Budynek | Interpretacje podatkowe

Budynek | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to budynek. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia nieruchomości
Fragment:
Skoro, jak podał Wnioskodawca, wydatki na adaptację poniesione przez Spółkę O. w latach 2002-2003 nie były wydatkami stanowiącymi podwyższenie wartości środka trwałego czyli nie były wydatkami na ulepszenie, lecz wydatkami na budowę – wytworzenie środka trwałego, i dopiero po ich poniesieniu, tj. w dniu 28 lutego 2003 r. budynek został wpisany do ewidencji środków trwałych, należy uznać, że budynek ten po wybudowaniu został oddany do użytkowania i był używany przez Spółkę O. w części dla celów wynajmu, a w części dla potrzeb własnej działalności. Tak więc po wybudowaniu nastąpiło jego pierwsze zasiedlenie. W późniejszym okresie były też ponoszone wydatki na remont, ulepszenia, ale ich wartość była niższa niż 30% wartości początkowej budynku. Tym samym dostawa ww. budynku nie była dokonana ani w ramach pierwszego zasiedlenia ani w okresie krótszym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia zatem korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. W związku z powyższym również zbycie działki nr 2160/68, na której posadowiony jest budynek hali produkcyjnej murowanej wraz z dobudowaną do niej halą o konstrukcji stalowej, korzystało ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy w związku z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT zgodnie z którym w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.
2016
6
gru

Istota:
W zakresie opodatkowania dostawy Nieruchomości
Fragment:
(...) budynki biurowe (dalej: Budynki 1); udział w prawie własności budynku biurowego znajdującego się na Działce 2 (dalej: Budynek 2); budowle znajdujące się na wymienionych nieruchomościach, w tym drogę dojazdową zlokalizowaną na Działce 3 (dalej: Budowle). W dalszej części niniejszego wniosku Działka 1, Działka 2, Działka 3, Budynki 1 i 2 i Budowle będą określane łącznie jako „ Nieruchomość ”, natomiast Budynki 1 i Budynek 2 będą określane łącznie jako Budynki”. Spółdzielnia nabyła Nieruchomość przed 1989 rokiem. Budynki 1 i Budynek 2 były wzniesione w drugiej połowie XX w. Budynki są w części wykorzystywane na prowadzenie własnej działalności gospodarczej Spółdzielni, a w części są wynajmowane podmiotom zewnętrznym. Budynki były wielokrotnie przebudowywane i modernizowane. Nakłady na ulepszenie Budynków przekroczyły 30% wartości początkowej poszczególnych Budynków (także z uwagi na niską wartość początkową Budynków ustaloną po ich wzniesieniu). Ostatnie ulepszenia miały miejsce w 2010 r. Po dokonaniu ulepszeń Budynki były w dalszym ciągu częściowo wynajęte, a w pozostałej części były zajęte na potrzeby prowadzenia przez Spółdzielnię własnej działalności gospodarczej, podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT.
2016
6
gru

Istota:
Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości – zastosowanie zwolnienia przedmiotowego.
Fragment:
W myśl art. 21 ust. 25 pkt 1 i 2 ww. ustawy za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się: wydatki poniesione na: nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie, nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego, budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, (...)
2016
6
gru

Istota:
W zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości, o której mowa we wniosku
Fragment:
SPK jest właścicielem nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym –kamienicą (dalej: „ Budynek ”). Zgodnie wypisem z kartoteki budynków wydanym przez Prezydenta Miasta, Budynek jest budynkiem mieszkalnym zaliczanym do kodu 110 Klasyfikacji Środków Trwałych. Również w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, na której wybudowany został Budynek, figuruje wpis, że przedmiotowa nieruchomość jest „ zabudowana budynkiem mieszkalnym ”. W księgach rachunkowych SPK przedmiotowy Budynek został zaliczony do środków trwałych, jako budynek mieszkalny (KŚT 110). W Budynku znajdują się zarówno lokale mieszkalne z przeznaczeniem do zamieszkania, jak i lokale które aktualnie wykorzystywane są dla celów użytkowych. Jednakże żaden z lokali w Budynku nie został prawnie wyodrębniony jako samodzielny lokal (żaden z lokali nie jest odrębną nieruchomością). Łączna powierzchnia użytkowa wszystkich lokali w Budynku wynosi 981,24 m 2 . Pod względem funkcjonalnym, zgodnie ze zgłoszeniem dla celów podatku od nieruchomości, jest ona wykorzystywana następująco: lokale mieszkalne z przeznaczeniem dla celów zamieszkania - 908,24 m 2 , lokale użytkowe (sklep na parterze Kamienicy) - 73 m 2 . Łączna zatem powierzchnia użytkowa lokali z przeznaczeniem dla celów mieszkalnych w Budynku w stosunku do powierzchni ogółem przekracza 50%.
2016
4
gru

