IBPP2/443-745/14/WN | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Stawka podatku VAT na świadczenie dotyczące wykonania pokryć dachowych wraz z dostawą materiałów zużytych w toku wykonanego świadczenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 7 lipca 2014r. (data wpływu 30 lipca 2014r.), uzupełnionym pismem z 15 października 2014r. (data wpływu 21 października 2014r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT na świadczenie dotyczące wykonania pokryć dachowych wraz z dostawą materiałów zużytych w toku wykonanego świadczenia – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 lipca 2014r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT na świadczenie dotyczące wykonania pokryć dachowych wraz z dostawą materiałów zużytych w toku wykonanego świadczenia.

Wniosek ten został uzupełniony pismem z 15 października 2014r. (data wpływu 21 października 2014r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 6 października 2014r. znak: IBPP2/443-745/14/WN.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej również Spółka) zamierza prowadzić działalność gospodarczą w zakresie robót budowlanych, obejmującą roboty związane z wykonywaniem dachów oraz montażu pokrycia dachowego, w szczególności w zakresie wykonywania prac dekarskich. Roboty obejmować będą zarówno wykonanie dachu na nowopowstałym budynku jak i remont, modernizację, termomodernizację oraz przebudowę dachu budynku już istniejącego. Prace te obejmować będą zarówno wykonywanie części obiektu budowlanego, uczestnictwo w jego przebudowie oraz nadbudowie poprzez montaż pokrycia dachowego oraz obróbek dekarskich.

Obecnie, w ramach już prowadzonej działalności gospodarczej, Wnioskodawca produkuje i sprzedaje blachy i innego rodzaju pokrycia dachowe, a także elementy wykończeniowe tychże pokryć dachowych i akcesoria, również w sprzedaży detalicznej. Oferowany przez Wnioskodawcę asortyment obejmuje w szczególności blachodachówki, blachy płaskie w arkuszach, blachy trapezowe.

Usługa robót budowlanych z zakresu wykonywania pokryć dachowych oferowana będzie na całym obszarze działania obecnej i przyszłej sieci dystrybucyjnej Wnioskodawcy. Obecna sieć dystrybucyjna Wnioskodawcy obejmuje ponad 40 placówek, ulokowanych w 10 różnych województwach. Wnioskodawca, nie posiadając odpowiednich zasobów osobowych jak i maszynowych umożliwiających oferowanie wykonywania własnymi środkami takiej usługi budowlanej na tak znacznej powierzchni. Dlatego też Wnioskodawca zamierza korzystać z usług podwykonawców, wykonujących prace budowlane. Wnioskodawca, jako główny wykonawca robót budowlanych i strona umowy z inwestorem-nabywcą usługi, będzie ponosił odpowiedzialność przed inwestorem przedsięwzięcia budowlanego z tytułu wykonanych robót oraz udzielonej gwarancji.

Usługa robót budowlanych związanych z wykonywaniem dachów oraz ich remontami wykonywana będzie na budynkach budownictwa społecznego, przede wszystkim zaś w budynkach stałego zamieszkania - jednorodzinnych o powierzchni nie większej niż 300 m2, jak i o dwóch mieszkaniach i zbiorowego zamieszkania, w których powierzchnia użytkowa lokali nie przekracza 150 m2.

Usługa wykonywania robót budowlanych, w tym remontów, modernizacji, termomodernizacji oraz przebudowy dachów budynków wykonywana będzie wraz z dostawą materiałów pokryć dachowych, produkowanych oraz oferowanych do sprzedaży przez Wnioskodawcę. W ramach opisanego wyżej świadczenia usługa robót budowlanych, remontów, modernizacji i przebudowy stanowić będzie usługę przeważającą, nadającą sens i cel gospodarczy spełnianemu świadczeniu. Z uwagi na ciążącą na Wnioskodawcy, jako głównym wykonawcy usługi, odpowiedzialności cywilnoprawnej za wykonane prace, nawet w przypadku korzystania przez Wnioskodawcę z usług dalszych podwykonawców nie dojdzie do oderwania świadczonej dostawy materiałów od usługi robót budowlanych.

Dodatkowo w odpowiedzi na wezwanie Wnioskodawca do zadanych przez tut. organ pytań odniósł się w następujący sposób:

Ad. 1.

