IPPP3/4512-487/16-4/RM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Opodatkowanie transakcji zbycia Nieruchomości.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 30 czerwca 2016 r. (data wpływu 4 lipca 2016 r.), uzupełnionym w dniu 10 sierpnia 2016 r. (data wpływu 11 sierpnia 2016 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 1 sierpnia 2016 r. (skutecznie doręczone w dniu 4 sierpnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania transakcji sprzedaży Nieruchomości - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 lipca 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania transakcji sprzedaży Nieruchomości.

Wniosek uzupełniony został w dniu 10 sierpnia 2016 r., (data wpływu 11 sierpnia 2016 r.) na wezwanie Organu z dnia 1 sierpnia 2016 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe, uzupełnione w dniu 10 sierpnia 2016 r.:

Gminna Spółdzielnia jest czynnym podatnikiem VAT od 1993 r. z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Posiada nieruchomość (baza GS), na którą jest założona księga wieczysta w Wydziale Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym. Spółdzielnia weszła w posiadanie działki poprzez zasiedzenie od dnia 1 stycznia 1985 r., co potwierdził wyrok Sądu Rejonowego z dnia 22 grudnia 2008 r.

Nieruchomość składa się z następujących części:

 1. nieruchomość gruntowa - działka nr 833/5 o powierzchni 14 568 m2,
 2. budynek magazynowy o powierzchni użytkowej 856 m2,
 3. budynek magazynowy o powierzchni użytkowej 1190 m2,
 4. budynek usługowo-handlowy o powierzchni użytkowej 176 m2,
 5. budynek wagowy o powierzchni 79 m2,
 6. budynek administracyjny o powierzchni użytkowej 242m2.

Wszystkie budynki są trwale związane z gruntem, nabyte lub pobudowane w latach 1973-1991 i oddane były do użytkowania. Przy nabyciu, budowie budynków Spółdzielni nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (nie obowiązywała jeszcze ustawa o VAT).

W roku 2008 wydatkowano na docieplenie budynku administracyjnego (6) kwotę 13 031 zł, co stanowiło 28,96% jego wartości początkowej a w roku 2009 kwotę 7 052 zł, co stanowiło 15,67% wartości początkowej.

W 2010 r. w budynku usługowo-handlowym (4) zainstalowano piec CO, który o 18,33% zwiększył jego wartość początkową.

Budynek magazynowy (2) - część budynku administracyjnego wykorzystywana jest przez Spółdzielnię do działalności handlowej, część wynajmowana (od 1992 r.) - wykorzystywana do czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Budynki (3), (4), (5) od 2002 r. na podstawie umów są oddane w najem, który trwa i trwać będzie do chwili sprzedaży.

Ponadto w uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że:

Działka (1) Nr 833/5 o pow. 14.568 m2 jest działką zabudowaną, na której posadowione są wszystkie budynki (2), (3), (4), (5), (6) - zwane bazą Gminnej Spółdzielni. Przedmiotem planowanej sprzedaż jest całość tej nieruchomości.

Przy nabyciu działki, jak i przy budowie, czy nabyciu budynków w latach 1973 - 1991 Spółdzielni nie przysługiwało prawo do obniżenia podatku (nie obowiązywała jeszcze ustawa o VAT).

Budynek magazynowy (2) pow. 856 m2 był i aktualne jest wykorzystywany do opodatkowanej działalności gospodarczej (sprzedaż detaliczna), w okresie 1999 - 2007 r. 100 m2 powierzchni było oddane w najem. Nie ponoszono nakładów na jego ulepszanie.

Spółdzielnia nie ponosiła nakładów na ulepszenia Budynku magazynowego (3), Budynek ten podzielony na części od 1999 r. jest wynajmowany kolejnym najemcom, w różnych okresach:

 • na magazyn kominków od 1999 r. do 2007 r.,
 • na warsztat samochodowy od dnia 1 sierpnia 2006 r. i trwa nadal,
 • na magazyn części wulkanizacji od dnia 15 października 2008 r. i trwa nadal,
 • na remont palet - od dnia 1 listopada 2010 r. do dnia 30 listopada 2015 r.,
 • na skup złomu od dnia 1 marca 2011 r. do dnia 30 czerwca 2013 r.

