Budynek | Interpretacje podatkowe

Budynek | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to budynek. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie skutków podatkowych odp3atnego zbycia nieruchomooci zabudowanej budynkiem niemieszkalnym oraz budynkiem hali handlowo-us3ugowej
Fragment:
Podatek od nieruchomooci równie? op3acany jest zgodnie ze stawkami dla budynków mieszkalnych. Reasumuj1c jest to obecnie budynek mieszkalny. przedmiotem zbycia ma bya ca3a dzia3ka zabudowana dwoma budynkami, orodkiem trwa3ym w prowadzonej przez Wnioskodawce dzia3alnooci gospodarczej jest budynek mieszkalny wraz z czeoci1 gruntu zwi1zan1 funkcjonalnie z tym budynkiem. Powierzchnia gruntu przekazana na cele dzia3alnooci gospodarczej to 150 m 2 . W uzupe3nieniu stanu faktycznego wnioskodawca wnosi o udzielnie interpretacji w zakresie skutków podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych w drugim zdarzeniu przysz3ym tzn. w przypadku zbycia przedmiotowej nieruchomooci, która w wyniku przeprowadzenia dalszych prac remontowo-modernizacyjnych zmieni3aby charakter z budynku mieszkalnego na niemieszkalny. W zwi1zku z powy?szym zadano nastepuj1ce pytania. Czy przy sprzeda?y do ceny Wnioskodawca bede musia3 doliczya podatek VAT?. Je?eli tak, to w jakiej wysokooci? Czy sprzeda? bedzie sie wi1za3a z wystawieniem faktury VAT? Czy przychód ze zbycia przedmiotowej dzia3ki zabudowanej dwoma budynkami bedzie opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych: Je?eli budynek jest budynkiem mieszkalnym? Je?eli budynek zmieni przeznaczenie na niemieszkalny? Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedY na pytanie oznaczone nr 2 lit. b).
2017
15
sty

Istota:
Podatek od towarów i us3ug w zakresie opodatkowania sprzeda?y udzia3u we wspó3w3asnooci gruntu wraz z budynkiem gospodarczym oraz dokumentowania ww. czynnooci.
Fragment:
Nale?y ponadto wskazaa, ?e kwestie opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zosta3y budynki lub budowle, rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy, zgodnie z którym w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem zwi1zanych albo czeoci takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrebnia sie wartooci gruntu. W owietle tego przepisu przy sprzeda?y budynków lub budowli, dokonywanej wraz z dostaw1 gruntu, na którym s1 one posadowione, grunt dzieli byt prawny budynków w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i us3ug. Oznacza to, ?e do dostawy gruntu stosuje sie analogiczn1 stawke podatku, jak przy dostawie budynków, budowli lub ich czeoci trwale z gruntem zwi1zanych. Je?eli dostawa budynków albo budowli lub ich czeoci korzysta ze zwolnienia od podatku, ze zwolnienia takiego korzysta równie? dostawa gruntu, na którym obiekt jest posadowiony. Maj1c na uwadze powo3ane powy?ej przepisy prawa na tle przedstawionego opisu sprawy nale?y wskazaa, ?e wzgledem budynku gospodarczego dosz3o ju? do pierwszego zasiedlenia, tj. pierwszego zajecia budynku, u?ywania i od tego momentu up3yn13 ju? okres przekraczaj1cy 2 lata. Jednak?e, jak wynika z opisu sprawy, Zainteresowany ponosi3 wydatki na ulepszenie nieruchomooci (wydatki inwestycyjne – nak3ady stanowi1ce inwestycje w obcym orodku trwa3ym), które przekroczy3y 30% wartooci pocz1tkowej nieruchomooci.
2017
15
sty

Istota:
W zakresie skutków podatkowych nabycia budynku
Fragment:
Budynek Budynek bed1cy przedmiotem transferu do spó3ki GmbH zosta3 nabyty przez Spó3ke do wyodrebnionego maj1tku Funduszu 1 w paYdzierniku 2008 r. od podmiotu niepowi1zanego. Transakcja ta by3a opodatkowana podatkiem od towarów i us3ug. Spó3ka dokona3a odliczenia podatku VAT naliczonego wykazanego na fakturze dokumentuj1cej nabycie Budynku. W okresie ostatnich dwóch lat Spó3ka nie ponios3a wydatków na ulepszenie Budynku w kwocie przekraczaj1cej 30% wartooci pocz1tkowej Budynku. Spó3ka nie planuje równie? ponosia wydatków na ulepszenie Budynku, których wartooa spowodowa3aby przekroczenie 30% wartooci pocz1tkowej Budynku przed planowan1 transakcj1. W ramach planowanej transakcji, zgodnie z art. 678 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2016 r,, poz. 380 ze zm., dalej: „ k.c. ”), spó3ka GmbH wst1pi z mocy prawa w stosunek najmu na miejsce Spó3ki. Dodatkowo, zgodnie z ustaleniami stron transakcji, Spó3ka, jako integraln1 czeoa Budynku i jego wartooci, przeniesie na GmbH prawa i obowi1zki wynikaj1ce z gwarancji i rekojmi budowlanych, gwarancji bankowych zwi1zanych z umowami najmu oraz prawa autorskie do projektu. W ramach transakcji nie zostan1 przeniesione na GmbH jakiekolwiek nale?nooci czy te? zobowi1zania Spó3ki zwi1zane z Budynkiem (np. zwi1zane z dodatkowymi op3atami wynikaj1cymi z warunków umów najmu lub kosztami eksploatacyjnymi, dotycz1cymi zbywanych nieruchomooci np. z tytu3u dostawy energii elektrycznej, zaopatrzenia w wode i odprowadzania ocieków przemys3owych, bie?1cej obs3ugi technicznej etc.).
2017
12
sty

