IPTPP1/4512-573/15-5/MW | Interpretacja indywidualna

Brak podstaw do zwolnienia z opodatkowania dostawy nieruchomości
IPTPP1/4512-573/15-5/MWinterpretacja indywidualna
 1. budowle
 2. sprzedaż nieruchomości
 3. teren niezabudowany
 4. zwolnienia podatkowe
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) i w związku z art. 16 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U., poz. 1649, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia z dnia 6 listopada 2015 r. (data wpływu 13 listopada 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 18 grudnia 2015r. (data wpływu 24 grudnia 2015r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania dostawy nieruchomości oznaczonej nr 1/49 – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 listopada 2015r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • zwolnienia z opodatkowania dostawy nieruchomości oznaczonej nr 1/48,
 • zwolnienia z opodatkowania dostawy nieruchomości oznaczonej nr 1/49,
 • zwolnienia z opodatkowania dostawy nieruchomości oznaczonej nr 1/50.

Wniosek został uzupełniony w dniu 24 grudnia 2015r. w zakresie doprecyzowania zdarzenia przyszłego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku).

... (dalej: Wnioskodawczyni lub Wnioskodawca) prowadzi działalność gospodarczą. Jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W najbliższej przyszłości zamierza zbyć nieruchomość położoną w ...przy ulicy ...(działki oznaczone odpowiednio: nr 1/48, nr 1/49, nr 1/50), tj. sprzedać prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności posadowionych na gruncie budynków i budowli.

W tym celu w dniu 12 października 2015 roku została zawarta przedwstępna umowa sprzedaży (w formie aktu notarialnego) z przyszłym nabywcą. Nabywca, w wykonaniu przedmiotowej umowy przedwstępnej wpłacił Wnioskodawczyni zadatek. Przedwstępna umowa sprzedaży, do której obok Wnioskodawczyni i nabywcy, stanęła również córka Wnioskodawczyni, obejmuje także działkę nr 1/51, położoną w..., przy ulicy ...(bezpośrednio przylegająca do działek należących do Wnioskodawczyni). Jest to następstwem tego, że jeden z budynków (określany dalej mianem handlowo-usługowego) o powierzchni 610 m2 jest posadowiony zarówno na działce nr 1/51 (należącej do córki Wnioskodawczyni), jak i działce nr 1/50 (należącej do Wnioskodawczyni).

Opis nieruchomości na dzień zawarcia umowy przedwstępnej: Właścicielem gruntu jest Skarb Państwa. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 4.389 m2. Nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste do dnia 5 grudnia 2089 r. Na nieruchomości znajdują się budynki oraz utwardzony plac spełniający m.in. funkcję parkingu, drogi wjazdowej i miejsca składowania towarów handlowych, który nie stanowi odrębnej ewidencyjnie budowli od budynku: magazynowego o powierzchni 317,49 m2 i handlowo-usługowego o powierzchni 610 m2.

Obydwa budynki są połączone łącznikiem, stąd też w niektórych dokumentach (umowach najmu, dzierżawy) określane są one jako jeden budynek.

Utwardzony plac (parking, droga i plac składowy) stanowią w istocie jedną budowlę (jedną całość), który jest posadowiony na wszystkich działkach należących do Wnioskodawczyni (1/48, 1/49 i 1/50) oraz na działce nr 1/51 należącej do córki Wnioskodawczyni.

W skład objętej niniejszym wnioskiem nieruchomości wchodzą:

 1. działka oznaczona nr 1/48 o powierzchni 0,2542 ha, położona w..., przy ulicy..., zabudowana budynkiem magazynowym o powierzchni 317,49 m2 oraz wyżej opisanym utwardzonym placem. Budynek jest posadowiony w części na działce 1/48 i w części na działce nr 1/50,
 2. działka oznaczona nr 1/49 o powierzchni 0,0527 ha, położona w..., przy ul...., zabudowana wyżej opisanym utwardzonym placem obsługującym budynki: magazynowy o pow. 317,49 m2 oraz budynek handlowo - usługowy o powierzchni 610,00 m2,
 3. działka oznaczona nr 1/50 o powierzchni 0,1320 ha, położona w..., przy ul...., zabudowana:
  • budynkiem magazynowym o powierzchni 317,49 m2 oraz wyżej opisanym utwardzonym placem stanowiącym budowlę. Budynek jest posadowiony w części na działce 1/48 i w części na działce nr 1/50,
  • budynkiem handlowo-usługowym o powierzchni 610,00 m2. Budynek ten jest posadowiony tylko w części na tej działce, w pozostałej części położony jest na działce należącej do córki Wnioskodawczyni o nr 1/51.

Z wypisu z rejestru gruntów oraz z wypisem z kartoteki budynków wydanych z upoważnienia Prezydenta Miasta.., dnia 07 sierpnia 2015 roku wynika, że działki nr 1/48, 1/49 i 1/50 o łącznej powierzchni 4.389 m2 położone są w obrębie..., jednostka ewidencyjna ...., ..., jednostka rejestrowa ...., arkusz mapy ..... i stanowią inne tereny zabudowane i zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.

Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy ...z siedzibą, w ... V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr....

