Budynek mieszkalny | Interpretacje podatkowe

Budynek mieszkalny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to budynek mieszkalny. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
Fragment:
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojecia budynku mieszkalnego, nie okreola równie?, o jakich rodzajach budynków mieszkalnych mowa w ww. przepisie. Zgodnie z Polsk1 Klasyfikacj1 Obiektów Budowlanych (rozporz1dzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. Dz.U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.), budynki mieszkalne s1 to obiekty budowlane, których co najmniej po3owa ca3kowitej powierzchni u?ytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. Klasyfikacja do klasy 1110 „ Budynki mieszkalne jednorodzinne ” zalicza domy mieszkalne w gospodarstwach rolnych. W zwi1zku z powy?szym budynek mieszkalny, posadowiony na gruntach rolnych wchodz1cych w sk3ad gospodarstwa rolnego, którego zakup planuje Wnioskodawczyni, jest budynkiem mieszkalnym, o którym mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a). Fakt ten potwierdza równie? ewidencja gruntów i budynków prowadzona przez w3aociwego staroste, gdzie w rejestrze budynków obiekt zosta3 sklasyfikowany jako „ Budynek mieszkalny ”. Potwierdzeniem takiego stanowiska jest równie? fakt, ?e zgodnie z art. 2 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pojecie gospodarstwa rolnego na jej gruncie jest rozumiane zgodnie z definicj1 zawart1 w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, a ta obejmuje jedynie obszar gruntów, z wy31czeniem budynków, co uprawnia do stwierdzenia, ?e Wnioskodawczyni planuje zakupia gospodarstwo rolne oraz budynek mieszkalny.
2017
15
sty

Istota:
Opodatkowanie dostawy nieruchomooci wraz z rozpoczet1 budow1 budynku mieszkalnego.
Fragment:
(...) budynku mieszkalnego – jest nieprawid3owe. UZASADNIENIE W dniu 14 paYdziernika 2016 r. zosta3 z3o?ony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotycz1cej podatku od towarów i us3ug w zakresie opodatkowania dostawy nieruchomooci wraz z rozpoczet1 budow1 budynku mieszkalnego. W dniu 14 grudnia 2016 r. wniosek uzupe3niono o doprecyzowanie opisu sprawy. We wniosku przedstawiono nastepuj1ce zdarzenie przysz3e. Spó3ka prowadzi dzia3alnooa gospodarcz1 w zakresie obrotu nieruchomoociami. Wnioskodawca jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i us3ug. W ramach prowadzonej dzia3alnooci gospodarczej Spó3ka planuje zrealizowaa budowe osiedla domów mieszkalnych. Budowa poszczególnych budynków mieszkalnych zrealizowana zostanie na wyodrebnionych ewidencyjnie dzia3kach gruntu, stanowi1cych w3asnooa Spó3ki, po3o?onych w miejscowooci, oznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem US (zabudowa rekreacji indywidualnej). Powierzchnia u?ytkowa poszczególnych budynków mieszkalnych nie przekroczy powierzchni 300 m 2 . Bed1 to obiekty sklasyfikowane w dziale 11 PKOB. Po wybudowaniu Wnioskodawca zamierza sprzedawaa domy wraz z przynale?nymi do nich gruntami indywidualnym nabywcom.
2017
15
sty

Istota:
Skutki sprzeda?y lokalu bed1cego uprzednio orodkiem trwa3ym,
Fragment:
W myol art. 14 ust. 2c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do przychodów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, nie zalicza sie przychodów z odp3atnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby zwi1zane z dzia3alnooci1 gospodarcz1 oraz przy prowadzeniu dzia3ów specjalnych produkcji rolnej budynku mieszkalnego, jego czeoci lub udzia3u w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowi1cego odrebn1 nieruchomooa lub udzia3u w takim lokalu, gruntu lub udzia3u w gruncie albo prawa u?ytkowania wieczystego gruntu lub udzia3u w takim prawie, zwi1zanych z tym budynkiem lub lokalem, spó3dzielczego w3asnoociowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udzia3u w takim prawie oraz prawa do domu jednorodzinnego w spó3dzielni mieszkaniowej lub udzia3u w takim prawie. Przepis art. 30e stosuje sie odpowiednio. W owietle cytowanych powy?ej przepisów zauwa?ya nale?y, ?e przychody z odp3atnego zbycia sk3adników maj1tku, które winny podlegaa ujeciu w ewidencji orodków trwa3ych oraz wartooci niematerialnych i prawnych (z wyj1tkiem nieruchomooci mieszkalnych wymienionych w art. 14 ust. 2c ww. ustawy), stanowi1 przychód z dzia3alnooci gospodarczej. W myol art. 22a ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, amortyzacji podlegaj1, z zastrze?eniem art. 22c, stanowi1ce w3asnooa lub wspó3w3asnooa podatnika, nabyte lub wytworzone we w3asnym zakresie, kompletne i zdatne do u?ytku w dniu przyjecia do u?ywania budowle, budynki oraz lokale bed1ce odrebn1 w3asnooci1, o przewidywanym okresie u?ywania d3u?szym ni? rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby zwi1zane z prowadzon1 przez niego dzia3alnooci1 gospodarcz1 albo oddane do u?ywania na podstawie umowy najmu, dzier?awy lub umowy okreolonej w art. 23a pkt 1, zwane orodkami trwa3ymi.
2017
12
sty

