DD9/033/448/MWD/2014/RWPD-70523 | Interpretacja indywidualna

Czy wypłacona kwota pełnomocnikowi polegająca na rozliczeniu w ramach środków finansowych Komitetu Mieszkańców i realizacji zadania polegającego na budowie sieci wodociągowej, następnie przekazanej odpłatnie na rzecz Wnioskodawcy stanowiła podstawę do sporządzenia informacji o innych przychodach PIT-8C na nazwisko pełnomocnika reprezentującego inwestorów?
DD9/033/448/MWD/2014/RWPD-70523interpretacja indywidualna
 1. budowa
 2. kanalizacja
 3. płatnik
 4. urządzenie
 5. wodociągi
 6. zwrot kosztów
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Pojęcie przychodu

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012r. poz. 749, z późn. zm.) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 15 czerwca 2012r. nr IPTPB1/415-171/12-4/DS wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 01 marca 2012r., uzupełnionym w piśmie z dnia 12 czerwca 2012r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych z tytułu odpłatnego przekazania gminie przez osoby fizyczne sieci wodociągowej, które poniosły koszty związane z jej budową, jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, działając na podstawie § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), wydał w dniu 15 czerwca 2012r., w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika. Interpretacja wydana została na wniosek Gminy ..... z dnia 01 marca 2012r., uzupełniony w piśmie z dnia 12 czerwca 2012r.

Z przedstawionego we wniosku zaistniałego stanu faktycznego wynika, że w dniu 22 marca 2011 r. została zawarta umowa pomiędzy Wnioskodawcą a Komitetem Mieszkańców zwanym inwestorem, którego upoważnionym reprezentantem z pełnomocnictwem do występowania w ich imieniu w urzędach i instytucjach był jeden z członków Komitetu.

Umowa dotyczyła rozbudowy sieci wodociągowej na warunkach określonych w tym dokumencie oraz płatności za 1 mb wybudowanej i przekazanej Wnioskodawcy sieci wodociągowej. Po zakończeniu budowy, Pełnomocnik Komitetu będący Przewodniczącym Komitetu Budowy Wodociągu i reprezentujący inwestorów, wystąpił do Wójta Gminy z wnioskiem o przejęcie wybudowanej sieci oraz wypłatę kwoty określonej w umowie. Należna kwota została przekazana na konto bankowe Pełnomocnika wskazane we wniosku, na którego nazwisko opiewają także dokumenty kosztowe związane z budową sieci wodociągowej.

Wnioskodawca, po zakończeniu roku podatkowego, wystawił na nazwisko Pełnomocnika informację o innych przychodach na formularzu PIT-8C, w której wykazano przychód za przekazaną Wnioskodawcy sieć wodociągową w wysokości ustalonej w umowie.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, iż: inwestorem inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej byli mieszkańcy w liczbie 22 osób, którzy spośród siebie wyznaczyli Pełnomocnika upoważnionego do działania w imieniu i na rzecz wszystkich członków Komitetu Mieszkańców;

 1. wydatki na rozbudowę sieci wodociągowej, według informacji Pełnomocnika, na nazwisko którego były wystawione dokumenty kosztowe, podlegały rozliczeniu w ramach środków finansowych członków Komitetu Mieszkańców;
 2. umowa zawarta między Wnioskodawcą (Gminą) a mieszkańcami, zwanymi w umowie inwestorami reprezentowanymi przez Pełnomocnika i Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zwanym Eksploatatorem, regulowała następujące kwestie:

Zobowiązanie inwestora do:

 • opracowania dokumentacji projektowej, dokonania niezbędnych uzgodnień i uzyskania pozwolenia na budowę sieci wodociągowej, zgodnie z zatwierdzoną przez Eksploatatora dokumentacją techniczną, obowiązującymi normami i przepisami i warunkami technicznymi wydanymi przez zarządzającego siecią,
 • wybudowania sieci przez przedsiębiorstwo posiadające uprawnienia do wykonywania robót z zakresu instalacji sanitarnych, które udzieli gwarancji i rękojmii,
 • przedłożenia Gminie protokołu odbioru końcowego wraz z inwentaryzacją geodezyjną,
 • przeniesieniu, po zakończeniu budowy, własności sieci na rzecz Gminy z dniem podpisania przez osoby upoważnione protokołu przekazania - przejęcia środka trwałego,
 • dostarczenia Gminie kopii przyjęcia przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego zawiadomienia o zakończeniu budowy sieci lub decyzji pozwolenia na użytkowanie.

