Budynek | Interpretacje podatkowe

Budynek | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to budynek. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie opodatkowania dostawy Nieruchomości zabudowanej budynkami i budowlami, określenie podstawy opodatkowania każdego z naniesień poprzez przypisanie do danego budynku/budowli część wartości gruntu wg odpowiedniego klucza alokacji oraz prawa do odliczenia podatku VAT na podstawie faktury dokumentującej sprzedaż ww. zabudowanej Nieruchomości
Fragment:
W stanie faktycznym (zdarzeniu przyszłym) mamy do czynienia z jedną działką gruntu, zabudowaną różnymi naniesieniami (budynki/budowle). Nie mamy zatem do czynienia z dostawą gruntu niezabudowanego. Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle - dalej działka, rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy, zgodnie z którym w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. W świetle tego przepisu przy sprzedaży budynków lub budowli, dokonywanej wraz z dostawą gruntu, na którym są one posadowione, grunt dzieli byt prawny budynków w zakresie opodatkowania podatkiem VAT. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku, jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale z gruntem związanych. Powyższy przepis obejmuje swoim zakresem także grunty będące w użytkowaniu wieczystym. Aby określić sposób opodatkowania VAT dostawy Nieruchomości, należy zatem najpierw w pierwszej kolejności określić sposób opodatkowania (tj. zwolnienie vs opodatkowanie) poszczególnych budynków i budowli. Ponieważ jednak w ramach jednej działki będziemy mieli do czynienia z budynkami/budowlami zwolnionymi oraz opodatkowanymi, należy potem w odpowiednich proporcjach podzielić wartość tej działki, gdyż część wartości działki będzie podlegać zwolnieniu, a pozostała część opodatkowaniu VAT.
2017
20
wrz

Istota:
Aport nieruchomości zabudowanej budynkami użytkowymi - zwolnienie z VAT
Fragment:
Na nieruchomościach tych Spółka ta wybuduje budynki w celu realizacji Programu „ Mieszkanie plus ”. Kontrakt przewiduje ponadto zasady zbycia udziałów przez Wnioskodawcę oraz wystąpienia Wnioskodawcy ze Spółki. Obecnie przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest kompleksem 13 budynków administracyjno - usługowo -magazynowych, w tym: budynkiem stacji paliw (powierzchnia użytkowa 43,00 m 2 ), budynkiem myjni (powierzchnia użytkowa 361,80 m 2 ), budynkiem wartowni (powierzchnia użytkowa 13,53 m 2 ), budynkiem wartowni (powierzchnia użytkowa 10,00 m 2 ), wiatą otwartą magazynową (powierzchnia użytkowa 200,00 m 2 ), budynkiem podstacji energetycznej (powierzchnia użytkowa 51,00 m 2 ), wiatą stalową obudowaną (powierzchnia użytkowa 187,00 m 2 wraz z częścią warsztatową o powierzchni użytkowej 56,00 m 2 , trzema halami magazynowymi o łącznej powierzchni użytkowej 1.037,00 m 2 , magazynem opon (powierzchnia użytkowa 168,00 m 2 ), budynkiem akumulatorowni (powierzchnia użytkowa 14,00 m 2 ), budynkiem hydroforni (powierzchnia użytkowa 15,16 m 2 ), budynkiem administracyjnym (powierzchnia użytkowa 332,90 m2), budynkiem dyspozytorni (powierzchnia użytkowa 113,64 m 2 ). Oprócz wymienionych powyżej budynków, na nieruchomości znajdują się place składowe o łącznej powierzchni 2.700,00 m 2 i parkingi o łącznej powierzchni użytkowej 5.025,00 m 2 .
2017
20
wrz

Istota:
Brak obowiązku opodatkowania sprzedaży nieruchomości zabudowanej w trybie egzekucji komorniczej.
Fragment:
Warunek ten w istocie doprowadza do sztucznego różnicowania sytuacji podmiotu gospodarczego, który po wybudowaniu budynku część oddał w najem a część budynku wykorzystywał na potrzeby własnej działalności gospodarczej albowiem w obydwóch przypadkach doszło do korzystania z budynku. W pozostałym zaś zakresie należy dokonać wykładni prounijnej art. 2 pkt 14 lit. a) ustawy o VAT i skorygować treść w następujący sposób: pod pojęciem pierwszego zasiedlenia – rozumie się przez to użytkowanie przez pierwszego nabywcę lub użytkownika budynków, budowli lub ich części, po ich wybudowaniu ”. Jak wynika z powyższego „ pierwsze zasiedlenie ” budynku (po jego wybudowaniu) należy rozumieć szeroko jako pierwsze zajęcie budynku, używanie, w tym również na potrzeby własnej działalności gospodarczej. Powyższa kwestia przedstawia się inaczej, w sytuacji gdy budynek został ulepszony, a wydatki na ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej obiektu. Wówczas bowiem aby nastąpiło pierwsze zasiedlenie budynku – zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy w zw. z art. 12 ust. 2 zdanie drugie Dyrektywy 2006/112/WE – musi dojść do oddania obiektu po ulepszeniu do użytkowania w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu (np. w najem).
2017
20
wrz