Wnioskodawca na wykonanie świadczenia zawierać będzie umowy cywilnoprawne -potwierdzone pisemnie. Umowa zawierana ze stroną zamawiającą (zwykle inwestor przedsięwzięcia budowlanego) będzie umową o wykonanie robót budowlanych. Świadczeniem Wnioskodawcy wynikającym z umowy będzie kompletne wykonanie powierzonych robót w zakresie usług dekarskich. Świadczenie będzie więc obejmowało przygotowanie połaci dachowych, montaż pokrycia dachowego, wykonanie obróbek dekarskich zamontowanego pokrycia dachowego i montaż systemów rynnowych, przy czym umowa może obejmować część ze wskazanych czynności. Wraz z wykonaniem wskazanych wyżej robót budowlanych, Wnioskodawca, jako wykonawca robót, będzie odpowiadał również za dostarczenie materiałów budowlanych koniecznych do prawidłowego wykonania prac i oddania części obiektu budowlanego jakim jest dach.

Ad. 2.

Czynności wskazane w ad. l mieszczą się w zakresie budowy, remontu lub modernizacji obiektów budowlanych. Czynnościami takimi jest zarówno przygotowanie połaci dachowych do montażu pokrycia dachowego jak i montaż pokrycia dachowego, wykonanie obróbek dekarskich i montaż systemu rynnowego dachu.

Ad. 3.

Czynności wskazane w opisie stanu faktycznego dotyczą wyłącznie w budownictwie objętym społecznym programem mieszkaniowym, przede wszystkim zaś w budynkach stałego zamieszkania - jednorodzinnych o powierzchni nie większej niż 300 m2.

Wnioskodawca nie będzie świadczył tego rodzaju usług na obiektach budowlanych innych niż objęte społecznym programem mieszkaniowym.

Ad. 4.

Przeważającym obowiązkiem Wnioskodawcy, wynikającym z zawartej umowy o roboty budowlane będzie wykonanie czynności związanych z robotami budowlanymi, mającymi na celu wydanie wykonywanej części obiektu budowlanego. Głównym zobowiązaniem Wnioskodawcy będzie więc prawidłowe wykonanie prac dekarskich, wskazanych w ad. 1, ze szczególnym uwzględnieniem montażu pokrycia dachowego.

Ad. 5.

Umowy zawierane z kontrahentami określać będą cenę za wykonanie kompleksowej usługi, bez rozróżnienia kosztów robocizny i materiału. Z uwagi na konieczność prawidłowego kosztorysowania usługi, a także uwzględnienie indywidualnych upodobań kontrahenta w zakresie wyboru pokrycia dachowego (rodzaj pokrycia, - blacha dachowa, blacha trapezowa, dachówka, jego kolor i model) kontrahent zostanie poinformowany o wartości zarówno materiałów jak i robocizny. Informacje te będą stanowiły załącznik do umowy.

Ad. 6.

Cena określona w fakturze wystawionej na rzecz klienta obejmuje wyłącznie wartość całego świadczenia.

Ad. 7.

Powyższe świadczenie fakturowane jest następująco: "Usługa budowlana zgodnie z art. 41 ust. 12 - 12c ustawy o podatku od towarów i usług".

Ad. 8.

Usługa będzie wykonywana na budynkach klasyfikowanych według PKOB pod symbolem 111.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w opisanym stanie faktycznym świadczona usługa w zakresie robót budowlanych obejmująca:

 • dostawę materiałów budowlanych, w tym materiałów własnej produkcji do miejsca wykonywania usługi oraz
 • montaż tych materiałów wykonywany przez siłami własnymi lub z wykorzystaniem podwykonawców przy pełnej odpowiedzialności cywilnoprawnej Wnioskodawcy przed Inwestorem za wykonaną usługę,

świadczona przez Wnioskodawcę zgodnie z zawartą w Inwestorem umową cywilnoprawną, wykonywana w ramach budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w rozumieniu art. 41 ust. 12 a-c ustawy o podatku od towarów i usług może zostać opodatkowana jedną stawką VAT w wysokości 8%...

Stanowisko Wnioskodawcy.

W ocenie Wnioskodawcy w danym stanie faktycznym wykonywane czynności stanowić będą roboty budowlane zgodnie z definicją wskazaną w art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 ze zm.). Przez pojęcie robót budowlanych należy rozumieć budowę, a także pracę polegające na przebudowie, montażu lub remoncie obiektu budowlanego. Za taką interpretacją przemawia również fakt konieczności zgłoszenia takich robót do odpowiedniego organu nadzoru budowlanego, a nawet, w przypadku naruszenia konstrukcji dachu, uzyskania pozwolenia na takie roboty.

