IBPP2/443-1164/13/BW | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie z VAT dostawy prawa wieczystego użytkowania udziału w działce 391/12 wraz z posadowioną na działce budowlą.
IBPP2/443-1164/13/BWinterpretacja indywidualna
 1. budowle
 2. grunt niezabudowany
 3. pierwsze zasiedlenie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 29 listopada 2013r. (data wpływu 18 grudnia 2013r.), uzupełnionym pismem z 14 marca 2014r. L.dz. 297/12 (data wpływu 19 marca 2014r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z VAT dostawy prawa wieczystego użytkowania udziału w działce 391/12 wraz z posadowioną na działce budowlą - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 grudnia 2013r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług m.in. w zakresie zwolnienia z VAT dostawy prawa wieczystego użytkowania udziału w działce 391/12 wraz z posadowioną na działce budowlą.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 14 marca 2014r. L.dz. 297/12 (data wpływu 19 marca 2014r.) przesłanym w związku z wezwaniem z 5 marca 2014r. znak: IBPP2/443-1164/13/BW.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (Spółka) ma potencjalnego klienta, który chce kupić od niego nieruchomość gruntową usytuowaną w /.../. Nieruchomość jest zabudowana budynkami o charakterze biurowym, usługowym, produkcyjnym i magazynowym oraz budowlami tj. remont dróg zakładowych, place i parkingi, ogrodzenie, bezodpływowe zbiorniki szambo, zewnętrzna sieć wodociągowa. Składa się z kompleksu 5 działek o następujących numerach: 390/12, 391/12, 392/12, 393/12, 394/12 o łącznej powierzchni 27.684 m2 w użytkowaniu wieczystym.

Klient chce kupić od Wnioskodawcy wszystkie opisane wyżej działki jednak ze względu na dużą ilość budynków i budowli Wnioskodawca przedstawia stan faktyczny dla sprzedaży każdej działki z osobna wraz z 1/5 udziału w drodze dojazdowej. W zakresie dostawy udziału w działce nr 391/12 Wnioskodawca wskazał:

1/5 udziału w działce nr 391/12 o powierzchni 2.243 m kw. będąca własnością Skarbu Państwa, natomiast użytkowanie wieczyste wpisane jest w KW nr ... na rzecz Wnioskodawcy do 5 grudnia 2089

a.budowla:

-nawierzchnia utwardzona - asfalt o pow. 2.243 m kw. - jako remont drogi zakładowej była wytworzona jako remont dróg zakładowych w 1991r. a w 1992r. ulepszona od 1993r. wynajęta w ilości 1.160 m k.

 • działka jest wewnętrzną drogą zakładową, całkowicie pokrytą asfaltem jako droga dojazdowa do 5 działek (chodzi o sprzedaż udziału 1/5)
 • działka jest całkowicie pokryta asfaltem, od zakończenia prac (pokrycia asfaltem) upłynęło co najmniej 5 lat
 • przy nabyciu - wytworzeniu działki Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów (rok 1992),
 • poniesione wydatki przez Wnioskodawcę na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej (rok 1992 nie było jeszcze podatku VAT),
 • w związku z poniesionymi nakładami Wnioskodawca nie miał prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych wydatków (lata 1989 do 1992), a użytkuje te budowle w okresie dłuższym niż 5 lat w celu wykonywania czynności opodatkowanych zarówno w prowadzonej przez siebie działalności jak również droga dojazdowa stanowi dojazd do wszystkich, firm którym Wnioskodawca wynajmuje budynki i budowle.

Natomiast w piśmie z 14 marca 2014r. L.dz. 297/12 (w odniesieniu do działki nr 391/12) Wnioskodawca wskazał, że:

1.Powierzchnia utwardzona - asfalt o pow. 2243mkw jest to wewnętrzna droga zakładowa, która zgodnie art. 3 pkt 3 i jest budowlą (obiekt liniowy) w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. DZ.U. z 2013r. poz. 1409 ze zm.),

2.Na tej działce nie są posadowione inne budowle, tylko powierzchnia utwardzona - droga.

3.Powierzchnia utwardzona - droga jako remont dróg zakładowych została wytworzona przez Wnioskodawcę i przyjęta do ewidencji środków trwałych w październiku 1991r. po czym następowało podwyższenie środka trwałego sukcesywnie po zakończeniu kolejnego odcinka drogi a miało to miejsce w styczniu 1992r., w lipcu 1992 w grudniu 1992r.