Istota:
W zakresie opodatkowania dostawy nieruchomości w odniesieniu do sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, elektrycznej i oświetlenia oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, elektrycznej i oświetlenia, placów, dróg oraz zbiorników paliw oraz w zakresie opodatkowania dostawy nieruchomości w odniesieniu do budynku stacji paliw, wiaty stalowej, placów i dróg, zbiorników paliw oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie budynku stacji paliw, wiaty stalowej
Fragment:
Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle, rozstrzyga art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, w myśl którego w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Należy zauważyć, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęcia „ budynku ” i „ budowli ”. W tym zakresie należy odnieść się do przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.). I tak, w myśl art. 3 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, ilekroć w ustawie jest mowa o obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych. Stosownie do treści art. 3 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, przez budynek należy rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Pod pojęciem budowli należy rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, (...)
2017
15
wrz

Istota:
Zwolnienie od podatku VAT dostawy działek nr 2879/5 i nr 2879/23 zabudowanych budynkami.
Fragment:
Starostwo Powiatowe posiada 100% udziałów w spółce. c) Od chwili zawiązania się spółki pod firmą „ Centrum Medyczne ” - wnioskodawca wynajmował/wydzierżawiał budynki na czas określony, zgodnie z poniższym zestawieniem: Budynki położone na działce Nr 2879/23 Budynek Nr 8 - 01.09.2009 r. - 31.12.2016 r. Budynek Nr 8A - 01.09.2009 r. - 31.08.2017 r. Budynek Nr 10 - 01.09.2011 r. - 30.10.2016 r. Budynek Nr 13 - 01.12.2009 r. - 30.11.2013 r. Budynek Nr 17 - 01.07.2011 r. - 30.06.2017 r. Budynek Nr 18 - 01.07.2011 r. - 30.06.2017 r. Budynek Nr 21 - 01.07.2016 r. - 31.10.2016 r. Budynek Nr 22 - 01.10.2010 r. - 30.06.2017 r. Budynek Nr 22B - 01.02.2010 r. - 31.01.2017 r. Budynek Nr 23 - 01.07.2009 r. - 30.10.2017 r. Budynek Nr 24 - 01.11.2009 r.- 31.10.2017 r. Budynek Nr 25 - 01.12.2009 r.- 15.06.2017 r. Budynek Nr 29 - 01.11.2009 r. - 31.10.2017 r. Budynek Nr 30 - 01.12.2001 r. - 31.12.2012 r. Budynek Nr 31 - 01.07.2009 r. - 30.10.2017 r. Budynek Nr 35 - 01.07.2009 r. - 31.10.2017 r. Budynki położone na działce nr 2879/5 Budynek Nr 7 - 01.05.2010 r. - 31.10.2016 r. Budynek Nr 11 - 10.05.2010 r. - 30.04.2017 r. Budynek Nr 14 - 10.05.2017 r. - 30.04.2017 r. Budynek Nr 15 - 01.02.2011 r. - 31.01.2017 r. Budynek Nr 16 – 01.02.2011 r. - 31.01.2017 r. Budynki nie uwzględnione powyżej nie były oddawane w najem przez wnioskodawcę. Trzy budynki są wykorzystywane na potrzeby placówki na cele magazynowe.
2017
13
wrz

Istota:
W zakresie opodatkowania sprzedaży działek nr 1485/25 i 1485/23 zabudowanych budynkiem stolarni
Fragment:
Należy ponadto wskazać, że kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki, budowle rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy, zgodnie z którym w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. W świetle tego przepisu przy sprzedaży budynków, budowli lub ich części, dokonywanej wraz z dostawą gruntu, na którym są one posadowione, grunt dzieli byt prawny tych obiektów w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku, jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale z gruntem związanych. Jeżeli dostawa budynków, budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu, na którym obiekt jest posadowiony. Wnioskodawca w opisie sprawy wskazał, że zamierza sprzedać działki nr 1485/25 i 1485/23 zabudowane budynkiem stolarni. Wnioskodawca zajął (zaczął używać) budynek stolarni w 2001 r. Nie były ponoszone nakłady na ulepszenie i modernizację budynku stolarni, które przekroczyłyby 30% wartości początkowej tego obiektu. Wnioskodawca wykorzystuje przedmiotowe nieruchomości, które będą przedmiotem sprzedaży w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
2017
12
wrz

