Budynek gospodarczy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to budynek gospodarczy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
11
maj

Istota:

W zakresie sposobu opodatkowania zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntu zabudowanego budynkiem mieszkalno-biurowym oraz budynkiem gospodarczym

Fragment:

Z przedstawionej treści wniosku wynika, że Wnioskodawca posiada nieruchomość, na którą składa się prawo wieczystego użytkowania gruntu działki o numerze 103 oraz prawo własności budynku mieszkalno-biurowego oraz budynku gospodarczego. Właścicielem działki gruntu jest Skarb Państwa, natomiast Wnioskodawca jest użytkownikiem wieczystym. Nieruchomość została nabyta z mocy prawa decyzją Urzędu Wojewódzkiego z dnia 8 czerwca 1994 r. orzekającą stwierdzenie nabycia prawa wieczystego użytkowania gruntu działki nr 103 oraz odpłatnie prawo własności budynku biurowo-mieszkalnego i nieodpłatnie budynku gospodarczego, znajdujących się na działce. W budynku mieszkalno-biurowym znajduje się lokal mieszkalny i lokal użytkowy. Lokal mieszkalny wraz z pomieszczeniem przynależnym w budynku gospodarczym, był przedmiotem najmu a więc był oddany do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu od 1993 roku do chwili obecnej jest przedmiotem najmu. Lokal użytkowy wraz z trzema pomieszczeniami przynależnymi w budynku gospodarczym, nigdy nie był przedmiotem najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze a więc nie był oddany do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Lokal użytkowy wykorzystywany był tylko do celów statutowych Wnioskodawcy - jako placówka do czynności zarówno zwolnionych jak i opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

2014
17
wrz

Istota:

Czy ulga meldunkowa dotyczy także budynku gospodarczego przynależnego do lokalu?

Fragment:

We wniosku tym przedstawiono następujący stan faktyczny: Wnioskodawca w 2008 r. na podstawie aktu darowizny otrzymał od ojca prawo własności lokalu mieszkalnego, który składał się z dwóch pokoi, kuchni, korytarza oraz pomieszczenia gospodarczego znajdującego się w budynku gospodarczym (tj. szopie) przy tejże nieruchomości. W 2013 r. Wnioskodawca postanowił sprzedać tę nieruchomość, korzystając z ulgi meldunkowej. Przysługiwała mu ona na podstawie przedłożonego w Urzędzie Skarbowym potwierdzenia zameldowania na pobyt stały w tejże nieruchomości od urodzenia - tzn. od 1965 r. Dyskusyjny pozostał fakt skorzystania z ulgi meldunkowej w stosunku do pomieszczenia gospodarczego w budynku gospodarczym (tj. szopie). W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał ponadto, że budynek gospodarczy stanowi pomieszczenie przynależne do lokalu, którego właścicielem stał się w drodze darowizny co wyraźnie i jednoznacznie zapisane jest w akcie notarialnym. Wobec powyższego zadano następujące pytanie. Czy ulga meldunkowa dotyczy także budynku gospodarczego przynależnego do lokalu, którego właścicielem stałem się w drodze umowy darowizny, a który zbyłem wraz z budynkiem mieszkalnym... Zdaniem Wnioskodawcy, prawnie przysługuje możliwość korzystania z ulgi meldunkowej w stosunku do budynku mieszkalnego, który Zainteresowany sprzedał, a tym samym powinna przysługiwać w stosunku do sprzedanego pomieszczenia gospodarczego stanowiącego jedno z budynkiem mieszkalnym.

2014
13
cze

Istota:

Możliwość zwolnienia z opodatkowania dochodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w związku z przeznaczeniem środków ze sprzedaży na budowę budynku gospodarczego z pomieszczeniem mieszkalnym i garażem oraz jego wyposażenie.

