IBPP2/443-727/14/JJ | Interpretacja indywidualna

Czy świadczenie przedmiotowych usług montażu żaluzji fasadowych wraz z materiałem w budownictwie mieszkaniowym jest opodatkowane stawką podatku VAT 8 %?
IBPP2/443-727/14/JJinterpretacja indywidualna
 1. budownictwo mieszkaniowe
 2. roboty budowlane
 3. rolety, żaluzje
 4. stawka
 5. towar
 6. usługi montażowe
 7. świadczenie usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 21 lipca 2014r. (data wpływu 25 lipca 2014r.), uzupełnionym pismem z 17 października 2014r. (data wpływu 22 października 2014r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • stawki podatku VAT dla świadczonej usługi montażu żaluzji fasadowych wewnętrznych wraz z materiałem w budownictwie mieszkaniowym - jest nieprawidłowe,
 • stawki podatku VAT dla świadczonej usługi montażu żaluzji fasadowych zewnętrznych wraz z materiałem w budownictwie mieszkaniowym - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 lipca 2014r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla świadczonej usługi montażu żaluzji fasadowych wraz z materiałem w budownictwie mieszkaniowym.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 17 października 2014r. (data wpływu 22 października 2014r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 9 października 2014 r. znak: IBPP2/443-727/14/JJ.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą świadczy usługi montażu wraz z materiałem żaluzji fasadowych, rolet wewnętrznych oraz zewnętrznych i markiz zarówno na rzecz klientów korporacyjnych jak i osób fizycznych. W stanie faktycznym, będącym przedmiotem niniejszego wniosku, Podatnik świadczy usługi związane z budownictwem mieszkaniowym. Montaż rolet zewnętrznych i żaluzji fasadowych jest wykonywany w ramach budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji, przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Produkty ww. sprzedawane są wraz z usługą montażu. Roboty budowlane polegające na montażu rolet zewnętrznych i żaluzji fasadowych, jako elementów trwale związanych z budynkiem mieszkalnym zmieniają stan techniczny oraz podnoszą wartość użytkową lokalu czy budynku mieszkalnego. Dokonując montażu rolet zewnętrznych, i żaluzji fasadowych Podatnik zawiera z usługobiorcami umowę na wykonanie robot montażowo-budowlanych, na podstawie której jest on zobowiązany do wykonania pomiaru, dostarczenia materiału oraz montażu żaluzji fasadowych i rolet zewnętrznych. W ocenie Podatnika, brak jest podstaw do podatkowego wyodrębnienia z usług budowlanych, które zamierza świadczyć, czynności polegających na dostarczeniu klientowi materiału niezbędnego do wykonania usługi i traktowania ich jako dostawy towarów, odrębnej od świadczonej usługi montażu.

Pismem z dnia 17 października 2014r. Wnioskodawca uzupełnił wniosek o następujące informacje:

Wnioskodawca zawiera umowy cywilnoprawne na wykonanie kompletnej usługi montażu żaluzji fasadowych. W ramach zawartej umowy, Wnioskodawca dokonuje następujące czynności: opomiarowanie żaluzji, doradztwo w zakresie doboru koloru oraz rodzaju żaluzji, analiza możliwości technicznych dotyczących montażu żaluzji, wycena usługi montażu, zamówienie żaluzji o odpowiednich wymiarach u producenta, transport oraz montaż żaluzji u Zleceniodawcy. Po wykonaniu usługi Wnioskodawca ponosi odpowiedzialność wobec Zleceniodawcy za należyte wykonanie usługi.

Usługi objęte wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej są wykonywane w związku z budową, remontem, modernizacją, termomodernizacją lub przebudową obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Usługi te wykonywane są dla obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiektów sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych. W przypadku budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, usługi objęte wnioskiem dotyczą wyłącznie budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa nie przekracza 300 2 oraz lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa nie przekracza 150 2.

Wynagrodzenie za wykonaną usługę skalkulowane jest łącznie, jako kwota obejmująca wartość montowanego towaru, koszt materiałów zużytych do wykończenia i montażu oraz wszelkie inne koszty związane z montażem żaluzji (koszt dojazdów, robociznę).

Żaluzje fasadowe montowane są najczęściej na zewnątrz budynku, ale mogą być także montowane wewnątrz. Stanowią one element konstrukcyjny, kalkulowany przy obliczaniu bilansu energetycznego budynku, szczególnie istotnego w budownictwie pasywnym i energooszczędnym.

Udział zużytych materiałów w cenie świadczenia objętego umową wynosi ok 50 %.

Usługa montażu żaluzji fakturowana jest jedną pozycją.

