IBPB-2-2/4511-307/16/AK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy w myśl ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi Wnioskodawca może złożyć wniosek oraz otrzymać zwrot VAT za wybrane materiały budowlane przed zakończeniem budowy domu i przed przystąpieniem do jego użytkowania?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 4 marca 2016 r. (data otrzymania 7 marca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zwrotu części wydatków na zakup materiałów budowlanych ponoszonych na budowę domu jednorodzinnego na podstawie ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 marca 2016 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej zwrotu części wydatków na zakup materiałów budowlanych ponoszonych na budowę domu jednorodzinnego na podstawie ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W 2016 r. Wnioskodawca planuje rozpoczęcie budowy domu jednorodzinnego na własne potrzeby mieszkaniowe. Budowa będzie prowadzona etapami przez dłuższy okres czasu.

Spełniając wymogi zawarte w ustawie z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi Wnioskodawca chciałby skorzystać, na podstawie wymienionej ustawy, z możliwości zwrotu części podatku VAT za zakupione materiały budowlane z fakturą wystawioną w okresie od dnia uzyskania pozwolenia/zgłoszenia na budowę do 30 września 2018 r. (zgodnie z art. 21 ww. ustawy).

Realizacja budowy domu oraz zwrotu podatku odbywałaby się w następujący sposób:

 1. w 2016 r. uzyskanie pozwolenia lub zgłoszenie budowy (np. 1 czerwca 2016 r.);
 2. od tej daty do ustawowo wyznaczonej daty 30 września 2018 r. (art. 21 ustawy) nabywanie materiałów budowlanych, na które przysługuje zwrot (wraz z fakturą);
 3. październik lub listopad 2018 r. złożenie wniosku a następnie otrzymanie zwrotu części podatku VAT za wcześniej wspomniane materiały;
 4. kontynuacja budowy oraz jej zakończenie wraz z oddaniem do użytku (około 2020-2021 r.).

Wnioskodawca zasięgnął opinii w ww. sprawie. Niestety otrzymał informację, że takie postępowanie jest niemożliwe, ponieważ wniosek o zwrot VAT na podstawie ustawy może być złożony tylko i wyłącznie po oddaniu budynku do użytkowania, lecz nie później niż do końca 2018 r., a więc dom musi być wybudowany i oddany do użytku najpóźniej w 2018 r. (posiłkowano się art. 21 oraz 23 ustawy). Wnioskodawca otrzymał również informację zupełnie odmienną. Powiedziano mu, że o zwrot można się ubiegać również przed zakończeniem budowy domu i oddaniem go do użytkowania (art. 23 ani żaden inny ustawy nie stoi na przeszkodzie by o zwrot ubiegać się przed zakończeniem budowy i oddaniem do użytkowania).

W związku z powyższym zdarzeniem zadano następujące pytanie.

Czy w myśl ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi oraz rozporządzenia właściwego ministra z listą materiałów objętych zwrotem Wnioskodawca może złożyć wniosek oraz otrzymać zwrot VAT za wybrane materiały budowlane przed zakończeniem budowy domu i przed przystąpieniem do jego użytkowania...

Zdaniem Wnioskodawcy, zarówno art. 23 ust. 2 jak i wszystkie inne artykuły w ustawie o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi nie zawierają normy stanowiącej, że o zwrot VAT można ubiegać się tylko po zakończeniu budowy i oddaniu domu do użytku. Ustawa nie zawiera również daty, do kiedy taki dom ma być wybudowany by skorzystać z tego zwrotu.

Wspomniany artykuł stanowi jedynie, że wniosek taki można złożyć tylko raz „nie później niż do dnia 31 grudnia roku, w którym zgodnie z prawem miało miejsce przystąpienie do użytkowania wybudowanego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego”.

Artykuł 23 ust. 2 ustawy oprócz ograniczenia liczby wniosków do jednego, wyznacza tylko i wyłącznie ostateczny termin złożenia takiego wniosku, nie zaś wymóg wcześniejszego oddaniu domu do użytku. Kluczowym wydaję się tutaj, że ustawodawca zastosował zwrot „nie później niż do” a więc o zwrot można ubiegać się wcześniej – także przed zakończeniem budowy i oddaniem domu do użytku czy też przed rokiem ukończenia budowy. Interpretacja tego przepisu i całej ustawy, jaką Wnioskodawca uzyskał, jako wymóg wcześniejszego zakończenia budowy dla możliwości ubiegania się o zwrot jest zupełnie błędna. Znamiennym wydaję się również fakt, że według wiedzy Wnioskodawcy przy złożeniu wniosku o zwrot VAT nie jest wymagane podanie daty zakończenia budowy ani żadnego dokumentu na ten temat.

