IBPP1/4512-599/15/AW | Interpretacja indywidualna

Możliwość zastosowania zwolnienia z podatku do dostawy działki zabudowanej
IBPP1/4512-599/15/AWinterpretacja indywidualna
 1. budowle
 2. grunt zabudowany
 3. nieruchomość zabudowana
 4. sprzedaż nieruchomości
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 14 lipca 2015 r. (data wpływu 20 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działki nr 788/1 wraz ze znajdującymi się na niej budowlami w postaci ogrodzenia z siatki wraz z betonowym podestem i studnią trwale związanymi z gruntem – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 lipca 2015 r. wpłynął do tut. Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działki nr 788/1 wraz ze znajdującymi się na niej budowlami w postaci ogrodzenia z siatki wraz z betonowym podestem i studnią trwale związanymi z gruntem.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Bank (Wnioskodawca) jako wierzyciel prowadzący postępowanie egzekucyjne z nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 788/1 o pow. 0,14 ha objętej KW, po drugiej bezskutecznej egzekucji przejął na własność tę nieruchomość na podstawie prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego I Wydział Cywilny z dnia 20 maja 2014 r. o przysądzeniu własności wg kwoty wskazanej w ww. postanowieniu, kwota ta nie obejmowała podatku VAT.

Zgodnie z zaświadczeniem dołączonym do operatu szacunkowego z dnia 10 czerwca 2013 r. sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego na wniosek komornika w postępowaniu egzekucyjnym wynika, że zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy działka nr 788/1 znajduje się w terenie oznaczonym symbolem I157MU – teren koncentracji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej oraz usługowej (zaświadczenie z dnia 24 maja 2013 r.).

Powyższa działka jest częściowo ogrodzona siatką stalową na słupkach stalowych, ale nie zamknięta – brak bramy. Na działce znajduje się betonowy podest po zlikwidowanym tartaku i studnia z kręgiem betonowym.

Bank przedmiotową nieruchomość zaewidencjonował w ewidencji księgowej jako „aktywa do zbycia”. Obecnie Bank podjął zamiar sprzedaży ww. działki. Bank jest czynnym płatnikiem VAT. Zatem przedmiotem transakcji będzie sprzedaż działki nr 788/1 o pow. 0,14 ha wraz ze znajdującą się na niej budowlą w postaci ogrodzenia z siatki wraz z betonowym podestem i studnią trwale związanymi z gruntem.

Powyższa budowla została wybudowana przez poprzedniego właściciela i przejęta przez Bank w drodze postępowania egzekucyjnego w 2014 r. wraz z całą nieruchomością, w związku z tym Bank nie jest w stanie stwierdzić kiedy budowla w postaci ogrodzenia z siatki, betonowy podest i studnia zostały oddane do użytkowania przez poprzedniego właściciela nieruchomości. W ocenie Wnioskodawcy nastąpiło pierwsze zasiedlenie działki w chwili nabycia jej przez Bank w 2014 r. Wnioskodawca (Bank) nie ponosił nakładów na ulepszanie budowli przekraczających 30% wartości początkowej. Działka wraz z budowlą nie była przedmiotem najmu ani dzierżawy.

Ponadto Wnioskodawca podał, że:

1.Zgodnie z art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) cyt: ilekroć w ustawie jest mowa o budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

Natomiast w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych wprowadzonej do stosowania rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. (Dz.U. Nr 112 poz. 1316 ze zm.) przez obiekty budowlane rozumie się konstrukcje połączone z gruntem w sposób trwały, wykonane z materiałów budowlanych i elementów składowych, będących wynikiem prac budowlanych.

Zgodnie z doktryną i orzecznictwem do budowli zalicza się ogrodzenie (patrz: wyroki NSA: z dnia 13 stycznia 2009 r. II OSK 1781/07 LEX nr 537721; z dnia 19 kwietnia 2012 r. II OSK 187/11, LEX nr 1219078), które za obiekt budowlany uznają także ogrodzenie działki niezabudowanej w przeciwieństwie do ogrodzenia działki zabudowanej, które zakwalifikowane zostało do urządzeń budowlanych; zbiorniki wodne (studnie), utwardzony plac trwale z gruntem związany.

Odnosząc się do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. wprowadzającego Polską Klasyfikację Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz.U. Nr 112 poz. 1316 ze zm.) obiekty budowlane niebędące budynkami Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych zalicza do obiektów inżynierii lądowej i wodnej pozostałej, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Budowlę w postaci ogrodzenia z siatki i betonowy podest na gruncie PKOB należy zaklasyfikować pod symbolem 2420 „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane”. Według podziału obiektów budowlanych na sekcje, działy i grupy w PKOB tj. sekcja 2 (Obiekty inżynierii lądowej i wodnej), dział 24 (Obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe), grupa 242 (Obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane), klasa 2420.

