Budynek | Interpretacje podatkowe

Budynek | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to budynek. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy nieruchomości.
Fragment:
W stosunku do budynków znajdujących się na terenie działki, aktualnie oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem 154/2, tj.: Budynku niemieszkalnego, Budynku mieszkalnego, Budynku mieszkalnego, Budynku kotłowni, Budynku niemieszkalnego, Zsypu na węgiel, Piwnicy przy budynku nr 2, jak również w stosunku do części tych budynków, przed dniem 1 stycznia 1999 r., nie były ponoszone wydatki na ich ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, które stanowiły co najmniej 30% ich wartości początkowej. Zgodnie z odpowiedzią zawartą w punkcie 1, w stosunku do budynków znajdujących się na terenie działki, aktualnie oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem 154/2, tj.: Budynku niemieszkalnego, Budynku mieszkalnego, Budynku mieszkalnego, Budynku kotłowni, Budynku niemieszkalnego, Zsypu na węgiel, Piwnicy przy budynku nr 2, jak również w stosunku do części tych budynków, nie były ponoszone wydatki na ich ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, które stanowiły co najmniej 30% ich wartości początkowej. W stosunku do budynków znajdujących się na terenie działki, aktualnie oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem 154/2, tj.: Budynku niemieszkalnego, Budynku mieszkalnego, Budynku mieszkalnego, Budynku kotłowni, Budynku niemieszkalnego, Zsypu na węgiel, Piwnicy przy budynku nr 2, jak również w stosunku do części tych budynków, w trakcie oddania w trwały zarząd nieruchomości dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Zarządca nie ponosił wydatków na ich ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, które stanowiły co najmniej 30% ich wartości początkowej.
2017
22
lip

Istota:
Czy dostawa nieruchomości w postaci ośrodka wypoczynkowego korzystała będzie ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT?
Fragment:
W myśl art. 43 ust. 11 ustawy oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać: imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy; planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części; adres budynku, budowli lub ich części. Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, w myśl którego w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Co do zasady zatem grunt będący przedmiotem sprzedaży podlega opodatkowaniu według takiej samej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki/budowle na nim posadowione. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu korzysta ze zwolnienia. Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca nabył decyzją Wojewody z dnia 9 września 1993 roku z mocy prawa z dniem 5 grudnia 1990 roku prawo wieczystego użytkowania działki nr 1230/1 oraz prawo własności budynków i innych urządzeń znajdujących się na tej działce w miejscowości I. Zgodnie z powyższą decyzją nieodpłatnie zostały nabyte budynki murowane (kuchni, stołówki wraz z przewiązką), natomiast budynki drewniane (willa i budynek garażowy) odpłatnie.
2017
19
lip

Istota:
Nieruchomość nr 4/7, która ma być przedmiotem planowanej dostawy można uznać za teren niezabudowany. Pozostałości znajdujących się na tej Nieruchomości elementów budowlanych (konstrukcja drewniana starego budynku kawiarni pozbawiona stolarki okiennej i drzwiowej z zerwanym dachem) nie spełnia definicji budynku lub budowli w rozumieniu Prawa budowlanego. Zgodnie ze wskazaniem Wnioskodawcy, dla sprzedawanej działki niezabudowanej nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy. W konsekwencji, Nieruchomość nr 4/7 nie spełnia definicji terenu budowlanego w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy o podatku od towarów i usług.
Fragment:
Zgodnie z operatem szacunkowym na Nieruchomości nr 4/4 znajdują się: hala garażowa - budynek nr 6. Budynek murowany z cegły, osadzony na fundamentach, z dachem o konstrukcji stalowej kryty blachą; stacja paliw (magazyn MPS) - budynek nr 7. Budynek murowany z cegły, osadzony na fundamentach, dach kryty papą; wiata stalowa nad dystrybutorem - budynek nr 8. Konstrukcja stalowa, dach stalowy oparty na słupach stalowych; budynek kontroli technicznej - budynek nr 9. Murowany, osadzony na fundamencie, dach kryty papą; zbiorniki MPS (stacja paliw) - konstrukcja stalowa; plac betonowy z utwardzoną drogą dojazdową, sieć wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna. Budynki i budowle znajdujące się na Nieruchomości nr 4/4 zostały wybudowane przez Wojskowy Zespół Wypoczynkowy. Oddanie do użytku tych budynków i budowli nastąpiło w 1985 r. Budynki i budowle znajdujące się obecnie na Nieruchomości nr 4/4 były użytkowane przez Agencję Mienia Wojskowego w okresie, gdy Wojskowy Zespół Wypoczynkowy wchodził w skład Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny. Budynki i budowle były wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem, na cele związane z działalnością wypoczynkową. Zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki, Agencja Mienia Wojskowego nie ponosiła nakładów na ulepszenie budynków i budowli znajdujących się na Nieruchomości nr 4/4, które stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej tych obiektów.
2017
15
lip