W ramach wykonywanych czynności elementem dominującym jest wykonanie usługi montażu. W szczególności wskazać należy, iż żaluzje fasadowe nie są dostępne na rynku w postaci towaru przeznaczonego do samodzielnego montażu. Konieczność ich odpowiedniego dopasowania oraz prawidłowego montażu wymaga powierzenia całego procesu począwszy od doboru właściwego rodzaju żaluzji poprzez jej opomiarowane i montaż, po kwestie związane z naprawą podmiotowi profesjonalnie zajmującemu się montażem żaluzji fasadowych. Elementem dominującym transakcji jest w tym przypadku budowa, ulepszenie lub unowocześnienie i termomodernizacja budynku, następująca poprzez zaprojektowanie, dopasowanie oraz montażu komponentów w sposób tworzący wraz z elementami konstrukcyjnymi obiektu budowlanego lub jego części trwałą osłonę przeciwsłoneczną. W konsekwencji wydanie towaru w postaci żaluzji stanowi element pomocniczy transakcji, niezbędny do wykonania usługi.

Czynnością wiodącą w transakcji jest fizyczny montaż żaluzji. Dla jego wykonania konieczne jest wykonanie czynności pomocniczych, jak dokonanie pomiaru, oceny możliwości technicznych montażu oraz transport materiału do klienta. Czynności te bez wątpienia nie są celem samym w sobie nabywcy, którego celem jest zaopatrzenie budynku w osłony spełniające swoje zadanie w zakresie regulacji dostępu promieni słonecznych.

Zgodnie z wcześniej wykonanymi pomiarami i ustaleniami oraz wyprodukowaniu żaluzji zewnętrznej fasadowej na dany wymiar należy przymocować uchwyty montażowe żaluzji do wnęki okiennej, nadproża, ściany konstrukcyjnej lub fasady budynku. Uchwyty montażowe należy zabudować blachami osłonowymi lub innymi elementami, np. płytą OSB w celu uzyskania otworu mieszczącego wewnątrz żaluzję w taki sposób, żeby żaluzja po podniesieniu do góry znajdowała się wewnątrz otworu. Otwór mieszczący żaluzję uzyskuje się poprzez cofnięcie nadproża, ściany do wewnątrz budynku lub wykonanie zewnętrznej termoizolacji. Po wykonaniu prac związanych z zabudową żaluzji do zamocowanych uchwytów montowana jest żaluzja i inne jej elementy, np. prowadnice. Prowadnice montowane są do ściany konstrukcyjnej budynku, fasady. Przymocowanie uchwytów montażowych umożliwiających wykonanie zabudowy i montaż żaluzji odbywa się za pomocą śrub, wkrętów, kołków lub kotew chemicznych dobieranych odpowiednio do rodzaju podłoża, do którego montowana jest żaluzja zewnętrzna fasadowa i inne jej elementy.

Żaluzje zewnętrzne fasadowe wykonane są z profili aluminiowych, sposób montażu mechanizmów rozwijania i zwijania polega na wykonaniu otworu na wylot w ścianie w celu wyprowadzenia ręcznego mechanizmu korbowego do wewnątrz budynku. W przypadku zastosowania napędów elektrycznych przewody wyprowadzane są do wewnątrz obiektu w celu podpięcia wyłączników i innych sterowników.

Demontaż żaluzji fasadowych i uchwytów montażowych jest niemożliwy bez uszkodzenia ściany, elewacji, ponieważ na uchwytach montażowych opiera się wykonana konstrukcja otworu w ścianie, w którym zabudowana jest żaluzja. Po demontażu żaluzji należy dokonać napraw i uzupełnień uszkodzonych części ścian, fasad, nadproży, elewacji budynku.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy świadczenie przedmiotowych usług montażu żaluzji fasadowych wraz z materiałem w budownictwie mieszkaniowym jest opodatkowane stawką podatku VAT 8 %...

Zdaniem Wnioskodawcy, ww. produkty sprzedawane są wraz z usługą montażu. Roboty budowlane polegające na montażu żaluzji fasadowych jako elementów trwale związanych z budynkiem mieszkalnym zmieniają stan techniczny oraz podnoszą wartość użytkową lokalu czy budynku mieszkalnego, co podlega opodatkowaniu stawką preferencyjną, tj. 8% Zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm), opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów, stosownie do przepisu art. 7 ust. 1 ustawy, należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...), natomiast świadczenie usług to, w myśl art. 8 ust. 1 ustawy, każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...) Zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm), opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów, stosownie do przepisu art. 7 ust. 1 ustawy, należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...), natomiast świadczenie usług to, w myśl art. 6 ust. 1 ustawy, każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...). Przepis art. 8 ust. 3 cyt. ustawy przewiduje, iż usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, z zastrzeżeniem ust. 4, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119. Stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Na wybrane grupy towarów i usług, ustawodawca przewidział także stawki preferencyjne, obniżone do wysokości 7%, 3% i 0%. I tak - w myśl art. 41 ust. 2 wskazywanej ustawy - dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Stosownie do przepisu art. 146a ustawy o podatku od towarów i usług, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r. stawka podatku , o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%. Zgodnie z art. 41 ust. 12 cyt. ustawy, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym, rozumie się - w myśl art. 41 ust. 12 lit. a - obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych (...). Do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, zgodnie z art. 41 ust. 12 lit. b, nie zalicza się budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 2 oraz lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 2.