Budynek usługowo-handlowy (4), nakłady poniesiono na montaż pieca CO w 2010 r., co stanowiło 18,33 % jego wartości początkowej.

Budynek podzielony jest na dwie części i cały wynajmowany od 1999 r.:

 • umowa z T. od 1999 r. do 2007 r.,
 • umowa z N. od 2010 r. do dnia 31 marca 2013 r.,
 • umowa z M. od 2012 r. do dnia 30 listopada 2015 r.,
 • umowa z H. od dnia 2 lipca 2013 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.,
 • umowa z D. od dnia 1 grudnia 2013 r. i trwa nadal.

Budynek wagowy (5) nie było nakładów na ulepszenie; jest oddany w najem - ostatnia umowa trwa nieprzerwanie od m-ca października 2002 r.

Od nakładów poniesionych na docieplenie Budynku administracyjnego (6) w 2008 r. kwota 13.031 zł, co stanowiło 28,96 % wartości początkowej, i w 2009 r. - kwota 7.052 zł, co stanowiło 16,67 % wartości początkowej, Spółdzielni przysługiwało prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W części prowadzona była działalność opodatkowana Spółdzielni - sprzedaż art. budowlanych (glazury, drzwi itp...), część pokoi biurowych była wynajmowana:

 • umowa z O. - od 1999 r. do dnia 30 maja 2002 r.,
 • umowa z V. od 2000 r. do dnia 31 marca 2011 r.,
 • umowa z K. od dnia 1 listopada 2005 r. do dnia 30 kwietnia 2013 r.,
 • umowa z G. od dnia 1 listopada 2011 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.,
 • umowa z F. od dnia 2 stycznia 2015 r. i trwa nadal.

Budynki, które mają być przedmiotem sprzedaży nie były wykorzystywane na cele działalności zwolnionej od podatku od towarów i usług.

Przedmiotem planowanej transakcji jest nieruchomość gruntowa (1) zabudowana budynkami (2), (3), (4), (5), (6).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy sprzedaż całej nieruchomości jednemu nabywcy w grudniu 2016 r. będzie zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT i art. 43 ust. 1 pkt 10a?

Stanowisko Wnioskodawcy, ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku:

Dostawa nieruchomości zabudowanej nabytej przed wejściem w życie przepisów o VAT powinna być zwolniona zgodnie z art. 43 ust 1 pkt 10, gdyż nie będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia, oraz pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą nie upłynie okres krótszy niż 2 lata. Natomiast dostawa niewynajmowanych części budynków powinna być objęta zwolnieniem od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, zgodnie z art. 7 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Przez towary, w myśl art. 2 pkt 6 ustawy, należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W świetle powołanych powyżej przepisów budynki oraz grunt spełniają definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, a sprzedaż budynków oraz gruntu stanowi dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o VAT.

Jak wynika z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Zgodnie z art. 146a pkt 1, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże w treści ustawy o podatku od towarów i usług, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku oraz zwolnienie od podatku VAT.

I tak, w myśl art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Definicję pierwszego zasiedlenia zawiera art. 2 pkt 14 ww. ustawy, zgodnie z którym, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Jak wynika z powyższych uregulowań, zwolnienie wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy stosuje się w odniesieniu do dostawy całości lub części budynków, budowli, jeżeli w stosunku do nich powstało pierwsze zasiedlenie, przy czym okres pomiędzy pierwszym zasiedleniem, a dostawą nie jest krótszy niż 2 lata. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacjach, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia do chwili sprzedaży nie minęły co najmniej 2 lata.

