Budynek | Interpretacje podatkowe

Budynek | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to budynek. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży przez Syndyka majątku Upadłego w postaci działki nr 225/1 zabudowanej budynkiem mieszkalnym, dwoma budynkami gospodarczymi oraz niezabudowanej działki nr 225/2.
Fragment:
W skład masy upadłości weszła stanowiąca własność Upadłego nieruchomość gruntowa zabudowana, składająca się z działek gruntu nr 225/1 o obszarze 0,0751 ha oraz 225/2 o obszarze 0,0060 ha, zabudowana: budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 137 m 2 oraz dwoma budynkami gospodarczymi, dla której Sąd Rejonowy, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą (dalej: Nieruchomość). Działka ewidencyjna nr 225/1 zabudowana jest czterema obiektami: budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 137 m 2 , dwoma budynkami gospodarczymi (drewnianym budynkiem o powierzchni 34 m 2 - dalej: również jako „ szopa ”, oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 84 m 2 , znajdującym się w stanie częściowej ruiny - dalej: również jako „ stodoła ”) oraz jednym drewnianym budynkiem handlowo-usługowym (dalej: pawilon handlowy, kiosk) o powierzchni zabudowy 27 m 2 . Pawilon handlowy w części położony jest na działce 225/1 oraz 225/2. Działka ewidencyjna nr 225/2 stanowi działkę niezabudowaną. Nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę ewidencyjną nr 225/1 wraz z usytuowanymi na tej nieruchomości budynkami zostały nabyte przez Upadłego z zamiarem ich wykorzystania w celach zarobkowych, tj. w szczególności najmu/dzierżawy znajdującego się na nieruchomości pawilonu handlowego oraz wynajmu turystom pokoi usytuowanych w budynku mieszkalnym (wszystkie pokoje w budynku mieszkalnym przystosowane są na wynajem), (...)
2018
16
sty

Istota:
Opodatkowanie podatkiem VAT sprzedaży udziału w nieruchomości zabudowanej budynkiem.
Fragment:
Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie części budynku (udziałów Wnioskodawcy) w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii zwolnienia od podatku VAT sprzedaży udziałów w opisanej nieruchomości. Tak więc, mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że planowana dostawa udziału w budynku nie będzie następować w ramach pierwszego zasiedlenia, w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, gdyż jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego doszło do pierwszego zasiedlenia przedmiotowego budynku. Spełniony zostanie również drugi warunek umożliwiający zwolnienie dostawy udziału w budynku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10, gdyż między pierwszym zasiedleniem a dostawą udziału w budynku minął okres dłuższy niż 2 lata. W związku z powyższym dostawa udziału w budynku w wysokości 1/5 będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Konsekwentnie sprzedaż udziału prawa użytkowania wieczystego działki, z którym związany jest ww. budynek – stosownie do art. 29a ust. 8 ustawy – będzie korzystać ze zwolnienia analogicznie jak sprzedaż udziału w ww. budynku. Zatem dostawa udziałów w budynku posadowionym na działce korzystać będzie ze zwolnienia na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 w zw. z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT.
2018
11
sty

