Budynek | Interpretacje podatkowe

Budynek | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to budynek. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży nieruchomości.
Fragment:
Analizując informacje zawarte w opisie sprawy w kontekście definicji pierwszego zasiedlenia – w rozumieniu nadanym przepisami Dyrektywy 2006/112/WE oraz orzecznictwem TSUE – należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie nastąpiło pierwsze zasiedlenie budynków i budowli posadowionych na nieruchomości mającej być przedmiotem sprzedaży licytacyjnej, tj. budynku handlowo-usługowego stanowiącego jeden budynek z funkcjonalnie z nim połączonym budynkiem biurowym, budynku przemysłowego – trafostacji, budynku handlowo-usługowego-restauracyjnego, budynku myjni samochodowej oraz budowli w postaci 191 miejsc parkingowych. Powyższe wynika z faktu, że ww. obiekty od chwili ich nabycia (czynność opodatkowywana VAT) lub wybudowania były wykorzystywane przez dłużnika w ramach działalności gospodarczej do czynności opodatkowanych, w tym jako przedmiot umowy najmu/dzierżawy. Ponadto, od pierwszego zasiedlenia przedmiotowych budynków oraz budowli do ich dostawy, upłynie okres dłuższy niż dwa lata. Co istotne, jak wynika z opisu sprawy, dłużnik nie ponosił wydatków na ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym na budynek handlowo-usługowo-restauracyjny oraz budynek myjni samochodowej, natomiast dłużnik poniósł nakłady na ulepszenie budynku handlowo-usługowego połączonego funkcjonalnie z biurowym oraz budowli stanowiącej 191 miejsc parkingowych, jednakże wydatki te nie przekroczyły 30% wartości początkowej tych obiektów. W konsekwencji powyższego, sprzedaż licytacyjna prawa własności ww. budynków i budowli spełnia przesłanki do zastosowania zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.
2017
11
lis

Istota:
W zakresie zastosowania zwolnienia z podatku VAT przy sprzedaży nieruchomości zabudowanych.
Fragment:
Warunek ten w istocie doprowadza do sztucznego różnicowania sytuacji podmiotu gospodarczego, który po wybudowaniu budynku część oddał w najem a część budynku wykorzystywał na potrzeby własnej działalności gospodarczej albowiem w obydwóch przypadkach doszło do korzystania z budynku. W pozostałym zaś zakresie należy dokonać wykładni prounijnej art. 2 pkt 14 lit. a) ustawy o VAT i skorygować treść w następujący sposób: pod pojęciem pierwszego zasiedlenia - rozumie się przez to użytkowanie przez pierwszego nabywcę lub użytkownika budynków, budowli lub ich części, po ich wybudowaniu” (...). W świetle powyższego należy więc przyjąć, że jeżeli podatnik użytkował dany budynek, budowlę lub ich części i spełnia warunek korzystania z budynku, budowli lub ich części przez wymagany czas, to do zbycia tego budynku, budowli lub ich części zastosowanie znajdzie zwolnienie przewidziane w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług. Zatem „ pierwsze zasiedlenie ” budynku (budowli lub ich części) – w myśl art. 2 pkt 14 po jego wybudowaniu – należy rozumieć szeroko jako pierwsze zajęcie budynku (budowli lub ich części), używanie, w tym również na potrzeby własnej działalności gospodarczej a także oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich wybudowaniu lub ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.
2017
11
lis

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości w trybie egzekucji sądowej.
Fragment:
W świetle tego przepisu, przy sprzedaży budynków lub budowli, dokonywanej wraz z dostawą gruntu, na którym są one posadowione, grunt dzieli byt prawny budynków lub budowli w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku, jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale z gruntem związanych. Jeżeli dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu, na którym obiekt jest posadowiony. Powyższy przepis obejmuje swoim zakresem także grunty będące w użytkowaniu wieczystym. Z opisu sprawy wynika, że zgodnie z wnioskiem wierzyciela komornik wszczął egzekucję z nieruchomości. Zabudowana nieruchomość obejmująca działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 1/4 o powierzchni 0,1074 ha, 1, zapisana w Księdze Wieczystej A prowadzonej przez Sąd Rejonowy. Zabudowa: budynek handlowo-usługowy o powierzchni zabudowy 209,00 m 2 , powierzchni użytkowej 280,60 m 2 . Budynek wybudowany w latach 20-tych XX wieku. Stan techniczny budynku – średni, standard wykończenia – niski. Użyte materiały wykończeniowe straciły swoje walów estetyczne, użytkowe i techniczne. Budynek wymaga modernizacji i remontu. Budynek wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta.
2017
10
lis

