Budowle | Interpretacje podatkowe

Budowle | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to budowle. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zwolnienia z opodatkowania, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, dostawy udziałów w budowlach (drogach) wraz z udziałem w użytkowaniu wieczystym działek
Fragment:
Z analizy powołanych wyżej przepisów wynika, że jeżeli dostawa budynków, budowli lub ich części będzie mogła korzystać ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, wówczas badanie przesłanek wynikających z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a stanie się bezzasadne. Należy również zauważyć, że w myśl art. 43 ust. 10 ustawy, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części: są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni; złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części. Zgodnie z art. 43 ust. 11 ustawy, oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2), musi również zawierać: imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy; planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części; adres budynku, budowli lub ich części. Tak więc ustawodawca daje podatnikom – po spełnieniu określonych warunków – możliwość zrezygnowania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy i opodatkowania transakcji na zasadach ogólnych.
2017
16
gru

Istota:
Dostawa prawa użytkowania wieczystego gruntu działki nr 29/19 wraz z posadowionymi na niej budynkami i budowlami będzie korzystać ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10 w zw. z art. 29a ust. 8 ustawy, gdyż zostanie dokonana po upływie dwóch lat od pierwszego zasiedlenia opisanych w stanie faktycznym budynków i budowli.
Fragment:
Należy zauważyć, że kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy, w myśl którego, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Z powyższego jednoznacznie wynika, że co do zasady, grunt będący przedmiotem sprzedaży podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki lub budowle na nim posadowione. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu korzysta ze zwolnienia od podatku. Powyższy przepis dotyczy również prawa wieczystego użytkowania gruntów, na których znajdują się budynki i budowle. Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca będący czynnym podatnikiem podatku VAT planuje sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w skład której wchodzi zabudowana działka oznaczona numerem ewidencyjnym 29/19. Na przedmiotowej działce przed 2008 r. wybudowano zakład produkcyjny. Po jego pożarze 29 stycznia 2008 r. dokonano rozbiórki zniszczonych budynków i na działce pozostał: komin przemysłowy wolnostojący zewnętrzna sieć wodociągowa zewnętrzna kanalizacja sanitarna drogi i place utwardzone maszt wolnostojący wybudowany przez dzierżawcę.
2017
16
gru

Istota:
- nieuznania transakcji sprzedaży nieruchomości za czynność zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, która podlega wyłączeniu z opodatkowania na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy,
- zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy nieruchomości zabudowanych budowlami na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT,- opodatkowania według stawki podstawowej zbycia nieruchomości niezabudowanej
Fragment:
Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, w myśl którego w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Co do zasady zatem, grunt będący przedmiotem sprzedaży podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki/budowle na nim posadowione. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu korzysta ze zwolnienia od podatku. Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, że na działce 1/24 zlokalizowane są obiekty spełniające definicję budowli, tzn.: drogi dojazdowe asfaltowe – stanowiące definicyjny przykład tzn. budowli liniowej w rozumieniu prawa budowlanego, studnie głębinowe, kryzy dystrybutora paliwa – stanowiące przykład tzw. budowli ziemnej, słupy energetyczne – jako obiekty o zbliżonej charakterystyce budowlanej do masztów antenowych; kanalizacja burzowa (odkryta) – jako „ kanał ” stanowiący budowlę liniową, ogrodzenie betonowe – stanowiące budowlę o ile posadowione jest na trwałym fundamencie. Na działce nr 7/2 zlokalizowana jest droga asfaltowa – będąca budowlą w rozumieniu ustawy prawo budowlane.
2017
19
paź

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania zbycia budynków i budowli wraz z gruntem na którym się znajdują i sposobu udokumentowania planowanej transakcji oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego.
Fragment:
Opodatkowanie planowanego zbycia/nabycia podatkiem VAT Planowana transakcja stanowi dostawę budynków i budowli wraz z prawem własności gruntu. Zgodnie z art. 29a ust. 8 uvat, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych, z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Nabycie prawa własności gruntu wchodzącego w skład Nieruchomości będzie zatem dzieliło traktowanie VAT, właściwe dla dostawy budynków i budowli znajdujących się na tym gruncie. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, iż zgodnie z przedstawionym zdarzeniem przyszłym, przedmiotem transakcji będą również takie składowe jak: śmietnik z częściowo wymurowanymi przegrodami, pokryty lekkim zadaszeniem z blachy, ogrodzenie, drogi wewnętrzne wraz z chodnikami i parkingami oraz place manewrowe. Należy zatem rozważyć czy stanowią one budowlę w rozumieniu powyższych przepisów, przy czym sama ustawa o VAT nie zawiera samodzielnej definicji budowli. W konsekwencji, Wnioskodawca wskazuje, że w myśl art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. poz. 1409, z późn zm.) ilekroć w ustawie jest mowa o: obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych; budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
2017
23
wrz

Istota:
Zwolnienie od podatku VAT dostawy działki nr 480/47 zabudowanej składowiskiem odpadów.
Fragment:
Stosownie natomiast do treści art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy: dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata. Z powyższego uregulowania wynika, że dostawa budynków, budowli lub ich części jest – co do zasady – zwolniona od podatku od towarów i usług. Wyjątek stanowi dostawa w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz jeżeli pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata. Zatem dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budynków, budowli lub ich części kluczowym jest ustalenie, kiedy nastąpiło pierwsze zasiedlenie i jaki upłynął okres od tego momentu. Definicję pierwszego zasiedlenia zawiera art. 2 pkt 14 ustawy, zgodnie z którym, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich: wybudowaniu lub ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.
2017
26
sie

