Budowle | Interpretacje podatkowe

Budowle | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to budowle. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku dostawy budynków i budowli oraz w zakresie zwolnienia od podatku dostawy budowli.
Fragment:
W tym miejscu należy wskazać, że kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle, rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy, zgodnie z którym w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. W świetle tego przepisu, przy sprzedaży budynków lub budowli, dokonywanej wraz z dostawą gruntu, na którym są one posadowione, grunt dzieli byt prawny budynków lub budowli w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku, jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale z gruntem związanych. Jeżeli dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu, na którym obiekt jest posadowiony. Analiza przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, regulujących wyżej wskazane prawo do zwolnienia od podatku dostaw budynków, budowli lub ich części, prowadzi do wniosku, że w odniesieniu do tych towarów może wystąpić jedna z ww. podstaw do zastosowania zwolnienia od tego podatku. Istotne jest wobec tego każdorazowe kompleksowe zbadanie okoliczności towarzyszących dostawie danego obiektu.
2017
18
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie uznania czynności wniesienia aportem budowli do spółki za czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
Fragment:
Budowle te nie były więc związane w jakikolwiek sposób z wykonywaniem przez Gminę działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy. Przedstawione okoliczności sprawy analizowane w kontekście przywołanych przepisów oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pozwalają stwierdzić, że – skoro budowle nie zostały nabyte (wybudowane) na potrzeby działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy, lecz jako służące do wykonywania działalności publicznoprawnej – Wnioskodawca dokonując aportu tych budowli nie działa dla tej czynności w charakterze podatnika, w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy. Odpłatnego przeniesienia (w drodze aportu) prawa własności ww. budowli wykorzystywanych do wykonywania zadań własnych nie sposób traktować w kategorii działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy. Oznacza to, że odpłatne przeniesienie prawa własności opisanych budowli nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT. Podsumowując, w przedmiotowej sprawie transakcja wniesienia do spółki aportu w postaci budowli nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT, ponieważ Wnioskodawca dla wskazanej we wniosku czynności nie będzie działał w charakterze podatnika.
2017
11
sty

Istota:
Opodatkowanie transakcji zbycia Nieruchomości.
Fragment:
Warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat (art. 43 ust. 7a ustawy o VAT). Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, w myśl którego w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Co do zasady zatem, grunt będący przedmiotem sprzedaży podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki/budowle na nim posadowione. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu korzysta ze zwolnienia od podatku. Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca planuje sprzedaż Nieruchomości, na którą składają się: działka zabudowana nr 833/5 o pow. 14 568 m 2 , na której posadowione są wszystkie nw. budynki (2), (3), (4), (5), (6) - zwane bazą Gminnej Spółdzielni, budynek magazynowy o powierzchni użytkowej 856 m 2 , budynek magazynowy o powierzchni użytkowej 1190 m 2 , budynek usługowo-handlowy o powierzchni użytkowej 176 m 2 , budynek wagowy o powierzchni 79 m 2 , budynek administracyjny o powierzchni użytkowej 242 m 2 .
2016
15
gru

Istota:
Możliwość zastosowania zwolnienia z podatku VAT przy dostawie Sieci
Fragment:
Stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy: dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata. Z powyższego uregulowania wynika, że dostawa budynków, budowli lub ich części jest – co do zasady – zwolniona od podatku od towarów i usług. Wyjątek stanowi dostawa w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz jeżeli pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata. Zatem dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budynków, budowli lub ich części kluczowym jest ustalenie, kiedy nastąpiło pierwsze zasiedlenie i jaki upłynął okres od tego momentu. Przez pierwsze zasiedlenie – według art. 2 pkt 14 ustawy – rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich: wybudowaniu lub ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej. Z kolei przepisy Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz.
2016
28
lis

Istota:
Zwolnienie z podatku od towarów i usług dostawy nieruchomości.
Fragment:
Należy ponadto wskazać, że kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle, rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy, zgodnie z którym w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. W świetle tego przepisu przy sprzedaży budynków lub budowli, dokonywanej wraz z dostawą gruntu, na którym są one posadowione, grunt dzieli byt prawny budynków w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku, jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale z gruntem związanych. Jeżeli dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu, na którym obiekt jest posadowiony. Powyższy przepis obejmuje swoim zakresem także grunty będące w użytkowaniu wieczystym. Z opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Powiat zamierza sprzedać nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa na rzecz osoby prawnej. Przedmiotem sprzedaży będzie nieruchomość oznaczona jako działka nr 2045/186 (k.m.4). W miejscowym pianie zagospodarowania przestrzennego, przedmiotowa nieruchomość jest przeznaczona pod tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
2016
29
lip

Istota:
Zwolnienie od podatku dostawy budynków i budowli.
Fragment:
Zgodnie z art. 43 ust. 10 ustawy, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części: są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni; złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części. Stosownie do treści ust. 11 powołanego artykułu, oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać: imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy; planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części; adresy budynku, budowli lub ich części. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnienie, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że: w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku naliczonego, a jeżeli ponosi takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.
2016
10
cze

