Budynek | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to budynek. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
14
lip

Istota:

Zwolnienie od podatku dostawy działek zabudowanych.

Fragment:

Zamiar sprzedaży działki nr 1116/11 stanowiącej według ewidencji gruntów i budynków pastwiska trwałe, lasy, grunty pod stawami usytuowane na gruntach rolnych - Wsr oraz grunty rolne zabudowane wraz posadowionymi na niej budynkami gospodarczymi zespołu dworskiego wpisanymi do rejestru zabytków pod nr A/XXXX, trwale z gruntem związanymi, którymi są: garażowy budynek murowany, parterowy, dawna „ rządcówka ” - budynek parterowy, budynek dawnej gorzelni - murowany, stodoła - budynek murowany, parterowy, bukaciarnia - budynek murowany, parterowy. Podstawą zwolnienia od podatku sprzedaży posadowionych na ww. działce budynków jest art. 43 ust. 1 pkt 10 u.p.t.u., zgodnie z którym: zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy: dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata; zaś podstawą zwolnienia od podatku sprzedaży ww. działki jest art. 29a ust. 8 u.p.t.u., który stanowi, że w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Podatnik (...)

2018
14
lip

Istota:

Prawo do odliczenia części podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki związane z budynkiem przy zastosowaniu klucza odliczenia innego niż wskazany w rozporządzeniu.

Fragment:

Gmina jest właścicielem budynku (dalej: budynek). W latach 2013-2016 Gmina zrealizowała inwestycję pn. „ Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku na budynek opieki społecznej ” (dalej: inwestycja). Gmina może również ponosić kolejne wydatki związane z budynkiem w przyszłości (zarówno wydatki inwestycyjne, jak i bieżące). Budynek wykorzystywany jest w części na potrzeby wykonywania przez Gminę zadań z zakresu opieki społecznej, bowiem część budynku zajmowana jest na potrzeby prowadzenia Ośrodka Pomocy Społecznej (dalej: OPS), będącego jednostką budżetową Gminy. Niemniej, pozostała część budynku od roku 2004 jest odpłatnie udostępniana na rzecz podmiotu zewnętrznego, na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej, na cele prowadzenia działalności w zakresie opieki medycznej. W szczególności budynek nie jest wynajmowany na cele mieszkalne. Przedmiotem dzierżawy jest 414 m 2 powierzchni budynku, co stanowi ok. 41,3% powierzchni całego budynku. Z tytułu odpłatnego udostępniania części budynku na rzecz podmiotu zewnętrznego, Gmina wystawia faktury VAT, które ujmuje w swoich rejestrach sprzedaży i deklaracjach VAT, rozliczając z tego tytułu podatek należny.

2018
11
lip

Istota:

Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości zabudowanej.

Fragment:

Przedstawione okoliczności wskazują, że dostawa ww. budynku nie będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku upłyną co najmniej 2 lata. Jak wynika bowiem z opisu sprawy w przypadku budynku do pierwszego zasiedlenia doszło najpóźniej w październiku 2011 r., tj. w momencie rozpoczęcia wykorzystywania budynku do działalności gospodarczej przez poprzedniego właściciela. Jednocześnie Wnioskodawca wskazał, że nie dokonywał ulepszeń w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym, stanowiących co najmniej 30% wartości początkowej budynku. Poprzedni właściciel także takich wydatków nie ponosił. Tym samym, na dzień dokonania transakcji sprzedaży ww. budynku upłynie okres dłuższy niż 2 lata. Tym samym – zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy – również w przypadku dostawy gruntu, na którym posadowione są przedmiotowe budynki, zastosowanie znajdzie zwolnienie od podatku w oparciu o przepis art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Wobec zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, w związku ze sprzedażą ww. budynku bezzasadne jest badanie możliwości korzystania ze zwolnienia od podatku na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10a i pkt 2 ustawy, gdyż zwolnienia te mają zastosowanie do dostawy budynków, budowli lub ich części nieobjętej zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

2018
10
lip

Istota:

- Opodatkowanie kwoty wpłat z tytułu wkładu własnego mieszkańca i kwoty dopłat do instalacji fotowoltaicznej, paneli słonecznych i powietrznych pomp ciepła wykonywanych na dachach i wewnątrz budynków mieszkalnych oraz na gruncie i dachach budynków gospodarczych
- Opodatkowanie kwoty wpłat z tytułu wkładu własnego mieszkańca i kwoty dopłat do instalacji pomp ciepła znajdujących się przy zewnętrznych ścianach budynków mieszkalnych
- Prawo do całkowitego odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur związanych z realizacją projektu.