Istota:
Sprzedaż nieruchomości, na którą składa się prawo wieczystego użytkowania gruntu działki o numerze 106/1 wraz z dwoma budynkami (mieszkalnym i niemieszkalnym) trwale związanymi z tym gruntem korzysta ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy w zw. z art. 29a ust. 8 ustawy.
Fragment:
W myśl art. 43 ust. 11 ustawy oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać: imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy; planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części; adres budynku, budowli lub ich części. Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, w myśl którego w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Co do zasady zatem grunt będący przedmiotem sprzedaży podlega opodatkowaniu według takiej samej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki/budowle na nim posadowione. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu korzysta ze zwolnienia. Ze złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca posiada nieruchomość nr 28, na którą składa się prawo wieczystego użytkowania gruntu działki o numerze 106/1, zabudowaną budynkiem mieszkalnym i budynkiem niemieszkalnymi (gospodarczym).Wnioskodawca uzyskał prawo wieczystego użytkowania gruntu oraz stał się właścicielem budynków na podstawie Aktu Przekazania 80/92 z dnia 30 kwietnia 1992 roku, potwierdzonego decyzją Urzędu Wojewódzkiego z dnia 30 grudnia 1997 roku.
2017
12
lip

Istota:
W zakresie prawa do zastosowania zwolnienia od podatku dla sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej
Fragment:
Zgodnie z przepisem art. 43 ust. 10 ustawy, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem, że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części: są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni; złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części. W myśl art. 43 ust. 11 ustawy oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać: imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy; planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części; adres budynku, budowli lub ich części. Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, w myśl którego w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Co do zasady zatem grunt będący przedmiotem sprzedaży podlega opodatkowaniu według takiej samej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki/budowle na nim posadowione. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu korzysta ze zwolnienia.
2017
12
lip

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn. „Remont wraz z termomodernizacją budynku (...)”.
Fragment:
Wartość przeprowadzonego remontu nie zwiększyła wartości budynku i nie ma wpływu na wysokość amortyzacji. Gmina nie prowadziła i nie prowadzi w budynku żadnej działalności opodatkowanej podatkiem VAT i nie uzyskuje żadnych dochodów z tytułu prawa własności budynku. Budynek był użyczony bezpłatnie do używania gminnej instytucji kultury – Wiejskiemu Domowi Kultury, na podstawie umowy użyczenia z dnia 1 lutego 2000 r. Ww. umowa obowiązywała do dnia 18 kwietnia 2017 r. W związku z reorganizacją i połączeniem trzech istniejących Wiejskich Domów Kultury w jedną instytucję – Gminne Centrum Kultury – w dniu 19 kwietnia 2017 r. podpisano nową umowę nieodpłatnego użyczenia budynku pomiędzy Gminą a Gminnym Centrum Kultury. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. W budynku funkcjonowały i funkcjonują nadal: poprzednio Wiejski Dom Kultury (po reorganizacji Gminne Centrum Kultury) oraz Gminna Biblioteka Publiczna, działające w formie samorządowych instytucji kultury, posiadające osobowość prawną, a także Ochotnicza Straż Pożarna, działająca w formie stowarzyszenia, posiadająca osobowość prawną. Wszystkie ww. podmioty prowadzą w budynku działalność statutową na rzecz mieszkańców. Ww. podmioty korzystały i korzystają z pomieszczeń bezpłatnie, na podstawie porozumień o nieodpłatnym udostępnieniu pomieszczeń, spisanych pomiędzy Wiejskim Domem Kultury (w okresie od 1 lutego 2000 r. do dnia 18 kwietnia 2017 r.) i Gminnym Centrum Kultury (w okresie od 19 kwietnia 2017 r.).
2017
12
lip

