ITPP2/443-940/14/EB | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie od podatku czynności zbycia działki gruntu zabudowanej polem golfowym.
ITPP2/443-940/14/EBinterpretacja indywidualna
 1. budowle
 2. nieruchomość zabudowana
 3. obiekt sportowy
 4. zbycie
 5. zwolnienia podatkowe
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 7 października 2013 r. (data wpływu 14 października 2013 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku czynności zbycia działki gruntu zabudowanej polem golfowym – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 października 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku czynności zbycia działki gruntu zabudowanej polem golfowym.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu, przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651) ogłosiła przetarg na sprzedaż działki Nr 89 o pow. 1,2691 ha, położonej w miejscowości K. W ewidencji gruntów i budynków przedmiotowa działka sklasyfikowana jest jako grunt orny RVI – 1,2691 ha. Gmina nie dokonała zbycia ww. działki. Na przedmiotową nieruchomość zawarta jest umowa warunkowa, natomiast umowa przenosząca własność zgodnie z umową warunkową ma zostać zawarta w terminie do dnia 31 grudnia 2014 r. Działka położona jest w kompleksie gruntów zagospodarowanych na pole golfowe, nie posiada aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy znajduje się w obszarze oznaczonym jako tereny rekreacyjne. Na cały teren obejmujący pola golfowe, w tym również na przedmiotową działkę, wydana została przez Urząd Rejonowy decyzja z dnia 21 stycznia 1992 r. zatwierdzająca plan realizacyjny zagospodarowania terenu pół golfowych w miejscowości K. Na przedmiotowej nieruchomości znajduje się system nawadniający, tj. 4 urządzenia sterujące i 17 zraszaczy. Urządzenia sterujące połączone są ze zraszaczami podziemną siecią instalacji wodnej i elektrycznej. Na nieruchomości znajdują się również elementy infrastruktury pola golfowego, to jest suchy dołek oznaczony Nr..., tablica informacyjna, ławeczka, kosz na śmieci, oznaczone miejsca startowe a cały teren obsiany jest trawą. Z posiadanego przez Urząd protokołu z przeprowadzonych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w dniu 9 września 2013 r. oględzin na terenie pola golfowego oraz jego pisma kierowanego do spółki wynika, że Urząd Rejonowy pismem z dnia 18 października 1996 r. potwierdził bez zastrzeżeń przyjęcie zgłoszenia oddania do użytkowania dla Spółki z o.o. A. B. całości inwestycji zagospodarowania pola golfowego. Opisany wyżej stan zagospodarowania działki Nr 89 został potwierdzony w czasie oględzin dokonanych w dniu 24 czerwca 2014 r. Na inwestora pól powołaną wyżej decyzją został nałożony obowiązek uzyskania decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej, czego do tej pory inwestor nie wykonał, w związku z czym w ewidencji gruntów i budynków przedmiotowa działka sklasyfikowana jest nadal jako grunt rolny. Gmina ogłaszając przetarg określiła cenę wywoławczą, informując, że do ceny ustalonej w drodze przetargu doliczony zostanie podatek od towarów i usług w wysokości 23%. Gmina jako sprzedający uznaje, że nieruchomość, tj. działka 89 wskutek opisanego wyżej zainwestowania i sposobu jej użytkowania utraciła charakter rolny i w związku z tym należy doliczyć do ceny sprzedaży gruntu należny podatek od towarów i usług. Gmina nie dokonała i nie dokona zbycia działki na rzecz dotychczasowego inwestora. Dotychczasowy inwestor jest posiadaczem bezumownym ww. działki, aczkolwiek z wniosku tegoż inwestora toczy się postępowanie sądowe w przedmiocie ustalenia, że rozwiązana umowa dzierżawy trwa nadal. Spółka która wygrała przetarg na kupno nieruchomości nie dysponuje żadnym tytułem prawnym do nieruchomości, nie jest posiadaczem bezumownym, jak również nie dokonała żadnych inwestycji na działce. Działka nr 89 jest terenem zabudowanym fragmentem budowli stanowiącej pole golfowe (obiekt sportowy) wraz z infrastrukturą nawadniającą i energetyczną. Pole położone jest na wielu działkach. Gmina zażądała od byłego dzierżawcy usunięcia tej budowli z terenu nieruchomości gminnej i jej zwrotu w stanie pierwotnym (przed budową pola golfowego). Gmina nie zapłaciła i nie zamierza zapłacić za fragmenty budowli znajdujące się na tej działce. Należy przyjąć, że zgodnie z art. 48 Kodeksu cywilnego oraz § 8 umowy dzierżawy zawartej w dniu 22 sierpnia 1996 r. na działkę Nr 89 Gmina stała się właścicielem urządzeń trwale związanych z gruntem stanowiących elementy pola golfowego, natomiast zażądała usunięcia tych urządzeń, gdyż zostały wybudowane bez uzgodnień z Gminą. Gmina nigdy nie kupiła ww. urządzeń. Gminie nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od tego nabycia. Działka była przedmiotem umowy dzierżawy obowiązującej od dnia 18 lutego 1996 r. do dnia 1 maja 2026 r. Przedmiotowa umowa wygasła z dniem 30 września 2011 r. wskutek wypowiedzenia złożonego przez dzierżawcę z dniem 3 czerwca 2011 r. działka jest przedmiotem umowy dzierżawy zawartej w dniu 8 lipca 2013 r. na okres do 7 lipca 2016 r. Gmina nie dokonywała ulepszeń.