Fragment:

Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia, budynki to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych. Natomiast budynki mieszkalne to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. W przypadku, gdy mniej niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele mieszkalne, budynek taki klasyfikowany jest jako niemieszkalny, zgodnie z jego przeznaczeniem. Według podziału obiektów budowlanych na sekcje i działy w PKOB w dziale 11 mieszczą się budynki mieszkalne, natomiast w dziale 12 budynki niemieszkalne. Dział 11 PKOB obejmuje trzy grupy: Budynki mieszkalne jednorodzinne – 111, Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe – 112, Budynki zbiorowego zamieszkania – 113. Analiza powołanych wyżej przepisów prowadzi do wniosku, że warunkiem zastosowania 8% stawki, na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy, jest spełnienie dwóch przesłanek. Po pierwsze zakres wykonywanych czynności musi dotyczyć budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy budynków lub ich części. Po drugie, budynki lub ich części, których dotyczą ww. czynności, muszą być zaliczane do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

2018
10
lip

Istota:

Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości zabudowanej

Fragment:

W konsekwencji zarówno zgodnie z przepisami Dyrektywy 2006/112/WE oraz w świetle utrwalonego w tej materii orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, pierwsze zasiedlenie budynku należy rozumieć szeroko jako „ pierwsze zajęcie budynku, używanie ”. W efekcie, aby w tej sytuacji można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do zajęcia budynku, jego używania, w tym również na potrzeby własnej działalności gospodarczej. Zgodnie jednak z art. 12 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE, państwa członkowskie mogą uznać za podatnika każdego, kto okazjonalnie dokonuje transakcji związanej z działalnością, o której mowa w art. 9 ust. 1 akapit drugi, w szczególności jednej z następujących transakcji: dostawa budynku lub części budynku oraz związanego z nim gruntu, przed pierwszym zasiedleniem; dostawa terenu budowlanego. Jak stanowi art. 12 ust. 2 zdanie drugie Dyrektywy 2006/112/WE, państwa członkowskie mogą określić szczegółowe zasady stosowania kryterium, o którym mowa w ust. 1 lit. a), do przebudowy budynków oraz zdefiniować pojęcie „ gruntu związanego z budynkiem ”. Nadto w wyroku z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie C 308/16 Kozuba Premium Selection sp. z o.o. przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie TSUE stwierdził, że „artykuł 12 ust. 1 i 2 oraz art. 135 ust. 1 lit. j) dyrektywy Rady 2006/112/WE (...)

2018
7
lip

Istota:

Zwolnienie od podatku sprzedaży nieruchomości zabudowanej w trybie egzekucji komorniczej.

Fragment:

W konsekwencji zarówno zgodnie z przepisami Dyrektywy 2006/112/WE oraz w świetle utrwalonego w tej materii orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pierwsze zasiedlenie budynku należy rozumieć szeroko jako „ pierwsze zajęcie budynku, używanie ”. W efekcie, aby w tej sytuacji można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do zajęcia budynku, jego używania, w tym również na potrzeby własnej działalności gospodarczej. Zgodnie jednak z art. 12 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE, państwa członkowskie mogą uznać za podatnika każdego, kto okazjonalnie dokonuje transakcji związanej z działalnością, o której mowa w art. 9 ust. 1 akapit drugi, w szczególności jednej z następujących transakcji: dostawa budynku lub części budynku oraz związanego z nim gruntu, przed pierwszym zasiedleniem; dostawa terenu budowlanego. Jak stanowi art. 12 ust. 2 zdanie drugie Dyrektywą 2006/112/WE, państwa członkowskie mogą określić szczegółowe zasady stosowania kryterium, o którym mowa w ust. 1 lit. a), do przebudowy budynków oraz zdefiniować pojęcie „ gruntu związanego z budynkiem ”. Tym samym państwa członkowskie mają możliwość określenia szczegółowych zasad stosowania kryterium pierwszego zasiedlenia jedynie w odniesieniu do sprecyzowanej kategorii czynności, tj. przebudowy budynków. Należy zauważyć, że w kwestii rozumienia definicji pierwszego zasiedlenia wypowiedział się NSA w wyroku z dnia 14 maja 2015 r. o sygn.