Istota:
Dostawa wskazanej nieruchomości, tj. lokalu użytkowego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku położonym na gruncie objętym prawem wieczystego użytkowania, będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT w zw. z art. 29a ust. 8 tej ustawy. Przy czym należy wskazać, że jeżeli obie strony transakcji będą czynnymi zarejestrowanymi podatnikami VAT, to Wnioskodawca będzie mógł również skorzystać z możliwości rezygnacji z ww. zwolnienia od podatku i wyboru opcji opodatkowania dostawy przedmiotowej nieruchomości zgodnie z art. 43 ust. 10 w związku z art. 43 ust. 11 cyt. ustawy.
Fragment:
Warunek ten w istocie doprowadza do sztucznego różnicowania sytuacji podmiotu gospodarczego, który po wybudowaniu budynku część oddał w najem a część budynku wykorzystywał na potrzeby własnej działalności gospodarczej albowiem w obydwóch przypadkach doszło do korzystania z budynku. W pozostałym zaś zakresie należy dokonać wykładni prounijnej art. 2 pkt 14 lit. a) ustawy o VAT i skorygować treść w następujący sposób: pod pojęciem pierwszego zasiedlenia – rozumie się przez to użytkowanie przez pierwszego nabywcę lub użytkownika budynków, budowli lub ich części, po ich wybudowaniu”. Zatem „ pierwsze zasiedlenie ” budynku (po jego wybudowaniu) należy rozumieć szeroko, jako pierwsze zajęcie budynku, używanie, w tym również na potrzeby własnej działalności gospodarczej. Powyższa kwestia przedstawia się inaczej w sytuacji, gdy budynek został ulepszony, a wydatki na ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej obiektu. Wówczas bowiem aby nastąpiło pierwsze zasiedlenie budynku – zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy w zw. z art. 12 ust. 2 zdanie drugie Dyrektywy 2006/112/WE – musi dojść do oddania obiektu po ulepszeniu do użytkowania w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu (np. w najem).
2017
4
lip

Istota:
W zakresie opodatkowania transakcji nabycia Nieruchomości oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego
Fragment:
Ponadto, zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy, w przypadku dostawy budynków lub budowli lub ich części trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Jeżeli zatem dostawa budynku, budowli lub ich części jest opodatkowana podatkiem VAT wówczas dostawa gruntu jest opodatkowana tą samą stawką. Jeżeli natomiast dostawa budynku, budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku, ze zwolnienia korzysta także dostawa gruntu, na którym ten budynek, budowla lub ich część jest posadowiona. Należy zauważyć, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęcia „ budynku ” i „ budowli ”. W tym zakresie należy odnieść się do przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.). Z uregulowań zawartych w art. 3 pkt 1 i pkt 2 ustawy, wynika, że pod pojęciem obiektu budowlanego należy rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych. Budynkiem natomiast jest taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
2017
30
cze

