Budynek | Interpretacje podatkowe

Budynek | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to budynek. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Obligatoryjne opodatkowanie stawką podstawową podatku 23% planowanej Transakcji jako dostawy budynków i budowli (wraz z gruntem).
Fragment:
D powinny być zakwalifikowana na potrzeby VAT jako dostawa Budynku oraz budowli wraz z prawem własności gruntu, które będą podlegały obligatoryjnemu opodatkowaniu VAT, jako dostawa budynków dokonywana przed ich pierwszym zasiedleniem. Jak wskazał Wnioskodawca na działce 47/64 realizuje obecnie projekt deweloperski polegający na budowie Budynku C (S. C). Na dzień Transakcji ukończone będą prace budowlane dotyczące struktury Budynku C, tak że jego bryła i kubatura nie ulegną już zmianie. Ukończone będą wszystkie kondygnacje budynku, nie zostanie jednak wykonana elewacja i nie zostaną ukończone prace związane z położeniem dachu. Oprócz Budynku C na działce znajdują się wybudowane przez Wnioskodawcę obiekty stanowiące elementy infrastruktury Budynku C (np. zjazd do parkingu podziemnego, chodnik, itp.), które mogą stanowić budowle w rozumieniu przepisów prawa budowlanego. Co więcej na niewielkim fragmencie działki 47/64 jest także częściowo zlokalizowany fragment innego obecnie budowanego budynku biurowego, tzw. Budynku D, który ma być w przeważającej części zlokalizowany na przyległej, opisywanej poniżej działce 71/32. Przy czym na moment zakładanej Transakcji budowa Budynku D znajduje się/będzie znajdowała się w fazie wstępnej (został wybudowany dwupoziomowy podziemny parking).
2016
14
sie

Istota:
Opodatkowanie dostawy nieruchomości
Fragment:
Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, w myśl którego w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. W świetle tego przepisu przy sprzedaży budynków, budowli lub ich części dokonywanej wraz z dostawą gruntu, na którym są one posadowione, grunt dzieli byt prawny budynków, budowli lub ich części w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale z gruntem związanych. Jeżeli dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu, na którym obiekt jest posadowiony. Z przedmiotowego wniosku wynika, że Nieruchomość została wniesiona aportem do przedsiębiorstwa Dostawcy w listopadzie 2011 r. Transakcja ta nie podlegała opodatkowaniu VAT. Budynek został oddany do użytkowania w kwietniu 2012 r. Od momentu wybudowania Nieruchomość nie była przedmiotem dostawy podlegającej opodatkowaniu VAT. Mieszczące się w Budynku lokale użytkowe były w znacznej większości przedmiotem umów najmu. Większość powierzchni została wydana najemcom wcześniej niż dwa lata przed terminem planowanej transakcji sprzedaży.
2016
12
sie