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego od faktury dokumentującej sprzedaż nieruchomości zabudowanej
Fragment:
Nieruchomość składa się z dwóch budynków: budynek produkcyjny zakwalifikowany PKOB 1251, budynek portierni zakwalifikowany PKOB 1251, działki 829/12 o powierzchni 1.373 m 2 , działki nr 3219 o powierzchni 1.578 m 2 . Przedmiotowe działki nr 829/17 i 3219 tworzą całość geodezyjną, są zabudowane budynkiem produkcyjnym i budynkiem portierni. Budynki są trwale związane z gruntem. Budynki w około 90% posadowione są na działce nr 3219 i w pozostałych 10% na działce nr 829/17. Działki, jako całość geodezyjna posiadają kształt wieloboku przypominającego połączone dwie figury geometryczne: dużego trapezu prostokątnego o długości 71 m i wysokości 45 m oraz niewielkiego prostokąta o wymiarach 15 m x 3 m znajdującego się w przy zachodniej części północnej granicy Działka nr 3219 o powierzchni 1.578 m 2 zabudowana jest w około 90%, jedyny niezabudowany teren znajduje się przed budynkiem. Z kolei działka nr 829/17 o powierzchni 1.373 m 2 zabudowana jest jedynie w 10%. Pozostały obszar parceli stanowi utwardzony teren, w postaci asfaltu około 80% i płyt betonowych około 20%. Działka ogrodzona jedynie od strony wschodniej, w postaci płotu z przęseł stalowych i częściowo muru z cegły obłożonego łomem płytkowym.
2016
3
gru

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem udziału w nieruchomości.
Fragment:
Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, zgodnie z którym w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. W świetle tego przepisu przy dostawie budynków, budowli lub ich części, dokonywanej wraz z dostawą gruntu, na którym są one posadowione, grunt dzieli byt prawny tych obiektów w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku, jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale z gruntem związanych. Jeżeli dostawa budynków, budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu, na którym obiekt jest posadowiony. Zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.) ilekroć w ustawie jest mowa o obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych.
2016
3
gru

Istota:
Zwolnienie od podatku sprzedaży nieruchomości zabudowanej, dokonywanej w trybie egzekucji komorniczej.
Fragment:
Warunek ten w istocie doprowadza do sztucznego różnicowania sytuacji podmiotu gospodarczego, który po wybudowaniu budynku część oddał w najem a część budynku wykorzystywał na potrzeby własnej działalności gospodarczej albowiem w obydwóch przypadkach doszło do korzystania z budynku. W pozostałym zaś zakresie należy dokonać wykładni prounijnej art. 2 pkt 14 lit. a) ustawy o VAT i skorygować treść w następujący sposób: pod pojęciem pierwszego zasiedlenia – rozumie się przez to użytkowanie przez pierwszego nabywcę lub użytkownika budynków, budowli lub ich części, po ich wybudowaniu ”. Jak wynika z powyższego „ pierwsze zasiedlenie ” budynku (po jego wybudowaniu) należy rozumieć szeroko jako pierwsze zajęcie budynku, używanie, w tym również na potrzeby własnej działalności gospodarczej. Powyższa kwestia przedstawia się inaczej, w sytuacji gdy budynek został ulepszony, a wydatki na ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej obiektu. Wówczas bowiem aby nastąpiło pierwsze zasiedlenie budynku – zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy w zw. z art. 12 ust. 2 zdanie drugie Dyrektywy 2006/112/WE – musi dojść do oddania obiektu po ulepszeniu do użytkowania w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu (np. w najem).
2016
2
gru

Istota:
Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości zabudowanej
Fragment:
Budynek mający być przedmiotem sprzedaży posadowiony jest na jednej działce. Nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem warsztatu nie było udokumentowane fakturą VAT, ponieważ nastąpiło na podstawie aktu notarialnego repetytorium A nr ... sporządzonego w kancelarii notarialnej w K., ul. M. 2 od spółki A sp. z o.o. z siedzibą w W., ul. O. 26, NIP ....(załącznik nr 2 do wniosku), Przedmiotowy budynek warsztatu jest budynkiem zarówno w rozumieniu przepisów ustawy Prawa Budowlanego, jak i Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB). Według PKOB budynek klasyfikuje się jako 1252 - dominujący udział w budynku to powierzchnia magazynowa, która wynosi 72,65%. Budynek jest trwale związany z gruntem. Wnioskodawca ulepszoną część budynku o powierzchni 534 m 2 użytkował na potrzeby własne począwszy od dnia 1 stycznia 2004 r. do 31 sierpnia 2016 r., prowadząc działalność gospodarczą opodatkowaną z wyłączeniem jednego z magazynów o powierzchni 288,8 m 2 , który został wydzierżawiony z dniem 1 sierpnia 2013 r. Pierwsze użytkowanie na potrzeby działalności gospodarczej opodatkowanej nastąpiło od dnia 1 stycznia 2004 r. Budynek w ramach działalności gospodarczej był wykorzystywany do czynności opodatkowanych podatkiem VAT - 22% do dnia 31 grudnia 2010 r. i 23% podatkiem VAT od dnia 1 stycznia 2011 r. do nadal.
2016
2
gru

