IBPP2/4512-121/15/KO | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie dostawy budowli oraz kolektora. Prawo do rezygnacji ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy.
IBPP2/4512-121/15/KOinterpretacja indywidualna
 1. budowle
 2. dostawa
 3. kolektor
 4. nieruchomości
 5. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 3 lutego 2015 r. (data wpływu 9 lutego 2015 r.), uzupełnionym pismem z 20 kwietnia 2015 r. (data wpływu 23 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług jest: - prawidłowe – w zakresie opodatkowania dostawy budowli opisanych w punkcie I, II i III, - prawidłowe – w zakresie prawa do rezygnacji ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy o VAT, - nieprawidłowe – w zakresie opodatkowania dostawy kolektora.

UZASADNIENIE

W dniu 9 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

- opodatkowania dostawy budowli opisanych w punkcie I, II i III,

- prawa do rezygnacji ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy o VAT,

- opodatkowania dostawy kolektora.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 20 kwietnia 2015 r. (data wpływu 23 kwietnia 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 9 kwietnia 2015 r. znak: IBPP2/4512-121/15/KO.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny :

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe zamierza sprzedać Rejonowemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji sieci wodociągowe i kanalizacyjne wraz ze studniami. Część z tych sieci została wybudowana , część została zakupiona przez od Spółki Restrukturyzacji na początku roku 2014 na podstawie faktury VAT ze stawką podatku zw. z podstawą art. 43 ust. 1 pkt 10a.

R zamierza nabyć od A:

 1. Sieci wodociągowe wraz ze studniami wybudowanymi przez po roku 1993 oraz wykorzystywane do działalności opodatkowanej, od których przysługiwało prawo odliczenia podatku VAT. Sieci te nie były wcześniej przedmiotem umów, w wyniku których doszłoby do oddania w użytkowanie w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu.
 2. Sieć wodociągową, którą zakupił na początku roku 2014 od na podstawie faktury ze stawką zw. Przed nabyciem sieci dzierżawiło przedmiotową sieć co stanowiło pierwsze zasiedlenie. W związku z poniesieniem w latach 2013-2014 przez Gminę kosztów przełożenia sieci uznało roszczenie Gminy w związku z czym ponosi opodatkowane koszty nakładów, których wartość przekracza 30% wartości początkowej sieci, tj. 273 914,41 zł. Na tych sieciach w okresie dzierżawy nadbudowało studnie, których wartość również przekracza 30% wartości początkowej sieci w latach 2013-2014.
 3. Sieci wodociągowe (niektóre wraz ze studniami) i kanalizacyjne kupione przez na początku roku 2014 od R. Sieci te były wcześniej dzierżawione przez A, co stanowiło pierwsze zasiedlenie, od którego upłynął okres dłuższy niż 2 lata. Na niektórych sieciach wodociągowych w latach 2013-2014 nadbudował studnie, których wartość nie przekroczyła 30% wartości początkowej. W sierpniu roku 2014 R podpisała z A umowę o udostępnienie sieci kanalizacyjnej w celu odprowadzania ścieków.
 4. Kolektor klimontowski, który został zakupiony na początku roku 2014 przez A od S ze stawką VAT zw. Kolektor nie był przedmiotem dzierżawy ani innych umów, wskutek których doszłoby do oddania w użytkowanie w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. W sierpniu 2014 r. R podpisała z A umowę, której przedmiotem jest udostępnienie kolektora dla R w celu odprowadzania ścieków komunalnych oraz wynagrodzenie za korzystanie z niego.

Pismem z 20 kwietnia 2015 r. Wnioskodawca uzupełnił opis zdarzenia przyszłego następująco:

Wnioskodawca wyjaśnił, że opisane we wniosku zdarzenia przyszłe, zostały zrealizowane w okresie pomiędzy złożeniem wniosku, a otrzymaniem wezwania organu do jego uzupełnienia i obecnie stanowią już zaistniały stan faktyczny.

Ponadto, odpowiadając na pytania organu w kwestii uzupełnienia zdarzenia przyszłego oraz własnego stanowiska podatnika, o których mowa w punktach I-VI otrzymanego wezwania, Spółka wyjaśnia co następuje:

I.