Jak podał Wnioskodawca, inwestor nie będzie żądać zwrotu kwot stanowiących różnicę między kwoty wypłaconą Inwestorowi przez Gminę, a całkowitą wartością nakładów poniesionych na rozbudowę sieci.

Zobowiązania Gminy:

 • Gmina przyjmie wykonaną sieć w zakresie określonym w dokumentacji projektowej na swój majątek, po spełnieniu warunków - zobowiązań inwestora
 • na podstawie poniesionych nakładów udokumentowanych rozliczeniem końcowym kosztów budowy, zweryfikowanych przez Gminę ustali wartość rzeczywistą środka trwałego,
 • po podpisaniu przez obie strony umowy, protokołu odbioru końcowego i protokołu przekazania, wypłaci Inwestorowi za 1 mb wybudowanej i przekazanej Gminie sieci wodociągowej kwotę określoną w umowie.

W umowie zapisano także, że bezpośredni nadzór nad realizacją umowy sprawują oraz upoważnieni są do podpisania protokołu przekazania - przejęcia sieci wodociągowej - ze strony Inwestora – Pełnomocnik, ze strony Gminy - pracownik Gminy, ze strony Eksploatatora - przedstawicieli Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Umowa została podpisana przez Gminę reprezentowaną przez Wójta Gminy, inwestora - Pełnomocnika i Eksploatatora reprezentowanego przez Dyrektora ZGKiM.

 1. Pełnomocnik jako reprezentant inwestorów, otrzymał od Gminy szczegółowy wykaz czynności do wykonania w ramach realizacji sieci wodociągowej. Członkowie Komitetu Mieszkańców upoważnili Pełnomocnika do reprezentowania ich interesów w przedmiotowej sprawie w stosunku do urzędów i instytucji jak i zleceniobiorców.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wypłacona kwota Pełnomocnikowi polegająca na rozliczeniu w ramach środków finansowych Komitetu Mieszkańców i realizacji zadania polegającego na budowie sieci wodociągowej, następnie przekazanej odpłatnie na rzecz Wnioskodawcy stanowiła podstawę do sporządzenia informacji o innych przychodach PIT-8C na nazwisko Pełnomocnika reprezentującego inwestorów...

Zdaniem Wnioskodawcy, dokonany na rzecz osoby fizycznej, którą w tym przypadku jest reprezentujący mieszkańców - członków Komitetu Mieszkańców Pełnomocnik, zwrot nakładów na budowę sieci wodociągowej, stanowi przychód zgodnie z art. 11 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednocześnie, jak wynika z treści przepisu art. 9 ust. 2 ww. ustawy, dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Osoba, którą jest Pełnomocnik upoważniony przez członków Komitetu do reprezentowania ich interesów, i na którego za zgodą członków wystawione są dokumenty kosztowe dotyczące budowy sieci wodociągowej przekazanej Wnioskodawcy, może rozliczyć poniesione i udokumentowane koszty związane z tym zadaniem na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jak wynika z treści tego przepisu, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie do art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dochodów, od których zaniechano poboru podatku), od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów - PIT-8C.

Wnioskodawca, mając na uwadze przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz fakt, że:

 • osoba pełnomocnika została upoważniona do działania w imieniu i na rzecz wszystkich członków Komitetu Mieszkańców,
 • dokumenty kosztowe dotyczące budowy sieci wodociągowej zostały wystawione na nazwisko pełnomocnika,
 • pełnomocnikowi dokonano zwrotu nakładów poniesionych na budowę sieci wodociągowej,

swoje działanie, które polegało na wystawieniu informacji o innych przychodach na formularzu PIT - 8C na nazwisko Pełnomocnika, uważa za prawidłowe.

