Budynek | Interpretacje podatkowe

Budynek | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to budynek. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy do ceny sprzedaży nieruchomości na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ((Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.) należy doliczyć 23% podatek VAT?
Fragment:
Warunek ten w istocie doprowadza do sztucznego różnicowania sytuacji podmiotu gospodarczego, który po wybudowaniu budynku część oddał w najem a część budynku wykorzystywał na potrzeby własnej działalności gospodarczej, albowiem w obydwóch przypadkach doszło do korzystania z budynku. W pozostałym zaś zakresie należy dokonać wykładni prounijnej art. 2 pkt 14 lit. a) ustawy o VAT i skorygować treść w następujący sposób: pod pojęciem pierwszego zasiedlenia – rozumie się przez to użytkowanie przez pierwszego nabywcę lub użytkownika budynków, budowli lub ich części, po ich wybudowaniu ”. Jak wynika z powyższego, „ pierwsze zasiedlenie ” budynku (po jego wybudowaniu) należy rozumieć szeroko, jako pierwsze zajęcie budynku, używanie, w tym również na potrzeby własnej działalności gospodarczej. Z kolei, kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle, rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy, zgodnie z którym w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Na tle przedstawionego opisu sprawy Wnioskodawca powziął wątpliwość co do kwestii opodatkowania podatkiem od towarów i usług planowanej transakcji zbycia opisanej działki nr 1423/3.
2018
17
mar

Istota:
W zakresie opodatkowania VAT przeniesienia nakładów w postaci budynku na właściciela działki
Fragment:
Z powyższych przepisów wynika, że co do zasady, grunt jest zawsze odrębnym przedmiotem własności, natomiast budynki trwale z gruntem związane, co do zasady, stanowią części składowe takich gruntów. Jeżeli zatem ktoś wybuduje trwale związany z gruntem budynek na cudzym gruncie, budynek staje się własnością właściciela gruntu, a budowniczy budynku będzie tylko właścicielem nakładów poniesionych na wzniesienie obiektu. Wyjątek stanowi przypadek, kiedy na oddanym w użytkowanie wieczyste gruncie, użytkownik wieczysty wzniósł budynki zgodnie z umową. Zatem z punktu widzenia prawa cywilnego nakłady na nieruchomość (np. wybudowanie budynku lub budowli, ewentualnie ulepszenie i modernizacja istniejących budynków lub budowli posadowionych na cudzym gruncie) stanowią część składową gruntu i tym samym własność właściciela gruntu. W konsekwencji podmiot, który poniósł nakłady na nieruchomość, nie może ich sprzedać. Niemniej jednak ma on pewne prawo do nakładów, które może przenieść na rzecz innego podmiotu. Z opisu sprawy wynika, że w posiadaniu Wnioskodawcy znajdowała się nieruchomość - tj. budynek o pow. 61 m 2 , posadowiony na działce oznaczonej nr 805/112 o pow. 0,0146 ha. Budynek ten został wybudowany przez poprzednika prawnego Wnioskodawcy za zgodą Dowódcy Jednostki Wojskowej, na podstawie zaświadczenia lokalizacji szczegółowej z dnia 21 lipca 1958 r. wydanego przez Prezydium Miejskiej Rady Narodowej.
2018
17
mar