Fragment:

Budynek gospodarczy będzie w pierwszej kolejności służył innym celom niż mieszkalne, bo te cele Wnioskodawca zaspokaja już w domu jednorodzinnym. Natomiast jak zostało wskazane wyżej przywoływany art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy stanowi, że przychód ze sprzedaży ma zostać wydatkowany na „ własne cele mieszkaniowe ”. To oznacza, że w wybudowanym budynku mieszkalnym podatnik ma zaspokajać własne potrzeby mieszkaniowe, a budynek ten nie ma służyć jako garaż czy dodatkowe pomieszczenia mieszkalne gdzie ewentualnie będzie można przenocować, nie ma również służyć potrzebom mieszkaniowym innych osób, którym np. zostanie oddany w najem. Oznacza to, że Organ nie może potwierdzić prawidłowości stanowiska Wnioskodawcy, że w jego przypadku jest możliwość pokrycia kosztów budowy i wyposażenia budynku gospodarczego z kwoty uzyskanej ze sprzedaży mieszkania bez obowiązku płacenia podatku 19%. Kwota uzyskana ze sprzedaży lokalu nabytego w spadku a przeznaczona na budowę budynku gospodarczego z pomieszczeniami mieszkalnymi i garażem oraz na jego wyposażenie w żadnej części nie będzie korzystała ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy, bowiem uznać należy, że nie została przeznaczona na budowę budynku mieszkalnego zaspokajającego potrzeby mieszkaniowe Wnioskodawcy.

2014
18
sty

Istota:

Zwrot osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.

Fragment:

Wnioskodawca kupił część budynku gospodarczego, a w dniu 1 kwietnia 2011 r. połowę drugiej części tego samego budynku gospodarczego. Od samego początku zaplanowane było przekształcenie tego budynku z gospodarczego na mieszkalny (miejsce, w którym koncentruje się życie rodzinne). Projekt budowlany został wykonany w październiku 2012 r., a decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku gospodarczego na mieszkalny Wnioskodawca uzyskał 14 listopada 2012 r. (decyzja starosty). W związku z powyższym, skoro celem remontu-adaptacji budynku gospodarczego było zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, tzn. budynek ten będzie spełniał funkcję mieszkalną (miejsce, w którym koncentruje się życie rodzinne), Wnioskodawca może złożyć wniosek o zwrot podatku VAT za zakupione materiały budowlane w związku z realizowaną inwestycją. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.

2012
30
paź

Istota:

Ulga meldunkowa- budynek mieszkalny oraz budynki gospodarcze

Fragment:

Odpłatne zbycie budynku mieszkalnego jak i budynków gospodarczych stanowiących część składową nieruchomości gruntowej mieści się zatem w dyspozycji art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest więc kwalifikowane jako odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości. Jednakże budynek gospodarczy nie został wymieniony w katalogu zawartym w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, mając na uwadze obowiązujące uregulowania prawne oraz przedstawione we wniosku okoliczności, w szczególności, iż Wnioskodawczyni w sprzedanym budynku mieszkalnym była zameldowana na pobyt stały od 1956 r. do 1982 r. oraz złożyła w urzędzie skarbowym stosowne oświadczenie stwierdzić należy, iż w opisanym stanie faktycznym przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię z odpłatnego zbycia budynku mieszkalnego wraz z gruntem, na którym został posadowiony korzysta ze zwolnienia z opodatkowania wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 126 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast przychód ze zbycia nieruchomości w części zabudowanej budynkami gospodarczymi podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym zgodnie z art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2011
1
lip

Istota:

W jaki sposób Wnioskodawczyni ma się rozliczyć z podatku dochodowego od sprzedaży, jeżeli złożyła wcześniej PIT-37, ile jest winna fiskusowi, czy podlega podatkowi dochodowemu od sprzedaży spadku?