Wydając w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną z dnia 15 czerwca 2012r. nr IPTPB1/415-171/12-4/DS, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi uznał stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe, wskazując m.in., że (...) w przedmiotowej sprawie na wypłacającym wynagrodzenie za odpłatne przekazanie sieci wodociągowej, tj. na Wnioskodawcy, ciążył wynikający z treści art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – obowiązek sporządzenia informacji o wysokości przychodów (PIT-8C) uprawnionym z tego tytułu wszystkich mieszkańcom – inwestorom, w tym w części przypadającej na Pełnomocnika, będącego również jednym z mieszkańców – inwestorem. Owo wynagrodzenie stanowi przychód z innych źródeł, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ww. ustawy.

Ponadto należy stwierdzić, iż osobie fizycznej (podatnikowi) z wynagrodzenia za przekazane urządzenia, płatnik nie potrąca zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (...).

Po zapoznaniu się z aktami sprawy Minister Finansów zważył, co następuje.

Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego wydana przez upoważniony organ nie jest prawidłowa.

Stosownie do art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858, z późn. zm.), osoby, które wybudowały z własnych środków urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne, mogą je przekazywać odpłatnie gminie lub przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu, na warunkach uzgodnionych w umowie.

Z przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca odpłatnie przejął urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne od osób fizycznych, które z własnych środków je wybudowały.

Zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014r. poz. 121), urządzenia, między innymi wodociągowo-kanalizacyjne, z chwilą ich fizycznego połączenia z siecią należącą do gminy czy przedsiębiorstwa przestają być częścią składową nieruchomości i uzyskują status samoistnych rzeczy ruchomych.

Przechodząc na grunt przepisów prawa podatkowego należy zauważyć, że ustawodawca w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012r. poz. 361, z późn. zm.), jako odrębne źródło przychodów wyodrębnił odpłatne zbycie innych rzeczy. Skoro urządzenia wodociągowo-kanalizacyjne, jak wyżej wskazano, mają status rzeczy ruchomej i nie stanowią części nieruchomości to przychód z tytułu ich odpłatnego przekazania na rzecz gminy należy kwalifikować do źródła wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie np. w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 października 2012 r., sygn. akt II FSK 421/11. Sąd w orzeczeniu tym stwierdził m.in., że: (...) Urządzenie wodociągowo-kanalizacyjne, służące do doprowadzania do nieruchomości wody i odprowadzania z niej ścieków, z chwilą połączenia z siecią przestaje być częścią składową nieruchomości, uzyskując status samoistnej rzeczy ruchomej. Wynagrodzenie otrzymane przez osobę, która urządzenie takie wybudowała z własnych środków i zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.) odpłatnie przekazała je gminie lub przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu, stanowi przychód z odpłatnego zbycia innych rzeczy w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (...).

Powołany przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy stanowi, że źródłem przychodu jest odpłatne zbycie innych rzeczy - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.

Zgodnie z art. 42a ustawy informację PIT-8C są obowiązane sporządzić osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego.

Zatem, odnosząc się do przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego stwierdzić należy, że otrzymane przez osoby fizyczne wynagrodzenie z tytułu odpłatnego przekazania gminie sieci wodociągowej nie stanowi przychodu z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy. Oznacza to, że na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C, niezależnie od tego czy odpłatne nabycie rzeczy od osób fizycznych nastąpiło przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie czy po upływie tego okresu.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego stwierdzające, iż (...) zwrot nakładów na budowę sieci wodociągowej, stanowi przychód zgodnie z art. 11 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (...), jest nieprawidłowe.

Minister Finansów, jeżeli stwierdzi nieprawidłowość wydanej interpretacji indywidualnej, stosownie do art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej dokonuje, z urzędu, jej zmiany, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Przepis ten nie zawiera ograniczeń czasowych, co oznacza, że jeśli stwierdzona zostanie nieprawidłowość wydanej interpretacji indywidualnej, Minister Finansów może z urzędu zmienić ją w każdym czasie.

W konsekwencji należało, z urzędu, dokonać zmiany pisemnej interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, działającego w imieniu Ministra Finansów, gdyż uznanie przez ten organ, że (...) wynagrodzenie stanowi przychód z innych źródeł, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy (...) oraz że na Wnioskodawcy, ciążył (...) obowiązek sporządzenia informacji o wysokości przychodów (PIT-8C), jest nieprawidłowe.

Zmieniona interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania zmienianej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu zmienionej interpretacji – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi), na adres: ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.