IPTPP1/4512-248/15-4/AK | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży nieruchomości
IPTPP1/4512-248/15-4/AKinterpretacja indywidualna
 1. budowle
 2. pierwsze zasiedlenie
 3. sprzedaż nieruchomości
 4. teren budowlany
 5. zwolnienia podatkowe
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 25 kwietnia 2015 r. (data wpływu 30 kwietnia 2015 r.) uzupełnionym pismem z dania 28 maja 2015 r. (data wpływu 29 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT dostawy działki nr .... – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT dostawy działki nr .... Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 28 maja 2015 r. w zakresie doprecyzowania opisu stanu faktycznego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (doprecyzowany w uzupełnieniu wniosku).

Syndyk masy upadłości .... zamierza sprzedać nieruchomość gruntową zabudowaną, na którą składa się:

 • prawo wieczystego użytkowania działki nr .... o pow. 0,2256 ha objęte księgą wieczystą nr .....,
 • budynek administracyjno-biurowy o pow. użytkowej 382,30 m2, który przyjęty został w dniu 1 października 1971 r.,
 • oświetlenie placu (2 szt. słupów oświetleniowych z podwójnymi lampami), które wybudował w dniu 4 kwietnia 1993 r.,
 • instalację co i cw (dł. rur 36 mb o średnicy 32 mm), którą przyjął nieodpłatnie w dniu 1 października 1971 r.,
 • instalację wodociągową (40 mb), którą przyjął nieodpłatnie w dniu 1 października 1971 r.,
 • instalację kanalizacji sanitarnej (13 mb), którą przyjął nieodpłatnie w dniu 1 października 1971 r.,
 • instalację kanalizacji deszczowej (90 mb), którą przyjął nieodpłatnie w dniu 1 października 1971 r.,
 • ogrodzenie zewnętrzne działki ( wys. 1,5 m a jego długość 95 mb), które zakupił w dniu 31 grudnia 1980 r.,
 • drogi i place utwardzenie głównie z płyt betonowych, które przyjął nieodpłatnie w dniu 1 października 1971 r.

Ww. budynek i budowle są trwale związane z gruntem. Działka ta jest uzbrojona w instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, elektryczne i telefoniczne. Cała zabudowa pochodzi z lat 70-tych XX wieku. Od tego czasu nie wykonano żadnych ulepszeń jedynie drobne remonty bieżące.

..... S.A. w upadłości likwidacyjnej jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem od towarów i usług. W stosunku do przedmiotowego budynku i budowli nie przysługuje prawo do obniżenia podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego. .... S.A. w upadłości likwidacyjnej nie ponosił wydatków na ww. nieruchomości, które przekroczyłyby 30% wartości początkowej tych nieruchomości. .... S. A. w upadłości likwidacyjnej nie poniósł wydatków na ulepszenie ww. nieruchomości przekraczających 30% jej wartości początkowej i nie wykorzystywał jej do czynności podatkowych przez 5 lat.

Sąd Rejonowy .... w ....z siedzibą w ..... IX Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Naprawczych postanowieniem z dnia 24 czerwca 2011 r. sygn. ....ogłosił upadłość .... S.A. w .... obejmującą likwidację majątku dłużnika i jednocześnie w pkt V powyższego postanowienia wyznaczył Syndyka masy upadłości w osobie Pana E. K.

Ww. budynek i budowle z dniem ogłoszenia upadłości zostały objęte spisem z natury i wchodzą w skład masy upadłości .... S.A. ... .... S.A. w upadłości likwidacyjnej jest właścicielem: budynku administracyjno-biurowego o pow. użytkowej 382,30 m2, oświetlenia placu 2 szt. słupów oświetleniowych z podwójnymi lampami, instalacji co i cw o długości rur 36 mb i o średnicy 32 mm, instalacji wodociągowej o dł. 40 mb, instalacji kanalizacji sanitarnej o dł. 13 mb, instalacji kanalizacji deszczowej o dł. 90 mb, ogrodzenia zewnętrznego tej działki o wys. 1,5 m i dł. 95 mb, dróg i placów utwardzonych głównie płytami betonowymi.

Klasyfikacja PKOB:

 • budynek administracyjno - biurowy wg klasyfikacji PKOB sekcja 1 dział 12 grupa 122 kl.1220,
 • oświetlenie placu wg klasyfikacji PKOB sekcja 2 dział 21 grupa 211 kl. 2112,
 • drogi i place wg klasyfikacji PKOB sekcja 2 dział 21 grupa 211 kl. 2112.

