IBPBII/2/415-424/13/MMa | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy wnioskodawca ma prawo do zwrotu podatku VAT?Czy wnioskodawca może złożyć wniosek do Urzędu Skarbowego o zwrot podatku VAT bez podpisu małżonka?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że Pani stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 15 kwietnia 2013 r. (data wpływu do tut. Biura 19 kwietnia 2013 r.), uzupełnionym w dniu 27 czerwca 2013 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym:

 • w zakresie prawa do uzyskania zwrotu części poniesionych wydatków – jest prawidłowe,
 • w zakresie wymogów formalnych jakie powinien spełniać wniosek o zwrot – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 kwietnia 2013 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.

W związku ze stwierdzonymi brakami formalnymi, pismem z dnia 18 czerwca 2013 r. Znak: IBPBII/2/415-424/13/MMa wezwano wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Uzupełnienia dokonano w dniu 27 czerwca 2013 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca od 2009 r. jest właścicielem domu, który jest darowizną od jego rodziców. Od września 2011 r. wnioskodawca nie mieszka ze swoim małżonkiem, a od grudnia 2011 r. małżonkowie mają spisaną notarialnie intercyzę. W kwietniu 2012 r. wnioskodawca wziął kredyt hipoteczny na wykończenie swojego domu, który w chwili obecnej spłaca sam. Kredyt jest tylko na wnioskodawcę i wszystkie koszty związane z wykończeniem domu wnioskodawca ponosił osobiście. Wnioskodawca wskazuje, że posiada dwójkę małych dzieci, które mieszkają z nim i które są na jego utrzymaniu, gdyż od 6 miesięcy toczy się w sądzie sprawa o przyznanie alimentów na rzecz wnioskodawcy. W związku z powyższym wnioskodawca znajduje się w trudnej sytuacji materialnej i chciałby uzyskać zwrot podatku VAT związany z wykończeniem domu. Jednakże okazało się, że we wniosku o zwrot podatku VAT musi widnieć podpis małżonka wnioskodawcy. Obecnie małżonkowie nie są w żadnej separacji ani nie mają rozwodu, ale sprawy dotyczące rozliczeń, finansów oraz kredytów prowadzą indywidualnie. Po zakończeniu sprawy alimentacyjnej wnioskodawca nosi się z zamiarem złożenia pozwu o rozwód.

Aktualnie małżonkowie nie są w pozytywnych relacjach dlatego wnioskodawca sądzi, że małżonek będzie utrudniał podpisanie wniosku o zwrot podatku VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy wnioskodawca ma prawo do zwrotu podatku VAT...

Czy wnioskodawca może złożyć wniosek do Urzędu Skarbowego o zwrot podatku VAT bez podpisu małżonka...

Zdaniem wnioskodawcy, ma on prawo do zwrotu podatku VAT. Wnioskodawca uważa, że ma prawo do złożenia wniosku do Urzędu Skarbowego o zwrot podatku VAT bez podpisu małżonka, gdyż od dwóch lat nie mieszkają razem i posiadają rozdzielność majątkową.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje:

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. Nr 177, poz. 1468 z późn. zm.), reguluje zasady zwrotu osobom fizycznym części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych przez te osoby w związku z budową i remontem budynku mieszkalnego lub jego części.

W myśl art. 3 ust. 1 ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, osoba fizyczna ma prawo do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z:

 1. budową budynku mieszkalnego;
 2. nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny spełniający wymagania określone w odrębnych przepisach;
 3. remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.

W art. 2 pkt 1 ww. ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym została zawarta definicja budynku mieszkalnego. W myśl tego przepisu, ilekroć w ustawie jest mowa o budynku mieszkalnym - rozumie się przez to budynek lub jego część, służące zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, oraz związane z nimi urządzenia techniczne zapewniające możliwość użytkowania tego budynku lub jego części zgodnie z ich przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków. Przepis ten definiuje pojęcie budynku mieszkalnego przez odniesienie do pojęcia budynku, które nie zostało jednak w ustawie o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym zdefiniowane.

Stosownie do treści art. 3 ust. 2 ww. ustawy zwrot, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wydatków poniesionych i udokumentowanych fakturami wystawionymi od dnia 01 maja 2004 r.