2018
30
cze

Istota:

Zastosowanie do dostawy nieruchomości zabudowanej budynkiem produkcyjno-usługowym zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy

Fragment:

Zgodnie z treścią ww. orzeczenia TSUE art. 12 ust. 1 i 2 oraz art. 135 ust. 1 lit. j) Dyrektywy VAT sprzeciwia się uregulowaniom krajowym, które uzależniają zwolnienie z podatku VAT w związku z dostawą budynków od spełnienia warunku, zgodnie z którym pierwsze zasiedlenie tych budynków następuje w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu. Zatem w ślad za TSUE należałoby uznać, że użytkowanie budynku przez właściciela przez co najmniej dwa lata powinno być zrównane z pierwszą dostawą i jego późniejsza sprzedaż powinna być zwolniona z VAT. Mając zatem na uwadze ww. analizę pojęcia pierwszego zasiedlenia w kontekście orzeczenia z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie C-308/16, należy wskazać, iż w przedmiotowej sprawie planowana dostawa budynku produkcyjno-usługowego nie będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia, a od pierwszego zasiedlenia do momentu dostawy upłynie okres dłuższy niż dwa lata. W odniesieniu do budynku produkcyjno-usługowego, pierwsze zajęcie (zasiedlenie) tego budynku przez Wnioskodawczynię nastąpiło w dniu 1 września 2001 r. Ww. budynek był wykorzystywany do działalności gospodarczej Wnioskodawczyni. Jak wynika z okoliczności sprawy Wnioskodawczyni poniosła wydatki na ulepszenie budynku produkcyjno-mieszkalnego przekraczające 30% wartości początkowej tego budynku. Po oddaniu do użytkowania ulepszonego budynku w dniu 1 października 2005 r. nadal był on wykorzystywany przez Wnioskodawczynię do prowadzenia działalności gospodarczej.

2018
27
cze

Istota:

Kwestia określenia aktywów podlegających opodatkowaniu podatkiem minimalnym od nieruchomości oraz zwolnienia z opodatkowania (na zasadach ogólnych) dochodów z dzierżawy i sprzedaży Hal i innych aktywów.

Fragment:

W rezultacie dla ustalenia, czy dany środek trwały Wnioskodawcy FIZAN stanowi przedmiot opodatkowania w trybie art. 24b i nast. ustawy o CIT, istotne jest stwierdzenie: czy wartość początkowa środka trwałego przekracza 10 000 000 zł oraz czy stanowi on budynek zaliczany w KŚT do budynków handlowo-usługowych (tj. do rodzaju 103 KŚT) bądź do budynków biurowych (tj. do rodzaju 105 KŚT), wymieniony wprost w art. 24b ust. 1 ustawy o CIT. Odnosząc powyższe do opisanego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego, należy stwierdzić, że: Wszystkie Hale podlegają opodatkowaniu podatkiem minimalnym, gdyż wartość początkowa każdej z nich przekracza 10 000 000 zł oraz stanowią one samodzielne sklepy zaliczane w KŚT do budynków handlowo-usługowych (tj. do rodzaju 103 KŚT); Pozostałe Budynki nie podlegają opodatkowaniu podatkiem minimalnym, gdyż jednostkowa wartość początkowa każdego z takich środków trwałych nie przekracza 10 000 000 zł; Budowle nie podlegają opodatkowaniu podatkiem minimalnym, gdyż przedmiotem opodatkowania analizowanym podatkiem objęte są wyłącznie określone budynki (zaliczane w KŚT do budynków handlowo-usługowych lub budynków biurowych); Grunty nie podlegają opodatkowaniu podatkiem minimalnym, gdyż przedmiotem opodatkowania analizowanym podatkiem objęte są wyłącznie określone budynki (zaliczane w KŚT do budynków handlowo-usługowych lub budynków biurowych). W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy (w zakresie pytania oznaczonego nr 1), zgodnie z którym podatek minimalny jest należny wyłącznie od Hal; pozostałe Budynki, Budowle i Grunty nie są objęte przedmiotem opodatkowania tym podatkiem - należy uznać za prawidłowe.