Istota:
Zwolnienie z VAT sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym i budynkiem gospodarczym.
Fragment:
Warunek ten w istocie doprowadza do sztucznego różnicowania sytuacji podmiotu gospodarczego, który po wybudowaniu budynku część oddał w najem a część budynku wykorzystywał na potrzeby własnej działalności gospodarczej albowiem w obydwóch przypadkach doszło do korzystania z budynku. W pozostałym zaś zakresie należy dokonać wykładni prounijnej art. 2 pkt 14 lit. a) ustawy o VAT i skorygować treść w następujący sposób: pod pojęciem pierwszego zasiedlenia - rozumie się przez to użytkowanie przez pierwszego nabywcę lub użytkownika budynków, budowli lub ich części, po ich wybudowaniu” (...). W świetle powyższego należy więc przyjąć, że jeżeli podatnik użytkował dany budynek, budowlę lub ich części i spełnia warunek korzystania z budynku, budowli lub ich części przez wymagany czas, to do zbycia tego budynku, budowli lub ich części zastosowanie znajdzie zwolnienie przewidziane w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług. Zatem „ pierwsze zasiedlenie ” budynku (budowli lub ich części) – w myśl art. 2 pkt 14 po jego wybudowaniu – należy rozumieć szeroko jako pierwsze zajęcie budynku (budowli lub ich części), używanie, w tym również na potrzeby własnej działalności gospodarczej a także oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich wybudowaniu lub ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.
2017
10
wrz

Istota:
Zwolnienie od podatku czynności sprzedaży nieruchomości.
Fragment:
Jak wynika z powyższego „ pierwsze zasiedlenie ” budynku (po jego wybudowaniu) należy rozumieć szeroko jako pierwsze zajęcie budynku, używanie, w tym również na potrzeby własnej działalności gospodarczej. Powyższa kwestia przedstawia się inaczej, w sytuacji gdy budynek został ulepszony, a wydatki na ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej obiektu. Wówczas bowiem aby nastąpiło pierwsze zasiedlenie budynku – zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy w zw. z art. 12 ust. 2 zdanie drugie Dyrektywy 2006/112/WE – musi dojść do oddania obiektu po ulepszeniu do użytkowania w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu (np. w najem). Według art. 29a ust. 8 ustawy, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. W świetle tego przepisu przy sprzedaży budynków lub budowli, dokonywanej wraz z dostawą gruntu, na którym są one posadowione, grunt dzieli byt prawny budynków w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku, jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale z gruntem związanych. Jeżeli dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu, na którym obiekt jest posadowiony.
2017
10
wrz

Istota:
Zwolnienie od podatku VAT dostawy prawa użytkowania wieczystego działek nr 336/5, nr 332/2, nr 333/2, nr 334/2, nr 335/2 zabudowanych 3-kondygnacyjnym podpiwniczonym budynkiem oraz 1-kondygnacyjnym budynkiem parterowym oraz budowlami w postaci drogi dojazdowej oraz miejsc postojowych.
Fragment:
Pierwsze zajęcie (używanie) 3-kondygnacyjnego podpiwniczonego budynku oraz 1- kondygnacyjnego budynku parterowego nastąpiło 30.12.1978 r. W/w budynki były przedmiotem umów najmu - zarówno w stosunku do 3- kondygnacyjnego podpiwniczonego budynku jak i 1-kondygnacyjnego budynku parterowego pierwsza umowa najmu została zawarta od 5.02.1996 r. i trwa do dnia dzisiejszego. P nie ponosił wydatków na ulepszenie w/w budynków w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym. W oby ww. budynkach były przeprowadzane jedynie remonty. W związku z tym, że ww. budynki nie były ulepszane, nie można mówić o tym, iż w stanie ulepszonym były wykorzystywane co najmniej 5 lat. Zarówno 3-kondygnacyjny podpiwniczony budynek oraz 1-kondygnacyjny budynek parterowym były wykorzystywane zarówno na cele działalności zwolnionej od podatku jak również były wynajmowane (działalność opodatkowana). Ad. 3. Na przedmiotowych działkach znajdują się budowle trwale z gruntem związane, obejmujące drogę dojazdową oraz miejsca postojowe. Wnioskodawca pragnie jednocześnie wskazać, że służą one wyłącznie do obsługi budynków znajdujących się na terenie (3- kondygnacyjny podpiwniczony budynek oraz 1-kondygnacyjny budynek parterowy). Budowle będące przedmiotem sprzedaży służą tylko i wyłącznie do obsługi budynków znajdujących się na terenie objętym wnioskiem (3-kondygnacyjny podpiwniczony budynek oraz 1-kondygnacyjny budynek parterowy).
2017
9
wrz