W kwestii rozumienia pojęcia „pierwsze zasiedlenie” wypowiedział się NSA w wyroku o sygn. I FSK 382/14 z dnia 14 maja 2015 r. W opinii Sądu, definicja „pierwszego zasiedlenia (zajęcia)” zawarta w Dyrektywie 112 ma charakter autonomiczny. Zatem nie było konieczne jej definiowanie w ustawie o VAT, poza przypadkami wskazanymi w treści art. 12 ust. 2 zdanie drugie Dyrektywy 112, czyli przebudowy budynku. Zdaniem Sądu polski ustawodawca nie miał uprawnienia do precyzowania warunków zastosowania kryterium pierwszego zasiedlenia w odniesieniu do sytuacji zaistniałych po wybudowaniu budynku. Stwierdzono też, że polski ustawodawca przekroczył granice swobodnego uznania pozbawiając podatników – takich jak w okolicznościach przedmiotowej sprawy – zwolnienia z VAT.

W konsekwencji, w kontekście analizowanej sprawy, a więc wybudowania i przyjęcia do użytkowania budynku Sąd w wyroku tym stwierdził, że „Wykładnia językowa, systematyczna i celowościowa dyrektywy 112 wskazuje wyraźnie, że ww. pojęcie należy rozumieć szeroko jako „pierwsze zajęcie budynku, używanie”. Zatem w taki sposób powinna być odczytywana definicja przewidziana w treści art. 2 pkt 14 ustawy o VAT”. Naczelny Sąd Administracyjny uznał więc, że skoro spółka użytkowała w części budynek na potrzeby działalności gospodarczej i czyniła to przez kilka lat, to spełniła warunki przewidziane dla zwolnienia od VAT na zasadach wskazanych w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT.

W odniesieniu natomiast do przebudowanych budynków w wyroku tym zauważono, że artykuł 12 ust. 2 zdanie drugie Dyrektywy 112 przewiduje możliwość określenia przez państwo członkowskie szczegółowych zasad stosowania kryterium pierwszego zasiedlenia jedynie w odniesieniu do sprecyzowanej kategorii czynności, a mianowicie przebudowy budynków (co potwierdził w swoim wyroku TS J. J. Komen en Zonen Beheer Heerhugowaard BV, C‑326/11, EU:C:2012:461, pkt 36). Polski ustawodawca zdecydował się na doprecyzowanie ww. pojęcia celem wyjaśnienia zakresu zwolnienia z VAT. Zatem w przypadku budynków/budowli, na które poniesiono nakłady na ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, które stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej należy stosować definicję określoną w art. 2 ust. 14 lit. b) ustawy o VAT. W konsekwencji, w odniesieniu do budynków/budowli ulepszonych w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, gdzie ulepszenia stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej konieczne jest oddanie budynku (budowli lub ich części) do użytkowania w „wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu”. Budynek/budowla powinien być wydany nabywcy lub użytkownikowi do użytkowania. Przy czym, wydanie przedmiotowego obiektu nabywcy powinno nastąpić w ramach wykonania przez sprzedawcę czynności podlegającej opodatkowaniu. Użyte w art. 2 pkt 14 ustawy o podatku od towarów i usług sformułowanie „w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu” wskazuje na katalog czynności wymienionych w art. 5 ww. ustawy, czyli dana czynność musi podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, choć nie jest konieczne, aby faktycznie został naliczony podatek od tej czynności – może to być również czynność zwolniona od podatku.

W konsekwencji, pierwsze zasiedlenie w rozumieniu art. 2 pkt 14 lit. b ustawy o VAT będzie miało miejsce wówczas, kiedy zmodernizowany budynek (obiekt) zostanie sprzedany lub np. oddany w najem, dzierżawę, gdyż zarówno sprzedaż, jak i najem, dzierżawa są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem VAT. Jeżeli natomiast po ulepszeniu podatnik przyjmie do używania budynek/budowlę w swojej działalności, pomimo że dojdzie do korzystania z budynku/budowli to nie dochodzi do ww. pierwszego zasiedlenia.