Nie miało miejsca pierwsze zasiedlenie budynku administracyjno - biurowego. Należy zaznaczyć, że .... S.A. w upadłości likwidacyjnej jest wyłącznie właścicielem instalacji co i cw, instalacji wodociągowej, instalacji kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej położonych tylko na działce nr .... o pow. 0,2256 ha.

Nieruchomość będąca przedmiotem wniosku – wszystkie jej elementy składowe były wykorzystywane do czynności opodatkowanych:

 • budynek administracyjno-biurowy o powierzchni użytkowej 382,30 m2,
 • oświetlenie placu 2 szt. słupów oświetleniowych z podwójnymi lampami,
 • instalacja co i cw długość rur 36 mb o średnicy 32 mm,
 • instalacja wodociągowa o dł. 40 mb,
 • instalacja kanalizacji sanitarnej o dł. 13 mb,
 • instalacja kanalizacji deszczowej o dł. 90 mb.

Przedmiotowa nieruchomość nie była wykorzystywana wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku tj.:

 • budynek administracyjno-biurowy o powierzchni użytkowej 382,30 m2,
 • oświetlenie placu 2 szt. słupów oświetleniowych z podwójnymi lampami,
 • instalacja co i cw długość rur 36 mb o średnicy 32 mm,
 • instalacja wodociągowa o dł. 40 mb,
 • instalacja kanalizacji sanitarnej o dł. 13 mb,
 • instalacja kanalizacji deszczowej o dł. 90 mb.

Przedmiotowa nieruchomość nie była przedmiotem najmu, dzierżawy przez dłużnika:

 • budynek administracyjno-biurowy o powierzchni użytkowej 382,30 m2,
 • oświetlenie placu 2 szt. słupów oświetleniowych z podwójnymi lampami,
 • instalacja co i cw długość rur 36 mb o średnicy 32 mm,
 • instalacja wodociągowa o dł. 40 mb,
 • instalacja kanalizacji sanitarnej o dł. 13 mb,
 • instalacja kanalizacji deszczowej o dł. 90 mb.

Obiekty posadowione na działce nr 1702/5 o pow. 0,2256 ha tj.:

 • ogrodzenie zewnętrzne działki o wys. 1,5 m i dł. 95 mb,
 • drogi i place utwardzone głównie płytami betonowymi,

- nie są budowlami lecz urządzeniami budowlanymi.

Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu w stosunku do:

 • budynku administracyjno-biurowego o powierzchni użytkowej 382,30 m2,
 • oświetlenia placu 2 szt. słupów oświetleniowych z podwójnymi lampami,
 • instalacji co i cw długość rur 36 mb o średnicy 32 mm,
 • instalacji wodociągowej o dł. 40 mb,
 • instalacji kanalizacji sanitarnej o dł. 13 mb,
 • instalacji kanalizacji deszczowej o dł. 90 mb,
 • ogrodzenia zewnętrznego działki o wys. 1,5 m i dł. 95 mb,
 • dróg i placów utwardzonych głównie płytami betonowymi.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Jaką stawkę podatku VAT zastosować przy sprzedaży:

 • budynku administracyjno-biurowego o pow. użytkowej 382,30 m2,
 • oświetlenia placu 2 szt. słupów oświetleniowych z podwójnymi lampami,
 • instalacji co i cw o dł. rur 36 mb i średnicy 32 mm,
 • instalacji wodociągowej o dł. 40 mb,
 • instalacji kanalizacji sanitarnej o dł. 13 mb,
 • instalacji kanalizacji deszczowej o dł. 90 mb,
 • ogrodzenia zewnętrznego działki o dł. 95 mb i wys. 1,5 m,
 • dróg i placów utwardzonych głównie płytami betonowymi...

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż:

 • budynku administracyjno - biurowego o pow. użytkowej 382,30 m2,
 • oświetlenia placu 2 szt. słupów oświetleniowych z podwójnymi lampami,
 • instalacji co i cw o długości rur 36 mb i o średnicy 32 mm,
 • instalacji wodociągowej o dł. 40 mb,
 • instalacji kanalizacji sanitarnej o dł. 13 mb,
 • instalacji kanalizacji deszczowej o dł. 90 mb,
 • ogrodzenia zewnętrznego działki o dł. 95 mb i wys.1,5m,
 • dróg i placów utwardzonych głównie płytami betonowymi,

- jest zwolniona od podatku VAT wg art. 43 ust. 1 pkt. 10a ustawy o podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary, w świetle art. 2 pkt 6 ustawy, rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do art. 7 ust. 1, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Nie każda czynność stanowiąca dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, musi być wykonana przez podatnika.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy - stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednocześnie - na podstawie art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Oprócz stawki podstawowej, na wybrane grupy towarów i usług, ustawodawca przewidział stawki preferencyjne oraz zwolnienie od podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku VAT dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone między innymi w art. 43 ustawy o podatku od towarów i usług.

