ILPB2/415-1170/14-4/WS | Interpretacja indywidualna

Zwrot części wydatków od zakupów materiałów budowlanych - ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.
ILPB2/415-1170/14-4/WSinterpretacja indywidualna
 1. budowa
 2. budynek mieszkalny
 3. podatek od towarów i usług
 4. wynajem
 5. zwrot podatku od towarów i usług
 1. Zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (VZM)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 17 listopada 2014 r. (data wpływu 24 listopada 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 22 lutego 2015 r. (data wpływu 25 lutego 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi w zakresie prawa do zwrotu części wydatków od zakupów materiałów budowlanych jest:

 • prawidłowe – w odniesieniu do możliwości ubiegania się o zwrot części wydatków poniesionych przez Wnioskodawczynię od momentu uzyskania pozwolenia na rozbudowę budynku na swoje imię i nazwisko,
 • nieprawidłowe – w odniesieniu do możliwości ubiegania się o zwrot części wydatków za okres, gdy inwestorem budowy był tata Wnioskodawczyni i to on dokonywał zakupów materiałów budowlanych.

UZASADNIENIE

W dniu 24 listopada 2014 r. Wnioskodawczyni złożyła wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi w zakresie prawa do zwrotu części wydatków od zakupów materiałów budowlanych.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych określonych w art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, w związku z powyższym pismem z dnia 16 lutego 2015 r. nr ILPB2/415-1170/14-2/WS, wezwano Wnioskodawczynię do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Jednocześnie poinformowano Wnioskodawczynię, że stosownie do postanowień art. 139 § 4 w zw. z art. 14d Ordynacji podatkowej, okresu oczekiwania między wezwaniem przez organ, a jego uzupełnieniem nie wlicza się do trzymiesięcznego terminu przewidzianego na wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

Wezwanie wysłano w dniu 16 lutego 2015 r., skutecznie doręczono dnia 18 lutego 2015 r., zaś w dniu 25 lutego 2015 r. (data nadania 23 lutego 2015 r.), do tut. organu wpłynęła odpowiedź, w której Wnioskodawczyni uzupełniła ww. wniosek.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni razem z mężem i córką tworzą prawnie 3-osobową rodzinę. Obecnie są w trakcie budowy domu, w którym zamierzają wspólnie zamieszkać. Dokładnie według projektu jest to „rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczo-garażowego na mieszkalny”. Obecnym posiadaczem działki oraz inwestorem tej budowy jest ojciec Wnioskodawczyni. W najbliższym czasie nastąpi podzielenie działki i zmiana inwestora budowy. W wyniku tych zmian wspólnie z mężem Wnioskodawczyni stanie się inwestorem trwającej budowy oraz właścicielką działki, na której trwa budowa. Obecnie Wnioskodawczyni i jej mąż są najemcami lokalu mieszkalnego w budynku należącym do TBS (Towarzystwo Budownictwa Społecznego). Na dzień dzisiejszy małżonków wiąże umowa najmu według której wynajmujący (TBS) oddaje najemcy (Wnioskodawczyni) do używania lokal mieszkalny na czas nieokreślony. Gdy budowa dobiegnie końca małżonkowie zamierzają wypowiedzieć tę umowę i przeprowadzić się do ich nowego domu.

Jednocześnie Wnioskodawczyni wskazała, że zmiana inwestora budowy wiąże się z uzyskaniem przez Wnioskodawczynię pozwolenia na rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku gospodarczo-garażowego na budynek mieszkalny. Ponadto, w czasie gdy inwestorem był ojciec Wnioskodawczyni faktury nie były wystawione na nazwisko Zainteresowanej tylko na nazwisko ojca Wnioskodawczyni. Wszystkie wydatki związane z budową zostały poniesione po dniu 1 stycznia 2014. Powierzchnia użytkowa przedmiotowego domu jednorodzinnego nie przekracza 100 m2.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w świetle zaistniałych okoliczności Wnioskodawczyni może starać się o zwrot podatku VAT za zakupione materiały na budowę...
 2. Co z fakturami za zakupiony materiał na budowę domu, gdy jeszcze inwestorem był tata...
 3. Czy zakupiony materiał przez tatę również Wnioskodawczyni może odliczyć...

