IPPP2/4512-1220/15-3/MAO | Interpretacja indywidualna

Prawo do skorzystania ze zwolnienia przy sprzedaży działek ze znajdującymi się na nich budowlami w postaci Drogi i Chodnika.
IPPP2/4512-1220/15-3/MAOinterpretacja indywidualna
 1. budowle
 2. nieruchomość zabudowana
 3. sprzedaż działek
 4. zwolnienia z podatku od towarów i usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podstawa opodatkowania -> Podstawa opodatkowania
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku
 5. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 6. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 17 grudnia 2015 r. (data wpływu za pośrednictwem platformy ePUAP 17 grudnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 17 grudnia 2015 r. (data wpływu 21 grudnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do skorzystania ze zwolnienia przy sprzedaży działek ze znajdującymi się na nich budowlami w postaci Drogi i Chodnika - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 grudnia 2015 r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do skorzystania ze zwolnienia przy sprzedaży działek ze znajdującymi się na nich budowlami w postaci Drogi i Chodnika.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca nabył prawo własności kilku nieruchomości gruntowych (dalej łącznie jako „Nieruchomości” lub pojedynczo jako „Nieruchomość”, „Działka”) w 2015 r. na podstawie umowy (dalej również „Umowa”). Na podstawie Umowy zostały nabyte Nieruchomości obejmujące działki. Nieruchomości nie stanowią samodzielnie ani nie są składnikiem przedsiębiorstwa ani jego zorganizowanej części. Nieruchomości są zabudowane Drogami oraz Chodnikami, tj. w obrębie działek znajduje się utwardzony grunt z wytyczonym dojazdem oraz chodniki wyłożone kostką brukową. Drogi oraz Chodniki mają służyć przyszłym nabywcom działek do uzyskania połączenia komunikacyjnego z drogami prowadzącymi do najbliższych dróg głównych. Nieruchomości są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub warunkami zabudowy. W chwili zawarcia Umowy każda z Nieruchomości była zabudowana Drogami oraz Chodnikami, tj. w obrębie każdej z Nieruchomości rozumianej jako odrębne działki ewidencyjne znajduje się utwardzony grunt z wytyczonym dojazdem oraz chodniki wyłożone kostką brukową (dalej: „Drogi oraz Chodniki”). W stosunku do Nieruchomości pierwsze zasiedlenie nastąpiło z chwilą wybudowania Drogi i Chodnika. Wybudowanie Drogi i Chodnika miało miejsce na krótko przez zawarciem Umowy. W związku z zawarciem Umowy nie został naliczony podatek VAT, ponieważ dostawa Nieruchomości objęta była zwolnieniem z art. 43 ust. 1 pkt 10a Ustawy VAT co zostało potwierdzone interpretacją indywidualną wydaną dla zbywcy Nieruchomości (interpretacja indywidualna Dyrektora IS Warszawa z dnia 20 kwietnia 2015 r. sygn. IPPP1/4512-79/15-5/MPe). Wnioskodawca na moment zawarcia Umowy pozostawał czynnym podatnikiem podatku VAT. Wnioskodawcy przy nabyciu Nieruchomości nie przysługiwało więc prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, ponieważ w związku z zawarciem Umowy nie został naliczony podatek należny, czynność podlegała zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT. Po zawarciu Umowy Sprzedaży Wnioskodawca nie poniósł na żadnej z Nieruchomości nakładów, w stosunku do których przysługiwałoby mu prawo do odliczenia podatku VAT, które przewyższałyby 30% wartości Nieruchomości. Wnioskodawca zamierza zbyć Nieruchomości zabudowane Drogami oraz Chodnikami na rzecz podmiotów trzecich (klientów). Wnioskodawca może sprzedać wszystkie Nieruchomości na rzecz jednego nabywcy, kilka Działek jednemu nabywcy lub każdą z Działek innemu nabywcy - w zależności od zainteresowania potencjalnych nabywców. Niektóre z dostaw Działek zostaną dokonane przed upływem 2 lat od pierwszego zasiedlenia, pozostałe zaś po upływie 2 lat od pierwszego zasiedlenia. Wskazana okoliczność zależeć będzie od zainteresowania nabywców i warunków rynkowych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy sprzedaż działki na rzecz podmiotów trzecich (klientów) ze znajdującymi się na niej budowlami w postaci Drogi i Chodnika będzie zwolniona z podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż działek ze znajdującymi się na nich budowlami w postaci Drogi i Chodnika będzie zwolniona z podatku od towarów i usług. W przypadku sprzedaży działek przed upływem 2 lat zastosowanie znajdzie zwolnienie wskazane w art. 43 ust. 1 pkt 10a Ustawy VAT, a w przypadku sprzedaży działek po upływie 2 lat zastosowanie znajdzie zwolnienie wskazane w art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy VAT.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm., dalej: „Ustawa VAT”) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary - na podstawie art. 2 pkt 6 Ustawy VAT - rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Grunty oraz budowle spełniają definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 Ustawy VAT, a ich sprzedaż jest traktowana jako czynność odpłatnej dostawy towarów na terytorium kraju.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Z powyższego uregulowania wynika, że dostawa budynków, budowli lub ich części jest generalnie zwolniona od podatku od towarów i usług. Wyjątek stanowi dostawa w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz jeżeli pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata. Zatem dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budynków, budowli lub ich części kluczowym jest ustalenie, kiedy nastąpiło pierwsze zasiedlenie i jaki upłynął okres od tego momentu.

