Budynek | Interpretacje podatkowe

Budynek | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to budynek. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zwolnienia od podatku sprzedaży nieruchomości zabudowanej.
Fragment:
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy: dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim; pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata. Zgodnie natomiast z przepisem art. 2 pkt 14 ustawy o podatku od towarów i usług przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich: wybudowaniu lub ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej. Z uwagi na to, że budynek jest przedmiotem najmu należy uznać, iż z chwilą oddania go w posiadanie zależne na podstawie umowy najmu tj. w sierpniu 2007 r. nastąpiło jego pierwsze zasiedlenie w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy. Zbycie budynku niewątpliwie będzie mieć miejsce po upływie 2 lat od pierwszego zasiedlenia, gdyż oddanie budynku w najem nastąpiło w 2007 r. a zatem wobec powyższego należy przyjąć, iż zbycie przedmiotowego budynku będzie podlegało zwolnieniu od opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.
2017
23
lut

Istota:
Zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy sprzedaży zabudowanej działki nr 1167/2, 1167/5, 1167/6, 1167/8 i 1167/10 oraz możliwości rezygnacji z ww. zwolnienia.
Fragment:
Działka nr 1167/5 jest zabudowana: budynkiem biurowym (symbol PKOB-1220, nazwa grupowania: budynki biurowe, wyszczególnienie; budynki wykorzystywane jako miejsca pracy dla działalności biura i lokali administracyjnych) - obiekt trwale związany z gruntem; budynkiem garaży i zadaszonego parkingu (symbol PKOB 1242, nazwa grupowania: budynki garaży wyszczególnienie: garaże i zadaszone parkingi) - obiekt trwale związany z gruntem; budynkiem magazynowym (symbol PKOB - 1252 - zbiorniki, silosy i budynki magazynowe wyszczególnione jako powierzchnie magazynowe) - obiekt trwale związany z gruntem. Wszystkie powyżej wskazane budynki znajdujące się na działce nr 1167/5 zostały nabyte wraz z gruntem dnia 21 sierpnia 2000 r. na mocy umowy sprzedaży zawartej w formie aktu notarialnego nr Rep. A .... Na pozostałej części powierzchni działki nr 1167/5, poza zabudową budynkami lub budowlami wskazanymi powyżej, zabudowane są: drogi dojazdowe, plac manewrowy i miejsca postojowe. Powierzchnie te pokryte są nawierzchnią bitumiczną asfaltową trwale związaną z gruntem oraz otoczone ogrodzeniem trwale związanym z gruntem. Powierzchnie służą do obsługi wszystkich obiektów (budynków i budowli) zlokalizowanych na działkach obejmujących nieruchomość ujętą w księdze wieczystej nr ..., stanowią odrębny obiekt inwentarzowy o symbolu PKOB-2420, nazwa grupowania: obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, wyszczególnienie: obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane.
2017
23
lut

Istota:
Zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy sprzedaży zabudowanej działki nr 1184/16, 1184/18, 1184/19 i 1184/20 oraz możliwości rezygnacji z ww. zwolnienia
Fragment:
Działka nr 1167/5 jest zabudowana: budynkiem biurowym (symbol PKOB-1220, nazwa grupowania: budynki biurowe, wyszczególnienie; budynki wykorzystywane jako miejsca pracy dla działalności biura i lokali administracyjnych) - obiekt trwale związany z gruntem; budynkiem garaży i zadaszonego parkingu (symbol PKOB 1242, nazwa grupowania: budynki garaży wyszczególnienie: garaże i zadaszone parkingi) - obiekt trwale związany z gruntem; budynkiem magazynowym (symbol PKOB - 1252 - zbiorniki, silosy i budynki magazynowe wyszczególnione jako powierzchnie magazynowe) - obiekt trwale związany z gruntem. Wszystkie powyżej wskazane budynki znajdujące się na działce nr 1167/5 zostały nabyte wraz z gruntem dnia 21 sierpnia 2000 r. na mocy umowy sprzedaży zawartej w formie aktu notarialnego nr Rep. ..... Na pozostałej części powierzchni działki nr 1167/5, poza zabudową budynkami lub budowlami wskazanymi powyżej, zabudowane są: drogi dojazdowe, plac manewrowy i miejsca postojowe. Powierzchnie te pokryte są nawierzchnią bitumiczną asfaltową trwale związaną z gruntem oraz otoczone ogrodzeniem trwale związanym z gruntem. Powierzchnie służą do obsługi wszystkich obiektów (budynków i budowli) zlokalizowanych na działkach obejmujących nieruchomość ujętą w księdze wieczystej nr ...., stanowią odrębny obiekt inwentarzowy o symbolu PKOB-2420, nazwa grupowania: obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, wyszczególnienie: obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane.
2017
23
lut