Istota:
1. Czy prawidłowym było zaliczenie wartości budowli do wartości początkowej budynków wymienionych w pkt 1 i 3, w sytuacji gdy te obiekty pomocnicze obsługują tylko poszczególne budynki?2. Czy w opisanym stanie faktycznym dopuszczalne było ustalenie dla budynków wraz z obsługującymi je obiektami pomocniczymi (pkt 1 i 3) indywidualnej stawki amortyzacyjnej, wynikającej z zastosowania skróconego do 3 lat okresu amortyzacji, tj. stawki wynoszącej 33,33% ?3. Czy istnieje możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej od używanego lokalu, w stosunku do którego Spółka posiada spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, a które zostanie przekształcone na podstawie umowy w formie aktu notarialnego w odrębną własność?4. Czy w opisanym stanie faktycznym dla budynku (pkt 4) wraz z obsługującymi go obiektami pomocniczymi (parkingiem, wewnętrznymi drogami komunikacyjnymi) Wnioskodawca będzie mógł zastosować indywidualną stawkę amortyzacyjną, wynikającej z zastosowania skróconego do 3 lat okresu amortyzacji, tj. stawki wynoszącej 33,33% ?
Fragment:
Wątpliwości Wnioskodawcy wiążą się z możliwością zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej wynikającej z zastosowania skróconego do 3 lat okresu amortyzacji w odniesieniu do budynków wraz z obsługującymi je obiektami pomocniczymi. Zgodnie z opisanym stanem faktycznym oraz zdarzeniem przyszłym, budynki o których mowa powyżej: były przed wprowadzeniem do ewidencji Spółki używane przez okres co najmniej 60 miesięcy; są samodzielnymi budynkami, trwale związanymi z gruntem, przystosowanymi do prowadzenia działalności handlowej; są/będą wynajmowane przez Spółkę jako samodzielne pawilony handlowe; jest/będzie w nich prowadzona działalność handlowa przez najemców; parkingi oraz infrastruktura towarzysząca obsługują wyłącznie jeden budynek lub pawilon handlowy. Jak wynika z wniosku Spółki, zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych, budynki te mieszczą się w grupie 1 rodzaj 103, jako „ budynki handlowo-usługowe ”. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że przedmiotowe budynki są/będą budynkami używanymi, o których mowa w art. 16j ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a zatem Wnioskodawca słusznie uważa, że może ustalić indywidualną stawkę amortyzacyjną dla tych budynków wraz z obsługującymi je obiektami pomocniczymi, wynikającą z zastosowania skróconego do 3 lat okresu amortyzacji, na podstawie art. 16j ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy.
2016
10
sie

Istota:
Zwolnienie wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy będzie miało zastosowanie zarówno do dostawy budynku dokonanej dla podatnika polskiego jak i dostawy tego budynku dokonanej dla podatnika z Belgii lub z innego kraju.
Fragment:
Spółka rozpoczęła wykorzystywanie Budynku w styczniu 2007 r. Wszystkie wykonane ulepszenia dotyczące Budynku nie przekroczyły 10% jego wartości początkowej. Obecnie Spółka zamierza dokonać sprzedaży Budynku na rzecz Klienta z Belgii. Analiza zdarzenia opisanego we wniosku oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów ustawy pozwala stwierdzić, że w sprawie zostaną spełnione warunki do zastosowania do dostawy przedmiotowego Budynku zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Dostawa Budynku nie będzie odbywać się w ramach pierwszego zasiedlenia, ponieważ do pierwszego zasiedlenia Budynku, rozumianego jako oddanie Budynku do użytkowania pierwszemu użytkownikowi po jego wybudowaniu, doszło już w 2007 r. kiedy to Spółka rozpoczęła wykorzystywanie budynku w swojej działalności. Dostawa nie będzie także odbywać się w okresie krótszym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia Również wysokość nakładów ponoszonych przez Spółkę nie wskazuje, że w stosunku do Budynku moment pierwszego zasiedlenia został przesunięty. W związku z tym, Wnioskodawca dokonując dostawy Budynku powinien zastosować zwolnienie od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.
2016
5
sie

Istota:
Zwolnienie od podatku czynności sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego budynkami oraz budowlami.
Fragment:
Opis budynków i budowli: budynek biurowy. Podstawowe parametry budynku: - powierzchnia zabudowy - ... m 2 ;- powierzchnia użytkowa - ... m 2 ;- kubatura - ... m 3 . Podstawowe elementy konstrukcyjne: fundamenty żelbetowe, ściany murowane z cegły pełnej i pustaków, słupy i belki oraz stropy żelbetowe, stropodach wentylowany z płyt korytkowych, kryty papą, budynek w 2007 roku ocieplony styropianem. Budynek został oddany do użytkowania w latach 60-tych i potem rozbudowany w 1979 roku przez poprzedniczkę prawną Spółki (...). Spółce lub poprzedniczce prawnej Spółki nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w stosunku do wyżej wymienionego budynku ponieważ został on nabyty/wytworzony przed wejściem w życie przepisów o podatku od towarów i usług. Budynek stacji obsługi nr 2: Podstawowe parametry budynku: powierzchnia zabudowy zespołu: ... m 2 , powierzchnia użytkowa: ... m 2 , kubatura: ... m 3 . Budowa tego budynku została rozpoczęta w 1988 roku i trwała kilka lat, a ostateczny odbiór budynku do użytkowania został dokonany w 1997 roku przez poprzedniczkę prawną Spółki (...). Ze względu na długi okres jaki upłynął od rozpoczęcia budowy do oddania do użytkowania oraz upływ czasu od 1997 roku (związany z tym brak obowiązku przechowywania dokumentów księgowych) Spółka nie jest w stanie potwierdzić czy poprzedniczce prawnej Spółki przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w stosunku do wyżej wymienionego budynku.
2016
26
lip