Istota:
Ponieważ w analizowanym przypadku upłynie okres 10 lat przeznaczony na korektę, to należy się zgodzić z Wnioskodawcą, że w związku z przekazaniem ww. nieruchomości na cele osobiste w roku 2016 lub w latach następnych, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany dokonać korekty kwoty podatku naliczonego odliczonego w związku z wydatkami na modernizację budynku znajdującego się na Nieruchomości w chwili jej zakupu oraz wydatkami na budowę budynku gospodarczego.
Fragment:
W świetle art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, grunt, na którym są posadowione budynki, budowle lub ich części dzieli byt prawny budynków w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale z gruntem związanych. Jeżeli dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu, na którym obiekt jest posadowiony. Sprzedaż gruntu w takim przypadku nie ma charakteru samodzielnego, lecz jest związana z obiektem, który jest na tym gruncie posadowiony. Zasady opodatkowania dostawy budynków uregulowane są natomiast w art. 43 ust. 1 pkt 10-10a oraz ust. 10 ustawy o VAT. Przekazanie budynku na cele osobiste podatnika stanowi dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu. W art. 43 ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług ustawodawca zwolnił z tego podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy: dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata. Ponadto, zgodnie z art. 43 ust. (...)
2016
2
gru

Istota:
Dotyczy opodatkowania transakcji nabycia nieruchomości zabudowanej i gruntu przeznaczonego pod zabudowę
Fragment:
Stosownie do art. 43 ust. 11 ustawy oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać. imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy; planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części; adres budynku, budowli lub ich części. Tak więc ustawodawca daje podatnikom – po spełnieniu określonych warunków – możliwość zrezygnowania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy i opodatkowania transakcji na zasadach ogólnych. Należy ponadto wskazać, że kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy, zgodnie z którym w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. W świetle tego przepisu przy sprzedaży budynków, budowli lub ich części, dokonywanej wraz z dostawą gruntu, na którym są one posadowione, grunt dzieli byt prawny tych obiektów w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku, jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale z gruntem związanych. Jeżeli dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu, na którym obiekt jest posadowiony.
2016
2
gru

Istota:
W zakresie opodatkowania dostawy Nieruchomości Niezabudowanej i Zabudowanej oraz prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego
Fragment:
Z opisu sprawy wynika, że grunty, Budynki i Budowle będące przedmiotem dostawy tworzą kompleks handlowo-usługowy (Kompleks Handlowy). Budynki tworzące Kompleks Handlowy to budynki „ historyczne ”, których część jest wpisana do rejestru zabytków. W okresie przed nabyciem Nieruchomości przez Zbywcę jeden z Budynków został poddany rewitalizacji i adaptacji na centrum handlowe. Stanowi on budynek główny Kompleksu Handlowego, a znajdujące się w nim powierzchnie handlowe były / są przedmiotem umów najmu opodatkowanych VAT. Dodatkowo, adaptacji poddany został Budynek garażu zadaszonego. Pozostałe Budynki nie podlegały przebudowie ani adaptacji, jednak - w okresie przed nabyciem Nieruchomości przez Zbywcę - niektóre z nich zostały zabezpieczone przed ewentualnymi uszkodzeniami. Budynki te nie były przedmiotem samodzielnych umów najmu lub dzierżawy (jako odrębne przedmioty najmu), niemniej jednak stanowią integralną część Kompleksu Handlowego, który to kompleks jako całość służy prowadzeniu działalności opodatkowanej VAT. Nieruchomość została nabyta przez Zbywcę w dniu 30 października 2014 r. na podstawie dwóch umów sprzedaży zawartych w formie aktów notarialnych. Przedmiotem wskazanych umów było nabycie Kompleksu Handlowego (w odniesieniu do którego pozwolenie na użytkowanie uzyskano w 2008 r.).
2016
2
gru

Istota:
1) Czy planowana sprzedaż nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
2) Jeśli odpowiedź na powyższe pytanie okaże się pozytywna, czy istnieje możliwość skorzystania ze zwolnienia od podatku, a jeśli tak to na jakich zasadach?
Fragment:
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy: dostawa dokonywana jest w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawa budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż dwa lata. Przez pierwsze zasiedlenie – zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy – rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich: wybudowaniu lub ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie , w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej. Wskazać należy, że Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 14 maja 2015 r., sygn. akt I FSK 382/14 stwierdził, że pojęcie pierwszego zasiedlenia należy rozumieć szeroko jako używanie przez pierwszego nabywcę lub użytkownika budynków, budowli lub ich części, po ich wybudowaniu. W przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu (art. 29a ust. 8 ustawy). Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści przywołanych przepisów prawa, a także tez wynikających z orzecznictwa prowadzi do stwierdzenia, że planowana dostawa dotyczyć będzie zarówno majątku wykorzystywanego w prowadzonej działalności gospodarczej jak i Pani majątku osobistego.
2016
2
gru

Istota:
Dotyczy dostawy budynku przemysłowego posadowionego działce objętej zwolnieniem od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.
Fragment:
Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, zgodnie z którym w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. W świetle tego przepisu przy sprzedaży budynków, budowli lub ich części dokonywanej wraz z dostawą gruntu, na którym są one posadowione, grunt dzieli byt prawny budynków w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale z gruntem związanych. Jeżeli dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu (działki), na którym obiekt jest posadowiony. Jak wynika z opisu sprawy Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności dokonał 30 września 2016 r., dostawy nieruchomości w formie aportu. Przedmiotem aportu był własny budynek przemysłowy - Budynek załadunku odpadów flotacyjnych. Budynek jest trwale związany z gruntem, wybudowany został przez Spółkę w latach 1995-1997, na działce przeznaczonej pod zabudowę, będącej w użytkowaniu wieczystym. Budynek nie był przez Spółkę oddany w najem, dzierżawę oraz Spółka nie ponosiła wydatków na jego ulepszenie.
2016
30
lis