Istota:
W zakresie zastosowania zwolnienia z podatku VAT do dostawy działki gruntowej zabudowanej
Fragment:
Mając na uwadze przedstawione okoliczności sprawy oraz obowiązujące przepisy prawa należy stwierdzić, że w odniesieniu do opisanej przez Wnioskodawcę nieruchomości zabudowanej doszło już do pierwszego zasiedlenia posadowionych na niej budynków i od momentu pierwszego zasiedlenia do chwili sprzedaży upłynie okres przekraczający dwa lata. Działka nr 320/1 jest zabudowana budynkiem użytkowo‑mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym. Każdy z budynków posadowionych na działce nr 320/1 wykorzystywany był w działalności gospodarczej. Jak wskazano w budynku użytkowo-mieszkalnym od września 1971 r. do lipca 2014 r. funkcjonowała placówka Wnioskodawcy. Pokoje gościnne nadal są wykorzystywane w sezonie letnim. Część powierzchni w budynku użytkowo-mieszkalnym od 1 stycznia 1995 r. jest przedmiotem najmu na rzecz firmy T. S.A. (obecnie P. S.A.). Budynek gospodarczy również był wykorzystywany na cele działalności gospodarczej Wnioskodawcy od rozpoczęcia działalności urzędu do momentu zakończenia funkcjonowania placówki. Nieruchomość została przejęta w drodze przekształcenia Wnioskodawcy na podstawie aktu przekazania z dnia 5 czerwca 1992 r. Uwłaszczenie potwierdzone zostało decyzją Wojewody z dnia 6 września 1993 r. Zatem, dla każdego z budynków posadowionych na działce nr 320/1 od momentu pierwszego zasiedlenia upłynął już okres przekraczający dwa lata. Dodatkowo w żadnym z budynków posadowionych na działce nr 320/1 nie ponoszono wydatków na ulepszenia, które przekraczałyby 30% wartości początkowej tych obiektów.
2018
16
mar

Istota:
Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami produkcyjno-magazynowymi i biurowymi oraz obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego.
Fragment:
A nr (...) (Kancelaria Notarialna w Y przy ul. (...)): budynkiem z blachy falistej – 350 m kw. pow., budynkiem z blachy falistej – 90 m kw. pow., budynkiem murowanym z cegły – 16 m kw. pow., budynkiem parterowym z cegły – 70 m kw. pow., budynkiem parterowym żelbetonowym – 85 m kw. pow., budynkiem produkcyjno-warsztatowym – 1.085 m kw. pow. Wszystkie wyżej wymienione budynki zostały wybudowane przed rokiem 1992. Nabyte budynki zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych jako: budynek sklep, budynek portierni, budynek biura, budynek archiwum zakładowego, budynek hali produkcyjnej i magazynu surowców i wyrobów, budynek hali „ m. ”, budynek hali ciągarni drutów, budynek warsztatu, budynek transformatora. Z uwagi na konieczność ujęcia budynków w ewidencji ze względu na sposób ich wykorzystania, z budynku produkcyjno-warsztatowego o pow. 1.085 m kw. wyodrębniono: budynek biura, budynek archiwum zakładowego i budynek hali produkcyjnej i magazynu surowców i wyrobów, zgodnie z zasadami definicji budynku z prawa budowlanego (odrębne ściany i dach). Wskutek czego w akcie notarialnym figurowało 6 budynków, lecz w ewidencji środków trwałych ujęto 9 budynków, lecz były to te same, nabyte w roku 1992 budynki. Wskutek pożaru w roku 2009 budynku hali produkcyjnej, gdzie pożar rozprzestrzenił się też na dachy budynków biura i archiwum zakładowego, zaistniała konieczność prac remontowo-modernizacyjnych, których wydatki poniesiono do 31 maja 2019 r., co zawarto w pierwotnym wniosku o wydanie interpretacji.
2018
14
mar

Istota:
Zwolnienia od podatku zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynku i budowli.
Fragment:
W konsekwencji zarówno zgodnie z przepisami Dyrektywy 2006/112/WE oraz w świetle utrwalonego w tej materii orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pierwsze zasiedlenie budynku należy rozumieć szeroko jako „ pierwsze zajęcie budynku, używanie ”. W efekcie, aby w tej sytuacji można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do zajęcia budynku, jego używania, w tym również na potrzeby własnej działalności gospodarczej. Zgodnie jednak z art. 12 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE, państwa członkowskie mogą uznać za podatnika każdego, kto okazjonalnie dokonuje transakcji związanej z działalnością, o której mowa w art. 9 ust. 1 akapit drugi, w szczególności jednej z następujących transakcji: dostawa budynku lub części budynku oraz związanego z nim gruntu, przed pierwszym zasiedleniem; dostawa terenu budowlanego. Jak stanowi art. 12 ust. 2 zdanie drugie Dyrektywą 2006/112/WE, państwa członkowskie mogą określić szczegółowe zasady stosowania kryterium, o którym mowa w ust. 1 lit. a), do przebudowy budynków oraz zdefiniować pojęcie „ gruntu związanego z budynkiem ”. Tym samym państwa członkowskie mają możliwość określenia szczegółowych zasad stosowania kryterium pierwszego zasiedlenia jedynie w odniesieniu do sprecyzowanej kategorii czynności, tj. przebudowy budynków. Należy zauważyć, że w kwestii rozumienia definicji pierwszego zasiedlenia wypowiedział się NSA w wyroku z dnia 14 maja 2015 r. o sygn.
2018
13
mar