Istota:
W zakresie opodatkowania transakcji zbycia Nieruchomości oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego
Fragment:
FIZ nie prowadził na obszarze Działek prac mających na celu wybudowanie nowych budynków, budowli lub urządzeń budowlanych. Zawarcie Umowy sprzedaży, na podstawie której Spółka nabędzie Działki, Budynek, Naniesienia oraz prawa i obowiązki określone w tej umowie może mieć miejsce przed upływem 2 lat od dnia oddania do używania części Budynku i Naniesień (wydania ich najemcom po uzyskaniu Pozwolenia przez FIZ). W takiej sytuacji planowana dostawa będzie dotyczyć: części powierzchni Budynku, która została oddana w najem po raz pierwszy później niż 2 lata przed datą sprzedaży, części powierzchni Budynku, która do momentu sprzedaży nie była przedmiotem najmu. Nie jest przy tym wykluczone, że zawarcie Umowy sprzedaży będzie mieć miejsce po upływie 2 lat od dnia wybudowania Budynku i Naniesień (oddania ich do użytkowania na podstawie Pozwolenia - co miało miejsce w 2017 r.). Oznacza to, że w takim wariancie planowana dostawa może/będzie dotyczyć: części powierzchni Budynku, która została oddana w najem po raz pierwszy wcześniej niż 2 lata przed datą sprzedaży, części powierzchni Budynku, która została oddana w najem po raz pierwszy później niż 2 lata przed datą sprzedaży, części powierzchni Budynku, która do momentu sprzedaży nie była przedmiotem najmu.
2017
10
lis

Istota:
W zakresie opodatkowania sprzedaży Zbywanych Aktywów, stawki podatku oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego.
Fragment:
Po zawarciu Umowy sprzedaży Spółka będzie wynajmować znajdujące się na Działkach obiekty (Budynek oraz Naniesienia) na rzecz dotychczasowych najemców (ewentualnie nowych, pozyskanych na ich miejsce). Po wybudowaniu Budynek oraz poszczególne Naniesienia nie były przedmiotami istotnych ulepszeń (modernizacji) ze strony FIZ, równowartych bądź przekraczających 30% ich wartości początkowej. Po ukończeniu budowy Budynku i Naniesień w 2014 r. FIZ nie prowadził na obszarze Działek prac mających na celu wybudowanie nowych budynków, budowli lub urządzeń budowlanych. Zawarcie Umowy sprzedaży, na podstawie której Spółka nabędzie Działki, Budynek, Naniesienia oraz prawa i obowiązki określone w tej umowie, będzie mieć miejsce po upływie 2 lat od dnia wybudowania Budynku i Naniesień (oddania ich do używania na podstawie Pozwolenia – co miało miejsce w 2014 r.). Oznacza to, że planowana dostawa będzie dotyczyć: części powierzchni Budynku, która została oddana w najem po raz pierwszy wcześniej niż 2 lata przed datą planowanej sprzedaży, części powierzchni Budynku, która została oddana w najem po raz pierwszy później niż 2 lata przed datą planowanej sprzedaży. Intencją Wnioskodawców jest opodatkowanie transakcji VAT. Tym samym, w przypadku (...)
2017
10
lis

Istota:
Stawka podatku VAT przy sprzedaży nieruchomości zabudowanych oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem nieruchomości.
Fragment:
Co do zasady zatem grunt będący przedmiotem sprzedaży podlega opodatkowaniu według takiej samej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki/budowle na nim posadowione. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu korzysta ze zwolnienia. W myśl art. 43 ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług, istnieje możliwość rezygnacji ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 i wybranie opodatkowania dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem, że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części: są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy (Kupującego) naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części. Oświadczenie to musi również zawierać: imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy; planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części; adres budynku, budowli lub ich części (art. 43 ust. 11 Ustawy o podatku od towarów i usług). Z powyższego wynika, że w sytuacji uznania sprzedaży działek, budynku i budowli za zwolnioną (...)
2017
9
lis

Istota:
Czy w świetle obowiązujących przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług zbycie Nieruchomości na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i niebędącej podatnikiem VAT podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług?
Fragment:
Warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat (art. 43 ust. 7a ustawy). Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, w myśl którego w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Co do zasady zatem, grunt będący przedmiotem sprzedaży podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki/budowle na nim posadowione. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu korzysta ze zwolnienia od podatku. Wskazany przepis obejmuje swoim zakresem także grunty będące w użytkowaniu wieczystym. Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca jest właścicielem nieruchomości gruntowej zabudowanej domem mieszkalnym w stanie surowym otwartym (pokryty dachem, bez okien) (Nieruchomość nr 1), który jak wskazał Wnioskodawca stanowi budynek w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
2017
3
lis

Istota:
W zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości stanowiącej działkę nr 65/42 wraz z naniesieniami.
Fragment:
Należy zauważyć, że kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle, rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy, zgodnie z którym w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Z powyższego jednoznacznie wynika, że co do zasady, grunt będący przedmiotem sprzedaży podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki lub budowle na nim posadowione. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu korzysta ze zwolnienia od podatku. W świetle tego przepisu przy sprzedaży budynków albo budowli lub ich części dokonywanej wraz z dostawą gruntu, na którym są one posadowione, grunt dzieli byt prawny budynków w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku, jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale z gruntem związanych. Jeżeli dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu, na którym obiekt jest posadowiony.
2017
31
paź

