IPPP2/4512-692/15-2/MJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Dostawa budynku biurowo-mieszkalnego wraz z gruntem – społeczny program mieszkaniowym.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku z dnia 14 lipca 2015 r. (data wpływu 17 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dostawy budynku biurowo-mieszkalnego wraz z gruntem – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 lipca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dostawy budynku biurowo-mieszkalnego wraz z gruntem.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka jest inwestorem budynku, którego budowę rozpoczęto w 2000 roku. Inwestycja jest w trakcie realizacji (inwestycja w toku). Inwestycję realizowano na podstawie decyzji administracyjnej z 2000 roku zezwalającej na budowę budynku biurowo-mieszkalnego. Kontynuacja realizacji inwestycji budynku biurowo-mieszkalnego od 2007 roku możliwa była na podstawie zmienionej decyzji administracyjnej (projekt zamienny).

Zgodnie z decyzją administracyjną z 2007 roku w budynku całkowita powierzchnia użytkowa 3305 m2, w tym powierzchnia mieszkalna 1720,50 m2, powierzchnia biurowa 31,86 m2 (jedno pomieszczenie) i garaże podziemne - 21 miejsc postojowych (garaże wielostanowiskowe przyporządkowane do poszczególnych mieszkań). Obecnie ww. inwestycja (budynek) jest trwale związana z gruntem, wydzielona jest z przestrzeni za pomocą ścian, posiada fundamenty i dach, została przyłączona do sieci elektrycznej, wodociągowo-kanalizacyjnej i miejskiej sieci ciepłowniczej. Inwestycja nie została oddana do użytku.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych ww. budynek jest budynkiem mieszkalnym ponieważ co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych - PKOB 1122.

Spółka zamierza dokonać sprzedaży budynku w trakcie budowy(inwestycja w toku) wraz z gruntem, na którym budynek jest wzniesiony.

Spółka nie ma wiedzy czy nabywca będzie kontynuował inwestycję zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę.

Spółka jest czynny podatnikiem podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Jaką stawkę podatku od towarów i usług ma zastosować Spółka przy sprzedaż opisanego budynku w trakcie budowy (inwestycja w toku) wraz z gruntem, na którym jest wybudowany...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem Spółki planowane zbycie budynku w trakcie budowy (inwestycja w toku) wraz z gruntem, na którym jest wybudowany budynek będzie podlegać opodatkowaniu preferencyjną stawką 8%, zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - art. 5 ust.1 pkt l - opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług

Zgodnie z prawem budowlanym ww. inwestycja jest budynkiem, jest to obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Budynek jest trwale związany z gruntem zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się gruntu który również będzie opodatkowany preferencyjną stawką 8%.

Opodatkowanie budynku w trakcie budowy (inwestycja w toku) wraz gruntem na podstawie art. 41 ust.12 ustawy o VAT i art. 98 Dyrektywy 2006/112 będzie opodatkowane preferencyjną stawką 8%. Art. 98 Dyrektywy 2006/112 zezwala państwom członkowskim na wprowadzenie obniżonej stawki podatku od towarów i usług w stosunku do dostawy budowy, remontu i przebudowy budynków mieszkalnych w ramach polityki społecznej. Natomiast zgodnie z art. 41 ust 12 stawkę podatku, o której mowa w ust 2, stosuje się do dostawy, budowy, remontu modernizacji termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Nie ma definicji „budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym”. Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowy zgodnie z art. 41 ust. 12 i 12a rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części z wyłączeniem lokali użytkowych oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych.

Reasumując zbycie budynku w trakcie budowy (inwestycja w toku) wraz z gruntem, na którym jest wybudowany budynek będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z preferencyjną stawką 8%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Z kolei przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się – na mocy art. 8 ust. 1 ustawy o VAT – każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zgodnie z art. 5a ustawy o VAT – towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zatem dla prawidłowego określenia wysokości stawki podatku od towarów i usług od czynności, których przedmiotem są poszczególne towary lub usługi, ustawodawca odsyła do klasyfikacji statystycznych wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, powołując w przepisach dotyczących obniżonych stawek podatku oraz w załącznikach do ustawy np. symbole Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) lub Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB).

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT – stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi.

W świetle art. 41 ust. 2 ustawy o VAT – dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Natomiast stosownie do art. 146a pkt 1 i pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy wynosi 8%.

Jak stanowi art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się, w myśl art. 41 ust. 12a ustawy o VAT, obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Z kolei, w świetle ust. 12b ww. art. 41 ustawy o VAT, do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, określonego w ust. 12a, nie zalicza się:

 1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2,
 2. lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej ww. limity, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej (art. 41 ust. 12c ustawy o VAT).

Należy również zwrócić uwagę na treść art. 2 pkt 12 ustawy o VAT, zgodnie z którym przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Jak wynika z ww. art. 2 pkt 12, ustawa o podatku od towarów i usług odwołuje się do Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, która stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych. Zatem dla celów podatku od towarów i usług stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316, z późn. zm.).

Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia, budynki to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych.

Natomiast budynki mieszkalne to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. W przypadku, gdy mniej niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele mieszkalne, budynek taki klasyfikowany jest jako niemieszkalny, zgodnie z jego przeznaczeniem.

Zgodnie z powołanym rozporządzeniem, w dziale 11 mieszczą się budynki mieszkalne, natomiast w dziale 12 – budynki niemieszkalne.