Istota:
Interpretacja przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży nieruchomości zabudowanej.
Fragment:
Warunek ten w istocie doprowadza do sztucznego różnicowania sytuacji podmiotu gospodarczego, który po wybudowaniu budynku część oddał w najem a część budynku wykorzystywał na potrzeby własnej działalności gospodarczej albowiem w obydwóch przypadkach doszło do korzystania z budynku. W pozostałym zaś zakresie należy dokonać wykładni prounijnej art. 2 pkt 14 lit. a) ustawy o VAT i skorygować treść w następujący sposób: pod pojęciem pierwszego zasiedlenia – rozumie się przez to użytkowanie przez pierwszego nabywcę lub użytkownika budynków, budowli lub ich części, po ich wybudowaniu ”. Jak wynika z powyższego „ pierwsze zasiedlenie ” budynku (po jego wybudowaniu) należy rozumieć szeroko jako pierwsze zajęcie budynku, używanie, w tym również na potrzeby własnej działalności gospodarczej. Powyższa kwestia przedstawia się inaczej, w sytuacji gdy budynek został ulepszony, a wydatki na ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej obiektu. Wówczas bowiem aby nastąpiło pierwsze zasiedlenie budynku – zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy w zw. z art. 12 ust. 2 zdanie drugie Dyrektywy 2006/112/WE – musi dojść do oddania obiektu po ulepszeniu do użytkowania w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu (np. w najem).
2017
11
sty

Istota:
Zwolnienie od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 dostawy budynków i budowli.
Fragment:
Budynku nr 1, Budynku nr 2, Budynku nr 3 i Budynku nr 4 nastąpiło pierwsze zasiedlenie. Powyższe wynika z faktu, że pierwsze zajęcie Budynku nr 1, Budynku nr 2 i Budynku nr 3 dla celów działalności gospodarczej Wnioskodawcy (jego poprzednika prawnego) nastąpiło 1 października 1968 r. natomiast pierwsze zajęcie Budynku nr 4 do celów działalności gospodarczej Wnioskodawcy (jego poprzednika prawnego) nastąpiło 1 grudnia 1973 r. Ponadto Wnioskodawca (w tym jego poprzednik prawny) nie poniósł nakładów na ulepszenie budynków, które były wyższe niż 30% wartości początkowej budynków. Przedmiotowe budynki oddawano w najem począwszy od roku 1990. Budynki w stanie nieulepszonym są przedmiotem umów najmu lokali użytkowych w nich znajdujących się. Dostawa budynków planowana jest w roku 2017. Mając zatem na uwadze przywołane przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, że planowana w 2017 roku dostawa Budynku nr 1, Budynku nr 2, Budynku nr 3 i Budynku nr 4 będzie objęta zwolnieniem od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT gdyż nie będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia a pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą tych budynków nie upłynie okres krótszy niż 2 lata.
2017
11
sty

Istota:
Dotyczy ustalenia czy z tytułu sprzedaży budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego Gmina będzie podatnikiem VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o VAT i czy sprzedaż działki zabudowanej budynkami będzie objęta zwolnieniem od VAT .
Fragment:
Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, zgodnie z którym w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. W świetle tego przepisu przy sprzedaży budynków, budowli lub ich części dokonywanej wraz z dostawą gruntu, na którym są one posadowione, grunt dzieli byt prawny budynków w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale z gruntem związanych. Jeżeli dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu (działki), na którym obiekt jest posadowiony. Jak wynika z opisu sprawy Wnioskodawca jest właścicielem nieruchomości gruntowej (działka nr 310) zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym. Gmina stała się właścicielem Nieruchomości w drodze stwierdzenia nabycia spadku po zmarłej, która nie pozostawiła innych spadkobierców. Nieruchomość nie była nigdy wykorzystywana przez Gminę dla potrzeb jakiejkolwiek działalności, tj. nie była wykorzystywana do prowadzenia przez Gminę działalności gospodarczej (opodatkowanej lub zwolnionej z VAT), nie była również wykorzystywana do działalności Gminy jako organu władzy publicznej.
2017
5
sty

