Budynek mieszkalny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to budynek mieszkalny. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
3
gru

Istota:

Brak opodatkowania sprzedaży budynku mieszkalnego w trybie egzekucji komorniczej.

Fragment:

Jeśli osoba fizyczna dokonuje sprzedaży swojego majątku osobistego (np. budynku mieszkalnego), a czynność ta wykonywana jest okazjonalnie i nie zmierza do nadania jej stałego charakteru, nie oznacza to prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa prowadzi do stwierdzenia, że sprzedaż licytacyjna budynku mieszkalnego dłużników nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż żaden z nich w związku z tą sprzedażą nie będzie występował w charakterze podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, wykonującego działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy. Co prawda dłużnik zarejestrował pod adresem nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży w drodze licytacji komorniczej jednoosobową działalność gospodarczą i wykorzystywał ją jako stałe miejsce wykonywania działalności, jednak obecnie budynek jest wykorzystywany przez dłużników wyłącznie do ich celów mieszkaniowych (dłużnik zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej w styczniu 2018 r.). Zatem sprzedaż licytacyjna budynku mieszkalnego dłużników będzie sprzedażą ich majątku prywatnego i nastąpi w ramach rozporządzania własnym majątkiem.

2018
25
paź

Istota:

Opodatkowanie sprzedaży Budynku i prawa do odliczenia podatku naliczonego

Fragment:

Obiekty budownictwa mieszkaniowego, w myśl art. 2 pkt 12 ustawy, są to budynki mieszkalne stałego zamieszkania, sklasyfikowane w PKOB w dziale 11. W przedmiotowej sprawie należy ustalić co jest przedmiotem dostawy, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności zdarzenia. Z wniosku wynika, że przebudowa dotyczyła budynków użytkowych tj. młyna i magazynu. Przebudowa odbywała się i jest kontynuowana na podstawie decyzji o pozwoleniu na przebudowę i częściową nadbudowę obiektu użytkowego z przeznaczeniem na budynek mieszkalny wielorodzinny. W momencie dostawy stopień zaawansowania prac budowlanych wynosił 97%, a więc należy stwierdzić, że przedmiotem dostawy był budynek. Wnioskodawca wskazuje, że w jego ocenie Budynek jest budynkiem mieszkalnym sklasyfikowanym w PKOB w dziale 11, ponieważ ma charakter budynku wielorodzinnego. A zatem należy przyjąć, że przedmiotem dostawy był budynek wielorodzinny stanowiący obiekt budownictwa mieszkaniowego. Okoliczności zdarzenia, wskazują, że w przypadku opisanym we wniosku, nie znajdzie zastosowania zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy ponieważ nie są spełnione warunki wynikające z tego przepisu. Również dostawa Budynku nie mogła korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a) ze względu na niespełnienie warunku co do prawa do odliczenia podatku VAT przy jego nabyciu.

2018
19
paź

Istota:

Zwolnienie od podatku sprzedaży działki nr 740/18 zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym.

Fragment:

Od samego początku celem nabycia nieruchomości w części zabudowanej budynkiem mieszkalnym było przeznaczenie jej wyłącznie na cele mieszkaniowe. Miała ona stanowić nieruchomość zamienną za inną nieruchomość również zabudowaną budynkiem mieszkalnym, która była niezbędna na potrzeby realizowanej inwestycji – budowy drogi gminnej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 1 października 2018 r.). Czy sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej działką ewidencyjną nr 740/18, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym nabytym przez Miasto w 2006 r. w stanie uniemożliwiającym jego wykorzystanie do celów mieszkaniowych, będzie zwolniona przedmiotowo od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a, jeżeli została poddana przebudowie (ulepszeniu) polegającej na przystosowaniu budynku do wymogów lokalu mieszkalnego, a wydatki na ulepszenie wyniosły 1042% wartości początkowej budynku? Zdaniem Wnioskodawcy, (ostatecznie sformułowanym w piśmie z dnia 1 października 2018 r.), dostawa nieruchomości gruntowej oznaczonej działką ewidencyjną nr 740/18 wraz z posadowionym na niej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym będzie zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a.

2018
9
wrz

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości

Fragment:

Biorąc pod uwagę rodzaj prac wskazanych we wniosku, które Wnioskodawczyni zamierza wykonać – za wydatki na cele mieszkaniowe można uznać jedynie udokumentowane wydatki na prace związane z wykonaniem izolacji i ocieplenia fundamentów w budynku mieszkalnym, remont dachu budynku mieszkalnego, remont tarasu przy budynku mieszkalnym stanowiącego integralną część budynku mieszkalnego. Wobec powyższego, poniesione przez Wnioskodawczynię wydatki na budowę studni głębinowej wody pitnej na działce zabudowanej budynkiem mieszkalnym, wydatki na wykonanie izolacji i ocieplenia fundamentów w budynku mieszkalnym oraz wydatki na wykonanie remontu dachu i tarasu w budynku mieszkalnym mieszczą się w dyspozycji art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako wydatki poniesione na remont własnego budynku mieszkalnego. Tym samym przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości w części dochodu wydatkowanego na ww. cele mieszkaniowe uprawnia Wnioskodawczynię do skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z ust. 25 pkt 1 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast wykonanie drogi dojazdowej do budynku mieszkalnego wraz z miejscami parkingowymi nie stanowi wydatku na cele mieszkaniowe, ponieważ jak wynika z przytoczonych wyżej definicji, nie są to elementy konstrukcyjne budynku, zatem nie stanowią wydatków na remont lub budowę budynku mieszkalnego w myśl art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018
13
sie

