Budynek | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to budynek. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
30
gru

Istota:

W zakresie zastosowania zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 do dostawy budynków i budowli oraz możliwości wyboru opodatkowania tej dostawy na podstawie art. 43 ust. 10 w zw. z art. 43 ust. 11 ustawy o VAT.

Fragment:

Budynek biurowy nr 8 (D) — rok zakończenia budowy: 1968. Budynek biurowy nr 8 (D) składa się z trzech budynków w znaczeniu prawnym (trzy identyfikatory budynków w wypisie z rejestru budynków), przy czym funkcjonalnie stanowi jedną całość. W ostatnich 2 latach w Budynku tym przeprowadzono prace modernizacyjne, których wartość nie przekroczyła 30% wartości początkowej budynku. Przed tym okresem ostatnie ulepszenia miały miejsce w 2008 roku. Wszystkie wykonane prace modernizacyjne nie doprowadziły do istotnej zmiany funkcjonalnej tego budynku. W ich efekcie nie doszło do zmiany jego wykorzystania jak też nie uległy zmianie warunki jego zasiedlenia. Od 1995 roku powierzchnia tego budynku stanowi przedmiot najmu. Budynek serwisowo-produkcyjny /F/19/— rok zakończenia budowy: 2014. W budynku tym nie przeprowadzano prac modernizacyjnych. Od 2018 roku powierzchnia tego budynku stanowi przedmiot najmu. Budynek TM (magazyn)/M/25/ — rok zakończenia budowy: 1960. Od 2012 roku powierzchnia tego budynku stanowi przedmiot najmu. W budynku tym nie przeprowadzano prac modernizacyjnych. Portiernia /G/14/ — rok zakończenia budowy: 1996. W budynku tym nie przeprowadzano prac modernizacyjnych.

2018
29
gru

Istota:

W sytuacji, gdy na dzień zbycia budynku, wartość nakładów będących wydatkami na ulepszenie nieruchomości, o której mowa we wniosku, nie przekroczy 30%, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do zwolnienia od podatku.
W sytuacji, gdy na dzień zbycia budynku, łączna wartość wydatków na ulepszenie budynku przekroczy 30% jego wartości początkowej, dostawa tego budynku nie będzie korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Fragment:

W konsekwencji, zarówno zgodnie z przepisami Dyrektywy 2006/112/WE oraz w świetle utrwalonego w tej materii orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pierwsze zasiedlenie budynku należy rozumieć szeroko jako „ pierwsze zajęcie budynku, używanie ”. W efekcie, aby w tej sytuacji można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do zajęcia budynku, jego używania, w tym również na potrzeby własnej działalności gospodarczej. Zgodnie jednak w myśl art. 12 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE, państwa członkowskie mogą uznać za podatnika każdego, kto okazjonalnie dokonuje transakcji związanej z działalnością, o której mowa w art. 9 ust. 1 akapit drugi, w szczególności jednej z następujących transakcji: dostawa budynku lub części budynku oraz związanego z nim gruntu, przed pierwszym zasiedleniem; dostawa terenu budowlanego. Z kolei według art. 12 ust. 2 zdanie drugie Dyrektywy 2006/112/WE, państwa członkowskie mogą określić szczegółowe zasady stosowania kryterium, o którym mowa w ust. 1 lit. a), do przebudowy budynków oraz zdefiniować pojęcie „ gruntu związanego z budynkiem ”. Tym samym państwa członkowskie mają możliwość określenia szczegółowych zasad stosowania kryterium pierwszego zasiedlenia jedynie w odniesieniu do sprecyzowanej kategorii czynności, tj. przebudowy budynków. Należy zauważyć, że w kwestii rozumienia definicji pierwszego zasiedlenia wypowiedział się NSA w wyroku z dnia 14 maja 2015 r. o sygn.

2018
23
gru

Istota:

Zwolnienie od podatku sprzedaży budynków, które nie były ulepszane, wykorzystywanych w działalności gospodarczej.

