0115-KDIT1-2.4012.18.2017.1.RS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Brak prawa do zastosowania stawki podatku 0% do dostawy materiałów budowlanych na rzecz głównego wykonawcy instalacji kompleksu systemu obrony rakietowej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 28 lutego 2017 r. (data wpływu 8 marca 2017 r.), uzupełnionym w dniu 10 maja 2017 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zastosowania stawki podatku 0% do dostawy materiałów budowlanych na rzecz głównego wykonawcy instalacji kompleksu systemu obrony rakietowej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 marca 2017 r. został złożony ww. wniosek, uzupełnionym w dniu 10 maja 2017 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zastosowania stawki podatku 0% do dostawy materiałów budowlanych na rzecz głównego wykonawcy instalacji kompleksu systemu obrony rakietowej.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

W 2016 r. w miejscowości R. koło miejscowości S. rozpoczęto realizację projektu budowy instalacji kompleksu systemu obrony rakietowej. Zamawiającym wykonanie projektu jest U. – uprawniona organizacja sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych, natomiast generalnym wykonawcą projektu jest ... – firma turecka, która zleciła Wnioskodawcy dostawę towarów na wykonanie prac w ramach projektu.

Firma turecka uzyskała od sił zbrojnych USA, jako dostawca, „Świadectwo zwolnienia z VAT” w związku z zaopatrzeniem w towary i usługi dla kontraktu budowlanego. Kontrakt ten realizowany jest na podstawie Umowy między Rządami Rzeczypospolitej Polskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 grudnia 2009 r. zwana Umową S.

Wnioskodawca jest przedsiębiorstwem zarejestrowanym jako czynny podatnik VAT na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego przedmiotem w przeważającej działalności jest sprzedaż hurtowa i detaliczna materiałów budowlanych.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca otrzymał od generalnego wykonawcy zlecenie dostarczania materiałów budowlanych, czyli dostaw towarów związanych z wykonaniem ww. projektu.

Wraz ze zleceniem Wnioskodawca otrzymał od spółki tureckiej kopię świadectwa zwolnienia z podatku i podatku akcyzowego z zawartym numerem kontraktu, dokument KRS, informacje o posługiwaniu się NIP-em oddział w miejscowości S. (oświadczenie Email) z jego adresem.

Rozliczenia dostarczonych materiałów budowlanych następowało etapami na podstawie faktur. Faktury zostały wystawiane ze stawką 0% VAT i przekazane zleceniodawcy – czyli generalnemu wykonawcy. Firma turecka jest zdania, że wykonane dostawy towarów w związku z realizacją ww. projektu powinny być w stawce VAT 0%. Uważa, że Świadectwo na nią wystawione, obejmuje zwolnieniem z VAT dostawy towarów i usług realizujących projekt zgodnie z umową. Jest przekonana, że jeżeli świadczone przez Wnioskodawcę dostawy towarów przeznaczone są na rzecz sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych, to zgodnie z umową, Wnioskodawca powinien opodatkować swoją sprzedaż stawką VAT 0% zgodnie z § 8 Rozporządzenia Ministra Finansów.

Świadectwo zwolnienia z podatku VAT i podatku akcyzowego wypełnione jest przez Uprawnioną organizację sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych czyli Wykonawcę Kontraktowego – U. oraz zatwierdzone w polu 4 przez Właściwy Organ Rzeczypospolitej Polskiej - w tym przypadku osoba z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej oraz na podstawie art. 33 ust. 6 Umowy „Uprawnienia wykonawców kontraktowych Stanów Zjednoczonych i pracowników wykonawcy kontraktowego Stanów Zjednoczonych, wynikające z niniejszej Umowy, nie mają zastosowania do umów innych niż umowy dotyczące towarów dostarczonych i usług świadczonych na podstawie umów lub umów o podwykonawstwo zawartych z siłami zbrojnymi Stanów Zjednoczonych lub na ich rzecz.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca świadcząc tylko i wyłącznie dostawy towarów na rzez generalnego wykonawcy, będącego zleceniobiorcą U. na realizację projektu budowy instalacji kompleksu systemu obrony rakietowej, mógł zastosować stawkę podatku w wysokości 0% na podstawie otrzymanego od firmy tureckiej zamówienia do każdej zleconej dostawy towarów i kopii Świadectwa zwolnienia z VAT?