Istota:
Zwolnienie od podatku transakcji sprzedaży pawilonu handlowego.
Fragment:
Warunek ten w istocie doprowadza do sztucznego różnicowania sytuacji podmiotu gospodarczego, który po wybudowaniu budynku część oddał w najem a część budynku wykorzystywał na potrzeby własnej działalności gospodarczej albowiem w obydwóch przypadkach doszło do korzystania z budynku. W pozostałym zaś zakresie należy dokonać wykładni prounijnej art. 2 pkt 14 lit. a) ustawy o VAT i skorygować treść w następujący sposób: pod pojęciem pierwszego zasiedlenia – rozumie się przez to użytkowanie przez pierwszego nabywcę lub użytkownika budynków, budowli lub ich części, po ich wybudowaniu ”. Jak wynika z powyższego „ pierwsze zasiedlenie ” budynku (po jego wybudowaniu) należy rozumieć szeroko jako pierwsze zajęcie budynku, używanie, w tym również na potrzeby własnej działalności gospodarczej. Powyższa kwestia przedstawia się inaczej, w sytuacji gdy budynek został ulepszony, a wydatki na ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej obiektu. Wówczas bowiem aby nastąpiło pierwsze zasiedlenie budynku – zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy w zw. z art. 12 ust. 2 zdanie drugie Dyrektywy 2006/112/WE – musi dojść do oddania obiektu po ulepszeniu do użytkowania w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu (np. w najem).
2017
4
sty

Istota:
Dotyczy ustalenia czy z tytułu sprzedaży budynku Gmina będzie podatnikiem VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o VAT i czy sprzedaż działki zabudowanej budynkiem będzie objęta zwolnieniem od VAT .
Fragment:
Po jego nabyciu w oparciu o wyżej wymienioną decyzję, Budynek wraz z gruntem został przez Gminę oddany do nieodpłatnego korzystania jednostce budżetowej Gminy - Miejskiemu Zakładowi Obsługi ..., który nie wykorzystywał Budynku do żadnej działalności, tj. nie wykorzystywał Budynku do działalności gospodarczej (opodatkowanej lub zwolnionej z VAT), nie wykorzystywał Budynku również dla potrzeb działalności związanej z realizacją swoich zadań statutowych. W dniu 6 marca 2009 r., Budynek wraz z gruntem został przekazany (przeniesiony) z powrotem na majątek Gminy, a w dniu 8 maja 2009 r. został przekazany w zarząd innej jednostce budżetowej Gminy - Miejskiemu Zarządowi Nieruchomości ..., który także nie wykorzystywał Budynku do żadnej działalności podlegającej lub niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT, w szczególności Budynek nie był przedmiotem żadnych umów najmu, dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze. W roku 2010 r. dokonano jedynie wyodrębnienia w Budynku lokalu mieszkalnego, który aktem notarialnym z dnia 15 marca 2010 r. został sprzedany osobie fizycznej. Gmina planuje obecnie sprzedaż pozostałej części Budynku wraz z gruntem. Sprzedaż będzie miała charakter jednorazowy oraz definitywny. Ani Gmina ani żadna z jej jednostek nie ponosiły wydatków inwestycyjnych związanych z Budynkiem, w szczególności wydatków na jego modernizację lub ulepszenie.
2016
31
gru

Istota:
Zwolnienie z podatku VAT sprzedaży lokalu biurowego.
Fragment:
Należy ponadto wskazać, że kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle, rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy, zgodnie z którym w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. W świetle tego przepisu przy sprzedaży budynków lub budowli, dokonywanej wraz z dostawą gruntu, na którym są one posadowione, grunt dzieli byt prawny budynków w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku, jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale z gruntem związanych. Jeżeli dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu, na którym obiekt jest posadowiony. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca w ramach działalności wybudował budynek mieszkalno-usługowy. Budowa budynku została formalnie zakończona. Mieszkania znajdujące się w tym budynku Wnioskodawca sprzedał w latach 2009-2012. Jednemu z lokali został zmieniony sposób użytkowania z mieszkalnego na lokal użytkowy w drodze uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych.
2016
31
gru

Istota:
Zwolnienie od podatku VAT sprzedaży budynków i budowli
Fragment:
Należy ponadto wskazać, że kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle, rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy, zgodnie z którym w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. W świetle tego przepisu przy sprzedaży budynków lub budowli, dokonywanej wraz z dostawą gruntu (prawa użytkowania wieczystego gruntu), na którym są one posadowione, grunt dzieli byt prawny budynków w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku, jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale z gruntem związanych. Jeżeli dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu (prawa użytkowania wieczystego gruntu), na którym obiekt jest posadowiony. Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza na przełomie 2016/2017 roku dokonać sprzedaży budynku murowanego – magazynowego posadowionego na działce o nr X wraz z prawem wieczystego użytkowania należącym do Skarbu Państwa, budynku magazynowego – murowanego, (...)
2016
31
gru