Istota:
W zakresie możliwości zastosowania zwolnienia od podatku VAT dla czynności dostawy Nieruchomości na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy oraz w zakresie obowiązku korekty podatku VAT odliczonego w związku z nabyciem Nieruchomości
Fragment:
Dodatkowo wskazać należy, że zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Wobec powyższego, przy sprzedaży budynków lub budowli, dokonywanej wraz z dostawą gruntu, na którym są one posadowione, grunt dzieli byt prawny budynków w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale z gruntem związanych. Jeżeli dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu, na którym obiekt jest posadowiony. Jest to odwrotna zasada do tej obowiązującej w prawie cywilnym, gdzie budynek dzierży zawsze los prawny gruntu (zasada superficies solo cedit). Ma to również przełożenie na stawki VAT, bowiem grunt ma mieć co do zasady stawkę VAT analogiczną do budynku. Jeżeli sprzedaż budynku jest więc zwolniona z VAT, zwolnione będzie również zbycie gruntu. Odstępstwem jest jedynie oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste wraz z budynkiem, w tym przypadku podstawę opodatkowania ustala się odrębnie, tj. nie na zasadach wskazanych w art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, gdzie grunt dzierży los zabudowania (art. 29a ust. 9 ustawy o VAT).
2018
10
mar

Istota:
W zakresie zwolnienia od podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, dostawy Nieruchomości na rzecz Wnioskodawcy, oraz prawa Wnioskodawcy do odliczenia podatku VAT w przypadku skorzystania z możliwości wyboru opodatkowania przeprowadzonej transakcji
Fragment:
Budynek portierni został przekazany do eksploatacji w dniu 30 czerwca 1968 roku. Wartość budynku w tym dniu wynosiła 389.933,00 ówczesnych złotych. W wyniku przeszacowania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów 1994 roku wartość budynku wynosiła na dzień 31 grudnia 1994 roku 17.131,66 zł. W 1998 roku (przyjęto 31 grudnia 1998 r.) w budynku dokonano nakładów zwiększających wartość budynku w postaci okablowania instalacją systemu logicznego i dedykowaną instalacją zasilającą wraz z wyposażeniem budynku w urządzenia aktywne na kwotę 3.389,70 zł. Od poniesionych nakładów przysługiwało prawo do odliczenia VAT. W 2010 roku (przyjęto 31 grudnia 2010 r.) roku w budynku dokonano nakładów zwiększających wartość budynku portierni o roboty związane z modernizacją budynku polegające na adaptacji budynku na potrzeby stołówki zakładowej na kwotę 15.080,50 zł. Adaptacji na potrzeby stołówki dokonano na powierzchni 45 m 2 budynków, którego całkowita powierzchnia wynosi 77.08 m 2 . Nakłady te były dokonane we własnym zakresie przez C. S.A. Budynek był wykorzystywany po ulepszeniach do marca 2014 roku. W związku z powyższym należy stwierdzić, że po raz pierwszy do pierwszego zasiedlenia w myśl przepisów dyrektywy VAT doszło w momencie przekazaniu budynku do użytkowanie w dniu 30 czerwca 1968 roku.
2018
9
mar