Przez pierwsze zasiedlenie - według art. 2 pkt 14 Ustawy VAT - rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Użyte w art. 2 pkt 14 Ustawy VAT sformułowanie „w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu” wskazuje na katalog czynności wymienionych w art. 5 Ustawy VAT, czyli dana czynność musi podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, choć nie jest konieczne, aby faktycznie był naliczony podatek od tej czynności - może to być czynność zwolniona od podatku.

Stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Analizując powyższe przepisy stwierdzić należy, że jeżeli dostawa budynków, budowli lub ich części nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, dopiero wówczas badanie przesłanek wynikających z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a stanie się zasadne. Należy ponadto wskazać, że kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 Ustawy VAT, zgodnie z którym w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

W świetle tego przepisu przy sprzedaży budynków lub budowli, dokonywanej wraz z dostawą gruntu, na którym są one posadowione, grunt dzieli byt prawny budynków w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku, jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale z gruntem związanych. Jeżeli dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu, na którym obiekt jest posadowiony. Powyższy przepis obejmuje swoim zakresem także grunty będące w użytkowaniu wieczystym.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na uregulowania zawarte w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.).

Zgodnie z przepisem art. 3 pkt 1, pkt 2 i pkt 3 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć m.in. budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami. Z kolei przez budowle należy rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

Zgodnie natomiast z uregulowaniami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz.U. Nr 112, poz. 1316, z późn. zm.), przez obiekty budowlane rozumie się konstrukcje połączone z gruntem w sposób trwały, wykonane z materiałów budowlanych i elementów składowych, będące wynikiem prac budowlanych.

Zgodnie ze stanem faktycznym przedstawionym przez Wnioskodawcę, w ocenie Wnioskodawcy opisane obiekty spełniają definicję budowli. W świetle powyższego należy stwierdzić, że planowana dostawa wskazanych działek będzie zwolniona z podatku VAT.

W stosunku do budowli, których dostawa zostanie dokonana po upływie 2 lat od pierwszego zasiedlenia, tj. wybudowania Drogi oraz Chodnika, dostawy takiej nie będzie można uznać za dokonaną w ramach pierwszego zasiedlenia ponieważ od dnia wybudowania budowli upłynie czas dłuższy aniżeli 2 lata. W konsekwencji do przedmiotowej dostawy zastosowanie znajdzie art. 43 ust. 1 pkt 10, zgodnie z którym „dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata;”.

W odniesieniu do budowli, gdy do dostawy wybudowanych Dróg oraz Chodników dojdzie przed upływem 2 lat od pierwszego zasiedlenia dostawa będzie korzystała ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a Ustawy VAT, ponieważ Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia Nieruchomości oraz Wnioskodawca nie poniósł wydatków na ulepszenie przedmiotu dostawy w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony. Tym samym w oparciu o art. 29a ust. 8 Ustawy VAT, zbycie gruntu, na którym posadowione są te budowle, również będzie korzystało ze zwolnienia od podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (...) podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Pojęcie towaru ustawodawca zdefiniował w art. 2 pkt 6 ustawy. Zgodnie z tym przepisem, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi, bądź zwolnienie od podatku.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Z powyższych przepisów wynika zatem, że dostawa budynków, budowli lub ich części, spełniających określone w przepisach warunki, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacjach, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia upłynął okres krótszy niż dwa lata.