Istota:
Czy możliwa będzie amortyzacja obiektu powstałego w wyniku realizacji III etapów inwestycji, pomimo niewykończenia części piętra jednego z budynków z przeznaczeniem na biura?
Fragment:
Aktualnie firma znajduje się na etapie budowy budynku gastronomiczno-administracyjnego, będącego ostatnim etapem inwestycji. W wyniku zmiany projektu, parter budynku zaadoptowany został na potrzeby działalności gastronomicznej (zaplecze kuchenne i lokal gastronomiczny). Planowany termin zakończenia prac i oddanie do użytkowania przewidziane są na kwiecień 2017 r. Piętro ww. budynku zostanie w części wykończone z przeznaczeniem na szatnie i pomieszczenia socjalne dla pracowników, natomiast pozostała część biurowa w chwili obecnej nie będzie wykończona. Całość inwestycji realizowana jest w ramach jednego projektu budowlanego. W uzupełnieniu wniosku podano, że Spółka uzyska pozwolenie na użytkowanie części budynku powstałego w wyniku realizacji III etapu inwestycji, tj. wyłącznie na część gastronomiczną i socjalną. Ponadto, Spółka uważa, że może amortyzować i zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej budynku z wyłączeniem nieoddanej do użytkowania części administracyjnej budynku. W myśl powołanego wcześniej art. 16a ust. 1 updop, środek trwały (budowla, budynek oraz lokal będący odrębną własnością) podlega amortyzacji, w sytuacji, gdy w dniu przyjęcia do używania jest kompletny i zdatny do użytku.
2016
30
gru

Istota:
Opodatkowanie odszkodowania za przejętą z mocy prawa działkę przeznaczoną pod drogę publiczną
Fragment:
(...) budynku, budowli lub ich części. Jak stanowi ust. 11 powyższego artykułu, oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać: imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy; planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części; adres budynku, budowli lub ich części. Na podstawie art. 29a ust. 8 cyt. ustawy, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. W świetle tego przepisu przy sprzedaży budynków lub budowli, dokonywanej wraz z dostawą gruntu, na którym są one posadowione, grunt dzieli byt prawny budynków (budowli) w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku, jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale z gruntem związanych. Jeżeli dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu, na którym obiekt jest posadowiony. Powyższy przepis obejmuje swoim zakresem także grunty będące w użytkowaniu wieczystym.
2016
30
gru

Istota:
Stawki podatku dla usług budowlanych.
Fragment:
Przedmiotem obu Inwestycji będzie wykonanie niezbędnych robót budowlanych wraz z instalacją techniczną we wszystkich budynkach (we wszystkich lokalach), bez wyodrębniania robót dotyczących poszczególnych budynków (lokali). Umowy obejmują także wykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej w zakresie wykraczającym poza bryłę tych budynków bez wyodrębniania robót dotyczących poszczególnych budynków/lokali. Spółka nie będzie zawierała oddzielnych umów na roboty budowlane dotyczące części budynków lub lokali. Spółka zaklasyfikowała ww. budynki według ich przeważającego przeznaczenia stosownie do działu 11 PKOB – „ Budynki mieszkalne ” (co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej budynków będzie wykorzystywana do celów mieszkaniowych). Wśród 31 budynków mieszkalnych jednorodzinnych jednolokalowych (symbol 111 PKOB – „ Budynki mieszkalne jednorodzinne ”) oraz 7 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych (symbol 112 PKOB – „ Budynki o dwóch mieszkaniach ”), objętych zakresem Inwestycji nr 1, będą znajdować się wyłącznie budynki, których powierzchnia użytkowa nie przekracza 300 m 2 . Z kolei w budynku objętym zakresem Inwestycji nr 2 (symbol 113 PKOB – „ Budynki zbiorowego zamieszkania ”) będą znajdować się wyłącznie lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej nie przekraczającej 150 m 2 .
2016
30
gru

Istota:
Opodatkowanie czynności wycofania budynku usługowego z prowadzonej działalności gospodarczej i przekazania go na cele osobiste wspólników spółki cywilnej.
Fragment:
Z kolei, kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle, rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy, zgodnie z którym w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. W świetle tego przepisu, przy sprzedaży budynków lub budowli, dokonywanej wraz z dostawą gruntu, na którym są one posadowione, grunt dzieli byt prawny budynków w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku, jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale z gruntem związanych. Jeżeli dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu, na którym obiekt jest posadowiony. Powyższy przepis obejmuje swoim zakresem także grunty będące w użytkowaniu wieczystym. Z informacji przedstawionych w opisie sprawy wynika, że Spółka w marcu 2003 r. wybudowała budynek usługowy. Budowa jednej części budynku została zakończona i przyjęta do użytkowania w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w marcu 2003 r., z kolei druga część budowy, tj. dobudowanie skrzydła budynku, zostało zakończone w marcu 2005 r. i budynek był wykorzystywany w prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej.
2016
28
gru