1.Na sieci wymienione w pkt I opisu zdarzenia przyszłego składają się następujące budowle:

- Studnia wodomierzowo-rozdzielcza,

- Rurociąg

- Rurociąg

- Rurociąg,

- Rurociąg,

2.Wszystkie sieci wodociągowe, wraz ze studniami, wymienione w pkt 1 powyżej są budowlami. Zgodnie bowiem z art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane, budowlą jest każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak m.in. obiekty liniowe. Jednocześnie zgodnie z art. 3 pkt 3a ustawy Prawo budowlane, obiektem liniowym jest obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności zaliczane są do nich m.in. wodociągi.

3.

  a. dostawa wszystkich budowli, wykazanych w pkt 1 powyżej, będąca przedmiotem niniejszego wniosku, została dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia, tj. w momencie dostawy nastąpiło oddanie budowli do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu pierwszemu nabywcy po ich wybudowaniu,
  b. w związku z faktem, że dostawa następuje w ramach pierwszego zasiedlenia, przedmiotowe pytanie jest niezasadne,
  c. przy wybudowaniu wszystkich budowli, o których mowa w pkt 1 powyżej Wnioskodawcy przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
  d. Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie (modernizację) budowli, o których mowa w pkt 1 powyżej,
  e. w związku z faktem, że Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie (modernizację) budowli, o których mowa w pkt 1 powyżej przedmiotowe pytanie jest niezasadne
  f. żadne z budowli, o których mowa w pkt 1 powyżej, nie były przedmiotem umów najmu, dzierżawy ani umów o podobnym charakterze
  g. wszystkie budowle, o których mowa w pkt 1 powyżej były przez Wnioskodawcę wykorzystywane wyłącznie do działalności opodatkowanej.

II.
1.Gmina przełożyła i przebudowała sieci wodociągowe z uwagi na realizację inwestycji drogowej. Była do tego zobowiązana jako właściciel i zarządca drogi, z uwagi na zły stan techniczny sieci wodociągowej. Gmina prowadziła tę inwestycję na podstawie decyzji - w której została uwzględniona konieczność przebudowania przedmiotowych sieci. Omawiane koszty Gminy zostały poniesione na przełożenie oraz przebudowę sieci tj. zmianę jej linii przebiegu oraz materiałów z jakich była ona zbudowana.

2.Obowiązek zrealizowania przez Gminę przebudowy sieci wynikał z jej roli jako Właściciela i Zarządcy drogi, będącej przedmiotem inwestycji generującej konieczność przełożenia sieci i zostało uregulowane w decyzji. Jednocześnie z uwagi na fakt, że zakończenie wspomnianej inwestycji odbyło się w październiku lub listopadzie 2014 roku w czasie tj. już po zakupie przedmiotowych sieci przez A, S nie miała interesu faktycznego, ani prawnego aby ponieść koszty tej inwestycji.

3.A uznał roszczenie Gminy na mocy Porozumienia w sprawie zwrotu kosztu przełożenia-przebudowy sieci wodociągowej zawartego w lutym 2015 roku, już po nabyciu przez A omawianych sieci. A, jako właściciel sieci zobowiązany był do zwrotu kosztów na rzecz Gminy na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych.

4.W cenę nabycia sieci od S nie była wliczona wartość poniesionych nakładów, gdyż inwestycja została zakończona już po transakcji zakupu sieci przez A.

5.Na moment złożenia przedmiotowego wniosku o interpretację indywidualną, właścicielem omawianych w niniejszym punkcie sieci był Wnioskodawca, on też miał prawo do rozporządzania nimi jak właściciel. Wszystkie sieci będące przedmiotem niniejszego wniosku stanowiły składnik majątku A.

Obecnie, na mocy Umowy sprzedaży zawartej pomiędzy A a R, z dnia 24 lutego 2015r. wspomniane sieci są własnością R i stanowią składnik jego majątku.

6.Na sieci wymienione w pkt II opisu zdarzenia przyszłego składają się następujące budowle:

- 86 indywidualnych studni indywidualnych wodomierzowych (stanowiących odrębne środki trwałe identyfikowane w ewidencji wg. adresu położenia),

- Sieć wodociągowa

7.Wszystkie sieci wodociągowe, wraz ze studniami, wymienione w pkt 6 powyżej są budowlami, zgodnie z regulacjami ustawy Prawo budowlane, przytoczonymi w sekcji I pkt 2 powyżej.

8.