Istota:
Zastosowanie stawki podatku VAT dla czynności wykonywanych w obiektach objętych społecznym programem mieszkaniowym
Fragment:
Budynki mieszkalne są to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. W przypadku, gdy mniej niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele mieszkalne, budynek taki klasyfikowany jest jako niemieszkalny, zgodnie z jego przeznaczeniem. Budynki niemieszkalne są to obiekty budowlane wykorzystywane głównie dla potrzeb niemieszkalnych. Część „ mieszkaniowa ” budynku mieszkalnego obejmuje pomieszczenia mieszkalne (kuchnie, pokoje wypoczynkowe, sypialnie, pomieszczenia pomocnicze, piwnice oraz pomieszczenia ogólnego użytkowania, np. wózkarnie, suszarnie). Wg podziału obiektów budowlanych na sekcje i działy w PKOB w dziale 11 mieszczą się budynki mieszkalne, natomiast w dziale 12 budynki niemieszkalne. Dział 11 PKOB obejmuje trzy grupy: Budynki mieszkalne jednorodzinne - 111, Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe - 112, Budynki zbiorowego zamieszkania - 113. W związku z tym, że przepisy dotyczące podatku od towarów i usług nie definiują pojęć „ budowa ”, „ remont ”, „ modernizacja ”, „ przebudowa ”, „ roboty budowlane ”, „ termo- modernizacja ”, w celu wyjaśnienia ich znaczenia należy odwołać się do rozumienia tych terminów przyjętego w języku powszechnym.
2017
5
sty

Istota:
Opodatkowanie.
Fragment:
Odnosząc się do budynku mieszkalnego w części mieszkalnej, której nie nastąpiło pierwsze zajęcie (używanie), należy wskazać, iż nie miało miejsca jej pierwsze zasiedlenie. Tak więc w odniesieniu do budynku mieszkalnego w części mieszkalnej pierwsze zasiedlenie nastąpi dopiero w momencie planowanej dostawy. Zatem sprzedaż budynku mieszkalnego w części mieszkalnej nie będzie korzystała ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Jak wynika z wniosku, przy nabyciu działek nr 5/3 i 5/4 nie przysługiwało Wnioskodawcy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Jednakże z faktur dotyczących budowy budynku mieszkalnego w części mieszkalnej Wnioskodawca dokonał odliczenia podatku naliczonego Zatem, w przypadku dostawy budynku mieszkalnego w części mieszkalnej, zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy nie będzie miało zastosowania. W związku z brakiem zastosowania zwolnienia od podatku VAT dla sprzedaży budynku mieszkalnego w części mieszkalnej, która na dzień sprzedaży nie będzie korzystać ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 i pkt 10a ustawy analizy wymaga zwolnienie przewidziane w cyt. art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy. Zgodnie z tym przepisem zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
2016
16
gru

Istota:
Możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego.
Fragment:
Działki niezabudowane oraz działka z budynkiem mieszkalnym położone są w dwóch innych miastach w których Wnioskodawca zamieszkuje . W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy wydatki poniesione na zakup wielu nieruchomości w tym dwóch takich samych, np. nabycie dwóch graniczących ze sobą niezabudowanych działek rolnych (z uzyskanymi warunkami zabudowy na budynek mieszkalny) oraz zakup działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz jego remont (jak opisano w stanie faktycznym), mogą być rozliczane w ramach ulgi podatkowej określonej w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy od podatku dochodowym od osób fizycznych? Zdaniem Wnioskodawcy, dokonując zakupu działek rolnych z uzyskanymi warunkami zabudowy na budynek mieszkalny oraz zakup działki z budynkiem mieszkalnym i jego remont ze środków uzyskanych z wcześniejszej sprzedaży nieruchomości, suma wydatków poniesionych na zakup działek niezabudowanych i działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym wraz z jego remontem podlega uwzględnieniu w udziale wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości, stanowiącym podstawę do obliczenia kwoty ulgi podatkowej określonej w art. 21 ust. 1 pkt 131.
2016
15
gru

Istota:
Dotyczy prawa do stosowania preferencyjnej stawki 8% na usługi opisane we wniosku (usługi kominiarskie)
Fragment:
Do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, zgodnie z art. 41 ust. 12b ustawy, nie zalicza się: budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m 2 , lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m 2 . Zgodnie z treścią ust. 12c cyt. artykułu, w przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej. Należy zwrócić uwagę na brzmienie art. 2 pkt 12 ustawy, zgodnie z którym przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11. Zatem w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. opodatkowaniu stawką w wysokości 8% podlega dostawa, budowa, remont, modernizacja, termomodernizacja lub przebudowa obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, z wyłączeniem lokali użytkowych, a więc m.in. do budynków mieszkalnych stałego zamieszkania sklasyfikowanych w PKOB w dziale 11, przy uwzględnieniu kryterium powierzchni użytkowej, o której mowa w art. 41 ust. 12b ustawy oraz do lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12.
2016
5
gru

