Budowle | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to budowle. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
8
sie

Istota:

Sprzedaż nieruchomości gruntowej z ogrodzeniem nie podlega zwolnieniu od podatku, gdyż ogrodzenie nie stanowi budowli.

Fragment:

Należy bowiem zauważyć, że w ustawie Prawo budowlane ogrodzenie zostało umieszczone w katalogu urządzeń budowlanych określonych odrębnie od budowli, zatem zgodnie z Prawem budowlanym ogrodzenie nie mieści się w definicji budowli. Budowlami są wszystkie obiekty budowlane, które zostały przykładowo wymienione w art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego oraz obiekty budowlane, które są podobne do nich. Przedstawione w ww. przepisie wyliczenie jest katalogiem otwartym, jednak budowla w rozumieniu Prawa budowlanego w szczególności powinna stanowić całość techniczno użytkową. Obiektów, które nie są objęte wyliczeniem zawartym w art. 3 pkt 3 ww. ustawy, a ich konstrukcja, charakter i przeznaczenie różni się od wymienionych przez ustawodawcę, nie można zaliczyć do kategorii budowli. Zatem – w świetle Prawa budowlanego – ogrodzenie znajdujące się na gruncie stanowi urządzenie budowlane, a nie samodzielną budowlę, którą uznaje się za towar na gruncie podatku VAT. Wobec powyższego, skoro ogrodzenie (płot z metalowej siatki) stanowi urządzenie budowlane, a nie samodzielną budowlę, którą uznaje się za towar według przepisów podatku VAT, to w okolicznościach przedmiotowej sprawy nie znajdzie zastosowania art. 43 ust. 1 pkt 10 i art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, gdyż nie wystąpi dostawa budowli, do której można by „ przypisać ” grunt.

2018
6
lip

Istota:

Uznanie transakcji sprzedaży nieruchomości za podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT stawką 23% oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem nieruchomości.

Fragment:

Stosownie do art. 43 ust. 7a ww. ustawy warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat. Dokonując analizy powyższych przepisów stwierdzić należy, że jeżeli dostawa budynków, budowli lub ich części będzie mogła korzystać ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, wówczas badanie przesłanek wynikających z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a stanie się bezzasadne. Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, w myśl którego w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Wobec powyższego, przy sprzedaży budynków lub budowli, dokonywanej wraz z dostawą gruntu, na którym są one posadowione, grunt dzieli byt prawny budynków w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale z gruntem związanych. Jeżeli dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu, na którym obiekt jest posadowiony.

2018
16
cze

Istota:

Zwolnienie z podatku VAT dostawy budowli oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego i zwrotu podatku VAT.

Fragment:

Po nabyciu Istniejących Budowli, wybudowaniu Nowych Budowli I, Zbywca nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, które przekraczałyby 30% wartości początkowej tych budowli w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. Istniejące Budowie oraz Nowe Budowle I nie były wykorzystywane przez Zbywcę wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku VAT. Mając na uwadze przedstawiony stan prawny i opis sprawy należy stwierdzić, że dostawa Istniejących Budowli oraz Nowych Budowli I znajdujących się na działkach 1/69 i nr 1/71 nie będzie następować w ramach pierwszego zasiedlenia, w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, a od pierwszego zasiedlenia minęło więcej niż 2 lata. Ponadto Wnioskodawca nie ponosił nakładów na ulepszenie ww. budowli przekraczających 30% ich wartości początkowej, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. Tym samym spełnione zostaną obydwa warunki umożliwiające zwolnienie Istniejących Budowli oraz Nowych Budowli I na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, gdyż między pierwszym zasiedleniem a dostawą ww. budowli minął okres dłuższy niż 2 lata. W związku z powyższym dostawa Istniejących Budowli oraz Nowych Budowli I będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

2018
16
kwi

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży działki.

