IBPP1/443-604/14/LSz | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Planowana przez Wnioskodawcę sprzedaż budowli (drogi) znajdującej się na działkach nr 278/50 i nr 1246/73 oraz budowli (drogi i linii energetycznej) znajdujących się na działce nr 1247/73 a także budynków (biurowego, magazynu, garażu, portierni) i budowli (placu i gazociągu) znajdujących się na działce nr 1197/73 będzie stanowiła odpłatną dostawę towarów, która objęta będzie zwolnieniem od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. W konsekwencji czego, również sprzedaż prawa wieczystego użytkowania działek, na których znajdują się ww. obiekty budowlane objęta będzie zwolnieniem od podatku w związku z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 3 marca 2014 r. (data wpływu 7 marca 2014 r.) uzupełnionym pismem z 11 marca 2014 r. (data wpływu 13 marca 2014 r.), pismem z 27 maja 2014 r. (data wpływu 30 maja 2014 r.), pismem z 29 maja 2014 r. (data wpływu 2 czerwca 2014r.), pismem z 16 czerwca 2014 r. (data wpływu 20 czerwca 2014r.) i pismem z 30 czerwca 2014 r., o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży w drodze postępowania egzekucyjnego należącego do dłużnika prawa użytkowania wieczystego działek nr 278/50, nr 1246/73, nr 1247/73 zabudowanych budowlami i działki nr 1197/73 zabudowanej budynkami i budowlami – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 marca 2014 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek uzupełniony pismem z 11 marca 2014 r. (data wpływu 13 marca 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży w drodze postępowania egzekucyjnego należącego do dłużnika prawa użytkowania wieczystego działek nr 278/50, nr 1246/73, nr 1247/73 zabudowanych budowlami i działki nr 1197/73 zabudowanej budynkami i budowlami.

Wniosek został uzupełniony pismem z 27 maja 2014 r. (data wpływu 30 maja 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu nr IBPP1/443-263/14/LSz z 19 maja 2014 r. oraz pismem z 29 maja 2014 r. (data wpływu 2 czerwca 2014r.), pismem z 16 czerwca 2014 r. (data wpływu 20 czerwca 2014r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu nr IBPP1/443-263/14/LSz z 6 czerwca 2014 r. i pismem z 30 czerwca 2014 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W toku postępowania egzekucyjnego Wnioskodawca (komornik) będzie zbywać prawo użytkowania wieczystego gruntu i własność budynków objętych pięcioma księgami wieczystymi, należące do dłużnika będącego podatnikiem VAT.

Nieruchomości są w części zabudowane oraz były lub są do tej pory wydzierżawiane/ wynajmowane przez dłużnika.

Szczegółowe informacje na temat zabudowy i dzierżaw/najmu poniżej w zestawieniu na poszczególne księgi wieczyste.

Zestawienie w podziale na księgi wieczyste oraz poszczególne działki.

Księga wieczysta nr KA....

Nieruchomość/Prawo składa się z:

 1. działek geodezyjnych o numerach geodezyjnych nr 52, nr 53, nr 134/54, nr 138/49, nr 139/49, nr 145/54, nr 155/51, nr 156/51, nr 161/49, nr 229/54, nr 276/49, nr 277/49, nr 278/50, nr 279/50, nr 280/50, nr 283/65, nr 285/66, nr 286/66, nr 287/67, nr 288/67, nr 289/68, nr 290/68, nr 291/69, nr 292/69, nr 293/71, nr 294/71, nr 295/72, nr 296/72, nr 320/49, nr 335/49, nr 356/49, nr 399/54, nr 519/46, nr 524/46, nr 525/47, nr 527/49, nr 1246/73, nr 1247/73.
 2. zabudowań: na części działki nr 138/49 znajdują się tory kolejowe, na części działki nr 278/50 znajduje się droga asfaltowa, na działkach nr 1246/73, nr 1247/73 asfalt oraz trzy słupy energetyczne z napowietrzną linią energetyczną.

Księga wieczysta nr KA... - działka nr 360/73 zabudowana wiatą garażową oraz kotłownią.

Księga wieczysta nr KA....:

 1. działki geodezyjne 482/73, nr 1197/73, nr 1194/73,
 2. zabudowań: na działce nr 1197/73 znajdują się budynek biurowy, garażowy, magazynowy i portiernia.

Księga wieczysta nr KA....:

 1. działki geodezyjne nr 556/73, nr 1195/73, nr 1200/73
 2. zabudowań: na działce nr 556/73 znajduje się węzeł gazociągu ogrodzony siatką oraz płytami betonowymi. Poprzez nieruchomość biegnie także gazociąg podziemny, co do którego dokładnego przebiegu nie ma pewności - zgodnie z projektem przebiega on przez działkę nr 556/73 i nr 1195/73; możliwe jednak jest, że przebiega przez działki nr 556/73 i nr 1200/73. Przyjęto przebieg gazociągu zgodny z projektem.

Księga wieczysta nr KA....: działka geodezyjna nr 1199/73 zabudowana napowietrznym rurociągiem gazowym (część betonowej „stopy” estakady gazowej z napowietrznym węzłem gazowym, część estakady z rurociągiem - długość ok. 20m).

Nieruchomość objęta KW KA.... (działka nr 360/73) jest przedmiotem odpłatnego użyczenia (wystawiana faktura VAT) począwszy od 1 kwietnia 2003 r. do dziś.

Część nieruchomości objętej KW KA.... (działka nr 1197/73) jest wydzierżawiana od 14 września 2004 r. do dziś (dzierżawa budynku garażowego wraz z przyległym placem).