Istota:
W zakresie opodatkowania zbycia udziałów w prawie wieczystego użytkowania zabudowanej działki
Fragment:
Decydujące dla rozstrzygnięcia kwestii zwolnienia z opodatkowania sprzedaży udziału w działce nr 106 na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 jest rozstrzygnięcie czy i kiedy względem posadowionych na niej budynków tj.: budynku głównego, garażu oraz budynku gospodarczego nastąpiło pierwsze zasiedlenie. Należy zauważyć, że w kwestii rozumienia definicji pierwszego zasiedlenia wypowiedział się NSA w wyroku z dnia 14 maja 2014 r. o sygn. I FSK 382/14. Sąd w wyroku tym stwierdził, że „Wykładnia językowa, systematyczna i celowościowa dyrektywy 112 wskazuje wyraźnie, że ww. pojęcie należy rozumieć szeroko jako „ pierwsze zajęcie budynku, używanie ”. Mając na uwadze przedstawione okoliczności sprawy oraz obowiązujące przepisy prawa należy stwierdzić, że w odniesieniu do budynku głównego, garażu i budynku gospodarczego doszło do pierwszego zasiedlenia i od momentu pierwszego zasiedlenia do chwili sprzedaży upłynie co najmniej 2 lata. Jak wskazano w treści wniosku Wnioskodawca przedmiotową nieruchomość wykorzystywała na cele statutowe i nigdy nie wynajmowała powierzchni podmiotom zewnętrznym. Co istotne w przypadku wszystkich budynków Wnioskodawca nie ponosiła wydatków na ulepszenie przekraczających 30% wartości początkowej tych budynków. W konsekwencji należy uznać, że w odniesieniu do budynku głównego, garażu i budynku gospodarczego doszło do pierwszego zasiedlenia i od momentu pierwszego zasiedlenia do planowanej dostawy upłynie okres dłuższy niż 2 lata.
2017
9
wrz

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT czynności sprzedaży budynku.
Fragment:
Należy ponadto wskazać, że kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy, zgodnie z którym, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli, z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. W świetle tego przepisu, przy sprzedaży budynków lub budowli, dokonywanej wraz z dostawą gruntu, na którym są one posadowione, grunt dzieli byt prawny budynków lub budowli w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku, jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale z gruntem związanych. Jeżeli dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu, na którym obiekt jest posadowiony. Powyższy przepis obejmuje swoim zakresem także grunty będące w użytkowaniu wieczystym. Z opisu sprawy wynika, że w dniu 25 marca 1997 r. został oddany do użytku wybudowany przez Wnioskodawcę jako osobę fizyczną budynek pn. Pensjonat mieszkalny o powierzchni użytkowej 200 m 2 , kubaturze 868 m 3 . Z tytułu wytworzenia budynku Wnioskodawca nie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego.
2017
7
wrz

Istota:
Zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy – sprzedaż prawa wieczystego użytkowania nieruchomości zabudowanej.
Fragment:
Ponadto Wnioskodawca wskazał, że w odniesieniu do tych budynków nie były ponoszone żadne wydatki na ulepszenie w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym, a pomiędzy pierwszym zasiedleniem a planowaną dostawą ww. budynków upłynie okres dłuższy niż 2 lata – zatem w odniesieniu do tych budynków zostaną spełnione przesłanki do zastosowania zwolnienia od podatku, określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Tym samym, w odniesieniu do dostawy wskazanych wyżej budynków posadowionych na działce nr 311/7 będącej przedmiotem sprzedaży, bezprzedmiotowe stało się badanie przesłanek do zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a i pkt 2 ustawy. Zatem zgodnie z treścią art. 29a ust. 8 ustawy, dostawa działki o numerze 311/7, na której znajdują się wskazane przez Wnioskodawcę nieruchomości w postaci budynku mieszkalnego, piwnicy, innego budynku niemieszkalnego gospodarczego i garażu, również będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. Podsumowując, sprzedaż prawa wieczystego użytkowania działki nr 311/7, na której są posadowione: budynek mieszkalny, piwnica, inny budynek niemieszkalny gospodarczy i garaż, będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 w zw. z art. 29a ust. 8 ustawy.
2017
7
wrz