Fragment:

W tym miejscu należy wskazać, że kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle, rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy, zgodnie z którym w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. W świetle tego przepisu, przy sprzedaży budynków lub budowli, dokonywanej wraz z dostawą gruntu, na którym są one posadowione, grunt dzieli byt prawny budynków w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku, jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale z gruntem związanych. Jeżeli dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu, na którym obiekt jest posadowiony. Powyższy przepis obejmuje swoim zakresem także grunty będące w użytkowaniu wieczystym. Analizując informacje zawarte w opisie sprawy w kontekście definicji pierwszego zasiedlenia – w rozumieniu nadanym przepisami Dyrektywy 2006/112/WE oraz orzecznictwem TSUE – należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie nastąpiło pierwsze zasiedlenie wskazanych przez Wnioskodawcę budowli znajdujących się na działce. Powyższe wynika z faktu, że ww. budowle – jak wskazał Wnioskodawca – były wykorzystywane na potrzeby uczelni – użytkowane przez ochronę Politechniki nadzorującą całą nieruchomość (służyły więc wszystkim działalnościom Wnioskodawcy prowadzonym na nieruchomości) oraz że pomiędzy pierwszym zasiedleniem tych budowli a ich dostawą upłynie okres dłuższy niż dwa lata.

2018
15
kwi

Istota:

Czy planowana sprzedaż Budowli na rzecz Nabywcy będzie opodatkowana stawką 23%?

Fragment:

S.A. przeniesione zostaną tory, rozjazdy, urządzenia SRK i sieć trakcyjna - dalej także „ Budowle ”. Budowle, które mają być przedmiotem sprzedaży Wnioskodawca nabył w 2005 r. na podstawie aportu od P. S.A., wnoszonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego. Zgodnie z art. 17 ust. 5 tej ustawy P. SA wniesie w formie wkładu niepieniężnego do L. SA linie kolejowe, w rozumieniu przepisów o transporcie kolejowym, obejmujące wszelkie nakłady, z wyłączeniem gruntów wchodzących w skład linii kolejowych niemających uregulowanego stanu prawnego oraz środków trwałych w budowie. Z tytułu nabycia Budowli Wnioskodawca nie odliczył podatku naliczonego. Budowle nie były również po ich nabyciu zmodernizowane (ulepszone) na wartość przekraczającą 30% ich wartości początkowej. Dotychczas były one środkami trwałymi, wykorzystywanymi w podstawowej działalności (udostępnianie linii kolejowych odpłatnie na rzecz przewoźników). Przedmiotem sprzedaży dla I. S.A. będą wyłącznie budowle - bez prawa do gruntu, na którym są one posadowione. Z uwagi na nieuregulowany stan prawny gruntów, na których posadowione są Budowle, Spółka nie mogła ich wnieść aportem, i tym samym Wnioskodawca nie może dokonać dalszego zbycia tego gruntu.

2018
22
mar

Istota:

Podatek do towarów i usług w zakresie w zakresie opodatkowania sprzedaży budynku i budowli wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu oraz w zakresie opodatkowania sprzedaży ogrodzenia oraz przynależnych do budynku urządzeń i instalacji.

Fragment:

Jak już wspomniano wcześniej, urządzenia budowlane stanowią urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, nie są to samodzielne budowle zdefiniowane w art. 3 pkt 3 ww. ustawy Prawo budowlane, które uznaje się za towar na gruncie podatku od towarów i usług. Jednakże urządzenia te należy traktować, jako elementy przynależne do budynku/budowli i opodatkować łącznie z tym budynkiem/budowlą, z którym są powiązane, a tym samym należy przypisać stawkę właściwą dla sprzedawanego obiektu budowlanego znajdującego się na tej samej działce, co urządzenie techniczne. Brak jest podstaw do stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów w zakresie stawki podatku VAT dla ww. urządzeń w oderwaniu od budynków/budowli, do których przynależą, gdyż w świetle obowiązujących przepisów nie mają one samodzielnego bytu. W związku powyższym z uwagi na fakt, że – jak wskazał Wnioskodawca – ogrodzenie stanowi urządzenie budowlane, zgodnie z art. 3 pkt 9 ustawy Prawo budowlane, związane z budynkiem i budowlą, należy je traktować jako element przynależny do ww. budynku i budowli, i opodatkować łącznie z tym budynkiem i budowlą, z którymi jest powiązane. W konsekwencji jego dostawa będzie opodatkowana tak jak dostawa budynku i budowli wskazanych w opisie sprawy, tj. w przedmiotowej sprawie korzystać będzie ze zwolnienia od podatku.

