Budynek mieszkalny | Interpretacje podatkowe

Budynek mieszkalny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to budynek mieszkalny. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie opodatkowania stawką VAT w wysokości 8% dostawy nieruchomości z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego w postaci fundamentów.
Fragment:
Przedmiotem transakcji będzie sprzedaż rozpoczętej inwestycji budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na etapie budowy, trwale związanej z gruntem. Na etapie transakcji nie jest to budynek, ponieważ nie spełnia wszystkich elementów określonych prawem budowlanym. Zgodnie z projektem budowlanym oraz ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę na gruncie tym może powstać tylko budynek mieszkalny jednorodzinny, objęty społecznym programem mieszkaniowym. Grunt jest położony w strefie planu zagospodarowania MN, tj. części przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe. Wnioskodawca w ramach transakcji przekaże nabywcy całą dokumentację projektową wraz z ostatecznym pozwoleniem na budowę. Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest czy sprzedaż działki z rozpoczętą budowa budynku mieszkalnego na etapie fundamentów będzie podlegała opodatkowaniu stawka VAT w wysokości 8%. W odniesieniu do przedstawionej we wniosku sytuacji, z uwagi na powołane wyżej regulacje tut. Organ podatkowy stwierdza, że przedmiotem dostawy przez Wnioskodawcę będzie tylko grunt niezabudowany. Niedokończona inwestycja budowlana w postaci budowy budynku mieszkalnego, gdy prace budowlane na moment przeprowadzenia transakcji będą na etapie fundamentów nie wypełnia definicji budynku, oraz nie nosi cech budowli.
2016
5
sie

Istota:
W zakresie opodatkowania podatkiem VAT dostawy zabudowanych nieruchomości.
Fragment:
Na działce nr 5017/2 znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny o powierzchni 40 m 2 oraz dwa przylegające do niego budynki oznaczone w wypisie z kartoteki budynków jako inne o łącznej powierzchni 64 m 2 . Budynek mieszkalny oraz przylegające do niego dwa budynki oznaczone jako inne, będą rozbudowywane i powstanie budynek mieszkalny jednorodzinny, którego powierzchnia użytkowa nie będzie przekraczała 300 m 2 . Wnioskodawca dokona remontu/ulepszenia budynków, znajdujących się na działkach o nr: 5017/2, 5018/1 i 5018/2. Wydatki na ulepszenie ww. budynków mieszkalnych przekroczą 30% ich wartości początkowej (ceny zakupu). Po dokonanym ulepszeniu Wnioskodawca zamierza sprzedać te nieruchomości. Nabyte budynki nie będą przedmiotem umów najmu, lub dzierżawy, lub umów o podobnym charakterze. Nabyte budynki będą zaliczone do budownictwa objętego społecznym programem budownictwa mieszkaniowego, zgodnie z art. 41 ust. 12b ustawy VAT. Ponadto Budynki 1 i 2 zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych zaliczają się do budynków mieszkalnych jednorodzinnych PKOB 1110. Przy nabyciu nie przysługiwało Wnioskodawcy prawo zmniejszenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (zakup bez VAT), ale Strona będzie dokonywać odliczenia podatku VAT od zakupów związanych z ulepszeniem budynków, które to wydatki będą wyższe niż 30% wartości początkowej tych budynków.
2016
31
lip

Istota:
W zakresie zwolnienia od podatku usług pośrednictwa finansowego.
Fragment:
Według art. 2 pkt 12 ustawy, przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w PKOB w dziale 11. Zgodnie z art. 41 ust. 12b ustawy, do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się: budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m 2 ; lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m 2 . W myśl ust. 12c powołanego artykułu, w przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej. Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione są budynki rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy. Zgodnie z tym przepisem, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale związanych z gruntem.
2016
7
lip

Istota:
Czy sprzedaż nieruchomości w trybie egzekucji (licytacji) podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
Fragment:
Jeśli osoba fizyczna dokonuje sprzedaży swojego majątku osobistego (lokalu, budynku mieszkalnego), a czynność ta wykonywana jest okazjonalnie i nie zmierza do nadania jej stałego charakteru, nie oznacza to prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Z opisu sprawy wynika, że Komornik Sądowy prowadzi postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikom, dotyczące nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym. Z wniosku wynika, że przedmiotowa nieruchomość nie jest wykorzystywana na inne cele niż mieszkalne. Dłużnicy nie figurują w rejestrze podatników jako osoby prowadzące działalności gospodarczej. Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści powołanych uregulowań prawnych prowadzi do stwierdzenia, że dostawa nieruchomości zabudowanej mieszkalnego, o którym mowa we wniosku, w drodze licytacji nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż z treści wniosku nie wynika, by dłużnicy prowadzili działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, w której wykorzystywaliby przedmiotową nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym. W opisanej sytuacji dłużnicy nie wystąpią w charakterze podatnika, a czynność ta nie będzie dokonana w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu ww. przepisu ustawy.
2016
7
lip