W dziale ISp tej księgi wpisane są jako uprawnienia:

 • służebność gruntowa polegająca na prawie korzystania z sieci instalacji telefonicznej i światłowodowej znajdujących się na działce nr 1/57 objętej księgą wieczystą Nr ...., na rzecz każdoczesnego właściciela i użytkownika wieczystego działki nr 1/48,
 • prawo dostępu i korzystania z sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, instalacji elektrycznej, instalacji telefonicznej, instalacji przeciwpożarowej, przebiegających przez działkę nr 1/91 objętej księgą wieczystą Nr ..... na rzecz każdoczesnego właściciela i użytkownika wieczystego działek nr 1/48 i 1/150,
 • prawo dostępu i korzystania z sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, instalacji sanitarnej, instalacji telefonicznej, kanalizacji przemysłowej, instalacji gazowej, instalacji elektrycznej, instalacji oświetleniowej, przebiegających przez działkę nr 1/15 objętą, księgą, wieczystą Nr ..... na rzecz każdoczesnego właściciela i użytkownika wieczystego działek nr 1/48 i 1/150,
 • prawo dostępu i korzystania z sieci wodociągowej, gazowej, kanalizacji deszczowej i instalacji elektrycznej, przebiegających przez działkę nr 1/18, na rzecz każdoczesnego właściciela i użytkownika wieczystego dziatek nr 1/48 i 1/150,
 • prawo dostępu i korzystania z sieci wodociągowej, gazowej, instalacji elektrycznej i oświetleniowej, instalacji sanitarnej, instalacji telefonicznej, przebiegających przez działkę nr 1/17, na rzecz każdoczesnego właściciela i użytkownika wieczystego działek nr 1/48 i 1/150,
 • prawo dostępu i korzystania z sieci wodociągowej, elektrycznej, sanitarnej, sprężonego powietrzna i telefonicznej, przebiegających przez działką nr 1/45, objętą księgą wieczystą Nr ....., na rzecz każdoczesnego właściciela i użytkownika wieczystego działek nr 1/48 i 1/150,
 • prawo dostępu i korzystania z sieci instalacji elektrycznej, i oświetlenia, sieci wodociągowej, sanitarnej, deszczowej i telefonicznej, przebiegających przez działkę nr 1/44 objętą księgą wieczystą Nr ....., na rzecz każdoczesnego właściciela i użytkownika wieczystego działek nr 1/48 i 1/150,
 • prawo dostępu i korzystania z instalacji elektrycznej i oświetleniowej, instalacji wodociągowej, sanitarnej i deszczowej i instalacji telefonicznej, przebiegających przez działki nr 1/41 i 1/42 objęte księgą wieczystą Nr ...., na rzecz każdoczesnego właściciela i użytkownika wieczystego działek nr 1/48 i 1/150 - prawo dostępu i korzystania z sieci wodociągowej, deszczowej, telefonicznej, elektrycznej i oświetleniowej, przemysłowej i przeciwpożarowej, przebiegających przez działkę nr 1/104, na rzecz każdoczesnego właściciela i użytkownika wieczystego działek nr 1/48 i 1/150.

Z wyciągu z uchwały nr ...Rady Miasta ..z dnia 17 marca 2005 roku wynika, że przedmiotowe nieruchomości należące do Wnioskodawczyni położone są na terenach przeznaczonych pod tereny aktywności gospodarczej AG, tereny urządzeń komunikacyjnych KS, a ponadto w strefie polityki przestrzennej: strefa miejska Y2, strefa rekultywacji tradycji SRiK2, strefa aktywizacji gospodarczej ...G2 i Strefa Ochrony ......

Budynek handlowo-usługowy o powierzchni 610,00 m2 wymieniony w księdze nr ... prowadzonej dla nieruchomości należącej do Wnioskodawczyni oraz w księdze wieczystej nr ...prowadzonej dla nieruchomości należącej do córki Wnioskodawczyni, stoi faktycznie na działce nr 1/51 należącej do córki, a tylko niewielka jego część (róg o powierzchni ok. 9,00 m2) widoczny na mapie, znajduje się na działce nr 1/50 należącej do Wnioskodawczyni. W związku z powyższym jest to jeden budynek, a nie dwa, jakby to miało wynikać z wpisów w powyższych księgach wieczystych.

Przedmiotowe nieruchomości, Wnioskodawczyni nabyła na podstawie umowy sprzedaży zawartej w dniu 30 marca 2006 roku od podatnika podatku VAT (syndyka masy upadłości) w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, ale zwolnionej od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy VAT oraz § 8 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 27 kwietnia 2004 roku (podatek VAT naliczony nie wystąpił). Działki były zabudowane budynkami i budowlami: utwardzonym placem i studnią. Na jej podstawie stała się użytkownikiem wieczystym nieruchomości i właścicielem budynków stanowiących odrębną nieruchomość. Z uwagi na zły stan techniczny, wszystkie budynki zostały po nabyciu przez Wnioskodawczynię, wyburzone, a studnia zasypana.