Istota:
W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej budynku częściowo oddanego do użytkowaniaW zakresie skutków podatkowych dokonania zniesienia współwłasności.
Fragment:
Z treści decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, w sprawie pozwolenia na użytkowanie części budynku handlowo - usługowego obejmującej poziom parteru wynika,że w zakresie oddanej do użytkowania części budynku organ uznał budynek za kompletny i zdatny do użytku. Decyzja PINB stała się prawomocna i Spółka miała możliwość rozpoczęcia korzystania z budynku w zakresie oddanej do użytku powierzchni użytkowej Wnioskodawca pragnie dodać, że obecnie użytkowana część budynku nie wymaga czynienia dodatkowych nakładów oraz stanowi kompletny i wykończony obiekt w całości przystosowany do korzystania przez Spółkę na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej i zgodny z pierwotnymi planami Spółki co do budynku. Podkreślić należy, że nie oddana część budynku w żadnym stopniu nie uniemożliwia, ani nie utrudnia korzystania przez Spółkę z oddanej części budynku. Korzystanie przez Spółkę z oddanej do użytkowania części budynku nie wymaga korzystania z pomieszczeń (części) jeszcze nieoddanych do użytkowania. Ponadto nieużytkowane elementy budynku zostały należycie zabezpieczone. W tych okolicznościach, w sytuacji gdy Spółka ujawni przedmiotowy budynek w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wspólnicy (w tym Wnioskodawca) będą mogli dokonywać odpisów amortyzacyjnych w wysokości ustalonej od wartości początkowej budynku odpowiadającej stosunkowi powierzchni użytkowej wykorzystywanej do prowadzenia działalność gospodarczej do ogólnej powierzchni użytkowej tego budynku.
2017
30
cze

Istota:
W zakresie możliwości zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy sprzedaży nieruchomości gruntowych
Fragment:
Zgodnie z operatem szacunkowym na Nieruchomości nr 183/3 znajduję się: budynek gospodarczy nr 10. Budynek murowany, przykryty dachem; budynek magazyn mundurowy nr 8 - rok budowy 1968. Budynek murowany, jednokondygnacyjny. Dach drewniany pokryty blacha; budynek hala sportowa nr 14 - rok budowy 1981. Budynek murowany, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Dach pokryty blachą; budynek mieszkalny z kotłownią nr 13 - rok budowy 1977. Budynek murowany, jednokondygnacyjny. Dach drewniany, pokryty papą; budynek hotelowy, magazyn żywnościowy, kotłownia nr 7 - rok budowy 1968. Budynek murowany, jednokondygnacyjny. Stropodach pokryty papą. Zgodnie z operatem szacunkowym na Nieruchomości nr 183/4 znajdują się: droga dojazdowa posiadająca nawierzchnię bitumiczną, drogi piesze w postaci chodników, linie sieci energetycznej, linie sieci kanalizacyjnej. Zgodnie z operatem szacunkowym na Nieruchomości nr 183/5 znajdują się: garaż nr 15 - rok budowy 1981. Budynek murowany, jednokondygnacyjny. Konstrukcja dachu stalowa, pokryta blachą; budynek magazyn nr 12 - rok budowy 1978. Budynek murowany, jednokondygnacyjny. Stropodach betonowy pokryty blachą; budynek nr 5 stołówka - jadalnia - rok budowy 1968. Budynek murowany, jednokondygnacyjny. Stropodach, konstrukcja drewniana pokryta blachą trapezową; wiata nr 11 - ściany i dach - konstrukcja stalowa, pokryta blachą.
2017
30
cze