Fragment:

Oznacza to więc, że przychód uzyskany ze zbycia budynku gospodarczego jak i gruntu związanego ze zbytym budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawczyni winna zatem złożyć na druku PIT-36 korektę zeznania podatkowego za 2008 r. oraz samodzielnie obliczyć oraz uiścić wraz z odsetkami należny podatek stosownie do wyżej powołanego art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Reasumując, jedynie przychód ze sprzedaży przez Wnioskodawczynię budynku mieszkalnego podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych. Opodatkowaniu podlega przychód ze sprzedaży budynku gospodarczego jak i gruntu. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

2011
1
maj

Istota:

WSA niesłusznie stwierdził, że zaskarżona decyzja narusza § 6 ust. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17.01.1997 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (Dz.U Nr 6, poz. 35 ze zm.) w wyniku odrzucenia dokonanej przez podatnika metody ustalenia wartości początkowej nieruchomości wykorzystywanej w działalności gospodarczej. Utożsamianie sumy ubezpieczenia wskazanej w polisie ubezpieczeniowej z wartością rynkową środka trwałego z dnia nabycia, w przypadku gdy data sporządzenia polisy 21.04.1999 r. (a także data dokonania przez agenta ubezpieczeniowego oględzin budynków) odbiega znacznie od daty nabycia przez skarżącego pełnego prawa własności tych budynków 10.08.2000 r. nieruchomości, nadto polisa nie podaje wartości odrębnej poszczególnych budynków wskazując jedynie ich wartość zbiorczą -nie zasługuje na aprobatę. Z akt sprawy nie wynika poziom wiedzy fachowej posiadany przez agenta ubezpieczeniowego, a wskazane przez niego podstawy szacowania wartości budynków są niewystarczające do stwierdzenia czy dokonaną w ten sposób wycenę można uznać za rzetelną i prawidłową. Zważywszy na trwające w trakcie prowadzenia postępowania podatkowego prace budowlane należy uznać, ze dotychczasowa zabudowa gospodarcza uległa zmianom uniemożliwiającym ustalenie przez biegłego rzeczoznawcę wartości początkowej poszczególnych budynków na podstawie ich oględzin. W takiej sytuacji organ podatkowy słusznie zwrócił się do strony o dalsze informacje i wyjaśnienia w tym zakresie, a bierna postawa podatnika uniemożliwiła ustalenie wartości początkowej budynków zgodnie z § 6 ust. 6 w/w rozporządzenia, a tym samym ustalenie wysokości odpisów amortyzacyjnych od tych budynków.

Fragment:

W przedmiotowej sprawie Piotr D... nie wskazał wartości początkowej nieruchomości wykorzystywanych w działalności gospodarczej, a jedynie sumę ubezpieczenia wszystkich budynków gospodarczych. Tym samym nie wypełnił dyspozycji z § 6 ust. 6 rozporządzenia. Nakładanie na organy podatkowe obowiązków wyliczenia tej wartości zamiast na podatnika, nie znajduje uzasadnienia w jego treści. Nadto wartość polisy ubezpieczeniowej nie może stanowić podstawy dla określenia wartości początkowej środków trwałych przez podatnika. Polisa w sprawie została sporządzona dnia 21 kwietnia 1999 r., natomiast prawo własności budynków podatnik uzyskał dopiero 10 sierpnia 2000 r. Z akt sprawy nie wynika też, jakimi kryteriami kierował się agent ubezpieczeniowy dokonując wyceny majątku podatnika dla celów ubezpieczeniowych, jaką wiedzę fachową posiadał w tym zakresie, a tym samym, czy wycenę tę można uznać za rzetelną i prawidłową, i to mimo czynności procesowych poczynionych przez organy podatkowe w celu ustalenia tych okoliczności (przesłuchanie świadka - agenta ubezpieczeniowego). Stąd też Sąd I instancji niesłusznie uznał, iż organy naruszyły art. 22 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z § 6 ust. 1 pkt 3 i ust. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 1997 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, jak też art. 122, art. 187 § 1 i art. 191 Ordynacji podatkowej. 6.

2011
1
maj

Istota:

Dotyczy obowiązku opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży działki budowlanej zabudowanej budynkiem gospodarczym.