Zdaniem Wnioskodawcy, powyższe zastosowanie stawki VAT 0% przy wystawianiu faktur dostaw towarów na generalnego wykonawcę należy uznać za właściwe, gdyż aby opodatkować sprzedaż na rzecz sił zbrojnych USA stawką podatku 0% podatnik otrzymał od sił zbrojnych dokumenty, które potwierdzają uprawnienia do skorzystania z takiej preferencji podatkowej, tj. wypełnione odpowiednio przez siły zbrojne USA i przez Ministra Obrony Narodowej lub jego upoważnionego przedstawiciela świadectwo zwolnienia z podatku VAT i podatku akcyzowego oraz zamówienia dotyczące towarów wykazanych w tym świadectwie zwolnienia (wraz z ich specyfikacjami).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Stosownie do dyspozycji art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

  1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
  2. eksport towarów;
  3. import towarów na terytorium kraju;
  4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
  5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W świetle art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów (...).

Stawka podatku - na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług - wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W myśl art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w ustawie, jak i w przepisach wykonawczych do ustawy, ustawodawca przewidział stawki obniżone lub zwolnienie od podatku.

Stosownie do brzmienia § 8 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U z 2013 r. poz. 1719, z późn. zm.), obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się również do dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych, o których mowa w art. 2 lit. a Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w Warszawie dnia 11 grudnia 2009 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 66, poz. 422), zwanej dalej „Umową o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”, przebywających na terytorium kraju, gdy towary lub usługi nabywane przez siły zbrojne Stanów Zjednoczonych lub na ich rzecz przeznaczone są do wyłącznego użytku służbowego tych sił zbrojnych lub też do zaopatrzenia ich wojskowej usługowej działalności wspierającej, o której mowa w art. 23 tej umowy, jeżeli siły takie biorą udział we wspólnych działaniach obronnych.

Zgodnie z § 8 ust. 2 tego rozporządzenia, przepis ust. 1 stosuje się, pod warunkiem że podmiot dokonujący dostawy towarów lub świadczący usługi przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy posiada:

1) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-4 - wypełnione odpowiednio na potrzeby podatku świadectwo zwolnienia z podatku VAT lub podatku akcyzowego, o którym mowa w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 77 z 23.03.2011, str. 1, z późn. zm.), zwane dalej „świadectwem”, dla tych towarów i usług, potwierdzone przez właściwe władze państwa, na którego terytorium podmioty wskazane w ust. 1 pkt 1-4 posiadają siedzibę lub przedstawicielstwo;

1a) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 - wypełnione odpowiednio świadectwo zwolnienia z podatku VAT i podatku akcyzowego, o którym mowa w załączniku do Porozumienia wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącego zwolnień podatkowych dla celów oficjalnych, podpisanego w Warszawie dnia 27 kwietnia 2015 r. (Dz. U. poz. 817 i 818), dla tych towarów i usług;

2) zamówienie dotyczące towarów lub usług (wraz z ich specyfikacją), do których odnosi się świadectwo określone odpowiednio w pkt 1 i 1a.

W myśl § 8 ust. 3 rozporządzenia, świadectwo, o którym mowa w ust. 2 pkt 1a, wypełniają siły zbrojne Stanów Zjednoczonych, o których mowa w art. 2 lit. a Umowy o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z tym że pole 4 tego świadectwa wypełnia Minister Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej lub jego upoważniony przedstawiciel. Niewykorzystane pola świadectwa przekreśla się.