Istota:
Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkami produkcyjno-magazynowymi i biurowymi
Fragment:
W uzupełnieniu Wnioskodawca podał, że: Ad. 1a) Działka nr 173/6 (we wniosku z dnia 24 czerwca 2016 r. mylnie podano nr działki zabudowanej, planowanej do sprzedaży - jest 173/2, winna być 173/6) jest zabudowana poniższymi budynkami: budynek sklep, budynek portierni, budynek biura, budynek archiwum zakładowego, budynek hali produkcyjnej i magazynu surowców i wyrobów, budynek hali „ m. ”, budynek hali ciągarni drutów, budynek warsztatu, budynek transformatora. Ad. 1b) Wszystkie budynki posadowione na działce nr 173/6 są budynkami przemysłowymi i magazynowymi o klasyfikacji PKOB 1251. Ad. 1c) Wszystkie budynki posadowione na działce nr 173/6 są trwale związane z gruntem. Ad. 1d) Wnioskodawca poniósł wydatki na ulepszenie (przewyższające 30% wartości początkowej) poniższych budynków: remonty modernizujące (w tym wymiana spalonego dachu, naprawa ścian i podłóg): budynek biura do dnia 31 maja 2009 r., budynek archiwum zakładowego do dnia 31 maja 2009 r., budynek hali produkcyjnej i magazynu surowców i wyrobów do dnia 31 maja 2009 r. (ukończenie centralnego ogrzewania hali produkcyjnej nastąpiło 31 grudnia 2011 r.; w stosunku do wszystkich wydatków na remonty i modernizację Wnioskodawcy przysługiwało odliczenie podatku naliczonego VAT, albowiem związane było z czynnościami opodatkowanymi produkcji elektrod spawalniczych. Ad. 1e) Ulepszone budynki były wykorzystywane wyłącznie do czynności opodatkowanych, a termin 5-letni upłynie w dniu 31 grudnia 2016 r.
2016
30
lis

Istota:
Opodatkowanie sprzedaży przez Wnioskodawcę nieruchomości zabudowanej
Fragment:
Z tytułu najmu budynków Spółdzielnia odprowadza podatek VAT. Wymienione budynki: magazyn byłej piekarni i budynek po byłej piekarni nie są funkcjonalnie i technologicznie powiązane. W uzupełnieniu wniosku z 11 października 2016 r. wskazano, że: „ X ” Spółdzielnia w Ł. jest podatnikiem podatku VAT czynnym z tytułu odpłatnego świadczenia usług najmu i działalności handlowej detalicznej od 5 lipca 1993 r. Budynek produkcyjny i budynek magazynowy są budynkami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz w rozumieniu Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych wprowadzonej rozporządzeniem Rady ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. Oznaczenie PKOB dla budynku produkcyjnego to: sekcja 1, dział 12, grupa 125, klasa 1251, oznaczenie PKOB dla budynku magazynowego to: sekcja 1, dział 12, grupa 125, klasa 1252. Budynek produkcyjny i budynek magazynowy są trwale związane z gruntem. Budynki produkcyjny i magazynowy zostały wybudowane przez „ X ” Spółdzielnię w Ł. Pierwsze używanie dla potrzeb działalności Spółdzielni zarówno budynku produkcyjnego jak i magazynowego nastąpiło 10 października 1964 r. Wydatki na ulepszenie w zrozumieniu przepisów o podatku dochodowym nie przekroczyły 30% wartości początkowej wskazanych nieruchomości.
2016
30
lis

Istota:
Dotyczy prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem nieruchomości.
Fragment:
Poszczególne powierzchnie (lub lokale) Budynków zostały faktycznie przekazane najemcom po wydaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynków (tj. po 8/12 stycznia 2015 r.). Wydanie każdej powierzchni/lokalu zostało udokumentowane stosownym protokołem odbioru. Powyższe nie dotyczy trzech lokali które zostały przekazane najemcom odpowiednio 27 października 2014 r., 4 listopada 2014 r. oraz 18 grudnia 2014 r. (tj. jeszcze przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Budynków). Naniesienia zostały oddane do używania/na rzecz najemców równolegle do Budynków (tj. po wydaniu w dniach 8 i 12 stycznia 2015 r. pozwoleń na użytkowanie budynków). Po wybudowaniu Budynki/Naniesienia nie były przedmiotami istotnych ulepszeń (modernizacji) ze strony Sprzedającego, równowartych bądź przekraczających 30% ich wartości początkowej. Na przełomie lat 2015/2016 ulepszeniu poddany został budynek E. Ulepszenie polega na rozbudowie budynku i ma na celu powiększenie powierzchni zajmowanej przez jednego z najemców. Na moment sporządzenia niniejszego wniosku prace budowlane zostały zakończone – nie zostało jednak wydane pozwolenie na użytkowanie rozbudowanej części budynku (uzyskanie takiej decyzji przez Sprzedawcę stanowi jeden z warunków sfinalizowania transakcji zakupu Nieruchomości przez przez Wnioskodawcę).
2016
30
lis