Istota:
Skutki podatkowe sprzedaży lokali.
Fragment:
Grunty stanowiące odrębny przedmiot własności są więc z natury swej nieruchomościami, budynki natomiast trwale z gruntem związane są częścią składową nieruchomości zgodnie z zasadą superficies solo cedit, w myśl której własność nieruchomości gruntowej rozciąga się na budynki, które stały się częścią składową nieruchomości. Budynek trwale związany z gruntem, jako część składowa gruntu, nie może być przedmiotem odrębnej własności. Odrębnym przedmiotem własności budynek będzie wówczas, gdy wzniesiono go na gruncie będącym w użytkowaniu wieczystym i w takim przypadku istotne znaczenie będzie miała data jego wybudowania. Mając na uwadze powyższe przepisy należy stwierdzić, że w przypadku wybudowania budynku (budynków) na własnym gruncie, grunt ten wraz z budynkiem (budynkami) stanowi jedną rzecz (nieruchomość). To oznacza, że skoro budynek nie stanowi odrębnej nieruchomości, to nie może być samodzielnym przedmiotem zbycia bez gruntu, na którym został wzniesiony. Sprzedaż nieruchomości obejmuje zarówno zbycie gruntu, jak i znajdującego się na nim budynku (budynków), trwale z nim związanego. Dlatego za datę nabycia nieruchomości w takim wypadku uznać należy datę nabycia gruntu, niezależnie od tego, kiedy na gruncie tym wzniesiono budynki. Natomiast dla opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zupełnie nieistotny jest fakt wydzielenia w przedmiotowych budynkach poszczególnych lokali i założenia dla nich odrębnych ksiąg wieczystych.
2018
10
sty

Istota:
W zakresie sposobu opodatkowania ustanowienia prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego Budynkiem.
Fragment:
Miasto realizując postanowienia opisanego wyżej Wyroku oraz realizując postanowienia art. 208 ust 2 oraz ust. 3 Ustawy o gospodarce nieruchomości zawrze z Wnioskodawcą umowę, na mocy której Miasto ustanowi na rzecz Spółdzielni prawo użytkowania wieczystego Gruntu oraz przeniesie nieodpłatnie na rzecz Spółdzielni własność Budynku. Z tytułu nieodpłatnego ustanowienia na rzecz Spółdzielni własność Budynku Spółdzielnia nie będzie zobowiązana do świadczenia wzajemnego na rzecz Miasta. Ponadto Miastu jako podatnikowi podatku VAT nie przysługiwało prawo do odliczenia od podatku należnego kwoty podatku naliczonego od wzniesienia Budynku z uwagi na to, że: (i) Budynek został wybudowany (lata 60-te XX wieku) w okresie, w którym nie obowiązywała ustawa o podatku VAT, (ii) Budynek został wzniesiony przez Spółdzielnię ze środków własnych poprzedników prawnych Spółdzielni. Z art. 2 ust. 6 ustawy o podatku VAT wynika, że przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ww. ustawy o podatku VAT, podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W niniejszej sprawie Miasto nie wybudowało Budynku z uwagi na to, że Budynek został wybudowany przez poprzedników prawnych Wnioskodawcy w latach 60-tych XX wieku za środki tych poprzedników.
2018
9
sty

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wniesienia aportem nieruchomości zabudowanych, przeznaczonych do kompleksowego remontu obejmującego prace rozbiórkowe.
Fragment:
Jak wynika z powyższego „ pierwsze zasiedlenie ” budynku (po jego wybudowaniu) należy rozumieć szeroko jako pierwsze zajęcie budynku, używanie, w tym również na potrzeby własnej działalności gospodarczej (tj. użytkowanie przez pierwszego nabywcę lub użytkownika budynków, budowli lub ich części, po ich wybudowaniu). Powyższa kwestia przedstawia się inaczej, w sytuacji gdy budynek został ulepszony, a wydatki na ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej obiektu. Wówczas bowiem aby nastąpiło pierwsze zasiedlenie budynku – zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy o VAT – musi dojść do oddania obiektu po ulepszeniu do użytkowania w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu (np. w najem). Niniejszy zapis jest zgodny z art. 12 ust. 2 zdanie drugie Dyrektywy 2006/112/WE, który dopuszcza określenie przez państwa członkowskie szczegółowych zasady stosowania kryterium „ dostawy budynku lub części budynku oraz związanego z nim gruntu, przed pierwszym zasiedleniem ” do przebudowy budynków oraz zdefiniowanie pojęcia „ gruntu związanego z budynkiem ”. W celu ustalenia czy w analizowanej sprawie zastosowanie znajdzie zwolnienie od opodatkowania, czy też opodatkowanie stawką podstawową należy w pierwszej kolejności rozstrzygnąć, czy względem nieruchomości zabudowanych nastąpiło pierwsze zasiedlenie.
2018
6
sty

