IBPB-2-2/4511-684/15/ZuK | Interpretacja indywidualna

Możliwość zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego.
IBPB-2-2/4511-684/15/ZuKinterpretacja indywidualna
 1. budowa
 2. cele mieszkaniowe
 3. lokal mieszkalny
 4. spadek
 5. wydatek
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 16 listopada 2015 r. (data otrzymania 18 listopada 2015 r.), uzupełnionym 15 lutego 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego:

 • w części dotyczącej możliwości uznania za wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe wydatków takich jak: wynagrodzenie biura architektonicznego związane z uzyskaniem warunków zabudowy (pkt 1), koszty pozwolenia na budowę (pkt 2), koszty uzgodnień z dostawcami mediów wszystkich przyłączy i wykonania projektu budowlanego budynku mieszkalnego oraz projektów podłączenia mediów (woda, kanalizacja, energetyka) do domu (pkt 3), koszty przygotowania i prowadzenia dokumentacji budowy (kierownik budowy, dzienniki budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, rysunki, opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książka obmiarów, dzienniki montażu) (pkt 4), koszty transportu materiałów budowlanych (pkt 7), koszty wszelkich materiałów wykorzystanych do budowy domu (pkt 8), koszty robocizny przy budowie domu (pkt 9), koszty opłat wnoszonych za określone ustawą Prawo budowlane obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ (pkt 10), koszty przygotowania dokumentacji powykonawczej (dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi) (pkt 11), koszty zewnętrznych rolet antywłamaniowych w oknach (pkt 12), koszty bramy garażowej (garaż w bryle domu) (pkt 13), koszty schodów wejściowych do domu i tarasu przydomowego (pkt 14), koszty podmurówki oraz ocieplenia i zaizolowania fundamentów (pkt 15), koszty instalacji systemu alarmowego i przeciwpożarowego (pkt 16), koszty białego montażu (baterie, umywalki, kabiny prysznicowe, wanny, brodziki, muszle) (pkt 18), koszty wykończenia wnętrza (płytki, panele, farby, pozostałe materiały wykończeniowe) (pkt 19), koszty robocizny przy wykończeniu wnętrza (pkt 20), koszty schodów wewnętrznych (pkt 21), koszty kominka i jego podłączenia jako urządzenia grzewczego (pkt 22), koszty pieca na paliwo stałe i jego podłączenia jako urządzenia grzewczego (pkt 23), koszty zbiornika na wodę użytkową i jego podłączenia (pkt 24), koszty osprzętu oświetleniowego do domu (w postaci gniazdek i przełączników) (pkt 25), koszty wykonania i zaprojektowania oczyszczalni ścieków lub szamba (pkt 26), koszty materiałów i robót doprowadzających media (wodę, kanalizację, energetykę) (pkt 27) – jest prawidłowe,
 • w pozostałej części – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 listopada 2015 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego.

W związku z brakami formalnymi stwierdzonymi we wniosku, pismem z 27 stycznia 2016 r. Znak: IBPB-2-2/4511-684/15/ZuK wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Uzupełnienia dokonano 15 lutego 2016 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

W dniu 15 października 2015 r. zgodnie z aktem notarialnym Wnioskodawca dokonał sprzedaży mieszkania, które w 2015 r. otrzymał w spadku. Odpłatne zbycie nieruchomości nastąpiło przed upływem 5 lat od nabycia, w związku z czym Wnioskodawca chce skorzystać ze zwolnienia od podatku dochodu z tej sprzedaży, a uzyskane środki pieniężne przeznaczyć na budowę domu. Wnioskodawca posiada pozwolenie na budowę i aktualnie zgodnie z projektem zostały już wykonane fundamenty. Następne etapy budowy będą przebiegać zgodnie z planem, będą realizowane i fakturowane przez różnych wykonawców. Od podatku Wnioskodawca zamierza odliczyć poniesione przez niego wydatki wymienione w załączniku nr 1, 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 grudnia 1996 r. w sprawie określenia rodzaju wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, o które zmniejsza się podatek dochodowy (Dz.U. nr 156 poz. 788) oraz wydatki na ogrodzenie, wykonanie opaski z kostki brukowej, wykonanie chodników, drogi wewnętrznej, dojazdów i podjazdu jak również wydatków na wykonanie oczyszczalni ścieków.