Istota:
Dostawa przedmiotowego budynku będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 43 ust. 7a ustawy.
Fragment:
Warunek ten w istocie doprowadza do sztucznego różnicowania sytuacji podmiotu gospodarczego, który po wybudowaniu budynku część oddał w najem a część budynku wykorzystywał na potrzeby własnej działalności gospodarczej albowiem w obydwóch przypadkach doszło do korzystania z budynku. W pozostałym zaś zakresie należy dokonać wykładni prounijnej art. 2 pkt 14 lit. a) ustawy o VAT i skorygować treść w następujący sposób: pod pojęciem pierwszego zasiedlenia – rozumie się przez to użytkowanie przez pierwszego nabywcę lub użytkownika budynków, budowli lub ich części, po ich wybudowaniu ”. Jak wynika z powyższego „ pierwsze zasiedlenie ” budynku (po jego wybudowaniu) należy rozumieć szeroko jako pierwsze zajęcie budynku, używanie, w tym również na potrzeby własnej działalności gospodarczej. Powyższa kwestia przedstawia się inaczej, w sytuacji gdy budynek został ulepszony, a wydatki na ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej obiektu. Wówczas bowiem aby nastąpiło pierwsze zasiedlenie budynku – zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy w zw. z art. 12 ust. 2 zdanie drugie Dyrektywy 2006/112/WE – musi dojść do oddania obiektu po ulepszeniu do użytkowania w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu (np. w najem).
2017
22
lut

Istota:
Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości zabudowanej dokonywanej w trybie egzekucji komorniczej.
Fragment:
Budynek nie jest oddany do użytkowania. W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że dłużnik nabył nieruchomość zgodnie z zapisem w akcie notarialnym w postaci działek niezabudowanych. przy wybudowaniu/nabyciu budynku dłużnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Budynek, który jest przedmiotem egzekucji został sklasyfikowany wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) do klasy 1122, obejmującej „ Budynki o trzech i więcej mieszkaniach ”. Ponadto, ww. budynek to obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Wobec powyższego stanowi budynek w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. W przedmiotowym budynku znajduje się 28 lokali mieszkalnych oraz 5 lokali użytkowych, jednak nie zostały one wyodrębnione poprzez założenie osobnych ksiąg wieczystych. W konsekwencji powyższego, sprzedaży będzie podlegał cały budynek. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. W myśl uchwały Sądu Najwyższego z dnia 15 grudnia 2006 r., sygn. III CZP 115/06 obowiązkiem komornika jest zadbanie, żeby w cenie oszacowania, cenie wywołania i sumie ulegającej podziałowi po ewentualnej licytacji bądź po przejęciu nieruchomości przez wierzyciela na własność został uwzględniony podatek od towarów i usług.
2017
18
lut

Istota:
W związku ze sprzedażą budynku usługowo-mieszkalnego wraz z gruntem Wnioskodawczyni nie będzie działała w charakterze podatnika podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy.
Fragment:
Stosownie do treści art. 12 ust. 1 cytowanej Dyrektywy, państwa członkowskie mogą uznać za podatnika każdego, kto okazjonalnie dokonuje transakcji związanej z działalnością, o której mowa w art. 9 ust. 1 akapit drugi, w szczególności jednej z następujących transakcji: dostawa budynku lub części budynku oraz związanego z nim gruntu, przed pierwszym zasiedleniem; dostawa terenu budowlanego. Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści przywołanych przepisów prawa, prowadzi do wniosku, że w związku ze sprzedażą budynku usługowo-mieszkalnego wraz z gruntem nie będzie działała Pani w charakterze podatnika podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy. Z treści wniosku wynika, że przedmiotem sprzedaży będzie budynek usługowo-mieszkalnego wraz z gruntem w którym na parterze budynku znajduje się część usługowa na którą składa się lokal usługowy, WC i pomieszczenie techniczne. Lokal użytkowy ten wykorzystywany był przez Pani męża – zarejestrowanego podatnika VAT czynnego – w prowadzonej działalności gospodarczej. Zatem należy uznać, że lokal ten stanowi składnik majątku przedsiębiorstwa męża, w związku z tym w odniesieniu do tej części budynku nie będzie Pani działać w charakterze podatnika, a podatnikiem z tytułu przedmiotowej czynności będzie mąż. W odniesieniu do zbycia części mieszkalnej budynku znajdującej się na piętrze należy zauważyć, że z okoliczności faktycznych sprawy wynika, że część ta służy zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych oraz nie była przedmiotem najmu.
2017
18
lut