2018
30
sty

Istota:

W zakresie zwolnienia od podatku VAT planowanego, nieodpłatnego przeniesienia nieruchomości zabudowanej.

Fragment:

W myśl tego przepisu w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Co do zasady zatem, grunt będący przedmiotem dostawy podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki/budowle na nim posadowione. Oznacza to, że grunt dzieli w VAT los podatkowy ww. obiektów, które się na nim znajdują. Zatem w sytuacji, kiedy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu korzysta ze zwolnienia od podatku VAT. W niniejszych okolicznościach planowane jest nieodpłatne przeniesienie na rzecz Miasta Nieruchomości wraz naniesieniami trwale związanymi z gruntem stanowiącymi budowle w rozumieniu Prawa budowlanego. Prawo do własności działek Spółka nabywała w latach 1998 - 2013. Spółka poczyniła na działkach naniesienia trwale związane z gruntem będące budowlami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy Prawo budowlane. Naniesienia na Działkach są rozlokowane w taki sposób, że wszystkie Działki będące przedmiotem Transakcji są nimi zabudowane, a na działkach nie znajdują się budynki i budowle inne niż Naniesienia.

2018
11
sty

Istota:

Sprzedaż znajdujących się na działkach nr 2/67, 2/68 i działce powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki nr 2/66 budowli wynajmowanych i wykorzystywanych w działalności gospodarczej Poprzedniego Właściciela oraz Wnioskodawcy przez wieloletni okres znacznie przekraczający dwa lata, nieulepszanych w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym w wartości przekraczającej 30% ich wartości początkowej, będzie korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług. Taką samą stawką podatku VAT w zw. z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT objęta będzie sprzedaż gruntu na którym znajdują się ww. budowle.

Fragment:

Należy przy tym wskazać, że jak wynika z art. 43 ust. 10 ustawy o VAT podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części: są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni; złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części. Stosownie do art. 43 ust. 11 ww. ustawy oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać: imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy; planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części; adres budynku, budowli lub ich części. Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga art. 29a ust. 8 ustawy o VAT. W myśl tego przepisu w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Co do zasady zatem, grunt będący przedmiotem dostawy podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki/budowle na nim posadowione.

2017
22
gru

Istota:

Czy sprzedaż zajętej nieruchomości X w drodze licytacji publicznej przez komornika sądowego podlega obowiązkowi opodatkowania podatkiem od towarów i usług?

Fragment:

Ponadto wskazać należy, że zgodnie art. 29a ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Zatem, grunty zabudowane podlegają opodatkowaniu według stawki właściwej dla obiektów budowlanych, które się na nim znajdują. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku jak przy dostawie budynków lub budowli trwale z nim związanych. Jeżeli dostawa budynków lub budowli korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu, na którym dany obiekt jest posadowiony. Z treści wniosku wynika, że komornik zamierza zbyć w drodze licytacji komorniczej nieruchomość gruntową z przebiegającymi przez nią sieciami: wodociągową, kanalizacyjną, telefoniczną, energetyczną i podziemnym kanałem technologicznym. We wniosku wskazano, że sieci są budowlami i należą do dłużnej Spółki. Dłużna Spółka nabyła przedmiotową nieruchomość (grunt wraz z budowlami tj. ww. sieciami i kanałem technologicznym) 13 lutego 2001 r. do celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste do dnia 27 listopada 2090 r.

2017
16
gru

Istota:

Zwolnienia z opodatkowania, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, dostawy udziałów w budowlach (drogach) wraz z udziałem w użytkowaniu wieczystym działek

Fragment:

Z analizy powołanych wyżej przepisów wynika, że jeżeli dostawa budynków, budowli lub ich części będzie mogła korzystać ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, wówczas badanie przesłanek wynikających z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a stanie się bezzasadne. Należy również zauważyć, że w myśl art. 43 ust. 10 ustawy, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części: są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni; złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części. Zgodnie z art. 43 ust. 11 ustawy, oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2), musi również zawierać: imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy; planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części; adres budynku, budowli lub ich części. Tak więc ustawodawca daje podatnikom – po spełnieniu określonych warunków – możliwość zrezygnowania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy i opodatkowania transakcji na zasadach ogólnych.