Dodatkowo obiektem budowlanym, zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 1 Prawa Budowlanego są:

 1. budynek wraz z instalacją i urządzeniami technicznymi;
 2. budowla stanowiąca całość techniczno - użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami:
 3. obiekty małej architektury.

Tym samym robotami budowlanymi są roboty które mają być wykonywane przez Wnioskodawcę. Na fakt wykonywania przez Wnioskodawcę usługi montażu, wobec umowy cywilnoprawnej łączącej Wnioskodawcę z Inwestorem budowlanym, nie wpływa fakt korzystania z podwykonawców. Wnioskodawca ponosi bowiem pełną odpowiedzialność z tytułu umowy o roboty budowlane, która określa sens i cel gospodarczy świadczonej usługi. Wpływa na to również fakt, iż umowa o roboty budowlane jest umową konsensualną.

Ponadto zdaniem Wnioskodawcy, usługa robót budowlanych związanych z wykonywaniem dachów oraz ich remontami wykonywana na budynkach stałego zamieszkania - jednorodzinnych o powierzchni użytkowej nie przekraczającej 300 m2, jak i lokali mieszkalnych, w których powierzchnia użytkowa nie przekracza 150 m2 stanowią budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym w świetle art. 12a oraz 12b ustawy o podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym zastosowanie ma art. 12 ustawy o podatku od towarów i usług który określa, iż stawkę podatku w wysokości 8% stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Takie stanowisko znajduje uzasadnienie w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 7 października 2013 roku numer ITPP1/443-646/13/JJ, jak i w stanowisku Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 11 czerwca 2013 roku o numerze IPTPP1/443-256/13-2/RG.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Natomiast, przez świadczenie usług, w myśl art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i ust. 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W świetle art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Jednak, zgodnie z art. 146a pkt 1 i pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2016r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,
 • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy wynosi 8%.

Stawkę podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, stosuje się – w myśl art. 41 ust. 12 ustawy o VAT - do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się, w myśl art. 41 ust. 12a ustawy, obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Natomiast w myśl ust. 12b ww. art. 41, do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, określonego w ust. 12a, nie zalicza się:

 • budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2,
 • lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej ww. limity, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej (art. 41 ust. 12c ustawy).

Należy zwrócić uwagę na brzmienie art. 2 pkt 12 ustawy, zgodnie z którym przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Z powyższych uregulowań wynika, że czynności, o których mowa w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, wykonywane w budynku mieszkalnym objętym społecznym programem mieszkaniowym, zgodnie z obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2011r. przepisami, należy opodatkować 8% stawką podatku VAT (w myśl art. 41 ust. 12 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy).

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.), budynki to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych. Budynki mieszkalne są to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. W przypadku, gdy mniej niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele mieszkalne, budynek taki klasyfikowany jest jako niemieszkalny, zgodnie z jego przeznaczeniem. Budynki niemieszkalne są to obiekty budowlane wykorzystywane głównie dla potrzeb niemieszkalnych. Część „mieszkaniowa” budynku mieszkalnego obejmuje pomieszczenia mieszkalne (kuchnie, pokoje wypoczynkowe, sypialnie, pomieszczenia pomocnicze, piwnice oraz pomieszczenia ogólnego użytkowania, np. wózkarnie, suszarnie).

Wg podziału obiektów budowlanych na sekcje i działy w PKOB w dziale 11 mieszczą się budynki mieszkalne, natomiast w dziale 12 budynki niemieszkalne.

Dział 11 PKOB obejmuje trzy grupy:

 • Budynki mieszkalne jednorodzinne – 111,
 • Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe – 112,
 • Budynki zbiorowego zamieszkania – 113.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęć wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy, dlatego też w tym zakresie należy odwołać się do rozumienia tych terminów przyjętego w języku potocznym.

Według Słownika języka polskiego (Elżbieta Sobol, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2005, str. 70, kol. 2), przez budowę należy rozumieć m.in. wznoszenie budowli, budowanie (...). Natomiast „budować” to znaczy wznosić budowle, pomieszczenia, ich części lub zespoły.

Pojęcie „modernizacja” – według cytowanego Słownika języka polskiego (str. 474, kol. 2) – oznacza unowocześnienie i usprawnienie czegoś.

Natomiast „przebudowa” – zgodnie z ww. Słownikiem języka polskiego (str. 770, kol. 1) – to zmiana istniejącego stanu czegoś na inny; ulepszenie, poprawienie czegoś.