Istota:
W zakresie możliwości zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej do amortyzacji wskazanego we wniosku budynku hotelu
Fragment:
Intensywne prace budowlane rozpoczęto w 2012 r. i ukończono w 2013 r., budynek uznano za środek trwały w 2013 r., budynek został zaklasyfikowany wg KŚT pod symbolem 109 Hotele, budynek został wybudowany przez poprzednich właścicieli w latach 70-80-tych w stanie surowym i w takiej postaci (niezamieszkany) został zakupiony w 2005 r. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w zaistniałej sytuacji mogą zastosować indywidualną stawkę do amortyzacji budynku hotelu w wysokości 10% rocznego odpisu amortyzacyjnego, liczonego od wartości 3.523.000 zł lub ewentualnie 5%? Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 22j ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy mogą ustalić stawki amortyzacyjne dla używanych lub ulepszonych środków trwałych. W przypadku hotelu zostały spełnione następujące warunki: budynek hotelu należy do kategorii grupy środków trwałych KŚT 109 – a więc spełnia kryteria, budynek hotelu został ulepszony – wartość ulepszenia przewyższyła wielokrotnie jego wartość początkową, budynek został wprowadzony do ewidencji środków trwałych po raz pierwszy przez Wnioskodawcę. W związku z powyższym, w ocenie Wnioskodawcy, właściwą stawką amortyzacji budynku hotelu będzie stawką 10% lub 5% w skali roku.
2017
18
lut

Istota:
Stawka podatku VAT przy sprzedaży domu jednorodzinnego.
Fragment:
Zgodnie z ww. rozporządzeniem, w dziale 11 sklasyfikowane zostały budynki mieszkalne. Dział ten obejmuje następujące grupy budynków: grupa 111 – Budynki mieszkalne jednorodzinne, grupa 112 – Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe, grupa 113 – Budynki zbiorowego zamieszkania. Zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu, budynki mieszkalne są to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. W przypadkach, gdy mniej niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele mieszkalne, budynek taki klasyfikowany jest jako niemieszkalny, zgodnie z jego przeznaczeniem. Należy zauważyć, że budynek mieszkalny jednorodzinny, zgodnie z art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), to budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.
2017
18
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku dostawy budynku mieszkalnego (rok budowy 1931) wraz z częścią działki pod tym budynkiem.
Fragment:
(...) budynek nr 3 o pow. użytkowej 5.062,60 m 2 , dwukondygnacyjny budynek biurowy – budynek nr 4 o pow. użytkowej 480 m 2 , dwukondygnacyjny budynek magazynowo-produkcyjny z rampą załadunkową oraz pomieszczeniami wystawowymi – budynek nr 5 o pow. użytkowej 3.621,80 m 2 , jednokondygnacyjny budynek produkcyjno-magazynowy – budynek nr 6 o pow. użytkowej 696,90 m 2 , budynek stacji transformatorowo-rozdzielczej – budynek nr 7 o pow. użytkowej 40 m 2 , jednokondygnacyjna wiata magazynowa – budynek murowany pokryty blachą trapezową – budynek nr 8/9 o pow. użytkowej 447 m 2 , budynek hali produkcyjno-magazynowej w części dwukondygnacyjnej – budynek nr 10 o pow. użytkowej 7.200 m 2 , jednokondygnacyjna hala magazynowa – budynek nr 11 o pow. użytkowej 2.069,50 m 2 , jednokondygnacyjna hala magazynowa – budynek nr 12 o pow. użytkowej 2.763,90 m 2 , jednokondygnacyjny budynek magazynowo-warsztatowy – budynek nr 13 o pow. użytkowej 543 m 2 , jednokondygnacyjny budynek magazynowy – budynek nr 14 o pow. użytkowej 787,50 m 2 , budynek kotłowni niskoparametrowej na paliwo stałe – budynek nr 15 o pow. użytkowej 79,70 m 2 , parterowy budynek mieszkalny z przybudówką gospodarczą o pow. użytkowej 80 m 2 , za łączną cenę 7.320.847,00 zł netto. 2.
2017
18
lut

Istota:
Opodatkowanie sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z posadowionymi budynkami.
Fragment:
W przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu (art. 29a ust. 8 ustawy). Z ww. przepisu wynika, że grunty zabudowane podlegają opodatkowaniu według stawki właściwej dla obiektu budowlanego, który się na nim znajduje. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku jak przy dostawie budynków lub budowli trwale z nim związanych. Jeżeli dostawa budynków lub budowli korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu, na którym obiekt jest posadowiony. Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści powołanych regulacji prawnych prowadzi do stwierdzenia, że planowana sprzedaż budynków wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu, będzie czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Z opisu okoliczności sprawy nie wynika aby budynki posadowione na gruncie wykorzystywane były wyłącznie na cele osobiste dłużnika. Ponadto nieruchomość była wykorzystywana w prowadzonej przez dłużnika działalności gospodarczej. Niezasadne byłoby zatem uznanie, że nieruchomość stanowi jego majątek osobisty.
2017
15
lut