W przypadku budynków, budowli lub ich części niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT ustawodawca umożliwił podatnikom – po spełnieniu określonych warunków – skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a ww. ustawy zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30 % wartości początkowej tych obiektów.

Warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat (art. 43 ust. 7a ustawy o VAT).

Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, w myśl którego w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Co do zasady zatem, grunt będący przedmiotem sprzedaży podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki/budowle na nim posadowione. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu korzysta ze zwolnienia od podatku.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca planuje sprzedaż Nieruchomości, na którą składają się:

 1. działka zabudowana nr 833/5 o pow. 14 568 m2, na której posadowione są wszystkie nw. budynki (2), (3), (4), (5), (6) - zwane bazą Gminnej Spółdzielni,
 2. budynek magazynowy o powierzchni użytkowej 856 m2,
 3. budynek magazynowy o powierzchni użytkowej 1190 m2,
 4. budynek usługowo-handlowy o powierzchni użytkowej 176 m2,
 5. budynek wagowy o powierzchni 79 m2,
 6. budynek administracyjny o powierzchni użytkowej 242 m2.

Wszystkie budynki są trwale związane z gruntem, zostały nabyte lub pobudowane w latach 1973 -1991 r. i były oddane do użytkowania. Przy nabyciu działki, jak i przy budowie, czy nabyciu budynków w latach 1973 - 1991 Spółdzielni nie przysługiwało prawo do obniżenia podatku (nie obowiązywała jeszcze ustawa o VAT). Wnioskodawca wskazał, że Budynek magazynowy (2) był i aktualne jest wykorzystywany przez Spółdzielnię do opodatkowanej działalności gospodarczej (sprzedaż detaliczna). Część budynku, tj. 100 m2 powierzchni w okresie 1999 - 2007 r. było oddane w najem. Nie ponoszono nakładów na jego ulepszanie.

Budynki (3), (4), (5) od 2002 r. na podstawie umów są oddane w najem, który trwa i trwać będzie do chwili sprzedaży.

Budynek magazynowy (3) jest podzielony na części i od 1999 r. jest wynajmowany kolejnym najemcom, w różnych okresach:

 • na magazyn kominków od 1999 r. do 2007 r.,
 • na warsztat samochodowy od dnia 1 sierpnia 2006 r. i trwa nadal,
 • na magazyn części wulkanizacji od dnia 15 października 2008 r. i trwa nadal,
 • na remont palet - od dnia 1 listopada 2010 r. do dnia 30 listopada 2015 r.,
 • na skup złomu od dnia 1marca 2011 r. do dnia 30 czerwca 2013 r.

Spółdzielnia nie ponosiła nakładów na ulepszenia Budynku magazynowego (3).

W Budynku usługowo-handlowym (4), w 2010 r. poniesiono nakłady na montaż pieca CO, co stanowiło 18,33 % wartości początkowej ww. budynku.

Budynek podzielony jest na dwie części i cały wynajmowany od 1999 r.:

 • umowa z T. od 1999 do 2007 r.,
 • umowa z N. od 2010 r. do dnia 31 marca 2013 r.,
 • umowa z M. od dnia 2012 r. do dnia 30 listopada 2015 r.,
 • umowa z H. od dnia 2 lipca 2013 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.,
 • umowa z D. od dnia 1 grudnia 2013 r. i trwa nadal.

Budynek wagowy (5) jest oddany w najem - ostatnia umowa trwa nieprzerwanie od października 2002 r., nie ponoszono nakładów na ulepszenie ww. budynku.