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca podał odnosząc się do działki nr 278/50, nr 1246/73, nr 1247/73 i nr 1197/73, że:

-przedmiotem sprzedaży ma być prawo użytkowania wieczystego działki zabudowanej o numerze 278/50. Zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dzielnicy przemysłowej S. w S. teren, na którym zlokalizowane są przedmiotowe działki gruntu, oznaczony jest symbolem: PP - obszar przemysłowy, KZ1 - drogi zbiorcze. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dzielnicy przemysłowej S. w S. uchwalony został Uchwałą Rady Miasta nr ... z dnia 23 grudnia 2003 r., ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. ... nr 33 z dnia 21 kwietnia 2004 r., poz. 1084. Na obszarze działki znajduje się droga (numer PKOB 2112). Nabycie prawa użytkowania wieczystego działki przez H. S.A. w likwidacji nastąpiło z dniem 5 grudnia 1990 r. z mocy prawa na podstawie art. 2 ustawy z 29 września 1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz.U. z 1990 r. Nr 79 poz. 464), a następnie przekazane dłużnikowi (W. sp. z o.o.) aportem na pokrycie kapitału zakładowego w dniu 31 stycznia 2000 r. (Rep. A nr ...). Dłużnikowi nie przysługiwało prawo odliczenia VAT. Nabycie własności budowli znajdującej się na gruncie (drogi) nastąpiło tym samym aktem notarialnym w ramach aportu. Dłużnikowi nie przysługiwało prawo odliczenia VAT. Nabycie prawa użytkowania wieczystego działki oraz budowli nie było dokumentowane fakturą VAT, nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony. Dłużnik nie dokonywał w ciągu ostatnich 5 lat nakładów przekraczających 1/3 wartości. Budowla jest trwale związana z gruntem. Pierwsze zasiedlenie w rozumieniu wskazanym w wezwaniu do uzupełnienia wniosku nie nastąpiło. Droga była wykorzystywana przez H. S.A. w likwidacji, następnie przekazana aportem w sposób wyżej opisany dłużnikowi, który jej nigdy nie wydzierżawiał ani nie wynajmował; wykorzystywał wyłącznie na własne potrzeby.

-przedmiotem sprzedaży ma być prawo użytkowania wieczystego działki zabudowanej o numerze 1246/73. Zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dzielnicy przemysłowej S. w S. teren, na którym zlokalizowane są przedmiotowe działki gruntu, oznaczony jest symbolem: PP - obszar przemysłowy, KZ1 - drogi zbiorcze. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dzielnicy przemysłowej S. w S. uchwalony został Uchwałą Rady Miasta nr ... z dnia 23 grudnia 2003 r., ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. ... nr 33 z dnia 21 kwietnia 2004 r., poz. 1084. Na obszarze działki znajduje się droga (numer PKOB 2112). Nabycie prawa użytkowania wieczystego działki przez H. S.A. w likwidacji nastąpiło z dniem 5 grudnia 1990 r. z mocy prawa na podstawie art. 2 ustawy z 29 września 1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz.U. z 1990 r. Nr 79 poz. 464), a następnie przekazane dłużnikowi (W. sp. z o.o.) aportem na pokrycie kapitału zakładowego w dniu 31 stycznia 2000 r. (Rep. A nr ...). Dłużnikowi nie przysługiwało prawo odliczenia VAT. Nabycie własności budowli znajdującej się na gruncie (drogi) nastąpiło tym samym aktem notarialnym w ramach aportu. Dłużnikowi nie przysługiwało prawo odliczenia VAT. Nabycie prawa użytkowania wieczystego działki oraz budowli nie było dokumentowane fakturą VAT, nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony. Dłużnik nie dokonywał w ciągu ostatnich 5 lat nakładów przekraczających 1/3 wartości. Budowla jest trwale związana z gruntem. Pierwsze zasiedlenie w rozumieniu wskazanym w wezwaniu do uzupełnienia wniosku nie nastąpiło. Droga była wykorzystywana przez H. S.A. w likwidacji, następnie przekazana aportem w sposób wyżej opisany dłużnikowi, który jej nigdy nie wydzierżawiał ani nie wynajmował; wykorzystywał wyłącznie na własne potrzeby.

-przedmiotem sprzedaży ma być prawo użytkowania wieczystego działki zabudowanej o numerze 1247/73. Zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dzielnicy przemysłowej S. w S. teren, na którym zlokalizowane są przedmiotowe działki gruntu, oznaczony jest symbolem: PP - obszar przemysłowy, KZ1 - drogi zbiorcze. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dzielnicy przemysłowej S. w S. uchwalony został Uchwałą Rady Miasta nr ... z dnia 23 grudnia 2003 r., ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. ... nr 33 z dnia 21 kwietnia 2004 r., poz. 1084. Na obszarze działki znajduje się droga (numer PKOB 2112) oraz linia elektroenergetyczna (PKOB 2214). Nabycie prawa użytkowania wieczystego działki przez H. S.A. w likwidacji nastąpiło z dniem 5 grudnia 1990 r. z mocy prawa na podstawie art. 2 ustawy z 29 września 1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz.U. z 1990 r. Nr 79 poz. 464), a następnie przekazane dłużnikowi (W. sp. z o.o.) aportem na pokrycie kapitału zakładowego w dniu 31 stycznia 2000 r. (Rep. A nr ...). Dłużnikowi nie przysługiwało prawo odliczenia VAT. Nabycie własności budowli znajdujących się na gruncie (drogi oraz linii elektroenergetycznej) nastąpiło tym samym aktem notarialnym w ramach aportu. Dłużnikowi nie przysługiwało prawo odliczenia VAT. Nabycie prawa użytkowania wieczystego działki oraz budowli nie było dokumentowane fakturą VAT, nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony. Dłużnik nie dokonywał w ciągu ostatnich 5 lat nakładów przekraczających 1/3 wartości. Budowle są trwale związane z gruntem. Pierwsze zasiedlenie w rozumieniu wskazanym w wezwaniu do uzupełnienia wniosku nie nastąpiło. Droga oraz linia energetyczna byty wykorzystywane przez H. S.A. w likwidacji, następnie przekazane aportem w sposób wyżej opisany dłużnikowi, który ich nigdy nie wydzierżawiał ani nie wynajmował; wykorzystywał wyłącznie na własne potrzeby.