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie stwierdzenia, czy sprzedaż części A i części B Nieruchomości będzie stanowiła po stronie Gminy czynność podlegającą opodatkowaniu, korzystającą ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy oraz sprzedaż części C Nieruchomości będzie stanowiła po stronie Gminy czynność opodatkowaną według podstawowej stawki podatku.
Fragment:
W odniesieniu do budynku gospodarczego, znajdującego się na działce nr 4/1 części B Nieruchomości doszło do pierwszego zasiedlenia (używania) – obiekt ten służył bowiem mieszkańcom znajdującego się na tej działce budynku mieszkalnego. W odniesieniu do budynku gospodarczego, znajdującego się w zabudowie półzwartej z budynkiem mieszkalnym na działce nr 5 części B Nieruchomości doszło do pierwszego zasiedlenia (używania) – obiekt ten służył bowiem mieszkańcom znajdującego się na tej działce budynku mieszkalnego. W odniesieniu do budynku gospodarczego, znajdującego się w zabudowie półzwartej z powyżej wskazanym budynkiem gospodarczym, znajdującym się w zabudowie półzwartej z budynkiem mieszkalnym, na działce nr 5 części B Nieruchomości, doszło do pierwszego zasiedlenia (używania) – obiekt ten służył bowiem mieszkańcom znajdującego się na tej działce budynku mieszkalnego. W odniesieniu do budynku gospodarczego, znajdującego się w zabudowie półzwartej z budynkiem mieszkalnym na działce nr 6 części B Nieruchomości, doszło do pierwszego zasiedlania (używania) obiekt ten służył bowiem mieszkańcom znajdującego się na tej działce budynku mieszkalnego. W odniesieniu do budynku gospodarczego, znajdującego się w zabudowie półzwartej z powyżej wskazanym budynkiem gospodarczym, znajdującym się w zabudowie półzwartej z budynkiem mieszkalnym, na działce nr 6 części B Nieruchomości doszło do pierwszego zasiedlenia/używania – obiekt ten służył bowiem mieszkańcom znajdującego się na tej działce budynku mieszkalnego.
2018
6
sty

Istota:
Opodatkowanie czynności wniesienia aportu w postaci części budynku szpitala oraz prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na termomodernizację.
Fragment:
Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle, rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy, zgodnie z którym w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. W świetle tego przepisu, przy dostawie budynków/budowli lub ich części, dokonywanej wraz z dostawą gruntu, na którym są one posadowione, grunt dzieli byt prawny budynków w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku, jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale z gruntem związanych. Jeżeli dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu, na którym ww. obiekty są posadowione. Zauważyć należy, że ani przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, ani przepisy wykonawcze do tej ustawy, nie zawierają regulacji dotyczącej sposobu przypisania wartości zbywanego gruntu do ceny budynków i budowli na nim posadowionych, w przypadku, gdy część z nich jest opodatkowana, a część korzysta ze zwolnienia. Wobec powyższego przyjąć (...)
2018
6
sty