W dokumentacji projektowej na budowę domu, zostały uwzględnione urządzenia techniczne związane z budynkiem, takie jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu i gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenie, opaska z kostki brukowej – zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiują, jakiego rodzaju wydatki wchodzą w zakres zwolnienia od podatku przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości, przy spełnieniu warunku przeznaczenia dochodu z tego tytułu – na własne cele mieszkaniowe. Przy próbie ich zdefiniowania, Wnioskodawca korzystał z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, szczególnie z definicji zawartych w art. 3 pkt 6 (budowa), art. 3 pkt 7 (roboty budowlane), art. 3 pkt 8 (remont) oraz art. 3 pkt 9 (urządzenia budowlane – przez które należy rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym (budynkiem), zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza, urządzenia instalacyjne, w tym służące do oczyszczania lub gromadzenia ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki). Za uzyskane środki ze sprzedaży mieszkania, w ciągu 2 lat Wnioskodawca zamierza wybudować na posiadanej już działce, dom jednorodzinny z niezbędną infrastrukturą techniczną, przeznaczony na własne cele mieszkaniowe. Po zakończeniu budowy, na podstawie zebranych rachunków, Wnioskodawca zamierza udokumentować kwotę, którą zadeklaruje w PIT-39 za 2015 r., podlegającą zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że:

 1. spadkodawca zmarł 22 lipca 2015 r.,
 2. podział spadku miał miejsce 2 września 2015 r., na podstawie uprzednio sporządzonego testamentu notarialnego, Wnioskodawca nabył wprost w całości spadek,
 3. zbiornik na wodę użytkową będzie częścią domowej instalacji wodociągowej, w zbiorniku tym magazynowana i ogrzewana będzie woda użytkowa.
W związku z powyższym zdarzeniem przyszłym zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca może odliczyć od podatku następujące wydatki na własne cele mieszkaniowe:

 1. wynagrodzenie biura architektonicznego związane z uzyskaniem warunków zabudowy,
 2. koszty pozwolenia na budowę,
 3. koszty uzgodnień z dostawcami mediów wszystkich przyłączy i wykonania projektu budowlanego budynku mieszkalnego oraz projektów podłączenia mediów (woda, kanalizacja, energetyka itp.) do domu,
 4. koszty przygotowania i prowadzenia dokumentacji budowy (kierownik budowy, dzienniki budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, rysunki, opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książka obmiarów, dzienniki montażu),
 5. koszty wykonania drogi dojazdowej do domu z drogi publicznej,
 6. koszty związane z czasowym zamknięciem drogi publicznej (powiatowej) podczas wykonywania drogi dojazdowej do domu,
 7. koszty transportu materiałów budowlanych,
 8. koszty wszelkich materiałów wykorzystanych do budowy domu,
 9. koszty robocizny przy budowie domu,
 10. koszty opłat wnoszonych za określone ustawą Prawo budowlane obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ,
 11. koszty przygotowania dokumentacji powykonawczej (dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi),
 12. koszty zewnętrznych rolet antywłamaniowych w oknach,
 13. koszty bramy garażowej (garaż w bryle domu),
 14. koszty schodów wejściowych do domu i tarasu przydomowego,
 15. koszty podmurówki oraz ocieplenia i zaizolowania fundamentów,
 16. koszty instalacji systemu alarmowego i przeciwpożarowego,
 17. koszty płyty indukcyjnej wraz z piekarnikiem elektrycznym jako zakończenie instalacji elektrycznej,
 18. koszty białego montażu (baterie, umywalki, kabiny prysznicowe, wanny, brodziki, muszle itp.),
 19. koszty wykończenia wnętrza (płytki, panele, farby, pozostałe materiały wykończeniowe),
 20. koszty robocizny przy wykończeniu wnętrza,
 21. koszty schodów wewnętrznych,
 22. koszty kominka i jego podłączenia jako urządzenia grzewczego,
 23. koszty pieca na paliwo stałe i jego podłączenia jako urządzenia grzewczego,
 24. koszty zbiornika na wodę użytkową i jego podłączenia,
 25. koszty osprzętu oświetleniowego do domu (gniazdka, przełączniki, lampy),
 26. koszty wykonania i zaprojektowania oczyszczalni ścieków lub szamba,
 27. koszty materiałów i robót doprowadzających media (wodę, kanalizację, energetykę),
 28. koszty ogrodzenia, bramy wjazdowej i bramki wejściowej,
 29. koszty podjazdu,
 30. koszty stanowiska postojowego,
 31. koszty wykonania placu pod śmietnik,
 32. koszty wyrównania terenu wokół domu po zakończonej budowie...

