Budynek | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to budynek. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
16
gru

Istota:

Stawka podatku obowiązująca do zbycia nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem warsztatu wzniesionym przez dzierżawcę,
Określenie podstawy opodatkowania dla zbywanej nieruchomości, w przypadku wpłaty otrzymanej ceny za budynek do depozytu sądowego

Fragment:

Skoro przedmiotem transakcji będzie grunt z budynkiem warsztatu, a zapłatę stanowić będzie łączna należność zarówno za grunt i budynek, to podstawa opodatkowania – zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy – będzie obejmować całość wynagrodzenia, które Gmina otrzyma w związku z tą transakcją. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w powyższej kwestii jest nieprawidłowe. Przechodząc do kwestii stawki podatku obowiązującej do sprzedaży opisanej nieruchomości należy zauważyć, że budynek warsztatu był użytkowany przez dzierżawców jako budynek gospodarczy od 1991 r., zatem w odniesieniu do tego budynku doszło już do pierwszego zasiedlenia, w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy, a od momentu pierwszego zasiedlenia do chwili obecnej upłynął okres dłuższy niż 2 lata. Gmina ponadto wskazała, że dzierżawca nie poniósł wydatków na ulepszenie budynku, o czym świadczy obecny stan nieruchomości potwierdzony opisem stanu budynku w operacie szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego. W świetle powyższego, skoro budynek warsztatu nie był ulepszany należy uznać, że spełnione będą przesłanki do zastosowania zwolnienia od podatku, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. W konsekwencji, przy uwzględnieniu treści art. 29a ust. 8 ustawy, dostawa gruntu, na którym posadowiony jest ww. budynek również będzie zwolniona od podatku.

2018
14
gru

Istota:

Opodatkowania transakcji zbycia Nieruchomości oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Fragment:

Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, w myśl którego w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Co do zasady zatem, grunt będący przedmiotem sprzedaży podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki/budowle na nim posadowione. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu korzysta ze zwolnienia od podatku. W konsekwencji do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale związanych z tym gruntem. Jeżeli zatem dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta z obniżonej stawki podatku, bądź też ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, to z preferencji takiej stawki korzysta również dostawa gruntu, na którym dany budynek (budowla) jest posadowiony. Wskazany przepis obejmuje swoim zakresem także grunty będące w użytkowaniu wieczystym. Należy zauważyć, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęcia „ budynku ”. W tym zakresie należy odnieść się do przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

2018
13
gru

Istota:

Opodatkowanie planowanego nabycia Nieruchomości oraz prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony w związku z powyższą transakcją.

Fragment:

Zbywca był uprawniony i dokonał obniżenia podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony przy nabyciu Nieruchomości (w tym, budynków, budowli lub ich części wchodzących w jej skład). Po nabyciu przez Zbywcę Nieruchomość była przez niego przygotowywana do działalności inwestycyjnej, m.in. zostały przez Zbywcę przeprowadzone prace porządkowe oraz rozbiórka estakady położonej na Nieruchomości. W 2017 roku część Nieruchomości była wydzierżawiona firmie wykonawstwa energetycznego (dzierżawa rozpoczęła się 1 marca 2017 r., a zakończyła 15 czerwca 2017 r. i była opodatkowana podatkiem VAT). Po wprowadzeniu budynków, budowli lub ich części, wchodzących w skład Nieruchomości do podatkowej ewidencji środków trwałych Zbywcy nie dokonywał on i do momentu dokonania sprzedaży Nieruchomości nie dokona ich ulepszeń, które stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej tych obiektów. Jak wskazał Wnioskodawca, działka o numerze ewidencyjnym 74/18 (Działka Zabudowana) jest zabudowana następującymi obiektami: budynkiem administracyjno-socjalnym wraz z instalacją przeciwoblodzeniową dachu i instalacją klimatyzacji, budynkiem warsztatowym z kotłownią, budynkiem magazynowym smarów, budynkiem magazynowym gazów technicznych, budynkiem stacji TRAFO, dwoma budynkami obsługi wag samochodowych wraz z wagami samochodowymi 50 ton, wiatą na rowery, drogą wewnętrzną wraz z oświetleniem, studnią głębinową, osadnikiem ścieków, zbiornikiem wody czystej, linią elektryczną NN, rozdzielnią elektryczną NN, centralą telefoniczną z linią telefoniczną wewnętrzną, nieużytkowaną infrastrukturą podziemną nieczynnej stacji paliw.