W 2007 roku nieruchomości należące do Wnioskodawczyni zostały oddane w odpłatne użytkowanie w ramach umowy dzierżawy ...- synowi Wnioskodawczyni, z przeznaczeniem na prowadzenie punktu sprzedaży materiałów budowlanych. Umowa dzierżawy została rozwiązana na mocy porozumienia stron w dniu 31 maja 2011 roku.

W trakcie trwania umowy dzierżawy, syn Wnioskodawczyni, własnym staraniem i ze swoich środków, wybudował na przedmiotowych działkach 2 budynki (ww. budynek magazynowy i handlowo-usługowy) połączone łącznikiem oraz dokonał rozbudowy obsługującego te budynki utwardzonego placu spełniającego rolę wjazdu, parkingu i miejsca składowania towarów.

Nakłady (przez syna Wnioskodawczyni) były ponoszone od początku 2007 roku. Budynki wraz z obsługującym je utwardzonym placem zostały zaewidencjonowane w ewidencji środków trwałych i były amortyzowane jako inwestycje w obcych środkach trwałych. Co istotne, z tytułu poniesionych nakładów na wybudowanie budynków i budowli, w ramach prowadzonej działalności, syn Wnioskodawczyni obniżył kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w związku z faktem, że wykonywał czynności opodatkowane.

Podsumowując: budynki posadowione na przedmiotowych działkach, w tym łącznie z budynkiem wybudowanym w części na działce 1/51 należącej do córki Wnioskodawczyni, połączone łącznikiem, zostały wybudowane przez syna Wnioskodawczyni w ramach prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa i stanowiły u niego tzw. inwestycję w obcym środku trwałym.

W dniu 1 kwietnia 2010 r. została zawarta umowa najmu pomiędzy Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym prowadzonym przez syna Wnioskodawczyni ...(wynajmującym), a „...” Spółka z o.o. z siedzibą w ...(najemca). Na mocy przedmiotowej umowy wynajmujący oświadczył, że jest dzierżawcą działki położonej w ... przy ul. ...oraz właścicielem pawilonu administracyjno - magazynowego. Wynajmujący oddał na mocy ww. umowy pomieszczenie biurowe o powierzchni 12 m2 z dostępem do toalet, pawilon na ekspozycję i sprzedaż towarów o powierzchni 50 m2, magazyn nr 2 wraz z zapleczem kontenerowym o powierzchni 250 m2 oraz plac utwardzony na towary i ekspozycje o powierzchni 400 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Czynność oddania w najem została dokonana w ramach czynności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług.

W dniu 22 października 2012 roku, na mocy aktu notarialnego - umowy darowizny ...(syn Wnioskodawczyni), jako prowadzący przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego jako zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, darował swojej matce ...ww. przedsiębiorstwo. Czynność ta nie podlegała opodatkowaniu VAT.

W skład przedsiębiorstwa będącego przedmiotem darowizny na podstawie sporządzonego bilansu na dzień 22 października 2012 roku były w szczególności:

 1. środki trwałe,
 2. wierzytelności i zobowiązania,
 3. środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym przedsiębiorstwa,
 4. zapas towarów i materiałów,
 5. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 6. prawa z certyfikatu autentyczności - korzystania z legalnie nabyty programów komputerowych,
 7. prawa i obowiązki z umowy najmu.

W skład przedsiębiorstwa wchodziły zatem także 2 budynki wraz z utwardzonym placem wybudowane staraniem syna Wnioskodawczyni, stanowiące tzw. inwestycję w obcym środku trwałym.

W dniu 23 października 2012 r. została zawarta umowa najmu pomiędzy Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym „...”...z siedzibą w ...(Wnioskodawczynią działającą jako wynajmujący), a „...” Sp. z o.o., z siedzibą w... (najemcą). Wynajmujący na mocy ww. umowy oddał najemcy pomieszczenie biurowe o powierzchni 610 m2 (dotyczy pawilonu handlowo-usługowego 610 m2), powierzchnie magazynowe 315 m2 (pomyłkowo określono metraż, winno być: 317,49 m2) oraz działkę o powierzchni 4.389 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Umowa obejmowała zatem budynek w całości posadowiony na działkach Wnioskodawczyni oraz cały budynek posadowiony na części działki nr 1/50, a w części na działce należącej do córki (nr 1/51). Nie zmienia to jednak faktu, że wszystkie budynki wraz z utwardzonym placem znajdujące się na działkach Wnioskodawczyni były przedmiotem odpłatnego użytkowania w ramach czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Aneksem z dnia 30 kwietnia 2014 roku strony ww. umowy, wyłączyły z przedmiotu najmu budynek magazynowy o pow. 315 m2. Został on oddany w najem przez Wnioskodawczynię Przedsiębiorstwu Robót Specjalistycznych „...” S.A. do dnia 17 marca 2015 roku.

Dodać należy, że w oparciu o umowę z dnia 1 stycznia 2011 roku zawartą pomiędzy ...(córka Wnioskodawczyni), a ...Sp. z o.o. z siedzibą w ...przy ul...., wydzierżawiająca (córka Wnioskodawczyni) będąca właścicielem nieruchomości położonej w ...przy ul...., składającej się z działki nr 1/51 o obszarze 2.772 m2 oddała dzierżawcy (Spółce...) przedmiotową nieruchomość w dzierżawę. Umowa została zawarta do końca lutego 2041 r. Dzierżawca zobowiązał się używać przedmiot dzierżawy na cele prowadzonej działalności gospodarczej zgodnie z jej przeznaczeniem i zasadami prawidłowej gospodarki.