Z unormowań zawartych w przytoczonych wyżej przepisach wynika, iż 8 % stawka podatku od towarów i usług ma zastosowanie w całym budownictwie mieszkaniowym (zarówno objętym społecznym programem mieszkaniowym, jak i nieobjętym tym programem) w odniesieniu do budowy, robót budowlano - montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych w obiektach budownictwa mieszkaniowego lub ich częściach oraz lokalach mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12. W związku z tym koniecznym jest wskazanie na brzmienie art. 2 pkt 12 ustawy, obowiązujące od dnia 1 stycznia 2008r., zgodnie z którym przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11. Dział 11 PKOB obejmuje: - budynki mieszkalne jednorodzinne (PKOB 111), - budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe (PKOB 112), - budynki zbiorowego zamieszkania (PKOB 113). Opisane przez Wnioskodawcę usługi wykonywane w ramach budowy, przebudowy i modernizacji budynków mieszkalnych, stanowią czynności wymienione w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT. Usługi te są wykonywane w obiektach objętych społecznym programem mieszkaniowym. Montowane żaluzje fasadowe są montowane na trwałe, stanowiąc element konstrukcyjny budynku. Z uwagi na rodzaj materiałów, z których wykonano żaluzje fasadowe pełnią funkcję ochrony i izolacji samego budynku. Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęć budowa, remont, modernizacja, termomodernizacja oraz przebudowa, dlatego też w tym zakresie należy odwołać się do przepisów prawa budowlanego. Zgodnie z art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.), przez budowę należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. Z kolei zgodnie z pkt 7a tego artykułu, przez przebudowę należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego. Natomiast definicję remontu zawarto w pkt 8 art. 3 cyt. ustawy Prawo budowlane. Zgodnie z jego brzmieniem, przez remont należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. Modernizacja to „unowocześnienie i usprawnienie czegoś”- według internetowego słownika języka polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.). Należy także wyjaśnić, iż w przepisach prawa podatkowego brak jest ustawowego określenia pojęcia termomodernizacji obiektu budowlanego. Definicji takiej nie zawiera również Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Natomiast w ustawie z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. Nr 223, poz. 1459 ze zm.) znajduje się określenie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (art. 2 pkt 2), którym jest między innymi ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych. Co prawda ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów ma inny kontekst normatywny niż ustawa o podatku od towarów i usług, ale skoro ustawodawca zdefiniował dane pojęcie w systemie prawnym to nie ma podstaw do tego, aby odrzucać istniejącą definicję i tworzyć nową. Należy więc zaznaczyć, że definiując pojęcie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego ustawodawca kierował się wyłącznie skutkiem, jaki ma zostać osiągnięty w wyniku tego przedsięwzięcia; zaniechał nawet przykładowego wymienienia rodzajów prac, jakie mieszczą się w pojęciu tego przedsięwzięcia. Definicja określająca przedsięwzięcie termomodernizacyjne wyłącznie na podstawie celu jaki ma zostać osiągnięty, jest usprawiedliwiona zarówno na gruncie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów jak i na gruncie prawa podatkowego. Montaż - wg internetowego słownika (Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.) - to „składanie maszyn, aparatów, urządzeń z gotowych części; zakładanie, instalowanie urządzeń technicznych, łączenie oddzielnych części w całość”. W związku z przytoczoną definicją stwierdzić należy, że pojęcie „montaż” odnosi się do takiego sposobu działania, w efekcie którego z niezależnie od siebie istniejących części powstaje wytwór będący zupełnie nową całością. Zauważa się, iż przy ustaleniu właściwej stawki podatku VAT decydujące znaczenie ma ustalenie co jest przedmiotem sprzedaży, czy podatnik dokonuje dostawy towarów czy świadczy usługę oraz czy czynność wykonywana przez podatnika mieści się w zakresie czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT (dostawa, budowa, remont, modernizacja, przebudowa obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym). Strony w umowach cywilnoprawnych określają co jest przedmiotem sprzedaży. Wobec powyższego, jeżeli przedmiotem sprzedaży ma być konkretna usługa nie powinno się wyodrębniać poszczególnych elementów, które złożyły się na te usługę i opodatkować ich osobno ponieważ usługodawca sprzedaje określoną usługę a nie elementy (koszty). Analiza powołanych wyżej przepisów prawa podatkowego prowadzi do wniosku, iż warunkiem zastosowania 8% stawki, na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług, jest spełnione dwóch przesłanek. Po pierwsze zakres wykonywanych czynności musi dotyczyć budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji budynków lub ich dostawy. Po drugie, budynki lub ich części, których dotyczą ww. czynności, muszą być zaliczane do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