Przez pierwsze zasiedlenie - zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy - rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Co istotne, oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, a za takie można uznać m.in. objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Dana nieruchomość nie musi być faktycznie wykorzystywana, lecz winna być przejęta przez nabywcę do użytkowania. Wydanie danego obiektu nabywcy winno nastąpić w ramach wykonania przez sprzedającego czynności podlegających opodatkowaniu.

Jeżeli zatem podatnik wybuduje obiekt lub go zmodernizuje, przy czym nakłady na ulepszenie przekraczają 30% jego wartości początkowej, a następnie obiekt ten (lub ulepszenie) zostanie oddany do użytkowania (wprowadzony do ewidencji środków trwałych), nie oznacza to, że został on zasiedlony. Oddanie do użytkowania nie nastąpiło bowiem w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany budynek (obiekt) zostanie sprzedany lub np. oddany w najem lub dzierżawę - bowiem zarówno sprzedaż, najem, jak i dzierżawa są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu. Zatem należy uznać za pierwsze zasiedlenie moment oddania budynku, budowli lub ich części do użytkowania pierwszemu najemcy (dzierżawcy), czy nabywcy.

W tym miejscu należy zauważyć, że w przypadku budynków lub budowli niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom - po spełnieniu określonych warunków - skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Natomiast zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Z powyższego przepisu jednoznacznie wynika, że co do zasady, grunt będący przedmiotem sprzedaży podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki i budowle na nim posadowione. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu korzysta ze zwolnienia od podatku.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca w 2015 r. nabył prawo własności kilku nieruchomości gruntowych zabudowanych na podstawie umowy, na krótko przed zawarciem której miało miejsce wybudowanie Dróg i Chodników na przedmiotowych Działkach. Nieruchomości nie stanowią samodzielnie przedsiębiorstwa, ani jego zorganizowanej części. Nieruchomości są zabudowane Drogami oraz Chodnikami, tj. w obrębie działek znajduje się utwardzony grunt z wytyczonym dojazdem oraz chodniki wyłożone kostką brukową). Drogi oraz Chodniki mają służyć przyszłym nabywcom działek do uzyskania połączenia komunikacyjnego z drogami prowadzącymi do najbliższych dróg głównych. Nieruchomości są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub warunkami zabudowy. Wnioskodawca na moment zawarcia Umowy pozostawał czynnym podatnikiem podatku VAT. Stronie przy nabyciu Nieruchomości nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, ponieważ w związku z zawarciem Umowy nie został naliczony podatek należny, czynność podlegała zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT (na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a Ustawy VAT). Po zawarciu Umowy Sprzedaży Strona nie poniosła na żadnej z Nieruchomości nakładów przewyższających 30% wartości Nieruchomości, w stosunku do których przysługiwałoby jej prawo do odliczenia podatku VAT. Strona zamierza zbyć Nieruchomości zabudowane Drogami oraz Chodnikami na rzecz podmiotów trzecich (klientów). Wnioskodawca może sprzedać wszystkie Nieruchomości na rzecz jednego nabywcy, kilka Działek jednemu nabywcy lub każdą z Działek innemu nabywcy - w zależności od zainteresowania potencjalnych nabywców. Niektóre z dostaw Działek zostaną dokonane przed upływem 2 lat od pierwszego zasiedlenia pozostałe zaś po upływie 2 lat od pierwszego zasiedlenia. Wskazana okoliczność zależeć będzie od zainteresowania nabywców i warunków rynkowych.

Wątpliwości Spółki dotyczą prawa do skorzystania ze zwolnienia przy sprzedaży przedmiotowych Działek ze znajdującymi się na nich budowlami w postaci Drogi i Chodnika.