Istota:
Zwolnienie z opodatkowania dochodu w związku z wydatkowaniem przychodu na zakup i montaż instalacji solarnej i elektrycznej.
Fragment:
W myśl art. 21 ust. 25 pkt 1) ww. ustawy za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki poniesione na: nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie, nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego, budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego - położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.
2016
30
lis

Istota:
W zakresie opodatkowania transakcji nabycia Nieruchomości oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego.
Fragment:
Z tego powodu w celu ustalenia zasady opodatkowania sprzedaży Przedmiotu Transakcji, kluczowe jest ustalenie zasad opodatkowania dostawy Budynku. Zgodnie z zasadą ogólną wynikającą z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli, lub ich części (zwolnienie fakultatywne, z opcją rezygnacji), z wyjątkiem gdy: dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata. Przy czym, na mocy art. 43 ust. 10 ustawy o VAT, podatnik może zrezygnować z powyższego zwolnienia od podatku i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części: (1) są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, oraz (2) złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części (oświadczenie musi zawierać imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy, planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części oraz adres budynku, budowli lub ich części - art. 43 ust. 11 ustawy o VAT).
2016
29
lis

Istota:
Opodatkowanie dostawy działki zabudowanej budynkami.
Fragment:
Budynek, którego budowa została ukończona w 2011 roku jest przedmiotem najmu od 1 stycznia 2012 roku do dnia dzisiejszego. Wnioskodawca planuje sprzedaż działki w całości wraz ze znajdującymi się na niej budynkami. Tak więc, mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że planowana dostawa budynku zakupionego w 2000 r. oraz budynku wytworzonego w 2011 r. nie będzie następować w ramach pierwszego zasiedlenia, w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, gdyż poszczególne budynki zostały oddane do użytkowania. Spełniony zostanie również drugi warunek umożliwiający zwolnienie obydwu budynków na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10, gdyż między pierwszym zasiedleniem a dostawą ww. budynków minął okres dłuższy niż 2 lata. W związku z powyższym dostawa budynku zakupionego w 2000 r. oraz budynku wytworzonego w 2011 r. będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Konsekwentnie sprzedaż gruntu na którym posadowione są ww. budynki – stosownie do art. 29a ust. 8 ustawy – będzie korzystać ze zwolnienia analogicznie jak sprzedaż ww. budynków. Zatem dostawa działki, na której znajdują się budynki korzystać będzie ze zwolnienia na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 w zw. z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT.
2016
29
lis

Istota:
Dotyczy zwolnienia od podatku VAT sprzedaży egzekucyjnej Nieruchomości należącej do dłużnika Spółki Jawnej obejmującej 4 działki zabudowane budynkami i budowlami.
Fragment:
(...) budynek restauracyjny oraz budynek stacji paliw (PKOB 1230), 1033/1, na której położona jest wiata stacji LPG (PKOB 1230), 1029/1, droga wewnętrzna (kostka polbrukowa) (PKOB 2112), 1514/4, droga wewnętrzna (kostka polbrukowa) (PKOB 2112), 1515/4, wiata stacji paliw (PKOB 1230), 1516/1, droga wewnętrzna (kostka polbrukowa) (PKOB 2112), 1579/1, droga wewnętrzna (kostka polbrukowa) (PKOB 2112), 1577/1, na której położona jest część budynku usługowego I (PKOB 1230), 1034/1, na której położona jest część budynku usługowego II (PKOB 1230), 670/1, na której położony jest budynek warsztatowy I oraz budynek warsztatowy II (PKOB 1252). Działką niezabudowaną jest działka 859/1, a jej przeznaczenie, wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego to: działka przeznaczona pod zabudowę usługowo-produkcyjną. Jeżeli chodzi o położone na Nieruchomościach obiekty budowlane, to: Na Nieruchomościach położone są następujące obiekty budowlane: i. budynki: budynek usługowy I, budynek usługowy II, budynek mieszkalny, budynek stacji paliw, budynek warsztatowy I, budynek warsztatowy II, budynek restauracji, ii. budowle: wiata stacji paliw, zespół zbiorników paliwowych, wiata stacji LPG, droga wewnętrzna - klasyfikację PKOB oraz umiejscowienie na działkach podano w pkt 7.
2016
29
lis