Zdaniem Wnioskodawcy, wszystkie wydatki wymienione w pytaniu zawartym we wniosku, są związane z budową budynku mieszkalnego (z całością inwestycji) i spełniają dyspozycje art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z czym podlegają odliczeniu od dochodu ze sprzedaży nieruchomości, przeznaczonego na budowę domu. Ponadto, zdaniem Wnioskodawcy, wydatki te mieszczą się w załączniku nr 1, 2 i 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 grudnia 1996 r., jak również zostały wymienione w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, głównie w art. 3 pkt 6, 7, 8 i 9 w związku z czym Wnioskodawca będzie je mógł odliczyć od dochodu uzyskanego ze sprzedaży mieszkania przed upływem 5 lat, od daty jego nabycia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia jest częściowo prawidłowe a częściowo nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) – źródłem przychodu jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2 m.in.:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

-jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

W świetle powyższego przepisu każda czynność prawna, której przedmiotem jest odpłatne zbycie nieruchomości lub praw wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy stanowi źródło przychodów w rozumieniu tego przepisu, jeżeli zostanie dokonana w określonym czasie, tj. przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie i nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia wynika, że Wnioskodawca nabył lokal mieszkalny w spadku. Spadkodawca zmarł 22 lipca 2015 r. a Wnioskodawca jako spadkobierca testamentowy nabył spadek wprost w całości. W dniu 15 października 2015 r. Wnioskodawca dokonał sprzedaży ww. lokalu.

Zgodnie z art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) – spadek to prawa i obowiązki zmarłego wynikające ze stosunków cywilnoprawnych, które z chwilą śmierci przechodzą na następców prawnych.

W myśl z art. 924 i 925 Kodeksu cywilnego – spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, natomiast otwarcie spadku następuje z chwilą śmierci spadkodawcy.

Oznacza to, że z chwilą śmierci należące do spadkodawcy prawa i obowiązki stają się spadkiem, który podlega przepisom prawa spadkowego, a data śmierci (chwila śmierci) spadkodawcy ustala, kto staje się spadkobiercą oraz co wchodzi w skład masy spadkowej. Tak więc dniem nabycia przez Wnioskodawcę lokalu mieszkalnego jest dzień śmierci spadkodawcy, tj. 22 lipca 2015 r. Oznacza to, że odpłatne zbycie nieruchomości w 2015 r. podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych a oceniając skutki podatkowe tej sprzedaży należy zastosować przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r.

W myśl art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Stosownie do art. 30e ust. 2 ww. ustawy – podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Zgodnie z zasadą wynikającą z art. 19 ust. 1 ww. ustawy – przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej.

Z powyższych przepisów wynika, że przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, o ile odpowiada wartości rynkowej, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia.

Pojęcie kosztów odpłatnego zbycia (sprzedaży) nie zostało przez ustawodawcę zdefiniowane w ustawie, należy zatem stosować językowe rozumienie tego wyrażenia, zgodnie z którym za koszty sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych uważa się wszystkie wydatki poniesione przez sprzedającego, które są konieczne, aby transakcja sprzedaży mogła dojść do skutku (wszystkie niezbędne wydatki bezpośrednio związane z tą czynnością). Można do takich kosztów zaliczyć m.in. związane ze zbyciem koszty wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, prowizje pośredników w sprzedaży nieruchomości, koszty ogłoszeń w prasie związanych z zamiarem sprzedaży nieruchomości, o ile Wnioskodawca takie wydatki poniósł w związku ze sprzedażą nieruchomości. Pomiędzy tymi wydatkami a dokonanym odpłatnym zbyciem musi jednak istnieć związek przyczynowo-skutkowy.

Zgodnie z art. 22 ust. 6d ww. ustawy – za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Wysokość ww. nakładów – stosownie do art. 22 ust. 6e tej ustawy – ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych.

W myśl art. 30e ust. 4 ww. ustawy – po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3 (PIT-39), wykazać:

 1. dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
 2. dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Należny podatek wynikający z tego zeznania jest płatny w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (art. 45 ust. 4 pkt 4 w zw. z art. 45 ust. 1a ww. ustawy).

Dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł (art. 30e ust. 5 ww. ustawy).

Stosownie do art. 30e ust. 7 ww. ustawy – w przypadku niewypełnienia warunków określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 podatnik jest obowiązany do złożenia korekty zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, i do zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę; odsetki nalicza się od następnego dnia po upływie terminu płatności, o którym mowa w art. 45 ust. 4 pkt 4, do dnia zapłaty podatku włącznie.

Jednakże zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy – wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Zatem w odniesieniu do dochodu ze sprzedaży nieruchomości istnieje możliwość jego zwolnienia z opodatkowania w związku z przeznaczeniem na własne cele mieszkaniowe środków z tej sprzedaży.

Dochód zwolniony należy obliczyć według następującego wzoru:

dochód zwolniony = D x W/P

gdzie:

D – dochód ze sprzedaży,

W – wydatki poniesione na cele mieszkaniowe,

P – przychód ze sprzedaży.

W sytuacji, gdy przychód z odpłatnego zbycia zostanie w całości przeznaczony na cele mieszkaniowe, to wówczas uzyskany z tego tytułu dochód będzie w całości korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego.

Stosownie do art. 21 ust. 25 pkt 1 i 2 ww. ustawy – za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się:

1. wydatki poniesione na:

 1. nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
 2. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
 3. nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,
 4. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,
 5. rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego

– położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej;

2. wydatki poniesione na:

 1. spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na cele określone w pkt 1,
 2. spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w lit. a),
 3. spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w lit. a) lub b)

– w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 29 i 30.

Podstawową okolicznością decydującą o zastosowaniu zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy w stosunku do dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych, jest fakt wydatkowania środków (począwszy od dnia sprzedaży i nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiła sprzedaż) wyłącznie na enumeratywnie wskazane w ustawie cele mieszkaniowe. Zawarty w art. 21 ust. 25 ustawy katalog wydatków uprawniających do zwolnienia ma charakter zamknięty i w związku z tym tylko wydatkowanie środków na realizację celów w nim wskazanych pozwala na skorzystanie ze zwolnienia z opodatkowania. Inne wydatki nie wymienione w tym katalogu nie będą uprawniały do skorzystania z powyższego zwolnienia.

Zatem podstawową okolicznością decydującą o zastosowaniu zwolnienia określonego w przywołanym powyżej przepisie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest przeznaczenie przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych na własne cele mieszkaniowe wymienione w przepisie art. 21 ust. 25 ww. ustawy począwszy od dnia odpłatnego zbycia nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

Nie sposób zatem zgodzić się z twierdzeniem Wnioskodawcy, że wymienione we wniosku wydatki podlegają odliczeniu od dochodu ze sprzedaży nieruchomości przeznaczonego na budowę domu. Jak wynika z powyższych przepisów, uzyskany przez Wnioskodawcę dochód może w całości zostać zwolniony z opodatkowania w sytuacji, gdy na własne cele mieszkaniowe Wnioskodawca przeznaczy cały uzyskany ze sprzedaży przychód. Jeszcze raz należy podkreślić, że wysokość dochodu zwolnionego ustala się na podstawie wzoru zaprezentowanego przez Organ w uzasadnieniu niniejszej interpretacji.

Ustawodawca uzależnia zatem prawo do skorzystania ze zwolnienia od wydatkowania przez podatnika w ściśle określonym czasie, środków uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) na realizację własnego celu mieszkaniowego. Ustawodawca w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojęcia „własne cele mieszkaniowe” aczkolwiek przewidując podstawę do zastosowania zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 131 dopisując to wyrażenie, w sposób niebudzący wątpliwości podkreślił, że celem nadrzędnym jest zwolnienie tylko takiego dochodu, który wydatkowany zostanie na zaspokojenie „własnych celów mieszkaniowych”. „Własne cele mieszkaniowe” w takim przypadku należy rozumieć jednoznacznie zgodnie z wykładnią literalną. Termin „własne cele mieszkaniowe” należy rozpatrywać w powiązaniu z art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który wymienia wydatki uprawniające do zwolnienia z opodatkowania uzyskanego dochodu.

