Budynek | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to budynek. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
23
wrz

Istota:

Zwolnienie od podatku czynności sprzedaży nieruchomości.

Fragment:

W konsekwencji, zarówno zgodnie z przepisami Dyrektywy oraz w świetle utrwalonego w tej materii orzecznictwa TSUE pierwsze zasiedlenie budynku należy rozumieć szeroko jako „ pierwsze zajęcie budynku, używanie ”. W efekcie, aby w tej sytuacji można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do zajęcia budynku, jego używania, w tym również na potrzeby własnej działalności gospodarczej. Z orzeczenia TSUE w sprawie C-308/16 wynika, że „ (...) kryterium »pierwszego zasiedlenia« budynku należy rozumieć jako odpowiadające kryterium pierwszego użytkowania budynku przez jego właściciela lub lokatora. (...) kryterium to zostało uznane za określające moment, w którym kończy się proces produkcji budynku i budynek ów staje się przedmiotem konsumpcji. Z powyższej analizy historycznej nie wynika jednak, że użytkowanie budynku przez jego właściciela ma nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu ”. Natomiast w opinii Rzecznika Generalnego do ww. sprawy wskazano, że „ (...) pojęcie »pierwszego zasiedlenia« ma własne znaczenie, niezależne od uprzedniego istnienia czynności podlegającej opodatkowaniu. Użytkowanie budynku (niezależnie od tego, czy jest on nowy, czy też przebudowany (...) przez jego właściciela nieprzerwanie przez co najmniej dwa lata jest zrównane z pierwszą dostawą i jego późniejsza sprzedaż jest zwolniona z VAT ”.

2018
22
wrz

Istota:

Czy jeżeli transakcja nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, albo jeżeli będzie zwolniona od podatku od towarów i usług (pyt. 2 i 5 dot. Podatku od towarów i usług) to sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa podlegać będzie podatkowi od czynności cywilnoprawnych jako sprzedaż rzeczy i praw majątkowych w odniesieniu do poszczególnych jego składników, a nie jako całości, a wysokość podatku od czynności cywilnoprawnych będzie sumą podatku obliczonego od wartości rynkowej, w stawce właściwej dla poszczególnych składników?

Fragment:

(...) budynkiem usługowym – (obiekt 2U), wybudowanym w roku 1999 z prawem do odliczenia podatku od towarów i usług, który był ulepszany poniżej 30%, budynkiem przemysłowym – hala 5 (wraz z dobudówkami), wybudowane w latach 1961-78 bez prawa odliczenia podatku od towarów i usług, który był ulepszany poniżej 30%, budynkiem – biurowiec płn., wybudowanym w roku 1961, bez prawa odliczenia podatku od towarów i usług, który był ulepszany poniżej 30%, budynkiem – usługowiec H5, wybudowanym w roku 1974 bez prawa odliczenia podatku od towarów i usług, który nie był ulepszany, budynkiem przemysłowym – (obiekt 10B), wybudowanym w roku 1999 z prawem do odliczenia podatku od towarów i usług, który był ulepszany poniżej 30%, budynkiem przemysłowym – hala 30 montaż, wybudowanym w 1999 roku z prawem do odliczenia podatku od towarów i usług, który był ulepszany poniżej 30%, budynkiem przemysłowym – akumulatorownia 30B, wybudowanym w roku 2000 z prawem do odliczenia podatku od towarów i usług, który nie był ulepszany, budynkiem – usługowiec 30, wybudowanym w roku 1999 z prawem do odliczenia podatku od towarów i usług który nie był ulepszany, budynkiem przemysłowym – rozdzielnia elektryczna (obiekt 58). wybudowanym w roku 1961 bez prawa do odliczenia, który był ulepszany powyżej 30%.

2018
22
wrz

Istota:

Zwolnienie od podatku transakcji sprzedaży ośrodka wczasowego.