4.W odniesieniu do tej budowli:

-powierzchni utwardzonej-remontu dróg zakładowych - drogą dojazdową wewnętrzną

 1. dostawa budowli będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z 11 marca 2004r. ale według Wnioskodawcy będzie korzystała ze zwolnienia z VAT z art. 43.1 pkt 10a ponieważ nie nastąpiło jeszcze oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budowli,
 2. nie nastąpiło jeszcze pierwsze zasiedlenie w/w budowli,
 3. wnioskodawca poniósł wydatki na wytworzenie i ulepszenie tej budowli, w stosunku do których nie miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego ponieważ ostatnie zakończenie ich ulepszenia nastąpiło w grudniu 1992r. a wtedy jeszcze nie było podatku VAT, jednak były to wydatki wyższe niż 30% wartości początkowej tej budowli.
 4. budowla nie była nigdy przedmiotem umów najmu, dzierżawy lub umów o podobnym charakterze (we wniosku wkradł się błąd, że wynajęta w ilości 1.160 m kw, co nie jest prawdą),
 5. ponieważ budowla była ulepszona - modernizowana powyżej 30% wartości początkowej tej budowli, to była wykorzystywana przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych przez okres co najmniej 5 lat.

5.Budowla ta były wytworzona w październiku 1991r. i ulepszana - modernizowana do grudnia 1992r. (kiedy jeszcze nie było podatku VAT) w celu prowadzonej działalności gospodarczej a działalność związana z tą budową od momentu jak został uchwalony podatek od towarów i usług VAT tj. od lipca 1993r. była działalnością opodatkowaną.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy sprzedaż budowli znajdujących się na działce nr: 393/12 i 391/12 opisanych w pkt 1a i 2 poz. 68 wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu będzie korzystało ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT oraz z par.13.1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów w części wynajmowanej a w części pozostałej zwolniona z art. 43.1 pkt 10a i 43.7a ustawy o VAT oraz z par.13.1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów.
 2. Przy sprzedaży 1/5 udziału w drodze dojazdowej - działce 391/12; remoncie dróg zakładowych wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu będzie korzystało ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43.1 pkt 10a i 43.7a ustawy o VAT oraz z par. 13.1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów.
 3. W jaki sposób ująć na fakturze dokumentującej sprzedaż poszczególnych budowli (obiektów) znajdujących się na działkach 393/12 i 391/12 i jak należy wpisać podstawy prawne zwolnienia w momencie jak do jednej pozycji zastosowanie mają 2 lub 3 podstawy prawne jednocześnie i czy mogą one zostać ujęte w załączniku do faktury, ponieważ na fakturze nie mamy możliwości wpisać tyle podstaw prawnych...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Co do wystawienia faktury VAT to ze względu, że do danej sprzedaży obiektu mają zastosowanie 2 lub więcej podstaw prawnych to Wnioskodawca uważa, że mogą one zostać ujęte w szczegółowym załączniku do faktury, ponieważ na fakturze Wnioskodawca nie ma możliwości wpisać tyle podstaw prawnych.

Pismem z dnia 14 marca 2014r. Wnioskodawca uzupełnił swoje stanowisko, m.in. odnośnie działki nr działki nr 391/12, w następujący sposób:

W rozumieniu przez Wnioskodawcę przepisów podatkowych sprzedaż w/w budowli wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu będzie korzystała ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a. Budowla była wytworzona w 1991r. kiedy nie było jeszcze podatku VAT, ulepszana - modernizowana powyżej 30% wartości początkowej do grudnia 1992r. kiedy także nie było jeszcze podatku VAT, jest trwale z gruntem związaną, nie przysługiwało Wnioskodawcy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wytworzenia i modernizacji a zgodnie z art. 43 ust. 7a budowla ta służyła i nadal służy działalności opodatkowanej przez co najmniej 5 lat.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego (w zakresie sprzedaży prawa wieczystego użytkowania udziału w działce 391/12 wraz z posadowioną na działce budowlą) uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT).

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Za dostawę towarów ustawodawca uznał również oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste jak również zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu (art. 7 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy).

Problematyka współwłasności została uregulowana w art. 195-221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz U. z 2014 r., poz. 121).