2018
9
gru

Istota:

Zwolnienie od podatku sprzedaży nieruchomości zabudowanej.

Fragment:

(...) budynków od spełnienia warunku, zgodnie z którym pierwsze zasiedlenie tych budynków następuje w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu. Wskazane przepisy tejże dyrektywy należy interpretować w ten sposób, że nie sprzeciwiają się one, aby takie przepisy krajowe uzależniały owo zwolnienie od warunku, zgodnie z którym w wypadku „ ulepszenia ” istniejącego budynku poniesione wydatki nie mogą przekroczyć 30% początkowej wartości tego budynku, o ile rzeczone pojęcie „ ulepszenia ” jest interpretowane w taki sam sposób jak pojęcie „ przebudowy ” zawarte w art. 12 ust. 2 dyrektywy 2006/112, to znaczy tak, że odnośny budynek powinien być przedmiotem istotnych zmian przeprowadzonych w celu zmiany jego wykorzystania lub w celu znaczącej zmiany warunków jego zasiedlenia.” Należy jednakże zaznaczyć, że z orzeczenia TSUE w sprawie C-308/16 wynika, że „ (...) kryterium »pierwszego zasiedlenia« budynku należy rozumieć jako odpowiadające kryterium pierwszego użytkowania budynku przez jego właściciela lub lokatora. (...) kryterium to zostało uznane za określające moment, w którym kończy się proces produkcji budynku i budynek ów staje się przedmiotem konsumpcji.

2018
8
gru

Istota:

Opodatkowanie 23% stawką podatku VAT dostawy nieruchomości zabudowanej budynkiem, zastosowania proporcji oraz udokumentowania ww. transakcji przez komornika fakturą

Fragment:

Ponadto dłużnik oświadczył, że wykonywał w budynku naprawy pokryć dachowych we własnym zakresie, sposobem gospodarczym, wobec czego należy przyjąć, iż dłużnik nie dokonał na budynku będącym przedmiotem wniosku istotnych ulepszeń w wysokości przekraczającej 30% wartości początkowej tego obiektu. Mając na uwadze przedstawiony stan prawny i opis sprawy należy stwierdzić, że dostawa nieruchomości zabudowanej budynkiem nie będzie następować w ramach pierwszego zasiedlenia, w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, gdyż użytkowanie (pierwsze zajęcie) przez Dłużnika przedmiotowego budynku nastąpiło w 2009 r. Ponadto Dłużnik nie ponosił nakładów na ulepszenie ww. budynku przekraczających 30% wartości przedmiotowego budynku. Tym samym spełniony zostanie również drugi warunek umożliwiający zwolnienie budynku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, gdyż między pierwszym zasiedleniem a dostawą ww. budynku minął okres dłuższy niż 2 lata. W związku z powyższym dostawa budynku magazynowego będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Konsekwentnie sprzedaż gruntu na którym posadowiony jest budynek – stosownie do art. 29a ust. 8 ustawy – będzie korzystać ze zwolnienia analogicznie jak sprzedaż ww. budynku. Zatem dostawa nieruchomości zabudowanej budynkiem korzystać będzie ze zwolnienia na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 w zw. z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT.

2018
3
gru

Istota:

Zwolnienie od podatku sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem.

Fragment:

Zespół Szkół w B. również nie ponosił wydatków na ulepszenie i przebudowę budynku. Od powstania budynku do roku 1978 w budynku mieściła się szkoła podstawowa. Po roku 1978 do 30 sierpnia 2017 r. przedszkole. W budynku przez cały okres użytkowania prowadzone były zajęcia dydaktyczne i wychowawcze. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, czy sprzedaż nieruchomości nr 3254/2 wraz z budynkiem podlega zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. W analizowanej sprawie, kluczowym elementem jest ustalenie, czy w odniesieniu do budynku, nastąpiło pierwsze zasiedlenie, a jeżeli tak, to w którym momencie. Należy wskazać, że planowana sprzedaż nieruchomości wraz z budynkiem, nie zostanie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia, gdyż – jak wynika z opisu sprawy – budynek ten powstał w latach 20-tych, przed rokiem 1978 w budynku tym mieściła się szkoła podstawowa, a po roku 1978 – przedszkole. Zatem budynek przedszkola został już zasiedlony, a jego zajęcie (używanie) trwa dłużej niż 2 lata. Jednocześnie z uwagi na fakt, że Zainteresowany nie dokonał nakładów na ulepszenie ww. budynku przewyższających 30% wartości początkowej nieruchomości, zostaną spełnione przesłanki do zastosowania zwolnienia od podatku określone w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

2018
29
lis

Istota:

Zwolnienie od podatku VAT transakcji dostawy działki.

Fragment:

W wyroku tym Trybunał stwierdził, że kryterium „ pierwszego zasiedlenia ” budynku (jako odpowiadające kryterium pierwszego użytkowania budynku przez jego właściciela lub lokatora) zostało uznane za określające moment, w którym kończy się proces produkcji budynku i budynek ów staje się przedmiotem konsumpcji (pkt 41 ww. wyroku TSUE). Należy również zauważyć, że w myśl art. 43 ust. 10 ustawy, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części: są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni; złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części. Według art. 43 ust. 11 ustawy, oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać: imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy; planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części; adres budynku, budowli lub ich części. Tak więc ustawodawca daje podatnikom, dokonującym dostawy budynków, budowli lub ich części spełniających przesłanki do korzystania ze zwolnienia od podatku wskazanego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy po spełnieniu określonych warunków – możliwość rezygnacji ze zwolnienia i opodatkowania transakcji na zasadach ogólnych.

2018
28
lis

Istota:

Zwolnienie od podatku dostawy nieruchomości.

Fragment:

W tym miejscu należy wskazać, że kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle, rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy, zgodnie z którym w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. W świetle tego przepisu, przy sprzedaży budynków lub budowli, dokonywanej wraz z dostawą gruntu, na którym są one posadowione, grunt dzieli byt prawny budynków w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku, jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale z gruntem związanych. Jeżeli dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu, na którym obiekt jest posadowiony. Powyższy przepis obejmuje swoim zakresem także grunty będące w użytkowaniu wieczystym. W celu ustalenia, czy w analizowanej sprawie dla dostawy przedmiotowej nieruchomości zastosowanie znajdzie zwolnienie od podatku od towarów i usług w pierwszej kolejności należy rozstrzygnąć, czy w odniesieniu do przedmiotowego budynku miało miejsce pierwsze zasiedlenie. Analizując informacje zawarte w opisie sprawy w kontekście definicji pierwszego zasiedlenia – zawartej w art. 2 pkt 14 ustawy, należy stwierdzić, że sprzedaż budynku, o którym mowa we wniosku, nie będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia.

2018
24
lis

Istota:

W zakresie zwolnienia od podatku VAT sprzedaży nieruchomości

Fragment:

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca nabył w czerwcu 2017 r. od osoby fizycznej działkę z budynkiem mieszkalno-magazynowym w trakcie budowy. Ww. budynek jest budynkiem w rozumieniu Prawa budowlanego. Przy zakupie ww. nieruchomości nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT. Poniesiono niewielkie nakłady na dalszą budowę, które nie przekroczyły 30% wartości początkowej budynku. W stosunku do nakładów na rozbudowę Wnioskodawca odliczał podatek VAT. Budynek nigdy nie był oddany do użytku. Nie służył żadnej działalności czy to opodatkowanej czy zwolnionej. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii zwolnienia od podatku dostawy budynku wraz z gruntem. Mając na uwadze przedstawiony stan prawny i opis sprawy należy stwierdzić, że dostawa budynku nie będzie korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, gdyż dostawa będzie następować w ramach pierwszego zasiedlenia, bowiem jak wskazał Wnioskodawca budynek nigdy nie był oddany do użytku. Natomiast dostawa budynku będzie korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, ponieważ Wnioskodawcy przy nabyciu budynku nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a poniesione wydatki na jego ulepszenie były niższe niż 30% wartości początkowej tego budynku.