Fragment:

Ponadto, Spółka w 2004 r. poniosła nakłady na zainstalowanie przyłącza gazowego – rurociągu oraz zakupiła 2 kotły gazowe, które zostały zainstalowane w Budynku socjalno-żywieniowym (w kotłowni) – nie zwiększając wartości Budynku, ponieważ zostały zakwalifikowane do grupy III – kotły grzejne. Spółka skorzystała z prawa obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od ww. nakładów. Nakłady przekraczające 30% zostały poczynione na Budynku mieszkalnym „ B ” (typu hotelowego) oraz na Budynku socjalno-żywieniowym, w którym mieści się również kotłownia. Natomiast: Budynek „ A ” – typ hotelowy, nie poczyniono żadnych nakładów, jest on wyłączony z użytkowania, przeznaczony do remontu; Budynek „ B ” – typ hotelowy, poczyniono nakłady przekraczające 30%; Budynek „ C ” – typ hotelowy, nakłady nie przekroczyły 30%; Budynek „ D ” – typ hotelowy, nie poczynił on żadnych nakładów, jest wyłączony z użytkowania, przeznaczony do remontu, Budynek socjalno-żywieniowy wraz z kotłownią – poczyniono nakłady przekraczające 30%; Budynek klubowy – nie poniesiono żadnych nakładów; Magazyn odpadów – nie poniesiono żadnych nakładów; Budowle – nie poniesiono żadnych nakładów, za wyjątkiem zainstalowania przyłącza gazowego oraz zakupu dwóch kotłów gazowych, co zostało opisane powyżej.

2018
21
wrz

Istota:

Brak obowiązku opodatkowania sprzedaży nieruchomości zabudowanej w trybie egzekucji komorniczej.

Fragment:

Według art. 29a ust. 8 ustawy, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. W świetle tego przepisu przy sprzedaży budynków lub budowli, dokonywanej wraz z dostawą gruntu, na którym są one posadowione, grunt dzieli byt prawny budynków w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku, jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale z gruntem związanych. Jeżeli dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu, na którym obiekt jest posadowiony. Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści powołanych przepisów prawa, a także tez wynikających z przywołanego orzeczenia prowadzi do stwierdzenia, że sprzedaż opisanych we wniosku budynków w trybie egzekucji komorniczej będzie korzystać ze zwolnienia od podatku, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Z treści wniosku wynika bowiem, że dostawa budynków dokonywana będzie po pierwszym zasiedleniu (dłużnik ujął budynki w ewidencji środków trwałych w latach 2008-2009 prowadzonej działalności gospodarczej) oraz że od pierwszego zasiedlenia upłynęły co najmniej 2 lata.

2018
21
wrz

Istota:

Brak prawa do zwolnienia z podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9, dostawy udziału w prawie wieczystego użytkowania działki, na której znajduje się fragment budynku.

Fragment:

W myśl natomiast art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Należy zwrócić uwagę, że użyte w ww. przepisach określenia „ budynek ” i „ budowla ” należy interpretować w świetle ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.). W myśl art. 3 ust. 1 i 2 Prawa budowlanego ilekroć w ustawie jest mowa o obiekcie budowlanym należy przez to rozumieć: budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury. Na nieruchomości nr 738/2 znajduje się fragment budynku. Budynek ten został wybudowany na sąsiedniej działce nr 738/1 i jego część w postaci fragmentu ściany frontowej oraz dwóch par schodów wejściowych do budynku przekracza granicę - znajduje się na działce będącej przedmiotem wniosku, tj. działce nr 738/2. Ponadto budynek wykorzystywany jest w całości na potrzeby sąsiedniej nieruchomości, której też przysługuje władztwo ekonomiczne i prawne do budynku. Zdaniem Spółki, w przypadku opisanym w zdarzeniu przyszłym w odniesieniu do nieruchomości - działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 738/2, jest możliwe zastosowanie zwolnienia z opodatkowania z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.

2018
16
wrz

Istota:

Teza: w zakresie ustalenia:- czy od dnia 1 stycznia 2019 r. będzie spoczywać na Spółce obowiązek naliczeniai zadeklarowania oraz zapłacenia dodatkowego podatku dochodowego od osób prawnych tzw. podatku dochodowego od budynków, naliczanego od wartości początkowej posiadanych przez stronę wynajmowanych budynków o wartości przekraczającej 10.000.000,00 zł, o którą to kwotę zapłaconego podatku dochodowego od budynków strona będzie miała prawo pomniejszyć należną zaliczkę na podatek dochodowy od osób prawnych obliczoną na zasadach ogólnych za dany miesiąc,- momentu ustalenia wartości początkowej budynków, dla celów określenia przychodu, o którym mowa w art. 24b ust. 1 w zw. z ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Fragment:

Spółka prowadząc działalność gospodarczą w zakresie wynajmu wykorzystuje przy jej prowadzeniu szereg budynków, które to budynki są wynajmowane podmiotom gospodarczym i osobom fizycznym, a których to budynków łączna wartość początkowa na dzień 30 czerwca 2018 r. przekracza 10.000.000,00 zł i wynosi 13.142.252,44 zł i są to następujące budynki: w B przy ulicy Z: budynek handlowo - usługowy G-1 o wartości początkowej 2.667.158,22 zł, budynek handlowo- usługowy G-2 o wartości początkowej 1.169.866,33 zł, budynek administracyjno - socjalny o wartości początkowej 1.825.925,84 zł, budynek handlowo - usługowy o nazwie HD o wartości początkowej 7.345,477,21 zł. w B przy ul. S: budynek mieszkalny drewniany o wartości początkowej 94.829,39 zł, budynek gospodarczy o wartości początkowej 38.995,45 zł. Spółka jest właścicielem działek na których są wybudowane opisane powyżej budynki oraz jest właścicielem ww. budynków. Biorąc pod uwagę powyższe przepisy oraz opis zdarzenia przyszłego wskazać należy, że w wyniku nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych od dnia 1 stycznia 2019 r., minimalnym podatkiem dochodowym zostały objęte wszystkie nieruchomości – budynki, niezależnie od ich klasyfikacji (m.in. mieszkalne, niemieszkalne, przemysłowe, magazynowe) położone na terytorium Polski, jeżeli generują przychody z najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze.

2018
16
wrz

Istota:

Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości.

Fragment:

Należy wymienić i opisać budynki gospodarcze znajdujące się na działce. Budynek mieszkalny z 1850 r. – znajduje się w nim filia biblioteki miejskiej. Budynek mieszkalny z 1880 r. – znajduje się w nim sklep. Budynek gospodarczy – wykorzystywany prywatnie jako szopa. Czy budynek mieszkalny oraz budynki gospodarcze były udostępniane osobom trzecim na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. najmu, dzierżawy, użyczenia)? Jeżeli tak, to jakie budynki, w jakim okresie i czy czynności te były odpłatne? Budynek mieszkalny (biblioteka) – umowa najmu odpłatna z Gminą od dnia nabycia nieruchomości do 30 czerwca 2018 r. Budynek mieszkalny z 1880 r. – w okresie od lipca 2010 r. do października 2012 r. oddany nieodpłatnie na podstawie użyczenia synowi na prowadzenie działalności gospodarczej – sklepu. Syn był podatnikiem VAT czynnym. Od kiedy oraz w jaki sposób budynek mieszkalny (jego poszczególne części) oraz budynki gospodarcze były wykorzystywane przez Wnioskodawcę? Czy Wnioskodawca wykorzystywał niektóre budynki lub ich części wyłączenie na cele osobiste? Jeżeli tak należy wskazać te budynki/części budynków. Budynek mieszkalny z 1880 r. (sklep) był wykorzystywany przez Wnioskodawcę od października 2012 roku w celu prowadzenia działalności gospodarczej – sklepu.

2018
16
wrz

Istota:

Prawo do zastosowania zwolnienia od podatku dla sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej.

Fragment:

Nie poniesiono wydatków na ulepszenie budynku, które przekraczałyby 30% wartości początkowej. budynkiem gospodarczym dobudowanym do budynku mieszkalnego. Budynek ten wykorzystywany był na potrzeby statutowej działalności Spółki do 10 grudnia.2010 r. Ponadto, od roku 1973 r. do chwili obecnej użytkowany jest przez najemcę lokalu mieszkalnego na podstawie umowy najmu. Nie poniesiono wydatków na ulepszenie budynku, które przekraczałyby 30% wartości początkowej. budynkiem gospodarczym - kurnikiem. Budynek ten jednak nie znajduje się we władaniu Spółki tylko obecnego najemcy pozostałych budynków. Został on samodzielnie wybudowany przez tego najemcę i jest przez niego wykorzystywany. W związku ze zbyciem nieruchomości nie zostanie dokonany zwrot nakładów na rzecz najemcy. Nabycie nieruchomości nastąpiło na podstawie Aktu Przekazania w 1992 roku, a uwłaszczenie zostało potwierdzone Decyzją Wojewody w1999 roku. Nieruchomość zostanie zbyta na rzecz dotychczasowego najemcy. W ranach umowy nie dojdzie do zbycia budynku gospodarczego – kurnika. Wnioskodawca nie posiada władztwa ekonomicznego wobec tego budynku. Wnioskodawca ma wątpliwość, czy dostawa wskazanej we wniosku nieruchomości zabudowanej będzie podlegała zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

2018
13
wrz

Istota:

Zwolnienie od podatku sprzedaży nieruchomości zabudowanej oraz otrzymanych zaliczek na poczet sprzedaży.