  1. dostawa wszystkich budowli, wykazanych w pkt 6 powyżej, będąca przedmiotem niniejszego wniosku została dokonana w pierwszym zasiedleniu, w rozumieniu art. 2 ust. 14 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. w momencie dostawy nastąpiło oddanie budowli do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu pierwszemu nabywcy po ich ulepszeniu (a jednocześnie wydatki na ich ulepszenie stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej),
  2. w związku z faktem, że dostawa następuje w ramach pierwszego zasiedlenia, przedmiotowe pytanie jest niezasadne,
  3. budowle, o których mowa w pkt 6 powyżej zostały przez A nabyte wyłącznie w celu wykorzystywania ich do działalności opodatkowanej. Jednak transakcja dostawy, na podstawie której Wnioskodawca nabył budowle, o których mowa w pkt 6 powyżej nastąpiła w zwolnieniu z podatku VAT. W związku z tym w praktyce niemożliwe było odliczenie podatku naliczonego przy ich nabyciu.
  4. Wnioskodawca poniósł wydatki na ulepszenie (modernizację) sieci, o których mowa w pkt 6 powyżej. W stosunku do tych wydatków Wnioskodawca miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a wartość tych wydatków przekraczała 30% wartości początkowej budowli, gdy zakończono jej ulepszenie.
  5. przedmiotowe budowle, o których-mowa w pkt 6 powyżej w stanie ulepszonym nie były wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych przez okres co najmniej 5 lat,
  6. wszystkie sieci, o których mowa w pkt 6 powyżej były przedmiotem dzierżawy. A dzierżawił sieci od S od dnia 1 lipca 2004 roku do dnia ich nabycia -14 lipca 2014r. Po nabyciu sieci przez Wnioskodawcę, nie były one przedmiotem dzierżawy, najmu, ani umów o podobnym charakterze,
  7. wszystkie budowle, o których mowa w pkt 1 powyżej były przez Wnioskodawcę wykorzystywane wyłącznie do działalności opodatkowanej.

III.
1.Na sieci wymienione w pkt III opisu zdarzenia przyszłego składają się następujące budowle:

- Studnie wodomierzowe indywidualne w liczbie 4 (stanowiących odrębne środki trwałe identyfikowane w ewidencji wg. adresu położenia),

- Sieć wodociągowa ,

- Sieć wodociągowa

- Kanalizacja ogólnospł.

- Sieć kanalizacyjna ogólnospł.

- Sieć kanalizacyjna ogólnospł.

2.Wszystkie sieci wodociągowe, wraz ze studniami, wymienione w pkt 1 powyżej są budowlami, zgodnie z regulacjami ustawy Prawo budowlane, przytoczonymi w sekcji I pkt 2 powyżej.

  a. dostawa wszystkich budowli, wykazanych w pkt 1 powyżej, będąca przedmiotem niniejszego wniosku została dokonana poza pierwszym zasiedleniem, w rozumieniu art. 2 ust. 14 ustawy o podatku od towarów i usług.
  b. pomiędzy pierwszym zasiedleniem w rozumieniu art. 2 ust. 14 ustawy o podatku od towarów i usług a dostawą budowli, o których mowa w pkt 1 powyżej, upłynął okres dłuższy niż 2 lata.
  c. budowle, o których mowa w pkt 6 powyżej zostały przez A nabyte wyłącznie w celu wykorzystywania ich do działalności opodatkowanej. Jednak transakcja dostawy, na podstawie której Wnioskodawca nabył budowle, o których mowa w pkt 1 powyżej nastąpiła w zwolnieniu z podatku VAT. W związku z tym w praktyce niemożliwe było odliczenie podatku naliczonego przy ich nabyciu.
  d. Wnioskodawca poniósł wydatki na ulepszenie (modernizację) sieci, o których mowa w pkt 6 powyżej, jednak wartość tych wydatków nie przekraczała 30% wartości początkowej budowli, gdy zakończono jej ulepszenie,
  e. w związku z faktem, że wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na ulepszenie (modernizację) budowli, o których mowa w pkt 1 powyżej nie przekraczały 30% wartości początkowej budowli, gdy zakończono jej ulepszenie, przedmiotowe pytanie jest bezprzedmiotowe,
  f. wszystkie sieci, o których mowa w pkt 1 powyżej były przedmiotem dzierżawy. A dzierżawił sieci od S od dnia 1 lipca 2004 roku do dnia ich nabycia -14 lipca 2014 r. Po nabyciu sieci przez Wnioskodawcę, od sierpnia 2014 r. część z nich (sieci kanalizacyjne) była odpłatnie udostępniana na rzecz R (na podstawie umowy o podobnym charakterze do umów najmu i dzierżawy podlegającej opodatkowaniu VAT) do momentu ich zbycia,
  g. wszystkie budowle, o których mowa w pkt 1 powyżej były przez Wnioskodawcę wykorzystywane wyłącznie do działalności opodatkowanej.