-przedmiotem sprzedaży ma być prawo użytkowania wieczystego działki zabudowanej o numerze 1197/73. Zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dzielnicy przemysłowej S. w S. teren, na którym zlokalizowane są przedmiotowe działki gruntu, oznaczony jest symbolem: PP - obszar przemysłowy, KZ1 - drogi zbiorcze. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dzielnicy przemysłowej S. w S. uchwalony został Uchwałą Rady Miasta nr ... z dnia 23 grudnia 2003 r., ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. ... nr 33 z dnia 21 kwietnia 2004 r., poz. 1084. Na obszarze działki znajduje się budynek biurowy (numer PKOB 1220), garaże (PKOB 1242), magazyny (PKOB 1252), portiernia (PKOB 1220), gazociąg (PKOB 2221). Nabycie prawa użytkowania wieczystego działki przez H. S.A. w likwidacji nastąpiło z dniem 5 grudnia 1990 r. z mocy prawa na podstawie art. 2 ustawy z 29 września 1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz.U. z 1990 r. Nr 79 poz. 464), a następnie przekazane dłużnikowi (W. sp. z o.o.) aportem na pokrycie kapitału zakładowego w dniu 31 stycznia 2000 r. (Rep. A nr ...). Dłużnikowi nie przysługiwało prawo odliczenia VAT.

Nabycie własności budynku znajdującego się na gruncie (budynek biurowy) nastąpiło tym samym aktem notarialnym w ramach aportu. Dłużnikowi nie przysługiwało prawo odliczenia VAT. Nabycie prawa użytkowania wieczystego działki oraz budynku nie było dokumentowane fakturą VAT, nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony. Dłużnik nie dokonywał w ciągu ostatnich 5 lat nakładów przekraczających 1/3 wartości. Budynek jest trwale związany z gruntem. Pierwsze zasiedlenie w rozumieniu wskazanym w wezwaniu do uzupełnienia wniosku nie nastąpiło. Budynek był wykorzystywany przez H. S.A. w likwidacji, następnie przekazany aportem w sposób wyżej opisany dłużnikowi, który go nigdy nie wydzierżawiał ani nie wynajmował; wykorzystywał wyłącznie na własne potrzeby.

Nabycie własności budynku znajdującego się na gruncie (magazyny) nastąpiło tym samym aktem notarialnym w ramach aportu. Dłużnikowi nie przysługiwało prawo odliczenia VAT. Nabycie prawa użytkowania wieczystego działki oraz budynku nie było dokumentowane fakturą VAT, nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony. Dłużnik nie dokonywał w ciągu ostatnich 5 lat nakładów przekraczających 1/3 wartości. Budynek jest trwale związany z gruntem. Pierwsze zasiedlenie w rozumieniu wskazanym w wezwaniu do uzupełnienia wniosku nie nastąpiło. Budynek był wykorzystywany przez H. S.A. w likwidacji, następnie przekazany aportem w sposób wyżej opisany dłużnikowi, który go nigdy nie wydzierżawiał ani nie wynajmował; wykorzystywał wyłącznie na własne potrzeby.

Nabycie własności budynku znajdującego się na gruncie (portiernia) nastąpiło tym samym aktem notarialnym w ramach aportu. Dłużnikowi nie przysługiwało prawo odliczenia VAT. Nabycie prawa użytkowania wieczystego działki oraz budynku nie było dokumentowane fakturą VAT, nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony. Dłużnik nie dokonywał w ciągu ostatnich 5 lat nakładów przekraczających 1/3 wartości. Budynek jest trwale związany z gruntem. Pierwsze zasiedlenie w rozumieniu wskazanym w wezwaniu do uzupełnienia wniosku nie nastąpiło. Budynek był wykorzystywany przez H. S.A. w likwidacji, następnie przekazany aportem w sposób wyżej opisany dłużnikowi, który go nigdy nie wydzierżawiał ani nie wynajmował; wykorzystywał wyłącznie na własne potrzeby.

Nabycie własności budynku znajdującego się na gruncie (garaże) nastąpiło tym samym aktem notarialnym w ramach aportu. Dłużnikowi nie przysługiwało prawo odliczenia VAT. Nabycie prawa użytkowania wieczystego działki oraz budynku nie było dokumentowane fakturą VAT, nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony. Dłużnik nie dokonywał w ciągu ostatnich 5 lat nakładów przekraczających 1/3 wartości. Budynek jest trwale związany z gruntem. Pierwsze zasiedlenie nastąpiło z chwilą wydzierżawienia go spółce I. sp. z o.o. z dniem 14 września 2004 r., umowa wciąż obowiązuje. Umowa dotyczy dzierżawy budynku garażowego o pow. zabudowy 355 m zlokalizowanego na działce nr 1197/73.

Plac, o którym była mowa we wniosku jest utwardzony częściowo trylinką betonową, częściowo asfaltem, o pow. 182 m2 (PKOB 2112) - jest przedmiotem dzierżawy przez I. sp. z o.o. Nabycie własności budowli znajdującej się na gruncie (plac) nastąpiło tym samym aktem notarialnym w ramach aportu. Dłużnikowi nie przysługiwało prawo odliczenia VAT. Nabycie prawa użytkowania wieczystego działki oraz budynku nie było dokumentowane fakturą VAT, nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony. Dłużnik nie dokonywał w ciągu ostatnich 5 lat nakładów przekraczających 1/3 wartości. Budowla jest trwale związana z gruntem. Pierwsze zasiedlenie nastąpiło z chwilą wydzierżawienia go spółce I. sp. z o.o. z dniem 14.09.2004; umowa wciąż obowiązuje.