Istota:
Biorąc pod uwagę powyższe rozstrzygnięcie oraz stanowisko Spółki zgodnie z którym dostawa Nieruchomości będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, a w przypadku uznania, że ww. przepis nie ma zastosowania, to transakcja podlegać będzie zwolnieniu zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, to stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.
Fragment:
Budynek usługowy od 1988 r. wykorzystywany jest na funkcjonujący w nim urząd. Ponadto część budynku o pow. 29,91 m 2 , w okresie od dnia 5 listopada 2008 r. do dnia 30 grudnia 2016 r., była przedmiotem najmu. Obecnie budynek ten jest w całości wykorzystywany na statutową działalność gospodarczą, z związku z prowadzoną placówką. Spółka nabyła z dniem 5 grudnia 1990 r., prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz nieodpłatnie własność budynku, na mocy decyzji uwłaszczeniowej, zatem Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu tej nieruchomości. Na przedmiotową nieruchomość w 2010 r. poniesiono wydatek w wysokości 47.190,64 zł (brutto) na wykonanie ocieplania budynku, wydatek ten stanowi ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. Wartość brutto budynku wynosi 97.207,64 zł, natomiast wydatkowano na ulepszenie kwotę w wysokości 47.190,64 zł, zatem wydatki stanowiły wartość większą niż 30% wartości początkowej budynku. Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków na ulepszenie. Odliczono kwotę 8.666,61 zł. Po dokonaniu ulepszenia budynek był nadal wykorzystywany do czynności opodatkowanych.
2018
4
sty

Istota:
W zakresie zastosowania zwolnienia z podatku VAT przy sprzedaży nieruchomości zabudowanej.
Fragment:
Według art. 43 ust. 11 ustawy oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać: imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy; planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części; adres budynku, budowli lub ich części. Zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli, z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. W praktyce oznacza to, że dostawa gruntu będzie opodatkowana stawką właściwą dla dostawy budynków, a gdy dostawa budynków będzie zwolniona od podatku VAT, wówczas zwolnienie ma zastosowanie do pełnej wartości transakcji. Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca posiada nieruchomość, na którą składa się prawo wieczystego użytkowania działki zabudowanej nr 215/2 o obszarze 0,2000 ha wraz z dwoma budynkami: mieszkalnym i gospodarczym, stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności. Nieruchomość objęta jest księgę wieczystą , prowadzoną przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych. Działka nr 215/2 jest zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym. W budynku mieszkalnym są wyodrębnione trzy samodzielne lokale: lokal użytkowy (lokal nr 1) do którego przynależą dwa pomieszczenia w budynku gospodarczym. Lokal ten był wykorzystywany na działalność gospodarczą Wnioskodawcy.
2018
4
sty

Istota:
W związku z planowaną sprzedażą nieruchomości przez Wnioskodawcę jednemu ze swych udziałowców powstało pytanie, czy transakcja ta zostanie objęta obowiązkiem opodatkowania podatkiem VAT?
Fragment:
W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że nabył 8 listopada 2016 r. na podstawie aktu notarialnego od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej: budynek mieszkalny, jednorodzinny, murowany o pow. użytkowej 270,0 m 2 oddany do użytku w 1991 r., wolnostojący budynek niemieszkalny - budynek gospodarczy o pow. użytkowej 120,0 m 2 . W/w wymienione osoby fizyczne były w posiadaniu tych nieruchomości od 1991 r., stanowiły one ich majątek prywatny. Budynek mieszkalny był wykorzystywany w celach mieszkaniowych na własne potrzeby, także budynek gospodarczy był wykorzystywany na potrzeby własne m.in. garaż. Wnioskodawca nie ponosił nakładów na ulepszenie budynku mieszkalnego w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym stanowiące co najmniej 30% wartości początkowej tego budynku. Wydatki na remont stanowiły 5,90% wartości początkowej budynku. Wnioskodawca nie poniósł żadnych wydatków w stosunku do wolnostojącego budynku gospodarczego niemieszkalnego. Wnioskodawca nie jest w posiadaniu informacji na temat wydatków ponoszonych w celach remontowych mieszkalnego budynku jednorodzinnego wolnostojącego oraz budynku gospodarczego niemieszkalnego przez poprzednich właścicieli, od których nabył przedmiotowe nieruchomości. Niemniej zakupiona nieruchomość (tak budynek mieszkalny, jak i gospodarczy) znajdowały się w momencie dokonania zakupu w stanie do remontu - budynek gospodarczy pozostaje takim nadal, w budynku mieszkalnym natomiast zostały przeprowadzone doraźne prace remontowe mające na celu jego przygotowanie do eksploatacji, niemniej jednak wymaga on przeprowadzenia gruntownego remontu.
2018
4
sty