Istota:
Zwolnienia od podatku czynności sprzedaży nieruchomości zabudowanej drewnianymi domkami campingowymi.
Fragment:
Warunek ten w istocie doprowadza do sztucznego różnicowania sytuacji podmiotu gospodarczego, który po wybudowaniu budynku część oddał w najem a część budynku wykorzystywał na potrzeby własnej działalności gospodarczej albowiem w obydwóch przypadkach doszło do korzystania z budynku. W pozostałym zaś zakresie należy dokonać wykładni prounijnej art. 2 pkt 14 lit. a) ustawy o VAT i skorygować treść w następujący sposób: pod pojęciem pierwszego zasiedlenia – rozumie się przez to użytkowanie przez pierwszego nabywcę lub użytkownika budynków, budowli lub ich części, po ich wybudowaniu ”. Jak wynika z powyższego „ pierwsze zasiedlenie ” budynku (po jego wybudowaniu) należy rozumieć szeroko jako pierwsze zajęcie budynku, używanie, w tym również na potrzeby własnej działalności gospodarczej. Powyższa kwestia przedstawia się inaczej, w sytuacji gdy budynek został ulepszony, a wydatki na ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej obiektu. Wówczas bowiem aby nastąpiło pierwsze zasiedlenie budynku – zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy w zw. z art. 12 ust. 2 zdanie drugie Dyrektywy 2006/112/WE – musi dojść do oddania obiektu po ulepszeniu do użytkowania w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu (np. w najem).
2017
15
lut

Istota:
Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości zabudowanej w trybie egzekucji komorniczej.
Fragment:
Warunek ten w istocie doprowadza do sztucznego różnicowania sytuacji podmiotu gospodarczego, który po wybudowaniu budynku część oddał w najem a część budynku wykorzystywał na potrzeby własnej działalności gospodarczej albowiem w obydwóch przypadkach doszło do korzystania z budynku. W pozostałym zaś zakresie należy dokonać wykładni prounijnej art. 2 pkt 14 lit. a) ustawy o VAT i skorygować treść w następujący sposób: pod pojęciem pierwszego zasiedlenia – rozumie się przez to użytkowanie przez pierwszego nabywcę lub użytkownika budynków, budowli lub ich części, po ich wybudowaniu ”. Jak wynika z powyższego „ pierwsze zasiedlenie ” budynku (po jego wybudowaniu) należy rozumieć szeroko jako pierwsze zajęcie budynku, używanie, w tym również na potrzeby własnej działalności gospodarczej. Powyższa kwestia przedstawia się inaczej, w sytuacji gdy budynek został ulepszony, a wydatki na ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej obiektu. Wówczas bowiem aby nastąpiło pierwsze zasiedlenie budynku – zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy w zw. z art. 12 ust. 2 zdanie drugie Dyrektywy 2006/112/WE – musi dojść do oddania obiektu po ulepszeniu do użytkowania w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu (np. w najem).
2017
15
lut

Istota:
Opodatkowanie sprzedaży, nieruchomości zabudowanej dokonywanej w trybie egzekucji komorniczej.
Fragment:
Warunek ten w istocie doprowadza do sztucznego różnicowania sytuacji podmiotu gospodarczego, który po wybudowaniu budynku część oddał w najem a część budynku wykorzystywał na potrzeby własnej działalności gospodarczej albowiem w obydwóch przypadkach doszło do korzystania z budynku. W pozostałym zaś zakresie należy dokonać wykładni prounijnej art. 2 pkt 14 lit. a) ustawy o VAT i skorygować treść w następujący sposób: pod pojęciem pierwszego zasiedlenia – rozumie się przez to użytkowanie przez pierwszego nabywcę lub użytkownika budynków, budowli lub ich części, po ich wybudowaniu ”. Jak wynika z powyższego „ pierwsze zasiedlenie ” budynku (po jego wybudowaniu) należy rozumieć szeroko jako pierwsze zajęcie budynku, używanie, w tym również na potrzeby własnej działalności gospodarczej. Powyższa kwestia przedstawia się inaczej, w sytuacji gdy budynek został ulepszony, a wydatki na ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej obiektu. Wówczas bowiem aby nastąpiło pierwsze zasiedlenie budynku – zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy w zw. z art. 12 ust. 2 zdanie drugie Dyrektywy 2006/112/WE – musi dojść do oddania obiektu po ulepszeniu do użytkowania w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu (np. w najem).
2017
14
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie dostawy budynku i gruntów niezabudowanych.
Fragment:
Zgodnie z art. 43 ust. 11 ustawy oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać: imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy; planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części; adres budynku, budowli lub ich części. Tak więc ustawodawca daje podatnikom, dokonującym dostawy budynków spełniających przesłanki do korzystania ze zwolnienia od podatku wskazanego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy – po spełnieniu określonych warunków – możliwość rezygnacji ze zwolnienia i opodatkowania transakcji na zasadach ogólnych. Powyższe prawo zostało zawężone tylko do rezygnacji ze zwolnienia wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Należy ponadto wskazać, że kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy, zgodnie z którym w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. W świetle tego przepisu, przy sprzedaży budynków lub budowli, dokonywanej wraz z dostawą gruntu, na którym są one posadowione, grunt dzieli byt prawny budynków w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku, jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale z gruntem związanych.
2017
10
lut