W roku 2008 r wydatkowano na docieplenie Budynku administracyjnego (6) kwotę 13 031 zł, co stanowiło 28,96% jego wartości początkowej a następnie w roku 2009 kwotę 7052 zł, co stanowiło 15,67% wartości początkowej. Z tytułu nakładów poniesionych na docieplenie Budynku administracyjnego (6), Spółdzielni przysługiwało prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. W części Budynku administracyjnego (6) prowadzona była działalność opodatkowana Spółdzielni - sprzedaż art. budowlanych (glazury, drzwi itp...) natomiast część pokoi biurowych była wynajmowana:

 • umowa z O. - od 1999 r. do dnia 30 maja 2002 r.,
 • umowa z V. od 2000 r. do dnia 31marca 2011 r.,
 • umowa z K. od dnia 1 listopada 2005 r. do dnia 30 kwietnia 2013 r.,
 • umowa z G. od dnia 1 listopada 2011 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.,
 • umowa z F. od dnia 2 stycznia 2015 r. i trwa nadal.

Wnioskodawca wskazał, że Budynki, które mają przedmiotem sprzedaży nie były wykorzystywane na cele działalności zwolnionej od podatku od towarów i usług.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii opodatkowania transakcji sprzedaży opisanej Nieruchomości.

Analiza cyt. przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, regulujących prawo do zwolnienia od podatku dostawy budynków, budowli lub ich części, prowadzi do wniosku, że w odniesieniu do ich dostawy może wystąpić jedna z ww. podstaw do zastosowania zwolnienia od tego podatku. Istotne jest wobec tego każdorazowe kompleksowe zbadanie okoliczności towarzyszących dostawie danego obiektu. Stosowanie zwolnień od podatku ma bowiem charakter wyjątkowy i nie podlega ani wykładni rozszerzającej, ani zawężającej, natomiast możliwość wychodzenia poza wykładnię literalną jest niedopuszczalna. W efekcie, podatnik uprawniony jest do zastosowania ww. preferencji, gdy charakter dokonywanych przez niego czynności, w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości, wyczerpuje znamiona ujęte w treści przepisu statuującego jego prawo do zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Budynek magazynowy (2)

Mając na uwadze przedstawione okoliczności sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa należy stwierdzić, że w odniesieniu do Budynku magazynowego (2) doszło do pierwszego zasiedlenia, w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy, częściowo w wyniku oddania przedmiotowego budynku do użytkowania przez Spółdzielnię do opodatkowanej działalności gospodarczej (sprzedaż detaliczna) a częściowo wskutek oddania budynku w najem (w okresie 1999-2007 r.). Planowana dostawa tego obiektu nastąpi więc po pierwszym zasiedleniu, tj. częściowo po oddaniu go do używania w prowadzonej działalności gospodarczej oraz częściowo po oddaniu w najem i jednocześnie od momentu pierwszego zasiedlenia do momentu planowanej sprzedaży Budynku magazynowego (2) upłynie okres dłuższy niż 2 lata. Co istotne, nie ponoszono nakładów na jego ulepszenie. Tym samym w odniesieniu do dostawy Budynku magazynowego (2) spełnione są przesłanki do zastosowania zwolnienia od podatku, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zbycie części gruntu, na którym jest posadowiony Budynek magazynowy (2), przy uwzględnieniu treści art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, również objęte będzie zwolnieniem od podatku od towarów i usług.

Budynek magazynowy (3)

Z uwagi na przedstawione okoliczności sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że sprzedaż Budynku magazynowego (3) będzie korzystała ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Z wniosku wynika, że w odniesieniu do Budynku magazynowego (3) doszło do pierwszego zasiedlenia i od momentu pierwszego zasiedlenia do momentu planowanej sprzedaży upłynie okres dłuższy niż 2 lata. Jak wskazano w treści wniosku, Budynek magazynowy (3) jest podzielony na części i na podstawie kilku odrębnych umów zawartych z różnymi najemcami, w różnych okresach czasu, począwszy od 1999 r. jest oddany w najem. Ponadto, Spółdzielnia nie ponosiła nakładów na ulepszenie Budynku magazynowego (3). Tym samym dostawa Budynku magazynowego (3) będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy bowiem w analizowanej sprawie nie zaistniały wyjątki przedstawione w ww. przepisie, tj. planowana dostawa ww. budynku nie będzie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia, w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT lub przed nim oraz od momentu pierwszego zasiedlenia do momentu planowanej sprzedaży upłynie okres dłuższy niż 2 lata.