Istota:
Dotyczy opodatkowania czynności wycofania z majątku firmy środków trwałych i przekazania ich do majątku prywatnego.
Fragment:
Warunek ten w istocie doprowadza do sztucznego różnicowania sytuacji podmiotu gospodarczego, który po wybudowaniu budynku część oddał w najem a część budynku wykorzystywał na potrzeby własnej działalności gospodarczej albowiem w obydwóch przypadkach doszło do korzystania z budynku. W pozostałym zaś zakresie należy dokonać wykładni prounijnej art. 2 pkt 14 lit. a) ustawy o VAT i skorygować treść w następujący sposób: pod pojęciem pierwszego zasiedlenia – rozumie się przez to użytkowanie przez pierwszego nabywcę lub użytkownika budynków, budowli lub ich części, po ich wybudowaniu ”. Jak wynika z powyższego „ pierwsze zasiedlenie ” budynku, budowli (po ich wybudowaniu) należy rozumieć szeroko jako pierwsze zajęcie budynku, budowli, używanie, w tym również na potrzeby własnej działalności gospodarczej. Powyższa kwestia przedstawia się inaczej, w sytuacji gdy budynek lub budowla zostały ulepszone, a wydatki na ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej każdego obiektu. Wówczas bowiem aby nastąpiło pierwsze zasiedlenie budynku, budowli – zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy w zw. z art. 12 ust. 2 zdanie drugie Dyrektywy 2006/112/WE – musi dojść do oddania danego obiektu po ulepszeniu do użytkowania w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu (np. w najem).
2016
24
gru

Istota:
W zakresie konieczności wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów wydatków na ulepszenie środków trwałych.
Fragment:
W tym celu 11 lipca 2008 r. nabyła od osoby fizycznej nieruchomość w K, tj. działkę gruntu zabudowaną zabytkowym budynkiem z częścią mieszkalną (młyn wodno-elektryczny), nazwanym dla potrzeb tego wniosku „ M ” oraz budynkiem pomocniczym nazwanym dla potrzeb tego wniosku „ P ”, oznaczoną jako tereny mieszkaniowe. Budynki M i P były kompletne i zdatne do użytku. W budynku M Spółka posiada od początku swoją siedzibę. Pod datą 1 sierpnia 2008 r. nieruchomości zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych. Zamierzona inwestycja, wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł niekonwencjonalnych, okazała się nieopłacalna. Budynki M i P postanowiono przebudować na budynki mieszkalne, celem wynajmowania poszczególnych lokali jako apartamentów turystycznych (świadczenia usług krótkotrwałego zakwaterowania sklasyfikowanych wg PKWiU w grupowaniu 55), z możliwością sprzedaży niektórych lokali. W 2011 r. Spółka rozpoczęła nakłady na budynki M, polegające na przebudowie budynku dawnego młyna z częścią mieszkalną wraz ze zmianą sposobu użytkowania pozostałej części obiektu na cele mieszkalne (budynek mieszkalny wielorodzinny) wraz z przebudową budynku pomocniczego (P), infrastruktury technicznej i parkingiem, na co posiada zatwierdzony projekt budowlany i j pozwolenie na budowę z 16 czerwca 2012 r. Nakłady na te budynki w latach 2012 do 2014 były księgowane na koncie: „ środki trwałe w budowie ”, celem podniesienia ich wartości.
2016
22
gru

Istota:
Opodatkowanie czynności sprzedaży nieruchomości.
Fragment:
Na działkach nr ... i ... o łącznej pow. ... m² położonych we wsi ... znajdują się dwa budynki. Jeden z budynków jest budynkiem gospodarczym o pow. ... m². Drugi budynek, o pow. ... m², w części o pow. ... m² pełnił funkcję mieszkalną, natomiast część o powierzchni ... m² pełnił funkcję ośrodka zdrowia. Budynki wraz z działkami są własnością Gminy .... Gmina ... nie dokonała żadnych ulepszeń w tych budynkach. Przez okres wielu lat budynki wraz z działką były wynajmowane. Pierwszy najemca wykorzystywał ww. budynek jako ośrodek zdrowia i dostosował część budynku do swoich potrzeb, kolejny najemca wykorzystywał budynek na potrzeby domu opieki. W okresach wynajmu był pobierany czynsz dzierżawny, od którego naliczany i odprowadzany był podatek od towarów i usług. W chwili obecnej budynki nie są wynajmowane, a działki wraz z budynkami przeznaczono na sprzedaż. Gmina ... jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy należy sprzedaż działki wraz z budynkiem opodatkować podatkiem od towarów i usług ? Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż działki wraz z budynkami podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ponieważ służyła sprzedaży opodatkowanej.
2016
21
gru