Budowa, modernizacja, przebudowa podobnie jak w przypadku innych wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy czynności, powinny zatem dotyczyć elementów konstrukcyjnych obiektów lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

W znaczeniu słownikowym („Współczesny słownik języka polskiego”, red. Bogusław Dunaj, wyd. Langenscheidt Polska Sp. z o.o.), „remont” oznacza zespół czynności, w których wyniku przywraca się sprawność, wartość użytkową jakiegoś obiektu, urządzenia, natomiast „montaż” to składanie, łączenie, ustawianie z poszczególnych części maszyn, urządzeń, budowli; zakładanie instalacji. Z kolei „instalować” oznacza zakładać, montować jakieś urządzenia techniczne.

Montaż – wg powyższego słownika – to „składanie maszyn, urządzeń z gotowych części; zakładanie instalacji, łączenie oddzielnych części w jedną artystyczną, kompozycyjną całość”.

W związku z przytoczoną definicją stwierdzić należy, że pojęcie „montaż” odnosi się do takiego sposobu działania, w efekcie którego z niezależnie od siebie istniejących części powstaje wytwór będący zupełnie nową całością.

Analiza powołanych wyżej przepisów prawa podatkowego prowadzi do wniosku, że warunkiem zastosowania 8% stawki, na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług, jest spełnienie dwóch przesłanek. Po pierwsze zakres wykonywanych czynności musi dotyczyć budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji budynków lub ich dostawy. Po drugie, budynki lub ich części, których dotyczą ww. czynności, muszą być zaliczane do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że transakcja nie może korzystać z preferencyjnej 8% stawki podatku.

Zauważyć należy, że przy ustaleniu właściwej stawki podatku VAT decydujące znaczenie ma ustalenie co jest przedmiotem sprzedaży, czy podatnik dokonuje dostawy towarów czy świadczy usługę oraz czy czynność wykonywana przez podatnika mieści się w zakresie czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy (dostawa, budowa, remont, modernizacja, przebudowa obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym).

Strony w umowach cywilnoprawnych określają co jest przedmiotem sprzedaży. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest usługa remontowa, budowlana, budowlano-montażowa, wówczas nie można z niej wyłączyć poszczególnych elementów kosztów do odrębnej sprzedaży, ponieważ obrotem podatnika jest uzgodniona kwota za wykonanie określonej usługi, bez względu na jej poszczególne elementy (materiały, robocizna, transport, zużyta energia, narzędzia itp.). Wyliczenie co składa się na wykonaną usługę ma istotne znaczenie informacyjne przy ustalaniu ceny, jednak nie może uzasadniać odrębnego kwalifikowania poszczególnych elementów zawartych w tym wyliczeniu (dla celów podatkowych).

Świadczenie kompleksowe (złożone) to zgodnie z orzecznictwem TSUE szereg działań podejmowanych przez podatnika na rzecz konsumenta, które z gospodarczego punktu widzenia tworzy jedną całość i z podatkowego punktu widzenia nie powinno być w sposób sztuczny dzielone.

Natomiast o tym, czy będziemy mieli do czynienia z dostawą towarów, czy świadczeniem usług powinien przesądzić element, który w ramach danego świadczenia ma charakter dominujący (zob. np. wyroki TSUE: z 2 maja 1996 r. w sprawie C-231/94, Faaborg – Gelting Linien; z 25 lutego 1999 r. w sprawie C-349/96 Card Protection Plan Ltd p-ko Commissioners of Custom and Excise; z 27 października 2005 r. w sprawie C-41/04, Levob Verzekeringen BV i OV Bank NV v Staatssecretaris van Financien, z glosą P. Selera, opubl. Lex/el. 2010). Jeżeli elementem dominującym w ramach danej transakcji będzie wydanie towaru w celu przeniesienia prawa do rozporządzania nim jak właściciel, zaś pozostałe czynności będą miały charakter pomocniczy lub uboczny wówczas transakcja powinna być traktowana jako dostawa towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy. Natomiast w przypadku gdy istotą transakcji będą inne czynności to mimo, że w ramach takiej transakcji może także wystąpić wydanie towaru, powinna być ona traktowana jako świadczenie usług.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że zamierza prowadzić działalność gospodarczą w zakresie robót budowlanych, obejmującą roboty związane z wykonywaniem dachów oraz montażu pokrycia dachowego, w szczególności w zakresie wykonywania prac dekarskich. Roboty obejmować będą zarówno wykonanie dachu na nowopowstałym budynku jak i remont, modernizację, termomodernizację oraz przebudowę dachu budynku już istniejącego. Prace te obejmować będą zarówno wykonywanie części obiektu budowlanego, uczestnictwo w jego przebudowie oraz nadbudowie poprzez montaż pokrycia dachowego oraz obróbek dekarskich.

