OG/005/120/PDII/45/2005 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy należy odprowadzić 10% zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych z tytuły sprzedaży lokalu mieszkalnego przed upływem pięciu lat od nabycia w przypadku przeznaczenia przychodu uzyskanego ze sprzedaży na spłatę kredytu przeznaczonego na partycypację w kosztach budowy lokalu mieszkalnego przez Towarzystwie Budownictwa Społecznego?

OG/005/120/PDII/45/2005

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. budownictwo społeczne
  2. sprzedaż nieruchomości
  3. zwolnienia przedmiotowe
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

Z wniosku wynika, że jest Pan właścicielem lokalu mieszkalnego krócej niż 5 lat.Zamiarem Pana jest sprzedaż tego lokalu mieszkalnego i wydatkowanie części środków ze sprzedaży na spłatę kredytu przeznaczonego na partycypację w kosztach budowy lokalu mieszkalnego w Towarzystwie Budownictwa Społecznego. Natomiast pozostałą część kwoty ze sprzedaży lokalu mieszkalnego zamierza Pan przeznaczyć na zakup działki budowlanej.

Podatnik pyta czy należy odprowadzić 10% zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych z tytuły sprzedaży lokalu mieszkalnego przed upływem pięciu lat od nabycia w przypadku przeznaczenia przychodu uzyskanego ze sprzedaży na spłatę kredytu przeznaczonego na partycypację w kosztach budowy lokalu mieszkalnego przez Towarzystwie Budownictwa Społecznego...

Zdaniem strony przychód uzyskany ze sprzedaży lokalu mieszkalnego przeznaczony na spłatę kredytu zaciągniętego na partycypację w kosztach budowy lokalu mieszkalnego przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego nie podlega opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach wyjaśnia – zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. nr 14 poz. 176 z 2000 r. ze zmian.) wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a –c z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a w części wydatkowanej nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży:
• na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
• na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
• na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie przeznaczonych pod budowę budynku mieszkalnego, w tym również gruntu lub udziału w gruncie albo prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego,
• na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, remont lub modernizację własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
• na rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację - na cele mieszkaniowe - własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a – c w części wydatkowanej, nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży, na spłatę kredytu lub pożyczki, a także odsetek od kredytu lub pożyczki zaciągniętych na cele, o których mowa w lit. a, w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo–kredytowej, mających siedzibę, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również na spłatę kredytu lub pożyczki oraz odsetek od tego kredytu lub pożyczki zaciągniętych przed dniem uzyskania tych przychodów.

Z powyższych przepisów jednoznacznie wynika, że przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości są zwolnione z podatku tylko w takiej części, w jakiej wydatkowane są na wyżej wymienione cele mieszkaniowe.

Z przedłożonej umowy nr .../TBS-P/2005 w sprawie partycypacji w części kosztów budowy lokalu mieszkalnego zawartej w dniu 25.05.2005 r. pomiędzy Zarządem Budynków Miejskich I Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. a Panem X wynika, iż przedmiotem umowy jest partycypacja w kosztach budowy lokalu mieszkalnego w zamian za najem lokalu mieszkalnego i zawarcie z Najemcą umowy najmu lokalu.

Zgodnie z art. 659 § 1 ustawy z dnia 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zmian.) przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.

Stosownie do postanowień art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26.10.1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070 ze zmian.), przedmiotem działania towarzystwa budownictwa społecznego jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu.Zgodnie z art. 29a powołanej ustawy osoba fizyczna może zawrzeć z towarzystwem umowę w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego, którego będzie najemcą. W przypadku zakończenia najmu i opuszczenia lokalu kwota partycypacji podlega zwrotowi.

Z powołanych powyżej przepisów wynika, że towarzystwo budownictwa społecznego nie może dokonać sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz osoby fizycznej. Nabywając udziały w kosztach budowy realizowanej przez TBS podatnik nie nabywa prawa własności do lokalu mieszkalnego, lecz jedynie prawo do korzystania z mieszkania wybudowanego w ramach popierania budownictwa mieszkaniowego. Zatem w takim przypadku nie zostaje spełniony wymóg art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Katalog wydatków mieszkaniowych wymienionych w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a i e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ma charakter enumeratywny, zatem brak jest podstaw prawnych do zastosowania wykładni rozszerzającej i uwzględnienia wydatków poniesionych na spłatę kredytu przeznaczonego na partycypację w kosztach budowy lokalu mieszkalnego w Towarzystwie Budownictwa Społecznego, jako korzystających z przedmiotowego zwolnienia.

Mając na uwadze wyżej powołane unormowania prawne spłata kredytu zaciągniętego na partycypację w kosztach budowy lokalu mieszkalnego, który będzie zajmowany na zasadach najmu nie stanowi celu mieszkaniowego w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a i lit. e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie korzysta za zwolnienia z 10% zryczałtowanego podatku dochodowego.

Natomiast przychód uzyskany z odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przeznaczony na zakup działki budowlanej korzysta za zwolnienia z 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a w/w ustawy.

W myśl art. 28 ust. 2 powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art.10 ust. 1 pkt 8 lit. a –c ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10% uzyskanego przychodu. Podatek ten płatny jest bez wezwania w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika. Zgodnie z art. 28 ust. 2a - zasada zapłacenia podatku nie ma zastosowania do podatników dokonujących sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, którzy w terminie 14 dni od dnia dokonania tej sprzedaży złożą oświadczenie, że przychód uzyskany ze sprzedaży przeznaczą na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a lub lit. e. Ponadto Naczelnik tut. Urzędu Skarbowego informuje, iż zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli nie zostaną spełnione warunki, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a lub lit. e, podatek jest płatny najpóźniej następującego dnia po upływie terminów określonych w tym przepisie wraz z odsetkami naliczanymi:
1) od terminu płatności określonego w ust. 2 do dnia, w którym upłynęły dwa lata, licząc od dnia sprzedaży – w wysokości połowy odsetek za zwłokę pobieranych od zaległości podatkowych,
2) począwszy od następnego dnia po upływie dwóch lat, licząc od dnia sprzedaży, aż do dnia zapłaty – w pełnej wysokości odsetek za zwłokę pobieranych od zaległości podatkowych.

W świetle przedstawionego stanu faktycznego i prawnego stanowisko zawarte we wniosku strony z dnia 16.09.2005 r. jest nieprawidłowe.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.