0113-KDIPT1-3.4012.935.2017.1.OS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Brak prawa do odliczenia podatku VAT poniesionego w związku z realizacją zadania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 7 listopada 2017 r. (data wpływu 14 listopada 2017 r.), uzupełnionego pismem z dnia 17 stycznia 2018 r. (data wpływu 18 stycznia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w całości lub częściowo w związku z realizacją projektu pn.: „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 listopada 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w całości lub częściowo w związku z realizacją projektów pn.:

 • ....”,
 • ......”,
 • ....”,
 • ......”.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 17 stycznia 2018 r. (data wpływu 18 stycznia 2018 r.) w zakresie adresu elektronicznego do doręczeń, określenia ilości stanów faktycznych oraz opłaty.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Województwo .... zwane dalej „Wnioskodawcą” posiada osobowość prawną i jest Jednostką Samorządu Terytorialnego, która zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego, zwanej dalej „Ustawą o centralizacji” podjęła rozliczania podatku wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi od dnia 1 stycznia 2017 r. W strukturze Województwa funkcjonuje jednostka budżetowa pn. .... Zarząd Dróg Wojewódzkich realizująca obowiązki związane z zarządem dróg wojewódzkich w zakresie planowania, budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg, które nakłada na Województwo art. 14 ust. 1 pkt 10 ustawy z d dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486. z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą o samorządzie województwa” w związku z zapisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440, z poźn. zm.). Przed 1 stycznia 2017 r., tj. przed podjęciem rozliczania podatku wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi przez Województwo ..., wymieniona wyżej jednostka nie była czynnym podatnikiem podatku VAT. W ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie 2.2 Infrastruktura drogowa, Województwo ... Zarząd Dróg Wojewódzkich realizuje niżej wymienione projekty:

 1. Rozbudowa DW ... na odc. ... (....). W ramach ww. projektu zrealizowano następujący zakres prac:
  • rozbudowę drogi publicznej klasy G z poszerzeniem pasa drogowego (konstrukcja, spełniająca wymagania dla ruchu KR 3 dla obciążenia 115 kN/oś),
  • wykonanie nowej nawierzchni drogi z wykorzystaniem metody głębokiego recyklingu: warstwa ścieralna z SMA 11 gr. 5 cm, warstwa wiążąca z AC 16W gr. 6cm, warstwa wyrównawcza z AC 16W gr. średnia 2 cm. podbudowa z istniejącej nawierzchni wyk. Metodą głębokiego recyklingu z MCE gr. 22 cm,
  • wykonanie podbudowy drogi w miejscach jej poszerzenia oraz przy odtworzeniu konstrukcji po budowie przykanalików,
  • budowę 2-ch kanałów deszczowych podchodnikowych z wylotami do istniejących rowów odwadniających,
  • budowę kanału deszczowego podchodnikowego z wyprowadzeniem poza pas drogowy i wylotem do cieku b/n,
  • rozbudowę zjazdu publicznego,
  • rozbudowę skrzyżowań z drogą gminną publiczną,
  • budowę nowych zatok autobusowych,
  • rozbudowę istniejących zatok autobusowych,
  • budowę zatok postojowych dla samochodów osobowych,
  • budowę chodników o szer. 2,0 m przylegających do jezdni, które łączą się z istniejącymi chodnikami, wyposażone w zjazdy do posesji przez chodnik,
  • budowę i rozbudowę chodników o szer. 2,0 m przylegających do jezdni ze zjazdami do posesji przez chodnik,
  • budowę chodnika poza rowem o szer. 1,50 m na odc. ze zjazdami do posesji przez rów i chodnik,
  • budowę pobocza utwardzonego,
  • wykonanie przepustów pod koroną drogi,
  • wykonanie przepustów pod zjazdami,
  • wykonanie ścieków przykrawężnikowych,
  • oczyszczenie rowów,
  • umocnienie skarp wraz z obsianiem trawą.
  • wykonanie trawników,
  • roboty rozbiórkowe w tym rozbiórkę ogrodzeń,
  • oznakowanie pionowe i poziome.
  1. .....” . W ramach ww. projektu zakres prac obejmuje:

  Zadanie nr 1

  • Rozbudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr... ... oraz obwodnicę ... w km 3+742 + 9+600,
  • Budowę trójwlotowego ronda małego na początku obwodnicy ...,
  • Przebudowę istniejących skrzyżowań oraz budowę nowych skrzyżowań zwykłych i skanalizowanych z drogami powiatowymi i gminnymi,
  • Budowę dróg dojazdowych,
  • Budowę ciągów pieszo-rowerowych i rowerowych,
  • Budowę chodników w obrębie skrzyżowań i przystanków autobusowych,
  • Przebudowę i budowę zjazdów indywidualnych i publicznych.
  • Budowę zatok autobusowych wraz z peronami i miejscami na wiaty,
  • Rozbiórkę, przebudowę i budowę obiektów mostowych,
  • Budowę i przebudowę oświetlenia drogowego,
  • Przebudowę sieci energetycznych,
  • Budowę układu kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi i zbiornikami retencyjno-infiltrującymi,
  • Przebudowę Istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z projektowanym zakresem: sieć energetyczna, sieć teletechniczna, sieć sanitarna,
  • Budowa parkingu,
  • Budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
  • Budowę chodnika w m. ....

  Zadanie nr 2:

  • Rozbudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr . . oraz obwodnicę ... w km 9+600 + 26+014,
  • Budowę 2 małych rond na początku i końcu obwodnicy ...,
  • Przebudowę istniejących skrzyżowań oraz budowę nowych skrzyżowań zwykłych i skanalizowanych z drogami powiatowymi i gminnymi,
  • Budowę dróg dojazdowych,
  • Budowę ciągów pieszo-rowerowych i rowerowych,
  • Budowę chodników w obrębie skrzyżowań i przystanków autobusowych,
  • Przebudowę i budowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
  • Budowę zatok autobusowych wraz z peronami i miejscami na wiaty,
  • Przebudowę obiektów mostowych,
  • Budowę i przebudowę oświetlenia drogowego,
  • Przebudowę sieci energetycznych,
  • Budowę układu kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi,
  • Przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z projektowanym zakresem: sieć energetyczna, sieć teletechniczna, sieć sanitarna,
  • Budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.
  1. .....”. W ramach ww. projektu zakres prac obejmuje:
  • rozbudowę drogi wojewódzkiej .... do parametrów drogi klasy G, KR 4,
  • budowę dróg dojazdowych do nieruchomości sąsiadujących z drogą wojewódzką ...,
  • budowę ciągów pieszo-rowerowych,
  • budowę chodnika na terenie zabudowanym,
  • budowę chodników i ścieżek rowerowych w obrębie skrzyżowań i przystanków autobusowych,
  • przebudowę i budowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
  • rozbudowę istniejących skrzyżowań,
  • przebudowę i budowę zatok autobusowych wraz z peronami i miejscami na wiaty,
  • rozbiórkę istniejącego oraz budowę nowego mostu na rzece ....,
  • budowę odwodnienia drogi wojewódzkiej nr .... w postaci rowów otwartych, kanalizacji deszczowej, zbiornika retencyjno-infiltrującego, przepustów i wylotów do odbiorników,
  • budowę oświetlenia drogowego,
  • przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej, kolidującej z projektowaną rozbudową sieci energetycznej, sieci telekomunikacyjnej oraz sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej,
  • budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
  • budowę miejsc kontroli i ważenia pojazdów,
  • budowę miejsca obsługi rowerzystów wraz z miejscem wypoczynku i rekreacji,
  • rozbiórkę budynku gospodarczego, fundamentu, ogrodzeń, przepustów, elementów drogi (m.in. krawężniki, konstrukcja nawierzchni, oznakowanie pionowe).
  1. .....”. W ramach ww. projektu zakres prac obejmuje:
  • budowę odcinka drogi wojewódzkiej nr .... o klasie technicznej GP, dł. odc. ok. 2,7 km,
  • przebudowę odcinka drogi krajowej nr ... o klasie technicznej GP, dł. odc. ok. 1,4 km,
  • budowę pięciowlotowego ronda średniego, stanowiącego włączenie istniejącego układu komunikacyjnego do projektowanej drogi wojewódzkiej nr ....,
  • budowę czterowlotowego ronda małego, na skrzyżowaniu DW .. i DP 0022T,
  • budowę trójwlotowego ronda małego na włączeniu istniejącej DW ...,
  • przebudowę, budowę i rozbudowę skrzyżowań,
  • budowę dróg dojazdowych,
  • budowę ciągów pieszo-rowerowych,
  • budowę chodników w obrębie skrzyżowań i przystanków autobusowych,
  • przebudowę i budowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
  • budowę zatok autobusowych wraz z peronami i miejscami na wiaty,
  • budowę wiaduktu drogowego nad drogą powiatową nr ....
  • budowę konstrukcji oporowych wzdłuż DW ...,
  • budowę przejść dla płazów i małych zwierząt,
  • budowę i przebudowę oświetlenia drogowego,
  • budowę układu kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi i zbiornikami retencyjno-infiltrującymi,
  • przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z projektowanym zakresem: sieć energetyczna, sieć teletechniczna, sieć sanitarna,
  • budowa miejsc obsługi dla rowerzystów.