Istota:
W zakresie opodatkowania dostawy nieruchomości zabudowanych budynkami i budowlami
Fragment:
Wszystkie budowle były na nieruchomości w momencie jej nabycia, a nabycie to nie było opodatkowane podatkiem VAT. Budowle są wykorzystywane do prowadzenia własnej działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem VAT od dnia ich nabycia. Żadna z budowli nie jest przedmiotem umów najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, na żadną budowlę nie ponoszono też nakładów na ulepszenie. W tym wypadku również decydujące dla rozstrzygnięcia, czy zastosowanie znajdzie tu zwolnienie z opodatkowania, czy też opodatkowanie stawką podstawową jest rozstrzygnięcie kwestii, czy i kiedy względem ww. budynków i budowli na Nieruchomości 2 nastąpiło pierwsze zasiedlenie. Mając na uwadze przedstawione okoliczności sprawy oraz obowiązujące przepisy prawa należy stwierdzić, że w odniesieniu do nabytych w 2006 r. wszystkich budynków i budowli znajdujących się na Nieruchomości 2 doszło już do ich pierwszego zasiedlenia i od momentu pierwszego zasiedlenia do chwili sprzedaży upłynie okres co najmniej 2 lat. Wynika to z tego, że budynki i budowle od momentu ich zakupu w 2006 r. były wykorzystywane od razu w opodatkowanej działalności gospodarczej Wnioskodawcy i nie ponoszono na nie nakładów na ulepszenie przekraczających 30% ich wartości początkowej.
2017
7
sie

Istota:
W zakresie opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży nieruchomości niezabudowanej
Fragment:
U. z 2016 r. poz. 290, ze zm., dalej: ustawa Prawo budowlane), pojęcia „ budynku ” „ budowli ”. Zgodnie z ustawą Prawo budowlane, poprzez: „ budowlę ” - „ należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową ”. Treść powyższej definicji budowli wskazuje, że budowlą mogą być składowiska odpadów, ale wyłącznie takie, które stanowią „ obiekt budowlany ”. Przy czym należy zauważyć, że ustawa Prawo budowlane definiuje co należy rozumieć poprzez obiekt budowlany.
2017
2
sie

Istota:
Zwolnienia od podatku VAT dostawy gruntu nr 787/3 zabudowanej budowlą
Fragment:
Stosownie natomiast do treści art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy: dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata. Z powyższego uregulowania wynika, że dostawa budynków, budowli lub ich części jest – co do zasady – zwolniona od podatku od towarów i usług. Wyjątek stanowi dostawa w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz jeżeli pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata. Zatem dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budynków, budowli lub ich części kluczowym jest ustalenie, kiedy nastąpiło pierwsze zasiedlenie i jaki upłynął okres od tego momentu. Definicję pierwszego zasiedlenia zawiera art. 2 pkt 14 ustawy, zgodnie z którym, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich: wybudowaniu lub ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.
2017
7
lip

Istota:
Prawo do zwolnienia od podatku od towarów i usług planowanej dostawy budynków i budowli wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu.
Fragment:
Należy ponadto wskazać, że kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle, rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy, zgodnie z którym w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. W świetle tego przepisu, przy sprzedaży budynków lub budowli, dokonywanej wraz z dostawą gruntu, na którym są one posadowione, grunt dzieli byt prawny budynków w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku, jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale z gruntem związanych. Jeżeli dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu, na którym obiekt jest posadowiony. W myśl art. 29a ust. 9 ustawy, przepisu ust. 8 nie stosuje się do czynności oddania w użytkowanie wieczyste gruntu, dokonywanego z równoczesną dostawą budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli. Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz planuje sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki nr 59/1 wraz ze znajdującymi się na niej budowlami. Działka planowana do sprzedaży zabudowana jest kortami tenisowymi oraz kontenerowym pomieszczeniem biurowym nietrwale związanymi z gruntem, które zostały określone przez Zainteresowane jako budowle.
2017
22
cze

Istota:
Dostawa obiektów budowlanych korzystająca ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy. Szpital w posiadaniu parkingu, ścieżek i chodników. Duża liczba przekształceń własnościowych i umów użyczenia. Brak pierwszego zasiedlenia. Wydatki powyżej 30%.
Fragment:
W takich okolicznościach sprawy działka nr 1287/32 w części na której znajduje się utwardzenie terenu (parkingu) jest gruntem niezabudowanym, lecz ze względu na posadowioną na nim budowlę terenem budowlanym. W takim kształcie sprawy wskazać należy, że przedmiotem dostawy nie będzie budowla w postaci utwardzenia terenu (parkingu). Biorąc pod uwagę powyższe uznać należy, że w sytuacji gdy na działce nr 1287/32 znajdują się budowle (chodniki oraz ścieżki) stanowiące własność Wnioskodawcy oraz budowla (utwardzenie parkingu) będąca własnością odrębnego podmiotu i położona w granicach nieruchomości sąsiedniej, to planowana sprzedaż ww. działki powinna być traktowana jako odpłatna dostawa nieruchomości zabudowanej a Wnioskodawca będzie dokonywał zbycia nieruchomości stanowiącej grunt zabudowany budowlami. Jednocześnie należy wskazać, że na powyższą ocenę prawną sytuacji Wnioskodawcy nie ma wpływu fakt, że posadowione budowle nie mają znaczenia ekonomicznego (wartości ekonomicznej). Powołane regulacje prawne nie uzależniają bowiem statusu prawnego nieruchomości, tj. jego stanu zabudowy, od wartości ekonomicznej posadowionych na niej budowli, budynków lub ich części. W konsekwencji w celu ustalenia czy w analizowanej sprawie zastosowanie znajdzie zwolnienie od opodatkowania, czy też opodatkowanie stawką podstawową, należy w pierwszej kolejności rozstrzygnąć czy względem chodników i ścieżek nastąpiło pierwsze zasiedlenie.
2017
22
cze
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Budowle
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.