Zdaniem Wnioskodawczyni, w przypadku jej i jej męża, jest to budowa ich pierwszego i jedynego domu, dlatego może ona uzyskać zwrot podatku VAT za zakupione materiały na budowę całego domu. W odniesieniu do art. 20 pkt 5 ustawy dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, Wnioskodawczyni uważa, że jako najemca lokalu mieszkalnego, którego właścicielem jest TBS – spełnia wymogi przytoczonego art. 20 ust. 5.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest:
 • prawidłowe – w odniesieniu do możliwości ubiegania się o zwrot części wydatków poniesionych przez Wnioskodawczynię od momentu uzyskania pozwolenia na rozbudowę budynku na swoje imię i nazwisko,
 • nieprawidłowe – w odniesieniu do możliwości ubiegania się o zwrot części wydatków za okres, gdy inwestorem budowy był tata Wnioskodawczyni i to on dokonywał zakupów materiałów budowlanych.

Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz.U. z 2013 r. poz. 1304 ze zm.), osoba fizyczna, która po dniu 1 stycznia 2014 r. poniosła wydatki na zakup materiałów budowlanych, ma prawo ubiegać się o zwrot części tych wydatków, zwany dalej „zwrotem wydatków”.

W myśl art. 20 ust. 3 ww. ustawy, o zwrot wydatków można się ubiegać, jeżeli:

 1. wydatki zostały poniesione w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych w związku z:
  1. budową domu jednorodzinnego albo
  2. nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny;
 2. przedsięwzięcie, o którym mowa w pkt 1, było realizowane na podstawie pozwolenia na budowę wydanego po dniu 1 stycznia 2014 r.;
 3. powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, o których mowa w pkt 1, nie przekracza odpowiednio:
  1. 75 m2 i 100 m2,
  2. 85 m2 i 110 m2 - w przypadku gdy osoba fizyczna w dniu wydania pozwolenia na budowę, o którym mowa w pkt 2, wychowywała przynajmniej troje dzieci spełniających warunki, o których mowa w art. 7 ust. 2;
 4. osoba fizyczna do końca roku kalendarzowego, w którym wydano pozwolenie na budowę lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, nie ukończyła 36 lat;
 5. do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków osoba fizyczna nie była:
  1. właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
  2. osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,
  3. właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny
  - z wyłączeniem domu jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego, o którym mowa w pkt 1.

Zgodnie z art. 21 ww. ustawy – zwrot wydatków dotyczy wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT, udokumentowanych fakturami wystawionymi dla osoby fizycznej od dnia wydania pozwolenia na budowę, o którym mowa w art. 20 ust. 3 pkt 2, do dnia 30 września 2018 r.

Stosownie do art. 23 ust. 1 ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi – zwrot wydatków dokonywany jest na wniosek osoby fizycznej złożony w urzędzie skarbowym. Wniosek o zwrot wydatków osoba fizyczna składa raz, nie później niż do dnia 31 grudnia roku, w którym zgodnie z prawem miało miejsce przystąpienie do użytkowania wybudowanego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego (art. 23 ust. 2 ww. ustawy).

Z powyższych przepisów wynika zatem, że jeżeli osoba fizyczna od 1 stycznia 2014 r. poniesie w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych wydatki na zakup materiałów budowlanych w związku z budową domu jednorodzinnego, to po spełnieniu warunków dotyczących zwrotu przewidzianych ustawą o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi może ubiegać się o zwrot części poniesionych wydatków.