Dzierżawca na mocy przedmiotowej umowy nabył uprawnienie do zmiany przeznaczenia przedmiotu dzierżawy, a w szczególności do wzniesienia budowli i innych urządzeń niezbędnych do prowadzonej działalności gospodarczej.

A zatem, w wyniku zawarcia odpłatnych umów z:

 • Wnioskodawczynią w dniu w dniu 23 października 2012 roku oraz
 • ...w dniu 1 stycznia 2011 roku (córką Wnioskodawczyni),

...Sp. z o.o. objęła w odpłatne użytkowanie wszystkie znajdujące się na działce należącej do Wnioskodawczyni i jej córki budynki i budowie.

W ramach umowy ze Spółką „...”, budynek magazynowy o powierzchni 315 m2 był również przedmiotem oddania w odpłatne użytkowanie od kwietnia 2014 roku (w umowie najmu błędnie określono powierzchnię, winno być 317,49 m2).

Wnioskodawczyni wystąpiła przy tych umowach w charakterze podatnika VAT i objęła wykonane usługi opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług.

Wnioskodawczyni, po otrzymaniu od syna darowizny przedsiębiorstwa, nie ponosiła nakładów na budynki i budowle położone na działkach 1/48,1/49 i 1/50 nakładów ulepszających przekraczających 30% wartości każdego z tych obiektów budowlanych.

Budynek handlowo-magazynowy o powierzchni 610 m2 stanowi współwłasność właścicieli prawa wieczystego użytkowania działek 1/50 i 1/51, tj. Wnioskodawczyni ...jako użytkownika wieczystego działki nr 1/50 oraz jej córki ...jako użytkownika wieczystego działki nr 1/51.

Zgodnie z art. 235 § 2 Kodeksu cywilnego przysługująca wieczystemu użytkownikowi własność budynków i urządzeń na użytkowanym gruncie jest prawem związanym z użytkowaniem wieczystym, co oznacza, że własność tych budynków (innych urządzeń) dzieli los prawny użytkowania wieczystego. Mogą więc one być przenoszone tylko łącznie, a zbycie zaś prawa użytkowania wieczystego odnosi się także do budynków i innych urządzeń.

Natomiast jak wynika z uchwały Sądu Najwyższego z dnia 25.11. 2011 r. o sygn. akt ...., budynek wzniesiony przez dzierżawcę na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste stanowi własność wieczystego użytkownika.

Prawo do rozporządzania budynkiem handlowo-magazynowym o powierzchni 610 m2 znajdującym się na działkach nr 1/50 i 1/51 w sensie prawnym posiada: ...(córka Wnioskodawczyni). Prawo do rozporządzania budynkiem handlowo-magazynowym o powierzchni 610 m2 znajdującym się na działkach nr 1/50 i 1/51 w sensie ekonomicznym posiada ...(córka Wnioskodawczyni). Z uwagi jednak na to, że córka Wnioskodawczyni przebywa na stałe poza..., powierzyła prowadzenie niektórych spraw związanych z tą nieruchomością ...(Wnioskodawczyni), w tym także pobieranie pożytków z tej nieruchomości w zakresie jej użytkowania na cele prowadzonej działalności gospodarczej, w szczególności najmu i dzierżawy. Obecnie, w zakresie budynku handlowo-magazynowego wyłącznie Wnioskodawczyni jest beneficjentem czynszu pobieranego z tytułu najmu od „..” Sp. z o.o. Nie zmienia to jednak faktu, że prawo do rozporządzania budynkiem w sensie ekonomicznym przynależy także do córki Wnioskodawczyni, która może zmienić dotychczasowe zasady np. w zakresie czerpania korzyści z tego budynku. Jak to wskazano we wniosku, poniesione na jego wybudowanie nakłady zostały zaewidencjonowane w księgach przedsiębiorstwa osoby fizycznej - ...(syna Wnioskodawczyni, który jest jednocześnie bratem...) jako inwestycja w obcym środku trwałym (budynek wybudowany na obcym gruncie). Przedsiębiorstwo to stało się w całości, w wyniku darowizny, własnością Wnioskodawczyni, która kontynuuje prowadzoną przez jej syna działalność gospodarczą.

Budynek handlowo-magazynowy o powierzchni 610m2 położony na działkach nr 1/50 i 1/51 stanowi własność odrębną od gruntów, na jakich jest posadowiony. Jak wskazano w opisie stanu faktycznego sprawy grunty, na których posadowiony jest ten budynek handlowo-magazynowy, oddane zostały w użytkowanie wieczyste. Z tego względu zastosowanie znajdzie art. 235 Kodeksu cywilnego, który w § 1 stanowi, iż budynki i inne urządzenia wzniesione na gruncie Skarbu Państwa lub gruncie należącym do jednostek samorządu terytorialnego bądź ich związków przez wieczystego użytkownika stanowią jego własność. To samo dotyczy budynków i innych urządzeń, które wieczysty użytkownik nabył zgodnie z właściwymi przepisami przy zawarciu umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste.