Wnioskodawca wskazał, że decydującym powinno być to, że jego zapytanie zostało już wcześniej rozstrzygnięte w innej interpretacji. Bardzo podobna sytuacja, na podstawie tego samego przepisu i tej samej ustawy, wraz z identycznym pytaniem, czy o zwrot można ubiegać się przed zakończeniem budowy, została opisana już we wcześniejszej prośbie innego obywatela o indywidualną interpretację podatkową (sygnatura IBPBII/2/415-127/14/AK). W interpretacji tej Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdza: „warunkiem koniecznym aby złożyć wniosek o zwrot nie jest oddanie zgodnie z prawem wybudowanego domu jednorodzinnego do użytkowania. Przed przystąpieniem do użytkowania wybudowanego domu jednorodzinnego osoba fizyczna również może wniosek taki złożyć.” A więc sytuacja taka została już rozpoznana we wcześniejszej interpretacji dla innego obywatela. Co więcej w przytoczonej interpretacji podatkowej został obalony argument, że o zwrot można się ubiegać tylko do końca 2018 r. Jeśli budowa zakończy się np. w 2021 r. to do końca tego roku można się starać o ten zwrot (ale wyłącznie za faktury wystawione od daty pozwolenia na budowę/zgłoszenia wydanych po 2014 r. do 30 września 2018 r.).

Reasumując, Wnioskodawca uważa, że jego interpretacja jest prawidłowa, opisany harmonogram działań w części na przedstawienie zdarzenia przyszłego jest poprawny i zgodny z prawem, zaś o zwrot podatku VAT za materiały na podstawie przytaczanej ustawy będzie mógł starać się także przed zakończeniem budowy i oddaniem domu do użytku (np. wniosek o zwrot na jesień 2018 r. zaś oddanie domu np. w roku 2020/2021).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz.U. z 2013 r. poz. 1304 ze zm.) – osoba fizyczna, która po dniu 1 stycznia 2014 r. poniosła wydatki na zakup materiałów budowlanych, ma prawo ubiegać się o zwrot części tych wydatków, zwany dalej „zwrotem wydatków”.

W myśl art. 20 ust. 3 pkt 1 lit. a) ww. ustawy – o zwrot wydatków można się ubiegać, jeżeli wydatki zostały poniesione w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych w związku z budową domu jednorodzinnego.

Ponadto – zgodnie z art. 20 ust. 3 pkt 2-5 ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi – o zwrot wydatków można się ubiegać, jeżeli:

 • przedsięwzięcie, o którym mowa w pkt 1, było realizowane na podstawie pozwolenia na budowę wydanego po dniu 1 stycznia 2014 r. albo na podstawie zgłoszenia budowy;
 • powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego, o którym mowa w pkt 1, nie przekracza 100 m2 lub 110 m2 – w przypadku gdy osoba fizyczna w dniu wydania pozwolenia na budowę albo w dniu dokonania zgłoszenia budowy, o których mowa w pkt 2, wychowywała przynajmniej troje dzieci spełniających warunki, o których mowa w art. 7 ust. 1a;
 • osoba fizyczna do końca roku kalendarzowego, w którym wydano pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego albo dokonano zgłoszenia budowy, nie ukończyła 36 lat;
 • do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków osoba fizyczna nie była:
  1. właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
  2. osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,
  3. właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny
  -z wyłączeniem domu jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego, o którym mowa w pkt 1.

Zgodnie z art. 21 ww. ustawy – zwrot wydatków dotyczy wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT, udokumentowanych fakturami wystawionymi dla osoby fizycznej od dnia wydania pozwolenia na budowę albo dokonania zgłoszenia budowy, o których mowa w art. 20 ust. 3 pkt 2, do dnia 30 września 2018 r.

Stosownie do art. 23 ust. 1 ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi – zwrot wydatków dokonywany jest na wniosek osoby fizycznej złożony w urzędzie skarbowym. Wniosek o zwrot wydatków osoba fizyczna składa raz, nie później niż do dnia 31 grudnia roku, w którym zgodnie z prawem miało miejsce przystąpienie do użytkowania wybudowanego domu jednorodzinnego (art. 23 ust. 2 ww. ustawy).

Z powyższych przepisów wynika zatem, że jeżeli osoba fizyczna od 1 stycznia 2014 r. poniesie w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych wydatki na zakup materiałów budowlanych w związku z budową domu jednorodzinnego, to po spełnieniu warunków dotyczących zwrotu przewidzianych ustawą o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi może ubiegać się o zwrot części poniesionych wydatków.