W opisywanym stanie faktycznym, Podatnik, świadczy usługi montażowe żaluzji fasadowych wraz z materiałem w budynkach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych i dokonując przedmiotowych czynności, Podatnik zawiera z nabywcą usługi umowę na wykonanie robót budowlano - montażowych związanych z budownictwem mieszkaniowym. Montaż żaluzji fasadowych związany jest każdorazowo z budową, modernizacją lub termomodernizacją obiektów związanych z budownictwem mieszkaniowym. Żaluzje fasadowe zmniejszają straty energii cieplnej przez okna budynków. W konsekwencji, będące przedmiotem umowy z klientem usługi montażu żaluzji fasadowych wraz z materiałem, o ile świadczone będą przez Wnioskodawcę w obiektach zaliczanych do budownictwa mieszkaniowego, podlegają opodatkowaniu stawką obniżoną 8%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego jest w zakresie:
 • stawki podatku VAT dla świadczonej usługi montażu żaluzji fasadowych wewnętrznych wraz z materiałem w budownictwie mieszkaniowym - nieprawidłowe,
 • stawki podatku VAT dla świadczonej usługi montażu żaluzji fasadowych zewnętrznych wraz z materiałem w budownictwie mieszkaniowym - prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

W świetle art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Natomiast przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, na mocy art. 8 ust. 1 ustawy, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zgodnie z brzmieniem art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Przy czym, zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże, zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku.

I tak, w świetle art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Natomiast w myśl art. 146a pkt 2 ustawy, w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Jak stanowi art. 41 ust. 12 ustawy, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym – zgodnie z art. 41 ust. 12a ustawy – rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, zgodnie z art. 41 ust. 12b ustawy, nie zalicza się:

 1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 2,
 2. lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 2.

Zgodnie z brzmieniem ust. 12c cyt. artykułu, w przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

Powołany przepis (art. 41 ust. 12 ustawy) stanowi implementację art. 98 ust. 1 i ust. 2 zdanie pierwsze Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE L Nr 347, str. 1 ze zm.). Zgodnie z art. 98 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE, państwa członkowskie mogą stosować jedną lub dwie stawki obniżone. W myśl art. 98 ust. 2 zdanie pierwsze Dyrektywy 2006/112/WE, stawki obniżone mają zastosowanie wyłącznie do dostaw towarów i świadczenia usług, których kategorie są określone w załączniku III. W załączniku tym, zatytułowanym: „Wykaz dostaw towarów i świadczenia usług, do których można zastosować stawki obniżone, o których mowa w art. 98”, w poz. 10 wskazano na dostawę, budowę, remont i przebudowę budynków mieszkalnych w ramach polityki społecznej.

Przepis art. 2 pkt 12 ustawy określa, że przez obiekty budownictwa mieszkaniowego, rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania, sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Zatem w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. opodatkowaniu stawką w wysokości 8% podlega dostawa, budowa, remont, modernizacja, termomodernizacja lub przebudowa obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, z wyłączeniem lokali użytkowych, a więc m.in. do budynków mieszkalnych stałego zamieszkania sklasyfikowanych w PKOB w dziale 11, przy uwzględnieniu kryterium powierzchni użytkowej, o której mowa w art. 41 ust. 12b ustawy oraz do lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęć wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy, dlatego też w tym zakresie należy odwołać się przede wszystkim do rozumienia tych terminów przyjętego w języku potocznym.

Według Słownika języka polskiego (Elżbieta Sobol, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2005, str. 70, kol. 2), przez budowę należy rozumieć m.in. wznoszenie budowli, budowanie (...). Natomiast „budować” to znaczy wznosić budowle, pomieszczenia, ich części lub zespoły.

Pojęcie „modernizacja” – według cytowanego Słownika języka polskiego (str. 474, kol. 2) – oznacza unowocześnienie i usprawnienie czegoś.

Ponadto należy wskazać, że również w uchwale z dnia 24 czerwca 2013 r. sygn. akt I FPS 2/13 Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził że „czynności wymienione w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, w tym pojęcie modernizacji, zostały wprowadzone do tej ustawy w rozumieniu przyjętym w języku powszechnym. W takim znaczeniu modernizacja oznacza unowocześnienie, ulepszenie, udoskonalenie, podniesienie standardu obiektu budowlanego lub jego części”.

Natomiast „przebudowa” – zgodnie z ww. Słownikiem języka polskiego (str. 770, kol. 1) – to zmiana istniejącego stanu czegoś na inny; ulepszenie, poprawienie czegoś.

Budowa, modernizacja, przebudowa podobnie jak w przypadku innych wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy czynności, powinny zatem dotyczyć elementów konstrukcyjnych obiektów lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

W znaczeniu słownikowym („Współczesny słownik języka polskiego”, red. Bogusław Dunaj, wyd. Langenscheidt Polska Sp. z o.o.), „remont” oznacza zespół czynności, w których wyniku przywraca się sprawność, wartość użytkową jakiegoś obiektu, urządzenia, natomiast „montaż” to składanie, łączenie, ustawianie z poszczególnych części maszyn, urządzeń, budowli; zakładanie instalacji. Z kolei „instalować” oznacza zakładać, montować jakieś urządzenia techniczne.