Obecnie, w ramach już prowadzonej działalności gospodarczej, Wnioskodawca produkuje i sprzedaje blachy i innego rodzaju pokrycia dachowe, a także elementy wykończeniowe tychże pokryć dachowych i akcesoria, również w sprzedaży detalicznej. Oferowany przez Wnioskodawcę asortyment obejmuje w szczególności blachodachówki, blachy płaskie w arkuszach, blachy trapezowe.

Usługa robót budowlanych z zakresu wykonywania pokryć dachowych oferowana będzie na całym obszarze działania obecnej i przyszłej sieci dystrybucyjnej Wnioskodawcy. Obecna sieć dystrybucyjna Wnioskodawcy obejmuje ponad 40 placówek, ulokowanych w 10 różnych województwach. Wnioskodawca, nie posiada odpowiednich zasobów osobowych jak i maszynowych umożliwiających oferowanie wykonywania własnymi środkami takiej usługi budowlanej na tak znacznej powierzchni. Dlatego też Wnioskodawca zamierza korzystać z usług podwykonawców, wykonujących prace budowlane. Wnioskodawca, jako główny wykonawca robót budowlanych i strona umowy z inwestorem-nabywcą usługi, będzie ponosił odpowiedzialność przed inwestorem przedsięwzięcia budowlanego z tytułu wykonanych robót oraz udzielonej gwarancji.

Usługa robót budowlanych związanych z wykonywaniem dachów oraz ich remontami wykonywana będzie na budynkach budownictwa społecznego, przede wszystkim zaś w budynkach stałego zamieszkania - jednorodzinnych o powierzchni nie większej niż 300 m2, jak i o dwóch mieszkaniach i zbiorowego zamieszkania, w których powierzchnia użytkowa lokali nie przekracza 150 m2.

Usługa wykonywania robót budowlanych, w tym remontów, modernizacji, termomodernizacji oraz przebudowy dachów budynków wykonywana będzie wraz z dostawą materiałów pokryć dachowych, produkowanych oraz oferowanych do sprzedaży przez Wnioskodawcę. W ramach opisanego wyżej świadczenia usługa robót budowlanych, remontów, modernizacji i przebudowy stanowić będzie usługę przeważającą, nadającą sens i cel gospodarczy spełnianemu świadczeniu. Z uwagi na ciążącą na Wnioskodawcy, jako głównym wykonawcy usługi, odpowiedzialności cywilnoprawnej za wykonane prace, nawet w przypadku korzystania przez Wnioskodawcę z usług dalszych podwykonawców nie dojdzie do oderwania świadczonej dostawy materiałów od usługi robót budowlanych.

Wnioskodawca na wykonanie świadczenia zawierać będzie umowy cywilnoprawne -potwierdzone pisemnie. Umowa zawierana ze stroną zamawiającą (zwykle inwestor przedsięwzięcia budowlanego) będzie umową o wykonanie robót budowlanych. Świadczeniem Wnioskodawcy wynikającym z umowy będzie kompletne wykonanie powierzonych robót w zakresie usług dekarskich. Świadczenie będzie więc obejmowało przygotowanie połaci dachowych, montaż pokrycia dachowego, wykonanie obróbek dekarskich zamontowanego pokrycia dachowego i montaż systemów rynnowych, przy czym umowa może obejmować część ze wskazanych czynności. Wraz z wykonaniem wskazanych wyżej robót budowlanych, Wnioskodawca, jako wykonawca robót, będzie odpowiadał również za dostarczenie materiałów budowlanych koniecznych do prawidłowego wykonania prac i oddania części obiektu budowlanego jakim jest dach.

Czynności te mieszczą się w zakresie budowy, remontu lub modernizacji obiektów budowlanych. Czynnościami takimi jest zarówno przygotowanie połaci dachowych do montażu pokrycia dachowego jak i montaż pokrycia dachowego, wykonanie obróbek dekarskich i montaż systemu rynnowego dachu.

Czynności wskazane w opisie stanu faktycznego dotyczą wyłącznie w budownictwie objętym społecznym programem mieszkaniowym, przede wszystkim zaś w budynkach stałego zamieszkania - jednorodzinnych o powierzchni nie większej niż 300 m2.