Celem tym może być budowa budynku mieszkalnego, w którym podatnik będzie zaspokajał swoje własne potrzeby mieszkaniowe. Zgodnie z wyżej cyt. art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki poniesione na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego. Z kolei przez własny budynek lokal lub pomieszczenie, o których mowa w ust. 25 pkt 1 lit. d) i e), rozumie się budynek, lokal lub pomieszczenie stanowiące własność lub współwłasność podatnika lub do którego podatnikowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takich prawach (art. 21 ust. 26 ww. ustawy).

Przechodząc w tym miejscu do kwestii związanych ze zwolnieniem należy podkreślić, że norma prawna statuująca zwolnienie podatkowe, a więc mająca charakter wyjątku, odstępstwa od zasady powszechności opodatkowania, musi być interpretowana ściśle, gdyż niedopuszczalne jest stosowanie przy jej interpretacji wykładni rozszerzającej. Zgodnie z konstrukcją i systematyką ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wszelkie ulgi i zwolnienia podatkowe stanowią wyjątek od generalnej zasady powszechności opodatkowania wyrażonej w art. 9 ust. 1 tej ustawy. Oznacza to, że wszelkie odstępstwa od tej zasady, muszą bezwzględnie wynikać z przepisów prawa i być interpretowane ściśle z jego literą. W związku z tym, tylko wydatkowanie środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości – w terminie i na cele wskazane w art. 21 ust. 1 pkt 131, a szczegółowo opisane w art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pozwala na zastosowanie rozpatrywanego zwolnienia.

Wątpliwości Wnioskodawcy budzi kwestia przeznaczenia uzyskanych środków z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego na:

 1. wynagrodzenie biura architektonicznego związane z uzyskaniem warunków zabudowy,
 2. koszty pozwolenia na budowę,
 3. koszty uzgodnień z dostawcami mediów wszystkich przyłączy i wykonania projektu budowlanego budynku mieszkalnego oraz projektów podłączenia mediów (woda, kanalizacja, energetyka itp.) do domu,
 4. koszty przygotowania i prowadzenia dokumentacji budowy (kierownik budowy, dzienniki budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, rysunki, opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książka obmiarów, dzienniki montażu),
 5. koszty wykonania drogi dojazdowej do domu z drogi publicznej,
 6. koszty związane z czasowym zamknięciem drogi publicznej (powiatowej) podczas wykonywania drogi dojazdowej do domu,
 7. koszty transportu materiałów budowlanych,
 8. koszty wszelkich materiałów wykorzystanych do budowy domu,
 9. koszty robocizny przy budowie domu,
 10. koszty opłat wnoszonych za określone ustawą Prawo budowlane obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ,
 11. koszty przygotowania dokumentacji powykonawczej (dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi),
 12. koszty zewnętrznych rolet antywłamaniowych w oknach,
 13. koszty bramy garażowej (garaż w bryle domu),
 14. koszty schodów wejściowych do domu i tarasu przydomowego,
 15. koszty podmurówki oraz ocieplenia i zaizolowania fundamentów,
 16. koszty instalacji systemu alarmowego i przeciwpożarowego,
 17. koszty płyty indukcyjnej wraz z piekarnikiem elektrycznym jako zakończenie instalacji elektrycznej,
 18. koszty białego montażu (baterie, umywalki, kabiny prysznicowe, wanny, brodziki, muszle itp.),
 19. koszty wykończenia wnętrza (płytki, panele, farby, pozostałe materiały wykończeniowe),
 20. koszty robocizny przy wykończeniu wnętrza,
 21. koszty schodów wewnętrznych,
 22. koszty kominka i jego podłączenia jako urządzenia grzewczego,
 23. koszty pieca na paliwo stałe i jego podłączenia jako urządzenia grzewczego,
 24. koszty zbiornika na wodę użytkową i jego podłączenia,
 25. koszty osprzętu oświetleniowego do domu (gniazdka, przełączniki, lampy),
 26. koszty wykonania i zaprojektowania oczyszczalni ścieków lub szamba,
 27. koszty materiałów i robót doprowadzających media (wodę, kanalizację, energetykę),
 28. koszty ogrodzenia, bramy wjazdowej i bramki wejściowej,
 29. koszty podjazdu,
 30. koszty stanowiska postojowego,
 31. koszty wykonania placu pod śmietnik,
 32. koszty wyrównania terenu wokół domu po zakończonej budowie

w kontekście możliwości zwolnienia tak wydatkowanego przychodu od podatku dochodowego od osób fizycznych.