Zwrot dotyczy wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, udokumentowanych fakturami wystawionymi dla osoby fizycznej od dnia wydania pozwolenia na budowę (pozwolenia wydanego po 1 stycznia 2014 r.) albo dokonania zgłoszenia budowy do dnia 30 września 2018 r. Zwrot dokonywany jest na wniosek osoby fizycznej złożony w urzędzie. Przy czym wniosek o zwrot osoba fizyczna składa raz, nie później niż do 31 grudnia roku, w którym zgodnie z prawem miało miejsce przystąpienie do użytkowania wybudowanego domu jednorodzinnego.

Użycie przez ustawodawcę zwrotu „nie później niż do” przy określaniu terminu składania wniosku o zwrot przez osobę fizyczną oznacza, że wniosek o zwrot może zostać złożony przed zakończeniem budowy domu jednorodzinnego i przed przystąpieniem do użytkowania wybudowanego domu jednorodzinnego, jednak nie później niż do 31 grudnia roku, w którym zgodnie z prawem miało miejsce przystąpienie do użytkowania. Przepis ten ma na celu zapobiegać takim sytuacjom, w których osoba fizyczna wniosek o zwrot będzie składała w bliżej nieokreślonym terminie po przystąpieniu zgodnie z prawem do użytkowania wybudowanego domu jednorodzinnego.

Odnosząc powyższe rozważania do sytuacji Wnioskodawcy wskazać należy, że przepisy ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi nie wskazują kiedy osoba fizyczna musi zakończyć budowę domu jednorodzinnego i zgodnie z prawem przystąpić do użytkowania wybudowanego domu jednorodzinnego, aby ubiegać się o zwrot. Wskazują natomiast, że termin, w którym najpóźniej osoba fizyczna może wniosek taki złożyć, aby ubiegać się o zwrot części wydatków poniesionych w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych w związku z budową domu jednorodzinnego – to 31 grudnia roku, w którym zgodnie z prawem miało miejsce przystąpienie do użytkowania wybudowanego domu jednorodzinnego. Aby bowiem ubiegać się o zwrot wydatków poniesionych w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych w związku z budową domu jednorodzinnego osoba fizyczna musi złożyć wniosek o zwrot nie później niż do 31 grudnia roku, w którym zgodnie z prawem będzie miało miejsce przystąpienie do użytkowania wybudowanego domu jednorodzinnego. Oznacza to, że wniosek o zwrot Wnioskodawca powinien złożyć najpóźniej do 31 grudnia roku, w którym zgodnie z prawem będzie miało miejsce przystąpienie od użytkowania wybudowanego domu jednorodzinnego.

Zatem tak jak wskazał Wnioskodawca warunkiem koniecznym aby złożyć wniosek o zwrot nie jest zakończenie budowy domu jednorodzinnego i oddanie zgodnie z prawem wybudowanego domu jednorodzinnego do użytkowania. Przed zakończeniem budowy domu i przed przystąpieniem do użytkowania wybudowanego domu jednorodzinnego osoba fizyczna również może wniosek taki złożyć. Jak zauważył Wnioskodawca w cytowanej ustawie o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi w Rozdziale 4 – Zwrot osobom fizycznym niektórych wydatków poniesionych w związku z budową pierwszego własnego mieszkania – przy określaniu wymaganej treści wniosku (art. 23 ust. 5 ustawy) nie wskazano wymogu zamieszczenia daty zakończenia inwestycji lecz rok jej rozpoczęcia, natomiast jako wykaz koniecznych załączników wskazano: pozwolenie na budowę albo zgłoszenie budowy; faktury dokumentujące poniesione wydatki, o których mowa w art. 20 ust. 3 pkt 1. (art. 23 ust. 6 ustawy).

Jeżeli zatem Wnioskodawca będzie spełniał wszystkie warunki dotyczące zwrotu przewidziane ustawą o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, to może ubiegać się o zwrot części tych wydatków na podstawie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, nawet przed zakończeniem budowy domu jednorodzinnego i przed przystąpieniem do użytkowania wybudowanego domu jednorodzinnego, przy czym najpóźniej wniosek taki musi złożyć do 31 grudnia roku, w którym zgodnie z prawem będzie miało miejsce przystąpienie do użytkowania wybudowanego domu jednorodzinnego.

We wniosku o zwrot Wnioskodawca może uwzględnić – zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi – wyłącznie wydatki poniesione na zakup materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT, udokumentowane fakturami wystawionymi dla osoby fizycznej od dnia wydania pozwolenia na budowę albo dokonania zgłoszenia budowy – nie wcześniej niż 1 stycznia 2014 r., do dnia 30 września 2018 r.

Ponieważ zwrot nie dotyczy wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, udokumentowanych fakturami wystawionymi dla osoby fizycznej po 30 września 2018 r., to materiały zakupione przez Wnioskodawcę po tej dacie nie mogą zostać uwzględnione we wniosku o zwrot.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie – w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.