Istota:
Czy dostawa wskazanej w stanie faktycznym nieruchomości będzie podlegała zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT?
Fragment:
Warunek ten w istocie doprowadza do sztucznego różnicowania sytuacji podmiotu gospodarczego, który po wybudowaniu budynku część oddał w najem a część budynku wykorzystywał na potrzeby własnej działalności gospodarczej albowiem w obydwóch przypadkach doszło do korzystania z budynku. W pozostałym zaś zakresie należy dokonać wykładni prounijnej art. 2 pkt 14 lit. a) ustawy o VAT i skorygować treść w następujący sposób: pod pojęciem pierwszego zasiedlenia – rozumie się przez to użytkowanie przez pierwszego nabywcę lub użytkownika budynków, budowli lub ich części, po ich wybudowaniu”. Jak wynika z powyższego „ pierwsze zasiedlenie ” budynku (po jego wybudowaniu) należy rozumieć szeroko jako pierwsze zajęcie budynku, używanie, w tym również na potrzeby własnej działalności gospodarczej. Powyższa kwestia przedstawia się inaczej w sytuacji, gdy budynek został ulepszony, a wydatki na ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej obiektu. Wówczas bowiem aby nastąpiło pierwsze zasiedlenie budynku – zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy w zw. z art. 12 ust. 2 zdanie drugie Dyrektywy 2006/112/WE – musi dojść do oddania obiektu po ulepszeniu do użytkowania w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu (np. w najem).
2017
28
cze

Istota:
W zakresie zastosowania zwolnienia z podatku VAT do sprzedaży nieruchomości zabudowanej
Fragment:
W pozostałym zaś zakresie należy dokonać wykładni prounijnej art. 2 pkt 14 lit. a) ustawy o VAT i skorygować treść w następujący sposób: pod pojęciem pierwszego zasiedlenia – rozumie się przez to użytkowanie przez pierwszego nabywcę lub użytkownika budynków, budowli lub ich części, po ich wybudowaniu ”. Jak wynika z powyższego „ pierwsze zasiedlenie ” budynku (po jego wybudowaniu) należy rozumieć szeroko jako pierwsze zajęcie budynku, używanie, w tym również na potrzeby własnej działalności gospodarczej. Powyższa kwestia przedstawia się inaczej, w sytuacji gdy budynek został ulepszony, a wydatki na ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej obiektu. Wówczas bowiem aby nastąpiło pierwsze zasiedlenie budynku – zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy w zw. z art. 12 ust. 2 zdanie drugie Dyrektywy 2006/112/WE – musi dojść do oddania obiektu po ulepszeniu do użytkowania w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu (np. w najem). Odnosząc powyższe do opisu sytuacji należy stwierdzić, że w stosunku do znajdującego się na nieruchomości budynku doszło do pierwszego zasiedlenia w rozumieniu cytowanego wyroku NSA oraz od pierwszego zasiedlenia minął okres dwóch lat, gdyż budynek był przez wiele lat użytkowany przez Wnioskodawcę w działalności gospodarczej. Z wniosku dodatkowo wynika, że w odniesieniu do budynku znajdującego się na nieruchomości, nie były ponoszone nakłady inwestycyjne, na które składały się remonty i naprawy, stanowiące co najmniej 30% wartości początkowej.
2017
28
cze

Istota:
W odniesieniu do opisanej przez Wnioskodawcę sprzedaży użytkowania wieczystego działki niezabudowanej o numerze 118/2, zastosowanie znajdzie zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.
Fragment:
Warunek ten w istocie doprowadza do sztucznego różnicowania sytuacji podmiotu gospodarczego, który po wybudowaniu budynku część oddał w najem a część budynku wykorzystywał na potrzeby własnej działalności gospodarczej albowiem w obydwóch przypadkach doszło do korzystania z budynku. W pozostałym zaś zakresie należy dokonać wykładni prounijnej art. 2 pkt 14 lit. a) ustawy o VAT i skorygować treść w następujący sposób: pod pojęciem pierwszego zasiedlenia - rozumie się przez to użytkowanie przez pierwszego nabywcę lub użytkownika budynków, budowli lub ich części, po ich wybudowaniu” (...). W świetle powyższego należy więc przyjąć, że jeżeli podatnik użytkował dany budynek, budowlę lub ich części i spełnia warunek korzystania z budynku, budowli lub ich części przez wymagany czas, to do zbycia tego budynku, budowli lub ich części zastosowanie znajdzie zwolnienie przewidziane w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług. Zatem „ pierwsze zasiedlenie ” budynku (budowli lub ich części) – w myśl art. 2 pkt 14 po jego wybudowaniu – należy rozumieć szeroko jako pierwsze zajęcie budynku (budowli lub ich części), używanie, w tym również na potrzeby własnej działalności gospodarczej a także oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich wybudowaniu lub ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.
2017
28
cze

