawki podatku od towarów i usług, nie zostały zdefiniowane w tej ustawie. Ustawodawca nie odesłał również w tej materii do stosowania definicji zawartych w innych ustawach, w szczególności w Prawie budowlanym.
2017
6
gru

Istota:
Zastosowanie 8% stawki podatku VAT dla usługi budowy wielorodzinnego budynku mieszkalnego wraz z kondygnacją podziemną, który jest sklasyfikowany w dziale PKOB 112 (z wyłączeniem infrastruktury będącej poza bryłą budynku)
Fragment:
Cała inwestycja to wielorodzinny budynek mieszkalny składający się z bloku połączonego konstrukcyjnie i funkcjonalnie z kondygnacją podziemną z miejscami postojowymi i komórkami lokatorskimi. Obrys kondygnacji podziemnej powierzchniowo jest większy od powierzchni zabudowy budynku mieszkalnego, co oznacza, że kondygnacja podziemna w części wychodzi poza obrys kondygnacji nadziemnych budynku. Całość jednakże stanowi jednolitą zwartą bryłę architektoniczną budynku. Wątpliwości Wnioskodawcy sprowadzają się do kwestii określenia stawki podatku VAT usługi budowy wielorodzinnego budynku mieszkalnego sklasyfikowanym w dziale PKOB 112 wraz z kondygnacją podziemną wykraczającą poza obrys powierzchni zabudowy budynku (z wyłączeniem infrastruktury będącej poza bryłą budynku). Biorąc pod uwagę opis sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawca będzie wykonywał usługi budowlane w związku z budową wielorodzinnego budynku mieszkalnego sklasyfikowanego w PKOB w dziale 11, a zatem stanowiących obiekt budownictwa mieszkaniowego, o którym mowa w art. 2 pkt 12 ustawy. Tym samym, skoro przedmiotem umowy z inwestorem są roboty w zakresie budowy wielorodzinnego budynku mieszkalnego sklasyfikowanego w PKOB w dziale 11 a umowa zawarta jest na wykonanie budynku jako całości, to obniżona stawka podatku w wysokości 8% ma zastosowanie do całości tych robót również obejmujących kondygnację podziemną, wykraczającą poza obrys powierzchni zabudowy budynku.
2017
6
gru

Istota:
Możliwość odzyskania podatku w związku z realizowanym projektem pn. „Zastąpienie materiałów azbestowych materiałami nieszkodliwymi w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych (...)”.
Fragment:
Aktualnie Wspólnocie zostało przyznane dofinansowanie realizacji projektu „ Zastąpienie materiałów azbestowych materiałami nieszkodliwymi w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych w Bytomiu oraz unieszkodliwienie wyrobów azbestowych ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). Wspólnota Mieszkaniowa nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Sprzedaż Wspólnoty nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym 2016 kwoty 200.000,00 zł. Towary i usługi nabyte w ramach realizacji projektu pn. „ Zastąpienie materiałów azbestowych materiałami nieszkodliwymi w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych w Bytomiu oraz unieszkodliwienie wyrobów azbestowych ”, nie będą służyć do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Towary i usługi nabywane w ramach realizacji ww. projektu będą dokumentowane fakturami wystawionymi na Wspólnotę Mieszkaniową. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, czy ma on możliwość odzyskania podatku VAT w zakresie realizowanego projektu. Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
2017
18
sie

Istota:
Możliwość odzyskania podatku VAT w ramach realizowanego projektu pn. „Zastąpienie materiałów azbestowych materiałami nieszkodliwymi w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych (...)”.
Fragment:
Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawcy zostało przyznane dofinansowanie realizacji projektu pn. „Zastąpienie materiałów azbestowych materiałami nieszkodliwymi w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych oraz unieszkodliwienie wyrobów azbestowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Towary i usługi nabyte w ramach realizacji projektu pn. „ Zastąpienie materiałów azbestowych materiałami nieszkodliwymi w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych w Bytomiu oraz unieszkodliwienie wyrobów azbestowych ”, nie będą służyć do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Towary i usługi nabywane w ramach realizacji ww. projektu będą dokumentowane fakturami wystawionymi na Wspólnotę Mieszkaniową. Przy tak przedstawionym opisie sprawy Wnioskodawca ma wątpliwości w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT w ramach realizowanego projektu pn. „ Zastąpienie materiałów azbestowych materiałami nieszkodliwymi w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych (...) ”. Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.
2017
18
sie

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania pn.: „Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych”.
Fragment:
U. z 2016 r., poz. 446) zadania własne, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego od towarów i usług (VAT) w związku z realizacją zadania pn.: „ Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie ”? Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowanym w piśmie z dnia 6 lipca 2017 r.), budynki, które zostaną zmodernizowane w ramach realizowanego zadania pn.: „ Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie ” będą udostępniane najemcom, a usługi w zakresie wynajmowania lub dzierżawienia nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, są zwolnione od podatku, dlatego Gminie nie przysługuje możliwość odliczenia podatku od inwestycji związanej z termomodernizacją komunalnych budynków mieszkalnych, służących tylko i wyłącznie zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. W świetle tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.
2017
3
sie