Według art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W odniesieniu do nieruchomości zabudowanych w pierwszej kolejności należy rozpatrywać zastosowanie zwolnienia w oparciu o przepis art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zgodnie z którym zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

W świetle wyżej przytoczonego przepisu, kluczowym dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budynku, budowli lub ich części jest ustalenie, kiedy nastąpiło jego pierwsze zasiedlenie i jaki upłynął okres od tego momentu.

Przez pierwsze zasiedlenie – art. 2 pkt 14 ustawy – rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do oddania budynku do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, a za takie można rozumieć m.in. objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Przedmiotowa nieruchomość winna być przyjęta przez nabywcę do użytkowania. Wydanie przedmiotowego obiektu nabywcy winno nastąpić w ramach wykonania przez sprzedającego czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany budynek (obiekt) zostanie sprzedany lub np. oddany w najem, dzierżawę, bowiem zarówno sprzedaż jak i najem, dzierżawa są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu. Jednakże czynność ta nie musi być faktycznie opodatkowana (nie musi prowadzić do powstania podatku należnego), bowiem za czynność taką należy również rozumieć czynność podlegającą opodatkowaniu w myśl przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, jednakże na mocy przepisów szczególnych – korzystającą ze zwolnienia od tego podatku. Zatem należy uznać, że pierwsze zasiedlenie zachodzi w momencie sprzedaży lub oddania budynku (budowli) do użytkowania pierwszemu najemcy (dzierżawcy).

Z cytowanych wyżej przepisów wynika, że dostawa budynku, budowli lub ich części, spełniających określone w przepisach warunki, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacji, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia nie minęły co najmniej 2 lata.

W tym miejscu należy zauważyć, iż w przypadku budynku, budowli lub ich części niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom – po spełnieniu określonych warunków – skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem, że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Ponadto, jak wynika z art. 43 ust. 7a ustawy, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Analiza przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, regulujących wyżej wskazane prawo do zwolnienia od podatku dostaw budynków, budowli lub ich części, prowadzi do konkluzji, iż w odniesieniu do tych towarów może wystąpić jedna z dwóch podstaw do zastosowania zwolnienia od tego podatku. Istotne jest wobec tego każdorazowe kompleksowe zbadanie okoliczności towarzyszących dostawie ww. obiektów. Zauważyć bowiem należy, iż stosowanie zwolnień od podatku ma charakter wyjątkowy i nie podlega ani wykładni rozszerzającej, ani zawężającej, natomiast możliwość wychodzenia poza wykładnię literalną jest niedopuszczalna. W efekcie podatnik uprawniony będzie do zastosowania ww. preferencji, gdy charakter świadczonych przez niego czynności, w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości, wyczerpuje znamiona ujęte w treści przepisu statuującego jego prawo do zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Na mocy art. 43 ust. 10 ustawy, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

 1. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;
 2. złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Tak więc, ustawodawca daje podatnikom - po spełnieniu określonych warunków - możliwość zrezygnowania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy i opodatkowania transakcji na zasadach ogólnych.

Oświadczenie, o którym mowa w art. 43 ust. 10 pkt 2 ustawy, zgodnie z treścią ust. 11 ww. artykułu musi również zawierać:

 1. imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy;
 2. planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części;
 3. adres budynku, budowli lub ich części.

Jak wynika z przywołanych wyżej uregulowań, rezygnacji ze zwolnienia od podatku, o której mowa w art. 43 ust. 10 ustawy, można dokonać wyłącznie w odniesieniu do zwolnienia od podatku określonego na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy, w myśl którego - w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Z powołanego wyżej przepisu art. 29a ust. 8 ustawy jednoznacznie wynika, że - co do zasady - grunt będący przedmiotem sprzedaży podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki, budowle lub ich części na nim posadowione. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu korzysta ze zwolnienia od podatku. Przepis ten obejmuje swoim zakresem także sprzedaż gruntów będących w użytkowaniu wieczystym.

Należy zauważyć, że w myśl art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., poz. 1409), ilekroć w ustawie jest mowa o obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:

 1. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
 2. budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
 3. obiekt małej architektury.