W przypadku, gdy Wnioskodawca zamierza ponieść ww. wydatki na budowę budynku mieszkalnego należy przeanalizować czy wydatki te będą mogły być uwzględnione przy obliczaniu dochodu zwolnionego z opodatkowania jako wydatki poniesione na budowę własnego budynku mieszkalnego w rozumieniu art. 21 ust. 25 pkt 1 lit d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie przywołanym wyżej art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – za wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki poniesione na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego. Ponieważ przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiują pojęcia budowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, remont, to właściwym jest odwołanie się w tej kwestii do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.). W myśl art. 3 pkt 6 Prawa budowlanego – ilekroć w ustawie jest mowa o budowie należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. Zaś zgodnie z art. 3 pkt 7 ww. ustawy – przez roboty budowlane należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. Stosownie do art. 3 pkt 2 ww. ustawy – przez budynek należy rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Zatem poniesione przez Wnioskodawcę wydatki mieścić się mogą w dyspozycji art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako wydatki poniesione na budowę własnego budynku mieszkalnego.

Odnosząc się do wydatków obejmujących:

 1. wynagrodzenie biura architektonicznego związane z uzyskaniem warunków zabudowy (pkt 1),
 2. koszty pozwolenia na budowę (pkt 2),
 3. koszty uzgodnień z dostawcami mediów wszystkich przyłączy i wykonania projektu budowlanego budynku mieszkalnego oraz projektów podłączenia mediów (woda, kanalizacja, energetyka) do domu (pkt 3),
 4. koszty przygotowania i prowadzenia dokumentacji budowy (kierownik budowy, dzienniki budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, rysunki, opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książka obmiarów, dzienniki montażu) (pkt 4),
 5. koszty transportu materiałów budowlanych (pkt 7),
 6. koszty wszelkich materiałów wykorzystanych do budowy domu (pkt 8),
 7. koszty robocizny przy budowie domu (pkt 9),
 8. koszty opłat wnoszonych za określone ustawą Prawo budowlane obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ (pkt 10),
 9. koszty przygotowania dokumentacji powykonawczej (dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi) (pkt 11),
 10. koszty zewnętrznych rolet antywłamaniowych w oknach (pkt 12),
 11. koszty bramy garażowej (garaż w bryle domu) (pkt 13),
 12. koszty schodów wejściowych do domu i tarasu przydomowego (pkt 14),
 13. koszty podmurówki oraz ocieplenia i zaizolowania fundamentów (pkt 15),
 14. koszty instalacji systemu alarmowego i przeciwpożarowego (pkt 16),
 15. koszty białego montażu (baterie, umywalki, kabiny prysznicowe, wanny, brodziki, muszle) (pkt 18),
 16. koszty wykończenia wnętrza (płytki, panele, farby, pozostałe materiały wykończeniowe) (pkt 19),
 17. koszty robocizny przy wykończeniu wnętrza (pkt 20),
 18. koszty schodów wewnętrznych (pkt 21),
 19. koszty kominka i jego podłączenia jako urządzenia grzewczego (pkt 22),
 20. koszty pieca na paliwo stałe i jego podłączenia jako urządzenia grzewczego (pkt 23),
 21. koszty zbiornika na wodę użytkową i jego podłączenia (pkt 24),
 22. koszty osprzętu oświetleniowego do domu (w postaci gniazdek i przełączników) (pkt 25),
 23. koszty wykonania i zaprojektowania oczyszczalni ścieków lub szamba (pkt 26),
 24. koszty materiałów i robót doprowadzających media (wodę, kanalizację, energetykę) (pkt 27),

stwierdzić należy, że ww. wydatki będą uznane za poniesione na budowę budynku mieszkalnego a tym samym Wnioskodawca będzie mógł je zaliczyć do wydatków wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednak nie wszystkie poniesione przez Wnioskodawcę i wskazane we wniosku wydatki podlegać będą zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie będą stanowić wydatków na własne cele mieszkaniowe wydatki poniesione na wyposażenie wnętrza (osprzęt oświetleniowy w postaci lamp – pkt 25) oraz wydatki na sprzęt AGD (płyta indukcyjna wraz z piekarnikiem elektrycznym – pkt 17). Wydatki te stanowią bowiem wydatki na zakup wyposażenia mieszkania i jako takie nie mogą być traktowane na równi z wydatkami remontowo-budowlanymi.