W związku z przytoczoną definicją stwierdzić należy, że pojęcie „montaż” odnosi się do takiego sposobu działania, w efekcie którego z niezależnie od siebie istniejących części powstaje wytwór będący zupełnie nową całością.

W świetle art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 712) przez przedsięwzięcie termomodernizacyjne rozumie się przedsięwzięcie, którego przedmiotem jest:

 1. ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych,
 2. ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki wymienione w lit. a, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków,
 3. wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków wymienionych w lit. a,
 4. całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Analiza powołanych wyżej przepisów prawa podatkowego prowadzi do wniosku, iż warunkiem zastosowania 8% stawki, na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług, jest spełnienie dwóch przesłanek. Po pierwsze zakres wykonywanych czynności musi dotyczyć budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji budynków lub ich dostawy. Po drugie, budynki lub ich części, których dotyczą ww. czynności, muszą być zaliczane do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że transakcja nie może korzystać z preferencyjnej, 8% stawki podatku.

Zdaniem Organu, modernizacja, podobnie jak w przypadku innych wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy czynności, powinna dotyczyć elementów konstrukcyjnych obiektów lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Twierdzenie to potwierdza NSA w ww. uchwale z 24 czerwca 2013 r. sygn. akt I FPS 2/13 wskazując, że „Obniżona stawka podatku od towarów i usług znajduje zatem zastosowanie wtedy, gdy montaż komponentów meblowych następuje z wykorzystaniem elementów konstrukcyjnych obiektu budowlanego (lokalu)”.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą świadczy usługi montażu wraz z materiałem żaluzji fasadowych, rolet wewnętrznych oraz zewnętrznych i markiz zarówno na rzecz klientów korporacyjnych jak i osób fizycznych. W stanie faktycznym, będącym przedmiotem niniejszego wniosku, Podatnik świadczy usługi związane z budownictwem mieszkaniowym. Montaż rolet zewnętrznych i żaluzji fasadowych jest wykonywany w ramach budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji, przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Produkty ww. sprzedawane są wraz z usługą montażu. Roboty budowlane polegające na montażu rolet zewnętrznych i żaluzji fasadowych, jako elementów trwale związanych z budynkiem mieszkalnym zmieniają stan techniczny oraz podnoszą wartość użytkową lokalu czy budynku mieszkalnego. Dokonując montażu rolet zewnętrznych, i żaluzji fasadowych Podatnik zawiera z usługobiorcami umowę na wykonanie robot montażowo-budowlanych, na podstawie której jest on zobowiązany do wykonania pomiaru, dostarczenia materiału oraz montażu żaluzji fasadowych i rolet zewnętrznych. W ocenie Podatnika, brak jest podstaw do podatkowego wyodrębnienia z usług budowlanych, które zamierza świadczyć, czynności polegających na dostarczeniu klientowi materiału niezbędnego do wykonania usługi i traktowania ich jako dostawy towarów, odrębnej od świadczonej usługi montażu.

Wnioskodawca zawiera umowy cywilnoprawne na wykonanie kompletnej usługi montażu żaluzji fasadowych. W ramach zawartej umowy, Wnioskodawca dokonuje następujące czynności: opomiarowanie żaluzji, doradztwo w zakresie doboru koloru oraz rodzaju żaluzji, analiza możliwości technicznych dotyczących montażu żaluzji, wycena usługi montażu, zamówienie żaluzji o odpowiednich wymiarach u producenta, transport oraz montaż żaluzji u Zleceniodawcy. Po wykonaniu usługi Wnioskodawca ponosi odpowiedzialność wobec Zleceniodawcy za należyte wykonanie usługi.

Usługi objęte wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej są wykonywane w związku z budową, remontem, modernizacją, termomodernizacją lub przebudową obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Usługi te wykonywane są dla obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiektów sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych. W przypadku budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, usługi objęte wnioskiem dotyczą wyłącznie budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa nie przekracza 300 2 oraz lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa nie przekracza 150 2.

Wynagrodzenie za wykonaną usługę skalkulowane jest łącznie, jako kwota obejmująca wartość montowanego towaru, koszt materiałów zużytych do wykończenia i montażu oraz wszelkie inne koszty związane z montażem żaluzji (koszt dojazdów, robociznę).

Żaluzje fasadowe montowane są najczęściej na zewnątrz budynku, ale mogą być także montowane wewnątrz. Stanowią one element konstrukcyjny, kalkulowany przy obliczaniu bilansu energetycznego budynku, szczególnie istotnego w budownictwie pasywnym i energooszczędnym. Udział zużytych materiałów w cenie świadczenia objętego umową wynosi ok 50 %. Usługa montażu żaluzji fakturowana jest jedną pozycją.