Istota:
W zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT dostawy nieruchomości
Fragment:
Mając na uwadze opis sprawy w kontekście powołanych przepisów należy stwierdzić, że dostawa budynku obory, budynku stodoły i budynku administracyjno-socjalnego w części dotyczącej lokalu mieszkalnego, będzie korzystała ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, gdyż doszło do pierwszego zasiedlenia budynku obory – 1 stycznia 2006 r., budynku stodoły - 1 sierpnia 2002 r., części mieszkalnej budynku administracyjno-socjalnego – 28 marca 2003 r., a pomiędzy pierwszym zasiedleniem a planowaną dostawą upłynął okres dłuższy niż 2 lata. Natomiast dostawa budynku magazynu paszowego, budynku garażowego, części biurowej budynku administracyjno-socjalnego, budynku wagowo-socjalnego nie będzie korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, gdyż budynki te nie były wykorzystywane do żadnych czynności z wyjątkiem budynku garażowego, który po remoncie był wykorzystywany na punk selektywnej zbiórki odpadów. W przypadku budynku magazynu paszowego, budynku garażowego, części biurowej budynku administracyjno-socjalnego, budynku wagowo-socjalnego należy stwierdzić, że nie miało miejsce pierwsze zasiedlenie, nie wystąpiło zajęcie (używanie) ww. budynków (części biurowej budynku) oraz nie były one wykorzystywane do działalności gospodarczej ani do żadnej czynności związanej z podatkiem VAT. Zatem stwierdzić należy, że transakcja sprzedaży budynku magazynu paszowego, budynku garażowego, części biurowej budynku administracyjno-socjalnego, budynku wagowo-socjalnego będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia.
2016
21
lip

Istota:
Opodatkowanie transakcji zbycia Nieruchomości
Fragment:
Z kolei kwestię ustalenia podstawy opodatkowania w przypadku dostawy gruntu, na którym znajdują się budynki i budowle albo ich części rozstrzyga art. 29a ust. 8 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Oznacza to, że sprzedaż gruntu będzie dla celów VAT traktowana tak samo jak sprzedaż własności budynków znajdujących się na tym gruncie. W rezultacie, do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale związanych z gruntem. Jeżeli dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od VAT, bądź też opodatkowana jest np. podstawową stawką podatku, na takich samych zasadach opodatkowana jest dostawa gruntu, na którym posadowione są budynki. W opinii Zainteresowanych, opisana Transakcja będzie podlegała opodatkowaniu VAT jako odpłatna dostawa towarów. Zdaniem Zainteresowanych, w opisanym zdarzeniu przyszłym nie dochodzi bowiem do zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Z kolei na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT podstawowa stawka VAT wynosi obecnie 23%.
2016
20
lip

