Budynek mieszkalno-administracyjny | Interpretacje podatkowe

Budynek mieszkalno-administracyjny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to budynek mieszkalno-administracyjny. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Nadleśnictwo dokonuje nadbudowy i przebudowy budynku leśniczówki sklasyfikowanego PKOB111 wraz z budową przydomowej oczyszczalni ścieków. Leśniczówka jest obiektem mieszkalnym, w którym 7% ogólnej powierzchni użytkowej przeznaczone jest na kancelarię.Do całości inwestycji należy zastosować 7% stawkę podatku VAT.
Fragment:
(...) W ocenie tutejszego organu stanowisko wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe. Zgodnie z art.146 ust.1 pkt 2 lit.a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz.535 ze zm.), w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007r. stosuje się stawką w wysokości 7% w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą. Stosownie do art. 146 ust. 2 cyt. ustawy przez roboty związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, rozumie się roboty budowlane dotyczące inwestycji w zakresie obiektów budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej oraz remontów obiektów budownictwa mieszkaniowego. Pod pojęciem "obiektów budownictwa mieszkaniowego", w myśl art. 2 pkt 12 cyt. ustawy, rozumie się budynki mieszkalne rodzinne (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy budynek mieszkalny częsciowo zajęty na pomieszczenia administracyjne wpisany do rejestru zabytków położony na gruncie gospodarstwa rolnego jest zwolniony z podatku od nieruchomosci?
Fragment:
(...) Działając na podstawie art. 14 a § 1 i 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa ( Dz. U z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zm.), Burmistrz Sulechowa w nawiązaniu do wniosku z dnia 18 stycznia 2007 roku, dotyczącego udzielenia pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów dotyczących podatków i opłat lokalnych w podatku od nieruchomości, odnośnie do sposobu opodatkowania budynku położonego na działce nr 10/31, stanowiącego własność Spółki z siedzibą w K., Gmina Sulechów;stwierdza, że zaprezentowane przez Wnioskodawcę stanowisko, iż budynek położony w K., który jest wykorzystywany jako pomieszczenie gospodarcze (biurowe) służące wyłącznie celom związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą rolną, a jednocześnie stanowi zabytek wpisany do rejestru zabytków jest zwolniony od podatku od nieruchomości nie zasługuje na uwzględnienie. UZASADNIENIE Dnia 18 stycznia 2007 roku do Urzędu Miejskiego (...)
2011
1
maj

Istota:
W związku ze zmianą sposobu użytkowania budynku, w jaki sposób należy dokonywać odpisów amortyzacyjnych ?
Fragment:
(...) Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że prowadzi Pan działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych, opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu ksiąg rachunkowych. Jest Pan również zarejestrowany jako czynny podatnik podatku od towarów i usług.W trakcie prowadzenia działalności gospodarczej wybudował Pan budynek administracyjno - biurowy na działce położonej w Grajewie przy ul. .... o powierzchni użytkowej 726,40 m.kw. Budynek ten został wprowadzony do ewidencji środków trwałych we wrześniu 2006 r. i od października dokonywane były odpisy amortyzacyjne w kwocie 2.783,00 zł miesięcznie, które w całości stanowiły koszty uzyskania przychodu. Decyzją o warunkach zabudowy z dnia 22.12.2006 r. Starostwo Powiatowe w Grajewie ustaliło nowe warunki zabudowy uwzględniając zmianę sposobu użytkowania części budynku administracyjno-biurowego z przeznaczeniem poddasza, piwnic i klatki (...)
2011
1
maj

Istota:
Fragment:
(...) Podatnik wnioskiem z dnia 20.03.2007 r. zwrócił się z zapytaniem dotyczącym odliczenia podatku naliczonego VAT w pełnej wysokości od zakupów związanych z wykończeniem części budynku przeznaczonego na działalność gospodarczą. Z przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, że od miesiąca października 2006 r. prowadzi inwestycję polegającą na przebudowie budynku z przeznaczeniem w 55,99% ogólnego metrażu na działalność gospodarczą oraz w pozostałej części na mieszkalną. Powyższe wyliczenie procentowe zostało sporządzone w oparciu o operat szacunkowy przedstawiający metraż ogółem 180,4m 2 w tym: metraż na działalność gospodarczą 101m 2 oraz metraż na budynek mieszkalny 79,4m 2 . Ponadto zakupione materiały na podstawie faktur VAT rozliczane były procentowo do powyższego metrażu na koszty działalności inwestycyjnej jak również od tej części odliczany był VAT. Natomiast podatek naliczony VAT wynikający z faktur (...)
2011
1
maj
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.