Wnioskodawca nie będzie świadczył tego rodzaju usług na obiektach budowlanych innych niż objęte społecznym programem mieszkaniowym.

Przeważającym obowiązkiem Wnioskodawcy, wynikającym z zawartej umowy o roboty budowlane będzie wykonanie czynności związanych z robotami budowlanymi, mającymi na celu wydanie wykonywanej części obiektu budowlanego. Głównym zobowiązaniem Wnioskodawcy będzie więc prawidłowe wykonanie prac dekarskich, ze szczególnym uwzględnieniem montażu pokrycia dachowego.

Umowy zawierane z kontrahentami określać będą cenę za wykonanie kompleksowej usługi, bez rozróżnienia kosztów robocizny i materiału. Z uwagi na konieczność prawidłowego kosztorysowania usługi, a także uwzględnienie indywidualnych upodobań kontrahenta w zakresie wyboru pokrycia dachowego (rodzaj pokrycia, - blacha dachowa, blacha trapezowa, dachówka, jego kolor i model) kontrahent zostanie poinformowany o wartości zarówno materiałów jak i robocizny. Informacje te będą stanowiły załącznik do umowy.

Cena określona w fakturze wystawionej na rzecz klienta obejmuje wyłącznie wartość całego świadczenia.

Powyższe świadczenie fakturowane jest następująco: "Usługa budowlana zgodnie z art. 41 ust. 12 - 12c ustawy o podatku od towarów i usług".

Usługa będzie wykonywana na budynkach klasyfikowanych według PKOB pod symbolem 111.

Wnioskodawca ma wątpliwości, jaką stawkę podatku VAT należy zastosować w przypadku wykonania robót budowlanych obejmujących:

 • dostawę materiałów budowlanych, w tym materiałów własnej produkcji do miejsca wykonywania usługi oraz
 • montaż tych materiałów wykonywany przez siłami własnymi lub z wykorzystaniem podwykonawców przy pełnej odpowiedzialności cywilnoprawnej Wnioskodawcy przed Inwestorem za wykonaną usługę,

świadczonych zgodnie z zawartą w Inwestorem umową cywilnoprawną, wykonywaną w ramach budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w rozumieniu art. 41 ust. 12 a-c ustawy o VAT.

W odniesieniu do powyższej kwestii należy na wstępie wskazać, że zgodnie z obowiązującą w prawie cywilnym zasadą swobody umów, to strony decydują o treści zawieranych przez siebie umów. To strony decydują, co jest przedmiotem konkretnej czynności cywilnoprawnej, a co za tym idzie, to one określają, co jest przedmiotem sprzedaży. Jeżeli np. przedmiotem sprzedaży jest usługa remontowa, budowlana, czy budowlano-montażowa, wówczas nie można z niej wyłączyć poszczególnych elementów kosztów do odrębnej sprzedaży, ponieważ obrotem podatnika jest uzgodniona kwota za wykonanie określonej usługi, bez względu na jej poszczególne elementy (materiały, robocizna, transport, zużyta energia, narzędzia itp.). Wyliczenie, co składa się na wykonaną usługę ma istotne znaczenie informacyjne przy ustalaniu ceny, nie może jednak uzasadniać odrębnego kwalifikowania poszczególnych elementów zawartych w tym wyliczeniu (dla celów podatkowych). Zastosowanie prawidłowej stawki podatku uzależnione jest od postanowień umowy na wykonanie robót budowlanych. Jeżeli przedmiotem umowy będą roboty budowlane jako całość, w budynkach mieszkalnych objętych społecznym programem mieszkaniowym, to należna stawka będzie wynosić 8%.

Zatem odnosząc wskazany stan prawny do przedstawionego zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że wykonywana przez Wnioskodawcę kompleksowa usługa polegająca na montażu pokryć dachowych wraz z innymi pracami towarzyszącymi wykonywana w ramach dostawy, budowy, remontu, modernizacji lub przebudowy na obiektach budowlanych objętych społecznym programem mieszkaniowym, podlegać będzie opodatkowaniu w całości stawką podatku od towarów i usług w wysokości 8%, na podstawie art. 41 ust. 12 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT.

Bez wpływu na powyższe rozstrzygnięcie pozostaje okoliczność, że Wnioskodawca będzie nawiązywać współpracę z podwykonawcami dla wyświadczenia przedmiotowej usługi.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.