Istota:
Czy w razie ustanowienia prawa użytkowania wieczystego działki Y przez Miasto na rzecz Spółki oraz przeniesienia własności znajdujących się na niej naniesień, Spółka będzie uprawniona do kontynuowania przyjętego sposobu amortyzacji środka trwałego w postaci budynku, wskazanego w opisie zdarzenia przyszłego, jak również czy będzie zobowiązana do wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów odpisów już dokonanych?
Fragment:
Budynek ten został wzniesiony częściowo (ok. 5/6 części) na działce X a częściowo (ok. 1/6 części) na sąsiedniej działce Y (ten sam obręb). Obie działki stanowią własność Miasta wydzierżawioną na rzecz Spółki. Miasto nie uczestniczyło w wytworzeniu „ części ” budynku wzniesionego na jego gruncie, nie ponosiło również żadnych wydatków na jego ulepszenie. Budynek ten został przez Spółkę zakwalifikowany w całości jako środek trwały, od którego Wnioskodawca dokonuje odpisów amortyzacyjnych, które zalicza do kosztów uzyskania przychodów. Spółka zamierza przenieść na rzecz Miasta nakłady w postaci budowy budynku w części przypadającej na działkę Y. Następnie Miasto planuje ustanowić na rzecz Spółki prawo użytkowania wieczystego gruntu (w postaci działki Y) oraz przenieść na Spółkę własność znajdujących się tam naniesień (w postaci „ części ” budynku wzniesionego na działce Y) w drodze sprzedaży. Ustanowienie na rzecz Spółki prawa użytkowania wieczystego gruntu przez Miasto wymaga przeniesienia na Spółkę własności położonego na tym gruncie budynku. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm. dalej: „ updop ”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (...).
2016
28
lis

Istota:
Dotyczy zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT wniesienia przez Gminę w formie aportu budynku wraz z gruntem do Spółki z o.o. (budynek nie był wykorzystywany w działalności gospodarczej Gminy tj. nie był wykorzystywany do czynności opodatkowanych podatkiem VAT) oraz terminu wystawienia faktury dokumentującej wniesienie aportu do spółki z o.o.
Fragment:
Organu „ Wnioskodawca stwierdza we wniosku, że nie odliczał podatku naliczonego z faktur dotyczących zakupów związanych z budową budynku, ponieważ budynek nie był wykorzystywany do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Proszę zatem o wskazanie w jaki sposób i do jakich czynności przedmiotowy budynek był wykorzystywany? ”, Wnioskodawca odpowiedział, że budynek wykorzystywany był jako obiekt sieci wodociągowej, w którym zainstalowany jest zestaw hydroforowy. Gmina nie używała budynku na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Na pytanie tut. Organu „ Czy Wnioskodawca zawarł jakąkolwiek umowę dotyczącą np. administrowania, bieżącego utrzymania budynku z jakimkolwiek podmiotem, jeśli tak to jakim i jakie były warunki umowy? ”, Wnioskodawca odpowiedział, że Gmina nie zawarła żadnej umowy dot. przedmiotowego budynku. Dostawa budynku wraz z gruntem planowana jest w drugiej połowie 2016 r. Jednocześnie Wnioskodawca informuje, że we wniosku omyłkowo wskazano, że przedmiotowy budynek to budynek przepompowni ścieków podczas gdy prawidłowo powinno być - budynek przepompowni wody. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy aport gruntu, na którym posadowiony został budynek przepompowni, od których Gmina nie dokonywała odliczenia podatku naliczonego, (...)
2016
28
lis

Istota:
Zwolnienie od podatku VAT zbycia prawa użytkowania wieczystego działek gruntu zabudowanych budowlą i budynkami.
Fragment:
Przedmiotem niniejszej interpretacji jest również kwestia opodatkowania podatkiem VAT dostawy prawa użytkowania wieczystego gruntu działki nr 3... zabudowanej pięcioma budynkami. Z opisu sprawy wynika, że działka o numerze 3... zabudowana jest pięcioma budynkami. Budynki zostały wybudowane w latach 60-tych. Posadowione na przedmiotowej działce pięć budynków stanowią budynki w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane. Są trwale z gruntem związane. Budynki posiadają następujące symbole PKOB: budynek administracyjny – 1220, budynek łaźni -1251, budynek warsztatów – 1251, budynek garaży samochodowych -1242, budynek przepompowni – 1251. Budynki były wykorzystywane na cele działalności gospodarczej. Wnioskodawca w odniesieniu do działki i budynków nie miał prawa do odliczenia przy ich zakupie. Tylko na budynek administracyjno-biurowy poniesiono wydatki na ulepszenie powyżej 30% w 2006 r. Budynek był wykorzystywany do czynności opodatkowanych powyżej 5 lat. Odnosząc się do opodatkowania dostawy czterech budynków należy stwierdzić, że w analizowanym przypadku w stosunku do czterech budynków tj. budynku łaźni, budynku warsztatów, budynku garaży samochodowych oraz budynku przepompowni doszło już do ich pierwszego zasiedlenia bowiem budynki zostały wybudowane w latach 60-tych i były wykorzystywane na cele działalności gospodarczej.
2016
28
lis