Budowla na gruncie w postaci gazociągu (PKOB 2221) została wzniesiona przez dłużnika ze środków własnych w 1998 roku. Dłużnikowi przysługiwało prawo odliczenia VAT. Gazociąg jest wydzierżawiany od 1 kwietnia 2008 r. (pierwsze zasiedlenie) do dnia dzisiejszego spółce W. S.A. Dłużnik nie dokonywał w ciągu ostatnich 5 lat nakładów przekraczających 1/3 wartości. Budynek jest trwale związany z gruntem.

W uzupełnieniu wniosku z 29 maja 2014 r. Wnioskodawca podał, że w związku z pismem z dnia 27 maja 2014 r. (uzupełnienie braków formalnych wniosku o interpretację podatkową ) koryguje oczywisty błąd w opisie budowli w postaci gazociągu położonego na działkach nr 1199/73, nr 1195/3, nr 556/73, nr 1197/73, gdzie wskazano „budynek trwale związany z gruntem”. Powinno być budowla trwale związana z gruntem”.

W uzupełnieniu wniosku z 16 czerwca 2014 r. Wnioskodawca podał, że:

 • -dłużnik nabył działkę 278/50 w ramach aportu składników majątkowych. Była to czynność zwolniona od podatku na podstawie ówcześnie obowiązujących przepisów tj. § 69 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. nr 109 poz. 1245). Dłużnik nie ponosił po 31 stycznia 2000 r. wydatków na ulepszanie budynków i budowli znajdujących się na działce. Komornik nie jest w stanie określić dlaczego 14 lat temu nie wystawiono faktury, w organach dłużnika i H. S.A. w likwidacji zasiadają inne niż wówczas osoby.
 • -dłużnik nabył działkę 1246/73 w ramach aportu składników majątkowych. Była to czynność zwolniona od podatku na podstawie ówcześnie obowiązujących przepisów tj. § 69 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. nr 109 poz. 1245). Dłużnik nie ponosił po 31 stycznia 2000 r. wydatków na ulepszanie budynków i budowli znajdujących się na działce. Komornik nie jest w stanie określić dlaczego 14 lat temu nie wystawiono faktury, w organach dłużnika i H. S.A. w likwidacji zasiadają inne niż wówczas osoby.
 • -dłużnik nabył działkę 1247/73 w ramach aportu składników majątkowych. Była to czynność zwolniona od podatku na podstawie ówcześnie obowiązujących przepisów tj. § 69 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. nr 109 poz. 1245). Dłużnik nie ponosił po 31 stycznia 2000 r. wydatków na ulepszanie budynków i budowli znajdujących się na działce. Komornik nie jest w stanie określić dlaczego 14 lat temu nie wystawiono faktury, w organach dłużnika i H. S.A. w likwidacji zasiadają inne niż wówczas osoby.
 • -dłużnik nabył działkę 1197/73 w ramach aportu składników majątkowych. Była to czynność zwolniona od podatku na podstawie ówcześnie obowiązujących przepisów tj. § 69 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia l999 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. nr 109 poz. 1245). Dłużnik nie ponosił po 31 stycznia 2000 r. wydatków na ulepszanie budynków i budowli znajdujących się na działce. Komornik nie jest w stanie określić dlaczego 14 lat temu nie wystawiono faktury, w organach dłużnika i H. S.A. u likwidacji zasiadają inne niż wówczas osoby.

W uzupełnieniu wniosku z 30 czerwca 2014 r. Wnioskodawca podał, że precyzuje pismo z 16 czerwca 2014 r. wskazując, iż:

 • w odniesieniu do działki 278/50 zdanie „Dłużnik nie ponosił po 31 stycznia 2000 r. wydatków na ulepszanie budynków i budowli znajdujących się na działce” powinno brzmieć: „Dłużnik nie ponosił po 31 stycznia 2000 r. wydatków na ulepszanie budowli znajdujących się na działce”.
 • w odniesieniu do działki 1246/73 zdanie „Dłużnik nie ponosił po 31 stycznia 2000 r. wydatków na ulepszanie budynków i budowli znajdujących się na działce” powinno brzmieć: „Dłużnik nie ponosił po 31 stycznia 2000 r. wydatków na ulepszanie budowli znajdujących się na działce”.
 • w odniesieniu do działki 1247/73 zdanie „Dłużnik nie ponosił po 31 stycznia 2000 r. wydatków na ulepszanie budynków i budowli znajdujących się na działce” powinno brzmieć: „Dłużnik nie ponosił po 31 stycznia 2000 r. wydatków na ulepszanie budowli znajdujących się na działce”.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z dnia 27 maja 2014r.):

Czy dostawa w ramach postępowania egzekucyjnego

 • prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z własnością budowli położonych na gruncie
 • prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z własnością budynków i budowli położonych na gruncie

objętych księgami wieczystymi:

 • prawo użytkowania wieczystego gruntu położonego w S. w rejonie ulicy K. oraz przy ul. R., dla którego SR w S. prowadzi KW KA...,
 • prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budynków, położonego w S. w rejonie ulicy S. i przy ulicy S., dla którego SR w S. prowadzi KW KA....,

objęta będzie zwolnieniem z podatku VAT określonym w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 - j.t.)...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Dostawa w ramach postępowania egzekucyjnego prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z własnością budynków położonych na gruncie objętych księgami wieczystymi o numerach:

 1. prawo użytkowania wieczystego gruntu położonego w S. w rejonie ulicy K. oraz przy ul. R., dla którego SR w S. prowadzi KW KA...,
 2. prawo użytkowania wieczystego wraz z prawem własności budynków, położonego w S. w rejonie ulicy S., dla którego SR w S. prowadzi KW KA...,
 3. prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budynków, położonego w S. w rejonie ulicy S. i przy ulicy S., dla którego SR w S. prowadzi KW KA...,
 4. prawo użytkowania wieczystego gruntu położonego w S. w rejonie ulicy S., dla którego SR w S. prowadzi KW KA...,
 5. prawo użytkowania wieczystego gruntu położonego w S. przy ulicy S., dla którego SR w S. prowadzi KW KA....

objęta będzie zwolnieniem z podatku VAT określonym w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 - j.t.) ze względu na fakt, że:

 1. pierwsze zasiedlenie budynków nastąpiło przed 1989 rokiem
 2. wszystkie ww. 5 nieruchomości wydzielono z nieruchomości objętej KW KA....; nabycie użytkowania wieczystego i własności budynków KA... przez podatnika nastąpiło z aktem notarialnym z dnia 31 stycznia 2000 r. - przekazano je aportem na pokrycie kapitału zakładowego; podatnikowi nie przysługiwało prawo odliczeni a VAT
 3. podatnik złożył oświadczenie, że w dacie nabycia ww. prawa użytkowania wieczystego i własności budynków nie przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku VAT
 4. dłużnik w ciągu ostatnich 5 lat nie dokonywał na nieruchomościach nakładów przekraczających 1/3 wartości nieruchomości.

Dostawa wszystkich działek będzie zwolniona z podatku VAT. Komornik stoi na stanowisku, że nawet, jeżeli na terenie nieruchomości znajdują się ruiny po budynkach, należy traktować grunt jako zabudowany.

Ponadto, wszelkie instalacje przesyłowe (wody, gazu, prądu, itd), drogi oraz instalacje przemysłowe (rury, kable itd.) są w rozumieniu prawa budowlanego budowlą bądź tzw. „obiektem liniowym” (art. 3 ust. 3a prawa budowlanego) a w konsekwencji budowlą (art. 3 ust. 3 prawa budowlanego).

Komornik stoi na stanowisku, że działki te są zabudowane i ich dostawa podlega zwolnieniu z podatku VAT.

W uzupełnieniu wniosku z 27 maja 2014 r. Wnioskodawca podał, że informacja o ruinie pojawiła się w wyniku błędu. Na terenie ww. nieruchomości brak ruin.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że z uwagi na fakt ścisłego powiązania z sobą zagadnień dotyczących zastosowania prawidłowej stawki podatku (zwolnienia od podatku) dla dostawy prawa wieczystego użytkowania działek nr 278/50, nr 1246/73, nr 1247/73 zabudowanych budowlami i działki nr 1197/73 zabudowanej budynkami i budowlami, tut. organ udzielił na nie odpowiedzi w jednej interpretacji indywidualnej.

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, organy egzekucyjne określone w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 ze zm.) oraz komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego są płatnikami podatku od dostawy, dokonywanej w trybie egzekucji, towarów będących własnością dłużnika lub posiadanych przez niego z naruszeniem obowiązujących przepisów.

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przepis art. 7 ust. 1 ustawy o VAT definiuje pojęcie dostawy towarów.

W myśl art. 7 ust. 1 pkt 6 i pkt 7 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

 • oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste,
 • zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT).

Grunt spełnia definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy, a jego sprzedaż jest traktowana jako czynność odpłatnej dostawy towarów na terytorium kraju.

Zatem sprzedaż gruntu (jak i prawa użytkowania wieczystego gruntu) należy traktować w kategorii dostawy towarów podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT.

Natomiast aport to wkład na utworzenie lub powiększenie majątku spółki, który daje prawo do udziału w jej zyskach. Przedmiotem aportu mogą być pieniądze (aporty pieniężne), rzeczy lub prawa (aporty rzeczowe) oraz umiejętności, kompetencje techniczne czy zawodowe.

Wniesienie wkładu wiąże się z przeniesieniem na spółkę wszelkich praw do przedmiotu wkładu, a więc także prawa własności, jeżeli przysługuje ono wspólnikowi/udziałowcowi.

W świetle wskazanych wyżej przepisów, należy stwierdzić, że wniesienie aportu (wkładu niepieniężnego) w postaci nieruchomości do spółki prawa handlowego spełnia definicję odpłatnej dostawy towarów, zawartej w art. 5 ust. 1 ustawy, a tym samym w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy, uznawane jest za sprzedaż, ponieważ dostawa ta odbywa się za wynagrodzeniem (wniesienie aportu spełnia przymiot odpłatności, istnieje bowiem bezpośredni związek pomiędzy dostawą towarów a otrzymanym wynagrodzeniem w formie wyrażonych pieniężnie udziałów), a jej efektem jest przeniesienie na inny podmiot prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel.

Aporty stanowiły czynność podlegającą opodatkowaniu również w 2000 r., bowiem w myśl § 69 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 109, poz. 1245), zwalnia się od podatku od towarów i usług: wkłady niepieniężne (aporty) wnoszone do spółek prawa handlowego i cywilnego.