Na pytanie Organu „Jakie jest przeznaczenie działki nr 1/49 zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego...”, Wnioskodawczyni odpowiedziała: „Tak jak to opisano we wniosku, cyt.: „Z wyciągu z uchwały nr ...Rady Miasta ...z dnia 17 marca 2005 roku, wynika, że przedmiotowe nieruchomości należące do Wnioskodawczyni położone są na terenach przeznaczonych pod tereny aktywności gospodarczej AG, tereny urządzeń komunikacyjnych KS, a ponadto w strefie polityki przestrzennej: strefa miejska Y2, strefa rekultywacji tradycji SRiK2, strefa aktywizacji gospodarczej ...G2 i Strefa ......”. A zatem, działka 1/49 znajduje się w strefie AG/aktywność gospodarcza, co oznacza, że podstawowym przeznaczeniem gruntów leżących w tej strefie jest działalność produkcyjno-wytwórcza i składowo-magazynowa taka jak: produkcja przemysłowa, średnia wytwórczość, zaplecze techniczne budownictwa, bazy sprzętu i transportu, składy, magazyny, hurtownie, urządzenia obsługi rolnictwa oraz inne formy działalności gospodarczej wraz z zapleczem administracyjnym i socjalnym.

W strefie AG możliwa jest m.in. lokalizacja obiektów handlowo-usługowych powyżej 2000 m2 oraz usług komercyjnych. Nie ulega zatem wątpliwości, że teren działki o nr 1/49 jest przeznaczony pod zabudowę”.

Natomiast, na pytanie „Czy dla ww. działki nr 1/49 wydano decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym...”, Wnioskodawczyni odpowiedziała „W przypadku gdy dla danego terenu istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie wydaje się. Tak też jest i w przypadku działki nr 1/49 - nie została wydana w stosunku do tej działki decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (we wniosku oznaczone nr 2)

Czy przy sprzedaży części budowli - utwardzonego placu, posadowionej na działce oznaczonej nr 1/49, o powierzchni 0,0527 ha, położonej w..., przy ul. ... obsługującej budynki: magazynowy o pow. 317,49 m2 oraz budynek handlowo - usługowy o pow. 610 m2, Wnioskodawca ma prawo zastosować zwolnienie od podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, dostawa części budowli utwardzonego placu obsługującego budynki (magazynowy o pow. 317,49 m2 oraz budynek handlowo - usługowy o pow. 610 m2), znajdującej się na działce oznaczonej nr 1/49 położonej w..., przy ul. ... będzie korzystała ze zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają między innymi odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zakres tych czynności został zdefiniowany w art. 7 i art. 8 cyt. ustawy.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 pkt 6 i pkt 7 cyt. ustawy VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste oraz zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

Towarami natomiast, w myśl art. 2 pkt 6 cyt. ustawy, są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postaci energii.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Stosownie do treści art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, przewidziane zostały zwolnienia od podatku oraz obniżone stawki.

Stosownie do przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

W świetle wyżej przytoczonego przepisu, kluczowym dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budynku, budowli jest ustalenie, kiedy nastąpiło pierwsze zasiedlenie i jaki upłynął okres od tego momentu.

Przez pierwsze zasiedlenie - art. 2 pkt 14 ustawy - rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Z powyższego wynika, że oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, a za takie można rozumieć m.in. objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Przedmiotowa nieruchomość nie musi być faktycznie zamieszkała, lecz winna być przejęta przez nabywcę do użytkowania. Wydanie przedmiotowego obiektu nabywcy winno nastąpić w ramach wykonania czynności podlegających opodatkowaniu, tj. czynności objętych zakresem ustawy o podatku od towarów i usług, nawet jeśli na podstawie przepisów szczególnych korzystają one ze zwolnienia od tego podatku. Ponadto, za oddanie do użytkowania w ramach czynności podlegających opodatkowaniu, uznać należy nie tylko sprzedaż, ale również umowy najmu i dzierżawy. Zatem pierwszym zasiedleniem będzie także moment oddania budynku do użytkowania pierwszemu najemcy (dzierżawcy).

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem, że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Ponadto, jak wynika z art. 43 ust. 7a ustawy, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Analizując powyższe przepisy stwierdzić należy, iż jeżeli dostawa budynków, budowli lub ich części będzie mogła korzystać ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, wówczas badanie przesłanek wynikających z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a stanie się bezzasadne.

Zgodnie z przepisem art. 43 ust. 10 ustawy podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

 1. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;
 2. złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

W myśl art. 43 ust. 11 ustawy oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać:

 1. imiona i nazwiska lub nazwą, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy;
 2. planowaną datą zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części;
 3. adres budynku, budowli lub ich części.

Tak więc, ustawodawca daje podatnikom, dokonującym dostawy budynków, budowli lub ich części, objętych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy zwolnieniem od podatku, po spełnieniu warunków określonych w art. 43 ust. 10 i 11 ustawy, możliwość zrezygnowania z tego zwolnienia i opodatkowania dostawy na zasadach ogólnych.

Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle powyższych przepisów, ponieważ przedmiotem sprzedaży będzie nieruchomość zabudowana budynkiem i budowlą to sposób opodatkowania sprzedaży należy ustalić odrębnie dla każdego z tych obiektów budowlanych.

Powołując się na ww. przepisy wskazane w uzasadnieniu stanowiska do pytania 1 stwierdzić należy, że budowle będące przedmiotem pytania 2 nie będą zbywane w ramach pierwszego zasiedlenia lub też w okresie 2 lat od pierwszego zasiedlenia.

Analizując powołaną wcześniej definicję pierwszego zasiedlenia stwierdzić należy, iż pierwsze zasiedlenie w rozumieniu przepisów ustawy nastąpiło najpóźniej w dniu 1 kwietnia 2010 r., tj. w dacie zawarcia umowa najmu pomiędzy Przedsiębiorstwem Handlowo - Usługowym prowadzonym przez syna Wnioskodawczyni ...(wynajmującym), a „...” Spółka z o.o. z siedzibą w ...(najemca). Przedmiotem oddania w odpłatne użytkowanie był budynek magazynowy oraz utwardzony plac.

Do kolejnego zasiedlenia doszło w dniu 23 października 2012 roku na mocy umowy najmu zawartej pomiędzy Przedsiębiorstwem Handlowo - Usługowym „...”...z siedzibą w ...(Wnioskodawczynią działającą jako wynajmujący), a „...” Sp. z o.o., z siedzibą w ...(najemcą). Przedmiotem oddania w odpłatne użytkowanie był budynek magazynowy oraz utwardzony plac.

Kolejne zasiedlenie miało miejsce w kwietniu 2014 roku - najem na rzecz Przedsiębiorstwa Robót Specjalistycznych „...” S.A.

W związku z powyższym, do dostawy części utwardzonego placu obsługującego budynki: magazynowy o pow. 317,49 m2 oraz handlowo - usługowy o pow. 610 m2 należy zastosować zwolnienie od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Obie przesłanki tego artykułu są tutaj spełnione, tj. dostawa budowli nie będzie odbywać się w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim i upłynął wymagany okres 2 lat od momentu pierwszego zasiedlenia do momentu sprzedaży.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

W pierwszej kolejności należy wyjaśnić, że zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2013 r. poz. 707 z późn. zm.), dla każdej nieruchomości prowadzi się odrębną księgę wieczystą, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Dotyczy to także nieruchomości lokalowych oraz nieruchomości, w których nieruchomości lokalowe zostały wyodrębnione.

Zatem każda działka gruntu wchodząca w skład nieruchomości stanowi samodzielnie wyodrębnioną całość, która może być przedmiotem odrębnej dostawy, opodatkowanej właściwą stawką podatkową.

Uwzględniając powyższe, objęta jedną transakcją może być cała nieruchomość, składająca się z kilku działek gruntów, lecz przedmiotem opodatkowania podatkiem VAT będzie dostawa prawa własności/prawa użytkowania wieczystego gruntu każdej z działek odrębnie. Tak więc, w przedmiotowej sprawie należy każdą wyodrębnioną ewidencyjnie działkę rozpatrzyć jako osobny przedmiot dostawy.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

 1. przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;
 2. wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;
 3. wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;
 4. wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;
 5. ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;
 6. oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;
 7. zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

Pojęcie towaru ustawodawca zdefiniował w art. 2 pkt 6 ustawy. Zgodnie z tym przepisem, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Natomiast jak stanowi art. 146a pkt 1 tej ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zarówno w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w rozporządzeniach wykonawczych do niej przewidziano możliwość zastosowania obniżonych stawek podatku lub zwolnień od podatku. Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone m.in. w art. 43 ustawy.

I tak, stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Na mocy art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Definicja terenów budowlanych zawarta została w art. 2 pkt 33 ustawy. Zgodnie z tym przepisem przez tereny budowlane rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zatem z powyższego wynika, że dostawa nieruchomości, spełniających określone w ww. przepisie warunki, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacjach, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia nie minęły co najmniej 2 lata.

Zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu musi dojść do oddania budynków (budowli lub ich części) do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało zatem miejsce wówczas, gdy wybudowany albo zmodernizowany obiekt będzie przedmiotem dostawy albo będzie oddany w najem, dzierżawę, leasing, itp. Zarówno bowiem dostawa (nawet zwolniona od podatku), jak też najem, dzierżawa, albo leasing są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W tym miejscu należy zauważyć, iż w przypadku budynku, budowli lub ich części niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom – po spełnieniu określonych warunków – skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem, że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Ponadto, jak wynika z art. 43 ust. 7a ustawy, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Analiza przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, regulujących wyżej wskazane prawo do zwolnienia od podatku dostaw budynków, budowli lub ich części, prowadzi do konkluzji, iż w odniesieniu do tych towarów może wystąpić jedna z dwóch podstaw do zastosowania zwolnienia od tego podatku. Istotne jest wobec tego każdorazowe kompleksowe zbadanie okoliczności towarzyszących dostawie ww. obiektów. Zauważyć bowiem należy, iż stosowanie zwolnień od podatku ma charakter wyjątkowy i nie podlega ani wykładni rozszerzającej, ani zawężającej, natomiast możliwość wychodzenia poza wykładnię literalną jest niedopuszczalna. W efekcie podatnik uprawniony będzie do zastosowania ww. preferencji, gdy charakter świadczonych przez niego czynności, w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości, wyczerpuje znamiona ujęte w treści przepisu statuującego jego prawo do zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Ponadto należy wskazać, iż na mocy art. 43 ust. 10 ustawy, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