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT sprzedaży Ośrodka wypoczynkowego wraz z udziałem w drodze.
Fragment:
Warunek ten w istocie doprowadza do sztucznego różnicowania sytuacji podmiotu gospodarczego, który po wybudowaniu budynku część oddał w najem a część budynku wykorzystywał na potrzeby własnej działalności gospodarczej albowiem w obydwóch przypadkach doszło do korzystania z budynku. W pozostałym zaś zakresie należy dokonać wykładni prounijnej art. 2 pkt 14 lit. a) ustawy o VAT i skorygować treść w następujący sposób: pod pojęciem pierwszego zasiedlenia – rozumie się przez to użytkowanie przez pierwszego nabywcę lub użytkownika budynków, budowli lub ich części, po ich wybudowaniu ”. W świetle powyższego należy więc przyjąć, że jeżeli podatnik użytkował dany budynek, budowlę lub ich części i spełnia warunek korzystania z budynku, budowli lub ich części przez wymagany czas, to do zbycia tego budynku, budowli lub ich części zastosowanie znajdzie zwolnienie przewidziane w przepisach ustawy. W konsekwencji „ pierwsze zasiedlenie ” budynku, budowli lub ich części – po jego wybudowaniu – należy rozumieć szeroko jako pierwsze zajęcie budynku, budowli lub ich części, używanie, w tym również na potrzeby własnej działalności gospodarczej. Na marginesie należy zaznaczyć, że powyższa kwestia przedstawia się inaczej w sytuacji, gdy budynek/budowla został/została ulepszony/ulepszona, a wydatki na ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej obiektu.
2017
30
paź

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości.
Fragment:
Przedmiotem planowanej dostawy jest budynek restauracji oraz budowla w postaci utwardzonego placu stanowiącego parking przy restauracji. Budynki i budowle ani ich części nigdy nie były udostępniane przez Wnioskodawcę osobom trzecim na podstawie umów cywilnoprawnych. W odniesieniu do przedmiotowych budynków i budowli nie doszło do ich pierwszego zajęcia. Były używane przed ich uzyskaniem w formie darowizny. Na przedmiotowe budynki i budowle ponoszono wyłącznie wydatki związane z ich bieżącym utrzymaniem. Budynku i budowli nie ulepszano. Nie było więc wydatków na ulepszenie środków trwałych i tym samym nie były one wyższe niż ich 30% wartości początkowej. Zainteresowanemu przysługiwało prawo do odliczenia podatku od ponoszonych kosztów utrzymania budynku i budowli. Od ulepszeń nie odliczano, bo ich nie było. Nieruchomości nie były ulepszane i są użytkowane przez Zainteresowanego do czynności opodatkowanych przez ponad 5 lat (od roku 2004) – budynek i budowla. Budynek restauracji i budowla – parking były wykorzystywane przez Wnioskodawcę wyłącznie do działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. Budynku restauracji i budowli – parkingu nie ulepszano i nie oddawano nikomu w użytkowanie w ramach czynności podlegających opodatkowaniu.
2017
30
paź

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do wydatków poniesionych na realizację planowanej inwestycji w ramach projektu ,,Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum”.
Fragment:
Przedmiotowy obiekt jest budynkiem czterokondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym. Od strony północnej dobudowana jest sala gimnastyczna z łącznikiem, którą planuje się wyburzyć i następnie wybudować nową halę sportową z zapleczem. Budynek Gimnazjum i Szkoły Podstawowej pochodzi z lat 80-90 XX wieku. Zakres prac termomodernizacji obejmuje część budynku z wyjątkiem sali gimnastycznej i łącznika. Budynek wykorzystywany jest wyłącznie na cele edukacyjne i kulturowe. Żadne pomieszczenia nie są wynajmowane w części zajętej przez trwały zarząd. Lokal wynajmowany przez GBPD jest o powierzchni 97,5 m 2 i mieści się na parterze. Powierzchnia użytkowa części przeznaczonej do termomodernizacji wynosi 3340 m 2 . Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji projektu „ Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, dla działania: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialna źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, oraz dla poddziałania: 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialna źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT.
2017
30
paź