IV.
1.Kolektor jest budowlą zgodnie z treścią regulacji ustawy Prawo budowlane, przytoczonych w sekcji I pkt 2 powyżej.

2.

 1. dostawa kolektora , będąca przedmiotem niniejszego wniosku, została dokonana poza pierwszym zasiedleniem, w rozumieniu art. 2 ust. 14 ustawy o podatku od towarów i usług,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem w rozumieniu art. 2 ust. 14 ustawy o podatku od towarów i usług a dostawą kolektora, nie upłynął okres dłuższy niż 2 lata,
 3. kolektor klimontowski został przez A nabyty wyłącznie w celu wykorzystywania go do działalności opodatkowanej. Jednak transakcja dostawy, na podstawie której Wnioskodawca nabył tę budowlę, nastąpiła w zwolnieniu z podatku VAT, w związku z czym w praktyce niemożliwe było odliczenie podatku naliczonego przy ich nabyciu,
 4. Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie (modernizację) kolektora, które przekraczałyby 30% wartości początkowej budowli,
 5. w związku z faktem, Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie (modernizację) kolektora, przedmiotowe pytanie jest bezprzedmiotowe.
 6. kolektor klimontowski był przedmiotem odpłatnego udostępnienia przez Wnioskodawcę (umowy o podobnym charakterze do umów najmu i dzierżawy podlegającej opodatkowaniu VAT) na rzecz R począwszy od sierpnia 2014 r. do dnia sprzedaży kolektora w lutym 2015r.,
 7. kolektor był wykorzystywany przez Wnioskodawcę wyłącznie do działalności opodatkowanej.

V.Wnioskodawca jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny i posiada numer NIP

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Jaką stawką podatku VAT należy opodatkować opisane w stanie faktycznym w pkt od I do IV transakcje...
 2. Czy strony planowanej transakcji (P i A) mogą zrezygnować na podstawie art. 43 ust. 10 uptu ze zwolnienia od podatku dla dostawy budowli zwolnionych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 uptu i wybrać opodatkowanie podstawową stawką podatku...

Stanowisko Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowane w piśmie z 20 kwietnia 2015 r.).