Dział 11 PKOB obejmuje trzy grupy budynków:

 • Budynki mieszkalne jednorodzinne – grupa 111,
 • Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe – grupa 112,
 • Budynki zbiorowego zamieszkania – grupa 113.

W dziale 11 PKOB grupa 112, sklasyfikowane zostały „Budynki o trzech i więcej mieszkaniach” (PKOB 1122). Jak wynika z objaśnień do klasyfikacji, klasa ta obejmuje: Budynki mieszkalne pozostałe, takie jak: budynki mieszkalne o trzech i więcej mieszkaniach. Zastrzeżono przy tym jednocześnie, że klasa ta nie obejmuje:

 • Budynków zbiorowego zamieszkania (PKOB 1130),
 • Hoteli (1211),
 • Schronisk młodzieżowych, domków kempingowych, domów wypoczynkowych (1212).

Natomiast dział 12 PKOB obejmuje:

 • hotele i budynki zakwaterowania turystycznego – grupa 121,
 • budynki biurowe – grupa 122,
 • budynki handlowo-usługowe – grupa 123,
 • budynki transportu i łączności – grupa 124,
 • budynki przemysłowe i magazynowe – grupa 125,
 • ogólnodostępne obiekty kulturalne, budynki o charakterze edukacyjnym, budynki szpitali i zakładów opieki medycznej oraz budynki kultury fizycznej – grupa 126,
 • pozostałe budynki niemieszkalne – grupa 127.

Z uregulowań zawartych w ustawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.) wynika, że pod pojęciem obiektu budowlanego rozumie się budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi. Natomiast budynkiem jest taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach (art. 3 pkt 1 lit. a i pkt 2 ww. ustawy).

Z powołanych wyżej przepisów ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że ze stawki preferencyjnej korzysta wyłącznie dostawa, budowa, remont, modernizacja, termomodernizacja lub przebudowa budynków rozumianych (zgodnie z powołaną wyżej ustawą Prawo budowlane) jako obiekty budowlane wraz z wbudowanymi w bryle budynku instalacjami i urządzeniami technicznymi. Obniżona stawka podatku nie obejmuje więc innych elementów infrastruktury budowlanej.

Ponadto zgodnie z treścią art. 29 ust. 8 ustawy o VAT, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca jest inwestorem budynku, którego budowę rozpoczęto w 2000 r. Inwestycja jest w trakcie realizacji (inwestycja w toku). Inwestycję realizowano na podstawie decyzji administracyjnej z 2000 r. zezwalającej na budowę budynku biurowo-mieszkalnego. Kontynuacja realizacji inwestycji budynku biurowo-mieszkalnego od 2007 r. możliwa była na podstawie zmienionej decyzji administracyjnej (projekt zamienny). Zgodnie z decyzją administracyjną z 2007 r. w budynku całkowita powierzchnia użytkowa stanowi 3305 m2 , w tym powierzchnia mieszkalna - 1720,50 m2, powierzchnia biurowa - 31,86 m2 (jedno pomieszczenie) i garaże podziemne - 21 miejsc postojowych (garaże wielostanowiskowe przyporządkowane do poszczególnych mieszkań).

Obecnie inwestycja (budynek) jest trwale związana z gruntem, wydzielona jest z przestrzeni za pomocą ścian, posiada fundamenty i dach, została przyłączona do sieci elektrycznej, wodociągowo-kanalizacyjnej i miejskiej sieci ciepłowniczej. Inwestycja nie została oddana do użytku.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych ww. budynek jest budynkiem mieszkalnym ponieważ co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych - PKOB 1122.

Wnioskodawca zamierza dokonać sprzedaży budynku w trakcie budowy (inwestycja w toku) wraz z gruntem, na którym budynek jest wzniesiony.

Spółka nie ma wiedzy czy nabywca będzie kontynuował inwestycję zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę.

Spółka jest czynny podatnikiem podatku od towarów i usług.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą wysokości stawki podatku VAT dla dostawy opisanego budynku wraz z gruntem, na którym ten budynek został wybudowany.

W celu zastosowania prawidłowej stawki podatku niezbędne jest określenie – wynikającego z Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych oraz faktycznego przeznaczenia – statusu obiektu budowlanego będącego przedmiotem inwestycji.

Jak wskazał Wnioskodawca, przedmiotem umowy będzie dostawa budynku biurowo-mieszkalnego, nieoddanego do użytkowania (inwestycja w toku), którego powierzchnia całkowita wynosi 3305 m2, w tym powierzchnia mieszkaniowa 1720,5 m2. Zatem należy stwierdzić, że co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest przeznaczona do celów mieszkalnych.

Ponadto jak wynika z przedstawionych okoliczności na moment dostawy budowany obiekt spełniał będzie definicję budynku, gdyż wybudowany obiekt jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą ścian, jest zadaszony oraz został przyłączony do sieci elektrycznej i wodociągowo-kanalizacyjnej oraz miejskiej sieci ciepłowniczej.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że skoro – jak wskazał Wnioskodawca – przedmiotem dostawy będzie budynek sklasyfikowany w PKOB w grupie 112 klasa 1122 „Budynki o trzech i więcej mieszkaniach”, to – zgodnie z art. 41 ust. 12 w zw. art. 146a pkt 2 ustawy o VAT oraz art. 29 ust. 8 ustawy o VAT – dostawa tego budynku wraz z gruntem, na którym został wybudowany, będzie korzysta z preferencyjnej stawki podatku VAT w wysokości 8%.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.