Fragment:

Jak wyjaśniono wyżej, dla ustalenia kwestii opodatkowania VAT dostawy budynków lub ich części w pierwszej kolejności należy określić, czy i kiedy nastąpiło pierwsze zasiedlenie budynku. Jak wynika z opisu sprawy Wnioskodawca poniósł w grudniu 2013 r. nakłady na ulepszenie obu budynków chlewni (na budynek chlewni nr 1 poniżej 30% jego wartości początkowej i na budynek chlewni nr 2 powyżej 30% jego wartości początkowej). W międzyczasie, tj. od lutego 2011 r. do lutego 2016 r. i następnie od maja 2017 r. do chwili obecnej, budynki te były i nadal są przedmiotem dzierżawy. Z związku z powyższym, należy stwierdzić, że sprzedaż budynku chlewni nr 1 będzie korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, gdyż spełnione zostaną warunki wymienione w tym przepisie. Przedstawione okoliczności wskazują, że dostawa przedmiotowego budynku, w stosunku do którego Wnioskodawca nie ponosił wydatków na jego ulepszenie przekraczających 30% wartości początkowej, nie będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynków upłyną co najmniej 2 lata. Jak wynika bowiem z opisu sprawy do pierwszego zasiedlenia budynku chlewni nr 1 doszło najpóźniej w 2011 r., kiedy został on oddany do użytkowania (dzierżawa).

2018
8
wrz

Istota:

W zakresie określenia stawki podatku VAT do wykonania basenu umiejscowionego wewnątrz budynku.

Fragment:

Po pierwsze, jak wyjaśniono powyżej zakres wykonywanych czynności musi dotyczyć budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji, przebudowy budynków lub ich dostawy. Po drugie, budynki lub ich części, których dotyczą ww. czynności, muszą być zaliczane do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że transakcja nie może korzystać z preferencyjnej stawki podatku w wysokości 8%. Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca wykonuje usługę budowy basenu umiejscowionego wewnątrz budynku, który zgodnie z oświadczeniem zainteresowanego nie zalicza się do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w rozumieniu art. 41 ust. 12a ustawy o VAT. W konsekwencji powyższego należy stwierdzić, że w przypadku wykonania basenu wewnątrz budynku nie zaliczanego do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w rozumieniu art. 41 ust. 12a ustawy o VAT, nie znajdzie zastosowania obniżona stawka podatku VAT w wysokości 8%, z uwagi na brak spełnienia warunków przewidujących to zwolnienie. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że skoro przedmiotem wykonywanej przez Wnioskodawcę usługi jest budowa basenu wewnątrz budynku, nie zaliczanego do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w rozumieniu art. 41 ust. 12a ustawy o VAT, brak jest podstaw aby do jakichkolwiek robót związanych z wykonaniem ww. basenu miała zastosowanie preferencyjna stawka podatku VAT.

2018
8
wrz

Istota:

Opodatkowanie zbycia nieruchomości w trybie egzekucji komorniczej.

Fragment:

Analizując powyższe przepisy stwierdzić należy, że jeżeli dostawa budynków, budowli lub ich części będzie mogła korzystać ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, wówczas badanie przesłanek wynikających z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a stanie się bezzasadne. W tym miejscu należy wyjaśnić, że kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy, który stanowi, że w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. W świetle tego przepisu przy sprzedaży budynków lub budowli, dokonywanej wraz z dostawą gruntu, na którym są one posadowione, grunt dzieli byt prawny budynków w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku, jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale związanych z tym gruntem. Jeżeli dostawa budynków, budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, ze zwolnienia korzysta również dostawa gruntu, na którym obiekt jest posadowiony. Ponadto w przypadku towarów (do których zaliczają się również nieruchomości) może znaleźć zastosowanie inne zwolnienie przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, o ile zostaną spełnione warunki wskazane w tym przepisie.