Istota:
Powstanie obowiązku podatkowego z tytułu sprzedaży budynku dwurodzinnego.
Fragment:
Dz.U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.) – nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Z treści art. 48 Kodeksu cywilnego wynika, że z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane. Grunty stanowiące odrębny przedmiot własności są więc z natury swej nieruchomościami, budynki natomiast lub ich części trwale z gruntem związane są częścią składową nieruchomości zgodnie z zasadą superficies solo cedit, w myśl której własność nieruchomości gruntowej rozciąga się na budynki lub ich części, które stały się częścią składową nieruchomości. Z powyższych przepisów wynika, że budynek lub jego część trwale związany z gruntem jako część składowa gruntu nie może być przedmiotem odrębnej własności. Dlatego też w omawianej sprawie sprzedaż nieruchomości obejmować będzie zarówno zbycie gruntu, jak i znajdującego się na nim budynku mieszkalnego. Zgodnie z powyższymi wyjaśnieniami, nie można więc traktować, w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym, jak również Kodeksu cywilnego, odrębnie sprzedaży gruntu oraz sprzedaży znajdującego się na nim budynku.
2017
9
lut

Istota:
Czy należy opodatkować podatkiem od towarów i usług sprzedaż nieruchomości opisanej w stanie faktycznym przy likwidacji Spółki?
Fragment:
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy: dostawa dokonywana jest w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawa budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż dwa lata. Przez pierwsze zasiedlenie – zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy – rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich: wybudowaniu lub ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej. Wskazać należy, że Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 14 maja 2015 r., sygn. akt I FSK 382/14 stwierdził, że pojęcie pierwszego zasiedlenia należy rozumieć szeroko jako używanie przez pierwszego nabywcę lub użytkownika budynków, budowli lub ich części, po ich wybudowaniu. Zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy, w przypadku dostawy budynków, budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści przywołanych przepisów prawa, przy uwzględnieniu wniosków płynących z ww. wyroku, prowadzi do stwierdzenia, że – wbrew stanowisku Spółki – zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług, nie miało zastosowania do całości przedmiotu dostawy.
2017
9
lut

Istota:
Zwolnienie od podatku sprzedaży nieruchomości.
Fragment:
Spółdzielnia Pracy „ ... ” użytkowała ten budynek do 14 grudnia 1993r. budynek murowany - produkcyjny I kondygnacyjny, o kubaturze 6730 metrów sześciennych ... Spółdzielnia Pracy „ ... ” użytkowała ten budynek do 14 grudnia 1993r. budynek murowany produkcyjno-administracyjno-socjalny IV kondygnacyjny, o kubaturze 5323 metrów sześciennych ... Spółdzielnia Pracy „ ... ” użytkowała ten budynek do 14 grudnia 1993r. budynek murowany, stanowiący portiernię, o powierzchni użytkowej 15,17 metrów kwadratowych, o kubaturze 39,5 metrów sześciennych ... Spółdzielnia Pracy „ ... ” użytkowała ten budynek do 14 grudnia 1993r. Na pytanie tut. Organu (pytanie nr 12) „ Czy do czasu sprzedaży nastąpiło/nastąpi pierwsze zajęcie (używanie) budynków? ” Wnioskodawca wskazał, że: barak murowany - produkcyjny, o kubaturze 324 metrów sześciennych, o powierzchni użytkowej 108 metrów kwadratowych Tak nastąpiło zajęcie (używanie) budynku. budynek murowany - produkcyjny I kondygnacyjny, o kubaturze 6730 metrów sześciennych Tak nastąpiło zajęcie (używanie) budynku. budynek murowany produkcyjno-administracyjno-socjalny IV kondygnacyjny, o kubaturze 5323 metrów sześciennych Tak nastąpiło zajęcie (używanie) budynku. budynek murowany, stanowiący portiernię, o powierzchni użytkowej 15,17 metrów kwadratowych, o kubaturze 39,5 metrów sześciennych Tak nastąpiło zajęcie (używanie) budynku.
2017
4
lut

Istota:
Dotyczy opodatkowania dostawy gruntów (dwóch geodezyjnie wyodrębnionych działek) zabudowanych budynkiem wczasowym.
Fragment:
Odnosząc się do opodatkowania dostawy budynku wczasowego należy zauważyć, że w sytuacji gdy budynek został ulepszony, a wydatki na ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej obiektu, do pierwszego zasiedlenia nie doszło wskutek użycia (wykorzystania) budynku w prowadzonej działalności. W takim bowiem przypadku dla rozstrzygnięcia czy nastąpiło pierwsze zasiedlenie danego budynku istotne znaczenie ma kwestia oddania budynku po ulepszeniu do użytkowania w ramach czynności podlegających opodatkowaniu (np. najem). W przedmiotowej sprawie ww. budynek został w latach 2006-2010 ulepszony w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym w kwocie przekraczającej 30% wartości początkowej tego budynku. Od wydatków na ulepszenia Wnioskodawca odliczył częściowo podatek - Wnioskodawca prowadzi sprzedaż mieszaną, tj. opodatkowaną - pobyty wczasowe oraz zwolnioną turnusy rehabilitacyjne. Jednocześnie Wnioskodawca wskazał, że budynek ten nie był dzierżawiony i oddawany w najem ani wykorzystywany w żaden sposób przez osoby trzecie, był wykorzystywany wyłącznie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. W związku z powyższym planowana dostawa budynku dokonana będzie w ramach pierwszego zasiedlenia gdyż w odniesieniu do ww. budynku po ulepszeniu wyższym niż 30% wartości początkowej budynku nie nastąpiło pierwsze zasiedlenie w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT. Zatem dostawa budynku nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.
2017
4
lut

