IBPP2/4512-270/16/AB | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Możliwość zastosowania zwolnienia z podatku VAT przy dostawie Sieci

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 11 kwietnia 2016 r. (data wpływu 14 kwietnia 2016 r.), uzupełnionym pismem z 21 czerwca 2016 r. (data wpływu 27 czerwca 2016 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia z podatku VAT przy dostawie Sieci III (pytanie nr 3) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 kwietnia 2016 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia z podatku VAT przy dostawie Sieci III (pytanie nr 3).

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 21 czerwca 2016 r. (data wpływu 27 czerwca 2016 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 13 czerwca 2016 r. znak: IBPP2/4512-270/16/AB.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Rejonowe Przedsiębiorstwo W (dalej: „Spółka”) posiada w ewidencji środków trwałych sieci kanalizacji deszczowej, obejmujące:

 1. sieć wybudowaną w latach 60-tych, 70-tych i 80-tych (dalej: „Sieć I”). Spółka nie ponosiła wydatków na ulepszenie tej sieci. Na chwilę obecną wartość księgowa netto Sieci I wynosi 0 PLN;
 2. sieć wybudowaną w roku 1964 (dalej: „Sieć II”). Spółka poniosła wydatki na ulepszenie w zakresie jednego obiektu inwentarzowego w wysokości poniżej 30% jego wartości początkowej. Na chwilę obecną wartość księgowa netto Sieci II wynosi 0 PLN;
 3. sieć wybudowaną w 2011 r. przez Spółkę (dalej: „Sieć III”). Podatek VAT od nakładów na budowę sieci został odliczony. Po wybudowaniu spółka nie ponosiła wydatków na ulepszenie sieci. Na dzień 08.04.2016 wartość księgowa netto Sieci III wynosi 103 909,43 PLN. Sieć III została wybudowana w ramach inwestycji polegającej na budowie nowych sieci kanalizacji sanitarnej zastępujących wyeksploatowaną sieć kanalizacji ogólnospławnej (rodzaj kanalizacji, do której spływają zarówno ścieki sanitarne, jak i wody deszczowe i opadowe). Z uwagi na likwidację wyeksploatowanej kanalizacji ogólnospławnej, do której spływały wody deszczowe i opadowe zaistniała konieczność wybudowania odcinka kanalizacji deszczowej. Wybudowanie sieci kanalizacji deszczowej było konieczne dla prawidłowego funkcjonowania sieci kanalizacji sanitarnej;
 4. sieć nabytą w 2011 r. (dalej: „Sieć IV”). Transakcja, na podstawie której Spółka nabyła sieć, podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT, który został odliczony przez Spółkę. Spółka nie poniosła wydatków na ulepszenie tej sieci. Na dzień 08.04.2016 wartość księgowa netto Sieci IV wynosi 101 597,28 PLN. Sieć IV została zakupiona wraz z sieciami kanalizacji sanitarnej.

Powyżej opisane sieci są sprawne technicznie i służą do odprowadzania wód deszczowych i opadowych. W świetle ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (tj. z dnia 16 stycznia 2015 r., Dz.U. z 2015 r. poz. 139) wody opadowe lub roztopowe wprowadzane do wód lub ziemi zaliczone są do ścieków (art. 2 pkt 8 lit. c powołanej ustawy), których odprowadzenie stanowi przedmiot działalności Spółki.

W Gminie S obowiązuje faktyczny podział zadań z zakresu kanalizacji, który polega na tym, że Spółka realizuje zadania z zakresu kanalizacji sanitarnej, natomiast wykonywanie zadań z zakresu kanalizacji deszczowej spoczywa na Gminie S. Podział znajduje odzwierciedlenie w strukturze własnościowej sieci kanalizacji deszczowej, które w większości są własnością Gminy S. Sieci posiadane obecnie przez Spółkę stanowią fragment całości. W Gminie S, na terenie której działa Spółka nie obowiązuje odrębna taryfa za korzystanie z kanalizacji deszczowej. Spółka nie ma możliwości zmienić tego stanu rzeczy.