Fragment:

Analiza przedstawionych okoliczności sprawy na tle przywołanych przepisów prawa oraz orzecznictwa TSUE prowadzi do wniosku, że planowane zbycie nieruchomości, w skład której wchodzą: budynek biurowy z pomieszczeniami socjalnymi i warsztatem, magazyn (posadowione na działce nr 43/39) oraz budynek magazynu (posadowiony na działce nr 43/49) będzie zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Należy stwierdzić, że planowana sprzedaż opisanych we wniosku budynków nastąpi po upływie co najmniej dwóch lat od ich pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy. Z okoliczności faktycznych sprawy wynika bowiem, że do nabycia nieruchomości (bazy) doszło w drodze darowizny w 1998 r. od osób fizycznych, a opisana nieruchomość była wykorzystywana w działalności gospodarczej. Zatem doszło do pierwszego zasiedlenia ww. budynków w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy. Jednocześnie wskazał Pan, że nie ponoszono wydatków na ulepszenie żadnego budynku (były ponoszone jedynie wydatki na bieżące remonty i konserwację). W związku z powyższym zostaną spełnione warunki, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Należy zauważyć, że stosownie do treści przywołanego art. 29a ust. 8 ustawy do dostawy gruntu stosuje się analogiczne zasady opodatkowania jak przy dostawie budynków trwale z nim związanych. Zatem do sprzedaży działek gruntu nr 43/39 i 43/49 zastosowanie będzie miało zwolnienie od podatku na podstawie wskazanego przepisu, tak jak do budynków, które będą przedmiotem planowanej sprzedaży.

2018
21
gru

Istota:

Zwolnienie od podatku VAT sprzedaży nieruchomości mieszkalnej powstałej w wyniku adaptacji strychu.

Fragment:

Analizując powyższe przepisy stwierdzić należy, że jeżeli dostawa budynków, budowli lub ich części będzie mogła korzystać ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, wówczas badanie przesłanek wynikających z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, stanie się bezzasadne. Należy również zauważyć, że w myśl art. 43 ust. 10 ustawy, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem, że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części: są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni; złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części. Stosownie do art. 43 ust. 11 ustawy, oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać. imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy; planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części; adres budynku, budowli lub ich części. Tak więc, ustawodawca daje podatnikom – po spełnieniu określonych warunków – możliwość zrezygnowania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy i opodatkowania transakcji na zasadach ogólnych.

2018
20
gru

Istota:

Budynek nie będzie stanowił sprzedaży przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części.

Fragment:

Majątek spółki stanowią rzeczowe aktywa trwałe, tj. budynek posadowiony na gruncie będącym w użytkowaniu wieczystym, budowle i wyposażenie związane z tym budynkiem (dalej: Budynek), a także aktywa obrotowe, tj. należności i środki pieniężne. Dodać należy w tym miejscu, iż Budynek nie jest wydzielony organizacyjnie w przedsiębiorstwie Spółki jako oddział, dział lub zakład. Spółka nie zatrudnia także pracowników, do których zadań należałaby obsługa najmu Budynku. Spółka planuje dokonać dostawy Budynku w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, tj. dokonać czynności, w ramach której nastąpi przeniesienie prawa do rozporządzania towarami (budynkiem) jak właściciel. Dostawa, o której mowa, może przybrać formę sprzedaży, dywidendy rzeczowej lub przekazania majątku wspólnikowi w związku z likwidacją spółki. Według informacji posiadanych przez Spółkę nabywca przedmiotowej nieruchomości będzie nadal wynajmował Budynek, przy czym nie przejmie żadnych innych aktywów czy pasywów Spółki, tj. jej środków pieniężnych, należności i zobowiązań. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że dostawa Budynku nie będzie stanowiła (...)