Istota:

Opodatkowania usługi najmu całego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Fragment:

W związku z tym, nie jest spełniony warunek wykorzystywania przedmiotowego całego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wyłącznie na cele mieszkaniowe. Bez znaczenia dla Wnioskodawcy, z punktu widzenia zawartej umowy, jest w jaki sposób Najemca, jako podmiot gospodarczy, będzie wykorzystywał ten budynek. Tym samym, w sprawie będącej przedmiotem wniosku, zwolnienie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy, nie ma zastosowania. Wnioskodawca nie spełnia również przesłanek do skorzystania z preferencyjnej stawki w wysokości 8%, gdyż – jak sam wskazał – najem budynku mieszkalnego jednorodzinnego będzie ciągły, stały, a usługi zakwaterowania mają charakter tymczasowy. Zatem, przedmiotem umowy najmu nie jest świadczenie usług zakwaterowania, o których mowa w poz. 163 załącznika nr 3 do ustawy. Tym samym, art. 43 ust. 20 ustawy nie ma zastosowania w analizowanym przypadku. W konsekwencji, należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie, najem całego budynku mieszkalnego jednorodzinnego innemu podatnikowi, podlega opodatkowaniu według podstawowej stawki podatku w wysokości 23%, zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy. Reasumując, wynajem przez Wnioskodawcę całego budynku jednorodzinnego innemu podatnikowi prowadzącemu działalność gospodarczą jest opodatkowane podstawową stawką 23%, zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy.

2018
4
lip

Istota:

W zakresie stawki amortyzacyjnej.

Fragment:

Wnioskodawca podjął decyzję o zmianie sposobu wykorzystywania wskazanej nieruchomości przeznaczając ją w 90,04% całkowitej powierzchni użytkowej do wykorzystania na cele mieszkalne, co w konsekwencji spowoduje przekwalifikowanie opisanej nieruchomości z niemieszkalnej na budynek mieszkalny. Wnioskodawca poczynił nakłady na zmianę sposobu użytkowania wskazanej nieruchomości z niemieszkalnej na mieszkalną. W chwili obecnej trwają prace wykończeniowe w celu oddania nieruchomości do używania zgodnie ze zmienionym sposobem użytkowania. Wobec tego po zmianie przeznaczenia budynku z niemieszkalnego na mieszkalny nie jest możliwe dalsze kontynuowanie amortyzacji na dotychczasowych zasadach, tj. według indywidualnej stawki amortyzacyjnej, określonej dla budynków niemieszkalnych – zgodnie z art. 22j ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem w opisanej przez Wnioskodawcę sytuacji po dokonaniu zmiany sposobu użytkowania, należy zmienić indywidualną stawkę amortyzacyjną na określoną dla budynków mieszkalnych, stosownie do art. 22j ust. 1 pkt 3 tej ustawy. Ponadto należy zauważyć, że dokonując dalszych odpisów amortyzacyjnych należy uwzględnić odpisy amortyzacyjne już dokonane. Reasumując – po zmianie przeznaczenia wskazanej nieruchomości z niemieszkalnej na budynek mieszkalny (90,04% całkowitej powierzchni użytkowej budynku będzie przeznaczona do celów mieszkalnych) konieczna będzie zmiana dotychczasowej, indywidualnie ustalonej przez podatnika stawki amortyzacji, o której mowa w art. 22j ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, na stawkę indywidulanie ustaloną przez podatnika, o której mowa w treści art. 22j ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018
20
cze

Istota:

Czy sprzedaż przedmiotowego budynku mieszkalnego będzie przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Z uwagi na fakt, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojęcia budynku mieszkalnego, należy odwołać się w tym przypadku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316, z późn. zm.). Jak wynika z pkt 2 objaśnień wstępnych Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych – budynki mieszkalne są to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. W przypadkach, gdy mniej niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele mieszkalne, budynek taki klasyfikowany jest jako niemieszkalny, zgodnie z jego przeznaczeniem. Jeżeli zatem, przedmiotem odpłatnego zbycia jest budynek mieszkalny, jego część lub udział w takim budynku, lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość lub udział w takim lokalu, grunt lub udział w gruncie albo prawo użytkowania wieczystego gruntu lub udział w takim prawie, związane z tym budynkiem lub lokalem, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub udział w takim prawie oraz prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takim prawie, to wówczas przychody uzyskane z tej umowy sprzedaży nie stanowią przychodu z działalności gospodarczej.