Pytanie pierwsze

 1. W odniesieniu do sprzedaży wszystkich budowli opisanych w punkcie I przedmiotowego wniosku, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że podlega ona opodatkowaniu według stawki podstawowej podatku od towarów i usług, tj. 23%. Dostawa przedmiotowych sieci została bowiem dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia po ich wybudowaniu w rozumieniu art. 2 ust. 14 ustawy o VAT, a przy ich wybudowaniu Wnioskodawcy przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
 2. Co się tyczy sprzedaży wszystkich budowli opisanych w punkcie II przedmiotowego wniosku, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że podlega ona opodatkowaniu według stawki podstawowej podatku od towarów i usług , tj. 23%. Dostawa przedmiotowych sieci została bowiem dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia po poniesieniu wydatków na ich ulepszenie (modernizację), w stosunku do których Wnioskodawcy przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jednocześnie wartość tych wydatków przekraczała 30% wartości początkowej budowli, gdy zakończono jej ulepszenie.
 3. W odniesieniu sprzedaży wszystkich budowli opisanych w punkcie III przedmiotowego wniosku, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że korzysta ona ze zwolnienia z podatku w oparciu o przepis art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Dostawa przedmiotowych sieci, została bowiem dokonana po pierwszym zasiedleniu, w rozumieniu art. 2 ust. 14 ustawy o VAT, a pomiędzy pierwszym zasiedleniem budowli a jej analizowaną dostawą upłynął okres dłuższy niż 2 lata.
 4. W kwestii dotyczącej sprzedaży kolektora klimontowskiego opisanego w punkcie IV przedmiotowego wniosku, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że podlega ona opodatkowaniu według stawki podstawowej podatku od towarów i usług, tj. 23%. Zgodnie bowiem z przedstawionym stanem faktycznym dostawa kolektora klimontowskiego, będąca przedmiotem niniejszego wniosku, została dokonana poza pierwszym zasiedleniem, w rozumieniu art. 2 ust. 14 ustawy o podatku od towarów i usług, jednak pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą kolektora, upłynął okres krótszy niż 2 lata. Jednocześnie, kolektor klimontowski został przez A nabyty wyłącznie w celu wykorzystywania go do działalności opodatkowanej, zatem w ocenie Wnioskodawcy przysługiwało mu co do zasady prawo do odliczenia podatku VAT przy jego nabyciu. Jednakże, z uwagi na fakt, że transakcja nabycia kolektora przez A była zwolniona z opodatkowania VAT, Wnioskodawca nie mógł w praktyce skorzystać z prawa do odliczenia podatku VAT od nabycia tej budowli. Zdaniem Wnioskodawcy powyższej sytuacji nie można uznać za spełnienie warunku zastosowania zwolnienia przewidzianego w normie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, tj. braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od nabycia budowli. Należy bowiem stwierdzić, że jeżeli ustawodawca wprowadził w art. 43 ust. 1 pkt 10a zwolnienie od podatku w sytuacji, gdy podatnikowi nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku, to warunek ten należy wiązać z brakiem prawa do odliczenia, określonym w art. 86 ust. 1 omawianej ustawy. Innymi słowy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, co miało miejsce w omawianej sytuacji Wnioskodawcy. Braku prawa do odliczenia podatku VAT nie można natomiast wiązać jedynie z faktem, że podatek ten w danej transakcji w ogóle nie wystąpił. Biorąc pod uwagę powyższe, dostawa kolektora nie podlegała zatem zwolnieniu przewidzianemu w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT i powinna zostać opodatkowana wg. stawki podstawowej.

Pytanie drugie:

W odniesieniu do sprzedaży budowli określonych w punkcie III przedmiotowego wniosku, objętej w ocenie Wnioskodawcy zwolnieniem „fakultatywnym” na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, Wnioskodawca miał prawo do rezygnacji ze wspomnianego zwolnienia i wybrać opodatkowanie, bowiem zarówno Wnioskodawca, jak i nabywca są zarejestrowanymi podatnikami VAT czynnymi oraz złożyli przed dniem dokonania dostawy przedmiotowych budowli właściwemu dla ich nabywcy - naczelnikowi urzędu skarbowego zgodne oświadczenie o wyborze opodatkowania tej dostawy wg. stawki podstawowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest:

- prawidłowe – w zakresie opodatkowania dostawy budowli opisanych w punkcie I, II i III,

- prawidłowe – w zakresie prawa do rezygnacji ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy o VAT,

- nieprawidłowe – w zakresie opodatkowania dostawy kolektora klimontowskiego.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zakres tych czynności został zdefiniowany w art. 7 i art. 8 ustawy.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT).

Podstawowa stawka podatku, na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie do art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Przez pierwsze zasiedlenie, w myśl art. 2 pkt 14 ustawy, rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Z cytowanych wyżej przepisów wynika, iż aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do oddania budynków, budowli lub ich części do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu.

Zatem pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany w stopniu nie niższym niż 30% wartości początkowej obiekt budowlany będzie przedmiotem dostawy w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy lub np. przedmiotem najmu, dzierżawy (przedmiotem świadczenia usług, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy). Bowiem zarówno dostawa, jak i najem czy dzierżawa są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu.

Jak wynika z powyższych uregulowań, zwolnienie od podatku od towarów i usług stosuje się w odniesieniu do sprzedaży całości budynków, budowli lub ich części, jeżeli w momencie ich dostawy są one już zasiedlone, przy czym okres pomiędzy pierwszym zasiedleniem a ich dostawą jest dłuższy niż 2 lata.

W przypadku, gdy budynek, budowla lub ich części nie podlegają zwolnieniu od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT należy przeanalizować możliwość zastosowania zwolnienia dostawy budynku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów;

Warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat (art. 43 ust. 7a ustawy o VAT).

W świetle art. 43 ust. 10 ustawy podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

 1. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;
 2. złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Stosownie do art. 43 ust. 11 ustawy o VAT oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać:

 1. imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy;
 2. planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części;
 3. adres budynku, budowli lub ich części.

I.