Istota:
Opodatkowanie podatkiem VAT sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym.
Fragment:
Oświadczenie, o którym mowa w art. 43 ust. 10 pkt 2 ustawy, zgodnie z treścią ust. 11 ww. artykułu musi również zawierać: imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy; planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części; adres budynku, budowli lub ich części. Tak więc ustawodawca daje podatnikom, dokonującym dostawy budynków spełniających przesłanki do korzystania ze zwolnienia od podatku wskazanego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy – po spełnieniu określonych warunków – możliwość rezygnacji ze zwolnienia i opodatkowania transakcji na zasadach ogólnych. Powyższe prawo zostało zawężone tylko do rezygnacji ze zwolnienia wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Dodatkowo wskazać należy, że zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Wobec powyższego, przy sprzedaży budynków lub budowli, dokonywanej wraz z dostawą gruntu, na którym są one posadowione, grunt dzieli byt prawny budynków w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale z gruntem związanych. Jeżeli dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu, na którym obiekt jest posadowiony.
2017
27
paź

Istota:
Zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT czynności wycofania budynku z działalności gospodarczej na cele osobiste
Fragment:
W kontekście powołanych powyżej przepisów oraz stanowiska zaprezentowanego przez NSA w ww. wyroku, należy uznać, iż pierwsze zasiedlenie Budynku miało miejsce 1 grudnia 2011r., gdyż to właśnie w tym momencie Wnioskodawca po wybudowaniu Budynku, na podstawie uzyskanego pozwolenia na użytkowania z dnia 24 listopada 2011r., wydanego przez PINB i rozpoczął używanie Budynku na potrzeby własnej działalności gospodarczej, wykorzystując Budynek do prowadzenia Sklepu. Jednocześnie należy wskazać, iż Wnioskodawca od chwili wybudowania Budynku i oddania go do użytkowania nie ponosił żadnych nakładów na jego ulepszenie rozumieniu przepisów o podatku do chodowym, stąd w omawianym przypadku nie można mówić o tzw. powtórnym pierwszym zasiedleniu. Wobec powyższego, należy uznać, iż pierwszy z wyżej wskazanych warunków uprawniających do zastosowania zwolnienia z VAT do przekazania Budynku na cele osobiste Wnioskodawcy będzie spełniony, tj. dostawa Budynku będzie dokonana już po pierwszym zasiedleniu Budynku. Jednocześnie, wobec przyjęcia, iż pierwsze zasiedlenie Budynku nastąpiło 1 grudnia 2011 r., spełniona zostanie również druga przesłanka zastosowania zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, tj. upływ dłuższego czasu niż dwa lata pomiędzy pierwszym zasiedleniem Budynku, a jego dostawą w ramach przekazania na cele osobiste Wnioskodawcy.
2017
27
paź

Istota:
Sposób opodatkowania sprzedaży nieruchomości wykorzystywanej do działalności opodatkowanej i zwolnionej od podatku.
Fragment:
Zgodnie jednak z art. 12 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE, państwa członkowskie mogą uznać za podatnika każdego, kto okazjonalnie dokonuje transakcji związanej z działalnością, o której mowa w art. 9 ust. 1 akapit drugi, w szczególności jednej z następujących transakcji: dostawa budynku lub części budynku oraz związanego z nim gruntu, przed pierwszym zasiedleniem; dostawa terenu budowlanego. Jak stanowi art. 12 ust. 2 zdanie drugie Dyrektywą 2006/112/WE, państwa członkowskie mogą określić szczegółowe zasady stosowania kryterium, o którym mowa w ust. 1 lit. a), do przebudowy budynków oraz zdefiniować pojęcie „ gruntu związanego z budynkiem ”. Tym samym państwa członkowskie mają możliwość określenia szczegółowych zasad stosowania kryterium pierwszego zasiedlenia jedynie w odniesieniu do sprecyzowanej kategorii czynności, tj. przebudowy budynków. Należy nadmienić, że w przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie przywołanego art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom – po spełnieniu określonych warunków – skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10 pod warunkiem, że: w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.
2017
27
paź

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej oraz w zakresie zwolnienia od podatku zbycia lokalu użytkowego a także w zakresie opodatkowania zbycia nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym.
Fragment:
Dopiero też wtedy, gdy istnieje obiekt budowlany będący tak rozumianym budynkiem, uprawnione jest powoływanie się na dostawę części budynku. Zwolnieniem nie są objęte części potencjalnych budynków. (...) Na działce nr (...), której sprzedaż planuje Skarżąca nie ma ani budynku, ani budowli, a jedynie fundamenty. Dostawa »gruntu wraz z naniesioną na nim rozpoczętą budową budynku mieszkaniowego wielorodzinnego« nie jest tym samym, co dostawa gruntu zabudowanego (...) ”. Z kolei kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle, rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy, zgodnie z którym w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. W świetle tego przepisu przy sprzedaży budynków lub budowli, dokonywanej wraz z dostawą gruntu, na którym są one posadowione, grunt dzieli byt prawny budynków w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku, jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale z gruntem związanych. Jeżeli dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu, na którym obiekt jest posadowiony.
2017
25
paź