Istota:
W zakresie opodatkowania czynności przeniesienia własności nieruchomości w ramach wypłaty dywidendy lub w ramach wniesienia przez spółkę jawną aportu do spółki kapitałowej oraz obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego.
Fragment:
Natomiast wypłata dywidendy rzeczowej w postaci budynku nr 5 posadowionego na działce nr 197/8. będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT, ponieważ podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wytworzenia (ulepszenia) tego budynku. Przy czym wypłata dywidendy będzie zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, gdyż budynek nr 5 był przedmiotem dzierżawy od 12.11.2009 r. Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie wypłaty dywidendy rzeczowej w postaci budynku nr 5 posadowionego na działce nr 197/8 jest prawidłowe. Z kolei wniesienie aportu w postaci: budynku nr 4 posadowionego na działkach nr 198/14 i nr 198/15 budynku nr 5 posadowionego na działce nr 197/8 drogi dojazdowej posadowionej na działce nr 189/11 będzie zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, gdyż pomiędzy pierwszym zasiedleniem (tj. budynku nr 4 – 10.11.2009r. data, od której budynek jest przedmiotem dzierżawy, budynku nr 5 – 12.11.2009 r. data, od której budynek jest przedmiotem dzierżawy, droga – 2009 r. data, od której stanowi dojazd i dojście do budynków), a planowaną dostawą tych budynków i drogi upłynął okres dłuższy niż 2 lata. Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie opodatkowania wniesienia aportu w postaci budynku nr 4 posadowionego na działkach nr 198/14 i nr 198/15, budynku nr 5 posadowionego na działce nr 197/8, drogi dojazdowej posadowionej na działce nr 189/11 jest prawidłowe.
2016
21
gru

Istota:
W zakresie opodatkowania 8% stawką VAT usług świadczonych przez Wnioskodawcę.
Fragment:
Nr 112, poz. 1316 ze zm.), budynki to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych. Budynki mieszkalne są to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. W przypadku, gdy mniej niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele mieszkalne, budynek taki klasyfikowany jest jako niemieszkalny, zgodnie z jego przeznaczeniem. Budynki niemieszkalne są to obiekty budowlane wykorzystywane głównie dla potrzeb niemieszkalnych. Część „ mieszkaniowa ” budynku mieszkalnego obejmuje pomieszczenia mieszkalne (kuchnie, pokoje wypoczynkowe, sypialnie, pomieszczenia pomocnicze, piwnice oraz pomieszczenia ogólnego użytkowania, np. wózkarnie, suszarnie). Wg podziału obiektów budowlanych na sekcje i działy w PKOB w dziale 11 mieszczą się budynki mieszkalne, natomiast w dziale 12 budynki niemieszkalne. Dział 11 PKOB obejmuje trzy grupy: Budynki mieszkalne jednorodzinne – 111, Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe – 112, Budynki zbiorowego zamieszkania – 113. Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęć wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy, dlatego też w tym zakresie należy odwołać się do rozumienia tych terminów przyjętego w języku potocznym.
2016
21
gru

Istota:
Stwierdzenie czy sprzedaż prawa użytkowania wieczystego 2 zabudowanych działek podlega opodatkowaniu podatkiem VAT
Fragment:
Jednakże stanowią one jedną całość na której posadowione są budynki (dwa mogły spełniać rolę wiat lub magazynów, jeden zaś budynek wygląda na mieszkalny lub biurowy). nabycia Wnioskodawca dokonał na podstawie decyzji Sądu Rejonowego w J. i Sądu Rejonowego w K. (za długi), nabycie nie zostało udokumentowane żadną fakturą. Jedynym dokumentem jest prawomocne postanowienie Sądu Rejonowego w J., ustanawiające Wnioskodawcę jako właściciela. przedmiotem planowanej sprzedaży jest prawo wieczystego użytkowania dwóch geodezyjnie wyodrębnionych działek gruntowych zabudowanych budynkami trwale związanymi z gruntem. Obecny stan nieruchomości utrudnia ocenę do jakich celów mogła służyć. Te budynki to dwie wiaty (lub magazyny) jeden budynek (bez dachu) który mógł być budynkiem mieszkalnym. Odpowiedzi na resztę pytań Wnioskodawca nie może udzielić ponieważ nie wie do czego te budynki, te nieruchomości były wykorzystywane przez dłużnika. Wnioskodawca nie wie czy prowadził w nich działalność gospodarczą, nie posiada wiedzy na temat budynków i budowli, od kiedy były w użyciu dłużnika, czy je modernizował. Skąd Wnioskodawca może posiadać informację na temat przeszłości czy majątku dłużniczki? – Wnioskodawca nie posiada takiej wiedzy.
2016
17
gru

