IPPB4/4511-154/15-2/MS | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia odsetek nie przysługuje Wnioskodawczyni w odniesieniu do kredytu zaciągniętego przez Nią w 2007 r. na pokrycie części kosztów budowy domu. Wnioskodawczyni w sposób jednoznaczny wskazała, że w 2007 r. zaciągnęła nowy kredyt, na podstawie nowej umowy kredytowej. Tymczasem przepis art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw wyraźnie wskazuje, że prawo do odliczenia na podstawie tzw. ulgi odsetkowej przysługuje tylko i wyłącznie w sytuacji, w której kredyt udzielony został w latach 2002-2006. Skoro kredyt na pokrycie części kosztów budowy domu udzielony w 2007 r. był nowym kredytem, to nie ma żadnych podstaw do twierdzenia, że odsetki od tego kredytu mogą być odliczane na podstawie tzw. ulgi odsetkowej.
IPPB4/4511-154/15-2/MSinterpretacja indywidualna
 1. budowa
 2. odsetki od kredytu
 3. ulga odsetkowa
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 11 sierpnia 2014 r. (data wpływu 2 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z ulgi odsetkowej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z ulgi odsetkowej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 19 stycznia 2007 r. Wnioskodawczyni zakupiła wraz z mężem na zasadach wspólności majątkowej małżeńskiej działkę z przeznaczeniem na budowę domu mieszkalnego. W tym samym roku Wnioskodawczyni wraz z mężem uzyskała pozwolenie na budowę domu. W celu realizacji przedmiotowej inwestycji w dniu 22 grudnia 2006 r. Wnioskodawczyni z mężem podpisała z bankiem umowę kredytu mieszkaniowego „W.” na kwotę 32.000,00 zł. W umowie kredytu jest zapis: kredyt na finansowanie kosztów zakupu działki budowlanej oraz działki stanowiącej drogę wewnętrzną. Bank ten jest bankiem uprawnionym na podstawie przepisów prawa bankowego do udzielenia kredytu.

W dniu 16 sierpnia 2007 r. Wnioskodawczyni z mężem zawarli kolejną umowę kredytu z G. Bankiem S.A. w kwocie 164.277,41 zł z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów budowy domu mieszkalnego na działce gruntu wskazanej we wstępie w kwocie 130.000 zł oraz na spłatę kredytu mieszkaniowego Bank P. umowa z dnia 22 grudnia 2006 r. Zgodnie z postanowieniem umowy, jako termin zakończenia spłaty wskazano dzień 31 stycznia 2031 r. Kredyt jest spłacany regularnie

w miesięcznych ratach określonych przez bank. Zarówno Wnioskodawczyni, jak i Jej mąż, nie korzystali z odliczeń od dochodu (przychodu) lub podatku wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe. Odsetki nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu, nie zostały zwrócone w żadnej formie. Nie zostały odliczone od przychodów na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Zakończenie inwestycji nastąpiło przed upływem trzech lat, licząc od końca roku, w którym zgodnie z prawem budowlanym uzyskano pozwolenie na budowę.

Kwota kredytu została w całości przeznaczona zgodnie z postanowieniami umowy na spłatę kredytu zaciągniętego w dniu 22 grudnia 2006 r. oraz w kwocie 130.000 zł na pokrycie części kosztów budowy domu mieszkalnego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawczyni będzie mogła skorzystać z ulgi odsetkowej co do środków przeznaczonych na spłatę odsetek kredytu zaciągniętego w 2006 r. i 2007 r., w odniesieniu do tej części, która została wydatkowana na pokrycie części kosztów budowy budynku mieszkalnego, jeżeli zakończenie budowy nastąpiło przed upływem 3 lat licząc od końca roku, w którym uzyskano pozwolenie na budowę...

Zdaniem Wnioskodawczyni.

Ze względu na przeznaczenie kredytu, to jest to finansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, można dokonać odliczenia odsetek od kredytu hipotecznego w części przeznaczonej na budowę domu mieszkalnego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Stosownie do treści art. 26b ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r. – od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 odlicza się, z zastrzeżeniem ust. 2-4, faktycznie poniesione w roku podatkowym wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego podatnikowi na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, związanej z:

 1. budową budynku mieszkaniowego albo
 2. wniesieniem wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku, albo
 3. zakupem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej, albo
 4. nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego.