2018
19
gru

Istota:

Zwolnienie od podatku VAT transakcji sprzedaży prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości wraz z prawem własności budynków i budowli znajdujących się na Nieruchomości

Fragment:

Nieruchomość jest obecnie zabudowana następującymi budynkami oraz budowlami: budynek handlowo-usługowy o pow. zab. 233 m 2 , rok budowy: 1973 r.; budynek handlowo-usługowy o pow. zab. 1.316 m 2 , rok budowy: 1974 r.; budynek niemieszkalny o pow. zab. 164 m 2 , rok budowy: 1974 r.; budynek handlowo-usługowy o pow. zab. 429 m 2 , rok budowy: 1975 r.; budynek handlowo-usługowy o pow. zab. 68 m 2 , rok budowy: 1973 r.; budynek handlowo-usługowy o pow. zab. 530 m 2 , rok budowy: 1973 r.; budynek magazynowy o pow. zab. 248 m 2 , rok budowy: 1974 r.; budynek magazynowy o pow. zab. 90 m 2 , rok budowy: 1975 r.; budynek niemieszkalny o pow. zab. 188 m 2 , rok budowy: 1975 r.; budynek niemieszkalny o pow. zab. 23 m 2 , rok budowy: 1974 r.; budynek handlowo-usługowy o pow. zab. 1.152 m 2 , rok budowy: 1975 r.; budynek niemieszkalny o pow. zab. 42 m 2 , rok budowy: 1974 r.; budynek magazynowy o pow. zab. 78 m 2 , rok budowy: 1975 r.; budynek niemieszkalny o pow. zab. 15 m 2 , rok budowy: 1974 r.; budynek niemieszkalny (gospodarczy), wybudowany wcześniej niż 5 lat temu (starszy niż 5); stacja paliw, wybudowana wcześniej niż 5 lat temu (starsza niż 5 lat); wiata nieczynnej stacji paliw, wybudowana wcześniej niż 5 lat temu (starsza niż 5 lat); budynek niemieszkalny (...)

2018
17
gru

Istota:

W zakresie zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT dostawy działki zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym i budynkiem gospodarczym oraz zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT dostawy działki wraz siecią wodociągową.

Fragment:

W konsekwencji, dostawa znajdującego się na sprzedawanej działce nr 72/1 budynku mieszkalno-usługowego odbędzie się po pierwszym zasiedleniu i w okresie dłuższym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia. Budynek gospodarczy znajdujący się na działce nr 72/1 w części wykorzystywany był na cele najemcy lokalu mieszkalnego, a w pozostałej części był wykorzystywany na cele urzędu. Nie poniesiono wydatków na ulepszenie tego budynku, które przekraczałyby 30% wartości początkowej nieruchomości. Zatem w odniesieniu do budynku gospodarczego doszło do pierwszego zasiedlenia oraz od daty pierwszego zasiedlenia upłynął okres dłuższy niż 2 lata. W podsumowaniu powyższej analizy należy zatem stwierdzić, że wypełnione zostały przesłanki warunkujące zwolnienie i dostawa budynku głównego o przeznaczeniu mieszkalno-usługowym i budynku gospodarczego będzie korzystała ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług. Taką samą stawką podatku VAT w zw. z art. 29a ust. 8 ustawy objęte będzie zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu na którym znajdują się ww. budynki. Analiza okoliczności przedstawionych w sprawie wskazuje, że w przypadku będącej własnością Wnioskodawcy sieci wodociągowej stanowiącej budowlę w świetle Prawa budowlanego również zastosowanie znajdzie zwolnienie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

2018
16
gru

Istota:

Stawka podatku obowiązująca do zbycia nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem warsztatu wzniesionym przez dzierżawcę,
Określenie podstawy opodatkowania dla zbywanej nieruchomości, w przypadku wpłaty otrzymanej ceny za budynek do depozytu sądowego

Fragment:

Skoro przedmiotem transakcji będzie grunt z budynkiem warsztatu, a zapłatę stanowić będzie łączna należność zarówno za grunt i budynek, to podstawa opodatkowania – zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy – będzie obejmować całość wynagrodzenia, które Gmina otrzyma w związku z tą transakcją. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w powyższej kwestii jest nieprawidłowe. Przechodząc do kwestii stawki podatku obowiązującej do sprzedaży opisanej nieruchomości należy zauważyć, że budynek warsztatu był użytkowany przez dzierżawców jako budynek gospodarczy od 1991 r., zatem w odniesieniu do tego budynku doszło już do pierwszego zasiedlenia, w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy, a od momentu pierwszego zasiedlenia do chwili obecnej upłynął okres dłuższy niż 2 lata. Gmina ponadto wskazała, że dzierżawca nie poniósł wydatków na ulepszenie budynku, o czym świadczy obecny stan nieruchomości potwierdzony opisem stanu budynku w operacie szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego. W świetle powyższego, skoro budynek warsztatu nie był ulepszany należy uznać, że spełnione będą przesłanki do zastosowania zwolnienia od podatku, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. W konsekwencji, przy uwzględnieniu treści art. 29a ust. 8 ustawy, dostawa gruntu, na którym posadowiony jest ww. budynek również będzie zwolniona od podatku.

2018
14
gru

Istota:

Opodatkowania transakcji zbycia Nieruchomości oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Fragment:

Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, w myśl którego w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Co do zasady zatem, grunt będący przedmiotem sprzedaży podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki/budowle na nim posadowione. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu korzysta ze zwolnienia od podatku. W konsekwencji do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale związanych z tym gruntem. Jeżeli zatem dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta z obniżonej stawki podatku, bądź też ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, to z preferencji takiej stawki korzysta również dostawa gruntu, na którym dany budynek (budowla) jest posadowiony. Wskazany przepis obejmuje swoim zakresem także grunty będące w użytkowaniu wieczystym. Należy zauważyć, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęcia „ budynku ”. W tym zakresie należy odnieść się do przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

2018
13
gru

Istota:

Opodatkowanie planowanego nabycia Nieruchomości oraz prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony w związku z powyższą transakcją.

Fragment:

Zbywca był uprawniony i dokonał obniżenia podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony przy nabyciu Nieruchomości (w tym, budynków, budowli lub ich części wchodzących w jej skład). Po nabyciu przez Zbywcę Nieruchomość była przez niego przygotowywana do działalności inwestycyjnej, m.in. zostały przez Zbywcę przeprowadzone prace porządkowe oraz rozbiórka estakady położonej na Nieruchomości. W 2017 roku część Nieruchomości była wydzierżawiona firmie wykonawstwa energetycznego (dzierżawa rozpoczęła się 1 marca 2017 r., a zakończyła 15 czerwca 2017 r. i była opodatkowana podatkiem VAT). Po wprowadzeniu budynków, budowli lub ich części, wchodzących w skład Nieruchomości do podatkowej ewidencji środków trwałych Zbywcy nie dokonywał on i do momentu dokonania sprzedaży Nieruchomości nie dokona ich ulepszeń, które stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej tych obiektów. Jak wskazał Wnioskodawca, działka o numerze ewidencyjnym 74/18 (Działka Zabudowana) jest zabudowana następującymi obiektami: budynkiem administracyjno-socjalnym wraz z instalacją przeciwoblodzeniową dachu i instalacją klimatyzacji, budynkiem warsztatowym z kotłownią, budynkiem magazynowym smarów, budynkiem magazynowym gazów technicznych, budynkiem stacji TRAFO, dwoma budynkami obsługi wag samochodowych wraz z wagami samochodowymi 50 ton, wiatą na rowery, drogą wewnętrzną wraz z oświetleniem, studnią głębinową, osadnikiem ścieków, zbiornikiem wody czystej, linią elektryczną NN, rozdzielnią elektryczną NN, centralą telefoniczną z linią telefoniczną wewnętrzną, nieużytkowaną infrastrukturą podziemną nieczynnej stacji paliw.

2018
9
gru

Istota:

Zwolnienie od podatku sprzedaży nieruchomości zabudowanej.

