IBPP1/4512-331/15/DK | Interpretacja indywidualna

Dostawa budynku parterowego WS-7S, części budynku WS-7Ż oraz utwardzonego placu PU zlokalizowanych na działce 3/22 objęta będzie zwolnieniem od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.
IBPP1/4512-331/15/DKinterpretacja indywidualna
 1. budowle
 2. nieruchomości
 3. sprzedaż nieruchomości
 4. stawka
 5. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 7 kwietnia 2015 r. (data wpływu 13 kwietnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z 15 czerwca 2015 r. (data wpływu 24 czerwca 2015 r.) oraz pismem które wpłynęło do tut. organu 9 lipca 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działki nr 3/22 zabudowanej budynkiem WS-7S, częścią budynku WS-7Ż oraz placem utwardzonym PU - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 kwietnia 2015 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działki nr 3/22 zabudowanej budynkiem WS-7S, częścią budynku WS-7Ż oraz placem utwardzonym PU.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 15 czerwca 2015 r. (data wpływu 24 czerwca 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 8 czerwca 2015 r. znak: IBPP1/4512-331/15/DK, oraz pismem które wpłynęło do tut. organu 9 lipca 2015 r., będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 25 czerwca 2015 r. znak: IBPP1/4512-331/15/DK.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest Komornikiem Sądowym przy Sądzie Rejonowym dla K., Wnioskodawca prowadzi egzekucję z majątku spółki „P.” Sp. z o.o. w K. (dalej „Dłużnik”), w związku z czym jest płatnikiem podatku VAT z tego tytułu.

P.sp. z o.o. jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Pierwszą deklarację VAT-7 spółka złożyła za okres październik 2006 roku.

W toku egzekucji komorniczej sprzedaży podlegać będą nieruchomości należące do Dłużnika. Każda z nieruchomości, będąca przedmiotem sprzedaży przez Wnioskodawcę, składa się z jednej działki i jest objęta odrębną księgą wieczystą. Działki są przedmiotem wspólnej wyceny i będą sprzedane w ramach jednej transakcji za łączną cenę. Dłużnik prowadzi działalność gospodarczą i wszelkie czynności (w tym zakup nieruchomości) dokonywane były przez niego w ramach tej działalności gospodarczej. Wszystkie obiekty znajdujące się na nieruchomości/ach

będących przedmiotem interpretacji znajdowały się na sprzedawanych nieruchomościach już w momencie zakupu ich przez Dłużnika. Wszystkie grunty są gruntami budowlanymi lub przeznaczonymi pod zabudowę. Działka opisana we wniosku oraz inne działki będące przedmiotem sprzedaży zostały nabyte w ramach wielu transakcji od różnych właścicieli (osób fizycznych i prawnych).

Wszystkie działki, będące przedmiotem egzekucji, zostały zakupione w celu zrealizowania inwestycji deweloperskiej P. W związku z powyższym wszystkie działki ewidencjonowane są na koncie „Środki trwałe w budowie”, gdzie ewidencjonowane są koszy inwestycji P.

Przedmiotem wniosku o interpretację jest wyłącznie działka opisana poniżej.

Działka nr 3/22 Działka jest zabudowana:

 1. Budynkiem parterowym, o szarej elewacji, znajdującym się przy ul. W. (dalej WS-7S) wybudowany w latach 70-tych XX wieku. Powierzchnia zabudowy wynosi 390 m2. Budynek jest zajmowany przez 3 najemców.
 2. Częścią budynku, o żółtej elewacji, znajdującym się przy ulicy W. (dalej „WS-7Ż”) wybudowanego w latach 70-tych XX wieku. Powierzchnia zabudowy całego budynku wynosi 1176 m2. Pozostała część znajduje się na działce 269/7.

Na działce znajduje się również:

 1. Plac utwardzony (dalej „PU”) o powierzchni łącznej 1042 m2, znajdujący się w części na działce 269/7, natomiast część na działce 3/22.
 2. Nawierzchnia (dalej „NW”) - część nawierzchni znajduje się na działce 269/7, natomiast część na działce 3/22.