Zwrot, o którym mowa powyżej, dotyczy wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 01 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT, tj. stawką 22% i wyższą (art. 3 ust. 3 w zw. z art. 11a ust. 1 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 3 ust. 4 ww. ustawy dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia kwoty zwrotu części wydatków, o których mowa w ust. 1, jest faktura wystawiona dla osoby fizycznej. Z kolei w myśl art. 2 pkt 3 ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym ilekroć w ustawie jest mowa o fakturze - rozumie się przez to fakturę VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, dokumentującą zakupy, o których mowa w art. 3 ust. 1.

Stosownie do art. 4 ust. 1 ww. ustawy prawo do zwrotu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, przysługuje, pod warunkiem że osoba fizyczna lub jej małżonek nie dokonywali czynności, o których mowa w art. 3 ust. 1, jako podatnicy podatku od towarów i usług, w celu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem.

W myśl natomiast art. 4 ust. 2 ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków, związanych z budownictwem mieszkaniowym, prawo do zwrotu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, przysługuje pod warunkiem, że osoba fizyczna posiada:

 1. prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.) albo tytuł prawny do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w przypadku inwestycji określonej w art. 3 ust. 1 pkt 3;
 2. pozwolenie na budowę w przypadku inwestycji, dla której zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane wymagane jest takie pozwolenie.

W myśl regulacji zawartej w art. 5 ust. 5 pkt 2 ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, kopie faktur dokumentujących poniesione wydatki należy załączyć do składanego w urzędzie skarbowym wniosku o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym poniesionych od dnia 01 maja 2004 r. (VZM-1).

Mając zatem na uwadze powyższe, w kontekście przedstawionego we wniosku zdarzenia, wnioskodawcy jako właścicielowi budynku mieszkalnego, który dokonuje prac związanych z wykończeniem domu i ponosi z tego tytułu wydatki może przysługiwać prawo do zwrotu niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, o ile oczywiście spełnia wszystkie pozostałe przesłanki warunkujące zwrot w tym dysponuje fakturami VAT wystawionymi na swoje nazwisko a w okresie prowadzenia przez siebie inwestycji posiadał tytuł prawny do budynku lub pozwolenie na budowę – w zależności od tego jaki charakter miały prowadzone przez niego prace – czy stanowiły odpowiednio remont budynku, czy też budowę, dla której takie pozwolenie jest wymagane. Wykaz materiałów budowlanych, których zakup uprawnia do otrzymania zwrotu osobom fizycznych niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, zawiera obowiązujący od dnia 01 stycznia 2011 r. załącznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury z dnia 03 września 2010 r. w sprawie ogłoszenia obowiązującego od dnia 01 stycznia 2011 r. wykazu materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 01 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT (Dz. Urz. Min. Infrastruktury Nr 11, poz. 35).

Z kolei z treści art. 5 ust. 1 ww. ustawy wynika, iż zwrot, o którym mowa w art. 3 ust. 1, dokonywany jest na wniosek osoby fizycznej złożony w urzędzie skarbowym, który to wniosek może być składany nie częściej niż raz w roku (art. 5 ust. 3 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 5 ust. 4 ww. ustawy wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać co najmniej:

 1. imię i nazwisko, identyfikator podatkowy, a w przypadku gdy osobie fizycznej składającej wniosek nie nadano go - rodzaj i numer dokumentu tożsamości tej osoby, w tym również wystawionego w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska, adres zamieszkania osoby fizycznej, a w przypadku małżonków - obojga małżonków;
 2. wskazanie właściwego urzędu skarbowego, do którego kierowany jest wniosek;
 3. rodzaj poniesionych wydatków, zgodnie z art. 3 ust. 1;
 4. rok rozpoczęcia inwestycji;
 5. wykaz faktur oraz wartość poniesionych wydatków na cele, o których mowa w art. 3 ust. 1;
 6. kwotę zwrotu, obliczoną zgodnie z art. 3 ust. 5-7;
 7. oświadczenie o zakresie przeprowadzonego remontu, jeżeli roboty te nie wymagają pozwolenia na budowę;
 8. wskazanie sposobu wypłaty kwoty zwrotu; jeżeli wypłata ma nastąpić na rachunek bankowy - wskazanie numeru rachunku osoby fizycznej składającej wniosek, a w przypadku wspólnego wniosku małżonków - numeru rachunku obojga lub jednego z nich, na który ma być dokonany zwrot;
 9. podpis osoby fizycznej ubiegającej się o zwrot wydatków, a w przypadku małżonków - podpisy obojga małżonków bez względu na sposób złożenia wniosku: wspólnie z małżonkiem albo odrębnie przez każdego z małżonków.