W związku z tym, że dostawa Budynku magazynowego (3) podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług to w myśl art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, również dostawa części gruntu, na którym się on znajduje podlega zwolnieniu z opodatkowania tym podatkiem.

Budynek usługowo-handlowy (4)

Analiza przedstawionych okoliczności sprawy oraz obowiązujących przepisów prawa prowadzi do wniosku, że dostawa Budynku usługowo-handlowego (4) będzie korzystała ze zwolnienia z podatku określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Z wniosku wynika, że w odniesieniu do Budynku usługowo-handlowego (4) doszło do pierwszego zasiedlenia, w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy. Jak wskazał Wnioskodawca ww. budynek został podzielony na dwie części i na podstawie kilku odrębnych umów zawartych z różnymi najemcami, począwszy od 1999 roku w całości został oddany w najem. Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie budynku, które przekroczyły 30% jego wartości początkowej. Tym samym dostawa Budynku usługowo-handlowego (4) korzystać będzie ze zwolnienia z podatku, o którym mowa art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, gdyż dostawa przedmiotowego budynku nie będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia, jak również pomiędzy pierwszym zasiedleniem a planowaną transakcją upłynie okres dłuższy niż 2 lata.

Zbycie części gruntu, na którym jest posadowiony Budynek usługowo-handlowy (4), przy uwzględnieniu treści art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, również objęte będzie zwolnieniem od podatku od towarów i usług.

Budynek wagowy (5)

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz obowiązujące przepisy prawa należy stwierdzić, że z chwilą oddania Budynku wagowego (5) w najem (ostatnia umowa trwa nieprzerwanie od m-ca października 2002 r.) doszło do jego pierwszego zasiedlenia, w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy. Nie ponoszono nakładów na ulepszenie przedmiotowego budynku. Zatem skoro dostawa Budynku wagowego (5) nie odbędzie się w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy ani w okresie krótszym niż dwa lata od pierwszego zasiedlenia, to tym samym spełnione są przesłanki do zastosowania zwolnienia z podatku wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

W związku z tym, że dostawa Budynku wagowego (5) korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy - w związku z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT - ze zwolnienia z podatku korzysta również część gruntu, na którym jest on posadowiony.

Budynek administracyjny (6)

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że w części Budynku administracyjnego (6) prowadzona była działalność opodatkowana Spółdzielni polegająca na sprzedaży artykułów budowlanych (glazury, drzwi itp...), natomiast część pokoi biurowych była, począwszy od 1999 roku oddana w najem, na podstawie kilku odrębnych umów zawartych z różnymi najemcami. W latach 2008-2009 Wnioskodawca poniósł nakłady na docieplenie Budynku administracyjnego (6), których łączna wartość przekroczyła 30% wartości początkowej ww. budynku.

Jak wskazano powyżej w przypadku poniesienia nakładów na ulepszenie w wysokości przekraczającej 30% wartości początkowej budynku, budowli lub ich części, dla zaistnienia pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 lit. b ustawy konieczne jest wydanie budynku, budowli lub ich części do używania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. W analizowanej sprawie, po dokonanych ulepszeniach w wysokości przekraczającej 30% wartości początkowej ww. budynku, część budynku nie została oddana do użytkowania w ramach czynności opodatkowanych osobom trzecim. Zatem w odniesieniu do części Budynku administracyjnego (6), którą po dokonanych ulepszeniach Wnioskodawca przyjął do używania we własnej działalności gospodarczej nie doszło do pierwszego zasiedlenia. Tym samym należy stwierdzić, że dostawa tej części Budynku administracyjnego (6) będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia. W konsekwencji do transakcji zbycia części Budynku administracyjnego (6), która po dokonanych ulepszeniach, których wartość przekroczyła 30% wartości początkowej budynku nie była przedmiotem najmu, nie znajdzie zastosowania zwolnienie z opodatkowania VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Wobec braku zastosowania zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT do dostawy niewynajętej części Budynku administracyjnego (6) zasadne jest zbadanie możliwości korzystania ze zwolnienia od podatku na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT. Zwolnienie to ma zastosowanie do dostawy budynków, budowli lub ich części nieobjętej zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Dla zastosowania zwolnienia zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy spełnione powinny być łącznie obie przesłanki zawarte w tym przepisie. Przy czym, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat (art. 43 ust. 7a ustawy o podatku od towarów i usług).