Obiekty znajdujące się na działce tj. WS-7Ż, WS-7S oraz NW stanowią środki trwałe wpisane do ewidencji środków trwałych. PU nie został ujęty w ewidencji środków trwałych.

Nabycie działki 269/7 (a zarazem wszystkich obiektów na niej znajdujących się tj. NW, PU oraz

WS-7Ż) nastąpiło 8 września 2008 r. w drodze czynności niepodlegającej opodatkowaniu (stroną sprzedającą nie byli podatnicy podatku od towarów i usług, lecz osoby prywatne). Nabycie nie zostało udokumentowane fakturą VAT, zatem Dłużnikowi nie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony (pomimo związku transakcji z działalnością opodatkowaną podatkiem VAT).

W stosunku do działki 3/22 Dłużnik miał prawo do odliczenia w całości podatku VAT z tytułu zakupu przedmiotowej Działki wraz z obiektami. Nabycie nastąpiło 8 września 2008 r. i wystawiona została z tego tytułu faktura z VAT.

Na działce znajdują się tylko fragmenty budynków i budowli, gdyż ich pozostała część znajduje się również na innych działkach tj.: 3/22, 4/6, 572/6 - w odniesieniu do WS-7Ż, NW oraz PU. WS-7S znajduje się w całości na działce 3/22.

WS-7Ż wraz dobudówkami jest budynkiem trwale z gruntem związanym, zaklasyfikowanym w klasyfikacji obiektów budowlanych pod nr PKOB 1230. Budynek został wybudowany w latach 80-tych ubiegłego wieku przez poprzednika prawnego K. Sp. z o.o. z siedzibą w K. bez zgody właścicieli i pomimo kwestionowania budowy. Wnioskodawca nie ma żadnych informacji, czy wtedy nastąpiło pierwsze zasiedlenie.

Natomiast czynności mogące prowadzić do pierwszego zasiedlenia budynku WS-7Ż na pewno nastąpiły we wrześniu 2008 r. poprzez to, iż Dłużnik wynajął część budynku na podstawie umowy najmu. Umowa najmu została zawarta na cele użytkowe z firmą prowadzącą działalność gospodarczą. Z tytułu wynajmu wystawiane były faktury i rozliczany podatek VAT.

PU jest budowlą (został utwardzony betonem) i jest trwale związany z gruntem oraz ma status klasyfikacyjny PKOB 2112. Wnioskodawca nie posiada wiedzy ani informacji kiedy został wybudowany oraz oddany do użytkowania po raz pierwszy.

Od września 2008 r. Dłużnik wynajął część PU na podstawie umowy najmu. Następnie w maju 2009 r. część placu została wynajęta na cele użytkowe na podstawie umowy najmu ze spółką P. Sp. z o.o. Z tytułu wynajmu została wystawiana faktura VAT.

WS-7S jest budynkiem trwale z gruntem związanym, zaklasyfikowanym w klasyfikacji obiektów budowlanych pod nr PKOB 1230 - budynki handlowo-usługowe. Budynek został wybudowany w latach 80-tych ubiegłego wieku przez poprzednika prawnego K. Sp. z o.o. z siedzibą w K. bez zgody właścicieli i pomimo kwestionowania budowy. Wnioskodawca nie ma żadnych informacji, czy wtedy nastąpiło pierwsze zasiedlenie.

Natomiast czynności mogące prowadzić do pierwszego zasiedlenia budynku WS-7S na pewno nastąpiły we wrześniu 2008 r. poprzez to, iż Dłużnik wynajął część budynku na podstawie umowy najmu. Umowa najmu została zawarta na cele użytkowe z firmą prowadzącą działalność gospodarczą. PU został wynajęty na podstawie umowy najmu od września 2008 r. Z tytułu wynajmu wystawiane były faktury i rozliczany podatek VAT.

Po dacie zakupu działki przez Dłużnika na WS-7S, WS-7Ż, PU, NW nie zostały poniesione (ani przez Dłużnika, ani przez użytkowników obiektów, ani też przez inne osoby trzecie) wydatki na ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym w wysokości równej lub większej niż 30% ich wartości początkowej, liczonej dla każdego z obiektów osobno.