2018
8
wrz

Istota:

W zakresie opodatkowania sprzedaży gruntu zabudowanego budynkami.

Fragment:

Obecnie budynek ten stanowi pustostan. Nie poniesiono wydatków na ulepszenie budynku, które przekraczałyby 30% wartości początkowej. Budynkiem gospodarczym o powierzchni 94,11 m 2 , który wykorzystywany był zarówno na potrzeby statutowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy jak i był oddany podmiotowi zewnętrznemu do użytkowania (ograniczone prawo rzeczowe). Użytkowanie za wynagrodzeniem miało miejsce w latach 1992-2002 i dotyczyło 47,20 m 2 . Pozostała część budynku była wykorzystywana na cele statutowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy. Obecnie budynek ten stanowi pustostan. Nie poniesiono wydatków na ulepszenie budynku, które przekraczałyby 30% wartości początkowej. Budynkiem gospodarczym - stolarnią o powierzchni 32,77 m 2 , który wykorzystywany był na potrzeby statutowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy. Obecnie budynek ten stanowi pustostan. Nieruchomość ta nigdy nie była przedmiotem najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze. Nie poniesiono wydatków na ulepszenie budynku, które przekraczałyby 30% wartości początkowej. Nabycie nieruchomości nastąpiło na podstawie przekazania Wnioskodawcy nieruchomości w dniu 13 grudnia 1950 r.

2018
7
wrz

Istota:

Zwolnienie z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, dostawy budynku wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu

Fragment:

(...) budynku. ” W dalszej kolejności na pytanie Organu „ W ramach jakich czynności nastąpi pierwsze zasiedlenie budynku po oddaniu ulepszeń do użytkowania? ” Wnioskodawca wskazał „ Nie przewidujemy ulepszania przedmiotowego budynku. ” Na pytanie „ Czy między pierwszym zasiedleniem budynku po ulepszeniach, a jego dostawą, upłynie okres dłuższy niż 2 lata? ” Zainteresowany wskazał „ Nie przewidujemy ulepszania przedmiotowego budynku. ” Następnie na pytanie „ Do jakich czynności Wnioskodawca będzie wykorzystywał budynek po oddaniu ulepszenia do użytkowania? ” Wnioskodawca odpowiedział „ Budynek jest nieużytkowany i przeznaczony do sprzedaży. ” Z kolei na pytanie Organu „ Czy po ulepszeniu budynek lub jego części będą oddane w najem, dzierżawę lub na podstawie innej umowy o podobnym charakterze? Jeśli tak, to należy podać datę od kiedy? ” Zainteresowany wskazał „ Nie przewidujemy ulepszania przedmiotowego budynku. ” Następnie na pytanie „ Czy po ww. ulepszeniu budynek do czasu sprzedaży będzie wykorzystywany przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych przez 5 lat? ” Wnioskodawca odpowiedział „ Nie. ” (...)

2018
2
wrz

Istota:

Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości.

Fragment:

W tym miejscu należy wskazać, że kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle, rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy, zgodnie z którym w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. W świetle tego przepisu, przy sprzedaży budynków lub budowli, dokonywanej wraz z dostawą gruntu, na którym są one posadowione, grunt dzieli byt prawny budynków w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku, jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale z gruntem związanych. Jeżeli dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu, na którym obiekt jest posadowiony. Powyższy przepis obejmuje swoim zakresem także grunty będące w użytkowaniu wieczystym. W celu ustalenia, czy w analizowanej sprawie dla dostawy przedmiotowej nieruchomości zastosowanie znajdzie zwolnienie od podatku od towarów i usług w pierwszej kolejności należy rozstrzygnąć, czy w odniesieniu do obiektów w postaci budynku administracyjno-biurowego oraz parkingu, posadowionych na tych nieruchomościach miało miejsce pierwsze zasiedlenie.

2018
1
wrz

Istota:

Prawa do odliczenia.