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej wykup nieruchomości z leasingu.
Fragment:
Budynek główny biurowca z przewiązką, budynek zaplecza z przewiązką, stacji transformatorowej, mur oporowy, sieć kanalizacyjna, ogrodzenie oraz drogi i place będące przedmiotem nabycia znajdują się na jednej ewidencyjnej działce gruntu (nr ewidencyjny 245). Ad. 2. Wnioskodawca nabędzie opisaną nieruchomość w celu wykorzystywania jej wyłącznie do czynności opodatkowanych. Ad. 3. Przy nabyciu budynków (budynku głównego biurowca z przewiązką, budynku zaplecza z przewiązką) przysługiwało sprzedawcy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Ad. 4. Pierwsze zajęcie obu wymienionych budynków nastąpiło w 1973 r. i nie jest możliwe wskazanie precyzyjnej daty tego zajęcia - w Spółce nie zachowały się dokumenty lub inne dowody, które potwierdzałyby konkretną datę pierwszego oddania budynku do używania. Zajęcie to polegało na oddaniu budynków do używania przez Spółkę w ramach jej własnej działalności gospodarczej, na własne potrzeby. Uwagi te dotyczą obu wymienionych budynków. Ad. 5. Ww. budynki nie były wykorzystywane przez sprzedającego wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku. Ad. 6. Kwalifikacja wymienionych obiektów jako budowle na gruncie przepisów prawa budowlanego jest pośrednio przedmiotem zapytania w ramach niniejszego wniosku.
2017
24
paź

Istota:
Zwolnienia od podatku sprzedaży nieruchomości.
Fragment:
Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle, rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy, zgodnie z którym w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. W świetle tego przepisu przy sprzedaży budynków lub budowli, dokonywanej wraz z dostawą gruntu, na którym są one posadowione, grunt dzieli byt prawny budynków w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku, jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale z gruntem związanych. Jeżeli dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu, na którym ww. obiekty są posadowione. Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego, treści powołanych przepisów prawa, a także tez wynikających z ww. orzeczenia, prowadzi do stwierdzenia, że planowana dostawa dwóch budynków biurowo-usługowych (oznaczonych jako X. X. 1-7 oraz X. X. 8-10) będzie zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług, ponieważ doszło do ich pierwszego zasiedlenia, w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy, a pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą upłynie okres dłuższy niż 2 lata.
2017
21
paź

Istota:
Brak opodatkowania sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie egzekucji komorniczej.
Fragment:
Na nabytym gruncie dłużniczka wybudowała budynek mieszkalny o powierzchni 209,49 m 2 , który został oddany do użytkowania z dniem 1 października 2005 r. Przy wybudowaniu budynku przysługiwało prawo do odliczenia podatku od towarów i usług. Po wybudowaniu budynku dłużniczka przyjęła go w całości na stan środków trwałych i użytkowała w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Od września 2006 r. do lipca 2014 r. dłużniczka wynajmowała część budynku o powierzchni 12 m 2 Spółce z o.o. W dniu 1 stycznia 2013 r. dłużniczka przekazała 94,02% budynku na cele prywatne, nie dokonując przy tym korekty podatku naliczonego związanego ze zmianą przeznaczenia budynku. Obecnie 5,98% budynku jest wykorzystywane na cele własnej działalności gospodarczej, natomiast pozostała część służy prywatnym celom mieszkalnym dłużniczki. Od momentu wybudowania nieruchomości do dnia dzisiejszego nie dokonano jej ulepszenia, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, w wysokości stanowiącej co najmniej 30% ich wartości początkowej. W związku z powyższym należy wskazać że, do pierwszego zasiedlenia budynku doszło w momencie, gdy po wybudowaniu budynku dłużniczka przyjęła go w całości do użytkowała w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.
2017
21
paź

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (...)”.
Fragment:
Budynek przy ul. „ a ” w całości przeznaczony jest na potrzeby administracji publicznej oraz opieki społecznej i socjalnej. Wszystkie pomieszczenia budynku użytkowane są na podstawie umów użyczenia, oddających lokale w bezpłatne użytkowanie gminnym jednostkom budżetowym. Cześć budynku położonego przy ul. „ b ” stanowią lokale użytkowe, wobec czego – dla celów realizacji wskazanego powyżej projektu – został dokonany podział kosztów planowanej inwestycji wg powierzchni. Wszystkie koszty związane z modernizacją budynku zostały podzielone w stosunku: 36,70% – jako koszty kwalifikowane (w tej części pomieszczenia budynku użytkowane są na podstawie umów użyczenia, oddających lokale w bezpłatne użytkowanie), 63,30% jako koszty niekwalifikowane (w tej części – pomieszczenia budynku są przeznaczone pod najem). Podział ten – na potrzeby wniosku o dofinansowanie – został dokonany w stosunku do każdego wydatku związanego z modernizacją budynku przy ul. „ b ”. Budynek przy ul. „ c ” w całości przeznaczony jest na potrzeby administracji publicznej. Wszystkie pomieszczenia budynku przekazane są do użytkowania nieodpłatnie na podstawie umów użyczenia.
2017
20
paź