 1. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;
 2. złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Oświadczenie, o którym mowa w art. 43 ust. 10 pkt 2 ustawy, zgodnie z treścią ust. 11 ww. artykułu musi również zawierać:

 1. imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy;
 2. planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części;
 3. adres budynku, budowli lub ich części.

Tak więc, ustawodawca daje podatnikom - po spełnieniu określonych warunków - możliwość zrezygnowania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy i opodatkowania transakcji na zasadach ogólnych.

W oparciu o art. 29a ust. 8 ustawy, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Z przepisu tego jednoznacznie wynika, że co do zasady, grunt będący przedmiotem sprzedaży (w tym zbycie prawa użytkowania wieczystego) podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki i budowle na nim posadowione. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu (w tym zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu) korzysta ze zwolnienia od podatku.

Stosownie do art. 233 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.) w granicach, określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego oraz przez umowę o oddanie gruntu Skarbu Państwa lub gruntu należącego do jednostek samorządu terytorialnego bądź ich związków w użytkowanie wieczyste, użytkownik może korzystać z gruntu z wyłączeniem innych osób. W tych samych granicach użytkownik wieczysty może swoim prawem rozporządzać.

W myśl art. 234 ww. ustawy do oddania gruntu Skarbu Państwa lub gruntu należącego do jednostek samorządu terytorialnego bądź ich związków w użytkowanie wieczyste stosuje się odpowiednio przepisy o przeniesieniu własności nieruchomości.

Jak stanowi art. 235 § 1 ww. ustawy budynki i inne urządzenia wzniesione na gruncie Skarbu Państwa lub gruncie należącym do jednostek samorządu terytorialnego bądź ich związków przez wieczystego użytkownika stanowią jego własność. To samo dotyczy budynków i innych urządzeń, które wieczysty użytkownik nabył zgodnie z właściwymi przepisami przy zawarciu umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste.

Treść art. 235 § 2 ww. ustawy wskazuje, że przysługująca wieczystemu użytkownikowi własność budynków i urządzeń na użytkowanym gruncie jest prawem związanym z użytkowaniem wieczystym.

Wskazać należy, iż zgodnie z zapisem art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.), przez obiekt budowlany należy rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych.

Na mocy art. 3 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, przez budynek należy rozumieć należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Natomiast jak stanowi art. 3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane przez budowlę - należy rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

W myśl art. 3 pkt 9 ustawy Prawo budowlane przez urządzenie budowlane należy rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

W świetle powyższych przepisów znajdujące się na działce nr 1/48 i 1/49 utwardzenie terenu nie stanowi, zgodnie z Prawem budowlanym, budynku czy też budowli. Ustawodawca nie wymienia go bowiem wśród obiektów budowlanych, umieszcza je natomiast w katalogu urządzeń budowlanych, określonych odrębnie od budowli. A zatem, w myśl powyższych przepisów Prawa budowlanego, ww. obiekt stanowi odmienny rodzaj obiektu niż budowle czy budynki zdefiniowane w ww. ustawie.

Urządzenia budowlane stanowią urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, nie są to samodzielne budowle zdefiniowane w art. 3 pkt 3 ww. ustawy Prawo budowlane, które uznaje się za towar na gruncie podatku od towarów i usług. Jednakże urządzenia te należy traktować, jako elementy przynależne do budynku i opodatkować łącznie z tym budynkiem, z którym są powiązane, a tym samym należy przypisać stawkę właściwą dla sprzedawanego obiektu budowlanego znajdującego się na tej samej działce, co urządzenie techniczne. Brak podstaw do stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów w zakresie stawki podatku VAT dla ww. urządzeń w oderwaniu od budynków, do których przynależą, gdyż w świetle obowiązujących przepisów nie mają one samodzielnego bytu.

Mając powyższe na uwadze należy wskazać, iż na działce nr 1/49 brak jest budynków, budowli lub ich części w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane. Na ww. działce znajduje się jedynie część utwardzonego placu obsługującego budynki znajdujące się na działkach nr 1/48, 1/50 i 1/51. Wobec tego, iż ww. obiekt nie stanowi budynku lub budowli, należy uznać, iż przedmiotowa nieruchomość gruntowa nr 1/49 jest niezabudowana.

Tym samym ewentualne zwolnienie z opodatkowania dostawy ww. nieruchomości nr 1/49 nie może być rozpatrywane na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 lub 10a ustawy.