Jak stanowi § 8 ust. 3a rozporządzenia, wypełnienie pola 4 świadectwa, o którym mowa w ust. 2 pkt 1a, nie jest wymagane w przypadku gdy Minister Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej lub jego upoważniony przedstawiciel wyda pojedyncze poświadczenie, o którym mowa w art. 2 ust. 2 lit. b Porozumienia wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącego zwolnień podatkowych dla celów oficjalnych, podpisanego w Warszawie dnia 27 kwietnia 2015 r.

Należy podkreślić, że z powołanych przepisów wynika, że preferencja podatkowa w postaci stawki podatku w wysokości 0% może być zastosowana tylko wtedy, gdy towary lub usługi, poza tym, że mają być nabywane w imieniu i na rzecz sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych, są przeznaczone do wyłącznego użytku służbowego tych sił. Ponadto podmiot dokonujący dostawy towarów lub świadczący usługi przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy zobowiązany jest posiadać wypełnione odpowiednio świadectwo zwolnienia z podatku VAT i podatku akcyzowego będące załącznikiem do ww. Porozumienia wykonawczego oraz zamówienie dotyczące towarów lub usług wraz z ich specyfikacją.

Artykuł 2 Porozumienia wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącego zwolnień podatkowych dla celów oficjalnych, podpisanego w Warszawie dnia 27 kwietnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 817) stanowi, że zwolnienie z podatków stosowane do towarów i usług nabytych przez siły zbrojne Stanów Zjednoczonych lub na ich rzecz stosuje się w momencie sprzedaży, jeżeli transakcja została potwierdzona dokumentem wystawionym przez siły zbrojne Stanów Zjednoczonych przedstawionym dostawcy towarów lub usług (...).

Analiza przedstawionego stanu faktycznego prowadzi do wniosku, że Wnioskodawca dokonał dostawy materiałów budowlanych nie na rzecz sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych, a na rzecz głównego wykonawcy (firmy tureckiej). Główny wykonawca nabyte materiały wykorzystał do budowy instalacji kompleksu systemu obrony rakietowej, która stanowiła przedmiot zamówienia realizowanego na potrzeby sił zbrojnych. Sytuacja taka – w świetle powołanych przepisów - wyklucza możliwość zastosowania stawki podatku w wysokości 0% na podstawie § 8 ust. 1 pkt 5 powołanego rozporządzenia, ponieważ dopiero efekt końcowy w postaci wybudowania ww. instalacji przez firmę turecką będzie wykorzystany do celów służbowych sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych, a nie materiały budowlane, których dostawy Wnioskodawca dokonuje na rzecz głównego wykonawcy.

Ponadto świadectwo wystawione jest nie na Wnioskodawcę, lecz na głównego wykonawcę, tj. firmę turecką, a z opisu sprawy nie wynika, że firma Wnioskodawcy, czy też jej pracownicy zostali również wskazani jako wykonawcy zatrudnieni przy wykonywaniu umowy, zatem nie jest spełniony jeden z warunków określonych w § 8 ust. 2 pkt 1a ww. rozporządzenia, który odnosi się do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w Warszawie dnia 11 grudnia 2009 r.

Skoro dostawa przez Wnioskodawcę, jako podwykonawcę, dokonana była na rzecz firmy tureckiej - głównego wykonawcy, należało ją potraktować jako dostawę do celów innych niż cele służbowe sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych, która w takich okolicznościach nie może korzystać ze stawki 0%. W konsekwencji, czynność ta podlega opodatkowaniu - zgodnie z treścią art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy - stawką podatku 23%, gdyż nie jest objęta zwolnieniem, ani obniżonymi stawkami podatku na podstawie innych przepisów ustawy i rozporządzeń wykonawczych wydanych na jej podstawie.

Informuje się, że analiza załączników dołączonych do wniosku nie mieści się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Wobec tego załączone przez Wnioskodawcę kserokopie dokumentów nie były przedmiotem merytorycznej analizy, a niniejszą interpretację wydano jedynie na podstawie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku

Ponadto należy wskazać, że w kwestii określenia na fakturach NIP-u, nazwy i adresu spółki tureckiej działającej w Polsce za pośrednictwem oddziału wydano postanowienie.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej, może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.