Warunki zastosowania ulgi z tytułu spłaty odsetek od zaciągniętego kredytu określa wprost przepis art. 26b ust. 2 cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r.

Z treści ww. przepisu wynika, że odliczenie wydatków na spłatę odsetek od kredytu na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych podatnika stosuje się, jeżeli:

 1. kredyt (pożyczka) został udzielony podatnikowi po dniu 1 stycznia 2002 r.,
 2. kredyt (pożyczka) był udzielony przez podmiot uprawniony na podstawie przepisów prawa bankowego albo przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych do udzielania kredytów (pożyczek), a z umowy kredytu ( pożyczki) wynika, że dotyczy on jednej z inwestycji wymienionych w ust. 1,
 3. inwestycja wymieniona w ust. 1 dotyczy budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w razie braku tego planu – określonym w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wydanej na podstawie obowiązujących ustaw,
 4. inwestycja wymieniona w ust. 1 dotyczy budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, którego budowa została zakończona nie wcześniej niż w 2002 r., a ponadto w przypadku inwestycji:
  1. o których mowa w ust. 1 pkt 1 albo pkt 4 – zakończenie nastąpiło przed upływem trzech lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zgodnie z prawem budowlanym uzyskano pozwolenie na budowę, nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne lub przebudowę (przystosowanie) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, i zostało potwierdzone określonym w przepisach prawa budowlanego pozwoleniem na użytkowanie budynku mieszkalnego, a w razie braku obowiązku jego uzyskania – zawiadomieniem o zakończeniu budowy takiego budynku,
  2. o których mowa w ust. 1 pkt 2 albo pkt 3 – została zawarta umowa o ustanowieniu spółdzielczego własnościowego lub lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo umowa w formie aktu notarialnego o ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego, o przeniesieniu na podatnika własności budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, której jedną ze stron jest podatnik,
 5. do zeznania, o którym mowa w art. 45 składanego za rok, w którym po raz pierwszy dokonuje się odliczenia, o którym mowa w ust. 1, podatnik dołączy oświadczenie, według określonego wzoru, o wysokości wszystkich poniesionych wydatków związanych z daną inwestycją, w tym o wysokości wydatków udokumentowanych fakturami wystawionymi przez podatników podatku od towarów i usług niekorzystających ze zwolnienia od tego podatku,
 6. odsetki od kredytu:
  1. zostały faktycznie zapłacone, a ich wysokość i termin zapłaty są udokumentowane dowodem wystawionym przez podmiot wymieniony w pkt 2,
  2. nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, chyba że zwrócone odsetki zwiększyły podstawę obliczenia podatku,
  3. nie zostały odliczone od przychodów na podstawie art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym,
 7. podatnik lub jego małżonek nie korzystał lub nie korzysta z odliczenia od dochodu (przychodu) lub podatku wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe, przeznaczonych na:
  1. zakup gruntu lub odpłatne przeniesienie prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego,
  2. budowę budynku mieszkalnego,
  3. wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej,
  4. zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej,
  5. nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne,
  6. przebudowę strychu, suszarni albo przystosowanie innego pomieszczenia na cele
  7. mieszkalne oraz wykończenie lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym, do dnia zasiedlenia tego lokalu,
  8. systematyczne gromadzenie oszczędności na rachunku oszczędnościowo-kredytowym w banku prowadzącym kasę mieszkaniową, według zasad określonych w odrębnych przepisach.

Na mocy przepisu art. 26b ust. 4 pkt 1-2 cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – odliczenie z tytułu spłaty odsetek od kredytu hipotecznego obejmuje wyłącznie odsetki:

 1. naliczone za okres począwszy od dnia 1 stycznia 2002 r., z zastrzeżeniem ust. 5, i zapłacone od tego dnia,
 2. od tej części kredytu, która nie przekracza kwoty stanowiącej iloczyn 70 m2 powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ustalonego do celów obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów na oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych za III kwartał roku poprzedzającego rok podatkowy, określonej na rok zakończenia inwestycji, z zastrzeżeniem ust. 10.