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od opodatkowania sprzedaży nieruchomości (dwóch działek zabudowanych) na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy; zwolnienia od opodatkowania sprzedaży nieruchomości (działki niezabudowanej) na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.
Fragment:
Warunek ten w istocie doprowadza do sztucznego różnicowania sytuacji podmiotu gospodarczego, który po wybudowaniu budynku część oddał w najem a część budynku wykorzystywał na potrzeby własnej działalności gospodarczej albowiem w obydwóch przypadkach doszło do korzystania z budynku. W pozostałym zaś zakresie należy dokonać wykładni prounijnej art. 2 pkt 14 lit. a) ustawy o VAT i skorygować treść w następujący sposób: pod pojęciem pierwszego zasiedlenia – rozumie się przez to użytkowanie przez pierwszego nabywcę lub użytkownika budynków, budowli lub ich części, po ich wybudowaniu ”. Jak wynika z powyższego „ pierwsze zasiedlenie ” budynku (po jego wybudowaniu) należy rozumieć szeroko jako pierwsze zajęcie budynku, używanie, w tym również na potrzeby własnej działalności gospodarczej. Z kolei, kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle, rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy, zgodnie z którym w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. W świetle tego przepisu przy sprzedaży budynków, budowli lub ich części, dokonywanej wraz z dostawą gruntu, na którym są one posadowione, grunt dzieli byt prawny tych obiektów w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług.
2018
8
mar

Istota:
Zwolnienie od podatku dostawy budynku
Fragment:
W 1998 roku Wnioskodawca zakupił od firmy B. budynek administracyjno-przemysłowy, używany i w tym samym roku wykorzystany przez Wnioskodawcę do działalności gospodarczej. Wnioskodawca od zakupionego budynku odliczył podatek VAT (22%). W roku 2006 zarząd podjął decyzję o wyburzeniu istniejącego budynku (II/2006) 352,35 m 2 . W jego miejscu wybudowano budynek socjalno-biurowy o powierzchni 1320,25 m 2 , który jest trwale związany z gruntem i rozpoczęto jego użytkowanie w XII 2016 r. Przy budowie budynku socjalno-biurowego Wnioskodawcy przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o naliczony przy zakupie materiałów i usług i Wnioskodawca skorzystał z tego uprawnienia i odliczał podatek. Od roku 2006 Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszanie budynku socjalno-biurowego w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, które były równe lub wyższe niż 30% wartości początkowej budynku. Symbol PKOB ww. budynku, zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych PKOB: 1220. W związku z przeniesieniem siedziby Wnioskodawcy, Zarząd podjął decyzję o sprzedaży budynku, planowana jest ona na rok bieżący tzn. 2018. Na istniejącej nieruchomości nadal prowadzona jest działalność gospodarcza i jest on wykorzystywany do działalności opodatkowanej podatkiem VAT.
2018
1
mar

Istota:
Należy stwierdzić, że skoro Strony transakcji zrezygnowały ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 10 i 11 ustawy, w konsekwencji sprzedaż Nieruchomości została opodatkowania podatku VAT w wysokości 23%, Kupującemu będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego związanego z nabyciem opisanej Nieruchomości, na mocy art. 86 ust. 1 ustawy.
Fragment:
Należy ponadto wskazać, że kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki, budowle rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy, zgodnie z którym w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. W świetle tego przepisu przy sprzedaży budynków, budowli lub ich części, dokonywanej wraz z dostawą gruntu, na którym są one posadowione, grunt dzieli byt prawny tych obiektów w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku, jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale z gruntem związanych. Jeżeli dostawa budynków, budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu, na którym obiekt jest posadowiony. Ze złożonego wniosku wynika, że Sprzedający i Kupujący zawarli w dniu 20 grudnia 2017 r. umowę sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym oraz budynkiem hali namiotowej. Poza Budynkami, na Nieruchomości znajdują się inne naniesienia, związane z Budynkami, stanowiące tzw. obiekty pomocnicze (jest to w szczególności infrastruktura techniczna obejmująca sieć wodociągową, kanalizacyjną, energetyczną, teletechniczną, a także drogi, chodniki, ogrodzenie, oświetlenie Nieruchomości, itp.).
2018
28
lut

