IPPP3/4512-39/16-2/WH | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie transakcji zbycia części Nieruchomości.
IPPP3/4512-39/16-2/WHinterpretacja indywidualna
 1. budowle
 2. budynek
 3. nieruchomości
 4. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 14 stycznia 2016 r. (data wpływu 18 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania transakcji zbycia części Nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 stycznia 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania transakcji zbycia części Nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka w likwidacji (zwana dalej „Wnioskodawca”, „Sprzedawca”,„Spółka”) powstała w wyniku połączenia metodą łączenia udziałów dwóch Spółek.

Postanowienie Sądu Rejonowego, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 4 stycznia 2011 r.

W dniu 17 kwietnia 2015 r. podjęta została Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia wspólników o rozwiązaniu Spółki i otwarcie jej likwidacji z dniem 1 maja 2015 r.

Zgodnie z KRS podstawowym przedmiotem działalności Sp. z o.o. w likwidacji z PKD 2920Z jest:

 • produkcja wybranych elementów metalowych do samochodów osobowych,
 • produkcja pokryć tapicerskich do samochodów osobowych różnych typów,
 • świadczenie usługi malowania metodą kataforezy.

Obecnie Spółka prowadzi działalność w ograniczonym zakresie polegającą na zarządzaniu składnikami majątkowymi. W miarę zainteresowania i możliwości dokonuje ich wynajmu, dzierżawy lub sprzedaży. Wnioskodawca zamierza zbyć (dokonać) dostawy części zespołów składników majątkowych w postaci części Nieruchomości oraz urządzeń.

Do sprzedawanych składników majątkowych zaliczać się będą w szczególności: prawo użytkowania wieczystego działek gruntu oznaczonych numerami ewidencyjnymi 3357/7, 3357/10, 3357/11, 3357/12, 3357/13 o łącznym obszarze 0,9759 ha (dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć metrów kwadratowych) wraz z prawem własności budynków i budowli oraz urządzeń znajdujących się na tych działkach gruntu stanowiących od gruntu odrębne przedmioty własności.

Nieruchomość została zakupiona przez T. Polska Sp. z o.o. (w 2006 r. została zmieniona nazwa Spółki na Z. Polska Sp. z o.o.) od D. Sp. z o.o., Akt Notarialny z dnia 30 grudnia 1997 r., Repetytorium A. za fakturami VAT z zastosowaniem stawki 22% i podlegały amortyzacji.

Kwota podatku naliczonego wynikającego z faktur została przez Spółkę odliczona. Budynki i budowle wchodzące w skład Nieruchomości były ulepszane w kwocie nieprzekraczającej 30% ich wartości początkowej.

Od momentu pierwszego zasiedlenia budynków i budowli upłynął okres dłuższy niż 2 lata, licząc od dnia zakupu (grudzień 1997).

Sprzedawca i Nabywca są czynnymi podatnikami VAT. Sprzedający i Nabywca zamierzają skorzystać ze zwolnienia w podatku VAT z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, nie wybierając opodatkowania z zachowaniem warunków wynikających z art. 43 ust. 10 ustawy o VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego sprzedaż części Nieruchomości korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług opisanego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim.

Sprzedaż budynków i budowli opisanych w zdarzeniu przyszłym znajduje zastosowanie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług, ponieważ ich dostawa nie będzie uznana za pierwsze zasiedlenie oraz od pierwszego zasiedlenia do ich dostawy upłynął okres dłuższy niż 2 lata. Ponadto budynki i budowle wchodzące w skład przedmiotowej nieruchomości były ulepszone w kwocie nieprzekraczającej 30% ich wartości początkowej.

Zdaniem Wnioskodawcy budynki i budowle będą objęte zwolnieniem od podatku VAT.

Reasumując dostawa (sprzedaż) budynków i budowli korzysta ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług .

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 pkt 7 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu.

Stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Dostawa towarów mieści się w definicji sprzedaży, określonej w art. 2 pkt 22 ustawy, według której sprzedaż to odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Z powyższych przepisów wynika, że czynność sprzedaży budynków, budowli oraz gruntów jak również prawa wieczystego użytkowania gruntów stanowi dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże w myśl art. 146a pkt 1 tej ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

W treści ustawy ustawodawca przewidział dla niektórych czynności zwolnienie od podatku.