Zatem odliczenie obejmuje jedynie odsetki od tej części kredytu (pożyczki), która nie przekracza limitu. W latach 2002-2007 limit ten wyniósł 189.000 zł. Ostateczną kwotę limitu kredytu podatnik zobowiązany jest ustalić dopiero w roku zakończenia inwestycji. Ustalony zaś limit będzie dla niego obowiązujący w następnych latach.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych określa także terminy dokonywania odliczenia z tytułu spłaty odsetek od kredytu (pożyczki). Tak więc zgodnie z art. 26b ust. 5 ww. ustawy – odliczenia odsetek dokonuje się najwcześniej za rok podatkowy, w którym inwestycja została zakończona. Jednakże odsetki zapłacone przed rokiem zakończenia inwestycji sfinansowanej kredytem, mogą być odliczone od podstawy obliczenia podatku również za rok podatkowy, w którym podatnik po raz pierwszy odlicza odsetki (art. 26b ust. 6 ww. ustawy) oraz w roku podatkowym bezpośrednio następującym po roku, w którym podatnik po raz pierwszy odliczył odsetki; w tym przypadku odliczeniu podlega wyłącznie różnica między sumą odsetek przypadających do odliczenia a kwotą odsetek faktycznie odliczonych w roku, w którym podatnik dokonał pierwszego odliczenia (art. 26b ust. 7 ww. ustawy).

W przypadku, gdy kredyt udzielony jest w walucie obcej należy przeliczyć wartość kredytu i spłaconych odsetek na złote polskie.

Jeżeli w umowie kredytowej określono w złotych równowartość kredytu przyznanego w walucie, to dla celów określenia limitu odliczenia wartość tego kredytu przyjmuje się tak jak wynika z umowy kredytowej. Taką kwotę należy przyjąć nawet w sytuacji, gdy kredyt jest wypłacany w transzach.

Jeżeli natomiast w umowie kredytowej nie określono wartości kredytu w złotych, to kredyt należy przeliczyć na złote według kursu kupna banku, w którym podatnik zaciągnął kredyt z dnia jego wypłaty, a jeżeli wypłaty dokonywane są w transzach – to według kursu kupna z dni wypłaty poszczególnych transz.

Natomiast wartość spłacanych odsetek przelicza się na złote po kursie sprzedaży tego banku z dnia, w którym odsetki były spłacane.

W tym miejscu należy wyjaśnić, że przepis art. 26b ww. ustawy przestał obowiązywać z końcem 2006 r., gdyż został uchylony mocą art. 1 pkt 27 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588, z późn. zm.).

Jednakże zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. znowelizowanym ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316, z późn. zm.), podatnikowi, któremu w latach 2002-2006 został udzielony kredyt (pożyczka), o którym mowa w art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r., zwany dalej „kredytem mieszkaniowym”, przysługuje na zasadach określonych w tej ustawie oraz w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r., prawo do odliczania wydatków na spłatę odsetek:

 1. od kredytu mieszkaniowego,
 2. od kredytu (pożyczki) zaciągniętego na spłatę kredytu mieszkaniowego,
 3. od każdego kolejnego kredytu (pożyczki) zaciągniętego na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w pkt 1 lub 2

- do upływu terminu spłaty określonego w umowie o kredyt mieszkaniowy zawartej przed dniem 1 stycznia 2007 r., nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2027 r.

