Budownictwo | Interpretacje podatkowe

Budownictwo | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to budownictwo. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
1. Jaka stawka VAT (23% czy 8%) jest właściwa w przypadkach dotyczących wykonywania czynności w obiektach budownictwa mieszkaniowego zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym zgodnie z art. 41 ust. 12 ustawy o VAT:
 • dostawa, montaż i uruchomienie kabin saun wykonywanych zarówno przez producenta wyrobu, jak i przez podmiot niebędący producentem wyrobu, sklasyfikowanych PKWiU 2008 w pozycji 43.32.10.0,
 • montaż urządzeń do saun, montaż wanien SPA, łaźni parowych itp. innych producentów (PKWiU 2008 43.22.1)
  2. Czy Wnioskodawca ma prawo do zastosowania obniżonej stawki VAT 8% do całości usługi świadczonej w obiektach mieszkalnych bez względu na powierzchnię użytkową? A jeżeli nie, to w jaki sposób ustalać te powierzchnie i czy jest wymóg każdorazowego dokumentowania tej powierzchni i w jaki sposób ustalić stawkę VAT dla usług opisanych w pytaniu 1?
  3. Czy podatnik jest zobowiązany do zawierania pisemnych umów na roboty budowlano-montażowe i czy jest zobowiązany do przechowywania i okazania w przypadku kontroli, a ich nieposiadanie nie uprawnia podatnika do zastosowania obniżonego VAT 8% gdy nie zachowano formy pisemnej umowy na świadczenie usługi budowlano-montażowej?
 • Fragment:
  Art. 41 ust. 12b ustawy stanowi, że do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się: budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m 2 ; lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m 2 . W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej (art. 41 ust. 12c ustawy). Zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392), stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy obniża się do wysokości 8% dla: towarów i usług wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia; robót konserwacyjnych dotyczących budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym; robót konserwacyjnych dotyczących: obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12 – w zakresie w jakim wymienione roboty nie są objęte tą stawką na podstawie pkt 2.
  2013
  18
  lip

  Istota:
  Czy w przypadku dokonywania odpisów amortyzacyjnych i ulepszenia budowli w trakcie roku obowiązek podatkowy od zmienionej podstawy opodatkowania (nowej wartości) powstanie z dniem 1 stycznia w kolejnym roku podatkowym?
  Fragment:
  Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych. Za wartość początkową środków trwałych zgodnie z art 16g ust 1 w/w ustawy uważa się: w razie odpłatnego nabycia - cenę ich nabycia, w razie częściowo odpłatnego nabycia, cenę ich nabycia powiększoną o wartość przychodu określonego w art. 12 ust 5a w/w ustawy, w razie wytworzenia we własnym zakresie - koszt wytworzenia, w razie nabycia w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości, w razie nabycia w postaci wkładu niepieniężnego (aportu) wniesionego do spółki kapitałowej,a także udziału w spółdzielni-ustaloną przez podatnika na dzień wniesienia wkładu lub udziału wartość poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej. Każdy środek trwały (np. budowla)może być ulepszony. Ulepszenie zgodnie z art 16g ust. 13 w/w ustawy polega na przebudowie, rozbudowie, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji środka, które powodują wzrost jego wartości użytkowej,mierzonej w szczególności: okresem używania, zdolnością wy twórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych, kosztami eksploatacji.
  2011
  1
  kwi