Istota:
Opodatkowanie podatkiem VAT sprzedaży budynku gastronomiczno-noclegowego
Fragment:
Jednocześnie Wnioskodawca podał we wniosku, że wydatki poniesione na ulepszenie budynku nie przekroczyły 30% jego wartości początkowej. W związku z powyższym stwierdzić należy, że planowana przez Wnioskodawcę dostawa budynku gastronomiczno-hotelowego nie zostanie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia oraz pomiędzy pierwszym zasiedleniem a planowaną dostawą nie upłynie okres krótszy niż 2 lata. Spełnione tym samym zostały warunki do zastosowania zwolnienia od podatku VAT dla planowanej dostawy na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Zauważyć należy, że jako przepisy mające być przedmiotem interpretacji Wnioskodawca wskazał art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, jednak w sytuacji zwolnienia od podatku VAT planowanej dostawy budynku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, badanie przesłanek dla zwolnienia planowanej dostawy budynku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT stało się bezzasadne. W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, że nie mieliśmy do czynienia z pierwszym zasiedleniem oraz że mamy do czynienia ze zwolnieniem sprzedaży z podatku VAT ponieważ dostawa budynku nie korzystała pierwotnie z możliwości odliczenia podatku VAT i ulepszenia nie przekroczyły 30% wartości pierwotnej budynku (tym samym spełnione zostały warunki określone w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT) należało uznać za nieprawidłowe.
2016
28
lis

Istota:
Planowana dostawa działki będzie obejmowała wyłącznie grunt. Posadowiony na działce budynek na moment dokonywania dostawy nie będzie stanowić własności Gminy. Budynek stanowi własność dzierżawcy. Tym samym budynku nie będzie można traktować jako części składowej nieruchomości będącej przedmiotem zbycia przez Gminę.
Fragment:
Nakłady na budynek gospodarczy usytuowany na działce przeznaczonej do sprzedaży stanowią własność nabywającego. Budynek ten został wybudowany w latach 90-tych z jego środków własnych, jako obiekt związany z produkcją rolną, aktualnie spełniający funkcje budynku gospodarczo-garażowego. Budynek nie figuruje w księgach środków trwałych Wnioskodawcy. Budynek został wzniesiony bez wiedzy Gminy. Budynek stanowi własność dzierżawcy, który aktualnie zamierza nabyć ten grunt. Przyszły nabywca użytkował działkę nr 589 przeznaczoną do sprzedaży na podstawie umowy dzierżawy od 10 maja 2011 r. do dnia 31 marca 2016 r. Budynek cały czas był we władaniu tej osoby. Przed dostawą działki Gmina nie wejdzie w ekonomiczne posiadanie zlokalizowanego na jej terenie budynku. Gmina nigdy nie władała przedmiotowym budynkiem. Biorąc pod uwagę przywołane przepisy oraz opis zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że planowana dostawa działki nr X będzie obejmowała wyłącznie grunt. Posadowiony na działce budynek na moment dokonywania dostawy nie będzie stanowić własności Gminy. Budynek stanowi własność dzierżawcy. Tym samym budynku nie będzie można traktować jako części składowej nieruchomości będącej przedmiotem zbycia przez Gminę.
2016
28
lis

Istota:
Zwolnienie z podatku VAT dostawy prawa uzytkowania wieczystego gruntu wraz z budynkiem biurowo-uslugowym
Fragment:
Daty kolejnych umow najmu budynku biurowo-uslugowego po 2009 r., 01.12.2010 - 24.10.2011 - calosc budynku, 02.11.2011 - 30.11.2012 - calosc budynku, 01.12.2012 - 31.08.2015 ? parter, 01.01.2014 do nadal - pietro. Obecnie Wnioskodawca zamierza sprzedac wynajmowana nieruchomosc wraz z prawem wieczystego uzytkowania gruntu. Tak wiec majac powyzsze na uwadze stwierdzic nalezy, ze planowana dostawa budynku handlowo-uslugowego nie bedzie nastepowac w ramach pierwszego zasiedlenia, w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, gdyz do pierwszego zasiedlenia przedmiotowego budynku, po ulepszeniu tego budynku w wysokosci przekraczajacej 30% wartosci poczatkowej, doszlo w sytuacji kiedy to budynek byl wynajety w calosci po ulepszeniu. Spelniony zostanie rowniez drugi warunek umozliwiajacy zwolnienie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10, gdyz miedzy pierwszym zasiedleniem a dostawa ww. budynku minal okres dluzszy niz 2 lata. W zwiazku z powyzszym dostawa przedmiotowego budynku biurowo uslugowego bedzie mogla korzystac ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Kwestie opodatkowania dostawy gruntu, na ktorym posadowione sa budynki i budowle rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy, stosownie do ktorego, w przypadku dostawy budynkow lub budowli trwale z gruntem zwiazanych albo czesci takich budynkow lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrebnia sie wartosci gruntow.
2016
28
lis

Istota:
W zakresie opodatkowania dostawy części mieszkalnej budynku i części budynki przeznaczonej i wykorzystywanej na wynajem.
Fragment:
Wnioskodawca rozpoczął budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z pokojami pod wynajem. Na początku miały być wynajmowane 4 pokoje, w chwili obecnej wynajmowanych jest 7 pokoi. Cel ten został zrealizowany. Budynek wykorzystywano zgodnie z pierwotnym zamierzeniem. Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie budynku. Wykonywał jedynie bieżące remonty nie wyższe niż 30 wartości początkowej budynku. Budynek mieszkalny z pokojami pod wynajem nigdy nie był przedmiotem najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze. W przedmiotowym budynku nie istnieją lokale mieszkalne będące przedmiotem odrębnej własności. Pismem z 12 lipca 2016 r. Wnioskodawca uzupełnił zdarzenie przyszłe następująco: Pierwsze zajęcie (używanie) 47% części powierzchni budynku stanowiącej część mieszkalna nastąpiła z dniem 1 stycznia 2004 r. W budynku nie ma takich części, które byłyby wykorzystywane w sposób inny niż na cele mieszkalne, bądź na cele wynajmu lokali. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w związku z planowaną sprzedażą nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym z pokojami pod wynajem powstanie zobowiązanie w podatku od towarów i usług? Stanowisko Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowane w piśmie z 12 lipca 2016 r.): Sprzedaż ta będzie korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10.
2016
28
lis