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących poniesione nakłady w związku z realizacją projektu pn.: „Nadbudowa budynku socjalnego (...)”.
Fragment:
(...) budynku, rozbiórka bet. spocznika wejściowego. Faktury dokumentujące nabycie towarów i usług w ramach ww. projektu wystawione są na Wnioskodawcę, tj. Gminę. Gmina będzie działać w przypadku najmu tych lokali w charakterze podatnika. Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT, usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawienia nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe korzystają ze zwolnienia podatkowego. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w związku z projektem pn.: „ Nadbudowa budynku socjalnego (...) ”, Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego, będzie miała prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących poniesione nakłady na ww. projekt? Zdaniem Wnioskodawcy, towary i usługi nabyte w ramach realizowanego projektu nie będą służyły Gminie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, z uwagi na przeznaczenie budynku. Budynek, w którym będzie realizowana inwestycja będzie służył do: ‒ czynności zwolnionych w zakresie najmu lokali socjalnych dla mieszkańców.
2017
20
paź

Istota:
Transakcja sprzedaży działki nr 186/1 o powierzchni 0,3265 ha zabudowanej dwukondygnacyjnym budynkiem biurowym będzie korzystała ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, natomiast działka niezabudowana nr 272/3 o powierzchni 0,0012 ha podlegać będzie opodatkowaniu podstawową stawką podatku 23%, zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy.
Fragment:
I tak, zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Jeśli przedmiotem sprzedaży będzie więc budynek wraz z gruntem, to zastosowanie będzie miał art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, co oznacza, że grunt na którym położony jest sprzedawany budynek będzie opodatkowany według takich samych zasad jak budynek. Z powyższego wynika więc, że co do zasady, grunt będący przedmiotem sprzedaży podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki i budowle na nim posadowione. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, to również sprzedaż gruntu korzysta ze zwolnienia od podatku. Reasumując przy sprzedaży budynków, budowli lub ich części dokonywanej wraz z dostawą gruntu, na którym są posadowione, grunt dzieli byt prawny budynków w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług, co oznacza że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale z gruntem związanych. Jeżeli dostawa budynków, budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku VAT, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu, na którym obiekt jest posadowiony.
2017
20
paź

Istota:
W zakresie możliwości uznania za koszt kwalifikowany do wyliczenia ulgi badawczo-rozwojowej kosztów amortyzacji instalacji badawczej, sklasyfikowanej w ramach przepisów ustawy prawo budowlane jako „budynek produkcyjny”
Fragment:
Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Przedmiotem odrębnej własności może być zatem także samodzielny lokal mieszkalny. Odrębna własność oznacza, że dany lokal stanowi odrębny od gruntu i od budynku przedmiot własności. Jednak nie może ona istnieć samodzielnie, ponieważ związane są z nią prawa do współwłasności części budynku i prawa do gruntu pod budynkiem oraz innych urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali. Z treści i konstrukcji art. 18d ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wynika, że Ustawodawca wyłącza z kategorii kosztów kwalifikowanych odpisy amortyzacyjne od wszystkich budynków i budowli niezależnie od tego, czy stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności, a zapis dotyczący odrębnej własności dotyczy tylko i wyłącznie lokali będących odrębnym (od budynku) przedmiotem własności, bowiem pojęcie „ odrębny od gruntu przedmiot własności ” nie jest tożsame z pojęciem „ odrębna własność ”. Zamiarem Ustawodawcy było więc wyłączenie z kategorii kosztów kwalifikowanych odpisów amortyzacyjnych od wszystkich nieruchomości będących przedmiotem amortyzacji.
2017
20
paź

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z adaptacją budynku na mieszkania socjalne.
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 9 sierpnia 2017 r. (data wpływu 21 sierpnia 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z adaptacją budynku na mieszkania socjalne – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 21 sierpnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z adaptacją budynku na mieszkania socjalne. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pn.: „ Przebudowa, remont i wyposażenie zdegradowanego budynku w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne (...) ”. Projekt zakłada zmianę sposobu użytkowania: przebudowę, remont i wyposażenie zdegradowanego budynku mieszkalnego na mieszkania socjalne na potrzeby dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (przyszłych mieszkańców budynku). W obiekcie będą zlokalizowane: 4 mieszkania, komunikacja, świetlica z węzłem sanitarnym. Dodatkowo zostanie wykonane zagospodarowanie terenu. Inwestycja obejmuje następujące prace: Roboty przygotowawcze. Roboty termomodmizacjne: wykonanie docieplenia budynku – ścian fundamentowych i ścian zewnętrznych, montaż podokienników, montaż okien i drzwi, wykonanie wypraw tynkarskich.
2017
19
paź