  Istota:
  - dotyczy modernizowanych budowli w ciągu roku podatkowego
  Fragment:
  Zgodnie z powołanym powyżej przepisem prawa podatkowego podstawąopodatkowania budowli w tym przypadku stanowi ich wartość ustalona na dzień1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczenia amortyzacjiw tym roku. Jeżeli środek trwały uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowyrekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, wartość początkowa środku obliczonawraz z podstawą obliczenia amortyzacji powiększa się o sumę wydatków naulepszenie. Podstawą ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku odnieruchomości w zakresie tej budowli w danym roku podatkowym (w roku dokonaniamodernizacji) pozostaje bez zmian. Natomiast wyższe zobowiązanie podatkoweustala się w podatku od nieruchomości w zakresie budowli zmodernizowanejw następnym roku podatkowym na dzień 1 stycznia roku podatkowego. Budowla o zwiększonej wartości (zmodernizowana) podwyższa podstawę obliczeniapodatku o wartość początkowa ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowegowraz z wartość ulepszenia środka trwałego. Natomiast zapis art. 6 ust 3 wyżej wymienionej ustawy nie ma zastosowania do przedmiotu opodatkowania budowli należącej do tej Spółki. Oprócz przedmiotu opodatkowania budowli są inne przedmioty opodatkowania podatkiem od nieruchomości takie jak grunty i budynki dla których wymieniony zapis prawa podatkowego ma duże znaczenie i normuje zdarzenia związane z tymi przedmiotami opodatkowania w zobowiązaniu podatkowym.
  2011
  1
  kwi

  Istota:
  O udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej stawki podatku od towarów i usług na usługi w zakresie zarządzania zadaniem inwestycyjnym polegającym na budowie budynku mieszkalnego - PKWiU 74.14.21-00.00 - usługi w zakresie zarządzania programami z wyjątkiem programów budowlanych; PKWiU 74.20.31-00.00 - usługi w zakresie doradztwa i konsultacji inżynierskich.
  Fragment:
  Odnosząc się do zawartego w piśmie Podatnika sformułowania dotyczącego stanowiska nabywcy usług, którego zdaniem przedmiotowe usługi mieszczą się w grupowaniu PKWiU 45.21.12 - roboty związane z budownictwem mieszkaniowym i wielorodzinnym i winny być opodatkowane w stawce 7% należy stwierdzić, co następuje: Prawidłowe zakwalifikowanie świadczonej usługi lub określonego wyrobu do właściwego grupowania PKWiU jest obowiązkiem Podatnika, a organy podatkowe nie rozstrzygają zaistniałych między kontrahentami ewentualnych sporów dotyczących kwalifikacji statystycznych. Zarządzeniem Nr 5 z dnia 05.11.2002 r. (Dz. Urz. GUS Nr 12, poz. 67) Prezes GUS postanowił, że od dnia 01.01.2003 r. do wydawania opinii interpretacyjnych podstawowych standardów klasyfikacyjnych (PKWiU, PKOB, PCN) właściwy jest tylko jeden organ statystyczny - Urząd Statystyczny w Łodzi - Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych, 97-176 Łódź, ul. Suwalska 29. Wobec powyższego załączona do zapytania umowa o wykonanie usług nie była przedmiotem oceny pod względem zakresu świadczenia nią objętego i jego kwalifikacji statystycznej. Zgodnie z art. 14 a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu sporządzenia wniosku. Jak stanowi art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa interpretacja, nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.
  2011
  1
  kwi

  Istota:
  Czy wykonawcy, realizujący prace związane z budową infrastruktury, mogą zastosować dwie stawki podatku od towarów i usług - 7 % (związaną z budownictwem mieszkaniowym - do 47 % robót budowlanych) i 22 % (związaną z budownictwem pozostałym - do 53 % robót), tj. z zastosowaniem proporcji odpowiadającej udziałowi powierzchni zabudowy mieszkaniowej w powierzchni całej inwestycji?
  Fragment:
  Przez roboty związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, rozumie się, zgodnie z art. 146 ust. 2 ustawy o VAT, roboty budowlane dotyczące inwestycji w zakresie obiektów budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej oraz remontów obiektów budownictwa mieszkaniowego. Z kolei przez infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu (art. 146 ust. 3 ustawy o VAT) rozumie się: sieci rozprowadzające, wraz z urządzeniami, obiektami i przyłączami do budynków mieszkalnych, urządzanie i zagospodarowanie terenu w ramach przedsięwzięć i zadań budownictwa mieszkaniowego, w szczególności drogi, dojścia, dojazdy, zieleń i małą architekturę, urządzenia i ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, kotłownie oraz sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, elektroenergetyczne, gazowe i telekomunikacyjne jeżeli są one związane z obiektami budownictwa mieszkaniowego. Z wyżej przytoczonych przepisów wynika zatem, że prawo do zastosowania stawki 7 % w stosunku do robót związanych z infrastrukturą towarzyszącą jest uzależnione od tego, czy będzie ona związana z obiektami budownictwa mieszkaniowego, czy też z obiektami o innej klasyfikacji.
  2011
  1
  kwi