Jak stanowi art. 195 Kodeksu cywilnego, własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom (współwłasność).

Stosownie do treści art. 196 § 1 ww. ustawy, współwłasność jest albo współwłasnością w częściach ułamkowych, albo współwłasnością łączną.

W przypadku współwłasności nieruchomości określonej w częściach ułamkowych, każdy ze współwłaścicieli ma określony ułamkiem udział w nieruchomości.

Podkreślić należy, że współwłaściciel ma względem swego udziału pozycję wyłącznego właściciela. Ze względu na charakter udziału, każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli (art. 198 Kodeksu cywilnego). Rozporządzanie udziałem polega na tym, że współwłaściciel może zbyć swój udział.

W świetle powyższego, skoro przez dostawę towarów przepis art. 7 ust. 1 ustawy nakazuje rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, a towarem jest grunt, to sprzedaż całej rzeczy (100% prawa własności) lub ułamka tej rzeczy (np. 50% prawa własności) zawsze będzie przeniesieniem prawa do rozporządzania gruntem jak właściciel. Istotne jest bowiem to, że wskutek nabycia prawa majątkowego (pełnej własności lub udziału) nabywca może rozporządzać rzeczą jak właściciel. A warunek ten zostaje bezwzględnie spełniony w przypadku nabycia udziału w rzeczy. Powyższe twierdzenie uzasadnia również to, że istotą współwłasności jest niepodzielność prawa własności rzeczy. Zatem, jeśli nabywca nabywa tylko udział w rzeczy, tj. prawo majątkowe, to prawo to daje mu możliwość rozporządzania rzeczą jak właściciel, właśnie z uwagi na fakt, że istotą współwłasności jest niepodzielność prawa do rzeczy.

Tym samym, na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług, zbycie udziału w prawie własności gruntu traktować należy jako dostawę towarów.

Podkreślić należy, iż w przypadku zbycia udziału w nieruchomości, dotychczasowy współwłaściciel przenosi na nabywcę prawo do rozporządzania tą nieruchomością jak właściciel, w zakresie w jakim uprawnia go do tego wysokość jego udziału.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca zamierza sprzedać 1/5 udziału w działce nr 391/12. Na tej działce posadowiona jest budowla w postaci powierzchni utwardzonej - drogi. Powierzchnia utwardzona - asfalt jest to wewnętrzna droga zakładowa, która zgodnie art. 3 pkt 3 jest budowlą (obiekt liniowy) w rozumieniu ustawy Prawo budowlane. Droga została wytworzona przez Wnioskodawcę i przyjęta do ewidencji środków trwałych w październiku 1991 r. po czym następowało podwyższenie środka trwałego sukcesywnie po zakończeniu kolejnego odcinka drogi a miało to miejsce w styczniu 1992 r., w lipcu 1992 r. w grudniu 1992 r.

Dostawa ww. budowli będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z 11 marca 2004 r. Wnioskodawca poniósł wydatki na wytworzenie i ulepszenie budowli, w stosunku do których nie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, ponieważ ostatnie zakończenie ich ulepszenia nastąpiło w grudniu 1992 r. Budowla nie była nigdy przedmiotem umów najmu, dzierżawy lub umów o podobnym charakterze. Budowla była wykorzystywana przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych przez okres co najmniej 5 lat.

Podstawowa stawka podatku, na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie do art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Ustawodawca od powyższej zasady ustanowił szereg wyjątków, a jednym z nich jest zwolnienie od podatku dostawy budynków, budowli lub ich części wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Przez pierwsze zasiedlenie, w myśl art. 2 pkt 14 ustawy, rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Z cytowanych wyżej przepisów wynika, iż aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do oddania budynków, budowli lub ich części do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu.

Zatem pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany w stopniu nie niższym niż 30% wartości początkowej obiekt budowlany będzie przedmiotem dostawy w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy lub np. przedmiotem najmu, dzierżawy (przedmiotem świadczenia usług, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy). Bowiem zarówno dostawa, jak i najem czy dzierżawa są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu.

Jak wynika z powyższych uregulowań, zwolnienie od podatku od towarów i usług stosuje się w odniesieniu do sprzedaży całości budynków, budowli lub ich części, jeżeli w momencie ich dostawy są one już zasiedlone, przy czym okres pomiędzy pierwszym zasiedleniem a ich dostawą jest dłuższy niż 2 lata.