2018
24
lis

Istota:

Czy w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2019 r. będące przedmiotem niniejszego wniosku Lokale stanowiące własność Wnioskodawcy będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od przychodów z budynków opisanym w art. 24b ust. 1 ustawy CIT?

Fragment:

Dodatkowo, w ramach ww. grupy lokale, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego stanowią podgrupę 12, odrębną od podgrupy 10 (budynki niemieszkalne) oraz podgrupy 11 (budynki mieszkalne). Tym samym, na gruncie KŚT lokale stanowią środki trwałe odrębne od budynków. Za powyższym rozumowaniem przemawia również treść uzasadnienia do projektu ustawy nowelizującej [druk sejmowy 2291-A], zgodnie z którym: „W wyniku proponowanych zmian minimalnym podatkiem dochodowym (w projekcie proponuje się, aby podatek ten został określony jako „ podatek od przychodów z budynków ”), zostaną, co do zasady, objęte wszystkie budynki (mieszkalne i niemieszkalne) położone na terytorium Polski. Podkreślić należy, iż podatek od przychodów z budynków będzie płacony od tych środków trwałych w postaci budynków, które generują przychody z ich najmu (dzierżawy itp.). W przypadku podatników podatku PIT podatek minimalny nie będzie dotyczył umów najmu zawieranych poza działalnością gospodarczą (tzw. najem prywatny). Jeżeli tylko część budynku będzie oddana do używania na podstawie umowy najmu, wówczas podatnik będzie obowiązany do zapłaty podatku od przychodów z budynków od tej części, która została wynajęta. Z zakresu tego podatku zostaną wyłączone te budynki mieszkalne, (...)

2018
24
lis

Istota:

Czy w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2019 r. będące przedmiotem niniejszego wniosku Lokale stanowiące własność Wnioskodawcy będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od przychodów z budynków opisanym w art. 24b ust. 1 ustawy CIT?

Fragment:

Dodatkowo, w ramach ww. grupy lokale, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego stanowią podgrupę 12, odrębną od podgrupy 10 (budynki niemieszkalne) oraz podgrupy 11 (budynki mieszkalne). Tym samym, na gruncie KŚT lokale stanowią środki trwałe odrębne od budynków. Za powyższym rozumowaniem przemawia również treść uzasadnienia do projektu ustawy nowelizującej [druk sejmowy 2291-A], zgodnie z którym: „W wyniku proponowanych zmian minimalnym podatkiem dochodowym (w projekcie proponuje się, aby podatek ten został określony jako „ podatek od przychodów z budynków ”), zostaną, co do zasady, objęte wszystkie budynki (mieszkalne i niemieszkalne) położone na terytorium Polski. Podkreślić należy, iż podatek od przychodów z budynków będzie płacony od tych środków trwałych w postaci budynków, które generują przychody z ich najmu (dzierżawy itp.). W przypadku podatników podatku PIT podatek minimalny nie będzie dotyczył umów najmu zawieranych poza działalnością gospodarczą (tzw. najem prywatny). Jeżeli tylko część budynku będzie oddana do używania na podstawie umowy najmu, wówczas podatnik będzie obowiązany do zapłaty podatku od przychodów z budynków od tej części, która została wynajęta. Z zakresu tego podatku zostaną wyłączone te budynki mieszkalne, (...)

2018
23
lis

Istota:

Sprzedaży wydzielonych działek jako dostawę terenów niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę

Fragment:

W myśl tego przepisu w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. W praktyce oznacza to, że dostawa gruntu będzie opodatkowana stawką właściwą dla dostawy budynków, a gdy dostawa budynków będzie zwolniona od podatku VAT, wówczas zwolnienie ma zastosowanie do pełnej wartości transakcji. Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca wskazał, że w dniu 9 lipca 2007 r. nabył nieruchomość, która składała się z trzech działek: 6076, 6077, 6078. Działki przeznaczone na sprzedaż to wydzielona część działki 6078 (po podziale do sprzedaży 6078/1 o pow. 0,0647 ha) i 6076 (po podziale 6076/1 o pow. 0,1853 ha). Działka na sprzedaż o nr 6078/1 po podziale zabudowana jest wagą, a działka 6076/1 po podziale zabudowana jest budynkiem o pow. 14m 2 . Reasumując, działki o nr 6078/1 i 6076/1 na sprzedaż są działkami zabudowanymi wagą i budynkiem o pow. 14m 2 . Naniesienia stanowią budynek o pow. 14m 2 i waga. Zanim grunt został kupiony przez Wnioskodawcę budynek o pow. 14m 2 i waga były już na gruncie. Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia ww. budynku o pow. 14m 2 i wagi. Budynki nie były wykorzystywane do czynności zwolnionych z podatku VAT.