Natomiast budowlę w postaci studni należy zaklasyfikować pod symbolem 2222 „Rurociągi sieci wodociągowej rozdzielczej”. Zgodnie z podziałem obiektów budowlanych na sekcje, działy, grupy i klasy tj. sekcja 2 (Obiekty inżynierii lądowej i wodnej), dział 22 (Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne), grupa 222 (Rurociągi sieci rozdzielczej i linie kablowe rozdzielcze), klasa 2222 (Rurociągi sieci wodociągowej rozdzielczej).

Mając na uwadze ww. okoliczności faktyczne i prawne, zdaniem Wnioskodawcy znajdujące się na działce 788/1 ogrodzenie z siatki, betonowy podest i studnia jako obiekty budowlane trwale z gruntem związane, zdaniem Wnioskodawcy, będą z chwilą dostawy budowlami w rozumieniu ww. Prawa budowlanego jak też Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB).

2.W operacie szacunkowym z dnia 10 czerwca 2013 r. sporządzonym na wniosek komornika przez rzeczoznawcę majątkowego oraz dokumentacji dołączonej do operatu, który był podstawą sprzedaży lub przejęcia działki nr 788/1, znajduje się opis budowli znajdujących się na tej działce tj. ogrodzenie, podest betonowy, studnia oraz pozostałości po tartaku. Zatem Wnioskodawca przejął przedmiotową działkę wraz z opisanymi w operacie szacunkowym budowlami. Przejęcie nieruchomości w toku prowadzonej przez komornika egzekucji skutkuje tym samym co sprzedaż dokonana przez komornika w licytacji egzekucyjnej.

Zatem mając na uwadze definicję „pierwszego zasiedlenia” z art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług rozumianym jako „...wydanie pierwszemu nabywcy lub pierwszemu użytkownikowi obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu”, z chwilą nabycia przez Wnioskodawcę przedmiotowej nieruchomości doszło, zdaniem Wnioskodawcy, do zasiedlenia w rozumieniu ww. przepisów.

Wnioskodawca nie ma wiedzy czy mogło dojść do pierwszego zasiedlenia, w rozumieniu ww. przepisu, u poprzedniego właściciela.

Wnioskodawca posiada informację, iż działka nr 788/1 objęta jest księgą wieczystą. W księdze wieczystej jako właściciel wpisana była Kinga G., która uzyskała tą działkę na podstawie darowizny dokonanej przez matkę Stanisławę G. w 2011 r. (akt notarialny z dnia 15 lutego 2011 r.).

W wyniku prowadzonego postępowania sądowego z powództwa Wnioskodawcy przeciwko Stanisławie G. (skarga pauliańska) prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wydział Cywilny, Wnioskodawca prowadził egzekucję przeciwko Stanisławie G. Obecnie w wyniku przejęcia nieruchomości właścicielem w przedmiotowej księdze wieczystej jest Wnioskodawca (Bank).

3.Poprzedni właściciele dla dostawy przedmiotowej nieruchomości nie działali w charakterze podatnika podatku od towarów i usług nie prowadzili działalności gospodarczej. Wnioskodawca prowadził postępowanie egzekucyjne przeciwko osobom fizycznym, które nie były podmiotami gospodarczymi.

4.Dostawa na rzecz Wnioskodawcy nie była udokumentowana fakturą VAT bowiem przedmiotowa nieruchomość została przejęta w wyniku prowadzonej egzekucji przeciwko osobom fizycznym, byłym właścicielom. W toku prowadzonej egzekucji przez komornika sądowego, po 2 bezskutecznej licytacji egzekucji z nieruchomości obejmującej działkę nr 788/1, Wnioskodawca złożył wniosek o przejęcie nieruchomości i na podstawie postanowienia Sądu o przysądzeniu własności na rzecz Wnioskodawcy i zatwierdzonego przez Sąd planu podziału kwoty, nieruchomość stała się własnością Wnioskodawcy (Banku).

5.W art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaru i usług (Dz.U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) stwierdzono, że organy egzekucyjne, określone w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 229 poz. 1954 ze zm.) oraz komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, są płatnikami podatku od dostawy, dokonywanej w trybie egzekucji, towarów będących własnością dłużnika lub posiadanych przez niego z naruszeniem obowiązujących przepisów.

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Zatem decyzję czy podatek należy odprowadzić podejmuje komornik na podstawie wyżej cytowanych przepisów. Skoro komornik w toku prowadzonej egzekucji z nieruchomości nie wystawił faktury VAT to znaczy, że uznał, iż przedmiotowa sprzedaż nie podlega podatkowi VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

W związku z powyższym Bank wnosi o potwierdzenie, że sprzedaż działki nr 788/1 o pow. 0,14 ha wraz ze znajdującą się na niej budowlą w postaci ogrodzenia z siatki wraz z betonowym podestem i studnią trwale związanymi z gruntem, w oparciu o przepisy VAT traktować należy jako dostawę budowli, do której zastosowanie znajdzie zwolnienie z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a lub art. 43 ust. 1 pkt 10, przy założeniu, że sprzedaż nastąpi po upływie 2 lat licząc od daty nabycia (pierwszego zasiedlenia).