Na pytanie tut. organu zawarte w wezwaniu z 8 czerwca 2015 r., czy nawierzchnia (NW) w momencie dostawy, będzie stanowiła budowlę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz czy jest obiektem inżynierii lądowej i wodnej w rozumieniu Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.) – jeżeli tak, to jakie jest jego oznaczenie PKOB.

 1. Czy ten obiekt jest trwale z gruntem związany...
 2. Kiedy został wybudowany i oddany do użytkowania...,

Wnioskodawca odpowiedział, że nie ma wiedzy, czy nawierzchnia (NW) stanowi budowlę lub obiekt inżynierii lądowej, gdyż ocena tego leży w gestii organów stosujących prawo (nie ma rejestru budowli lub obiektów inżynieryjnych). Jednocześnie zgodnie ze stanowiskiem Wnioskodawcy przedstawionym we wniosku, kwalifikacja tego obiektu jako budowli nie ma znaczenia dla sprawy, gdyż nie wpłynie ona na stawkę podatku VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Jak będzie opodatkowana dostawa Działki nr 3/22...

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż działki będzie zwolniona z VAT.

Zgodnie z art. 2 pkt 14 UVAT ilekroć mowa o „pierwszym zasiedleniu - rozumie się przez to oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej;”.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a UVAT zwalnia się z podatku „10) dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata;

10a) dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów;”.

Stosownie do art. 29 ust. 5 UVAT „W przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.”. W celu ustalenia stawki podatkowej dla sprzedaży działki, na której znajduje się więcej niż jedna budowla lub budynek, konieczne jest ustalenie sposobu opodatkowania każdego z obiektów na niej się znajdujących. W przypadku, gdy na działce znajdują się obiekty, w stosunku do których znajdą zastosowanie różne stawki podatku lub też jedne z nich będą opodatkowane, a drugie zwolnione z opodatkowania, konieczne jest dokonanie alokacji stawek podatku i/lub zwolnienia do całości gruntu w oparciu bądź o powierzchnię zajętą przez obiekty, bądź w oparciu o wszystkich obiektów znajdujących się na działce.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 UVAT „Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Wnioskodawca uważa, iż w zaistniałym stanie faktycznym zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 10 UVAT niewątpliwie znajdzie zastosowanie do wszystkich obiektów znajdujących się na działce. Obiekty te zostały nabyte w drodze czynności podlegających opodatkowaniu, a od tego czasu minęło więcej niż 2 lata (wyjątek z art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. b nie znajdzie zastosowania). Jednocześnie po dacie zakupu przez Dłużnika do chwili obecnej nie nastąpiło ich ulepszenie, które powodowałoby, stosownie do art. 2 pkt 14 UVAT, uznanie ich sprzedaży za ponowną dostawę w ramach pierwszego zasiedlenia (wyjątek z art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a nie znajdzie zastosowania). Zatem zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 10 UVAT znajdzie zastosowanie do nich.

Natomiast nie znajdzie zastosowania w stosunku do WS-7Ż oraz PU w żadnym wypadku przepis art. 43 ust. 1 pkt 10a UVAT, gdyż w stosunku do obiektów znajdujących się na działce Dłużnik miał prawo w części do odliczenia podatku VAT z tytułu ich nabycia, w związku z tym, iż fragmenty WS-7Ż oraz PU znajdują się na działce 3/22, w stosunku do której Dłużnik odliczył VAT przy zakupie.

Natomiast posadowienie takich obiektów jak NW nie powinno wpływać na stawkę podatku VAT od sprzedaży Działki.

Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 17 kwietnia 2012 r., sygn. I FSK 918/11 ogrodzenie działki nie stanowi budowli w rozumieniu przepisów UVAT, niezależnie czy działka jest zabudowana innymi budynkami lub budowlami, czy nie. Ponadto należy zauważyć, iż w orzecznictwie sądów oraz Trybunału Sprawiedliwości prezentowana jest koncepcja badania ekonomicznej strony transakcji i na tej podstawie ustalenia, jaka czynność została dokonana i jak powinna być traktowana na gruncie podatkowym. W przypadku sprzedaży działki w znacznym stopniu zabudowanej budynkami, której wartość jedynie w marginalnym stopniu zależy od pozostałych obiektów znajdujących się na Działce (jak NW), a jednocześnie obiekty te są pomocnicze i służebne wobec budynków (NW zapewnia dojazd i poruszanie się po Działce), przyjąć należy, iż obiekty te (NW) nie mogą wpływać na zmianę stawki VAT dla przedmiotowego przedmiotu sprzedaży. Nie mamy bowiem w takiej sytuacji do czynienia ze sprzedażą obiektów budowlanych wraz z gruntem posadowionym pod nim. Na wnioski takie wskazuje orzeczenie NSA powołane powyżej.

Wobec powyższego skoro dostawa wszystkich obiektów znajdujących się na działce jest zwolniona z opodatkowania VAT również dostawa działki będzie zwolniona w całości z VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

 1. przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;
 2. wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;
 3. wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;
 4. wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;
 5. ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;
 6. oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;
 7. zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do art. 2 pkt 22 ustawy o VAT, sprzedaż to odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Zatem w oparciu o powyższe przepisy, zbycie nieruchomości dokonywane przez podatnika traktowane jest jako czynność odpłatnej dostawy towarów i na mocy art. 5 ust. 1 ustawy o VAT podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Podkreślić należy, że nie każda czynność stanowiąca dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu tym podatkiem, musi być wykonana przez podatnika.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ww. ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca - Komornik Sądowy prowadzi egzekucję z majątku dłużnika – spółki z o.o. - zarejestrowanego czynnego podatnika podatku od towarów i usług. Dłużnik prowadzi działalność gospodarczą i wszelkie czynności (w tym zakup nieruchomości) dokonywane były przez niego w ramach tej działalności gospodarczej. Pierwszą deklarację VAT-7 spółka złożyła za okres październik 2006 roku. Przedmiotem egzekucji komorniczej będzie nieruchomość należąca do dłużnika składająca się z jednej działki nr 3/22 zabudowanej budynkiem parterowym WS-7S, częścią budynku WS-7Ż oraz utwardzonym placem PU. Ww. budynki oraz budowla w postaci utwardzonego placu są trwale z gruntem związane.

Z powyższego opisu sprawy wynika, że w odniesieniu do tej sprzedaży dłużnik (osoba prawna działająca w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) będzie działał w charakterze podatnika gdyż jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT oraz obiekty budowlane znajdujące się na działce 3/22 zostały nabyte przez dłużnika w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że budynki oraz budowla w postaci utwardzonego placu znajdujące się na ww. działce są towarem w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o VAT.

Zatem sprzedaż prawa własności budynków oraz budowli wraz z gruntem, na którym są posadowione – co do zasady – podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Kwestię wysokości opodatkowania reguluje art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1 ustawy.

Na mocy art. 146a pkt 1 ww. ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział obniżone stawki podatku oraz zwolnienia od podatku dla dostaw niektórych towarów lub świadczenia niektórych usług, a także określił warunki stosowania tych obniżonych stawek i zwolnień.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów i świadczenia usług zostały określone m.in. w art. 43 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zatem z powyższych przepisów wynika, że dostawa nieruchomości, spełniających określone w przepisach warunki, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacjach, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia upłynął okres krótszy niż dwa lata.

Definicję pierwszego zasiedlenia zawiera art. 2 pkt 14 ww. ustawy o VAT, zgodnie z którym, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Co istotne, oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, a za takie należy rozumieć m.in. objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Przedmiotowa nieruchomość nie musi być faktycznie wykorzystywana, lecz winna być przejęta przez nabywcę do użytkowania. Wydanie przedmiotowego obiektu nabywcy powinno nastąpić w ramach wykonania przez sprzedającego czynności podlegających opodatkowaniu.