Dla kwestii zwolnienia z opodatkowania dostawy ww. działki należy przeanalizować przepisy dotyczące dostawy gruntu niezabudowanego.

Analiza wyżej powołanego przepisu art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy wskazuje jednoznacznie, że zwolnienie od podatku obejmuje zbycie nieruchomości niezabudowanych (gruntów) wyłącznie w sytuacji, gdy nie są one przeznaczone pod zabudowę.

Cechę przeznaczenia gruntu pod zabudowę ustalić należy na podstawie określonych wprost w ustawie dokumentów prawa miejscowego.

W myśl art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199, z późn. zm.), kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z wyjątkiem morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej oraz terenów zamkniętych, należy do zadań własnych gminy.

Jak stanowi art. 4 ust. 1 ww. ustawy, ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - w myśl zapisów art. 4 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym:

 1. lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 2. sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Z przepisu art. 54 ww. ustawy, wynika, że decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego określa:

 1. rodzaj inwestycji;
 2. warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych, a w szczególności w zakresie:
  1. warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
  2. ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
  3. obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji,
  4. wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich,
  5. ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych;
 3. linie rozgraniczające teren inwestycji, wyznaczone na mapie w odpowiedniej skali, z zastrzeżeniem art. 52 ust. 2 pkt 1.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ww. ustawy przepisy art. 51 ust. 3, art. 52, art. 53 ust. 3-5a. art. 55 i art. 56 stosuje się odpowiednio do decyzji o warunkach zabudowy.

Jak wynika z ww. przepisów, o przeznaczeniu nieruchomości stanowią zatem akty prawa miejscowego. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - jako źródło prawa miejscowego, a w przypadku jego braku decyzja o warunkach zabudowy - jako akt indywidualny prawa administracyjnego.

W tym miejscu warto wyjaśnić, iż stosownie do treści wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 28 marca 1996 r. w sprawie C-468/93 Gemeente Emmen – „teren budowlany oznacza każdy nieuzbrojony lub uzbrojony teren uznany przez państwa członkowskie za teren z przeznaczeniem pod zabudowę”.

Tym samym, również w świetle orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości, za teren budowlany uznać można jedynie taki, który regulacjami prawa krajowego został przeznaczony pod zabudowę.

W opisie sprawy wskazano, że .: „Z wyciągu z uchwały nr ...Rady Miasta .... z dnia 17 marca 2005 roku, wynika, że przedmiotowe nieruchomości należące do Wnioskodawczyni położone są na terenach przeznaczonych pod tereny aktywności gospodarczej AG, tereny urządzeń komunikacyjnych KS, a ponadto w strefie polityki przestrzennej: strefa miejska Y2, strefa rekultywacji tradycji SRiK2, strefa aktywizacji gospodarczej ...G2 i Strefa Ochrony .....”. A zatem, działka 1/49 znajduje się w strefie AG/aktywność gospodarcza, co oznacza, że podstawowym przeznaczeniem gruntów leżących w tej strefie jest działalność produkcyjno-wytwórcza i składowo-magazynowa taka jak: produkcja przemysłowa, średnia wytwórczość, zaplecze techniczne budownictwa, bazy sprzętu i transportu, składy, magazyny, hurtownie, urządzenia obsługi rolnictwa oraz inne formy działalności gospodarczej wraz z zapleczem administracyjnym i socjalnym.

W strefie AG możliwa jest m.in. lokalizacja obiektów handlowo-usługowych powyżej 2000 m2 oraz usług komercyjnych. Nie ulega zatem wątpliwości, że teren działki o nr 1/49 jest przeznaczony pod zabudowę.

Z uwagi na przywołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony przez Wnioskodawczynię opis sprawy, stwierdzić należy, że skoro działka nr 1/49, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (uchwała nr ...Rady Miasta... z dnia 17 marca 2005 r.) jest przeznaczona pod zabudowę, to dostawa tej działki nie może korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy.

Nadto z okoliczności sprawy nie wynika, iż działka 1/49 była przez Wnioskodawczynię wykorzystywana wyłącznie na cele działalności zwolnionej. Tym samym dostawa przedmiotowej działki nie może również korzystać ze zwolnienia z opodatkowania z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Zatem dostawa prawa użytkowania wieczystego ww. nieruchomości nr 1/49 nie będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, lecz będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT wg stawki podstawowej 23%, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy w powiązaniu z art. 146a pkt 1 ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Podkreślić należy, iż tut. Organ wydając interpretację przepisów prawa podatkowego na podstawie art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej nie prowadzi postępowania podatkowego w rozumieniu tej ustawy. Niniejsza interpretacja indywidualna ogranicza się wyłącznie do udzielenia pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w okolicznościach zdarzenia przyszłego podanego przez Wnioskodawcę. Tut. Organ informuje, iż nie jest właściwy do przeprowadzenia postępowania dowodowego, które w przedmiotowej sprawie umożliwiłoby weryfikację opisanego zdarzenia przyszłego.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w części zwolnienia z opodatkowania dostawy nieruchomości oznaczonej nr 1/49. Wniosek w pozostałym zakresie został załatwiony odrębnymi rozstrzygnięciami.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.