Odnosząc się natomiast do wydatków obejmujących koszty: budowy podjazdu (pkt 29), stanowiska postojowego (pkt 30), placu pod śmietnik (pkt 31) oraz wyrównanie terenu wokół domu po zakończonej budowie (pkt 32) stwierdzić należy, że wydatki te również nie spełniają dyspozycji zawartej w art. 21 ust. 1 pkt 25 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie jest to budowa budynku mieszkalnego, lecz zagospodarowanie terenu wokół budynku. Bez wątpienia istnieje związek pomiędzy budową podjazdu, stanowiska postojowego, placu pod śmietnik, wyrównaniem terenu wokół domu po zakończonej budowie a prowadzoną inwestycją (budową domu), lecz zwolnienia ustawodawca nie przewidział dla inwestycji, ale tylko dla budowy budynku mieszkalnego, co oznacza, że wydatki takie nie są wydatkami korzystającymi ze zwolnienia. Nie mają one charakteru mieszkalnego a w konsekwencji nie mogą służyć zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych.

Koszty budowy ogrodzenia, bramy wjazdowej i bramki wejściowej (pkt 28) choć są związane z całością inwestycji prowadzonej na działce nie są również wydatkiem na budowę budynku mieszkalnego, gdyż ogrodzenie (wraz z bramą wjazdową oraz bramką wejściową) jest odrębną od budynku mieszkalnego budowlą architektoniczną. Element ten stanowi infrastrukturę wybudowanego budynku mieszkalnego nie jest natomiast włączony w wartość substancji budynku.

Również koszty wykonania drogi dojazdowej do domu z drogi publicznej (pkt 5) oraz koszty związane z czasowym zamknięciem drogi publicznej (powiatowej) podczas wykonywania drogi dojazdowej do domu (pkt 6) nie są wydatkami na budowę budynku mieszkalnego a więc nie mogą korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Należy w tym miejscu zwrócić uwagę Wnioskodawcy, że rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 grudnia 1996 r. w sprawie określenia rodzaju wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, o które zmniejsza się podatek dochodowy (Dz.U. Nr 156 poz. 788), na które powołuje się Wnioskodawca, służyło do określania wydatków na własne potrzeby mieszkaniowe, dotyczących prac remontowych i modernizacyjnych, o które można było zmniejszyć podatek korzystając z tzw. ulgi na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego na podstawie art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do końca 2003 r. Wskazać jednak należy, że przepis powołanego art. 27a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zawierający regulację prawną w zakresie skorzystania z prawa do tzw. ulgi remontowo-modernizacyjnej na mocy art. 1 pkt 22 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 202, poz. 1956 ze zm.) został uchylony z dniem 1 stycznia 2004 r.

Oznacza to, że rozporządzenie służyło do określania wydatków na własne potrzeby mieszkaniowe jednak dla celów innej ulgi (obecnie nieobowiązującej) niż zwolnienie na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie można zatem przy rozpatrywaniu zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 2009 r. posługiwać się rozporządzeniem, które określało rodzaje wydatków dotyczących prac remontowych i modernizacyjnych dla celów ulgi na podstawie art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do końca 2003 r.

Zauważyć ponadto należy, że ww. rozporządzenie określało kategorie wydatków poniesionych na remont i modernizację budynku mieszkalnego a nie na budowę budynku mieszkalnego.

Podsumowując, dochód uzyskany przez Wnioskodawcę w 2015 r. ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego w 2015 r. – a więc przed upływem 5 lat licząc od końca roku, w którym nastąpiło nabycie – podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawcy przysługuje jednak prawo do skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) ww. ustawy w związku z budową budynku mieszkalnego, o ile będzie w nim realizował własne cele mieszkaniowe. Zatem jeśli Wnioskodawca przeznaczy przychód uzyskany ze sprzedaży lokalu mieszkalnego na własne cele mieszkaniowe wymienione w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) ww. ustawy, to osiągnięty dochód będzie korzystał ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 tej ustawy. Jeżeli zatem Wnioskodawca wydatkuje na własne cele mieszkaniowe cały przychód, to wówczas z ww. zwolnienia będzie korzystał cały dochód. W sytuacji, gdy na własne cele mieszkaniowe Wnioskodawca przeznaczy część przychodu, to w celu obliczenia wysokości dochodu zwolnionego należy posłużyć się wzorem zaprezentowanym przez Organ w uzasadnieniu niniejszej interpretacji.