Istota:
Zasady opodatkowania aportu nieruchomości.
Fragment:
Na działce nr 1263 znajdują się: część budynku szpitala, która została wzniesiona w ... r. Budynek jest po kompleksowej termomodernizacji w latach 2007-2012. W tym okresie właścicielem nieruchomości była Gmina. Termomodernizacja budynku została zakończona w grudniu 2012 r. i nie obejmowała murów szybu windowego (części budynku szpitala posadowionej na działce nr 1261). Termomodernizacja części budynku znajdującej się na działce nr 1263 nie przekroczyła 30% wartości początkowej budynku; utwardzenie z kostki betonowej (własność Województwa). Utwardzenie nie jest budynkiem, ani budowlą w rozumieniu przepisów prawa budowlanego. Pełni funkcję komunikacyjną i jest elementem chodnika. Części budynku szpitala znajdujące się na działkach nr 1261 i 1263 są budynkami w rozumieniu przepisów prawa budowlanego. Od września 2016 r., czyli od dnia, w którym Województwo zostało właścicielem działek nr 1261 i 1263, nie były wykonane żadne ulepszenia budynków, budowli lub ich części na przedmiotowych działkach, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym. Działki nie są ani wydzierżawiane, ani wynajmowane przez Województwo. Nabywając ww. nieruchomości Województwo nie miało prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony.
2017
1
lut

Istota:
Opodatkowanie sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z posadowionymi na tym gruncie budynkami oraz otrzymanej zaliczki na poczet tej sprzedaży.
Fragment:
Natomiast z regulacji art. 29a ust. 8 ustawy jednoznacznie wynika, że co do zasady grunt będący przedmiotem sprzedaży podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki lub budowle na nim posadowione. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku, również sprzedaż gruntu będzie korzystała ze zwolnienia od podatku. Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści przywołanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do wniosku, że planowana przez Spółkę sprzedaż budynków – wbrew opinii Spółki – będzie zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Z treści wniosku wynika bowiem, że budynki (tj.: stacja paliw, portiernia, kioski, biuro, garaże, magazynek, krajalnia, warsztat elektryczny, wiata stalowa, kuźnią, magazyn podręczny, kotłownia, montownia, budynek produkcyjno-socjalny, malarnia, magazyn oraz hala produkcyjna) zostały nabyte przez Spółkę w dniu ... 2008 r. i były wykorzystywane od chwili ich nabycia w prowadzonej działalności gospodarczej. Ponadto, Spółka nie ponosiła jakichkolwiek wydatków na ich ulepszenie, co oznacza, że w stosunku do przedmiotowych budynków doszło do pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z chwilą ich nabycia i od tego momentu minął okres dłuższy niż wskazany w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. b) ustawy, tj. dłuższy niż dwa lata.
2017
1
lut

Istota:
W zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania przez Wnioskodawczynie prawa użytkowania wieczystego użytkowania gruntu wraz z posadowionym na nim budynkiem ma rzecz męża na podstawie umowy przesunięcia majątkowego.
Fragment:
Powyższe prawa zostały zakupione na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej przez Męża Wnioskodawczyni, który część budynku wynajmuje a pozostałą część wykorzystuje na potrzeby własnej działalności gospodarczej jako biuro i magazyn. W latach 2012-2013 dokonano rozbudowy budynku. Z tytułu nabycia prawa użytkowania wieczystego oraz własności budynku a także rozbudowy budynku Mąż Wnioskodawczyni odliczył naliczony podatek od towarów i usług (VAT). Aktualnie budynek jest wykorzystywany w większości do wykonywania działalności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT (umowy najmu). Budynek ujęty jest w ewidencji środków trwałych Męża Wnioskodawczyni i podlega amortyzacji w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Małżonkowie rozważają dokonanie tzw. przesunięcia majątkowego polegającego na zawarciu umowy w formie aktu notarialnego na mocy której prawo wieczystego użytkowania gruntu oraz prawo własności budynku zostanie przesunięte z majątku wspólnego małżonków do majątku osobistego Męża Wnioskodawczyni. W wyniku umowy przesunięcia majątkowego prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz prawo własności budynku staną się wyłączną własnością Męża Wnioskodawczyni. Umowa, na mocy której dokonane zostanie tzw. przesunięcie majątkowe nie będzie stanowiła umowy o podział majątku wspólnego małżonków.
2017
31
sty