Spółka planuje przenieść na Gminę S własność ww. sieci na podstawie umowy cywilnoprawnej. Cena Sieci I i Sieci II zostanie ustalona na symbolicznym poziomie 1 PLN. Z kolei cena Sieci III i Sieci IV zostanie ustalona na poziomie ich wartości księgowej netto na dzień zbycia. W każdym przypadku wartości sieci kanalizacji deszczowej są niższe niż wartość rynkowa sieci, ustalona przez rzeczoznawcę.

Przeniesienie własności Sieci I-IV ma na celu:

 1. uporządkowanie stanu właścicielskiego w sposób odpowiadający podziałowi obowiązków w zakresie gospodarki komunalnej pomiędzy Spółką a Gminą S;
 2. ograniczanie kosztów działalności - bycie właścicielem sieci wiąże się z koniecznością ponoszenia wydatków w postaci chociażby podatku od nieruchomości, czy opłat za korzystanie ze środowiska.

Gmina S posiada 100% udziałów w Spółce, co oznacza, że są to podmioty powiązane w art. 11 ust. 1 w zw. z ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. (tj. z dnia 30 maja 2014 r., Dz.U. z 2014 r. poz. 851, dalej: „updop”) oraz że istniejące pomiędzy nimi powiązania mieszczą się w zakresie powiązań, o których mowa w art. 32 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (tj. z dnia 29 lipca 2011 r, Dz.U. Nr 177, poz. 1054, dalej: „uptu”).

Dostawa Sieci I, II i IV będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 lub 10a uptu. Sposób opodatkowania dostawy Sieci III stanowi przedmiot zapytania.

W uzupełnieniu wskazano, że:

 1. Przy wybudowaniu sieci III Spółce przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
 2. Sieć III została przyjęta do użytkowania przez Spółkę w dniu 22.12.2011 r. (data dokumentu OT)
 3. Sieć III była wykorzystywana w ramach działalności gospodarczej Spółki do czynności opodatkowanych podatkiem VAT
 4. Sieć III będąca przedmiotem dostawy wykorzystywana była wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem Vat.
 5. Spółka nie badała czy Gminie będzie przysługiwać prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktury zakupu.
 6. Zachodzący pomiędzy Spółką a Gminą związek, o którym mowa w art. 32 ust. 2-4 ustawy o VAT nie ma wpływu na ustalenie wynagrodzenia z tytułu transakcji dokonywanej pomiędzy podmiotami. Sprzedawane sieci służą do odprowadzania wód deszczowych i opadowych. Zgodnie z art. 7 ust. l pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tj. Dz.U. 2016 poz. 446) zadania własne gminy obejmują, m.in.: zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych. W świetle ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 139) wody opadowe lub roztopowe wprowadzane do wód lub ziemi zaliczone są do ścieków (art. 2 pkt 8 lit. c powołanej ustawy). W Gminie S obowiązuje faktyczny podział zadań z zakresu kanalizacji, który polega na tym, że Spółka realizuje zadania z zakresu kanalizacji sanitarnej, natomiast wykonywanie zadań z zakresu kanalizacji deszczowej spoczywa na Gminie S. Podział znajduje odzwierciedlenie w strukturze własnościowej sieci kanalizacji deszczowej, które w większości są własnością Gminy S. Sieci posiadane obecnie przez Spółkę stanowią fragment całości. W Gminie S, na terenie której działa Spółka nie obowiązuje odrębna taryfa za korzystanie z kanalizacji deszczowej, co prowadzi do stanu, ze Spółka jako właściciel ponosi koszty, a jednocześnie sieci te nie generują żadnego przychodu. Ogólny rachunek ekonomiczny związany z faktem posiadania tych sieci jest zatem ujemny. Jednak w celu zachowania prawidłowego funkcjonowania sieci kanalizacji sanitarnej Spółka jest zobligowana do ponoszenia kosztów utrzymania sieci kanalizacji deszczowej. Gmina jest, w związku z wykonywanymi zadaniami statutowymi, jedynym możliwym nabywcą sieci kanalizacji deszczowej. W nawiązaniu do powyższego ustalenie wynagrodzenia według wartości niższej niż rynkowa jest uzasadnione obiektywnymi okolicznościami, a nie wynikiem powiązań pomiędzy stronami.
 7. Sieć I i II została nabyta, wytworzona przed wejściem w życie ustawy o podatku od towarów i usług. W stosunku do Sieci III i IV przysługiwało Spółce pełne prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z nabycia, wytworzenia sieci.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (oznaczone we wniosku nr 3):

Czy dostawa Sieci III będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 uptu?