Jeżeli zatem podatnik wybuduje obiekt lub go zmodernizuje, przy czym nakłady na ulepszenie przekraczają 30% jego wartości początkowej, a następnie obiekt ten (lub ulepszenie) zostanie oddany do użytkowania (wprowadzony do ewidencji środków trwałych), nie oznacza to, że został on zasiedlony. Oddanie do użytkowania nie nastąpiło bowiem w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany budynek (obiekt) zostanie wniesiony aportem, sprzedany lub np. oddany w najem lub dzierżawę – bowiem zarówno aport, sprzedaż, najem jak i dzierżawa są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu. Zatem należy uznać za pierwsze zasiedlenie moment oddania budynku, budowli lub ich części do użytkowania pierwszemu nabywcy czy najemcy (dzierżawcy).

W tym miejscu należy zauważyć, że w przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca przewiduje – po spełnieniu określonych warunków – objęcie dostawy zwolnieniem wskazanym w art. 43 ust. 1 pkt 10a tej ustawy.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Warunku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat (art. 43 ust. 7a ustawy o VAT).

Zatem jeżeli dostawa budynków, budowli lub ich części jest objęta zwolnieniem z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, wówczas badanie przesłanek wynikających z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a staje się bezzasadne.

Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, zgodnie z którym w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Z powyższego jednoznacznie wynika, że co do zasady, grunt będący przedmiotem sprzedaży podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki i budowle na nim posadowione. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu korzysta ze zwolnienia od podatku.

Jak już wcześniej wskazano, dla dostawy nieruchomości – budynków, budowli lub ich części, ustawodawca przewidział zwolnienie od podatku w oparciu o jedną z dwóch podstaw prawnych: art. 43 ust. 1 pkt 10 lub też pkt 10a ustawy. Jednakże dla zastosowania zwolnienia od podatku w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy istotne jest, czy dostawa będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed pierwszym zasiedleniem, czy też nie.

Analizując powołaną w niniejszej interpretacji definicję pierwszego zasiedlenia stwierdzić należy, że aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu obiekt musi zostać oddany do użytkowania, a ponadto czynność ta powinna podlegać opodatkowaniu. Z powyższej definicji wynika zatem, że oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, a za taką należy uznać umowę sprzedaży, najmu, dzierżawy czy wniesienie aportem pod warunkiem, że jest to czynność objęta zakresem ustawy o podatku od towarów i usług, nawet jeśli na podstawie przepisów szczególnych korzysta ona ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. Należy jednak mieć na uwadze, że czynności tych musi dokonać każdorazowy właściciel (tj. podmiot dokonujący dostawy) danego budynku czy budowli, a nie ktokolwiek.

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca wskazał, że działka nr 3/22 wraz z budynkiem parterowym WS-7S, częścią budynku WS-7Ż oraz utwardzonym placem PU została nabyta 8 września 2008 r. i wystawiona została z tego tytułu faktura VAT. Z tytułu zakupu działki 3/22 wraz z obiektami dłużnikowi przysługiwało prawo do odliczenia całości podatku VAT.

Po dacie zakupu działki przez dłużnika na WS-7S, WS-7Ż, PU nie zostały poniesione (ani przez dłużnika, ani przez użytkowników obiektów, ani też przez inne osoby trzecie) wydatki na ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym w wysokości równej lub większej niż 30% ich wartości początkowej.

Z wniosku wynika, że budynki i budowla zlokalizowane na działce nr 3/22 były przedmiotem umowy najmu.

We wrześniu 2008 r. dłużnik wynajął część budynku WS-7Ż, na podstawie umowy najmu firmie prowadzącej działalność gospodarczą. Z tytułu wynajmu wystawiane były faktury i rozliczany podatek VAT.

Od września 2008 r. również utwardzony plac PU został przez dłużnika wynajęty. Następnie w maju 2009 r., część tego placu została wynajęta na cele użytkowe na podstawie umowy najmu ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (z tytułu najmu została wystawiona faktura VAT).

W stosunku do budynku parterowego WS-7S także została zawarta umowa najmu. Z wniosku wynika, że we wrześniu 2008 r. dłużnik wynajął część tego budynku firmie prowadzącej działalność gospodarczą na cele użytkowe a z tego tytułu wystawiane były faktury VAT.