Istota:
Opodatkowanie nieodpłatnego przekazania przez Wnioskodawczynię prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z posadowionym na nim budynkiem na rzecz męża na podstawie umowy o podział majątku wspólnego
Fragment:
Oprócz działalności gospodarczej Męża Wnioskodawczyni, w budynku działalność gospodarczą prowadzą również najemcy (w liczbie 7). Po nabyciu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawa własności budynku, Mąż Wnioskodawczyni dokonał ulepszeń budynku znacznie go rozbudowując. Wartość owych ulepszeń przewyższyła 30% pierwotnej wartości budynku. Po rozbudowie budynku ostatnia umowa najmu została podpisana w dniu 25 czerwca 2013 roku, a najemca rozpoczął użytkowanie wynajmowanej powierzchni od 01 sierpnia 2013 roku. Z tytułu wynajmu powierzchni użytkowej w budynku Mąż Wnioskodawczyni wystawia faktury VAT i opodatkowuje czynsz najmu podatkiem VAT w wysokości 23%. Mężowi Wnioskodawczyni przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT zarówno z tytułu nabycia prawa własności budynku jak i jego rozbudowy. Mąż Wnioskodawczyni z prawa tego skorzystał w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Budynek zaczął być amortyzowany przez Męża Wnioskodawczym w 2007 roku. Aktualnie budynek jest amortyzowany metodą liniową w wysokości 2,5% rocznie od wartości zaktualizowanej po rozbudowie (po dodaniu kosztów rozbudowy). Małżonkowie rozważają przekazanie budynku wraz z prawem użytkowania wieczystego (...)
2017
31
sty

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem restauracji.
Fragment:
Należy ponadto wskazać, że kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy, zgodnie z którym w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. W świetle tego przepisu, przy sprzedaży budynków lub budowli, dokonywanej wraz z dostawą gruntu, na którym są one posadowione, grunt dzieli byt prawny budynków w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku, jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale z gruntem związanych. Jeżeli dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu, na którym obiekt jest posadowiony. Powyższy przepis obejmuje swoim zakresem także grunty będące w użytkowaniu wieczystym. Z informacji zawartych we wniosku wynika, że Spółdzielnia posiada do sprzedaży budynek restauracji oddany do użytkowania w roku 1978. Budynek stoi na 2 działkach 704/13 – własność Spółdzielni i 704/27 – wieczyste użytkowanie. Wydatki na ulepszenie budynku nie przekroczyły 30% wartości początkowej obiektu. Budynek restauracji wybudowano ze środków własnych Spółdzielni w latach 1976-1978.
2017
28
sty

Istota:
Czy ulga meldunkowa z art. 21 ust. 1 pkt 126 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy całej nieruchomości gruntowej, tj. zarówno gruntu, jak i jego części składowej, tj. budynku?
Fragment:
Trudno zakładać, że racjonalny ustawodawca nie zdawał sobie sprawy z niemożności zbycia samego budynku, jeżeli nie stanowił on odrębnej od gruntu nieruchomości. Jeżeli zatem chciał ograniczyć zakres zwolnienia wyłącznie do przychodu ze zbycia budynku, powinien był określić szczególne znaczenie pojęcia zbycie budynku” dla celów podatku dochodowego, nie używać też przy regulacji zwolnienia pojęcia nieruchomości, jeżeli nie nadał mu w ustawie podatkowej odrębnego znaczenia. Przyjęcie takiego ograniczonego zakresu zwolnienia wymagałoby także wskazania sposobu obliczenia przychodu podlegającego zwolnieniu. Art. 19 ust. 1 u.p.d.o.f. dotyczy bowiem wyłącznie przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 tej ustawy. Wykładnia systemowa i celowościowa dają zatem podstawę do stwierdzenia, że przychodem zwolnionym od opodatkowania, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 lit. a) jest przychód uzyskany ze zbycia nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, a nie przychód wyłącznie ze zbycia budynku. Takie znaczenie pojęcia budynku mieszkalnego (jako gruntu zabudowanego budynkiem mieszkalnym) mieści się także w dopuszczalnym (potocznym) znaczeniu wyrażenia „ zbycie budynku mieszkalnego ”, pod którym to pojęciem rozumiana jest sprzedaż domu i gruntu, na którym dom ten jest posadowiony.
2017
28
sty