Istota:
Objęcie przepisami ustawy czynności wniesienia aportem do spółki jawnej działek gruntu zabudowanych budynkiem socjalno-administracyjnym, magazynem technicznym, halą magazynową i utwardzonym placem oraz zwolnienie od podatku tego aportu.
Fragment:
Taką definicję budynku spełniają wybudowana hala magazynowa i budynki nabyte w drodze notarialnych umów kupna sprzedaży. Ustawodawca w ustawie prawo budowlane nie definiuje utwardzonego placu jako samodzielnej budowli, umieszcza go natomiast w katalogu tzw. urządzeń budowlanych, czyli urządzeń technicznych związanych z budynkiem lub budowlą, zapewniających możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Utwardzony plac jest zatem urządzeniem budowlanym związanym z funkcjonowaniem usytuowanych na tym samym terenie budynków. Jest częścią składową tych obiektów budowlanych – budynków, co uzasadnia stosowanie takich samych zasad opodatkowania aportu budynków jak i placu. Opisane w zapytaniu budynki (wraz z ich częścią składową – placem) spełniają definicję towaru z art. 2 pkt 6 ustawy o VAT. Z tytułu dokonania ww. aportu do spółki jawnej będzie działał Pan jak podatnik VAT ponieważ przedmiotem aportu nie będzie majątek służący celom osobistym, ale wykorzystywany dla celów działalności gospodarczej. Czynność wniesienia ww. budynków i placu aportem spełnia przesłankę uznania jej za odpłatną dostawę towarów z następujących względów.
2018
4
sty

Istota:
Objęcie przepisami ustawy czynności wniesienia aportem do spółki jawnej działek gruntu zabudowanych budynkiem socjalno-administracyjnym, magazynem technicznym, halą magazynową i utwardzonym placem oraz zwolnienie od podatku tego aportu.
Fragment:
Taką definicję budynku spełniają wybudowana hala magazynowa i budynki nabyte w drodze notarialnych umów kupna sprzedaży. Ustawodawca w ustawie prawo budowlane nie definiuje utwardzonego placu jako samodzielnej budowli, umieszcza go natomiast w katalogu tzw. urządzeń budowlanych, czyli urządzeń technicznych związanych z budynkiem lub budowlą, zapewniających możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Utwardzony plac jest zatem urządzeniem budowlanym związanym z funkcjonowaniem usytuowanych na tym samym terenie budynków. Jest częścią składową tych obiektów budowlanych – budynków, co uzasadnia stosowanie takich samych zasad opodatkowania aportu budynków jak i placu. Opisane w zapytaniu budynki (wraz z ich częścią składową – placem) spełniają definicję towaru z art. 2 pkt 6 ustawy o VAT. Z tytułu dokonania ww. aportu do spółki jawnej będzie Pani działała jak podatnik VAT ponieważ przedmiotem aportu nie będzie majątek służący celom osobistym, ale wykorzystywany dla celów działalności gospodarczej. Czynność wniesienia ww. budynków i placu aportem spełnia przesłankę uznania jej za odpłatną dostawę towarów z następujących względów.
2018
4
sty

