Budownictwo społeczne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to budownictwo społeczne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
24
lip

Istota:

Jakie są skutki podatkowe wypłaty przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego zwaloryzowanego wkładu partycypanta?

Fragment:

Nr 112, poz. 770, ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 17 marca 2015 r. (wpływ do Biura – 26 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wypłaty przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego zwaloryzowanej kwoty partycypacji – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 26 marca 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie skutków podatkowych wypłaty przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego zwaloryzowanej kwoty partycypacji. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Wnioskodawca – Towarzystwo Budownictwa Społecznego – działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego i w ramach prowadzonej działalności otrzymuje od przyszłych najemców wpłaty partycypacji. Wnoszona partycypacja jest podstawą do zawarcia umowy najmu z Wnioskodawcą, nie stanowi jednak podstawy do wykupu mieszkania. W dniu 7 lipca 2009 r. została wniesiona partycypacja na mieszkanie o powierzchni 32,21 m 2 w kwocie 26.960,00 zł, co stanowiło udział wynoszący 26,61% w przewidywanym koszcie budowy. Partycypantowi nie przysługiwało prawo własności lokalu mieszkalnego oraz prawo do negocjacji kwoty partycypacji.

2015
24
lip

Istota:

Jakie są skutki podatkowe zwrotu przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej?

Fragment:

Nr 112, poz. 770, ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 17 marca 2015 r. (wpływ do Biura – 26 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wypłaty przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego zwaloryzowanej kwoty kaucji mieszkaniowej – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 26 marca 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie skutków podatkowych wypłaty przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego zwaloryzowanej kwoty kaucji mieszkaniowej. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Wnioskodawca – Towarzystwo Budownictwa Społecznego – działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego i w ramach prowadzonej działalności pobiera od najemców kaucję zabezpieczającą pokrycie należności z tytułu najmu, istniejących w dniu opróżnienia lokalu. W czerwcu 2009 r. na podstawie § 9 umowy najmu została wniesiona kaucja zabezpieczająca pokrycie należności z tytułu najmu, istniejących w dniu opróżnienia lokalu, na mieszkanie o powierzchni 32,21 m 2 w kwocie 2.956,88 zł stanowiąca iloczyn 12-krotności czynszu obowiązującego na dzień podpisania umowy najmu oraz powierzchni lokalu mieszkalnego.

2014
9
gru

Istota:

Stawka podatku VAT na świadczenie dotyczące wykonania pokryć dachowych wraz z dostawą materiałów zużytych w toku wykonanego świadczenia

Fragment:

Usługa robót budowlanych związanych z wykonywaniem dachów oraz ich remontami wykonywana będzie na budynkach budownictwa społecznego, przede wszystkim zaś w budynkach stałego zamieszkania - jednorodzinnych o powierzchni nie większej niż 300 m 2 , jak i o dwóch mieszkaniach i zbiorowego zamieszkania, w których powierzchnia użytkowa lokali nie przekracza 150 m 2 . Usługa wykonywania robót budowlanych, w tym remontów, modernizacji, termomodernizacji oraz przebudowy dachów budynków wykonywana będzie wraz z dostawą materiałów pokryć dachowych, produkowanych oraz oferowanych do sprzedaży przez Wnioskodawcę. W ramach opisanego wyżej świadczenia usługa robót budowlanych, remontów, modernizacji i przebudowy stanowić będzie usługę przeważającą, nadającą sens i cel gospodarczy spełnianemu świadczeniu. Z uwagi na ciążącą na Wnioskodawcy, jako głównym wykonawcy usługi, odpowiedzialności cywilnoprawnej za wykonane prace, nawet w przypadku korzystania przez Wnioskodawcę z usług dalszych podwykonawców nie dojdzie do oderwania świadczonej dostawy materiałów od usługi robót budowlanych. Wnioskodawca na wykonanie świadczenia zawierać będzie umowy cywilnoprawne -potwierdzone pisemnie. Umowa zawierana ze stroną zamawiającą (zwykle inwestor przedsięwzięcia budowlanego) będzie umową o wykonanie robót budowlanych.

2013
21
gru

Istota:

W zakresie właściwej stawki podatku VAT na usługę dostawy i montażu schodów drewnianych

Fragment:

Natomiast budynki mieszkalne to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. W przypadku, gdy mniej niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele mieszkalne, budynek taki klasyfikowany jest jako niemieszkalny, zgodnie z jego przeznaczeniem. Wg podziału obiektów budowlanych na sekcje i działy w PKOB w dziale 11 mieszczą się budynki mieszkalne, natomiast w dziale 12 budynki niemieszkalne. Dział 11 PKOB obejmuje trzy grupy: Budynki mieszkalne jednorodzinne - 111, Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe - 112, Budynki zbiorowego zamieszkania - 113. Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęć budowa, remont modernizacja, termomodernizacja oraz przebudowa, dlatego też w tym zakresie należy odwołać się do przepisów prawa budowlanego. Zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2010r.Nr 243, poz. 1623 ze zm.) przez roboty budowlane należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. W myśl art. 3 pkt 6 cyt. wyżej ustawy przez budowę należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

2012
20
lip

Istota:

Wnioskodawca ma możliwość odliczenia podatku VAT związanego z wydatkami poniesionymi w ramach przygotowania do sprzedaży tylko ww. działek przeznaczonych pod zabudowę.