Fragment:

(...) budynków od spełnienia warunku, zgodnie z którym pierwsze zasiedlenie tych budynków następuje w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu. Wskazane przepisy tejże dyrektywy należy interpretować w ten sposób, że nie sprzeciwiają się one, aby takie przepisy krajowe uzależniały owo zwolnienie od warunku, zgodnie z którym w wypadku „ ulepszenia ” istniejącego budynku poniesione wydatki nie mogą przekroczyć 30% początkowej wartości tego budynku, o ile rzeczone pojęcie „ ulepszenia ” jest interpretowane w taki sam sposób jak pojęcie „ przebudowy ” zawarte w art. 12 ust. 2 dyrektywy 2006/112, to znaczy tak, że odnośny budynek powinien być przedmiotem istotnych zmian przeprowadzonych w celu zmiany jego wykorzystania lub w celu znaczącej zmiany warunków jego zasiedlenia.” Należy jednakże zaznaczyć, że z orzeczenia TSUE w sprawie C-308/16 wynika, że „ (...) kryterium »pierwszego zasiedlenia« budynku należy rozumieć jako odpowiadające kryterium pierwszego użytkowania budynku przez jego właściciela lub lokatora. (...) kryterium to zostało uznane za określające moment, w którym kończy się proces produkcji budynku i budynek ów staje się przedmiotem konsumpcji.

2018
8
gru

Istota:

Opodatkowanie 23% stawką podatku VAT dostawy nieruchomości zabudowanej budynkiem, zastosowania proporcji oraz udokumentowania ww. transakcji przez komornika fakturą

Fragment:

Ponadto dłużnik oświadczył, że wykonywał w budynku naprawy pokryć dachowych we własnym zakresie, sposobem gospodarczym, wobec czego należy przyjąć, iż dłużnik nie dokonał na budynku będącym przedmiotem wniosku istotnych ulepszeń w wysokości przekraczającej 30% wartości początkowej tego obiektu. Mając na uwadze przedstawiony stan prawny i opis sprawy należy stwierdzić, że dostawa nieruchomości zabudowanej budynkiem nie będzie następować w ramach pierwszego zasiedlenia, w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, gdyż użytkowanie (pierwsze zajęcie) przez Dłużnika przedmiotowego budynku nastąpiło w 2009 r. Ponadto Dłużnik nie ponosił nakładów na ulepszenie ww. budynku przekraczających 30% wartości przedmiotowego budynku. Tym samym spełniony zostanie również drugi warunek umożliwiający zwolnienie budynku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, gdyż między pierwszym zasiedleniem a dostawą ww. budynku minął okres dłuższy niż 2 lata. W związku z powyższym dostawa budynku magazynowego będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Konsekwentnie sprzedaż gruntu na którym posadowiony jest budynek – stosownie do art. 29a ust. 8 ustawy – będzie korzystać ze zwolnienia analogicznie jak sprzedaż ww. budynku. Zatem dostawa nieruchomości zabudowanej budynkiem korzystać będzie ze zwolnienia na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 w zw. z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT.

2018
3
gru

Istota:

Zwolnienie od podatku sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem.

Fragment:

Zespół Szkół w B. również nie ponosił wydatków na ulepszenie i przebudowę budynku. Od powstania budynku do roku 1978 w budynku mieściła się szkoła podstawowa. Po roku 1978 do 30 sierpnia 2017 r. przedszkole. W budynku przez cały okres użytkowania prowadzone były zajęcia dydaktyczne i wychowawcze. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, czy sprzedaż nieruchomości nr 3254/2 wraz z budynkiem podlega zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. W analizowanej sprawie, kluczowym elementem jest ustalenie, czy w odniesieniu do budynku, nastąpiło pierwsze zasiedlenie, a jeżeli tak, to w którym momencie. Należy wskazać, że planowana sprzedaż nieruchomości wraz z budynkiem, nie zostanie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia, gdyż – jak wynika z opisu sprawy – budynek ten powstał w latach 20-tych, przed rokiem 1978 w budynku tym mieściła się szkoła podstawowa, a po roku 1978 – przedszkole. Zatem budynek przedszkola został już zasiedlony, a jego zajęcie (używanie) trwa dłużej niż 2 lata. Jednocześnie z uwagi na fakt, że Zainteresowany nie dokonał nakładów na ulepszenie ww. budynku przewyższających 30% wartości początkowej nieruchomości, zostaną spełnione przesłanki do zastosowania zwolnienia od podatku określone w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.