Istota:
Czy od sprzedaży nieruchomości Wnioskodawczyni musi zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych? Czy Wnioskodawczyni musi składać PIT-39 za 2017 r.?
Fragment:
By stwierdzić, czy odpłatne zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu i budynku usytuowanego na tym gruncie stanowi źródło przychodu wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 8 oraz według jakich zasad należy opodatkować przychód z tego tytułu, należy określić dwie daty: datę nabycia prawa wieczystego użytkowania gruntu i datę nabycia bądź wybudowania budynku. W przypadku odpłatnego zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntu i budynku oraz budowli trwale z tym gruntem związanych, źródłem przychodu jest zawsze odrębnie odpłatne zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu i odrębnie odpłatne zbycie budynku, dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz nabycie lub wybudowanie budynku. Okres pięcioletni, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest w takim przypadku liczony odrębnie – od daty nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu i od daty nabycia bądź wybudowania budynku. Mając na uwadze powyżej cytowane przepisy prawa oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny zakończenie budowy nastąpiło dopiero z dniem 7 lutego 2017 r., tj. w momencie otrzymania przez Wnioskodawczynię zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku usługowo-mieszkalnego stwierdzającego, że budynek nadaje się do użytkowania i z tą datą należy utożsamiać pojęcie wybudowania budynku na gruncie będącym w użytkowaniu wieczystym. W konsekwencji, odpłatne zbycie w 2017 r. prawa wieczystego użytkowania gruntu nabytego w 1997 r. nie będzie stanowić źródła przychodu, o którym mowa w powołanym art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem sprzedaż zostanie dokonana po upływie pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie prawa wieczystego użytkowania gruntu.
2018
28
lut

Istota:
W zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości zabudowanej
Fragment:
Dodatkowo, zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. W celu ustalenia właściwej stawki VAT mającej zastosowanie do sprzedaży Udziału w Nieruchomości należy ocenić, czy przedmiotowa dostawa dotyczy budynków objętych SPM, o którym mowa w art. 41 ust. l2-12c. Do budynków objętych SPM zaliczany jest budynek mieszkalny jednorodzinny lub jego część, którego powierzchnia użytkowa nie przekracza 300 m 2 . W przypadku dostawy udziału w budynku wskazany limit powinien być ustalany proporcjonalnie do wysokości posiadanego udziału. W opisanym stanie faktycznym Budynek 1 wchodzący w skład Nieruchomości stanowi budynek mieszkalny jednorodzinny, o p. u. nieprzekraczającej 300 m 2 , wobec czego Budynek 1 w całości zalicza się do budownictwa objętego SPM. Tym samym sprzedaż Udziału Nieruchomości w części obejmującej proporcjonalny udział w Budynku 1 będzie podlegała w całości opodatkowaniu 8% stawką. Natomiast Budynek 2 będący również budynkiem mieszkalnym jednorodzinny przekracza limit 300 m 2 , bowiem posiada p. u. 590 m 2 . Tym samym sprzedaż Udziału w Nieruchomości przez Wnioskodawcę 1 w części obejmującej proporcjonalny udział w Budynku 2 będzie podlegała opodatkowaniu 8% stawką VAT w części odpowiadającej udziałowi p. u. kwalifikującej do budownictwa objętego SPM w całkowitej p. u.
2018
21
lut

Istota:
Zwolnienie od podatku VAT sprzedaży udziału w budynku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.
Fragment:
Analizując informacje zawarte w opisie sprawy w kontekście definicji pierwszego zasiedlenia – zawartej w art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, należy stwierdzić, że planowana przez Wnioskodawcę sprzedaż budynku – kamienicy nie będzie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia. Jak wynika z opisu sprawy – budynek ten został wybudowany w 1899 r. Ponadto z opisu sprawy wynika, że budynek jest budynkiem mieszkalnym i w ten sposób był wykorzystywany. Wnioskodawca nie ponosił również żadnych nakładów na modernizację czy ulepszenie budynku. W związku z powyższym z uwagi na fakt, że budynek był wybudowany w 1899 r. i był wykorzystywany jako budynek mieszkalny a prawo własności na rzecz Skarbu Państwa zostało ujawnione na podstawie postanowienia Sądu z dnia 14 listopada 2008 r. należy stwierdzić, że pomiędzy pierwszym zasiedleniem a planowaną dostawą budynku nie upłynie okres krótszy niż 2 lata. Tym samym planowana przez Wnioskodawcę dostawa 1/18 udziału w budynku będzie objęta zwolnieniem od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Również dostawa gruntu działki 37 w części przyporządkowanej do 1/18 udziału w budynku będzie objęta zwolnieniem od podatku na podstawie art. 29a ust. 8 w związku z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, że sprzedaż przez Miasto udziałów w opisanej Nieruchomości podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług w myśl art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, jest prawidłowe.
2018
21
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Budynek
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.