Istota:
W zakresie opodatkowania dostawy budynku użytkowego wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu
Fragment:
Pierwsze zajęcie budynku nastąpiło po zakończeniu budowy w 1967 r. Do 1995 r. w budynku tym prowadzony był sklep spożywczo-przemysłowy, następnie w okresie od 1 czerwca 1995 r. do 1 czerwca 2004 r. oraz od 4 stycznia 2005 r. do 31 sierpnia 2015 r. budynek był dzierżawiony. Po rozwiązaniu umowy dzierżawy budynek nie jest wykorzystywany do żadnej działalności. Od 1983 r. nie ponoszono wydatków na ulepszenie w/w budynku w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, które byłyby równe lub wyższe 30% wartości początkowej budynku. Z powyższego wynika, że dostawa ww. budynku nie będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, a pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą upłynie okres dłuższy niż dwa lata. W świetle powyższego sprzedaż budynku spełniać będzie przesłanki do zastosowania zwolnienia od podatku w oparciu o przepis art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Konsekwentnie sprzedaż gruntu będącego w użytkowaniu wieczystym, na którym posadowiony jest ww. budynek – stosownie do art. 29a ust. 8 ustawy – będzie korzystać ze zwolnienia analogicznie jak sprzedaż ww. budynku. Zatem dostawa ww. budynku wraz z gruntem będącym w użytkowaniu wieczystym korzystać będzie ze zwolnienia na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 w zw. z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT.
2016
28
lis

Istota:
Odliczenia oraz korekty podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych w proporcji jaką stanowi część mieszkalna w stosunku do całego budynku
Fragment:
Od października 2015 r. prowadzi ponadto inwestycję utwardzania drogi do budynku oraz placu manewrowego wokół budynku, a w listopadzie 2015 r. rozpoczął wznoszenie stacji transformatorowej. Wnioskodawca wskazał, że budynek produkcyjno-magazynowo-biurowy, droga do budynku oraz stacja transformatorowa będą stanowiły budynki oraz budowle w rozumieniu prawa budowlanego: 1220 – pomieszczenia biurowe, 1251 – hala produkcyjna, 1252 – hala magazynowa, 1110 – pomieszczenia mieszkalne, 2224 – transformator. Z treści wniosku wynika ponadto, że wznoszony budynek ma 3 kondygnacje. Wspólnicy zamierzają trzecią kondygnację przeznaczyć na własne cele mieszkalne, która będzie stanowić 10% całej powierzchni budynku, natomiast pozostałe 90% budynku spółka przeznaczy na działalność gospodarczą. Na adaptację piętra przeznaczonego na cele mieszkaniowe nie poniesiono jeszcze wydatków, poniesiono natomiast na budowę budynku jako całości. Na wszystkich fakturach dokumentujących zakupy jako nabywca figuruje spółka. Plac manewrowy, droga dojazdowa, droga wokół budynku wraz z posesją prowadzone są jako jedna inwestycja. Ponadto Wnioskodawca wskazał, że zmiana przeznaczenia części budynku produkcyjno-magazynowo-biurowego nie wpłynie znacząco na sposób używania drogi, placu manewrowego oraz stacji transformatorowej, na część mieszkalną zostanie przeznaczone około 2%, pozostałe 98% na działalność gospodarczą.
2016
28
lis

Istota:
Odpłatne zbycie udziałów przysługujących Wnioskodawcy w ustanowionym prawie użytkowania wieczystego oraz samodzielnych lokalach prawnie niewyodrębnionych, znajdujących się w budynku na przedmiotowej nieruchomości oraz udziałów w częściach wspólnych budynku oraz planowana sprzedaż udziału działki, dokonane przed upływem pięciu lat od końca roku kalendarzowego, w którym ustanowiono na rzecz Wnioskodawcy prawo użytkowania wieczystego gruntu, tj. wydano na Jego rzecz ostateczną decyzję administracyjną o ustanowieniu prawa użytkowania wieczystego gruntu, a następnie orzeczono przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, stanowi źródło przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegające opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym na zasadach określonych w art. 30e ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r. Jednakże należy wskazać, że dochód ten może korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w części w jakiej zostanie wydatkowany, nie później niż w okresie 2 lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpił odpłatne zbycie na cele mieszkaniowe, określone w art. 21 ust. 25.
Fragment:
Zgodnie z art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki poniesione na: nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie, nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego, budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego. - położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.
2016
28
lis
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Budynek
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.