Fragment:

Podatnicy są właścicielami działki budowlanej o nr ..... położonej w .................................przy ul. ......................... zabudowanej budynkiem gospodarczym. Działkę, jako osoby fizyczne, zakupili na własność w 1994r., a budynek gospodarczy, również jako osoby fizyczne wybudowali pod swoje potrzeby zgodnie z pozwoleniem na budowę. Zgodę na użytkowanie otrzymali z dniem 18 czerwca 1999r. Na tle przedstawionego stanu faktycznego podatnicy zwracają się z pytaniem czy jeżeli sprzedadzą wskazaną działkę wraz z budynkiem gospodarczym na niej usytuowanym to będą zobowiązani odprowadzić podatek VAT. W ocenie podatników od sprzedaży nie powinni naliczać i odprowadzać podatku VAT, gdyż nie są firmą która sprzedaje nieruchomości, a osobami fizycznymi, które sprzedają własną nieruchomość. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu, po przeanalizowaniu przedstawionego wyżej stanu faktycznego stwierdza, co następuje. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Pod pojęciem „towary”, zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy, rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

2011
1
kwi

Istota:

Pytanie Podatnika prowadzącego stadninę koni dotyczy możliwości odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki na budowę budynku gospodarczego, który ma być wykorzystywany w dwojaki sposób:
1. część pomieszczeń ma zostać oddana do nieodpłatnego wykorzystania na potrzeby pracowników w trakcie łączącego ich ze Spółką stosunku pracy;
2. pozostałe pomieszczenia mają być przeznaczone do wynajmu na rzecz klientów, którzy na czas treningów chcą być ulokowani na terenie stadniny.

Fragment:

Na zlecenie Strony na terenie stadniny wybudowany został budynek gospodarczy. Z tytułu budowy wykonawca obciążył Spółkę wynagrodzeniem powiększonym o podatek od towarów i usług. Wnioskodawca nabyty budynek zaliczył do środków trwałych podlegających amortyzacji na podstawie art. 16a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Część budynku udostępniania jest do nieodpłatnego korzystania pracownikom w okresie łączącego ich ze Spółką stosunku pracy (także na ich potrzeby mieszkaniowe). Pozostała część ma być przeznaczona do wynajmu na rzecz klientów, którzy na czas treningów chcą być ulokowani na terenie stadniny. Z tego tytułu Spółka pobierać będzie wynagrodzenie powiększone o podatek od towarów i usług. Zakwaterowanie personelu stadniny w budynku gospodarczym podyktowane jest koniecznością zapewnienia przebywającym tam zwierzętom ciągłej i specjalistycznej opieki. Wszelkie koszty związane z korzystaniem z budynku przez pracowników pokrywa Spółka. Spółka stoi na stanowisku, że jest uprawniona do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z faktur dokumentujących koszty budowy budynku gospodarczego. Ustosunkowując się do stanowiska Strony Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego informuje jak niżej.

2011
1
kwi

Istota:

Czy istnieje możliwość odliczenia od podatku w ramach ulgi remontowej faktur na zakup materiałów z 2005 roku, które podatnik posiada przed datą przekształcenia budynku gospodarczego na budynek mieszkalny?

Fragment:

Pięć lat później darował aktem notarialnym dom mieszkalny, podatnikowi pozostał budynek gospodarczy i stodoła. W miesiącu maju 2005r. podatnik złożył wniosek do Urzędu Gminy o przekształcenie budynku gospodarczego na budynek mieszkalny. Załatwienie formalności trwało od maja 2005r. do października 2005r. W tym okresie podatnik dokonywał zakupu materiałów, które potrzebne były do remontu tego budynku. Z załączonych do wniosku dokumentów wynika, iż z dniem 18.07.2005r. podatnik otrzymał od Wójta Gminy decyzję o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek mieszkalny. Podatnik złożył również w Starostwie Powiatowym Wydział Architektury i Budownictwa zgłoszenie w sprawie zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek mieszkalny podając przewidywany termin rozpoczęcia robót na 13.10.2005r. Zgodnie z treścią zgłoszenia w ramach zmiany sposobu użytkowania budynku projektuje się wykonanie robót remontowych i modernizacyjnych wykazanych w opisie do zgłoszenia. Z uwagi na to, że budynek był wyposażony we wszystkie niezbędne media (przyłącze wody, kanalizacji i energetyczne) oraz instalacje wewnętrzne (wod-kan, c.o. oraz elektryczną) nie przewidywano ich wykonania.