Konieczne elementy wniosku i niezbędne załączniki wymienione są na przygotowanych formularzach (VZM-1 wraz z załącznikami oraz VZM-1/A, VZM-1/B, VZM-1/C).

Przepis art. 2 pkt 6 ww. ustawy zawiera definicję pojęcia „małżonków”, stworzoną na potrzeby tej ustawy. Zgodnie z tym przepisem, ilekroć w ustawie jest mowa o małżonkach rozumie się przez to osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim, z wyjątkiem małżonków, w stosunku do których sąd orzekł separację.

Co do zasady, w przypadku osoby fizycznej pozostającej w związku małżeńskim w dniu poniesienia wydatków, o których mowa w art. 3 ust. 1, kwota zwrotu, obliczona zgodnie z art. 3 ust. 5-7, dotyczy łącznie obojga małżonków (art. 4 ust. 3 zdanie pierwsze ww. ustawy).

Zwrot części wydatków dokonywany jest na wniosek osoby fizycznej złożony w urzędzie skarbowym. Jeżeli osoba fizyczna pozostaje w związku małżeńskim, ustawa przewiduje możliwość wyboru sposobu złożenia wniosku, tj. wniosek może być złożony wspólnie z małżonkiem lub odrębnie przez każdego z małżonków (art. 5 ust. 1 i 2 ww. ustawy).

Z powołanych wyżej przepisów wynika, iż zwrot części wydatków następuje wyłącznie na wniosek osoby fizycznej, który winien spełniać określone w przepisach warunki. W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim ustawodawca dał możliwość wyboru sposobu złożenia wniosku wspólnie z małżonkiem lub odrębnie przez każdego z małżonków. Jednocześnie, kwota zwrotu obliczona w sposób określony w art. 3 ust. 5-7 ustawy dotyczy obojga małżonków (art. 4 ust. 3 ustawy). Zatem z treści przepisu wynika, iż okolicznością istotną jest wyłącznie fakt pozostawania w związku małżeńskim. Regulacja ta nie odnosi się bowiem ani do majątkowych czy osobistych stosunków małżonków, ani do kwestii, który z małżonków faktycznie poniósł wydatki. Ustawodawca uznał, iż w przypadku małżonków ubieganie się o zwrot części wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym wymaga ich zgodnego działania. Jednym z niezbędnych warunków jakie powinien spełniać podlegający rozpatrzeniu wniosek osoby pozostającej w związku małżeńskim, są podpisy obojga małżonków bez względu na sposób złożenia wniosku: wspólnie z małżonkiem albo odrębnie przez każdego z małżonków. Jest to wymóg rangi ustawowej, od którego przepisy nie przewidują żadnych odstępstw. Dlatego też wniosek osoby pozostającej w związku małżeńskim, niezależnie od tego czy ma on charakter wniosku wspólnego małżonków czy odrębnego, bez danych dotyczących małżonka oraz jego podpisu, należy uznać za niekompletny, niespełniający wymogów ustawowych.

Mając na uwadze powołane wyżej przepisy oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny stwierdzić należy, iż wniosek o zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych osoby pozostającej w związku małżeńskim powinien zawierać zarówno dane osobowe jak i podpisy obojga małżonków. W przedmiotowej sprawie pomimo stosunków jakie łączą małżonków formalnie pozostają oni nadal małżeństwem, ponieważ nie została orzeczona przez sąd ani separacja ani rozwód. Fakt, iż małżonkowie nie posiadają ustawowej wspólności majątkowej nie jest równoznaczny z ustaniem ich małżeństwa a tym samym złożony wniosek o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym bez podpisu drugiego małżonka nie będzie spełniał wymogów formalnych określonych ustawą.

Tym samym stanowiska wnioskodawcy nie można było uznać w całości za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.