2018
23
lis

Istota:

Zwolnienie od podatku czynności sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej kotłowni osiedlowej.

Fragment:

(...) budynków od spełnienia warunku, zgodnie z którym pierwsze zasiedlenie tych budynków następuje w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu. Wskazane przepisy tejże dyrektywy należy interpretować w ten sposób, że nie sprzeciwiają się one, aby takie przepisy krajowe uzależniały owo zwolnienie od warunku, zgodnie z którym w wypadku „ ulepszenia ” istniejącego budynku poniesione wydatki nie mogą przekroczyć 30% początkowej wartości tego budynku, o ile rzeczone pojęcie „ ulepszenia ” jest interpretowane w taki sam sposób jak pojęcie „ przebudowy ” zawarte w art. 12 ust. 2 dyrektywy 2006/112, to znaczy tak, że odnośny budynek powinien być przedmiotem istotnych zmian przeprowadzonych w celu zmiany jego wykorzystania lub w celu znaczącej zmiany warunków jego zasiedlenia.” Należy jednakże zaznaczyć, że z orzeczenia TSUE w sprawie C-308/16 wynika, że »(...) kryterium „ pierwszego zasiedlenia ” budynku należy rozumieć jako odpowiadające kryterium pierwszego użytkowania budynku przez jego właściciela lub lokatora. (...) kryterium to zostało uznane za określające moment, w którym kończy się proces produkcji budynku i budynek ów staje się przedmiotem konsumpcji.

2018
21
lis

Istota:

Kwestia zakresu podlegania opodatkowaniu na zasadach ogólnych z tytułu przychodów z budynków, o których mowa w art. 24b ustawy o CIT oraz zakresu opodatkowania podatkiem określonym w tym przepisie.

Fragment:

A contrario, podatek ten nie jest należny od przychodów generowanych przez jakiekolwiek budynki, które nie spełniają łącznie czterech kryteriów podlegania opodatkowaniu wymienionych w tym przepisie i obejmujących: zakwalifikowanie danego budynku, jako środka trwałego podatnika, przysługiwanie podatnikowi prawa własności albo współwłasności do budynku, oddanie budynku w całości albo w części do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, położenie budynku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Oznacza to, że budynki nie spełniające łącznie wszystkich wymienionych powyżej kryteriów nie podlegają opodatkowaniu, o którym mowa w art. 24b. W szczególności nie podlegają mu budynki nie spełniające kryterium a) wymienionego powyżej, czyli budynki nie stanowiące środków trwałych podatnika. Do tej ostatniej grupy powinny być zaliczane budynki traktowane jako środki obrotowe, czy też zapasy takie jak np. wybudowane przez dewelopera mieszkania oraz - analogicznie - wybudowane przez dewelopera i przeznaczone na sprzedaż obiekty biurowe. Dla rozstrzygnięcia, czy przychody generowane przez dany rodzaj budynku, podlegają opodatkowaniu od przychodów od budynków na podstawie art. 24b, kluczowym jest zatem rozstrzygnięcie, czy stanowią one środki trwałe podatnika.