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż działki nr 788/1 o pow. 0,14 ha wraz ze znajdującą się na niej budowlą w postaci ogrodzenia z siatki wraz z betonowym podestem i studnią trwale związanymi z gruntem, w oparciu o przepisy VAT traktować należy jako dostawę budowli. W związku z tym, w myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a, sprzedaż ww. działki będzie korzystała ze zwolnienia z podatku VAT, bowiem zostały spełnione wszystkie przesłanki określone w art. 43 ust. 1 pkt 10a uprawniające do zwolnienia, tj. na przedmiotowej działce znajduje się studnia z kręgiem betonowym, betonowy podest i ogrodzenie z siatki stalowej na słupkach stalowych.

Zdaniem Wnioskodawcy, tak opisaną działkę należy traktować jako budowlę; przedmiotem sprzedaży jest dostawa budowli, przy nabyciu nieruchomości nie było VAT oraz Wnioskodawca nie ponosił nakładów przekraczających 30% wartości początkowej. Budowla nie była przedmiotem najmu ani dzierżawy.

Wnioskodawca będzie mógł również skorzystać ze zwolnienia od podatku VAT określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10, bowiem również spełniona jest przesłanka z pkt 10 lit. a i przy założeniu, że sprzedaż będzie dokonana po upływie 2 lat od daty nabycia (zasiedlenia).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przepis art. 2 pkt 6 ustawy o VAT stanowi, iż przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 tej ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 15 ust. 1 ww. ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Według art. 15 ust. 2 cyt. ustawy działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Jak wynika z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i ust. 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Natomiast zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zatem z powyższych przepisów wynika, iż dostawa nieruchomości, spełniających określone w przepisach warunki, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacjach, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia upłynął okres krótszy niż dwa lata.

Przez pierwsze zasiedlenie – zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy – rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Co istotne, oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, a za takie można rozumieć m. in. objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Dana nieruchomość nie musi być faktycznie wykorzystywana, lecz winna być przejęta przez nabywcę do użytkowania. Wydanie danego obiektu nabywcy winno nastąpić w ramach wykonania przez sprzedającego czynności podlegających opodatkowaniu.

W przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom – po spełnieniu określonych warunków – skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Ponadto art. 43 ust. 7a ustawy stanowi, iż warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki i budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Natomiast zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Z powyższego jednoznacznie wynika, że co do zasady, grunt będący przedmiotem sprzedaży podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki i budowle na nim posadowione. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu korzysta ze zwolnienia od podatku.

Jak stwierdzono powyżej ze zwolnienia od podatku VAT może korzystać dostawa budynków i budowli lub ich części.

Zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych (PKOB) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. (Dz.U. Nr 112 poz. 1316 ze zm.) przez obiekt budowlany rozumie się konstrukcję połączoną z gruntem w sposób trwały, wykonaną z materiałów budowlanych i elementów składowych będącą wynikiem prac budowlanych. Budynki natomiast to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych, przystosowane do przebywania ludzi, zwierząt lub ochrony przedmiotów.

W myśl art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) ilekroć w ustawie jest mowa o obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych

Na podstawie art. 3 pkt 3 tej ustawy ilekroć jest w niej mowa o budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

Wnioskodawca wskazał, że przedmiotem dostawy mają być:

 • ogrodzenie z siatki – o PKOB 2420 (Obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane),
 • betonowy podest – o PKOB 2420 (Obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane),
 • studnia – o PKOB 2222 (Rurociągi sieci wodociągowej rozdzielczej).

W przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego Wnioskodawca podał, że jest czynnym płatnikiem podatku VAT, jednak z treści wniosku wynika, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Bank podjął zamiar sprzedaży działki nr 788/1 o pow. 0,14 ha wraz z znajdującą się na niej budowlą w postaci ogrodzenia z siatki wraz z betonowym podestem i studnią trwale związanymi z gruntem. Powyższa budowla została wybudowana przez poprzedniego właściciela i nabyta przez Bank w drodze postępowania egzekucyjnego w 2014 r. wraz z całą nieruchomością.

Wnioskodawca nie ma wiedzy czy mogło dojść do pierwszego zasiedlenia u poprzedniego właściciela. Podaje też, że obecnie jest właścicielem działki w wyniku przejęcia nieruchomości oraz że poprzedni właściciele dla dostawy przedmiotowej nieruchomości nie działali w charakterze podatnika podatku od towarów i usług, nie prowadzili działalności gospodarczej. Wnioskodawca prowadził postępowanie egzekucyjne przeciwko osobom fizycznym, które nie były podmiotami gospodarczymi.