Istota:
W zakresie zastosowania zwolnienia od podatku dla dostawy nieruchomości
Fragment:
Warunek ten w istocie doprowadza do sztucznego różnicowania sytuacji podmiotu gospodarczego, który po wybudowaniu budynku część oddał w najem a część budynku wykorzystywał na potrzeby własnej działalności gospodarczej albowiem w obydwóch przypadkach doszło do korzystania z budynku. W pozostałym zaś zakresie należy dokonać wykładni prounijnej art. 2 pkt 14 lit. a) ustawy o VAT i skorygować treść w następujący sposób: pod pojęciem pierwszego zasiedlenia – rozumie się przez to użytkowanie przez pierwszego nabywcę lub użytkownika budynków, budowli lub ich części, po ich wybudowaniu ”. Jak wynika z powyższego „ pierwsze zasiedlenie ” budynku (po jego wybudowaniu) należy rozumieć szeroko jako pierwsze zajęcie budynku, używanie, w tym również na potrzeby własnej działalności gospodarczej. Powyższa kwestia przedstawia się inaczej, w sytuacji gdy budynek został ulepszony, a wydatki na ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej obiektu. Wówczas bowiem aby nastąpiło pierwsze zasiedlenie budynku – zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy w zw. z art. 12 ust. 2 zdanie drugie Dyrektywy 2006/112/WE – musi dojść do oddania obiektu po ulepszeniu do użytkowania w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu (np. w najem).
2017
7
wrz

Istota:
W zakresie braku możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją zadania.
Fragment:
Dane o planowanym zadaniu: Przedmiotem ww. inwestycji jest zamierzenie budowlane obejmujące realizację budynku żłobka 4 - ro oddziałowego z salami zabaw i sypialniami dla każdej z grup dziecięcych liczących po 16 dzieci, łącznie dla 64 dzieci w wieku do lat 3 wraz z pomieszczeniami administracyjnymi i zespołem kuchni. Projektowany budynek jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia, na planie litery L w technologii tradycyjnej. Podstawowe parametry techniczne i zestawienie powierzchni: powierzchnia zabudowy projektowanej: 1021,13 m 2 budynek żłobka, śmietnik: 13,5 m 2 , powierzchnia pomieszczeń: 864,22 m 2 w tym użytkowa 479,87 m 2 , kubatura: 4 053,85 m 3 , wysokość budynku: 4,5 m (od terenu przy głównym wejściu do wierzchu attyki budynku), ilość kondygnacji nadziemnych: 1, szerokość projektowanego budynku: 35,32 m, długość projektowanego budynku: 37,12 m, dach płaski pogrążony (przelewy awaryjne). W ramach zadania inwestycyjnego zrealizowany zostanie budynek żłobka obejmujący roboty ziemne, roboty budowlane, roboty instalacyjne, zagospodarowanie terenu oraz pierwsze wyposażenie budynku żłobka. Głównym miernikiem efektywności inwestycji jest aspekt społeczny i ekonomiczny, jakim będzie utworzenie 64 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3.
2017
5
wrz

Istota:
W zakresie opodatkowania transakcji zbycia udziału w nieruchomości zabudowanej
Fragment:
Działka zabudowana jest podpiwniczonym dwupiętrowym budynkiem, co oznacza, że budynek jest w sposób trwały związany z gruntem. Budynek został wzniesiony w latach 1860-1865. Decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego współwłaścicieli budynku zobowiązano do wykonania prac budowlanych w celu usunięcia nieprawidłowości stanu technicznego w zakresie bezpiecznego użytkowania budynku oraz zakazano użytkowania wyżej wymienionego budynku do czasu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości występujących w obiekcie. W związku z powyższym wypowiedziano na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego umowy najmu najemcom lokali mieszkalnych usytuowanych w przedmiotowym budynku. Do 2015 roku wykwaterowano wszystkich lokatorów z lokali w budynku i pozostaje on niezamieszkany. Zgodnie z ewidencją meldunkową pierwsze zameldowanie miało miejsce w 1941 r. Z informacji uzyskanych od zarządcy przedmiotowej nieruchomości wynika, że wszystkie lokale były przedmiotem najmu a pierwsze umowy najmu datuje się na 1.01.1961 r. Wnioskodawca nie ponosił żadnych nakładów na ulepszenie opisywanego budynku. Wnioskodawca w styczniu 2018 r. planuje sprzedać swoje udziały w wyżej opisanej nieruchomości.
2017
2
wrz