Istota:
Skutki podatkowe sprzedaży zabudowanej nieruchomości.
Fragment:
(...) budynku mieszkalnego położonego faktycznie na działce nr 0 i 1, zakupionego w 2005 r. jako położonego na działce 1, jest źródłem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Czy kosztem uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży działki nr 0 i 1 będzie cena zapłacona w 2005 r. za zakup działki nr 1 wraz z budynkiem mieszkalnym? Zdaniem Wnioskodawcy, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych będą podlegały wyłącznie środki pieniężne uzyskane ze sprzedaży działki nr 0, zakupionej w 2014 r., jako działki niezabudowanej, z pominięciem wartości budynku mieszkalnego. Wnioskodawca uważa, że dochód do opodatkowania z działki nr 0 zostanie ustalony przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności sprawy, w tym w szczególności tej, iż budynek mieszkalny został zakupiony faktycznie w 2005 r. i jego zbycie nie może być źródłem przychodu jako sprzedanego po upływie pięciu lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż w 2016 r. budynku mieszkalnego położonego faktycznie na działce nr 0 i 1, zakupionego w 2005 r. jako położonego na działce nr 1, nie jest źródłem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
2017
14
lip

Istota:
Skutki podatkowe sprzedaży zabudowanej nieruchomości.
Fragment:
(...) budynku mieszkalnego położonego faktycznie na działce nr AB0 i AB1, zakupionego w 2005 r. jako położonego na działce AB1, jest źródłem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Czy kosztem uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży działki nr AB0 i AB1 będzie cena zapłacona w 2005 r. za zakup działki nr AB1 wraz z budynkiem mieszkalnym? Zdaniem Wnioskodawczyni, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych będą podlegały wyłącznie środki pieniężne uzyskane ze sprzedaży działki nr AB0, zakupionej w 2014 r., jako działki niezabudowanej, z pominięciem wartości budynku mieszkalnego. Wnioskodawczyni uważa, że dochód do opodatkowania z działki nr AB0 zostanie ustalony przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności sprawy, w tym w szczególności tej, iż budynek mieszkalny został zakupiony faktycznie w 2005 r. i jego zbycie nie może być źródłem przychodu jako sprzedanego po upływie pięciu lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. Zdaniem Wnioskodawczyni, sprzedaż w 2016 r. budynku mieszkalnego położonego faktycznie na działce nr AB0 i AB1, zakupionego w 2005 r. jako położonego na działce nr AB1, nie jest źródłem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
2017
13
lip

Istota:
Stawka VAT dla dostawy gruntu z rozpoczętą na nim niedokończoną budową budynku mieszkalnego
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 20 kwietnia 2017 r. (data wpływu 26 kwietnia 2017 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki VAT dla dostawy gruntu z rozpoczętą na nim niedokończoną budową budynku mieszkalnego - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 26 kwietnia 2017 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki VAT dla dostawy gruntu z rozpoczętą na nim niedokończoną budową budynku mieszkalnego. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Wnioskodawca prowadzi działalność w przedmiocie m.in. projektowania oraz budowy domów jednorodzinnych. W 2017 roku Wnioskodawca podjął decyzję o sprzedaży rozpoczętej inwestycji klientowi - osobie fizycznej. Sprzedawana nieruchomość (działka) obecnie jest niezabudowana, lecz została na niej rozpoczęta na podstawie Decyzji Budowlanej, budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego. W chwili obecnej zostały wybudowane na działce fundamenty budynku. Zakres wykonanych prac obejmował: wykop na głębokość wskazaną w Decyzji Budowlanej oraz wylanie podbetoniki, ułożenie grubej folii budowlanej pod płytą fundamentową, zbrojenie płyty fundamentowej wg projektu z Decyzji Budowlanej, zabetonowanie płyty fundamentowej, ułożenie ścian fundamentowych z pustaków szalunkowych, zazbrojenie pustaków oraz uzupełnienie betonem, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych, ocieplenie ścian fundamentowych, rozprowadzenie kanalizacji podposadzkowej, ułożenie przepustu technologicznego.
2017
28
cze

Istota:
Ulga mieszkaniowa – wydatkowanie środków ze sprzedaży nieruchomości stanowiącej majątek odrębny Wnioskodawcy na nabycie do majątku wspólnego budynku mieszkalnego oraz jego wykończenie.
Fragment:
Zgodnie z pkt 1 tego przepisu za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki poniesione na: nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie, nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego, budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.
2017
14
cze

Istota:
W zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu ze sprzedaży nieruchomości.
Fragment:
W świetle art. 21 ust. 25 pkt 1 ww. ustawy za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki poniesione na: nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie, nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego, budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego -położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.
2017
6
cze
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.