Dostawa na rzecz Wnioskodawcy nie była udokumentowana fakturą VAT bowiem przedmiotowa nieruchomość została przejęta w wyniku prowadzonej egzekucji przeciwko osobom fizycznym, byłym właścicielom. Skoro komornik w toku prowadzonej egzekucji z nieruchomości nie wystawił faktury VAT to znaczy, że uznał, iż przedmiotowa sprzedaż nie podlega podatkowi VAT.

Wnioskodawca (Bank) nie ponosił nakładów na ulepszanie budowli przekraczających 30% wartości początkowej. Działka wraz z budowlą nie była przedmiotem najmu ani dzierżawy.

Biorąc pod uwagę powyższy opis oraz definicję pierwszego zasiedlenia wyrażoną w art. 2 pkt 14 ustawy o VAT stwierdzić należy, że z opisu sprawy nie wynika, aby w stosunku do ww. budowli w postaci ogrodzenia z siatki, placu betonowego i studni nastąpiło pierwsze zasiedlenie. Zatem dopiero planowana przez Wnioskodawcę dostawa tych budowli będzie pierwszym oddaniem do użytkowania w wykonaniu czynności podlegającej opodatkowaniu pierwszemu nabywcy po ich wybudowaniu, tj. będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia, stąd nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

W związku z powyższym należy zbadać czy w niniejszej sprawie wystąpiły przesłanki do zastosowania zwolnienia dla dostawy tej budowli na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT. Aby dostawa mogła korzystać ze zwolnienia z ww. przepisu muszą być spełnione oba warunki określone tym przepisem łącznie.

Zgodnie tym przepisem zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Z wniosku wynika, że działkę wraz z posadowionymi na niej budowlami nabył Bank w 2014 r. na mocy prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego z 20 maja 2014 r. Wnioskodawca podał, że poprzedni właściciele dla dostawy przedmiotowej nieruchomości nie działali w charakterze podatnika podatku od towarów i usług, nie prowadzili działalności gospodarczej; dostawa na rzecz Wnioskodawcy nie była udokumentowana fakturą VAT; skoro komornik w toku prowadzonej egzekucji z nieruchomości nie wystawił faktury VAT to znaczy, że uznał, iż przedmiotowa sprzedaż nie podlega podatkowi VAT.

Powyższe oznacza, że przy nabyciu działki wraz z posadowionymi na niej budowlami Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca podał również, że nie ponosił nakładów na ulepszanie budowli przekraczających 30% wartości początkowej.

Zatem w przedmiotowej sprawie nie zachodzą okoliczności wyłączające zastosowanie zwolnienia od podatku VAT określone w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

W związku z powyższym dostawa budowli w postaci opisanego ogrodzenia z siatki, podestu betonowego i studni będzie zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Stąd na podstawie przytoczonego wyżej art. 29a ust. 8 ustawy o VAT działka gruntu nr 788/1, z którym budowle te są trwale związane również korzystać będzie ze zwolnienia na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10a cyt. ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, że w myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, sprzedaż działki nr 788/1 o pow. 0,14 ha wraz ze znajdującą się na niej budowlą w postaci ogrodzenia z siatki wraz z betonowym podestem i studnią trwale związanymi z gruntem będzie korzystała ze zwolnienia z podatku VAT – należało uznać za prawidłowe. Zaznaczyć jednak należy, że dostawa ta korzystać będzie ze zwolnienia tylko i wyłącznie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, nie może natomiast – jak wskazał Wnioskodawca we własnym stanowisku – korzystać również ze zwolnienia od podatku VAT określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10 tej ustawy przy założeniu, że sprzedaż będzie dokonana po upływie 2 lat od daty nabycia. Jak bowiem tut. Organ stwierdził w niniejszej interpretacji, z wniosku nie wynika, aby w stosunku do ww. budowli doszło do pierwszego zasiedlenia (dopiero planowana sprzedaż dokonana zostanie w ramach pierwszego zasiedlenia), zatem sprzedaż działki po upływie 2 lat od nabycia nie spowoduje, że dostawa będzie zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja indywidualna traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Ponadto Organ informuje, że niniejszą interpretację wydano wyłącznie w odniesieniu do dostawy budowli w postaci ogrodzenia z siatki, podestu betonowego i studni, bowiem w tym zakresie Wnioskodawca sformułował pytanie oraz własne stanowisko. Interpretacja nie dotyczy więc zwolnienia od podatku dostawy ewentualnych innych budynków, budowli lub ich części znajdujących się na przedmiotowej działce (wraz z przyporządkowaną do tej dostawy częścią działki), w stosunku do których Wnioskodawca nie zadał pytania i nie sformułował własnego stanowiska.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163 poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.