Istota:
W zakresie ustalenia czy wniesienie przez Wnioskodawcę 2 wkładu niepieniężnego na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Wnioskodawcy 1 w postaci Nieruchomości szczegółowo opisanej w stanie faktycznym wniosku, będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 lub 10a w zw. z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT
Fragment:
P nie dokonywała wydatków na ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, które stanowiłyby co najmniej 30% wartości początkowej budynku dworca. Takich wydatków nie będzie również dokonywać Wnioskodawca 2 przed aportem do Wnioskodawcy 1. Pierwsze zajęcie (używanie) Budynku dworca wystąpiło w roku wybudowania tego budynku. Budynek Dyżurnego Ruchu - wybudowany w 1961 r., prawo własności budynku nabyte przez P nieodpłatnie z mocy prawa (Decyzja Wojewody z dnia 24 stycznia 1997 r.), przy nabyciu P nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, budynek wykorzystywany w prowadzonej działalności gospodarczej; z dokumentacji finansowo-księgowej P wynika, że P nie ponosiła wydatków na ulepszenie budynku w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, które stanowiłyby co najmniej 30% wartości początkowej budynku. Wnioskodawca 2 nie będzie dokonywał wydatków na ulepszenie przed aportem do Wnioskodawcy 1. Pierwsze zajęcie (używanie) Budynku Dyżurnego Ruchu wystąpiło w roku wybudowania tego budynku, tj. w 1961 r. Pawilon handlowo-usługowy (bar wolnostojący) - P jest właścicielem pawilonu handlowo- usługowego, który powstał jako nakład obcy najemcy na koszt i ryzyko najemcy (później jednak pawilon został przekazany do P). Tym samym w momencie wniesienia aportu przez P, na Wnioskodawcę 2 przejdzie prawo do rozporządzania pawilonem jak właściciel.
2017
26
sie

Istota:
Zwolnienie od podatku VAT dostawy działki nr 480/49 zabudowanej budynkiem socjalnym oraz składowiskiem odpadów.
Fragment:
Zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza przeznaczyć do sprzedaży działkę nr 480/49 zabudowaną budynkiem socjalnym oraz składowiskiem odpadów będącym budowla w myśl art. 3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane. Przy wytworzeniu/nabyciu budynku socjalnego oraz składowiska odpadów Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Pierwsze zajęcie budynku socjalnego oraz składowiska odpadów to 20 luty 1996 r. Budynek socjalny oraz składowisko odpadów nie były przedmiotem najmu, dzierżawy ani umów o podobnym charakterze. Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszanie budynku socjalnego oraz składowiska odpadów w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Mając na uwadze przedstawiony stan prawny i opis sprawy należy stwierdzić, że dostawa działki nr 480/49 zabudowanej budynkiem socjalnym oraz składowiskiem odpadów stanowiącym budowlę będzie zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT w zw. z art. 29a ust. 8 tej ustawy, gdyż jak wskazał Wnioskodawca do pierwszego zasiedlenia (zajęcia) budynku socjalnego oraz składowiska odpadów doszło 20 lutego 1996 r.
2017
26
sie

Istota:
W zakresie: uznania transakcji sprzedaży Nieruchomości za czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT oraz określenia skutków podatkowych oddzielnie dla każdej z działek ewidencyjnych wraz z posadowionym na nich Budynkiem, budowlami lub ich częściami.
Fragment:
Jeżeli natomiast po ulepszeniu podatnik przyjmie do używania budynek/budowlę w swojej działalności, pomimo że dojdzie do korzystania z budynku/budowli to nie dochodzi do ww. pierwszego zasiedlenia. W świetle przedstawionej treści wniosku i przywołanych przepisów należy stwierdzić, że ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT będzie podlegała tylko ta część Budynku wraz z proporcjonalnie przyporządkowanym do niego gruntem, która na dzień dokonania transakcji będzie przedmiotem wynajmu przez okres co najmniej 2 lat od momentu pierwszego zasiedlenia. Jak wynika z wniosku wartość dokonanych w 2005 r. ulepszeń przekroczyła 30% wartości początkowej Budynku. Jednak od 2005 r. do dnia planowanego odpłatnego zbycia Nieruchomości, Spółka nie dokonywała i nie będzie dokonywała nakładów na Budynek przekraczających 30% wartości początkowej Budynku. Z wniosku ponadto wynika, że Budynek jest od 2005 r. i będzie do dnia dokonania sprzedaży w części przedmiotem najmu. Dlatego też, w momencie wynajmu ta część Budynku wypełni więc definicję pierwszego zasiedlenia. W konsekwencji, sprzedaż wynajmowanej powyżej 2 lat części Budynku będzie korzystała ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.
2017
26
sie