W analizowanej sprawie przy nabyciu/budowie budynków wchodzących w skład Nieruchomości, o której mowa w niniejszym wniosku Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Wydatki poniesione w latach 2008-2009 na ulepszenie Budynku administracyjnego (6) znajdującego się na Nieruchomości, przekroczyły 30% wartości początkowej tego budynku i z tytułu nakładów inwestycyjnych, Wnioskodawcy, przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Jednakże – jak wynika z wniosku – niewynajmowaną część ww. Budynku Wnioskodawca wykorzystywał na cele związane z własną działalnością gospodarczą podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. Zatem niewynajętą część Budynku administracyjnego (6), w stanie ulepszonym Spółdzielnia wykorzystywała do czynności opodatkowanych przez okres ponad 5 lat. Spełniona została więc przesłanka do zastosowania zwolnienia z podatku wskazana w art. 43 ust. 7a ustawy o podatku od towarów i usług. W konsekwencji, do planowanej sprzedaży niewynajmowanej części Budynku administracyjnego (6), wchodzącego w skład zbywanej Nieruchomości, znajdzie zastosowanie zwolnienie przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 10a w zw. z art. 43 ust. 7a ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż w stosunku do tego budynku Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego i niewynajmowana część Budynku, po jego ulepszeniu, była wykorzystywana przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych przez okres dłuższy niż 5 lat.

Natomiast analiza okoliczności przedstawionych we wniosku oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów pozwala stwierdzić, że w odniesieniu do sprzedaży części Budynku administracyjnego (6), która po dokonanych ulepszeniach przekraczających 30% wartości początkowej ww. Budynku została oddana w najem, znajdzie zastosowanie zwolnienie z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, gdyż doszło do pierwszego zasiedlenia tej części Budynku, w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy oraz między pierwszym zasiedleniem tej części Budynku a planowaną dostawą upłynie okres dłuższy niż 2 lata.

Z uwagi na fakt, że dostawa Budynku administracyjnego (6) będzie korzystać ze zwolnienia od podatku, w części na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy a w części na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy zbycie części gruntu, na którym jest on posadowiony, przy uwzględnieniu treści art. 29a ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług, również objęte będzie zwolnieniem od podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca we własnym stanowisku wskazał, że „dostawa nieruchomości zabudowanej nabytej przed wejściem, w życie przepisów o VAT powinna być zwolniona zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10, gdyż nie będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia, oraz pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą nie upłynie okres krótszy niż 2 lata natomiast dostawa niewynajmowanych części budynków powinna być objęta zwolnieniem od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10.” Twierdzeń tych jednak nie można odnieść do wszystkich budynków, które wchodzą w skład zbywanej Nieruchomości. Zatem oceniając stanowisko Wnioskodawcy całościowo należy uznać je za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U z 2016 r. poz. 846). Skargę do WSA wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcie naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy).

Skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać: wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia innego aktu lub czynności, oznaczenie organu, którego działania, bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania skarga dotyczy, określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego, w przypadkach, o których mowa w art. 52 § 3 i 4, dowód, że skarżący wezwał właściwy organ do usunięcia naruszenia prawa (art. 57 § 1 pkt 1 - 4 ww. ustawy). Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydana w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy).
Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.