Istota:
ODLICZENIE PODATKU NALICZONEGO Z TYTUŁU BODOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO
Fragment:
W przypadku, gdy co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest do celów mieszkalnych, budynek klasyfikowany jest jako budynek mieszkalny. Jak wynika z powyższych definicji, o zakwalifikowaniu budynku jako mieszkalnego lub niemieszkalnego decyduje wielkość całkowitej powierzchni użytkowej zajmowanej na cele mieszkalne lub niemieszkalne. Mając na uwadze wskazane powyżej definicje całkowitej powierzchni użytkowej budynku oraz części mieszkaniowej budynku, przyjęte na gruncie rozporządzenia PKOB - ponad połowa całkowitej powierzchni użytkowej budynku będzie wykorzystywana do celów mieszkalnych. W konsekwencji, zgodnie z definicjami przyjętymi na gruncie rozporządzenia PKOB - zasadnym będzie w ocenie firmy zakwalifikowanie przedmiotowego budynku jako budynku mieszkalnego, o którym mowa w dziale 11 PKOB. Konsekwencją ustalenia, że zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym, budynek powinien być uznany - na gruncie rozporządzenia PKOB - jako budynek mieszkalny sklasyfikowany w PKOB w dziale 11, będzie stwierdzenie, że budynek ten będzie spełniał definicję obiektu budownictwa mieszkaniowego, zgodnie z art. 2 pkt 12 ustawy o VAT, a tym samym za prawidłowe należy uznać stanowisko, zgodnie z którym roboty remontowo - modernizacyjne związane z przedmiotowym budynkiem, realizowane przez firmę w systemie generalnego wykonawstwa, będą podlegały opodatkowaniu przy zastosowaniu obniżonej stawki VAT 8% na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy o VAT.
2016
2
gru

Istota:
W zakresie braku obowiązku odprowadzenia podatku z tytułu licytacyjnej sprzedaży nieruchomości
Fragment:
(...) budynku mieszkalnego stanowiły co najmniej 30% jego wartości początkowej, Wydatki na ulepszenie (w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym) budynku usługowego (firmowego) stanowiły co najmniej 30% jego wartości początkowej, Budynek mieszkalny w części; parter został oddany do użytku przez nadzór budowlany piętro nie zostało oddane do użytku pomimo to cały budynek, zarówno parter, jak i piętro było w latach 2006-2009 przedmiotem stałych umów najmu. Od 2009 r. do 31 sierpnia 2013 r. poszczególne lokale były sporadycznie przedmiotem umów najmu firmom i osobom fizycznym. Umowy te były zawierane na okres kilku dni. Od umów tych był odprowadzany podatek VAT. Od 1 września 2013 r. cały budynek mieszkalny był przedmiotem umowy użyczenia na rzecz matki dłużnika, umowa ta nie była opodatkowana podatkiem VAT. Dłużnik oświadczył ponadto, że budynek mieszkalny po modernizacji w 2011 roku nie był wykorzystywany do czynności opodatkowanych podatkiem VAT przez co najmniej 5 lat. Budynek usługowy (firmowy) po przeprowadzeniu modernizacji był w części: parter, przedmiotem umowy użyczenia od 1 września 2013 r. na rzecz matki dłużnika, umowa ta nie była opodatkowana podatkiem VAT, piętro budynku, nigdy nie zostało oddane do użytku przez nadzór budowlany, pomimo to po modernizacji w 2011 roku poszczególne lokale na piętrze były sporadycznie wynajmowane na okres kilku dni.
2016
29
lis

Istota:
Czy do wpłat dokonywanych przez Klienta w związku z trwającą budową budynku mieszkalnego, na gruncie którego współwłaścicielem był w momencie dokonywania wpłat Klient, mogła być stosowana obniżona stawka podatku VAT w wysokości 8%?
Fragment:
Należy zwrócić uwagę na brzmienie art. 2 pkt 12 ustawy o VAT, zgodnie z którym obiekty budownictwa mieszkaniowego to budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11. Jak wynika z ww. art. 2 pkt 12, ustawa o podatku od towarów i usług odwołuje się do Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, która stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych. Dla celów podatku od towarów i usług stosuje się Polską Klasyfikację Obiektów Budowlanych wprowadzoną w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.). Zgodnie z tą klasyfikacją, w dziale 11 mieszczą się budynki mieszkalne. Dział ten obejmuje grupy budynków: 111 – mieszkalnych jednorodzinnych, 112 – o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe, 113 – zbiorowego zamieszkania. Natomiast zgodnie z objaśnieniami Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych - budynki mieszkalne są to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. W przypadkach, gdy mniej niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele mieszkalne, budynek taki klasyfikowany jest jako niemieszkalny, zgodnie z jego przeznaczeniem.
2016
28
lis
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.