Z powyższego przepisu wynika zatem, że na zasadzie praw nabytych z ulgi odsetkowej korzystać mogą podatnicy, którzy zaciągnęli kredyt na sfinansowanie jednej z inwestycji wymienionych w art. 26b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do końca 2006 r. pod warunkiem, że spełniają wszystkie warunki do skorzystania z ulgi. Jednym zaś z podstawowych warunków jest zaciągnięcie kredytu mieszkaniowego w latach 2002-2006. Z wymienionej ulgi nie może zatem skorzystać podatnik, który kredyt mieszkaniowy zaciągnął po 31 grudnia 2006r. Zakaz ten nie obejmuje jednak podatników, którzy po 31 grudnia 2006 r. zawarli z bankiem aneks do umowy kredytowej, mocą którego podwyższyli wartość swojego kredytu. Są to jednak podatnicy, którzy nadal mają podpisaną z bankiem tę samą umowę kredytową i jedynie aneks do tej umowy zwiększający kwotę kredytu. Podatnicy, którzy zawarli po 31 grudnia 2006 r. nową umowę kredytową nie mają prawa do przyrównywania swojej sytuacji do podatników zawierających z bankiem jedynie aneks do umowy kredytowej. Z tego punktu widzenia istotnym jest ustalenie, czy Wnioskodawczyni wraz z mężem podpisała aneks do umowy kredytowej, który pozwoliłby jej przyjąć jako kwotę kredytu podwyższoną wartość, czy też może podpisała z bankiem nową umowę kredytową skutkującą brakiem prawa do uwzględnienia podwyższenia kredytu. Z treści wniosku jednoznacznie wynika, że Wnioskodawczyni w dniu 16 sierpnia 2007 r. zawarła z mężem nową umowę kredytową.

Ze stanu faktycznego wynika, że w dniu 22 grudnia 2006 r. została zawarta z bankiem umowa kredytu na sfinansowani kosztów zakupu działki budowlanej i działki stanowiącej drogę wewnętrzną. W dniu 16 sierpnia 2007 r. z innym bankiem Wnioskodawczyni podpisała kolejną umowę kredytową. W związku z tym nie była to ta sama umowa, lecz zupełnie nowa umowa kredytowa. Nie jest to aneks do pierwszej umowy z dnia 22 grudnia 2006 r., lecz całkowicie nowa umowa kredytowa, która ma wpisany w swojej treści nowy cel jej zawarcia. Treść umowy z dnia 16 sierpnia 2007 r. wskazuje wprost, że kredyt zostaje udzielony na pokrycie części kosztów budowy domu i na spłatę kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w dniu 22 grudnia 2006 r. Należy zauważyć, że małżonkowie nie podnieśli kwoty kredytu, lecz zawarli nową umowę kredytową, mocą której spłacili poprzedni kredyt i zaciągnęli nowy, tym razem na pokrycie części kosztów budowy domu. Bez znaczenia jest przy tym, że wszystkie operacje dotyczą tej samej inwestycji – budowy budynku mieszkalnego. Ustawodawca wyraźnie uzależnił prawo do korzystania z ulgi odsetkowej od zaciągnięcia kredytu w latach 2002-2006 a nie od prowadzenia jednej inwestycji. Skoro Wnioskodawczyni w 2007 r. zawarła umowę kredytową, której celem była spłata kredytu zaciągniętego w dniu 22 grudnia 2006 r. oraz zaciągnięcie nowego na pokrycie części kosztów budowy domu, to należy wskazać, że umowa ta jest nową umową kredytową. Zawarta umowa jak dowiedziono powyżej, w żadnym wypadku nie ma charakteru aneksu do pierwszej umowy, lecz jest nową umową kredytową, skutkującą zaciągnięciem nowego zobowiązania.

Odnosząc zatem powyższe uregulowania prawne do przedstawionego stanu faktycznego należy stwierdzić, że prawo do odliczenia odsetek nie przysługuje Wnioskodawczyni w odniesieniu do kredytu zaciągniętego przez Nią w 2007 r. na pokrycie części kosztów budowy domu. Wnioskodawczyni w sposób jednoznaczny wskazała, że w 2007 r. zaciągnęła nowy kredyt, na podstawie nowej umowy kredytowej. Tymczasem przepis art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw wyraźnie wskazuje, że prawo do odliczenia na podstawie tzw. ulgi odsetkowej przysługuje tylko i wyłącznie w sytuacji, w której kredyt udzielony został w latach 2002-2006. Skoro kredyt na pokrycie części kosztów budowy domu udzielony w 2007 r. był nowym kredytem, to nie ma żadnych podstaw do twierdzenia, że odsetki od tego kredytu mogą być odliczane na podstawie tzw. ulgi odsetkowej.

Mając powyższe na uwadze stanowisko Wnioskodawczyni jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.