W związku z powyższym opisem w uzupełnieniu wniosku zadano następujące pytanie.

Czy sprzedaż działki nr 89 jest zwolniona od podatku od towarów i usług, czy powinna być objęta podatkiem w wysokości 23%.

Zdaniem Wnioskodawcy, wyrażonym w uzupełnieniu wniosku, stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług, sprzedaż działki nr 89 podlega zwolnieniu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Pod pojęciem towaru – w myśl art. 2 pkt 6 ustawy – rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do art. 47 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121), część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych.

Paragraf 2 cytowanego artykułu stanowi, że częścią składową rzeczy jest wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego.

Zgodnie z art. 48 cytowanej ustawy, z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania.

Stawka podatku – zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy – wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże w myśl art. 146a pkt 1 tej ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi, bądź zwolnienie od podatku.

Stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem, a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

W art. 2 pkt 14 ustawy ustawodawca określił, co należy rozumieć pod pojęciem pierwszego zasiedlenia. Zgodnie z tym przepisem, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Z treści powyższego przepisu wynika, że aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do oddania budynków (budowli) lub ich części do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Jeżeli zatem podatnik wybuduje obiekt, bądź go zmodernizuje, przy czym nakłady na ulepszenie przekroczą 30% wartości początkowej, a następnie obiekt ten (lub ulepszenie) zostanie oddany do użytkowania (wprowadzony przez podatnika do ewidencji środków trwałych), nie oznacza to, że został on zasiedlony. Oddanie do użytkowania nie nastąpiło bowiem w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany obiekt zostanie sprzedany lub np. oddany w dzierżawę lub najem, bowiem zarówno sprzedaż, dzierżawa, czy najem są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu.

W myśl ustępu 10 cytowanego artykułu, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

 1. są zarej estrowani j ako podatnicy VAT czynni;
 2. złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Stosownie do ustępu 11 cytowanego artykułu, oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 piet 2, musi również zawierać:

 1. imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy;
 2. planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części;
 3. adres budynku, budowli lub ich części.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30 % wartości początkowej tych obiektów.