Fragment:

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony (art. 88 ust. 4 ustawy). W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy). Z powyższego wynika, iż opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „ podatników ” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

2012
20
lip

Istota:

Wnioskodawca ma możliwość odliczenia podatku VAT związanego z wydatkami poniesionymi w ramach przygotowania do sprzedaży tylko ww. działek przeznaczonych pod zabudowę.

Fragment:

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony (art. 88 ust. 4 ustawy). W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy). Z powyższego wynika, iż opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „ podatników ” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

2012
19
maj

Istota:

Usługa budowlano-montażowa dotycząca całego budynku sklasyfikowanego w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11, opodatkowana jest preferencyjną 8% stawką podatku VAT zgodnie z art. 41 ust. 12 w zw. z art. 146a pkt 2 ww. ustawy o VAT.

Fragment:

Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1 cyt. ustawy). Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii – art. 2 pkt 6 ww. ustawy. Natomiast przez świadczenie usług rozumie się, zgodnie z art. 8 ust. 1 cyt. ustawy, każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. W myśl art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, podstawowa stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Oprócz stawki podstawowej, na wybrane grupy towarów i usług, ustawodawca w treści ustawy jak i przepisów wykonawczych do niej przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi - preferencyjnymi lub zwolnienia od podatku. I tak, zgodnie z ust. 2 ww. artykułu, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

2011
1
cze

Istota:

Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować dla usług związanych z remontem budynku wielofunkcyjnego?

Fragment:

W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej (art. 41 ust. 12c cyt. ustawy). Ponadto, zgodnie z obowiązującym od dnia 1 stycznia 2008 r. § 5 ust. 1a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.), stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy obniża się do wysokości 7% również w odniesieniu do: robót budowlano – montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiektów sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów budowlanych w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki (...)

2011
1
cze

Istota:

Jaką stawkę VAT należy zastosować w przypadku serwisu i konserwacji kotłowni w budynkach mieszkalnych?

Fragment:

Nr 97, poz. 970 ze zm.), stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy obniża się do wysokości 7% również w odniesieniu do: robót budowlano – montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiektów sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów budowlanych w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12 - w zakresie, w jakim wymienione roboty i remonty, obiekty lub ich części oraz lokale nie są objęte tą stawką na podstawie art. 41 ust. 12 -12c ustawy. Zgodnie z art. 2 pkt 12 ustawy o podatku od towarów i usług przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w PKOB w dziale 11. Z treści znowelizowanych przepisów wynika, iż preferencyjna 7% stawka podatku dotyczy robót budowlano – montażowych, remontów i robót konserwacyjnych w obiektach budownictwa mieszkaniowego, natomiast nie znajduje zastosowania w lokalach użytkowych.

2011
1
mar

Istota:

Czy należy odprowadzić 10% zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych z tytuły sprzedaży lokalu mieszkalnego przed upływem pięciu lat od nabycia w przypadku przeznaczenia przychodu uzyskanego ze sprzedaży na spłatę kredytu przeznaczonego na partycypację w kosztach budowy lokalu mieszkalnego przez Towarzystwie Budownictwa Społecznego?

Fragment:

Z przedłożonej umowy nr .../TBS-P/2005 w sprawie partycypacji w części kosztów budowy lokalu mieszkalnego zawartej w dniu 25.05.2005 r. pomiędzy Zarządem Budynków Miejskich I Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. a Panem X wynika, iż przedmiotem umowy jest partycypacja w kosztach budowy lokalu mieszkalnego w zamian za najem lokalu mieszkalnego i zawarcie z Najemcą umowy najmu lokalu. Zgodnie z art. 659 § 1 ustawy z dnia 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zmian.) przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Stosownie do postanowień art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26.10.1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070 ze zmian.), przedmiotem działania towarzystwa budownictwa społecznego jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu.Zgodnie z art. 29a powołanej ustawy osoba fizyczna może zawrzeć z towarzystwem umowę w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego, którego będzie najemcą. W przypadku zakończenia najmu i opuszczenia lokalu kwota partycypacji podlega zwrotowi. Z powołanych powyżej przepisów wynika, że towarzystwo budownictwa społecznego nie może dokonać sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz osoby fizycznej.