Ponadto zgodnie z art. 21 ust. 1 i 2 ww. ustawy, zwrot wydatków dotyczy wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT, udokumentowanych fakturami wystawionymi dla osoby fizycznej od dnia wydania pozwolenia na budowę, o którym mowa w art. 20 ust. 3 pkt 2, do dnia 30 września 2018 r. Dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia kwoty zwrotu wydatków jest faktura wystawiona dla osoby fizycznej.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni stanie się inwestorem trwającej budowy oraz właścicielką działki, na której trwa budowa domu według projektu „rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczo-garażowego na mieszkalny”. Zainteresowana uzyska pozwolenie na rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku gospodarczo-garażowego na budynek mieszkalny. Powierzchnia użytkowa przedmiotowego domu jednorodzinnego nie przekracza 100 m2. Obecnie Wnioskodawczyni i jej mąż są najemcami lokalu mieszkalnego w budynku należącym do TBS (Towarzystwo Budownictwa Społecznego). Na dzień dzisiejszy małżonków wiąże umowa najmu według której wynajmujący (TBS) oddaje najemcy (Wnioskodawczyni) do używania lokal mieszkalny na czas nieokreślony. Gdy budowa dobiegnie końca małżonkowie zamierzają wypowiedzieć tę umowę i przeprowadzić się do ich nowego domu. Ponadto z informacji zawartych we wniosku wynika, że w momencie złożenia wniosku Zainteresowana miała ukończone 28 lat.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że od momentu uzyskania pozwolenia na rozbudowę budynku na swoje imię i nazwisko, spełnione zostaną warunki, określone w ustawie o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi i Zainteresowana będzie mogła ubiegać się o zwrot części wydatków od zakupów materiałów budowlanych, poniesionych przez Wnioskodawczynię i udokumentowanych fakturami VAT wystawionymi na jej imię i nazwisko.

Natomiast Zainteresowana nie może ubiegać się o zwrot części wydatków od zakupów materiałów budowlanych, w sytuacji gdy materiały te zakupił ojciec Wnioskodawczyni.

Powołany bowiem wcześniej art. 20 ust. 1 ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi wyraźnie wskazuje, że o zwrot może ubiegać się osoba fizyczna, która poniosła wydatki na zakup materiałów budowlanych. W związku z powyższym wydatki na materiały zakupione przez ojca, nie zostały poniesione przez Wnioskodawczynię. Skoro zatem, w czasie gdy inwestorem budowy był tata Wnioskodawczyni i to on dokonywał zakupów materiałów budowlanych, o czym świadczy fakt, że – jak sama Wnioskodawczyni wskazała - faktury nie były wystawione na nazwisko Zainteresowanej tylko na nazwisko jej ojca, to w odniesieniu do tych wydatków Wnioskodawczyni nie może ubiegać się o ich częściowy zwrot.

Reasumując, należy wskazać, że od momentu uzyskania pozwolenia na rozbudowę budynku na swoje imię i nazwisko, a więc w sytuacji gdy Wnioskodawczyni spełniać będzie warunki, określone w ustawie o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, Zainteresowana będzie mogła ubiegać się o zwrot części wydatków od zakupów materiałów budowlanych, poniesionych przez Wnioskodawczynię i udokumentowanych fakturami VAT wystawionymi na jej imię i nazwisko.

Natomiast Zainteresowana nie może ubiegać się o zwrot części wydatków od zakupów materiałów budowlanych, za okres, gdy inwestorem budowy był tata Wnioskodawczyni i to on dokonywał zakupów materiałów budowlanych, co zostało udokumentowane fakturami wystawionymi na imię i nazwisko ojca.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu informuje, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na zadane we wniosku pytania w odniesieniu do Wnioskodawczyni.

Zgodnie bowiem z art. 14b § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Z uwagi na to, że wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej stosowania przepisów ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi został złożony przez Wnioskodawczynię – jednego z przyszłych właścicieli i inwestorów budowy, zaznacza się, że interpretacja nie wywiera skutku prawnego dla drugiego, tj. męża Wnioskodawczyni.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.