Istota:
Prawo do zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT dostawy nieruchomości zabudowanych, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy
Fragment:
Analizując informacje zawarte w opisie sprawy w kontekście definicji pierwszego zasiedlenia – w rozumieniu nadanym przepisami Dyrektywy 2006/112/WE oraz orzecznictwem TSUE – należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie nastąpiło pierwsze zasiedlenie budynków. Jak wynika z okoliczności sprawy budynki objęte zakresem pytania zarówno w przedsiębiorstwie spadkodawcy jak i Wnioskodawcy używane są zgodnie z przeznaczeniem w wykonywaniu działalności opodatkowanej podatkiem VAT. Zatem miało miejsce pierwsze zajęcie przedmiotowych budynków. Pomiędzy pierwszym zajęciem (używaniem) budynków a dostawą upłynie okres dłuższy niż dwa lata. W stosunku do ww. budynków odpowiednio po 2010 roku (kompleks budynków gastronomiczno-hotelowych) i 2012 roku (kompleks dziesięciu budynków mieszkalnych z infrastrukturą) nie poczyniono nakładów równych, bądź wyższych niż 30% wartości początkowej tych budynków Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że o ile do dnia sprzedaży Wnioskodawca nie poniesie wydatków na ulepszenie wyższych niż 30% wartości początkowej przedmiotowych budynków, to dostawa przedmiotowych budynków, tj. kompleksu budynków gastronomiczno-hotelowych oraz kompleksu dziesięciu budynków mieszkalnych wraz z częściowym udziałem w infrastrukturze będzie korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, jeśli strony transakcji nie wybiorą opcji opodatkowania, zgodnie z art. 43 ust. 10 w związku z art. 43 ust. 11 ustawy.
2017
19
paź

Istota:
W zakresie opodatkowania transakcji zbycia zabudowanej nieruchomości.
Fragment:
Nieruchomość stanowi grunt zabudowany budynkami i/lub budowlami. Zgodnie z przepisem art. 29a ust. 8 UPTU w przypadku dostawy budynków i budowli trwale związanych z gruntem z podstawy opodatkowania podatkiem VAT nie wyodrębnia się ceny gruntu. W związku z powyższym, jeśli w Ustawie jest mowa o dostawie - budynków i/lub budowli, oznacza to dostawę budynków i/lub budowli wraz z gruntem, na którym są posadowione. Przepis art. 43 ust. 1 pkt 10 UPTU stanowi, że zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy: dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata. Z cytowanego przepisu wynika, że opodatkowaniu podatkiem VAT podlega wyłącznie dostawa (sprzedaż) budynków, budowli lub ich części, dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed pierwszym zasiedleniem lub w okresie dwóch lat od pierwszego zasiedlenia. W pozostałych przypadkach dostawa budynku, budowli lub ich części z mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 UPTU jest zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT. Zgodnie z art. 2 pkt 14 UPTU pierwsze zasiedlenie to oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich: wybudowaniu lub ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.
2017
19
paź

Istota:
Zwolnienie od podatku sprzedaży nieruchomości zabudowanej oraz opodatkowania sprzedaży nieruchomości niezabudowanych.
Fragment:
Warunek ten w istocie doprowadza do sztucznego różnicowania sytuacji podmiotu gospodarczego, który po wybudowaniu budynku część oddał w najem a część budynku wykorzystywał na potrzeby własnej działalności gospodarczej albowiem w obydwóch przypadkach doszło do korzystania z budynku. W pozostałym zaś zakresie należy dokonać wykładni prounijnej art. 2 pkt 14 lit. a) ustawy o VAT i skorygować treść w następujący sposób: pod pojęciem pierwszego zasiedlenia – rozumie się przez to użytkowanie przez pierwszego nabywcę lub użytkownika budynków, budowli lub ich części, po ich wybudowaniu ”. Jak wynika z powyższego „ pierwsze zasiedlenie ” budynku (po jego wybudowaniu) należy rozumieć szeroko jako pierwsze zajęcie budynku, używanie, w tym również na potrzeby własnej działalności gospodarczej. Powyższa kwestia przedstawia się inaczej, w sytuacji gdy budynek został ulepszony, a wydatki na ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej obiektu. Wówczas bowiem aby nastąpiło pierwsze zasiedlenie budynku – zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy w zw. z art. 12 ust. 2 zdanie drugie Dyrektywy 2006/112/WE – musi dojść do oddania obiektu po ulepszeniu do użytkowania w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu (np. w najem).
2017
19
paź

Istota:
W zakresie ustalenia czy odpłatna dostawa Nieruchomości przez Zbywającego na rzecz Nabywcy podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem VAT (pytanie nr 1) i opodatkowania sprzedaży Nieruchomości nr 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 i 20 (pytanie nr 2).
Fragment:
Należy ponadto wskazać, że kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki, budowle rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy, zgodnie z którym w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. W świetle tego przepisu przy sprzedaży budynków, budowli lub ich części, dokonywanej wraz z dostawą gruntu, na którym są one posadowione, grunt dzieli byt prawny tych obiektów w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku, jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale z gruntem związanych. Jeżeli dostawa budynków, budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu, na którym obiekt jest posadowiony. Należy również zauważyć, że w myśl art. 43 ust. 10 ustawy, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem, że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części: są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni; złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.
2017
17
paź