Zakres opodatkowania podatkiem VAT wyznacza nie tylko czynnik przedmiotowy – opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów lub odpłatne świadczenie usług, ale także czynnik podmiotowy – czynności muszą być wykonywane przez podatnika.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ww. ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2013r., działalność gospodarcza, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca wskazał, że zamierza dokonać sprzedaży w trybie postepowania egzekucyjnego prawa użytkowania wieczystego działki nr 278/50 i nr 1246/73 zabudowanych budowlą w postaci drogi (PKOB 2112), prawa użytkowania wieczystego działki nr 1247/73 zabudowanej budowlami w postaci drogi (PKOB 2112) i linii energetycznej (PKOB 2214) oraz prawa użytkowania wieczystego działki nr 1197/73 zabudowanej budynkiem biurowym (PKOB 1220), budynkiem magazynu (PKOB 1252), budynkiem garaży (PKOB 1242), budynkiem portierni (PKOB 1220) i budowlami w postaci gazociągu (PKOB 2221) i placu (2112), należących do dłużnika – spółki prawa handlowego, będącego podatnikiem VAT.

Budynki i budowle są trwale z gruntem związane.

Wątpliwość Wnioskodawcy dotyczy kwestii opodatkowania sprzedaży ww. działek zabudowanych ww. budynkami i budowlami.

W myśl art. 3 pkt 1-3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) ilekroć w ustawie jest mowa o:

1.obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:

 1. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
 2. budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
 3. obiekt małej architektury;

2.budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

3.budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

Z powyższego wynika, że budowlą, w myśl prawa budowlanego, jest każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury.

Natomiast budynkiem jest taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Analogicznie definiuje budynek Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych wprowadzona do stosowania rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (Dz.U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.) stanowiąc, że przez obiekty budowlane rozumie się konstrukcje połączone z gruntem w sposób trwały, wykonane z materiałów budowlanych i elementów składowych, będące wynikiem prac budowlanych. Zaś budynki to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych. Przystosowane są do przebywania ludzi, zwierząt lub ochrony przedmiotów.

W PKOB obiekty budowlane grupowane są w dwóch sekcjach: „Budynki” i „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej”.

Zgodnie z objaśnieniami zawartymi w PKOB w sekcji „Budynki” można wyróżnić grupę 125 –

Budynki przemysłowe i magazynowe, grupę 124 – Budynki transportu i łączności i grupę 122 -

Budynki biurowe.

Grupa 125 obejmuje klasę 1252 - zbiorniki, silosy i budynki magazynowe. Klasa obejmuje: zbiorniki na ciecze, zbiorniki na gazy, silosy na zboże, cement i inne towary sypkie, chłodnie i budynki składowe specjalizowane, powierzchnie magazynowe.

Grupa 124 obejmuje klasę 1242 - budynki garaży. Klasa obejmuje: garaże i zadaszone parkingi,

budynki do przechowywania rowerów.

Grupa 122 obejmuje klasę 1220 - budynki biurowe. Klasa obejmuje: budynki wykorzystywane jako miejsce pracy dla działalności biura, sekretariatu lub innych o charakterze administracyjnym, np.: budynki banków, urzędów pocztowych, urzędów miejskich, gminnych, ministerstw, itp. lokali administracyjnych, budynki centrów konferencyjnych i kongresów, sądów i parlamentów.

Natomiast w sekcji „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej” można wyróżnić grupę 222 - Rurociągi sieci rozdzielczej i linie kablowe rozdzielcze, grupę 211 - autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe, grupę 221 - rurociągi i linie telekomunikacyjne oraz linie elektroenergetyczne przesyłowe.

Grupa 222 obejmuje klasę 2221 – rurociągi sieci rozdzielczej gazu. Klasa obejmuje rurociągi sieci rozdzielczej gazu naziemne i podziemne.

Grupa 211 obejmuje klasę 2112 - ulice i drogi pozostałe, tj. drogi na obszarach miejskich i zamiejskich, w tym: skrzyżowania, węzły komunikacyjne i parkingi, np.: drogi, ulice, aleje, ronda, drogi gruntowe, drogi boczne, drogi dojazdowe, drogi wiejskie i leśne, ścieżki dla pieszych, ścieżki rowerowe, ścieżki dojazdy konnej, drogi i strefy dla pieszych, wraz z: instalacjami do oświetlenia dróg i sygnalizacji, nasypami, rowami, słupkami bezpieczeństwa, przepustami pod drogami i urządzeniami odwadniającymi drogi.

Grupa 221 obejmuje klasę 2214 - linie elektroenergetyczne przesyłowe, tj. linie elektroenergetyczne przesyłowe nadziemne lub podziemne, słupowe stacje transformatorowe (bez transformatorów) i rozdzielcze.

Zatem obiekty budowlane niebędące budynkami Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych zalicza do obiektów inżynierii lądowej i wodnej stanowiąc, iż obiekty inżynierii lądowej i wodnej są to wszystkie obiekty budowlane nie sklasyfikowane jako budynki, tj.: drogi kołowe, drogi kolejowe, mosty, autostrady, drogi lotniskowe, zapory wodne, itp.

Pojęcie obiektów inżynierii lądowej i wodnej odpowiada swym zakresem definicji budowli zawartej w art. 3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że ww. budynki i budowle znajdujące się na ww. działkach są towarem w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o VAT.

Zatem sprzedaż budynków i budowli przez podatnika podatku VAT – co do zasady – podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z brzmieniem art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem art. 41 ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1 ustawy o VAT.

W myśl art. 146a pkt 1 ww. ustawy o VAT w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział obniżone stawki podatku oraz zwolnienia od podatku dla dostaw niektórych towarów lub świadczenia niektórych usług, a także określił warunki stosowania tych obniżonych stawek i zwolnień.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów i świadczenia usług zostały określone m.in. w art. 43 ustawy o VAT.

I tak, na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zatem z powyższych przepisów wynika, że dostawa nieruchomości, spełniających określone w przepisach warunki, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacjach, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia upłynął okres krótszy niż dwa lata.