Mając na uwadze przedstawiony stan prawny i opis sprawy, należy stwierdzić, iż dostawa udziału w budowli będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia. Zatem dostawa udziału w budowli nie będzie korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

W przypadku, gdy budynek, budowla lub ich części nie podlegają zwolnieniu od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT należy przeanalizować możliwość zastosowania zwolnienia dostawy budynku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat (art. 43 ust. 7a ustawy).

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że dostawa budowli w postaci drogi na działce nr 391/12 będzie korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, gdyż Wnioskodawcy przy wytworzeniu drogi nie przysługiwało prawo do odliczenia. Wnioskodawca co prawda ponosił wydatki na ulepszenia przekraczające 30% wartości początkowej (1992r.), jednakże Wnioskodawcy nie przysługiwało z tego tytułu prawo do odliczenia podatku naliczonego. Tym samym spełnione zostaną warunki do zastosowania ww. zwolnienia od podatku.

Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług – obowiązujący od dnia 1 stycznia 2014 r. – w myśl którego, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2013 r., poz. 247, ze zm.), zwalnia się od podatku zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli, jeżeli budynki te lub budowle albo ich części są zwolnione od podatku.

W tym miejscu należy zauważyć, że zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 35 ze zm.) dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 19 ust. 22, art. 28o, art. 82 ust. 3, art. 86 ust. 21, art. 92 ust. 1 pkt 3, art. 106 ust. 12 i art. 146d ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 19 ust. 22, art. 28o, art. 82 ust. 3, art. 86 ust. 21, art. 92 ust. 1 pkt 3, art. 106 ust. 12 i art. 146d ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2013 r., i mogą być zmieniane na podstawie tych przepisów.

Z powyższego jednoznacznie wynika, że co do zasady, grunt będący przedmiotem sprzedaży (w tym zbycie użytkowania wieczystego) podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki i budowle na nim posadowione. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu (w tym zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu) korzysta ze zwolnienia od podatku.

Mając na uwadze przedstawiony stan prawny i opis zdarzenia należy stwierdzić, że planowana dostawa udziału w drodze będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, gdyż Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a także Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie tej budowli, w stosunku do których miałby prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Zatem zbycie udziału w prawie użytkowania wieczystego działki nr 391/12 będzie również korzystało ze zwolnienia od podatku od towarów i usług w związku z art. 29a ust. 8 ustawy.

Odnosząc się do postawionego przez Wnioskodawcę pytania nr 3, w którym wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii w jaki sposób ująć na fakturze sprzedaż poszczególnych budowli (obiektów) znajdujących się na działce i jak należy wpisać podstawy prawne zwolnienia w momencie jak do jednej pozycji zastosowanie mają 2 lub 3 podstawy prawne jednocześnie i czy mogą one zostać ujęte w załączniku do faktury należy stwierdzić, że pytanie to stało się bezprzedmiotowe.

W zaistniałej sytuacji nastąpi sprzedaż udziału tylko w jednej budowli będącej drogą, która to będzie podlegała zwolnieniu od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Natomiast dostawa udziału w prawie użytkowania wieczystego działki nr 391/12 będzie korzystała ze zwolnienia od podatku w świetle art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, w związku z art. 43 ust. 1 pkt 10a.

A zatem w przypadku dostawy udziału w działce zabudowanej (391/12) nie wystąpi przypadek, o którym mowa w pytaniu tj. dostawa kilku budowli (obiektów) zwolnionych od podatku na podstawie 2 lub 3 podstaw prawnych jednocześnie.

Jednoczenie tut. organ zauważa, że art. 106e ust. 1 cyt. ustawy wskazuje elementy jakie faktura powinna zawierać.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Zmiana któregokolwiek elementu przedstawionego zdarzenia przyszłego powoduje, że interpretacja indywidualna traci swoją ważność.

Należy także wskazać, że będąca przedmiotem zapytania kwestia dotycząca dostawy prawa wieczystego użytkowania działki nr 393/12 oraz sposobu ujęcia na fakturze podstawy prawnej zastosowanego do danej dostawy zwolnienia z VAT będzie przedmiotem odrębnego rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy)w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP2/443-1164/13/BW | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.