  Istota:
  Jakie stawki podatku od towarów i usług ma zastosować dla dostawy poszczególnych sieci przedsiębiorstwom, zajmującym się ich eksploatacją?
  Fragment:
  Przez roboty związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, rozumie się, zgodnie z art. 146 ust. 2 ustawy o VAT, roboty budowlane dotyczące inwestycji w zakresie obiektów budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej oraz remontów obiektów budownictwa mieszkaniowego. Z kolei przez infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu (art. 146 ust. 3 ustawy o VAT) rozumie się: sieci rozprowadzające, wraz z urządzeniami, obiektami i przyłączami do budynków mieszkalnych, urządzanie i zagospodarowanie terenu w ramach przedsięwzięć i zadań budownictwa mieszkaniowego, w szczególności drogi, dojścia, dojazdy, zieleń i małą architekturę, urządzenia i ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, kotłownie oraz sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, elektroenergetyczne, gazowe i telekomunikacyjne jeżeli są one związane z obiektami budownictwa mieszkaniowego. Z wyżej przytoczonych przepisów wynika zatem, że prawo do zastosowania stawki 7 % w stosunku do robót związanych z infrastrukturą towarzyszącą jest uzależnione od tego, czy będzie ona związana z obiektami budownictwa mieszkaniowego, czy też z obiektami o innej klasyfikacji.
  2011
  1
  kwi

  Istota:
  Czy przy wykonaniu-przebudowie chodnika z brukowych płyt betonowych wraz z obrzeżem przy budynkach mieszkalnych należy zastosować 7% stawkę podatku od towarów i usług?
  Fragment:
  (...) budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, 2) obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych.Na podstawie art. 146 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy przez infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu rozumie się: 2) urządzenie i zagospodarowanie terenu w ramach przedsięwzięć i zadań budownictwa mieszkaniowego, w szczególności drogi, dojścia, dojazdy, zieleń i małą architekturę, - jeżeli są one związane z obiektami budownictwa mieszkaniowego.Biorąc powyższe pod uwagę, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żurominie uważa, że wykonawca, który przebudowuje chodnik wraz z obrzeżem przy budynkach mieszkalnych w sytuacji zaprezentowanej w piśmie podatnika z dnia 04-05-2005r, ma prawo do opodatkowania obniżoną 7% stawką podatku VAT usługę wynikającą z umowy cywilno - prawnej. Wykonawca wystawiając fakturę częściową, w której zastosował do ww. robót 22% stawkę podatku od towarów i usług ,postąpił w sposób nieprawidłowy. W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji. Interpretacji udzielono na podstawie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.Powyższa interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast organy podatkowe i organy kontroli skarbowej właściwe dla podatnika i obowiązuje do czasu jej zmiany lub uchylenia.Niniejsza interpretacja traci moc w momencie zmiany stanu prawnego.
  2011
  1
  mar