Jak stanowi art. 2 pkt 14 ww. ustawy, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Co istotne, oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, a za takie należy rozumieć m. in. objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Przedmiotowa nieruchomość nie musi być faktycznie wykorzystywana, lecz winna być przejęta przez nabywcę do użytkowania. Wydanie przedmiotowego obiektu nabywcy powinno nastąpić w ramach wykonania przez sprzedającego czynności podlegających opodatkowaniu.

Jeżeli zatem podatnik wybuduje obiekt lub go zmodernizuje, przy czym nakłady na ulepszenie przekraczają 30% jego wartości początkowej, a następnie obiekt ten (lub ulepszenie) zostanie oddany do użytkowania (wprowadzony do ewidencji środków trwałych), nie oznacza to, że został on zasiedlony. Oddanie do użytkowania nie nastąpiło bowiem w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernfwany budynek (obiekt) zostanie sprzedany lub np. oddany w najem lub dzierżawę – bowiem zarówno sprzedaż, najem jak i dzierżawa są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu. Zatem należy uznać za pierwsze zasiedlenie moment oddania budynku, budowli lub ich części do użytkowania pierwszemu nabywcy czy najemcy (dzierżawcy).

W przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca przewiduje – po spełnieniu określonych warunków – objęcie dostawy zwolnieniem wskazanym w art. 43 ust. 1 pkt 10a tej ustawy.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Przy czym wskazać należy, iż zgodnie z art. 43 ust. 7a ustawy o VAT, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, zgodnie z którym w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Z powyższego wynika, że co do zasady, grunt będący przedmiotem sprzedaży (w tym zbycie użytkowania wieczystego) podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki i budowle na nim posadowione. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu (w tym zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu) korzysta ze zwolnienia od podatku.

Jak już wcześniej wskazano, dla dostawy nieruchomości – budynków, budowli lub ich części, ustawodawca przewidział zwolnienie od podatku w oparciu o jedną z dwóch podstaw prawnych: art. 43 ust. 1 pkt 10 lub też pkt 10a ustawy. Jednakże dla zastosowania zwolnienia od podatku w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy istotne jest, czy dostawa będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed pierwszym zasiedleniem, czy też nie.

Analizując powołaną w niniejszej interpretacji definicję pierwszego zasiedlenia stwierdzić należy, że aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu obiekt musi zostać oddany do użytkowania, a ponadto czynność ta powinna podlegać opodatkowaniu. Z powyższej definicji wynika zatem, że oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, a za taką należy uznać umowę sprzedaży, najmu czy dzierżawy, pod warunkiem, że jest to czynność objęta zakresem ustawy o podatku od towarów i usług, nawet jeśli na podstawie przepisów szczególnych korzysta ona ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca zamierza w ramach postępowania egzekucyjnego dokonać dostawy prawa wieczystego użytkowania działek nr 278/50, nr 1246/73, nr 1247/73 zabudowanych budowlami i działki nr 1197/73 zabudowanej budynkami i budowlami.

Nabycie prawa użytkowania wieczystego działek nr 278/50, nr 1246/73, nr 1247/73 i nr 1197/73 przez H. S.A. w likwidacji nastąpiło z dniem 5 grudnia 1990 r. z mocy prawa na podstawie art. 2 ustawy z 29 września 1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz.U. z 1990 r. Nr 79 poz. 464), a następnie przekazane dłużnikowi aportem na pokrycie kapitału zakładowego w dniu 31 stycznia 2000 r. Dłużnikowi nie przysługiwało prawo odliczenia VAT. Dłużnik nabył ww. działki w ramach aportu składników majątkowych. Była to czynność zwolniona od podatku na podstawie ówcześnie obowiązujących przepisów tj. § 69 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. nr 109 poz. 1245).

Odnośnie budowli znajdujących się na działkach nr 278/50, nr 1246/73, nr 1247/73 oraz budynków (biurowego, magazynu, garażu, portierni) i budowli (placu) znajdujących się na działce nr 1197/73, Wnioskodawca wskazał, że nabycie własności tych obiektów nastąpiło tym samym aktem notarialnym w ramach aportu. Dłużnikowi nie przysługiwało prawo odliczenia VAT. Nabycie prawa użytkowania wieczystego działek oraz ww. budowli i budynków nie było dokumentowane fakturą VAT. Komornik nie jest w stanie określić dlaczego 14 lat temu nie wystawiono faktury, w organach dłużnika i H. S.A. w likwidacji zasiadają inne niż wówczas osoby. Dłużnikowi nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony. Budowle znajdujące się na działkach nr 278/50, nr 1246/73, nr 1247/73 oraz budynki (biurowy, magazynu, portierni) znajdujące się na działce nr 1197/73 nie były też nigdy wynajmowane ani dzierżawione przez dłużnika.

Natomiast budowla w postaci gazociągu znajdująca się na działce nr 1197/73, wzniesiona przez dłużnika ze środków własnych w 1998 r. została przez dłużnika oddana w dzierżawę 1 kwietnia 2008 r. Tak samo przedmiotem dzierżawy były od 14 września 2004r. budynek garażu i plac znajdujący się na działce nr 1197/73.

Dłużnik po 31 stycznia 2000 r. nie ponosił wydatków na ulepszenie ww. budynków i budowli.

Zgodnie z cytowanym wcześniej art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonywaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli po ich wybudowaniu lub ulepszeniu (jeżeli wydatki na ulepszenie stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej).

W myśl § 69 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 109, poz. 1245), zwalnia się od podatku od towarów i usług: wkłady niepieniężne (aporty) wnoszone do spółek prawa handlowego i cywilnego.