Przy czym nie wszystkie wymienione we wniosku wydatki poniesione na budowę budynku mieszkalnego Wnioskodawca może uznać za wydatki na własne cele mieszkaniowe, o których mowa art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Cel taki mogą stanowić wydatki poniesione na:

 1. wynagrodzenie biura architektonicznego związane z uzyskaniem warunków zabudowy (pkt 1),
 2. koszty pozwolenia na budowę (pkt 2),
 3. koszty uzgodnień z dostawcami mediów wszystkich przyłączy i wykonania projektu budowlanego budynku mieszkalnego oraz projektów podłączenia mediów (woda, kanalizacja, energetyka) do domu (pkt 3),
 4. koszty przygotowania i prowadzenia dokumentacji budowy (kierownik budowy, dzienniki budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, rysunki, opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książka obmiarów, dzienniki montażu) (pkt 4),
 5. koszty transportu materiałów budowlanych (pkt 7),
 6. koszty wszelkich materiałów wykorzystanych do budowy domu (pkt 8),
 7. koszty robocizny przy budowie domu (pkt 9),
 8. koszty opłat wnoszonych za określone ustawą Prawo budowlane obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ (pkt 10),
 9. koszty przygotowania dokumentacji powykonawczej (dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi) (pkt 11),
 10. koszty zewnętrznych rolet antywłamaniowych w oknach (pkt 12),
 11. koszty bramy garażowej (garaż w bryle domu) (pkt 13),
 12. koszty schodów wejściowych do domu i tarasu przydomowego (pkt 14),
 13. koszty podmurówki oraz ocieplenia i zaizolowania fundamentów (pkt 15),
 14. koszty instalacji systemu alarmowego i przeciwpożarowego (pkt 16),
 15. koszty białego montażu (baterie, umywalki, kabiny prysznicowe, wanny, brodziki, muszle) (pkt 18),
 16. koszty wykończenia wnętrza (płytki, panele, farby, pozostałe materiały wykończeniowe) (pkt 19),
 17. koszty robocizny przy wykończeniu wnętrza (pkt 20),
 18. koszty schodów wewnętrznych (pkt 21),
 19. koszty kominka i jego podłączenia jako urządzenia grzewczego (pkt 22),
 20. koszty pieca na paliwo stałe i jego podłączenia jako urządzenia grzewczego (pkt 23),
 21. koszty zbiornika na wodę użytkową i jego podłączenia (pkt 24),
 22. koszty osprzętu oświetleniowego do domu (w postaci gniazdek i przełączników) (pkt 25),
 23. koszty wykonania i zaprojektowania oczyszczalni ścieków lub szamba (pkt 26),
 24. koszty materiałów i robót doprowadzających media (wodę, kanalizację, energetykę) (pkt 27).

Inne – wymienione przez Wnioskodawcę wydatki tj. koszty wykonania drogi dojazdowej do domu z drogi publicznej (pkt 5), koszty związane z czasowym zamknięciem drogi publicznej (powiatowej) podczas wykonywania drogi dojazdowej do domu (pkt 6), koszty płyty indukcyjnej wraz z piekarnikiem elektrycznym jako zakończenie instalacji elektrycznej (pkt 17), koszty osprzętu oświetleniowego w postaci lamp (pkt 25), koszty ogrodzenia, bramy wjazdowej i bramki wejściowej (pkt 28), koszty podjazdu (pkt 29), koszty stanowiska postojowego (pkt 30), koszty wykonania placu pod śmietnik (pkt 31), koszty wyrównania terenu wokół domu po zakończonej budowie (pkt 32) – nie mogą stanowić wydatku na własne cele mieszkaniowe, gdyż zwolnienie dotyczy budowy budynku mieszkalnego a nie zakupu wyposażenia lub też zagospodarowania terenu wokół budynku. W konsekwencji wydatki te nie spełniają dyspozycji zawartej w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stanowiska Wnioskodawcy nie można było zatem w całości uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) – w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie – w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.