  Istota:
  Jaką stawką opodatkowane są roboty budowlane związane z przebudową chodnika i dróg ustuowanych z zespole zabudowy Spółdzielni ?.
  Fragment:
  Przez roboty związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, w świetle art. 146 ust. 2 ustawy o VAT, należy rozumieć roboty budowlane dotyczące inwestycji w zakresie obiektów budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej oraz remontów obiektów budownictwa mieszkaniowego. Pod pojęciem infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu - zgodnie z art. 146 ust. 3 ustawy o VAT - mieszczą się natomiast: - sieci rozprowadzające wraz z urządzeniami, obiektami i przyłączami do budynków mieszkalnych, - urządzanie i zagospodarowanie terenu w ramach przedsięwzięć zadań budownictwa mieszkaniowego, w szczególności drogi, dojścia, dojazdy, zieleń i małą architekturę, - urządzenia i ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, kotłownie oraz sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, elektroenergetyczne, gazowe i telekomunikacyjne, jeżeli są one związane z obiektami budownictwa mieszkaniowego. Wobec powyższego, skoro realizowane przez Spółdzielnię zadania dotyczą robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych w całości z infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu, stawką właściwą dla tego rodzaju robót jest stawka podatku w wysokości 7%.
  2011
  1
  mar

  Istota:
  Jaką stawką powinna być opodatkowana budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej, finansowana w części ze środków przyznanych na ten cel przez Urząd Kultury Fizycznej i Sportu, a w części ze środków własnych gminy?
  Fragment:
  Sytuacja zmieniła się począwszy od dnia 1 maja 2004 r., od której to daty – tylko budownictwo mieszkaniowe i infrastruktura towarzysząca temu budownictwu może nadal korzystać ze stawki VAT – 7%. Natomiast inne budownictwo, w tym związane z oświatą i kulturą fizyczną zostało tej stawki pozbawione z koniecznością stosowania stawki podstawowej VAT – 22%. W związku z powyższym, biorąc pod uwagę brak regulacji przejściowych w tym zakresie, wykonanie przedmiotowych robót zakończonych i zafakturowanych po dniu 30 kwietnia 2004 r. rodzi obowiązek naliczenia i zapłaty podatku VAT wg stawki 22%.Realizowanie ww. inwestycji z dotacji przyznanej Gminie przez Urząd Kultury Fizycznej i Sportu nie upoważnia wykonawcy robót do stosowania innej stawki VAT niż 22%, gdyż nie są to środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w P 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 97, poz. 970 ze zm.).
  2011
  1
  lut

  Istota:
  Podatnik zwrócił się z zapytaniem jaką stawką podatku od towarów i usług winny być opodatkowane usługi budowy autostrad, dróg, lotnisk i obiektów sportowych, wykonawstwo robót lądowo – inżynieryjnych o symbolu PKWiU 45.23.12.
  Fragment:
  Zaznacza się jednocześnie, iż zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. „a” ustawy o podatku od towarów i usług w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007 r. stosuje się stawkę podatku VAT w wysokości 7% w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą. Przez roboty związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, o których mowa wyżej, rozumie się (zgodnie z art. 146 ust. 2) roboty budowlane dotyczące inwestycji w zakresie obiektów budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej oraz remontów obiektów budownictwa mieszkaniowego. Natomiast przez infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu (zgodnie z art. 146 ust. 3) rozumie się: 1. sieci rozprowadzające, wraz z urządzeniami, obiektami i przyłączami do budynków mieszkalnych, 2. urządzanie i zagospodarowanie terenu w ramach przedsięwzięć i zadań budownictwa mieszkaniowego, w szczególności drogi, dojścia, dojazdy, zieleń i małą architekturę, 3. urządzenia i ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, kotłownie oraz sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, elektroenergetyczne, gazowe i telekomunikacyjne – jeżeli są one związane z obiektami budownictwa mieszkaniowego. Stosownie do art. 2 pkt 12 ww. ustawy o podatku od towarów i usług pod pojęciem „obiekty budownictwa mieszkaniowego” rozumie się budynki mieszkalne rodzinne (...)
  2011
  1
  lut
  © 2011-2017 Interpretacje.org
  Lokalizacja: Wyszukiwarka > Budownictwo
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.