Istota:
W zakresie zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 dostawy Nowego Budynku nr 1, Budynku nr 2 wraz z brukowaną drogą, ogrodzeniem wraz z bramą i oświetleniem.
Fragment:
W chwili nabycia Nieruchomość była zabudowana dwoma budynkami: budynek gospodarczo-garażowy (dalej jako: „ Budynek 1 ”) budynek handlowo-usługowy (dalej jako: „ Budynek 2 ”) Nabycie Nieruchomości wraz z budynkami nastąpiło w drodze zawarcia umowy sprzedaży za cenę 276.000,00 zł (dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych). Czynność ta była zwolniona od podatku od towarów u usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Budynek nr 1 po nabyciu 2 września 2013 r. został zburzony. Na jego miejsce został wybudowany nowy budynek gospodarczo-garażowy (dalej jako: „ Nowy Budynek 1 ”). Nowy Budynek 1 został oddany do użytku w kwietniu 2015 roku. Za wartość początkową Nowego Budynku 1 uznano kwotę netto 200.377,29 zł (dwieście tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem złotych 29/100). W grudniu 2015 r. dokonano ulepszeń Nowego Budynku 1 o wartości netto 3.441,38 zł (trzy tysiące czterysta czterdzieści jeden złotych 38/100). Budynek nr 2 poddano modernizacjom. Do grudnia 2015 r. dokonane jego ulepszeń o łącznej wartości netto 140.659,09 zł (sto czterdzieści tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć złotych 09/100). Po dokonaniu ulepszeń, Budynek 2 został oddany do użytku w grudniu 2015 r.
2018
3
sty

Istota:
Zwolnienie od podatku VAT dostawy budynków i budowli.
Fragment:
W chwili nabycia Nieruchomość była zabudowana dwoma budynkami: budynek gospodarczo-garażowy (dalej jako: „ Budynek 1 ”) budynek handlowo-usługowy (dalej jako: „ Budynek 2 ”) Nabycie Nieruchomości wraz z budynkami nastąpiło w drodze zawarcia umowy sprzedaży za cenę 276.000,00 zł (dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych). Czynność ta była zwolniona od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Budynek nr 1 po nabyciu 2 września 2013 r. został zburzony. Na jego miejsce został wybudowany nowy budynek gospodarczo-garażowy (dalej jako: „ Nowy Budynek 1 ”). Nowy Budynek 1 został oddany do użytku w kwietniu 2015 roku. Za wartość początkową Nowego Budynku 1 uznano kwotę netto 200.377,29 z (dwieście tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem złotych 29/100). W grudniu 2015 r. dokonano ulepszeń Nowego Budynku 1 o wartości netto 3.441,38 zł (trzy tysiące czterysta czterdzieści jeden złotych 38/100). Budynek nr 2 poddano modernizacjom. Do grudnia 2015 r. dokonano jego ulepszeń o łącznej wartości netto 140.659,09 zł (sto czterdzieści tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć złotych 09/100). Po dokonaniu ulepszeń, Budynek 2 został oddany do użytku w grudniu 2015 r.
2018
3
sty

Istota:
Zwolnienie od podatku planowanej sprzedaży budynku oraz obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego odliczonego w związku z wydatkami poniesionymi na ulepszenie tego budynku.
Fragment:
W konsekwencji, zarówno zgodnie z przepisami Dyrektywy 2006/112/WE oraz w świetle utrwalonego w tej materii orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pierwsze zasiedlenie budynku należy rozumieć szeroko jako „ pierwsze zajęcie budynku, używanie ”. W efekcie, aby w tej sytuacji można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do zajęcia budynku, jego używania, w tym również na potrzeby własnej działalności gospodarczej. Zgodnie jednak z art. 12 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE, państwa członkowskie mogą uznać za podatnika każdego, kto okazjonalnie dokonuje transakcji związanej z działalnością, o której mowa w art. 9 ust. 1 akapit drugi, w szczególności jednej z następujących transakcji: dostawa budynku lub części budynku oraz związanego z nim gruntu, przed pierwszym zasiedleniem; dostawa terenu budowlanego. Jak stanowi art. 12 ust. 2 zdanie drugie Dyrektywy 2006/112/WE, państwa członkowskie mogą określić szczegółowe zasady stosowania kryterium, o którym mowa w ust. 1 lit. a), do przebudowy budynków oraz zdefiniować pojęcie „ gruntu związanego z budynkiem ”. Tym samym państwa członkowskie mają możliwość określenia szczegółowych zasad stosowania kryterium pierwszego zasiedlenia jedynie w odniesieniu do sprecyzowanej kategorii czynności, tj. przebudowy budynków. Należy zauważyć, że w kwestii rozumienia definicji pierwszego zasiedlenia wypowiedział się NSA w wyroku z dnia 14 maja 2015 r. o sygn.
2018
3
sty