Stanowisko Wnioskodawcy (oznaczone we wniosku jako ad. 3):

W opinii Spółki dostawa Sieci III będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 uptu.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 uptu zwalania się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zgodnie z art. 2 pkt 14 uptu przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Dokonując wykładni art. 2 pkt 14 uptu należy odwołać się do wyroku NSA z 14 maja 2015 roku (I FSK 382/14). W wyroku tym Sąd stanął na stanowisku, że ustawodawca polski regulując kwestię pierwszego zasiedlenia (tworząc jego legalną definicję w ustawie o VAT) niewłaściwie i w sposób nieuzasadniony zawęził zakres tego pojęcia w stosunku do definicji zawartej w Dyrektywie VAT. Na gruncie dyrektywy pierwsze zasiedlenie powinno być rozumiane w sposób szeroki, jako pierwsze zajęcie budynku (budowli), jego używanie przez pierwszego nabywcę lub użytkownika budynków (budowli) lub ich części po ich wybudowaniu, i w taki też sposób powinna być, zdaniem sądu, odczytywana definicja wyrażona w ustawie o VAT.

Przyjmując powyższy sposób rozumienia pojęcia „pierwsze zasiedlenie” stwierdzić należy, że w stosunku Sieci III doszło do niego z chwilą, w której Spółka rozpoczęła używanie tej sieci po jej wybudowaniu, czyli w 2011. Okres pomiędzy pierwszym zasiedleniem Sieci III a jej zbyciem przekroczy 2 lata. W takim stanie rzeczy uznać należy, że zbycie Sieci III będzie korzystać ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 uptu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego w kwestiach objętych pytaniem nr 3 jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Na mocy art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że w oparciu o art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i ust. 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Przy czym zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

W art. 43 ust. 1 pkt 10 i pkt 10a ustawy, ustawodawca przewidział zwolnienie od podatku VAT dla dostawy nieruchomości zabudowanych spełniających określone w tych przepisach warunki.

Stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Z powyższego uregulowania wynika, że dostawa budynków, budowli lub ich części jest – co do zasady – zwolniona od podatku od towarów i usług. Wyjątek stanowi dostawa w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz jeżeli pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zatem dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budynków, budowli lub ich części kluczowym jest ustalenie, kiedy nastąpiło pierwsze zasiedlenie i jaki upłynął okres od tego momentu.

Przez pierwsze zasiedlenie – według art. 2 pkt 14 ustawy – rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Z kolei przepisy Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006, str. 1, z późn. zm.) posługują się pojęciem „pierwszego zasiedlenia”, jednakże nie definiują tego pojęcia oraz nie wprowadzają dodatkowych warunków go określających. Zgodnie z art. 12 ust. 2 zdanie drugie ww. Dyrektywy państwa członkowskie mogą określić szczegółowe zasady stosowania kryterium, o którym mowa w ust. 1 lit. a), do przebudowy budynków oraz zdefiniować pojęcie „gruntu związanego z budynkiem”. Tym samym państwa członkowskie mają możliwość określenia szczegółowych zasad stosowania kryterium pierwszego zasiedlenia jedynie w odniesieniu do sprecyzowanej kategorii czynności, tj. przebudowy budynków.

W konsekwencji zarówno zgodnie z przepisami ww. Dyrektywy oraz w świetle utrwalonego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pierwsze zasiedlenie należy rozumieć szeroko jako „pierwsze zajęcie budynku, używanie”. W efekcie, aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do zajęcia budynku, jego używania, w tym również na potrzeby własnej działalności gospodarczej.