Należy zauważyć, że zwolnienie dostawy budynków, budowli lub ich części, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, nie dotyczy przypadków, gdy ta dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia (lub przed nim) lub pomiędzy pierwszym zasiedleniem, a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Istotne jest zatem przeanalizowanie, czy w niniejszej sprawie doszło do pierwszego zasiedlenia.

Spółka w opisie zdarzenia przyszłego stwierdza m.in., że „W stosunku do Nieruchomości pierwsze zasiedlenie nastąpiło z chwilą wybudowania Drogi i Chodnika”. Z tym twierdzeniem nie można się zgodzić.

Należy zauważyć, że o pierwszym zasiedleniu można mówić wyłącznie w odniesieniu do budynku, budowli lub ich części, czyli w analizowanej sprawie - gdy uznamy przedmiotowe Drogi i Chodniki za budowle, o których mowa w ww. przepisach. Należy zauważyć, że definicji budowli brak jest w ustawie o podatku od towarów i usług, należy się zatem posłużyć jej definicją wynikającą z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.). Zgodnie z art. 3 tej ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o:

 1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych;
 2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach; (...)
 3. budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową,
  3a) obiekcie liniowym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, umieszczona bezpośrednio w ziemi, podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego.

Zatem wybudowane przez Wnioskodawcę Drogi i Chodniki wypełniają definicję budowli (obiektu liniowego), o którym mowa w ww. przepisach.

Z opisu sprawy wynika, że do pierwszego zasiedlenia przedmiotowych budowli nie doszło - jak twierdzi Wnioskodawca - w momencie wybudowania Dróg i Chodników na każdej z przedmiotowych Działek, lecz doszło w momencie nabycia w 2015 r. Nieruchomości przez Stronę, która to transakcja podlegała opodatkowaniu, ale korzystała ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy. Ponadto Strona nie dokonywała na Działkach ulepszeń, które przewyższyłyby 30% wartości początkowej Nieruchomości.

Zatem w przypadku, gdy dostawa Dróg i Chodników zostanie dokonana po upływie 2 lat od pierwszego zasiedlenia, które miało miejsce w 2015 r., Spółka będzie mogła skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 w zw. z art. 29a ust. 8 ustawy. Natomiast, gdy do dostawy Dróg oraz Chodników dojdzie przed upływem 2 lat od pierwszego zasiedlenia, Strona nie będzie mogła zastosować zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10, dlatego należy zbadać przesłanki do zastosowania zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.

Jak wskazała Spółka, Wnioskodawcy przy nabyciu Nieruchomości nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, ponieważ transakcja zakupu Nieruchomości podlegała zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT. Pierwsza z przesłanek, o której mowa w ww. przepisie jest zatem spełniona.

Z opisu sprawy wynika również, że po zawarciu Umowy Sprzedaży Wnioskodawca nie poniósł na Nieruchomości nakładów w stosunku, do których przysługiwałoby mu prawo do odliczenia podatku VAT, które przewyższałyby 30% wartości Nieruchomości. Tym samym warunek, o którym mowa w lit. b ww. przepisu jest również spełniony.

Zatem dostawa Dróg i Chodników w tym przypadku będzie korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a w zw. z art. 29a ust. 8 ustawy.

Tym samym, choć Strona błędnie określiła moment pierwszego zasiedlenia budowli posadowionych na Nieruchomości, to stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym sprzedaż Działek ze znajdującymi się na nich budowlami w postaci Drogi i Chodnika będzie zwolniona z podatku od towarów i usług (tj. w przypadku sprzedaży Działek przed upływem 2 lat zastosowanie znajdzie zwolnienie wskazane w art. 43 ust. 1 pkt 10a Ustawy VAT, a w przypadku sprzedaży działek po upływie 2 lat zastosowanie znajdzie zwolnienie wskazane w art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy VAT), uznaje się za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym zdarzeniu przyszłym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz.U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

budowle
IBPP1/4512-848/15/AW | Interpretacja indywidualna

nieruchomość zabudowana
IBPP1/4512-857/15/ES | Interpretacja indywidualna

sprzedaż działek
IPPP3/4512-951/15-4/PC | Interpretacja indywidualna

zwolnienia z podatku od towarów i usług
ILPP2/4512-1-25/16-3/MR | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.