Budynek mieszkalno-administracyjny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to budynek mieszkalno-administracyjny. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Nadleśnictwo dokonuje nadbudowy i przebudowy budynku leśniczówki sklasyfikowanego PKOB111 wraz z budową przydomowej oczyszczalni ścieków. Leśniczówka jest obiektem mieszkalnym, w którym 7% ogólnej powierzchni użytkowej przeznaczone jest na kancelarię.Do całości inwestycji należy zastosować 7% stawkę podatku VAT.

Fragment:

(...) W ocenie tutejszego organu stanowisko wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe. Zgodnie z art.146 ust.1 pkt 2 lit.a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz.535 ze zm.), w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007r. stosuje się stawką w wysokości 7% w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą. Stosownie do art. 146 ust. 2 cyt. ustawy przez roboty związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, rozumie się roboty budowlane dotyczące inwestycji w zakresie obiektów budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej oraz remontów obiektów budownictwa mieszkaniowego. Pod pojęciem "obiektów budownictwa mieszkaniowego", w myśl art. 2 pkt 12 cyt. ustawy, rozumie się budynki mieszkalne rodzinne (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy budynek mieszkalny częsciowo zajęty na pomieszczenia administracyjne wpisany do rejestru zabytków położony na gruncie gospodarstwa rolnego jest zwolniony z podatku od nieruchomosci?

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14 a § 1 i 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa ( Dz. U z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zm.), Burmistrz Sulechowa w nawiązaniu do wniosku z dnia 18 stycznia 2007 roku, dotyczącego udzielenia pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów dotyczących podatków i opłat lokalnych w podatku od nieruchomości, odnośnie do sposobu opodatkowania budynku położonego na działce nr 10/31, stanowiącego własność Spółki z siedzibą w K., Gmina Sulechów;stwierdza, że zaprezentowane przez Wnioskodawcę stanowisko, iż budynek położony w K., który jest wykorzystywany jako pomieszczenie gospodarcze (biurowe) służące wyłącznie celom związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą rolną, a jednocześnie stanowi zabytek wpisany do rejestru zabytków jest zwolniony od podatku od nieruchomości nie zasługuje na uwzględnienie. UZASADNIENIE Dnia 18 stycznia 2007 roku do Urzędu Miejskiego (...)

2011
1
maj

Istota:

W związku ze zmianą sposobu użytkowania budynku, w jaki sposób należy dokonywać odpisów amortyzacyjnych ?

Fragment:

(...) Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że prowadzi Pan działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych, opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu ksiąg rachunkowych. Jest Pan również zarejestrowany jako czynny podatnik podatku od towarów i usług.W trakcie prowadzenia działalności gospodarczej wybudował Pan budynek administracyjno - biurowy na działce położonej w Grajewie przy ul. .... o powierzchni użytkowej 726,40 m.kw. Budynek ten został wprowadzony do ewidencji środków trwałych we wrześniu 2006 r. i od października dokonywane były odpisy amortyzacyjne w kwocie 2.783,00 zł miesięcznie, które w całości stanowiły koszty uzyskania przychodu. Decyzją o warunkach zabudowy z dnia 22.12.2006 r. Starostwo Powiatowe w Grajewie ustaliło nowe warunki zabudowy uwzględniając zmianę sposobu użytkowania części budynku administracyjno-biurowego z przeznaczeniem poddasza, piwnic i klatki (...)

2011
1
maj

Istota:

Fragment:

(...) Podatnik wnioskiem z dnia 20.03.2007 r. zwrócił się z zapytaniem dotyczącym odliczenia podatku naliczonego VAT w pełnej wysokości od zakupów związanych z wykończeniem części budynku przeznaczonego na działalność gospodarczą. Z przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, że od miesiąca października 2006 r. prowadzi inwestycję polegającą na przebudowie budynku z przeznaczeniem w 55,99% ogólnego metrażu na działalność gospodarczą oraz w pozostałej części na mieszkalną. Powyższe wyliczenie procentowe zostało sporządzone w oparciu o operat szacunkowy przedstawiający metraż ogółem 180,4m 2 w tym: metraż na działalność gospodarczą 101m 2 oraz metraż na budynek mieszkalny 79,4m 2 . Ponadto zakupione materiały na podstawie faktur VAT rozliczane były procentowo do powyższego metrażu na koszty działalności inwestycyjnej jak również od tej części odliczany był VAT. Natomiast podatek naliczony VAT wynikający z faktur (...)