W ramach wykonywanych czynności elementem dominującym jest wykonanie usługi montażu. W szczególności wskazać należy, iż żaluzje fasadowe nie są dostępne na rynku w postaci towaru przeznaczonego do samodzielnego montażu. Konieczność ich odpowiedniego dopasowania oraz prawidłowego montażu wymaga powierzenia całego procesu począwszy od doboru właściwego rodzaju żaluzji poprzez jej opomiarowane i montaż, po kwestie związane z naprawą podmiotowi profesjonalnie zajmującemu się montażem żaluzji fasadowych. Elementem dominującym transakcji jest w tym przypadku budowa, ulepszenie lub unowocześnienie i termomodernizacja budynku, następująca poprzez zaprojektowanie, dopasowanie oraz montażu komponentów w sposób tworzący wraz z elementami konstrukcyjnymi obiektu budowlanego lub jego części trwałą osłonę przeciwsłoneczną. W konsekwencji wydanie towaru w postaci żaluzji stanowi element pomocniczy transakcji, niezbędny do wykonania usługi.

Czynnością wiodącą w transakcji jest fizyczny montaż żaluzji. Dla jego wykonania konieczne jest wykonanie czynności pomocniczych, jak dokonanie pomiaru, oceny możliwości technicznych montażu oraz transport materiału do klienta. Czynności te bez wątpienia nie są celem samym w sobie nabywcy, którego celem jest zaopatrzenie budynku w osłony spełniające swoje zadanie w zakresie regulacji dostępu promieni słonecznych.

Zgodnie z wcześniej wykonanymi pomiarami i ustaleniami oraz wyprodukowaniu żaluzji zewnętrznej fasadowej na dany wymiar należy przymocować uchwyty montażowe żaluzji do wnęki okiennej, nadproża, ściany konstrukcyjnej lub fasady budynku. Uchwyty montażowe należy zabudować blachami osłonowymi lub innymi elementami, np. płytą OSB w celu uzyskania otworu mieszczącego wewnątrz żaluzję w taki sposób, żeby żaluzja po podniesieniu do góry znajdowała się wewnątrz otworu. Otwór mieszczący żaluzję uzyskuje się poprzez cofnięcie nadproża, ściany do wewnątrz budynku lub wykonanie zewnętrznej termoizolacji. Po wykonaniu prac związanych z zabudową żaluzji do zamocowanych uchwytów montowana jest żaluzja i inne jej elementy, np. prowadnice. Prowadnice montowane są do ściany konstrukcyjnej budynku, fasady. Przymocowanie uchwytów montażowych umożliwiających wykonanie zabudowy i montaż żaluzji odbywa się za pomocą śrub, wkrętów, kołków lub kotew chemicznych dobieranych odpowiednio do rodzaju podłoża, do którego montowana jest żaluzja zewnętrzna fasadowa i inne jej elementy.

Żaluzje zewnętrzne fasadowe wykonane są z profili aluminiowych, sposób montażu mechanizmów rozwijania i zwijania polega na wykonaniu otworu na wylot w ścianie w celu wyprowadzenia ręcznego mechanizmu korbowego do wewnątrz budynku. W przypadku zastosowania napędów elektrycznych przewody wyprowadzane są do wewnątrz obiektu w celu podpięcia wyłączników i innych sterowników.

Demontaż żaluzji fasadowych i uchwytów montażowych jest niemożliwy bez uszkodzenia ściany, elewacji, ponieważ na uchwytach montażowych opiera się wykonana konstrukcja otworu w ścianie, w którym zabudowana jest żaluzja. Po demontażu żaluzji należy dokonać napraw i uzupełnień uszkodzonych części ścian, fasad, nadproży, elewacji budynku.

W rozpatrywanej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii zastosowania prawidłowej stawki podatku dla świadczenia przedmiotowych usług montażu żaluzji fasadowych wraz z materiałem w budownictwie mieszkaniowym.

Zauważyć należy, że przy ustaleniu właściwej stawki podatku VAT decydujące znaczenie ma fakt, co jest przedmiotem sprzedaży, czy podatnik dokonuje dostawy towarów, czy świadczy usługę oraz czy czynność wykonywana przez podatnika mieści się w zakresie czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy (dostawa, budowa, remont, modernizacja, przebudowa obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym).

Świadczenie kompleksowe (złożone) to zgodnie z orzecznictwem TSUE szereg działań podejmowanych przez podatnika na rzecz konsumenta, które z gospodarczego punktu widzenia tworzy jedną całość i z podatkowego punktu widzenia nie powinno być w sposób sztuczny dzielone.

Natomiast o tym, czy będziemy mieli do czynienia z dostawą towarów, czy świadczeniem usług powinien przesądzić element, który w ramach danego świadczenia ma charakter dominujący (zob. np. wyroki TSUE: z dnia 2 maja 1996 r. w sprawie C-231/94, Faaborg – Gelting Linien; z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie C-349/96 Card Protection Plan Ltd p-ko Commissioners of Custom and Excise; z dnia 27 października 2005 r. w sprawie C-41/04 Levob Verzekeringen BV, OV Bank NV v Staatssecretaris van Financien, z glosą P. Selera, opubl. Lex/el. 2010). Jeżeli elementem dominującym w ramach danej transakcji będzie wydanie towaru w celu przeniesienia prawa do rozporządzania nim jak właściciel, zaś pozostałe czynności będą miały charakter pomocniczy lub uboczny wówczas transakcja powinna być traktowana jako dostawa towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy. Natomiast w przypadku gdy istotą transakcji będą inne czynności to mimo, że w ramach takiej transakcji może także wystąpić wydanie towaru, powinna być ona traktowana jako świadczenie usług.