Na mocy art. 3 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, przez budynek należy rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Przez budowle – stosownie do art. 3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane – należy rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

W świetle art. 3 pkt 3a ustawy Prawo budowlane, jako obiekt liniowy - należy rozumieć obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, umieszczona bezpośrednio w ziemi, podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego,

Zgodnie z art. 3 pkt 9 ustawy Prawo budowlane, przez urządzenia budowlane należy rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

Z opisu sprawy wynika, iż Syndyk masy upadłości .... S.A ..... zamierza sprzedać nieruchomość gruntową zabudowaną, na którą składa się:

 • prawo wieczystego użytkowania działki nr .... o pow. 0,2256 ha objęte księgą wieczystą nr ....,
 • budynek administracyjno- biurowy o pow. użytkowej 382,30 m2, który przyjęty został w dniu 1 października 1971 r.,
 • oświetlenie placu (2 szt. słupów oświetleniowych z podwójnymi lampami), które wybudował w dniu 4 kwietnia 1993 r.,
 • instalację co i cw (dł. rur 36 mb o średnicy 32 mm), którą przyjął nieodpłatnie w dniu 1 października 1971 r.,
 • instalację wodociągową (40 mb), którą przyjął nieodpłatnie w dniu 1 października 1971 r.,
 • instalację kanalizacji sanitarnej (13 mb), którą przyjął nieodpłatnie w dniu 1 października 1971 r.,
 • instalację kanalizacji deszczowej (90 mb), którą przyjął nieodpłatnie w dniu 1 października 1971 r.,
 • ogrodzenie zewnętrzne działki ( wys. 1,5 m a jego długość 95 mb), które zakupił w dniu 31 grudnia 1980 r.,
 • drogi i place utwardzenie głównie z płyt betonowych, które przyjął nieodpłatnie w dniu 1 października 1971 r.

Ww. budynek i budowle są trwale związane z gruntem. Działka ta jest uzbrojona w instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, elektryczne i telefoniczne. Cała zabudowa pochodzi z lat 70-tych XX wieku. Od tego czasu nie wykonano żadnych ulepszeń jedynie drobne remonty bieżące. .... S.A. w upadłości likwidacyjnej jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem od towarów i usług. W stosunku do przedmiotowego budynku i budowli nie przysługuje prawo do obniżenia podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego. .... S.A. w upadłości likwidacyjnej nie ponosił wydatków na ww. nieruchomości, które przekroczyłyby 30% wartości początkowej tych nieruchomości. .... S.A. w upadłości likwidacyjnej nie poniósł wydatków na ulepszenie ww. nieruchomości przekraczających 30% jej wartości początkowej i nie wykorzystywał jej do czynności podatkowych. ... S.A. w upadłości likwidacyjnej jest właścicielem: budynku administracyjno-biurowego o pow. użytkowej 382,30 m2, oświetlenia placu 2 szt. słupów oświetleniowych z podwójnymi lampami, instalacji co i cw o długości rur 36 mb i o średnicy 32 mm, instalacji wodociągowej o dł. 40 mb, instalacji kanalizacji sanitarnej o dł. 13 mb, instalacji kanalizacji deszczowej o dł. 90 mb, ogrodzenia zewnętrznego tej działki o wys. 1,5 m i dł. 95 mb, dróg i placów utwardzonych głównie płytami betonowymi. Nie miało miejsca pierwsze zasiedlenie budynku administracyjno - biurowego.

Nieruchomość będąca przedmiotem wniosku – wszystkie jej elementy składowe były wykorzystywane do czynności opodatkowanych:

 • budynek administracyjno-biurowy o powierzchni użytkowej 382,30 m2,
 • oświetlenie placu 2 szt. słupów oświetleniowych z podwójnymi lampami,
 • instalacja co i cw długość rur 36 mb o średnicy 32 mm,
 • instalacja wodociągowa o dł. 40 mb,
 • instalacja kanalizacji sanitarnej o dł. 13 mb,
 • instalacja kanalizacji deszczowej o dł. 90 mb.

Przedmiotowa nieruchomość nie była wykorzystywana wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku tj.:

 • budynek administracyjno-biurowy o powierzchni użytkowej 382,30 m2,
 • oświetlenie placu 2 szt. słupów oświetleniowych z podwójnymi lampami,
 • instalacja co i cw długość rur 36 mb o średnicy 32 mm,
 • instalacja wodociągowa o dł. 40 mb,
 • instalacja kanalizacji sanitarnej o dł. 13 mb,
 • instalacja kanalizacji deszczowej o dł. 90 mb.