Fragment:

Wykonawca nie wyodrębnił również na fakturach kwot wydatków dotyczących powierzchni wynajmowanych w budynku przy ul. M. 2A, 2B oraz budynku przy ul. M. 7 i 9. Kolejne wydatki zostały poniesione w 2017 r. i dotyczyły: opracowania studium wykonalności dla projektu, wystawiona faktura obejmowała wartość studium wykonalności na łącznie wszystkie budynki: przy ul. M. 2, 4, 6, 8, 10, 12, budynek przy ul. M. 2A, 2B, budynek przy ul. M. 7, 9 oraz budynek niemieszkalny zlokalizowany przy budynku nr 7. Wykonawca nie wyodrębnił również na fakturach kwot wydatków dotyczących powierzchni wynajmowanych w budynku przy ul. M. 2A, 2B oraz budynku przy ul. M. 7 i 9; robót budowlanych dotyczących budynku przy ul. M. 2, 4, 6, 8, 10, 12 (budynek w całości mieszkalny). Wnioskodawca nie zamierza wykonywać w zmodernizowanych obiektach czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Od wydatków poniesionych w ramach przedmiotowego projektu, Wnioskodawca nie dokonał do tej pory odliczenia podatku naliczonego. W przyszłości faktury mają być wystawiane przez Wykonawcę osobno na budynek przy ul. M. 2, 4, 6, 8, 10, 12; osobno na budynek przy ul. M. 2A, 2A; osobno na budynek przy ul. M. 7, 9 oraz osobno na budynek niemieszkalny usytuowany przy budynku przy ul.

2018
30
sie

Istota:

Zwolnienie od podatku czynności wniesienia przez Gminę do spółki komunalnej aportu w postaci nieruchomości zabudowanej.

Fragment:

Wg ewidencji bilansowej (karta środka trwałego), wartość początkowa przyjęta do ewidencji księgowej wynosiła: budynek mieszkalny - 66.555,71 zł (wartość księgowa netto na 30 listopada 2017 r. - 17.893,90 zł); oficyna, garaż, budynek gospodarczy - 80.504,46 zł (wartość księgowa netto na 30 listopada 2017 r. - 0 zł). Łączna wartość początkowa ww. budynków wynosiła 147.060,17 zł. Powyższa nieruchomość została wyceniona przez rzeczoznawcę majątkowego (operat szacunkowy z dnia 15 maja 2018 r.) na kwotę 873.000,00 zł, przy czym wartość budynku mieszkalnego wynosi 381.000,00 zł, a wartość gruntu 492.000,00 zł. Z informacji zawartej w operacie szacunkowym wynika, że pozostałe budynki (oficyna, garaż, budynek gospodarczy) znajdują się w złym stanie technicznym i nie są nośnikiem wartości. Budynek mieszkalny był zasiedlony przez lokatorów, z którymi podpisano stosowne umowy najmu lokali. W miarę upływu czasu, realizując program wykwaterowań, Gmina przeniosła poszczególnych lokatorów do innych lokali mieszkalnych. Od dnia 24 lutego 2017 r. budynek nie jest zasiedlony i stanowi pustostan. Z informacji pisemnej uzyskanej z Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej wynika, że na powyższej nieruchomości nie przeprowadzano robót o charakterze modernizacyjnym (ulepszenie), a ponoszone wydatki remontowe przeznaczane były na wykonanie koniecznych remontów bieżących.

2018
30
sie

Istota:

Zwolnienie od podatku czynności sprzedaży nieruchomości zabudowanej.

Fragment:

Według art. 29a ust. 8 ustawy, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. W świetle tego przepisu przy sprzedaży budynków lub budowli, dokonywanej wraz z dostawą gruntu, na którym są one posadowione, grunt dzieli byt prawny budynków w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku, jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale z gruntem związanych. Jeżeli dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu, na którym obiekt jest posadowiony. Analiza treści wniosku oraz przywołanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do stwierdzenia, że sprzedaż nieruchomości tj. budynku mieszkalnego (jednego lokalu mieszkalnego) i budynku gospodarczego będzie korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ponieważ będzie miała miejsce po upływie 2 lat od pierwszego zasiedlenia, w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy. Do pierwszego zasiedlenia przedmiotowego budynku opisanego we wniosku doszło w związku z jego użytkowaniem przez Zarząd.