Istota:
Odpłatna dostawa nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych.
Fragment:
Gmina nieodpłatnie oddała Wnioskodawcy w użytkowanie wieczyste na lat 40 działkę nr 402/3 oraz przeniosła na rzecz Wnioskodawcy własność posadowionego na tejże działce budynku. Przeniesienie własności budynku również nastąpiło nieodpłatnie. Budynek nie nadawał się do użytku, przez to w miesiącu grudniu 1993 r. został rozebrany. Roboty rozbiórkowe zostały wykonane przez firmę zewnętrzną, która roboty te wykonała, a Wnioskodawca naliczony podatek VAT odliczył od podatku należnego. W miejsce rozebranego budynku Wnioskodawca wybudował nowy budynek. W latach 1993-1995 poniósł wydatki na budowę na łączną kwotę 53.480,30 zł netto. Naliczony podatek VAT Wnioskodawca odliczył od podatku należnego. W latach 2006-2007 Wnioskodawca poniósł wydatki na modernizację tego budynku na wartość 57.168,37 zł netto. Naliczony podatek VAT Wnioskodawca odliczył od podatku należnego. W przedmiotowym budynku Wnioskodawca prowadził wyłącznie działalność opodatkowaną, jako sklep firmowy polegający na sprzedaży wyrobów cukierniczych. Aktem notarialnym z dnia ... 2015 r. Wnioskodawca przeniósł na rzecz małżonków Grat prawo własności działki 402/3 (dnia ... 2011 r. nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności) oraz posadowionego na niej wyżej opisanego budynku. Tym samym aktem notarialnym Wnioskodawca przeniósł na rzecz w/w małżonków prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej działki 401/3 oraz przeniósł własność działki 402/5.
2016
15
lip

Istota:
Nieodpłatne przekazanie na cele osobiste wspólnikom nieruchomości spółki cywilnej
Fragment:
Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, działkę nr 1503/2 zabudowaną budynkiem mieszkalno-użytkowym Spółka Cywilna zakupiła 9 listopada 2004 r. w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i 1 grudnia 2004 r. wpisała do ewidencji środków trwałych. Od kwietnia 2005 r. budynek jest wynajmowany różnym najemcom prowadzącym w nim działalność gospodarczą. Budynek był wykorzystywany do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Budynek był w całości wykorzystywany jako przedmiot najmu dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Budynek ten nie był wykorzystywany na cele mieszkaniowe. W trakcie użytkowania nieruchomości poniesiono w 2005 r. i w 2011 r. wydatki, w stosunku do których podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Wydatki te nie przekroczyły 20% wartości początkowej nieruchomości. Planowane przez Wnioskodawcę przekazanie stanowiące dostawę budynku mieszkalno-użytkowego nie zostanie dokonane w ramach pierwszego zasiedlenia, gdyż budynek od 2005 r. był w całości przedmiotem najmu, a wydatki na ulepszenie nie były wyższe niż 20%. Tym samym planowana dostawa tego budynku, w stosunku do którego pomiędzy pierwszym zasiedleniem a datą dostawy nie upłynie okres krótszy niż 2 lata – będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.
2016
13
lip

Istota:
Skoro Wnioskodawca będzie zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT, a nabyta Nieruchomość będzie wykorzystywana do czynności opodatkowanych, to Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego, związanego z nabyciem opisanej Nieruchomości, na mocy art. 86 ust. 1 ustawy oraz do zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad VAT należnym na zasadach określonych w art. 87 ustawy o VAT.
Fragment:
Należy podkreślić, że w myśl art. 43 ust. 10 ustawy, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem, że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części: są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni; złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części. Z treści ust. 11 ww. artykułu wynika, że oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać: imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy; planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części; adres budynku, budowli lub ich części. Tak więc ustawodawca daje podatnikom, dokonującym dostawy budynków spełniających przesłanki do korzystania ze zwolnienia od podatku wskazanego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, po spełnieniu określonych warunków, możliwość rezygnacji ze zwolnienia i opodatkowania transakcji na zasadach ogólnych. Powyższe prawo zostało zawężone tylko do rezygnacji ze zwolnienia wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. W tym miejscu należy nadmienić, że dla dostawy nieruchomości, które nie spełniają przesłanek do objęcia ich zwolnieniem od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 i pkt 10a ustawy ustawodawca przewidział możliwość zastosowania zwolnienia od podatku w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.
2016
13
lip
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Budynek
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.