Przedmiotowa nieruchomość nie była przedmiotem najmu, dzierżawy przez dłużnika:

 • budynek administracyjno-biurowy o powierzchni użytkowej 382,30 m2,
 • oświetlenie placu 2 szt. słupów oświetleniowych z podwójnymi lampami,
 • instalacja co i cw długość rur 36 mb o średnicy 32 mm,
 • instalacja wodociągowa o dł. 40 mb,
 • instalacja kanalizacji sanitarnej o dł. 13 mb,
 • instalacja kanalizacji deszczowej o dł. 90 mb.

Obiekty posadowione na działce nr 1702/5 o pow. 0,2256 ha tj.:

 • ogrodzenie zewnętrzne działki o wys. 1,5 m i dł. 95 mb,
 • drogi i place utwardzone głównie płytami betonowymi,

nie są budowlami lecz urządzeniami budowlanymi.

Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu w stosunku do:

 • budynku administracyjno-biurowego o powierzchni użytkowej 382,30 m2,
 • oświetlenia placu 2 szt. słupów oświetleniowych z podwójnymi lampami,
 • instalacji co i cw długość rur 36 mb o średnicy 32 mm,
 • instalacji wodociągowej o dł. 40 mb,
 • instalacji kanalizacji sanitarnej o dł. 13 mb,
 • instalacji kanalizacji deszczowej o dł. 90 mb,
 • ogrodzenia zewnętrznego działki o wys. 1,5 m i dł. 95 mb,
 • dróg i placów utwardzonych głównie płytami betonowymi.

Mając na uwadze powyższe okoliczności sprawy oraz obowiązujące przepisy prawa należy stwierdzić, iż dostawa budynku administracyjno-biurowego oraz budowli objętych wnioskiem nie będzie podlegała zwolnieniu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, gdyż będzie ona dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy.

Natomiast przy dostawie ww. budynku administracyjno-biurowego oraz budowli w postaci instalacji co i cw, instalacji wodociągowej, instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji kanalizacji deszczowej, oświetlenia placu, spełnione będą warunki określone w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, ponieważ Spółce nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w stosunku do budynku i budowli przy ich nabyciu. Nadto Spółka nie ponosiła wydatków na ulepszenie ww. budynku i budowli przekraczających 30% wartości początkowej tych obiektów. Dlatego też dostawa budynku administracyjno-biurowego oraz ww. budowli będzie korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.

W zakresie dostawy ogrodzenia zewnętrznego działki oraz placów utwardzonych głównie z płyt betonowych należy wskazać, iż stanowią one urządzenia budowlane.

Zgodnie bowiem z Prawem budowlanym ww. obiekty nie mieszczą się w definicji budowli. Ustawodawca nie wymienia ich bowiem wśród obiektów budowlanych, umieszcza je natomiast w katalogu urządzeń budowlanych, określonych odrębnie od budowli. A zatem, w myśl powyższych przepisów Prawa budowlanego, ww. obiekty stanowią odmienny rodzaj obiektu niż budowle czy budynki zdefiniowane w ww. ustawie.

Urządzenia budowlane stanowią urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, nie są to samodzielne budowle zdefiniowane w art. 3 pkt 3 ww. ustawy Prawo budowlane, które uznaje się za towar na gruncie podatku od towarów i usług. Jednakże urządzenia te należy traktować, jako elementy przynależne do budynku, budowli i opodatkować łącznie z tym budynkiem, budowlą, z którym są powiązane, a tym samym należy przypisać stawkę właściwą dla sprzedawanego obiektu budowlanego. Brak podstaw do stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów w zakresie stawki podatku VAT dla ww. urządzeń w oderwaniu od budynku/budowli, do których przynależą, gdyż w świetle obowiązujących przepisów nie mają one samodzielnego bytu.

W związku z tym, iż przedmiotem dostawy jest budynek i budowle których dostawa podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT, to także urządzenia budowalne związane z tym budynkiem i budowlami, korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT.

Ponadto, z uwagi na fakt, iż dostawa budynku, o których mowa wyżej, korzysta ze zwolnienia od podatku VAT, to zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu, na którym posadowiony jest ww. budynek również korzysta ze zwolnienia od podatku VAT zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy.

Wobec powyższego transakcja sprzedaży zabudowanej działki nr ... podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a w zw. z art. 29a ust. 8 ustawy.

Tym samym oceniając stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ....., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.