2018
18
lis

Istota:

W zakresie opodatkowania planowanej darowizny budynku

Fragment:

Na powyższej działce wybudował dwa budynki mieszkalne. Budowę tych budynków włączył do działalności gospodarczej w ramach inwestycji w budowie. Jeden budynek został sprzedany i opodatkowany. Natomiast drugi budynek mieszkalny został oddany w użytkowanie w 2014 roku, została zawarta umowa najmu na używanie tego budynku mieszkalnego opodatkowana w ramach działalności stawką podatku VAT 23%. A zatem nastąpiło pierwsze zasiedlenie. Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT przy wytworzeniu/nabyciu budynku, który planuje przekazać w formie darowizny. Wnioskodawca nie poniósł wydatków na ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym ww. budynku, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Podatnik pragnie w przyszłości dokonać nieodpłatnej dostawy (darowizny) tego drugiego budynku mieszkalnego. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii opodatkowania planowanej darowizny budynku. Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz powołane regulacje prawne należy stwierdzić, że przekazanie (darowizna) budynku będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 7 ust. 1 w zw. z ust. 2 ustawy, ponieważ – jak wynika z opisu sprawy – Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT przy wytworzeniu /nabyciu tego budynku.

2018
18
lis

Istota:

Czy planowana transakcja nabycia Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Fragment:

Grunt (obie działki) zabudowany jest dwudziestoczterokondygnacyjnym budynkiem biurowo-usługowym (dalej: „ Budynek ”). W stosunku do Budynku Wojewoda w dniu 3 lipca 2018 r. wydał decyzję utrzymującą w mocy decyzję z 7 lutego 2018 r. zezwalającą na rozbiórkę jego części naziemnej. Decyzja została zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W związku z powyższym, na chwilę obecną nie zostały rozpoczęte żadne prace rozbiórkowe dotyczące Budynku. Nie będą one również rozpoczęte do dnia Transakcji. Budynek spełnia definicję budynku w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1202, ze zm.; dalej: „ Prawo Budowlane ”). Jednocześnie, przewiduje się, że na dzień Transakcji część powierzchni Budynku będzie pozostawać wynajęta/wydzierżawiona innym podmiotom. Poza Budynkiem, działka nr 25 zabudowana jest m.in.: wyrzutnią powietrza na poziomie parteru od zachodniej strony Budynku (konstrukcja z kształtowników stalowych, kryta blachą posadowiona na stropie betonowym garażu podziemnego), trzema świetlikami na poziomie parteru od zachodniej strony Budynku (konstrukcje z kształtowników stalowych, kryte blachą posadowione na stropie betonowym garażu podziemnego), szlabanem parkingowym przy wjeździe do garażu podziemnego wraz z czytnikiem kart, stanowiącymi w ocenie Sprzedawcy urządzenia budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 9 Prawa budowlanego (dalej: „ Urządzenia Budowlane ”), które stanowią własność Sprzedającego i w związku z tym, będą przedmiotem planowanej Transakcji.

2018
17
lis

Istota:

W zakresie opodatkowania sprzedaży gruntu zabudowanego budynkami.

Fragment:

Jak wskazał Wnioskodawca znajdujące się na działce: budynek główny - to budynek określony mianem pozostały budynek niemieszkalny, a funkcja uzupełniająca to charakter usługowo - mieszkalny. Budynek ten został zasiedlony po raz pierwszy w marcu 1970 r. W przedmiotowym budynku prowadził działalność Wnioskodawca do 2002 r. Ta część budynku od 2002 r. stanowi pustostan. Pozostała część budynku, po lokalu mieszkalnym, również stanowi pustostan od 2013 r., który był najmowany w okresie od dnia 29 sierpnia 2000 r. do dnia 22 maja 2013 r. Nie ponoszono wydatków na ulepszenie budynku, które przekraczałyby 30% wartości początkowej; budynek gospodarczy - wykorzystywany jako garaż. Nie ponoszono wydatków na ulepszenie budynku, które przekraczałyby 30% wartości początkowej; budynek gospodarczy - wykorzystywany jako magazynek. Nie ponoszono wydatków na ulepszenie budynku, które przekraczałyby 30% wartości początkowej. Przedmiotowe dwa budynki gospodarcze były wykorzystywane przez Wnioskodawcę w prowadzonej działalności gospodarczej, pełniły funkcję pomocniczą dla działalności Wnioskodawcy. Obecnie cała nieruchomość jest pustostanem. Zatem, jak wynika z opisu sprawy budynek główny oraz budynki gospodarcze posadowione na działce nr ew. 19/2 były użytkowane i od daty rozpoczęcia użytkowania tych obiektów minęły już dwa lata.