Istota:
W zakresie zwolnienia od podatku VAT dostawy nieruchomości.
Fragment:
W związku z tym, jeżeli dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta z obniżonej stawki lub ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, to z obniżonej stawki lub ze zwolnienia korzysta również dostawa gruntu lub prawa wieczystego użytkowania gruntu. Jak wynika z informacji przedstawionych w opisie sprawy, budynek warsztatowo-biurowy usytuowany na nieruchomości został oddany do użytkowania Uczelni w dniu 31 grudnia 1997 r. Zainteresowany wskazał, że przy nabyciu ww. budynku nie przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku naliczonego. Wnioskodawca dokonał ulepszenia przedmiotowego budynku poprzez wykonanie lokalnej sieci (data ewidencji: 31 października 2004 r.). Ww. wydatki stanowiły ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym i przekroczyły 30% wartości początkowej budynku, od których Uczelnia nie miała prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Po ulepszeniu Uczelnia wynajmowała część pomieszczeń, a w pozostałym zakresie wykorzystywała budynek na własne potrzeby (w budynku funkcjonowało laboratorium naukowe). Przedmiotem najmu w ww. budynku były: pomieszczenie biurowe – w okresie od dnia 1 lipca 1998 r. do dnia 28 lutego (...)
2016
17
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku przy sprzedaży budynków oraz lokali w budynkach opisanych w sprawie.
Fragment:
Dział ten obejmuje m.in. następujące grupy i klasy budynków: w grupie 111 (budynki mieszkalne jednorodzinne): klasę 1110 – budynki mieszkalne jednorodzinne. Klasa obejmuje: – samodzielne budynki takie jak: pawilony, wille, domki wypoczynkowe, leśniczówki, domy mieszkalne w gospodarstwach rolnych, rezydencje wiejskie, domy letnie, itp.; – domy bliźniacze lub szeregowe, w których każde mieszkanie ma swoje własne wejście z poziomu gruntu. Klasa nie obejmuje: – budynków gospodarstw rolnych (1271); – budynków o dwóch mieszkaniach (1121); – budynków o trzech i więcej mieszkaniach (1122); w grupie 112 (budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe): klasę 1121 – budynki o dwóch mieszkaniach. Klasa obejmuje: budynki samodzielne, domy bliźniacze lub szeregowe o dwóch mieszkaniach. W kontekście powyższego, należy podkreślić, że budynki rekreacji indywidualnej (domy letniskowe), przedstawione w opisie sprawy objętym niniejszym wnioskiem, są sklasyfikowane w dziale 11 PKOB, a konkretnie obiekty jednolokalowe – w klasie 1110 PKOB (budynki mieszkalne jednorodzinne), zaś obiekty dwulokalowe – w klasie 1110 PKOB (budynki mieszkalne jednorodzinne) lub w klasie 1121 PKOB (budynki o dwóch mieszkaniach).
2016
17
gru

Istota:
Zwolnienie z opodatkowania dostawy nieruchomosci
Fragment:
Obydwa budynki sa polaczone lacznikiem, stad tez w niektorych dokumentach (umowach najmu, dzierzawy) okreslane sa one jako jeden budynek. Utwardzony plac (parking, droga i plac skladowy) stanowia w istocie jedna budowle (jedna calosc), ktory jest posadowiony na wszystkich dzialkach nalezacych do Wnioskodawczyni (1/48, 1/49 i 1/50) oraz na dzialce nr 1/51 nalezacej do corki Wnioskodawczyni. W sklad objetej niniejszym wnioskiem nieruchomosci wchodza: dzialka oznaczona nr 1/48 o powierzchni 0,2542 ha, polozona ?.., przy ulicy ?.., zabudowana budynkiem magazynowym o powierzchni 317,49 m 2 oraz wyzej opisanym utwardzonym placem. Budynek jest posadowiony w czesci na dzialce 1/48 i w czesci na dzialce nr 1/50, dzialka oznaczona nr 1/49 o powierzchni 0,0527 ha, polozona ?.., przy ul. ?.., zabudowana wyzej opisanym utwardzonym placem obslugujacym budynki: magazynowy o pow. 317,49 m 2 oraz budynek handlowo - uslugowy o powierzchni 610,00 m 2 , dzialka oznaczona nr 1/50 o powierzchni 0,1320 ha, polozona ?.., przy ul. ?.., zabudowana: budynkiem magazynowym o powierzchni 317,49 m 2 oraz wyzej opisanym utwardzonym placem stanowiacym budowle. Budynek jest posadowiony w czesci na dzialce 1/48 i w czesci na dzialce nr 1/50, budynkiem handlowo-uslugowym o powierzchni 610,00 m 2 . Budynek ten jest posadowiony tylko w czesci na tej dzialce, w pozostalej czesci polozony jest na dzialce nalezacej do corki Wnioskodawczyni o nr 1/51.
2016
17
gru