Mając na uwadze powołaną wyżej uchwałę NSA z dnia 24 czerwca 2013 r. sygn. akt I FPS 2/13 opisane we wniosku czynności składające się na świadczenie kompleksowe polegające na opomiarowaniu żaluzji, doradztwie w zakresie doboru koloru oraz rodzaju żaluzji, analizie możliwości technicznych dotyczących montażu żaluzji, wycenie usługi montażu, zamówieniu żaluzji o odpowiednich wymiarach u producenta, transport oraz montaż żaluzji u zleceniodawcy, należy uznać za świadczenie usług.

Istotą wykonanych przez Wnioskodawcę czynności jest montaż ww. towarów zakupionych u producenta. Z charakteru wykonanych czynności wynika, że dominującą w tym przypadku jest usługa. Powyższego nie zmienia fakt, że wartość materiałów czasem może być wyższa od usługi, gdyż cena może być jednym z elementów przesądzającym o charakterze wykonanych czynności, lecz nie jedynym. Zatem wskazany przez Wnioskodawcę udział procentowy wartości materiałów w wartości całej usługi ok. 50% nie jest ostatecznym wyznacznikiem.

Wskazać należy, że z uwagi na to, że obniżone stawki podatku mają charakter wyjątkowy, winny mieć zastosowanie do towarów i usług wskazanych wprost przez ustawodawcę w ustawie o podatku od towarów i usług lub w przepisach wykonawczych do tej ustawy. Preferencyjna stawka podatku miała i ma zastosowanie do wskazanych w przepisach czynności związanych z budownictwem mieszkaniowym, jednakże nie do wszystkich usług dotyczących samego instalowania, czy montażu różnych towarów.

Należy zauważyć, że sama usługa montażu, czy też instalacja poszczególnych towarów, nie może być traktowana jako remont, modernizacja lub termomodernizacja. Dopiero w połączeniu z zespołem innych czynności, w wyniku których podnosi się, bądź też przywraca poprzedni stan faktyczny czy wartość użytkową budynku lub lokalu, usługę taką można traktować jako usługę remontu, modernizacji lub termomodernizacji, o których mowa w ustawie.

Mając na uwadze cytowane wyżej przepisy należy wskazać, że obniżona stawka podatku od towarów i usług znajduje zastosowanie wtedy, gdy montaż określonych towarów następuje z wykorzystaniem elementów konstrukcyjnych obiektu budowlanego (lokalu). Należy więc badać stopień konstrukcyjnego połączenia montowanych towarów i elementów obiektu budowalnego/lokalu. Nie chodzi tutaj o badanie powiązania elementów montowanych z konstrukcyjnymi w rozumieniu techniki budowalnej elementami obiektu budowlanego/lokalu, lecz o tak silne połączenie konstrukcyjne elementów montowanych i elementów obiektu budowalnego/lokalu, że powstaje trwała całość spełniającą określoną funkcję użytkową. Tylko bowiem w takim zakresie można mówić o modernizacji obiektu budowlanego w rozumieniu art. 41 ust. 12 ustawy o VAT.

Innymi słowy montaż towarów niezależnie od stopnia ich przetworzenia, do którego nie zostaną wykorzystane w sposób istotny elementy konstrukcyjne obiektu budowlanego (lokalu) nie korzysta z obniżonej stawki przewidzianej w tym przepisie.

Odnosząc przedstawiony we wniosku stan faktyczny do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa podatkowego należy stwierdzić, że o ile przedmiotem świadczenia jest usługa obejmująca montaż żaluzji fasadowych zewnętrznych, która dokonywana jest w ramach budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy oraz jest wykonywana w obiektach budownictwa mieszkaniowego lub ich częściach objętych społecznym programem mieszkaniowym, świadczenie ww. czynności podlega opodatkowaniu 8% stawką podatku (na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy).

Należy zauważyć, że niewątpliwie, żaluzje fasadowe zewnętrzne - niezależnie od rodzaju czy sposobu montażu, skutecznie chronią budynki przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych - słońcem, deszczem, wiatrem, śniegiem i mrozem, poprawiają bilans energetyczny domu czy mieszkania, wpływają dodatnio na izolację akustyczną, w odczuwalny sposób obniżając poziom hałasu w pomieszczeniach. Ponadto stanowią zabezpieczenie antywłamaniowe, co wskazuje na tak silne połączenie konstrukcyjne montowanych żaluzji fasadowych zewnętrznych i elementów obiektu budowalnego/lokalu, że powstaje trwała zabudowa spełniająca określoną funkcje użytkową. Zatem montaż żaluzji fasadowych zewnętrznych wpisuje się w usługę termomodernizacji.