Istota:
Spółka będzie zarejestrowana jako podatnik VAT czynny i planowana transakcja sprzedaży Nieruchomości (w zakresie w jakim jest opodatkowana podatkiem VAT) spełnia warunki dla uznania jej za czynność opodatkowaną podatkiem VAT niekorzystającą ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, to Wnioskodawcy 1 po nabyciu ww. Nieruchomości i otrzymaniu wystawionej faktury przez Sprzedawcę będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktury z tytułu zakupu Nieruchomości w zakresie w jakim Nabywca będzie wykorzystywał ww. Nieruchomość do prowadzenia działalności opodatkowanej podatkiem VAT.
Fragment:
Na przedmiotowej Nieruchomości znajdują się budynki i budowle (z których każdy stanowi odrębny środek trwały), których przyporządkowania można dokonać do 3 następujących kategorii: Budynki i budowle, z których każdy charakteryzuje się następującymi cechami (dalej: Kategoria 1): przyporządkowanie wg prawa budowlanego jako budynek lub budowla, trwałe związanie z gruntem, przy ich nabyciu w 1999 r. nie przysługiwało Wnioskodawcy 2 prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (z uwagi na brak objęcia transakcji podatkiem VAT), zostały one po raz pierwszy zasiedlone (użytkowane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej) co najmniej kilkadziesiąt lat temu, Wnioskodawca 2 nie ponosił żadnych wydatków na ich ulepszenie (i nie planuje takich wydatków przed Transakcją). W skład budynków i budowli składających się na Kategorię 1 wchodzą: budynek o nr inwentarzowym 0002/110, budynek przemysłowy o nr inwentarzowym 0003/101, budynek przemysłowy o nr inwentarzowym 0004/101, budynek przemysłowy o nr inwentarzowym 0008/101, budynek przemysłowy o nr inwentarzowym 0009/101, budynek przemysłowy o nr inwentarzowym 0010/101, budynek stacji transformatorowej o nr inwentarzowym 0014/101, budynek warsztatów o nr inwentarzowym 0015/101, komin przemysłowy (budowla) o nr inwentarzowym 0031/200, przyłącze gazowe (budowla) (...)
2017
26
sie

Istota:
Prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej nabycie nieruchomości.
Fragment:
(...) budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe (PKOB 112), w tym: budynki o trzech i więcej mieszkaniach (PKOB 1122), budynki zbiorowego zamieszkania (PKOB 113), czyli domy opieki społecznej, internaty i bursy szkolne, domy studenckie, domy dziecka, domy dla bezdomnych, budynki mieszkalne na terenie koszar, zakładów karnych i poprawczych, aresztów śledczych, budynki kościołów i innych związków wyznaniowych, klasztory, domy zakonne, plebanie, kurie, rezydencje biskupie oraz rezydencje Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Z kolei, budynki niemieszkalne sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12 obejmują: hotele i budynki zakwaterowania turystycznego - grupa 121, budynki biurowe - grupa 122, budynki handlowo-usługowe - grupa 123, budynki transportu i łączności - grupa 124, budynki przemysłowe i magazynowe - grupa 125, ogólnodostępne obiekty kulturalne, budynki o charakterze edukacyjnym, budynki szpitali i zakładów opieki medycznej oraz budynki kultury fizycznej - grupa 126, pozostałe budynki niemieszkalne - grupa 127. Biorąc pod uwagę powyższe należy uznać, że dostawa może być objęta stawką podatku VAT w wysokości 8%, o ile dotyczyć będzie obiektu (lokalu w obiekcie mieszkalnym) sklasyfikowanego w dziale 11 PKOB - z wyłączeniem lokali użytkowych, ewentualnie dostawy lokalu mieszkalnego w budynku niemieszkalnym sklasyfikowanym w PKOB w dziale 12.
2017
24
sie

Istota:
W zakresie:
- opodatkowania sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntów wraz ze znajdującymi się na gruntach budynkami oraz innymi obiektami budowlanymi,
- prawa o obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu zakupu prawa użytkowania wieczystego gruntów wraz ze znajdującymi się na gruntach budynkami oraz innymi obiektami budowlanymi,
- ustalenia czy przedmiotem sprzedaży będzie przedsiębiorstwo lub zorganizowana jego część.
Fragment:
Ostatniego warunku nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat (art. 43 ust. 7a ustawy o VAT). W myśl art. 43 ust. 10 ustawy o VAT, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części: są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni; złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części. Zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli, z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. W praktyce oznacza to, że dostawa gruntu będzie opodatkowana stawką właściwą dla dostawy budynków. Przedmiotem sprzedaży są zabudowane działki o numerach ewidencyjnych 15/14 oraz 15/13 wraz ze znajdującymi się na gruntach budynkami oraz innymi obiektami budowlanymi zlokalizowanymi przy ul. ... w ....
2017
24
sie