Z przedstawionego w punkcie I opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca sprzedał sieci wodociągowe składające się z następujących budowli:

  -
 • studni wodomierzowo-rozdzielczej,
 • rurociąg
 • rurociąg
 • rurociąg
 • rurociąg,

Dostawa wszystkich budowli została dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia. Przy wybudowaniu wszystkich budowli Wnioskodawcy przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie (modernizację) budowli. Żadne z budowli nie były przedmiotem umów najmu, dzierżawy ani umów o podobnym charakterze. Wszystkie budowle były przez Wnioskodawcę wykorzystywane wyłącznie do działalności opodatkowanej.

Mając na uwadze przedstawiony stan prawny i opis sprawy należy stwierdzić, że dostawa budowli opisanych w punkcie I podlegała opodatkowaniu podstawową stawką podatku VAT w wysokości 23%. Dostawa opisanych budowli nie korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, gdyż jest dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia, jak i również nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, ponieważ przy wybudowaniu wszystkich budowli Wnioskodawcy przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy dotyczące opodatkowania budowli opisanych w punkcie I wniosku jest prawidłowe.

  II.

Z przedstawionego w punkcie II opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca sprzedał sieci wodociągowe składające się z następujących budowli:

  -
 • 86 indywidualnych studni indywidualnych wodomierzowych (stanowiących odrębne środki trwałe identyfikowane w ewidencji wg. adresu położenia),
 • sieci wodociągowej

Dostawa wszystkich budowli została dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia. Transakcja dostawy, na podstawie której Wnioskodawca nabył budowle była zwolniona z podatku VAT. Wnioskodawca poniósł wydatki na ulepszenie (modernizację) sieci. W stosunku do tych wydatków Wnioskodawca miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a wartość tych wydatków przekraczała 30% wartości początkowej budowli, gdy zakończono jej ulepszenie. Przedmiotowe budowle w stanie ulepszonym nie były wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych przez okres co najmniej 5 lat. Wszystkie sieci były przedmiotem dzierżawy. Wnioskodawca dzierżawił sieci od SRK od dnia 1 lipca 2004 r. do dnia ich nabycia - 14 lipca 2014 r. Po nabyciu sieci przez Wnioskodawcę, nie były one przedmiotem dzierżawy, najmu, ani umów o podobnym charakterze. Wszystkie budowle były przez Wnioskodawcę wykorzystywane wyłącznie do działalności opodatkowanej.

Mając na uwadze przedstawiony stan prawny i opis sprawy należy stwierdzić, że dostawa budowli opisanych w punkcie II podlega opodatkowaniu podstawową stawką podatku VAT w wysokości 23%. Dostawa opisanych budowli nie korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, gdyż jest dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia, jak i również nie korzystała ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, ponieważ Wnioskodawca poniósł wydatki na ulepszenie (modernizację) sieci, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a wartość tych wydatków przekraczała 30% wartości początkowej budowli, gdy zakończono ich ulepszenie, a przedmiotowe budowle w stanie ulepszonym nie były wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych przez okres co najmniej 5 lat.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy dotyczące opodatkowania budowli opisanych w punkcie II wniosku jest prawidłowe.

  III.

Z przedstawionego w punkcie III opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca sprzedał sieci wodociągowe składające się z następujących budowli:

  -
 • studni wodomierzowych indywidualnych w liczbie 4 (stanowiących odrębne środki trwałe identyfikowane w ewidencji wg. adresu położenia),
 • sieci wodociągowej
 • sieci wodociągowej
 • kanalizacja i ogólnospł.
 • sieci kanalizacyjnej ogólnospł.
 • sieci kanalizacyjnej ogólnospł.

Dostawa wszystkich budowli została dokonana po pierwszym zasiedleniem. Pomiędzy pierwszym zasiedleniem w rozumieniu art. 2 ust. 14 ustawy o podatku od towarów i usług a dostawą budowli upłynął okres dłuższy niż 2 lata.