Istota:
Do sprzedaż użytkowania wieczystego działek o numerach 24/9 i 25/5, dla których istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, według którego działki te są terenami budowlanymi należy zastosować stawkę podatku VAT w wysokości 23% na podstawie art. 41 ust. 1, w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT.
Fragment:
Natomiast pozostałe działki są zabudowane następującymi budynkami: działka nr 24/5 - zabudowana budynkiem magazynowym, działka nr 24/11 (powstała z podziału działki nr 24/10) - zabudowana innym budynkiem niemieszkalnym (portiernia), budynkiem magazynowym (stacja paliw) oraz częścią budynku innego niemieszkalnego, działka nr 25/8 zabudowana: budynkiem biurowym (administracyjno - socjalnym), tworzącym wraz z budynkiem innym niemieszkalnym jedną bryłę, w bryle obiektu usytuowana jest stacja transformatorowa z komorą transformatora - własność E., innym budynkiem niemieszkalnym tworzącym wraz z budynkiem biurowym jedną bryłę, w bryle obiektu usytuowana jest stacja transformatorowa z komorą transformatora - własność E., budynkiem magazynowym. Budynki znajdujące się na działce nr 25/8 kwalifikują się do kapitalnego remontu i są wyłączone z użytkowania. Budynki przeznaczone do sprzedaży nie były przedmiotem umów najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Spółka nie ponosiła wydatków na ulepszenie budynków posadowionych na działkach 24/5, 24/11 oraz 25/8, przeznaczonych do sprzedaży w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. Wnioskodawca ma wątpliwości, czy dostawa wskazanej w stanie faktycznym nieruchomości zabudowanej będzie podlegała zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.
2017
26
cze

Istota:
Czy dostawa nieruchomości będzie podlegała zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT?
Fragment:
Zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli, z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. W praktyce oznacza to, że dostawa gruntu będzie opodatkowana stawką właściwą dla dostawy budynków, a gdy dostawa budynków będzie zwolniona od podatku VAT, wówczas zwolnienie ma zastosowanie do pełnej wartości transakcji. Z opisu sprawy wynika, że Podatnik posiada kilka nieruchomości (budynków), które zostały zakupione i zmodernizowane przed 2004 rokiem. Budynki te stanowią środki trwałe przedsiębiorstwa i wykorzystywane są na cele prowadzonej działalności gospodarczej, opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, przy czym część jednego z budynków wykorzystywana jest na działalność zwolnioną z podatku od towarów i usług (działalność lecznicza). Podatnik po zakupie każdego z budynków ponosił wydatki na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego i były one wyższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów. Modernizacja każdego z budynków zakończyła się przed 2004 rokiem. Po modernizacji budynki te zostały oddane do użytkowania, zarówno przez podatnika (wykorzystane jako pomieszczenia administracyjne, biurowe, magazynowe, pomieszczenia przychodni lekarskiej, pomieszczenia grup interwencyjnych), jak i przez podmioty zewnętrzne na podstawie umowy najmu.
2017
23
cze

Istota:
Dostawa lokali jak i części wspólnych budynku będzie objęta zwolnieniem od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.
Fragment:
Przy czym wskazać należy, iż zgodnie z art. 43 ust. 7a ustawy o VAT, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat. Jeżeli dostawa budynków, budowli lub ich części jest objęta zwolnieniem z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, wówczas badanie przesłanek wynikających z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a staje się bezzasadne. Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, zgodnie z którym w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. W świetle tego przepisu przy sprzedaży budynków, budowli lub ich części dokonywanej wraz z dostawą gruntu, na którym są one posadowione, grunt dzieli byt prawny budynków w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale z gruntem związanych. Jeżeli dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu (działki), na którym obiekt jest posadowiony.
2017
23
cze
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Budynek
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.