2018
23
cze

Istota:

Zwolnienie od podatku sprzedaży części usługowej budynku.

Fragment:

W 12.2011 Wnioskodawca wprowadził część handlową budynku mieszkalno-usługowego (52% budynku) prowadzonej inwestycji do środków trwałych firmy i w tym samym czasie oddał tę część w najem w ramach prowadzonej działalności. Okres najmu to 12.2011-08.2017. W odniesieniu do części usługowej budynku Wnioskodawca wskazał, że nie ponosi i nie ponosił nakładów na ulepszenie budynku, które przekroczyły 30% wartości początkowej. Odnosząc się do części usługowej budynku należy stwierdzić, że Wnioskodawca będzie podatnikiem – w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy – z tytułu dostawy ww. części budynku i dostawa ta nastąpi w ramach działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy. W konsekwencji sprzedaż części usługowej budynku, będzie podlegać opodatkowaniu na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy. Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że w odniesieniu do dostawy części usługowej budynku, która była przedmiotem umowy najmu, zastosowanie będzie miało zwolnienie od podatku od towarów i usług. Z uwagi na fakt, iż oddanie części usługowej budynku w najem wypełnia definicję pierwszego zasiedlenia, o którym mowa w art. 2 pkt 14 ustawy i od tego momentu minęły 2 lata (umowa najmu zawarta została w 2011 r.), zastosowanie będzie miało zwolnienie od podatku, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy (o ile strony nie wybiorą opcji opodatkowania, o której mowa w art. 43 ust. 10 ustawy).

2018
20
cze

Istota:

W zakresie zastosowania zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT do sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym.

Fragment:

(...) budynku lub jego części ma więc miejsce zarówno w sytuacji, w której po wybudowaniu budynku oddano go w najem, jak i w przypadku wykorzystywania budynku na potrzeby własnej działalności gospodarczej podatnika – bowiem w obydwu przypadkach doszło do korzystania z budynku. Przy czym, TSUE jednakowo traktuje pierwsze zasiedlenie po wybudowaniu obiektu, jak i po jego ulepszeniu. W obu przypadkach Trybunał twierdzi, że do pierwszego zasiedlenia wystarczy rozpoczęcie jego użytkowania. W świetle powyższego należy więc przyjąć, że jeżeli podatnik użytkował dany budynek, budowlę lub ich części i spełnia warunek korzystania z budynku, budowli lub ich części przez wymagany czas, to do zbycia tego budynku, budowli lub ich części zastosowanie znajdzie zwolnienie przewidziane w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług. Zatem „ pierwsze zasiedlenie ” budynku (budowli lub ich części) – w myśl art. 2 pkt 14 po jego wybudowaniu – należy rozumieć szeroko jako pierwsze zajęcie budynku (budowli lub ich części), używanie, w tym również na potrzeby własnej działalności gospodarczej. W świetle przedstawionych we wniosku okoliczności i przywołanych przepisów, z uwzględnieniem przepisów Dyrektywy i wskazanego wyżej orzecznictwa należy stwierdzić, że dostawa budynku biurowego znajdującego się na działce nr 487/46 i 487/47 korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

2018
15
cze

Istota:

Opodatkowania transakcji zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z posadowionymi na tym gruncie budynkami.

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy I. dokonując sprzedaży łącznie praw własności nieruchomości lokalowych oraz związanych z tymi prawami udziałów w prawie użytkowania wieczystego gruntu, na którym posadowiono budynek, w którym nieruchomości te są zlokalizowane może zastosować zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 w zw. z art. 29 a ust. 8 ustawy o podatku o towarów i usług i czy wobec tej regulacji sprzedaż udziału w prawie wieczystego użytkowania gruntu będzie również zwolniona od podatku? Zdaniem Wnioskodawcy, łączna sprzedaż praw własności nieruchomości lokalowych oraz związanych z tymi prawami udziałów w prawie użytkowania wieczystego gruntu, na którym posadowiono budynek, w którym nieruchomości te są zlokalizowane będzie korzystała ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku o towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.). Zgodnie bowiem z tą regulacją zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy: dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o podatku o towarów i usług poprzez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.