I tak, w myśl art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Definicja pierwszego zasiedlenia, o której mowa powyżej została zawarta w art. 2 pkt 14 ustawy.

Zgodnie z niniejszym przepisem przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Z przytoczonych przepisów wynika, że aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do oddania budynków, budowli lub ich części do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu.

Zatem pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy budynek, budowla lub ich część będzie przedmiotem dostawy w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy lub np. przedmiotem najmu, dzierżawy (przedmiotem świadczenia usług, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy) gdyż zarówno dostawa, jak i najem czy dzierżawa są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu.

Jak wynika z powyższych uregulowań, zwolnienie od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT stosuje się w odniesieniu do sprzedaży całości budynków, budowli lub ich części, jeżeli w momencie ich dostawy są one zasiedlone w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy, przy czym okres pomiędzy pierwszym zasiedleniem a ich dostawą jest dłuższy niż 2 lata.

Zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Jeżeli zatem dostawa budynku, budowli lub ich części jest opodatkowana podatkiem VAT wówczas dostawa gruntu czy też prawa wieczystego użytkowania gruntu jest opodatkowana tą samą stawką podatku. Jeżeli natomiast dostawa budynku, budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku, ze zwolnienia korzysta także dostawa gruntu czy też prawa użytkowania wieczystego gruntu.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca zamierza dokonać dostawy części zespołów składników majątkowych w postaci części Nieruchomości oraz urządzeń z lokalizacji. Do sprzedawanych składników majątkowych zaliczać się będą w szczególności: prawo użytkowania wieczystego działek gruntu oznaczonych numerami ewidencyjnymi 3357/7, 3357/10, 3357/11, 3357/12, 3357/13 o łącznym obszarze 0,9759 ha (dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć metrów kwadratowych) wraz z prawem własności budynków i budowli oraz urządzeń znajdujących się na tych działkach gruntu stanowiących od gruntu odrębne przedmioty własności. Nieruchomość została zakupiona przez T. Polska Sp. z o.o. (w 2006 r. została zmieniona nazwa Spółki na Z. Polska Sp. z o.o.) od D. Sp. z o.o. Aktem Notarialnym z dnia 30 grudnia 1997 r., Repetytorium A. za fakturami VAT z zastosowaniem stawki 22% i podlegały amortyzacji. Kwota podatku naliczonego wynikającego z faktur została przez Spółkę odliczona. Budynki i budowle wchodzące w skład Nieruchomości były ulepszane w kwocie nieprzekraczającej 30% ich wartości początkowej.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego, czy planowana transakcja sprzedaży części Nieruchomości będzie podlegać zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Mając na uwadze wyżej cytowane przepisy oraz opis zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że pierwsze zasiedlenie budynków i budowli nastąpiło w momencie ich nabycia przez Wnioskodawcę w 1997 r., ponieważ przedmiotowe nabycie podlegało opodatkowaniu, a po nabyciu Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie budynków i budowli stanowiących co najmniej 30% wartości początkowej.

Tym samym dostawa budynków i budowli nie będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia. W niniejszej sprawie od momentu oddania budynków i budowli do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a momentem planowanej sprzedaży upłynie okres dłuższy niż 2 lata.

Zatem w przedmiotowym przypadku zachodzą przesłanki do zastosowania zwolnienia zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Ponadto, z uwagi na to, że dostawa budynków i budowli będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT, to zbycie prawa użytkowania wieczystego działek, na których są posadowione budynki i budowle również będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 w zw. z art. 29a ust. 8 ustawy.

Zatem sprzedaż części Nieruchomości korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Przy czym należy wskazać, że w świetle artykułu 43 ust. 10 ustawy, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

 1. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;
 2. złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Stosownie do ust. 11 ww. artykułu, oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać: imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy; planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części, adres budynku, budowli lub ich części.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Niniejsza interpretacja rozstrzyga wyłącznie w zakresie opodatkowania transakcji sprzedaży części Nieruchomości. W związku z tym przedmiotem oceny przez tut. Organ – nie były inne kwestie zawarte w opisie zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.