Transakcja dostawy, na podstawie której Wnioskodawca nabył budowle, nastąpiła w zwolnieniu z podatku VAT. Wnioskodawca poniósł wydatki na ulepszenie (modernizację) sieci, jednak wartość tych wydatków nie przekraczała 30% wartości początkowej budowli, gdy zakończono jej ulepszenie. Wszystkie sieci były przedmiotem dzierżawy. A dzierżawił sieci od S od dnia 1 lipca 2004 roku do dnia ich nabycia - 14 lipca 2014 r. Po nabyciu sieci przez Wnioskodawcę, od sierpnia 2014 r. część z nich (sieci kanalizacyjne) była odpłatnie udostępniana na rzecz R (na podstawie umowy o podobnym charakterze do umów najmu i dzierżawy podlegającej opodatkowaniu VAT) do momentu ich zbycia. Wszystkie budowle były przez Wnioskodawcę wykorzystywane wyłącznie do działalności opodatkowanej.

Mając na uwadze przedstawiony stan prawny i opis sprawy należy stwierdzić, że dostawa budowli opisanych w punkcie III korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, gdyż pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budowli upłynął okres dłuższy niż 2 lata. Przy czym Wnioskodawca mógł zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy i wybrać opodatkowanie dostawy budowli pod warunkiem spełnienia wymogów, o których mowa w art. 43 ust. 10 ustawy o VAT.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy dotyczące opodatkowania budowli opisanych w punkcie III wniosku oraz możliwości zrezygnowania ze zwolnienia od podatku w związku z art. 43 ust. 10 ustawy jest prawidłowe.

  IV.

Z przedstawionego opisu sprawy w punkcie IV wynika, że Wnioskodawca sprzedał budowlę w postaci kolektora klimontowskiego, którą nabył na początku 2014 r. Dostawa kolektora klimontowskiego została dokonana po pierwszym zasiedleniem. Pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą kolektora nie upłynął okres dłuższy niż 2 lata. Kolektor klimontowski został przez Wnioskodawcę nabyty w 2014 r. wyłącznie w celu wykorzystywania go do działalności opodatkowanej. Transakcja dostawy, na podstawie której Wnioskodawca nabył tę budowlę była zwolniona z podatku VAT. Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie (modernizację) kolektora, które przekraczałyby 30% wartości początkowej budowli. Kolektor klimontowski był przedmiotem odpłatnego udostępnienia przez Wnioskodawcę na rzecz R począwszy od sierpnia 2014 r. do dnia sprzedaży kolektora w lutym 2015r.,

Mając na uwadze przedstawiony stan prawny i opis sprawy należy stwierdzić, że dostawa kolektora opisanego w punkcie IV nie korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, gdyż pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budowli nie upłynął okres dłuższy niż 2 lata. Natomiast dostawa kolektora korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, ponieważ Wnioskodawca nabył tę budowlę jako zwolnioną z podatku VAT, a więc nie przysługiwało mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego i nie poniósł wydatków na jego ulepszenie, które to były wyższe niż 30% wartości początkowej tego kolektora.

Wnioskodawca wskazał, że kolektor klimontowski został nabyty wyłącznie w celu wykorzystywania go do działalności opodatkowanej, zatem w Jego ocenie przysługiwało mu co do zasady prawo do odliczenia podatku VAT przy jego nabyciu. Jednakże, z uwagi na fakt, że transakcja nabycia kolektora przez Wnioskodawcę była zwolniona z opodatkowania VAT, Wnioskodawca nie mógł w praktyce skorzystać z prawa do odliczenia podatku VAT od nabycia tej budowli.

Odnosząc się do powyższej kwestii tut. Organ wyjaśnia, że zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na podstawie art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Jak wynika z powyższego, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, w związku z nabyciem których podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Ponadto należy podkreślić, że ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

I tak, art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy stanowi, że nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Zatem w powyższej sytuacji, w związku z faktem, że nabycie kolektora klimontowskiego korzystało ze zwolnienia od podatku, Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia na podstawie art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy dotyczące opodatkowania stawką 23% kolektora klimontowskiego opisanego w punkcie IV wniosku jest nieprawidłowe.

Reasumując stanowisko Wnioskodawcy jest:

- prawidłowe – w zakresie opodatkowania dostawy budowli opisanych w punkcie I, II i III,

- prawidłowe – w zakresie prawa do rezygnacji ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy o VAT,

- nieprawidłowe – w zakresie opodatkowania dostawy kolektora.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia przedstawionego stanu faktycznego.

Zmiana któregokolwiek elementu przedstawionego opisu stanu faktycznego przedstawionego w punkcie I, II, III i IV lub zmiana stanu prawnego powoduje, że interpretacja indywidualna traci swoją ważność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.