Istota:
Możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej do amortyzacji budynku mieszkalnego
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że 1 stycznia 2008 r. przyjęto do użytkowania jedno pomieszczenie w budynku mieszkalnym na cele działalności gospodarczej. Wartość początkową ustalono na podstawie art. 22g ust. 10 ustawy o podatku dochodowy od osób fizycznych, jako iloczyn 12 m 2 i kwoty 988 zł. Łączna powierzchnia użytkowa przedmiotowego budynku mieszkalnego wg potwierdzenia przyjęcia obiektu budowlanego do użytku wydanego przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wynosi 162 m 2 . Ww. pomieszczenie w budynku mieszkalnym podlega amortyzacji metodą liniową wg stawki amortyzacji 1,5% w skali roku. W dniu 15 stycznia 2014 r. otrzymano decyzję Starosty zatwierdzającą projekt budowlany na rozbudowę istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem o część mieszkalno-garażową. Następnie po zakończeniu prac budowalno-wykończeniowych w dniu 1 kwietnia 2015 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przyjął bez sprzeciwu zakończenie budowy i zamiar użytkowania obiektu. Po rozbudowie powierzchnia użytkowa całego budynku mieszkalnego wynosi 259,47 m 2 . Cała część rozbudowana o powierzchni 97,47 m 2 została przeznaczona na cele działalności gospodarczej. Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że skoro w wyniku wykonanych (...)
2016
3
lip

Istota:
Czy kwota pochodząca ze sprzedaży mieszkania odziedziczonego po zmarłej mamie i przeznaczona na wybudowanie i adaptację budynku biurowo-socjalnego na budynek mieszkalny jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
Art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do wydatkowania na własne cele mieszkaniowe zalicza nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego. Natomiast w lit. d) tego samego punktu wymienia się rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego. Można więc wywnioskować, że działka Wnioskodawczyni zmieniła przeznaczenie na grunt z możliwością zabudowy mieszkaniowej 25 listopada 2015 r. i od tej pory w projekcie budowlanym można było rozpocząć adaptację budynku biurowego na mieszkalny. Starosta w dniu 21 grudnia 2015 r. wszczął postępowanie o zmianie sposobu użytkowania budynku niemieszkalnego na budynek mieszkalny. Ustawodawca stwierdził, że można zakupić inny grunt, ale w okresie, o którym mowa zmieni on przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego (art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. c), to wnioskując tak samo można wybudować budynek, który w określonym czasie zmieni swoje przeznaczenie na mieszkalny.
2016
26
cze

Istota:
Sprzedaż działki gruntu wraz z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, jednorodzinnego o powierzchni użytkowej nieprzekraczającej 300 m2 której stan zaawansowania na moment sprzedaży będzie wskazywał, że na przedmiotowym gruncie może powstać tylko i wyłącznie budynek mieszkalny o symbolu PKOB 111 i powierzchni nieprzekraczającej 300 m2 będzie podlegać opodatkowaniu 8% stawką podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 i art. 29a ust. 8 ustawy.
Fragment:
Czy na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 i art. 29a ust. 8 ustawy o VAT sprzedaż działki gruntu wraz z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, jednorodzinnego o powierzchni użytkowej nieprzekraczającej 300 m 2 , której stan zaawansowania na moment sprzedaży będzie wskazywał, że na przedmiotowym gruncie może powstać tylko i wyłącznie budynek mieszkalny o symbolu PKOB 111 i powierzchni nieprzekraczającej 300 m 2 będzie podlegać opodatkowaniu 8% stawką podatku od towarów i usług... Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z obowiązującą ustawą o podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 i art. 29a ust. 8 oraz przy założeniu, że dostawa działki gruntu wraz z rozpoczętą budową będzie spełniać poniższe warunki tj: transakcja sprzedaży obejmuje grunt wraz z rozpoczętą budową fundamentów pod budynek mieszkalny, jednorodzinny sklasyfikowany w PKOB w dziale 11, którego powierzchnia użytkowa nie będzie przekraczać 300 m 2 , nabywca zakupi rozpoczętą inwestycję budowy budynku mieszkalnego w celu kontynuacji budowy budynku mieszkalnego, dokumentacja budowlana – pozwolenie na budowę – wskazuje cel zakupu, stan zaawansowania robót będzie wskazywał że na przedmiotowym gruncie może powstać wyłącznie budynek mieszkalny jednorodzinny o symbolu PKOB 111 i powierzchni do 300 m 2 , z dokumentów sprzedaży będzie jednoznaczne wynikało jakiego rodzaju budynek jest przedmiotem sprzedaży, jego budowa będzie przez nabywcę kontynuowana transakcja ta będzie podlegać – w ocenie Wnioskodawcy – opodatkowaniu 8% stawką podatku od towarów i usług.
2016
24
cze