W celu ustalenia czy planowana dostawa budynku parterowego WS-7S, części budynku WS-7Ż oraz utwardzonego placu PU będzie mogła korzystać ze zwolnienia, koniecznym jest zbadanie przesłanek określonych przepisem art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Aby dostawa przedmiotowych budynków i budowli mogła korzystać ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT nie może być dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim i pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą tych budynków i budowli (lub ich części) nie mógł upłynąć okres krótszy niż 2 lata.

Analizując powołaną wcześniej definicję pierwszego zasiedlenia stwierdzić należy, że aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu obiekt musi zostać oddany do użytkowania, a ponadto czynność ta powinna podlegać opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie ma miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany budynek został sprzedany lub np. oddany w najem, dzierżawę.

Aby zatem dostawa wskazanego w opisie sprawy budynków i budowli posadowionych na działce nr 3/22 mogła korzystać ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT nie może być dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim i pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą tych budynków i budowli nie może upłynąć okres krótszy niż 2 lata.

Odnosząc powołane przepisy prawa do przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że czynnością spełniającą definicję pierwszego zasiedlenia posadowionego na działce nr 3/22 budynku parterowego WS-7S, części budynku WS-7Ż oraz utwardzonego placu PU była sprzedaż tej działki wraz z budynkami i budowlą na rzecz dłużnika 8 września 2008 r. Wtedy nastąpiło oddanie do użytkowania budynków i budowli w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu pierwszemu nabywcy (dostawa podlegała opodatkowaniu bowiem jak wynika z wniosku dłużnik miał prawo do odliczenia w całości podatku VAT z tytułu zakupu działki wraz z obiektami).

Z uwagi na powyższe, planowana przez Wnioskodawcę dostawa budynku parterowego WS-7S, części budynku WS-7Ż oraz utwardzonego placu PU zlokalizowanych na działce 3/22 objęta będzie zwolnieniem od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, gdyż nie zostanie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia oraz pomiędzy pierwszym zasiedleniem, a dokonaną dostawą nie upłynie okres krótszy niż 2 lata.

Tym samym, również dostawa działki nr 3/22 w części przyporządkowanej do dostawy ww. budynków WS-7S, WS-7Ż i budowli w postaci utwardzonego placu PU korzystać będzie ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 w związku z art. 29a ust. 8.

Ponieważ planowana przez Wnioskodawcę dostawa budynku objęta będzie zwolnieniem od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, to badanie czy w sytuacji opisanej przez Wnioskodawcę dostawa budynku i budowli będzie objęta zwolnieniem na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a o VAT - jest bezprzedmiotowe.

W konsekwencji powyższego, stanowisko Wnioskodawcy, iż sprzedaż zabudowanej działki nr 3/22 będzie zwolniona z VAT, należało uznać za prawidłowe.

Zauważyć należy, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii opodatkowania dostawy nawierzchni NW (również zlokalizowanej na działce nr 3/22). W zakresie opodatkowania dostawy nawierzchni NW zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Podkreślić należy, że w sytuacji gdy ww. nawierzchnia NW jest trwale z gruntem związana i stanowi budowlę jej opodatkowanie lub zwolnienie dostawy ma wpływ na opodatkowanie dostawy części gruntu do niej przyporządkowanego.

Ponadto, niniejsza interpretacja nie rozstrzyga natomiast kwestii opodatkowania dostawy na rzecz dłużnika ww. nieruchomości dokonanej 8 września 2008 r.

W związku z tym jako element przedstawionego zdarzenia przyszłego tut. organ przyjął za Wnioskodawcą, że dostawa na rzecz dłużnika budynków i budowli zlokalizowanych na działce 3/22 była czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (w opisie sprawy Wnioskodawca wskazał, że w stosunku do działki 3/22 Dłużnik miał prawo do odliczenia w całości podatku VAT z tytułu zakupu przedmiotowej działki wraz z obiektami) i kwestia ta nie podlegała ocenie tut. organu.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślenia wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w X., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.