Istota:
Opodatkowanie transakcji zbycia udziału w nieruchomości zabudowanej.
Fragment:
Działka zabudowana jest podpiwniczonym dwupiętrowym budynkiem, co oznacza, że budynek jest w sposób trwały związany z gruntem. Budynek został wzniesiony w latach 1860¬-1865 r. Przy nabyciu udziałów w wysokości 1/6 części i 1/3 części budynku mieszkalnego nie przysługiwało Wnioskodawcy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę naliczonego. Wnioskodawca nie ponosił żadnych nakładów na ulepszenie opisywanego budynku. Zgodnie z ewidencją meldunkową pierwsze zameldowanie miało miejsce w 1941 r. Z informacji uzyskanych od zarządcy przedmiotowej nieruchomości wynika, że wszystkie lokale były przedmiotem najmu a pierwsze umowy najmu datuje się na 1.01.1961 r. Wnioskodawca nie ponosił żadnych nakładów na ulepszenie opisywanego budynku. Wnioskodawca w styczniu 2018 r. planuje sprzedać swoje udziały w wyżej opisanej nieruchomości. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii zwolnienia od podatku VAT sprzedaży udziałów w opisanej nieruchomości. Mając na uwadze przedstawiony stan prawny i opis sprawy należy stwierdzić, że dostawa udziałów w ww. budynku wynoszących 4/6 posadowionym na działce 82 będzie zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy w związku z art. 29a ust. 8 tej ustawy z uwagi na fakt, że pomiędzy pierwszym zajęciem tego budynku, a jego dostawą upłynie okres dłuższy niż dwa lata, zaś Wnioskodawca nie ponosił żadnych nakładów na ulepszenie przedmiotowego budynku.
2017
17
paź

Istota:
Zwolnienie od podatku VAT sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z wydzieloną częścią posadowionego na nim budynku, drogi dojazdowej i drogi.
Fragment:
W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że: Wydzielona część budynku ... będąca przedmiotem planowanej sprzedaży posadowiona jest na jednej działce o numerze 4138. Budynek przemysłowy A-90 mieści się na terenie dawnych Zakładów C., które zostały wybudowane przez więźniów KL ... Z posiadanych dokumentów wynika że budynek ... został wybudowany w roku 1945, Wnioskodawca nie wie jaka czynność stanowiła pierwsze użycie. Przy nabyciu prawa wieczystego gruntu zabudowanego budynkami i budowlami nie przysługiwało nam prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Budynek przemysłowy A-90 przeznaczony do sprzedaży stanowi budynek w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 7 lipca 1994 Prawo Budowlane oraz w rozumieniu Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych zgodnie z rozp. Rady Ministrów z dn. 30 grudnia 1999 r. Symbol PKOB 1251. Budynek przemysłowy ... - przedmiot sprzedaży jest trwale związany z gruntem. Suwnice znajdujące się w budynku przemysłowym ... stanowią ruchomości i są trwale związane z budynkiem. Suwnice nie są budynkami ani budowlami. są natomiast urządzeniami technicznymi tworzącymi z fundamentami całość techniczno-użytkową. Suwnice są trwale związane z budynkiem w którym się znajdują za pomocą zamontowanych wewnątrz estakad suwnic.
2017
14
paź

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu planowanych wydatków na część szkolną budynku.
Fragment:
Wnioskodawca planuje realizację inwestycji pn. „ Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego ” (dalej: Inwestycja), która będzie polegała na wykonaniu następujących prac w Budynku: docieplenie ścian zewnętrznych, części stropów i stropodachów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania, wymiana opraw oświetleniowych, inne prace remontowe związane z elewacją Budynku. Inwestycja ma na celu ograniczenie strat ciepła Budynku. Ponoszone w związku z realizacją Inwestycji wydatki będą dokumentowane przez dostawców/usługodawców wystawianymi na Gminę fakturami VAT (ze wskazaniem danych Gminy) z wykazanymi na nich kwotami podatku naliczonego. Wnioskodawca jest w stanie wydzielić spośród planowanych wydatków ich część, która zostanie poniesiona w związku z realizacją Inwestycji w zakresie części A Budynku (dalej: wydatki na część A) oraz część wydatków, które zostaną poniesione na część B Budynku. Gmina ubiega się o dofinansowanie Inwestycji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020. Gmina planuje pozyskać powyższe dofinansowanie wyłącznie do wydatków na część A (wydatki na część A będą stanowiły koszty kwalifikowane Inwestycji).
2017
14
paź
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Budynek
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.