Usługi w powyższym zakresie wykonywane są w ramach termomodernizacji, budynków mieszkalnych (lokali), a zatem czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT.

Wnioskodawca na okoliczność wykonywanych robót podpisuje umowy z klientami, w których określa wykonywanie robót oraz pełny koszt świadczonych usług, obejmujący materiały jak i robociznę.

W tej sytuacji stawka podatku przewidziana przepisem art. 41 ust. 12 ustawy o VAT znajdzie zastosowanie do całości robót (koszt robocizny oraz materiału), przy założeniu, że roboty te wykonywane są w obiektach budowlanych lub ich częściach zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym tj. w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa nie przekracza 300 2 oraz w lokalach mieszkalnych których powierzchnia użytkowa nie przekracza 150 2, oraz że Wnioskodawca zawarł umowy na wykonanie usługi, bez wyodrębniania poszczególnych elementów, które złożą się na tę usługę.

A zatem do usług montażu żaluzji fasadowych zewnętrznych wykonywanych w obiektach budownictwa mieszkaniowego objętego społecznym programem mieszkaniowym zastosowanie znajdzie stawka podatku w wysokości 8%, zgodnie z art. 41 ust. 12 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy w powyższym zakresie jest prawidłowe.

Natomiast świadczone przez Wnioskodawcę usługi montażu żaluzji fasadowych wewnętrznych opisanych budynków oraz lokali – opodatkowane są stawką 23% VAT, zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Podkreślenia wymaga fakt, iż żaluzje fasadowe wewnętrzne, stanowią wyposażenie budynku (lokalu). W wyniku ich montażu nie następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego budynku czy lokalu. Wykonywane przez Wnioskodawcę ww. czynności w przedmiotowym zakresie nie mieszczą się w ramach remontu lub modernizacji obiektów budowlanych zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, gdyż w istocie czynności te są jedynie zaopatrywaniem obiektu budownictwa mieszkaniowego lub jego części w elementy wyposażenia, niestanowiące jego elementów konstrukcyjnych. Czynności te nie będą stanowić zatem usług wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług. Dlatego też w sytuacji świadczenia przez Wnioskodawcę usług montażu żaluzji fasadowych wewnętrznych, wykonywanych zarówno w budynkach mieszkalnych objętych społecznym programem mieszkaniowym, jak i pozostałych budynkach zastosowanie będzie miała 23% stawka podatku od towarów i usług.

Wskazać należy, iż z uwagi na to fakt, że obniżone stawki podatku mają charakter wyjątkowy i nie podlegają ani wykładni rozszerzającej, ani zawężającej, zaś możliwość wychodzenia poza wykładnię literalną jest niedopuszczalna, zatem uznać trzeba, iż stawki te winny mieć zastosowanie do towarów i usług wskazanych wprost przez ustawodawcę w ustawie o podatku od towarów i usług lub w przepisach wykonawczych do tej ustawy. Preferencyjna, 8% stawka podatku od towarów i usług ma zastosowanie do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, a nie do wszystkich czynności dotyczących samego instalowania, montażu różnych towarów.

Niewątpliwie współczesne wymagania rodzą potrzebę modernizacji starych budynków zarówno mieszkalnych, jak i niemieszkalnych. Prace modernizacyjne wiążą się często ze zmianami konstrukcyjnymi w budynku. Przyczyną modernizacji jest konieczność unowocześnienia istniejących budynków, zmiana rozwiązań przestrzenno-funkcjonalnych oraz poprawienie standardu wyposażenia – założenia nowych instalacji np. grzewczych, czy nowych urządzeń technicznych.

Czynności polegające na montażu żaluzji fasadowych wewnętrznych są zaopatrywaniem budynku w elementy wyposażenia - na indywidualne zamówienie klienta. Wyposażenie w postaci żaluzji fasadowych wewnętrznych z pewnością nie stanowi elementów konstrukcyjnych budynku. Czynności montażu tego wyposażenia nie można też zaliczyć do remontów, czy też robót konserwacyjnych. Byłoby to bowiem niedopuszczalne stosowanie wykładni rozszerzającej, która jest wyłączona w odniesieniu do przepisów mających charakter wyjątkowy, a takimi są właśnie normy statuujące możliwość skorzystania z preferencyjnej stawki podatkowej.

Z uwagi na fakt, że czynności polegające na montażu żaluzji fasadowych wewnętrznych nie stanowią czynności, o których mowa w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, zatem do omówionych czynności nie znajdzie zastosowania stawka w wysokości 8% o której mowa w art. 41 ust. 2 ustawy o VAT.

Zatem świadczone przez Wnioskodawcę czynności montażu żaluzji fasadowych wewnętrznych powinny być opodatkowane stawką 23% VAT, zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy w zakresie montażu żaluzji fasadowych wewnętrznych jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.