Istota:
Dostawa prawa wieczystego użytkowania działek wraz z posadowionymi na nich budowlami
Fragment:
Z powyższego wynika, że w sytuacji używania ww. budowli przez Wnioskodawcę w ramach działalności gospodarczej prowadzonej od 1991 r., a tym samym do czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT od lipca 1993 r. – doszło do pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT. Dotyczy to zarówno budowli, które zostały nabyte przez Wnioskodawcę i nie były ulepszane, jak i budowli, które zostały nabyte przez Wnioskodawcę i nie zostały ulepszone przez Wnioskodawcę, jednak inne podmioty (Urząd Miejski, „ Wysypisko Śmieci ”) dokonały remontów lub odtworzeń tych obiektów. Wnioskodawca podał bowiem, że nie ponosił wydatków na wymienione we wniosku budowle. Z wniosku nie wynika zatem, aby przed sprzedażą ewentualne ulepszenia budowli, dokonane przez podmioty trzecie, które stanowiłyby co najmniej 30% wartości początkowej tych obiektów, miałyby być przejęte (sfinansowane) przez Wnioskodawcę. W związku z powyższym planowana przez Wnioskodawcę dostawa budowli objętych wnioskiem nie zostanie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia. Tym samym planowana dostawa wymienionych we wniosku budowli objętych niniejszą interpretacją, w stosunku do których pomiędzy pierwszym zasiedleniem a datą dostawy nie upłynie okres krótszy niż 2 lata – będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.
2016
26
maj

Istota:
Zwolnienie od podatkowania podatkiem VAT sprzedaży na rzecz Wnioskodawcy prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z posadowionymi na tym gruncie budowlami oraz brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej zakup nieruchomości, gdyż przedmiotowa transakcja objęta była zwolnieniem od podatku VAT.
Fragment:
Opis sprawy wskazuje równocześnie, że przedmiotem dostawy oprócz prawa użytkowania wieczystego działki gruntu, było również prawo własności znajdujących się na przedmiotowej działce budowli stanowiących odrębną nieruchomość. Wnioskodawca wskazał jednak we własnym stanowisku, że zasadniczym przedmiotem transakcji nie było prawo odrębnej własności budowli posadowionych na nieruchomości, a prawo użytkowania wieczystego działki przeznaczonej pod zabudowę. Ze stanowiskiem tym nie można się zgodzić wobec przedstawionego stanu faktycznego, z którego wynika, że przedmiotem transakcji było zarówno prawo użytkowania wieczystego działki gruntu, jak i prawo własności znajdujących się na tej działce budowli. Wnioskodawca nie wskazał, by umowa kupna-sprzedaży w jakikolwiek sposób wyłączała budowle z nabycia – zwłaszcza że stanowiły one odrębną nieruchomość – lub by umowa zawarta ze Spółką z o.o. dotyczyła wyłącznie prawa użytkowania wieczystego gruntu. Z wniosku nie wynika też, aby budowle miały być przez sprzedawcę rozebrane. Nie można zatem uznać, że przedmiotem transakcji było tylko prawo użytkowania wieczystego działki przeznaczonej pod zabudowę, a nie prawo użytkowania wieczystego działki wraz z prawem własności wskazanych we wniosku budowli trwale z gruntem związanych, sklasyfikowanych pod określonym symbolem PKOB.
2016
26
maj

Istota:
Stwierdzić należy, iż w przedmiotowej sprawie zostały spełnione przesłanki umożliwiające Spółce rezygnację z zastosowania zwolnienia od podatku dla dostawy Nieruchomości 23 i opodatkowania jej stawką podatku w wysokości 23%.
Fragment:
Uwzględniając powyższe w kontekście wyżej powołanego przepisu art. 2 pkt 14 ustawy stwierdzić należy, iż dostawa ww. budowli nie dokonywana jest w ramach pierwszego zasiedlenia. Stan faktyczny sprawy wskazuje również, że pomiędzy dostawą przedmiotowych budowli, a pierwszym zasiedleniem upłynął okres dłuższy niż 2 lata. W związku z powyższym dostawa obejmująca powyższe budowle jest objęta zwolnieniem od podatku na mocy wyżej powołanego art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Tym samym rozpatrywanie możliwości zastosowania zwolnienia od podatku dla dostawy budowli w postaci drogi, uzbrojenia energetycznego i kanalizacji deszczowej na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a staje się bezprzedmiotowe. Ze złożonego wniosku wynika, że ww. budowle położone są na działce nr 8/11, w stosunku do której Spółce przysługuje prawo własności. Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga przepis art. 29 ust. 5 ustawy, stosownie do którego, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntów. W świetle powyższego zbycie przez Spółkę gruntu - działka nr 8/11, na którym znajduje się droga, uzbrojenie energetyczne i kanalizacja deszczowa również korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.
2016
13
maj

Istota:
Stwierdzić należy, iż w przedmiotowej sprawie zostały spełnione przesłanki umożliwiające Spółce rezygnację z zastosowania zwolnienia od podatku dla dostawy Nieruchomości 23 i opodatkowania jej stawką podatku w wysokości 23%.
Fragment:
Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga przepis art. 29 ust. 5 ustawy, stosownie do którego, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntów. Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392 ze zm.) zwalnia się od podatku zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli, jeżeli budynki te lub budowle albo ich części są zwolnione od podatku. Oznacza to, że do zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale związanych z tym gruntem. Jeżeli zatem dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta z preferencyjnej stawki podatku, bądź też ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, to z preferencji takiej lub ze zwolnienia korzysta również zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu, na którym budynek (budowla, albo ich część) jest posadowiony. W sytuacji natomiast, gdy dostawa budynków, budowli lub ich części opodatkowana jest stawką podstawową w wysokości 23%, to taką samą stawką podatkową należy opodatkować również zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu.
2016
13
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Budowle
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.