W tym miejscu należy zauważyć, że w przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom – po spełnieniu określonych warunków – skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem, że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Ponadto, jak wynika z art. 43 ust. 7a ustawy, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Analizując powyższe przepisy stwierdzić należy, że jeżeli dostawa budynków, budowli lub ich części będzie mogła korzystać ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, wówczas badanie przesłanek wynikających z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a stanie się bezzasadne.

Należy również zauważyć, że w myśl art. 43 ust. 10 ustawy, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem, że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

 1. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;
 2. złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Tak więc, ustawodawca daje podatnikom – po spełnieniu określonych warunków – możliwość zrezygnowania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy i opodatkowania transakcji na zasadach ogólnych.

Jeżeli nie zostaną spełnione przesłanki zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy należy przeanalizować możliwość zastosowania zwolnienia na podstawie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy. Zgodnie z tym przepisem, zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zwolnienie od podatku określone w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, dotyczy wszystkich towarów – zarówno nieruchomości, jak i ruchomości – przy nabyciu (imporcie lub wytworzeniu) których nie przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia podatku VAT i wykorzystywanych – niezależnie od okresu ich używania przez podatnika – wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku VAT.

Zgodnie z art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290) przez budowlę – należy rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

Analiza przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, regulujących wyżej wskazane prawo do zwolnienia od podatku dostaw budynków, budowli lub ich części, prowadzi do wniosku, że w odniesieniu do tych towarów może wystąpić jedna z ww. podstaw do zastosowania zwolnienia od tego podatku. Istotne jest wobec tego każdorazowe kompleksowe zbadanie okoliczności towarzyszących dostawie danego obiektu. Zauważyć bowiem należy, że stosowanie zwolnień od podatku ma charakter wyjątkowy i nie podlega ani wykładni rozszerzającej, ani zawężającej, natomiast możliwość wychodzenia poza wykładnię literalną jest niedopuszczalna. W efekcie, podatnik uprawniony jest do zastosowania ww. preferencji, gdy charakter dokonywanych przez niego czynności, w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości, wyczerpuje znamiona ujęte w treści przepisu statuującego jego prawo do zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca posiada w ewidencji środków trwałych sieci kanalizacji deszczowej, obejmujące m.in. sieć wybudowaną w 2011 r. przez Spółkę („Sieć III”). Podatek VAT od nakładów na budowę sieci został odliczony. Po wybudowaniu spółka nie ponosiła wydatków na ulepszenie sieci. Sieć III została wybudowana w ramach inwestycji polegającej na budowie nowych sieci kanalizacji sanitarnej zastępujących wyeksploatowaną sieć kanalizacji ogólnospławnej (rodzaj kanalizacji, do której spływają zarówno ścieki sanitarne, jak i wody deszczowe i opadowe). Z uwagi na likwidację wyeksploatowanej kanalizacji ogólnospławnej, do której spływały wody deszczowe i opadowe zaistniała konieczność wybudowania odcinka kanalizacji deszczowej. Wybudowanie sieci kanalizacji deszczowej było konieczne dla prawidłowego funkcjonowania sieci kanalizacji sanitarnej. Przy wybudowaniu sieci III Spółce przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Sieć III została przyjęta do użytkowania przez Spółkę w dniu 22.12.2011 r. (data dokumentu OT). Sieć III była wykorzystywana w ramach działalności gospodarczej Spółki do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Sieć III będąca przedmiotem dostawy wykorzystywana była wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym w przedmiotowej sprawie pierwsze zasiedlenie Sieci III nastąpiło 22 grudnia 2011 r. – oddanie do użytkowania po wybudowaniu. Tym samym dostawa Sieci III nie będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, a pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą Sieci III upłynie okres dłuższy niż dwa lata. W świetle powyższego dostawa Sieci III spełniać będzie przesłanki do zastosowania zwolnienia od podatku w oparciu o przepis art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w kwestii objętej pytaniem nr 3 jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji

Zmiana któregokolwiek elementu opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku lub zmiana stanu prawnego powoduje, że interpretacja traci ważność.

Interpretacja rozstrzyga wyłącznie w zakresie objętym pytaniem nr 3. Kwestie objęte pytaniem nr 1 i 2 są przedmiotem odrębnych rozstrzygnięć.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.