W myśl art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o budowli należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

Stosownie do treści art. 29a ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Z treści wniosku wynika, że Gmina zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami ogłosiła przetarg na sprzedaż działki nr 89 o pow. 1,2691 ha. Na przedmiotową nieruchomość zawarta jest umowa warunkowa, natomiast umowa przenosząca własność ma zostać zawarta w terminie do dnia 31 grudnia 2014 r. Działka położona jest w kompleksie gruntów zagospodarowanych na pole golfowe. Na przedmiotowej nieruchomości znajduje się system nawadniający, tj. 4 urządzenia sterujące i 17 zraszaczy. Urządzenia sterujące połączone są ze zraszaczami podziemną siecią instalacji wodnej i elektrycznej. Z posiadanego przez Urząd protokołu z przeprowadzonych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w dniu 9 września 2013 r. oględzin na terenie pola golfowego oraz jego pisma kierowanego do spółki wynika, że Urząd Rejonowy pismem z dnia 18 października 1996 r. potwierdził bez zastrzeżeń przyjęcie zgłoszenia oddania do użytkowania dla Spółki A. B. całości inwestycji zagospodarowania pola golfowego. Gmina nie dokona zbycia działki na rzecz dotychczasowego inwestora. Inwestor jest posiadaczem bezumownym ww. działki, aczkolwiek z wniosku tegoż inwestora toczy się postępowanie sądowe w przedmiocie ustalenia, że rozwiązana umowa dzierżawy trwa nadal. Spółka, która wygrała przetarg na kupno nieruchomości nie dysponuje żadnym tytułem prawnym do nieruchomości, nie jest posiadaczem bezumownym, jak również nie dokonała żadnych inwestycji na działce. Działka nr 89 jest terenem zabudowanym fragmentem budowli stanowiącej pole golfowe (obiekt sportowy) wraz z infrastrukturą nawadniającą i energetyczną. Pole golfowe położone jest na wielu działkach. Gmina zażądała od byłego dzierżawcy usunięcia tej budowli z terenu nieruchomości gminnej i jej zwrotu w stanie pierwotnym (przed budową pola golfowego). Gmina nie zamierza zapłacić za fragmenty budowli znajdujące się na tej działce. Gmina zażądała usunięcia tych urządzeń, gdyż zostały wybudowane bez uzgodnień z Gminą. Gmina nie kupiła ww. urządzeń. Gminie nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od ich budowy. Działka była przedmiotem umowy dzierżawy obowiązującej od dnia 18 lutego 1996 r. do dnia 1 maja 2026 r. Przedmiotowa umowa wygasła z dniem 30 września 2011 r. wskutek wypowiedzenia złożonego przez dzierżawcę z dniem 3 czerwca 2011 r. Działka jest przedmiotem umowy dzierżawy zawartej w dniu 8 lipca 2013 r. na okres do 7 lipca 2016 r. Gmina nie dokonywała ulepszeń ww. budowli.

Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści przywołanych przepisów prawą podatkowego prowadzi do stwierdzenia, że zbycie budowli - pola golfowego - będzie zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, gdyż obiekt ten zostanie zbyty po upływie dwóch lat od pierwszego zasiedlenia (pierwsze zasiedlenie nastąpiło dnia 18 lutego 1996 r., tj. z chwilą oddania budowli w dzierżawę), przy założeniu, że w dniu dokonania sprzedaży pole golfowe będzie nadal trwale związane z działką gruntu nr 89. Wobec powyższego należy stwierdzić, że również zbycie działki gruntu nr 89, zbudowanej ww. polem golfowym, w związku z treścią art. 29 ust. 8 ustawy, będzie korzystać ze zwolnienia od podatku.

Jednocześnie należy wskazać, że co prawda Gmina prawidłowo stwierdziła, że zbycie działki gruntu, na której znajduje się pole golfowe, korzysta ze zwolnienia od podatku, jednakże ze względu na podanie jako podstawy prawnej - art. 43 ust. 1 piet lOa ustawy - stanowisko należało uznać za nieprawidłowe.

Końcowo należy zauważyć, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii uznania pola golfowego za budowlę w świetle przepisów ustawy - Prawo budowlane, a fakt ten przyjęto jako element zdarzenia przyszłego.

Należy podkreślić, że analiza przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.), nie mieści się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy -Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.