Z powyższego wynika, że obiekty, tj. budowle znajdujące się na działkach nr 278/50, nr 1246/73, nr 1247/73 oraz budynki (biurowy, magazynu, garażu, portierni) i budowla (plac) znajdujące się na działce nr 1197/73 zostały wydane w ramach czynności podlegających opodatkowaniu w momencie ich wniesienia aportem w dniu 31 grudnia 2000 r. do przedsiębiorstwa dłużnika w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu choć zwolnionej od podatku.

W związku z powyższym stwierdzić należy, że zbycie przez Wnioskodawcę w drodze postepowania egzekucyjnego ww. obiektów (dróg, linii energetycznej, budynku biurowego, magazynu, garażu, portierni, placu) będzie objęte zwolnieniem od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, gdyż nie wystąpiły okoliczności wyłączające zwolnienie od podatku na podstawie tego przepisu. W przedmiotowej sprawie dostawa nie będzie bowiem dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim i pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą ww. obiektów budowlanych nie upłynie okres krótszy niż 2 lata.

Odnośnie natomiast gazociągu znajdującego się na działce nr 1197/73, który został wybudowany przez dłużnika ze środków własnych w 1998 r. należy zauważyć, że został oddany przez dłużnika w dzierżawę 1 kwietnia 2008 r. (do nadal) a zatem został wydany w ramach czynności podlegających opodatkowaniu. Dłużnik nie ponosił wydatków na ulepszenia tej budowli.

Według art. 693 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121) przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz.

Stosownie do treści powyższego przepisu, dzierżawa jest umową dwustronnie zobowiązującą i wzajemną; odpowiednikiem świadczenia wydzierżawiającego, polegającego na oddaniu rzeczy do używania, jest świadczenie dzierżawcy, polegające na płaceniu umówionego czynszu. Zatem, oddanie w ramach umowy dzierżawy osobie trzeciej nieruchomości skutkuje uzyskiwaniem korzyści majątkowej po stronie podmiotu dokonującego dzierżawy.

Zatem biorąc pod uwagę, że budowla w postaci gazociągu jest przedmiotem umowy dzierżawy a pomiędzy jej oddaniem w dzierżawę (1 kwietnia 2008 r.) a sprzedażą budowli nie upłynie okres krótszy niż 2 lata, oraz że dłużnik nie ponosił wydatków na ulepszenie ww. budowli w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym - dostawa gazociągu, który był dzierżawiony, objęta jest zwolnieniem określonym w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT - bowiem w odniesieniu do tej budowli doszło do jej pierwszego zasiedlenia oraz pomiędzy pierwszym zasiedleniem (czyli oddaniem do używania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu) a jej dostawą nie upłynie okres krótszy niż 2 lata.

Podsumowując planowana przez Wnioskodawcę sprzedaż w drodze postepowania egzekucyjnego nie będzie sprzedażą w ramach pierwszego zasiedlenia, gdyż w przedmiotowej sprawie miało miejsce pierwsze zasiedlenie w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, w momencie oddania przez dłużnika tych nieruchomości w dzierżawę (gazociąg od dnia 1 kwietnia 2008 r.) lub w momencie wniesienia aportem do przedsiębiorstwa dłużnika w dniu 31 grudnia 2000 r. obiektów, tj. budowli znajdujących się na działkach nr 278/50, nr 1246/73, nr 1247/73 oraz budynków (biurowego, magazynu, garażu, portierni) i budowli (placu) znajdujących się na działce nr 1197/73.

Wtedy bowiem oddano te nieruchomości do użytkowania wykonując czynności podlegające opodatkowaniu. Ponadto dłużnik nie dokonywał po ich nabyciu żadnych ulepszeń.

W świetle przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego oraz powołanych wyżej regulacji prawnych, stwierdzić należy, że planowana przez Wnioskodawcę dostawa obiektów, tj. budowli (drogi) znajdującej się na działkach nr 278/50, nr 1246/73 oraz budowli (drogi i linii energetycznej) znajdujących się na działce nr 1247/73 a także budynków (biurowego, magazynu, garażu, portierni) i budowli (placu i gazociagu) znajdujących się na działce nr 1197/73 będzie objęta zwolnieniem od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, gdyż nie wystąpiły okoliczności, które wyłączałyby zwolnienie od podatku dostawy tych nieruchomości na podstawie tego przepisu.

Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione są ww. obiekty rozstrzyga przepis ww. art. 29a ust. 8 ustawy o VAT.

Powyższe oznacza, że do dostawy gruntu (prawa wieczystego użytkowania gruntu), stosuje się analogiczną stawkę podatku jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale związanych z gruntem. W przypadku gdy dostawa ww. obiektów budowlanych będzie objęta zwolnieniem od podatku VAT stwierdzić należy, że również dostawa gruntu (prawa wieczystego użytkowania gruntu) będzie podlegać zwolnieniu od podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 w związku z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT.

Reasumując planowana przez Wnioskodawcę sprzedaż budowli (drogi) znajdującej się na działkach nr 278/50 i nr 1246/73 oraz budowli (drogi i linii energetycznej) znajdujących się na działce nr 1247/73 a także budynków (biurowego, magazynu, garażu, portierni) i budowli (placu i gazociągu) znajdujących się na działce nr 1197/73 będzie stanowiła odpłatną dostawę towarów, która objęta będzie zwolnieniem od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. W konsekwencji czego, również sprzedaż prawa wieczystego użytkowania działek, na których znajdują się ww. obiekty budowlane objęta będzie zwolnieniem od podatku w związku z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, że działki te są zabudowane i ich dostawa podlega zwolnieniu od podatku, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Należy jednak zauważyć, że niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany z przedstawionym we wniosku opisem zdarzenia przyszłego. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu zdarzenia przyszłego. Podkreślenia wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

W pozostałym zakresie objętym wnioskiem wydane zostały odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.