Istota:
Czy ulga meldunkowa z art. 21 ust. 1 pkt 126 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy całej nieruchomości gruntowej, tj. zarówno gruntu, jak i jego części składowej, tj. budynku?
Fragment:
W takim przypadku należy mówić o nieruchomości zabudowanej np. budynkiem mieszkalnym (który nie stanowi jednak odrębnej nieruchomości) w konsekwencji przedmiotem obrotu nie jest w tym przypadku budynek mieszkalny, lecz nieruchomość gruntowa zabudowana takim budynkiem. Zdaniem Sądu, zamiarem ustawodawcy nie było aby zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pojęcie „ budynku mieszkalnego ” rozumieć w oderwaniu od gruntu, z którym budynek ten jest trwale związany. Posłużenie się przez ustawodawcę pojęciem „ budynku mieszkalnego ” wynikało wyłącznie ze względów związanych z konstrukcją ulgi meldunkowej tj. uzależnienie prawa do ulgi od zameldowania trwającego określony czas. Jak wynika bowiem z przepisów administracyjnych meldunku można dokonać jedynie w lokalu/budynku, a nie na gruncie (niezależnie od tego, czy jest zabudowany, czy niezabudowany). Ustawodawca wskazując na zameldowanie jako na warunek skorzystania ze zwolnienia nie mógł posłużyć się innym pojęciem niż budynek mieszkalny. W ocenie Sądu w art. 21 ust. 1 pkt 126 podlega cały przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości tj. zabudowanej budynkiem mieszkalnym działki gruntu. Innymi słowy ulga meldunkowa powinna dotyczyć całości sprzedanej nieruchomości tzn. gruntu i posadowionego na nim budynku mieszkalnego, co wprawdzie nie wynika z samej treści ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ale z przepisów Kodeksu cywilnego, które stanowią, że grunt i posadowione na nich budynki stanowią całość nieruchomości i nie mogą być przedmiotem odrębnej sprzedaży.
2017
28
sty

Istota:
Zwolnienie z opodatkowania czynnooci wycofania budynku administracyjno-biurowego z dzia3alnooci gospodarczej.
Fragment:
Budynek/budowla jest trwale zwi1zana z gruntem. Budynek administracyjno-biurowy by3 wykorzystywany wy31cznie do dzia3alnooci opodatkowanej podatkiem od towarów i us3ug. Budynek administracyjno-biurowy wykorzystywany by3 do czynnooci opodatkowanych podatkiem VAT. Przedmiotowy budynek lub jego czeoci nie by3y odp3atnie udostepniane osobom trzecim. W dniu 01 stycznia 2005 r. Wnioskodawca wprowadzi3 budynek administracyjno-biurowy do orodków trwa3ych i wpisa3 do ewidencji. Rozpocz13 u?ywanie budynku do celów administracyjno-biurowych. Od pierwszego zajecia/u?ywania budynku administracyjno-biurowego, tj. 01 stycznia 2005 do momentu wycofania, tj. 31 marca 2015 up3yn13 okres d3u?szy ni? 2 lata. Budynek by3 wykorzystywany do dzia3alnooci gospodarczej. W latach 2006-2008 budynek by3 modernizowany. Jego wartooa wzros3a o oko3o 92% w stosunku do kwoty pocz1tkowej. Ulepszony budynek by3 wykorzystywany do czynnooci opodatkowanych podatkiem VAT. Budynek w stanie ulepszonym do 31 marca 2015 r. by3 wykorzystywany do czynnooci opodatkowanych przez co najmniej 5 lat. Wartooa nak3adów poniesionych na ulepszenie budynku administracyjno-biurowego znacznie przekracza 15.000 z3. Budynek administracyjno-biurowy wycofany z dzia3alnooci gospodarczej jest przekazany do maj1tku osobistego i wykorzystywany wy31cznie na cele prywatne.
2017
26
sty

Istota:
W zakresie zastosowania zwolnienia od podatku dla dostawy nieruchomooci zabudowanej
Fragment:
W zwi1zku z tym, ?e z okolicznooci sprawy wynika, ?e znajduj1ce sie na dzia3ce nr 128 budynki s1 budynkami w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane i co prawda kwalifikuj1 sie do rozbiórki, ale w momencie sprzeda?y nadal bed1 znajdowaa sie na dzia3ce, oznacza, ?e przedmiot wniosku nale?y traktowaa jak teren zabudowany. W celu okreolenia, czy dostawa opisanych we wniosku budynków podlega zwolnieniu od podatku, rozwa?ya nale?y, czy dostawa tych budynków realizowana jest w ramach pierwszego zasiedlenia. Uwzgledniaj1c treoa z3o?onego wniosku w kontekocie wy?ej powo3anych przepisów stwierdzia nale?y, ?e planowana dostawa wskazanych we wniosku budynków jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia. Z treoci wniosku wynika, ?e budynki po wybudowaniu nie by3y oddanie do u?ytkowania, w wykonaniu czynnooci podlegaj1cych opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub u?ytkownikowi budynków. Budynki zosta3y wybudowane w latach 50-tych ubieg3ego stulecia, a Gmina naby3a nieruchomooa w 1997 roku na podstawie decyzji administracyjnej. Od chwili nabycia Gmina nie wykorzystywa3a przedmiotowych budynków do czynnooci opodatkowanych. Nie ponosi3a równie? ?adnych nak3adów na ich ulepszenie. W przedmiotowej sprawie nie s1 wiec spe3nione przes3anki, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy uzasadniaj1ce mo?liwooa zastosowania zwolnienia od podatku dla planowanej dostawy.
2017
26
sty
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Budynek
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.