2018
2
cze

Istota:

Stawka podatku VAT na wykonanie usług budowlanych dotyczących inwestycji, której przedmiotem jest budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi z mieszkaniami i garażami (lokalami użytkowymi) w standardzie deweloperskim wraz z zagospodarowaniem terenu

Fragment:

Biorąc pod uwagę opis sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawca będzie wykonywał usługi budowlane w związku z budową wielorodzinnych budynków mieszkalnych sklasyfikowanych w PKOB w dziale 11, a zatem stanowiących obiekty budownictwa mieszkaniowego, o którym mowa w art. 2 pkt 12 ustawy. Tym samym, skoro przedmiotem umowy z inwestorem są roboty w zakresie budowy wielorodzinnych budynków mieszkalnych sklasyfikowanych w PKOB w dziale 11 a umowa zawarta jest na wykonanie budynku jako całości, to obniżona stawka podatku w wysokości 8% ma zastosowanie do całości tych robót również obejmujących kondygnację podziemną, w której znajdują się garaże podziemne stanowiące lokale użytkowe. Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 jest prawidłowe. Wątpliwość Wnioskodawcy budzi również kwestia czy w odniesieniu do prac ziemnych związanych z wykonywaniem niezbędnej infrastruktury technicznej w ramach umowy całościowego wykonawstwa w zakresie niewykraczającym poza bryłę budynków mieszkalnych wielorodzinnych znajduje zastosowanie stawka VAT w wysokości 8% oraz czy w odniesieniu do prac ziemnych związanych z wykonywaniem przez całościowego wykonawcę niezbędnej infrastruktury technicznej w zakresie wykraczającym poza bryłę budynków mieszkalnych wielorodzinnych znajduje zastosowanie stawka VAT w wysokości 23% (pyt. 2 i 3).

2018
28
maj

Istota:

Możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego

Fragment:

Dla zastosowania przedmiotowego zwolnienia istotne jest, aby zakupiony budynek był budynkiem mieszkalnym i aby zaspokajał cel mieszkaniowy podatnika. O statusie budynku mieszkalnego decyduje jego przeznaczenie dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wyłącza okoliczności, że budynek mieszkalny może stanowić część gospodarstwa rolnego. Jednakże trzeba mieć na uwadze, że wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na nabycie gruntu rolnego czy gospodarstwa rolnego (lub ich części), co do zasady nie są wydatkami mieszczącymi się w katalogu wydatków zawartych w art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tak więc wydatki poczynione na zakup budynku mieszkalnego wchodzącego w skład nieruchomości siedliskowej będą korzystały z ww. zwolnienia, natomiast nie będą podlegać zwolnieniu wydatki przeznaczone na zakup gruntu rolnego, na którym ten budynek mieszkalny jest posadowiony oraz na zakup pozostałej części siedliska. Według przedstawionego we wniosku stanowiska Wnioskodawcy, nabycie na własne cele mieszkaniowe nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym stanowiącej część gospodarstwa rolnego, za środki pieniężne stanowiące przychód uzyskany ze sprzedaży (...)

2018
16
maj

Istota:

Opodatkowanie sprzedaży budynków mieszkalnych wg stawki podatku VAT w wysokości 8% oraz możliwości zastosowania zwolnienia od podatku VAT sprzedaży gruntu, na którym posadowione są powyższe budynki mieszkalne.

Fragment:

Po uzyskaniu wszystkich stosownych pozwoleń, Zainteresowany przystąpił do wznoszenia budynków mieszkalnych jednorodzinnych na wyżej wymienionych działkach. Po ukończeniu prac budowlanych, budynki mieszkalne jednorodzinne wraz z działką będą przeznaczone do sprzedaży. Wnioskodawca jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Budynki mieszkalne od wybudowania, będą przeznaczone do sprzedaży. Powyższe budynki nie będą wykorzystywane do własnej działalności gospodarczej. Budynki mieszkalne do momentu sprzedaży nie będą udostępniane osobom trzecim na postawie umów cywilnoprawnych. Z tytułu poniesionych wydatków na wybudowanie przedmiotowych budynków mieszkalnych przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. W okresie od wybudowania budynków do momentu planowanej sprzedaży Wnioskodawca będzie ponosił wydatki na ulepszenie w większym procencie niż 30%. Po ulepszeniu nie będą oddawane do użytkowania na postawie umów cywilnoprawnych. Budynki nie będą wykorzystywane do działalności zwolnionej. Budynki mieszkalne na moment sprzedaży będą zaliczane do budownictwa mieszkalnego objętego społecznym programem mieszkaniowym. Powierzchnia użytkowa poszczególnych budynków mieszkalnych nie będzie przekraczać 300 m 2 .