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy budynków i budowli.
Fragment:
Wskazać w tym miejscu jeszcze raz należy, że w sytuacji gdy budynek/budowla zostały ulepszone, a wydatki na ich ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% ich wartości początkowej, aby nastąpiło pierwsze zasiedlenie budynku/budowli musi dojść do oddania ich po ulepszeniu do użytkowania w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu (np. najem, dzierżawa). Jak wskazano w opisie sprawy część powierzchni budynku do produkcji pomocniczej (B) była wynajmowana od roku 1991, a zatem po ulepszeniach przekraczających 30% wartości obiektu nastąpiło wydanie będącego przedmiotem najmu części ww. budynku do użytkowania w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu. W konsekwencji dla tej części powierzchni budynku nastąpiło pierwsze zasiedlenie. Również budynek malarni (D) po ulepszeniach przekraczających 30% wartości obiektu był wynajmowany. W związku z tym budynek ten nie będzie sprzedany w ramach pierwszego zasiedlenia. Zatem do dostawy części budynku do produkcji pomocniczej (B) i budynku malarni (D) (oddanych w najem) spełnione będą warunki do zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Natomiast dostawa części budynku do produkcji pomocniczej (B), która nie została oddana w najem lub dzierżawę będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia.
2017
30
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT wniesienia aportem nieruchomości zabudowanej budynkami.
Fragment:
Jak wynika z powyższego „ pierwsze zasiedlenie ” budynku (po jego wybudowaniu) należy rozumieć szeroko jako pierwsze zajęcie budynku, używanie, w tym również na potrzeby własnej działalności, gospodarczej (tj. użytkowanie przez pierwszego nabywcę lub użytkownika budynków, budowli lub ich części, po ich wybudowaniu). Powyższa kwestia przedstawia się inaczej, w sytuacji gdy budynek został ulepszony, a wydatki na ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej obiektu. Wówczas bowiem aby nastąpiło pierwsze zasiedlenie budynku – zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy o VAT – musi dojść do oddania obiektu po ulepszeniu do użytkowania w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu (np. w najem). Niniejszy zapis jest zgodny z art. 12 ust. 2 zdanie drugie Dyrektywy 2006/112/WE, który dopuszcza określenie przez państwa członkowskie szczegółowych zasad stosowania kryterium dostawy budynku lub części budynku oraz związanego z nim gruntu, przed „ pierwszym zasiedleniem ” do przebudowy budynków oraz zdefiniowanie pojęcia „ gruntu związanego z budynkiem ”. W celu ustalenia, czy w analizowanej sprawie zastosowanie znajdzie zwolnienie od podatku, czy też opodatkowanie stawką podstawową należy w pierwszej kolejności rozstrzygnąć, czy względem nieruchomości zabudowanych nastąpiło pierwsze zasiedlenie.
2017
23
gru