Istota:
Po dokonaniu przedmiotowej Transakcji i otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury potwierdzającej jej faktyczne dokonanie, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty VAT należnego o VAT naliczony przy nabyciu Nieruchomości, gdyż spełniony będzie warunek niezbędny do dokonania takiego obniżenia, określony w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Natomiast ewentualna nadwyżka podatku naliczonego nad należnym podlegała będzie zwrotowi na zasadach określonych w art. 87 ustawy VAT.
Fragment:
Nieruchomość, której zakup planuje Kupujący obejmuje dwa budynki biurowo-usługowe znajdujące się w Polsce (łącznie „ Budynki ”). Budynki położone są na następujących działkach gruntu: działki o numerach 44/19, 44/26, 44/18, 43/2, 44/32 i 40/3, stanowiące własność Sprzedającego, działki o numerach 46/13, 45/2 oraz 46/15, stanowiące własność Sprzedającego, działki o numerach 44/25 oraz 44/27, w stosunku do których Sprzedający jest użytkownikiem wieczystym, (w dalszej części wniosku zwane „ Gruntem ”). Przedmiotowe Budynkibudynkami biurowo-usługowymi sklasyfikowanymi zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych w Sekcji 1, Dziale 12 (budynki niemieszkalne), symbol 1220 (Budynki biurowe). Poza Budynkami, Grunt zabudowany jest również budowlami obejmującymi w szczególności przykanaliki sanitarne i deszczowe, linie kablowe, oświetlenie drogowe terenu oraz oświetlenie ciągów pieszych, rampę betonową, wjazd i plac parkingowy oraz chodniki („ Budowle ”). Budynki, Budowle oraz Grunt w dalszej części wniosku nazywane są łącznie „ Nieruchomością ”, Sprzedający jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. Sprzedaż Nieruchomości planowana jest pod koniec 2016 roku lub w 2017 roku („ Transakcja ”).
2016
16
gru

Istota:
W odniesieniu do budynku mieszkalno-biurowego nastąpiło pierwsze zasiedlenie po jego wybudowaniu, gdyż budynek od momentu wprowadzenia do ewidencji środków trwałych i przyjęcia do użytkowania w grudniu 1999 r. jest wykorzystywany przez Wnioskodawcę zarówno w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług jak i do pozostałej działalności Wnioskodawcy.
Fragment:
Analiza powyższych zapisów prowadzi do konkluzji, iż w odniesieniu do wybudowanych i przyjętych do użytkowania budynków z pierwszym zasiedleniem mamy do czynienia z chwilą zajęcia budynku, jego używania, w tym również na potrzeby własnej działalności gospodarczej. Jedynie w przypadku budynków zmodernizowanych, w przypadku których wydatki poniesione na ich ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej konieczne jest oddanie budynku (budowli lub ich części) do użytkowania w „ wykonaniu czynności opodatkowanych ”. Zgodnie z informacjami przedstawionymi w opisie sprawy budynek, który Uczelnia ma zamiar sprzedać, został wprowadzony do ewidencji środków trwałych i oddany do użytkowania w grudniu 1999 r. Uniwersytet nie ponosił wydatków na ulepszenie budynku w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, które stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej tego obiektu. Budynek użytkowany jest przez Uczelnię w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przez okres dłuższy niż 2 lata. W budynku prowadzone są zajęcia dydaktyczne, świadczone usługi noclegowe. Niewielka część budynku (bufet) była wynajmowana. A zatem biorąc pod uwagę przepisy dyrektywy 112, orzecznictwo TSUE oraz powołany wyrok NSA, należy stwierdzić, iż planowana sprzedaż nieruchomości nie będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, a pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą upłynie okres dłuższy niż dwa lata.
2016
16
gru

Istota:
Opodatkowania Transakcji dostawy Nieruchomości
Fragment:
W analizowanym przypadku należy zauważyć, że przedmiotowy Budynek oraz Budowle służą działalności gospodarczej polegającej na najmie. Zatem należy stwierdzić, że w przedmiotowym przypadku względem tych powierzchni Budynku i Budowli, które są przeznaczone pod najem pierwsze zasiedlenie powstaje w momencie oddania danej powierzchni Budynku i Budowli w najem (tj. od lipca 2014 r.), z wyjątkiem części Budynku (tj. pomieszczenie techniczne i infrastruktura teletechniczna), która została oddana do odpłatnego użytkowania w czerwcu 2014 r. Z okoliczności sprawy wynika, że pod najem przeznaczone są powierzchnie Budynku, w tym wewnętrzne miejsca parkingowe oraz Budowla w postaci przyłączy teletechnicznych. Tym samym względem powierzchni Budynku przeznaczonej pod najem, w tym wewnętrznych miejsc parkingowych oraz Budowli w postaci przyłączy teletechnicznych pierwsze zasiedlenie powstało w momencie oddania ich w najem najemcom. W konsekwencji, w stosunku do tej części powierzchni Budynku, która jest przeznaczona pod najem ale nie została oddana w najem nie powstało pierwsze zasiedlenie. Natomiast w stosunku do tych powierzchni Budynku i Budowli, które nie są przeznaczone pod najem (np. pomieszczenia techniczne, ciągi komunikacyjne w garażu oraz niektóre pomieszczenia socjalne/pomocnicze, klatki schodowe itp. parking zewnętrzny, znajdujący się w obrębie Nieruchomości) pierwsze zasiedlenie powstaje w momencie oddania w najem pierwszej powierzchni Budynku bądź Budowli przeznaczonej pod najem (przyłącze teletechniczne).
2016
16
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Budynek
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.