2018
30
sie

Istota:

 • Zwolnienie z opodatkowania podatkiem od towarów i usług planowanej transakcji sprzedaży zabudowanej działki gruntu o nr 29 stanowiącej współwłasność małżeńską.
 • Dokumentowanie fakturą planowanej transakcji sprzedaży zabudowanej działki gruntu o nr 29 stanowiącej współwłasność małżeńską.
 • Fragment:

  Uzasadniając powyższe stanowisko, należy przede wszystkim wskazać, iż zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, w przypadku sprzedaży budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Powyższa regulacja oznacza w praktyce, że jeżeli przedmiotem sprzedaży będzie grunt zabudowany – tak, jak ma to miejsce w przedstawionym stanie faktycznym- zastosowanie, w odniesieniu do sprzedaży budynku wraz z gruntem, znajdzie stawka VAT właściwa dla budynku/budowli posadowionych na tym gruncie. Sprzedaż gruntu w takim przypadku nie ma, bowiem charakteru samodzielnego, lecz jest związana z obiektem (budynkiem/budowlą), który z tym gruntem jest trwale związany. Ponieważ w podanym stanie faktycznym przedmiotem planowanej sprzedaży będzie prawo własności działki gruntu nr 29 wraz z posadowionym na tym gruncie budynkiem mieszkalnym, należy więc ustalić stawkę VAT właściwą dla opodatkowania przedmiotowego budynku. W przypadku sprzedaży budynków, budowli lub ich części – zasadą jest zwolnienie z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 bądź pkt 10a ustawy o VAT. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT – zwalnia się z opodatkowania VAT dostawę budynków, budowli i ich części z wyjątkiem, gdy: dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim; pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą upłynął okres krótszy niż 2 lata.

  2018
  29
  sie

  Istota:

  Zwolnienie od podatku czynności sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji.

  Fragment:

  Warunek ten w istocie doprowadza do sztucznego różnicowania sytuacji podmiotu gospodarczego, który po wybudowaniu budynku część oddał w najem a część budynku wykorzystywał na potrzeby własnej działalności gospodarczej, albowiem w obydwóch przypadkach doszło do korzystania z budynku. W pozostałym zaś zakresie należy dokonać wykładni prounijnej art. 2 pkt 14 lit. a) ustawy o VAT i skorygować treść w następujący sposób: pod pojęciem pierwszego zasiedlenia – rozumie się przez to użytkowanie przez pierwszego nabywcę lub użytkownika budynków, budowli lub ich części, po ich wybudowaniu ”. Ponadto wskazać należy, że zgodnie art. 29a ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Zatem, grunty zabudowane podlegają opodatkowaniu według stawki właściwej dla obiektów budowlanych, które się na nim znajdują. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku jak przy dostawie budynków lub budowli trwale z nim związanych. Jeżeli dostawa budynków lub budowli korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu, na którym dany obiekt jest posadowiony.

  2018
  26
  sie

  Istota:

  Zwolnienie od podatku sprzedaży nieruchomości.

  Fragment:

  Sąd w wyroku tym stwierdził, że „ Wykładnia językowa, systematyczna i celowościowa dyrektywy 112 wskazuje wyraźnie, że ww. pojęcie należy rozumieć szeroko jako ((pierwsze zajęcie budynku, używanie)). Zatem w taki sposób powinna być odczytywana definicja przewidziana w treści art. 2 pkt 14 ustawy o VAT. W świetle wykładni językowej, jak i celowościowej systemu VAT, w ocenie NSA, należy więc przyjąć, że jeżeli podatnik użytkował dany budynek, budowlę lub ich części i spełnia warunek korzystania z budynku, budowli lub ich części przez wymagany czas, to do sprzedaży prawa własności tego budynku, budowli lub ich części zastosowanie znajdzie fakultatywne zwolnienie przewidziane w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług ”. W kwestii rozumienia definicji pierwszego zasiedlenia wypowiedział się również Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w orzeczeniu z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie C-308/16. W wyroku tym Trybunał stwierdził, że kryterium „ pierwszego zasiedlenia ” budynku (jako odpowiadające kryterium pierwszego użytkowania budynku przez jego właściciela lub lokatora) zostało uznane za określające moment, w którym kończy się proces produkcji budynku i budynek ów staje się przedmiotem konsumpcji (pkt 41 ww. wyroku TSUE z dnia 16 listopada 2017 r.). Zaznaczenia wymaga, że w przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom – po spełnieniu określonych warunków – skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.