Istota:
W zakresie zastosowania zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, z możliwością rezygnacji ze zwolnienia przy spełnieniu warunków określonych w art. 43 ust. 10 i ust. 11 ustawy do sprzedaży nieruchomości zabudowanej
Fragment:
Nieruchomość jest zabudowana budynkiem hotelowym wybudowanym w 1991 r. („ Budynek ”) oraz asfaltowym parkingiem obsługującym Budynek, asfaltową drogą dojazdową do Budynku i trwale związaną z gruntem wiatą śmietnikową o powierzchni 25 m 2 . Budynek, parking oraz droga dojazdowa zostały wniesione do Spółki w dniu 31 grudnia 2004 r. jako część wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanowiącej zakład (oddział) samodzielnie sporządzający bilans. Czynność wniesienia wkładu do Spółki nie podlegała opodatkowaniu VAT. Wiata śmietnikowa została zakupiona i wzniesiona przez Spółkę w listopadzie 2015 r. Spółka odliczyła VAT naliczony od zakupu i wzniesienia wiaty. Spółka oraz Poprzedni Właściciel nie ponosili nakładów na ulepszenie parkingu, drogi dojazdowej oraz Budynku w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, które przekraczałyby 30% wartości początkowej poszczególnych obiektów. Spółka nie ponosiła nakładów na ulepszenie wiaty śmietnikowej. Również przed dokonaniem sprzedaży Spółka nie będzie ponosiła nakładów na ulepszenie Budynku, parkingu, drogi dojazdowej oraz wiaty śmietnikowej, które przekraczałyby 30% wartości początkowej tych obiektów.
2017
22
gru

Istota:
Zwolnienie od podatku sprzedaży nieruchomości zabudowanej oraz opodatkowania sprzedaży działki gruntu.
Fragment:
Po dacie nabycia Wnioskodawca - Sprzedająca dokonała następujących ulepszeń obiektów: w 2004 r. budynek administracyjny rozbudowano, dobudowano piętro, położono terakotę, wymieniono i wstawiono okna, wymieniono instalacje, zainstalowano instalację gazową, wodną, zmieniono przeznaczenie budynku na biurowe; wartość początkowa ww. obiektu wzrosła z 2.382,66 zł do kwoty 267.579,50 zł; wartość modernizacji wyniosła 265.196,84 zł, w 2004 r. wybudowano plac przed budynkiem administracyjnym; wybrukowano ścieżki prowadzące do budynku administracyjnego, zagospodarowano teren zielony; wartość wytworzenia: 15.115,98 zł, w 2008 r. wybudowano kanalizację sanitarną; było to podłączenie budynku administracyjnego do kanalizacji miejskiej; wartość wytworzenia: 27.606,27 zł, w 2015 r. zainstalowano system alarmowy w budynku administracyjnym; wartość wytworzenia: 10.551,00 zł. Od dokonanych modernizacji VAT został odliczony. Plac składowy był częściowo dzierżawiony od czerwca 2009 r. do maja 2010 r. Wnioskodawca - Sprzedająca od 2004 r. wykorzystywała budynek administracyjny do odpłatnego świadczenia usług. Budynek administracyjny służy jako biuro zarządu i dział sprzedaży. Wnioskodawca - Sprzedająca Spółka od momentu zakupu gruntu wraz z budynkami w 2002 r. prowadziła działalność produkcyjną, wykorzystywała posiadane środki trwałe w działalności opodatkowanej.
2017
22
gru

Istota:
Czy sprzedaż Budynku i Budowli posadowionych na działce nr 1/15 będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy VAT, z możliwością rezygnacji ze zwolnienia przy spełnieniu warunków określonych w art. 43 ust. 10 i ust. 11 Ustawy VAT?
Fragment:
Zatem dostawa Budynku i Budowli wraz z działką nr 1/15 powinna korzystać ze zwolnienia z opodatkowania VAT. Jednocześnie, jak stanowi przepis art. 43 ust. 10 Ustawy VAT, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części: będą zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni; złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części. Zgodnie z art. 43 ust. 11 Ustawy VAT, oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać: imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy; planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części; adres budynku, budowli lub ich części. W świetle powyższego, ponieważ dostawa Budynku i Budowli będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy VAT, będzie zdaniem Spółki możliwe dokonanie przez strony Transakcji wyboru opodatkowania dostaw, po spełnieniu opisanych powyżej warunków sformułowanych w art. 43 ust. 10 i ust. 11 Ustawy VAT.
2017
20
gru
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Budynek
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.