Istota:
Ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi w zakresie ustalenia powierzchni użytkowej domu jednorodzinnego
Fragment:
Obecnie w starym budynku mieszkalnym liczącym 57 m2 mieszkają 4 osoby (rodzice i Wnioskodawczyni z mężem). W 2014 roku Wnioskodawczyni z mężem uzyskali pozwolenie na rozbudowę budynku mieszkalnego (istniejącego domu) - powierzchnia użytkowa nowego budynku wynosi 84,85 m 2 . Faktury na materiały budowlane są z 2014 i 2015 roku. Od 2010 roku Wnioskodawczyni jest właścicielem gospodarstwa rolnego wraz z budynkami (budynek mieszkalny, garaż i dwa budynki gospodarcze). W 2014 roku Wnioskodawczyni otrzymała pozwolenie na rozbudowę tego budynku mieszkalnego (istniejącego domu). Z zacytowanych przepisów wynika, że jeżeli osoba fizyczna od 1 stycznia 2014 r. poniosła w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych wydatki na zakup materiałów budowlanych w związku m.in. z nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne, którego powierzchnia użytkowa nie przekracza 100 m 2 , a pozwolenie na to przedsięwzięcie uzyskała po dniu 1 stycznia 2014 r., oraz do końca roku kalendarzowego, w którym wydano pozwolenie nie ukończyła 36 lat, a także nie jest ona lub jej małżonek właścicielem lokalu lub budynku mieszkalnego, nie jest osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, ani właścicielem lub współwłaścicielem budynku, w którym udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny to może ubiegać się o zwrot części poniesionych wydatków na podstawie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.
2016
10
cze

Istota:
W zakresie opodatkowania 8% stawką podatku VAT usługi budowlanej polegającej na rozbudowie z nadbudową i zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek mieszkalny wielorodzinny z częścią biurowo-gospodarczą
Fragment:
(...) budynku mieszkalnego na budynek mieszkalny wielorodzinny z częścią biurowo-gospodarczą – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 23 lutego 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania 8% stawką podatku VAT usługi budowlanej polegającej na rozbudowie z nadbudową i zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek mieszkalny wielorodzinny z częścią biurowo-gospodarczą. Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismami z dnia 20 kwietnia 2016 r. i 28 kwietnia 2016 r. poprzez doprecyzowanie opisu sprawy, sformułowanie pytania i własnego stanowiska. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (ostatecznie sformułowany w piśmie z dnia 28 kwietnia 2016r.). Firma ... świadczy usługi budowlane na podstawie umów zawieranych z inwestorami. Od 01.01.2015 r. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Dnia 11.01.2016 r. Zainteresowany podpisał umowę z wykonawcą o wykonanie rozbudowy i nadbudowy ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek mieszkalny wielorodzinny z częścią biurowo-gospodarczą. Powierzchnia użytkowa tego budynku ma wynosić 714,52 m 2 .
2016
25
maj

Istota:
Stawka podatku VAT dla sprzedaży rozpoczętej budowy budynku mieszkalnego wraz z przynależnym do niego gruntem.
Fragment:
W aktualnym stanie prawnym nie ma możliwości przeznaczenia budynku na cel inny niż mieszkaniowy. na fakturze sprzedaży będzie pisało, że przedmiotem sprzedaży jest: Budynek mieszkalny w stanie surowym w trakcie realizacji na działce nr... Powyższy opis wskazuje, że wykonane przez Wnioskodawcę czynności dotyczące budowy budynków stanowią dostateczne zaawansowanie robót, aby powstały budynki mieszkalne jednorodzinne. Należy zatem uznać, że całokształt okoliczności faktycznych i prawnych w przedmiotowej sprawie wskazuje, że celem ekonomicznym/gospodarczym transakcji będzie dostawa budynków/części budynków w określonym stopniu zaawansowania budowy, dla których określono symbol PKOB 11. Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy stwierdzić należy, że w przypadku, gdy przedmiotem dostawy będzie grunt wraz z rozpoczętą budową budynków mieszkalnych, których stan zawansowania na moment sprzedaży będzie wskazywał, że na przedmiotowym gruncie mogą powstać tylko i wyłącznie budynki mieszkalne jednorodzinne o symbolu PKOB 11 i powierzchni nieprzekraczającej 300 m 2 , to ww. dostawa będzie podlegała opodatkowaniu 8% stawką podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 12 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy. Bowiem w analizowanym przypadku przedmiotem dostawy będą budynki mieszkalne/ich części w trakcie budowy zaliczone do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, o którym mowa w art. 41 ust. 12 ustawy w związku z art. 2 pkt 12 ustawy.
2016
20
maj
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.