Istota:
Zwolnienie od podatku VAT dostawy nieruchomości na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 w zw. z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT
Fragment:
Pierwsze zajęcie (używanie) Budynku dworca wystąpiło w roku wybudowania tego budynku 2. Budynek Dyżurnego Ruchu - wybudowany w 1961 r., prawo własności budynku nabyte przez P. nieodpłatnie z mocy prawa (Decyzja Wojewody z dnia 24 stycznia 1997 r.), przy nabyciu P. nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, budynek wykorzystywany w prowadzonej działalności gospodarczej; z dokumentacji finansowo-księgowej P. wynika, że P. nie ponosiła wydatków na ulepszenie budynku w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, które stanowiłyby co najmniej 30% wartości początkowej budynku. Pierwsze zajęcie (używanie) Budynku Dyżurnego Ruchu wystąpiło w roku wybudowania tego budynku, tj. w 1961 r. 3. Pawilon handlowo-usługowy (bar wolnostojący) – P. jest właścicielem pawilonu handlowo- usługowego, który powstał jako nakład obcy najemcy na koszt i ryzyko najemcy (później jednak pawilon został przekazany do P.). Z dokumentacji finansowo-księgowej PK. wynika, że P. nie ponosiła wydatków na ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, które przekraczałyby 30% wartości początkowej pawilonu. 4.Budynek parterowy niepodpiwniczony („ Biuro DS ”) - wybudowany w 1915 r., prawo własności budynku nabyte przez P. nieodpłatnie z mocy prawa (Decyzja Wojewody z dnia 24 stycznia 1997 r.), przy nabyciu P. nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, był objęty umową dzierżawy z dnia 27 września 2001 r., zawartą pomiędzy P. a L.
2017
24
sie

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości zabudowanej.
Fragment:
Należy ponadto wskazać, że kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle, rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy, zgodnie z którym w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. W świetle tego przepisu, przy sprzedaży budynków lub budowli, dokonywanej wraz z dostawą gruntu, na którym są one posadowione, grunt dzieli byt prawny budynków w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku, jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale z gruntem związanych. Jeżeli dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu, na którym obiekt jest posadowiony. Powyższy przepis obejmuje swoim zakresem także grunty będące w użytkowaniu wieczystym. Wskazać należy, że zgodnie z zapisem art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332), przez obiekt budowlany należy rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych.
2017
24
sie

Istota:
Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości wraz z prawem użytkowania wieczystego.
Fragment:
Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy, zgodnie z którym w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Zgodnie z art. 29a ust. 9 ustawy, przepisu ust. 8 nie stosuje się do czynności oddania w użytkowanie wieczyste gruntu, dokonywanego z równoczesną dostawą budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli. Jak wyjaśniono wyżej, dla ustalenia kwestii opodatkowania VAT dostawy budynków lub ich części w pierwszej kolejności należy określić czy i kiedy nastąpiło pierwsze zasiedlenie budynku. Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i właścicielem prawa do wieczystego użytkowania gruntu, oznaczonego numerem działki 280/31 oraz posadowionym na nim budynku, stanowiącym odrębną własność. Budynek jest niemieszkalny, murowany, o czterech kondygnacjach. Nieruchomość została nabyta od podmiotu nie będącego Skarbem Państwa ani jednostki samorządu terytorialnego. Zainteresowany jest w posiadaniu prawa wieczystego użytkowania gruntu do 5 grudnia 2089 r.
2017
24
sie

Istota:
Zwolnienie od podatku czynności sprzedaży zabudowanej nieruchomości.
Fragment:
Jak wynika z powyższego „ pierwsze zasiedlenie ” budynku (po jego wybudowaniu) należy rozumieć szeroko jako pierwsze zajęcie budynku, używanie, w tym również na potrzeby własnej działalności gospodarczej. Powyższa kwestia przedstawia się inaczej, w sytuacji gdy budynek został ulepszony, a wydatki na ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej obiektu. Wówczas bowiem aby nastąpiło pierwsze zasiedlenie budynku – zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy w zw. z art. 12 ust. 2 zdanie drugie Dyrektywy 2006/112/WE – musi dojść do oddania obiektu po ulepszeniu do użytkowania w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu (np. w najem). Według art. 29a ust. 8 ustawy, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. W świetle tego przepisu przy sprzedaży budynków lub budowli, dokonywanej wraz z dostawą gruntu, na którym są one posadowione, grunt dzieli byt prawny budynków w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku, jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale z gruntem związanych. Jeżeli dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu, na którym obiekt jest posadowiony.
2017
24
sie
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Budynek
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.