  Beneficjentem projektów jest Wnioskodawca i Wnioskodawca będzie także właścicielem powstałej infrastruktury. Projekt będzie realizowany przez ... Zarząd Dróg Wojewódzkich w .... Faktury za towary i usługi nabywane w związku z realizacją inwestycji będą wystawiane na Województwo ..., które jest zarejestrowane jako czynny podatnik VAT. Cała wybudowana infrastruktura będzie ogólnodostępna. Efekty zrealizowanych inwestycji będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Efekty realizowanych inwestycji będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę i Zarząd Dróg Wojewódzkich do celów innych niż działalność gospodarcza w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Realizując inwestycje Wnioskodawca wykonuje zadania publiczne, z których nie ma zamiaru czerpać korzyści finansowych. Wnioskodawca nie ma możliwości przyporządkowania wydatków do celów działalności gospodarczej. Środki finansowe na utrzymanie powstałej infrastruktury zostaną zabezpieczone w budżecie Województwa

  W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

  Czy w odniesieniu do realizowanych inwestycji opisanych w stanie faktycznym Wnioskodawca, w świetle art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz.U. z 2017 r.,poz.1221 ze zm.) będzie miał możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od nabycia towarów i usług w całości lub częściowo zarówno w trakcie realizowania inwestycji jak i po jej zakończeniu?

  Zdaniem Wnioskodawcy, brak jest podstaw do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od nabywanych towarów i usług w związku z nabywaniem towarów i usług w ramach realizacji przedmiotowych projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, zarówno w trakcie ponoszenia wydatków na inwestycję, jak i po jej zakończeniu.

  Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.) podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą. Natomiast stosownie do treści art. 15 ust. 6 ww. ustawy, nie uznaje się za podatników organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

  Wnioskodawca nie będzie wykonywał żadnych czynności opodatkowanych związanych z wybudowanymi/rozbudowanymi drogami w ramach projektów. W tej sytuacji Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od nabycia towarów i usług służących do realizacji przedmiotowych inwestycji.

  Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy w opisanym stanie faktycznym nie zachodzą okoliczności uprawniające Wnioskodawcę do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na podst. art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

  W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

  Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

  W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

  Stosownie do art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

  Art. 88 ust. 4 ustawy, stanowi dopełnienie art. 86 i określa status podatnika, umożliwiający realizację jego prawa do odliczenia, którym jest rejestracja jako podatnika VAT czynnego. Stosownie bowiem do tego przepisu, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

  Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

  Z powołanych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

  Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

  W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

  Działalność gospodarcza – na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

  Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

  Oznacza to, że organ będzie uznany za podatnika podatku od towarów i usług w dwóch przypadkach, tj. gdy wykonuje czynności inne niż te, które mieszczą się w ramach jego zadań oraz, gdy wykonuje czynności mieszczące się w ramach jego zadań, ale czyni to na podstawie umów cywilnoprawnych.

  Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

  Jednakże w przypadku gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

  Na mocy art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2017 r., poz. 2096) organy samorządu województwa działają na podstawie i w granicach określonych przez ustawy. Do zakresu działania samorządu województwa należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze wojewódzkim, niezastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej.

  Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa, samorząd województwa wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, dysponuje mieniem wojewódzkim, prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie budżetu.

  Jak wynika z art. 8 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa, w celu wykonywania zadań województwo tworzy wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne oraz może zawierać umowy z innymi podmiotami.

  Natomiast art. 14 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie województwa stanowi, że samorząd województwa wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim określone ustawami, w szczególności w zakresie transportu zbiorowego i dróg publicznych.

  Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2222) – zwanej dalej ustawą o drogach publicznych – zgodnie z którym drogą publiczną jest droga zaliczona na podstawie niniejszej ustawy do jednej z kategorii dróg, z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w tej ustawie lub innych przepisach szczególnych.

  W myśl art. 2 ust. 1 ustawy o drogach publicznych – drogi publiczne ze względu na funkcje w sieci drogowej dzielą się na następujące kategorie:

  1. drogi krajowe;
  2. drogi wojewódzkie;
  3. drogi powiatowe;
  4. drogi gminne.

  W świetle art. 2a ust. 2 ustawy o drogach publicznych, drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne stanowią własność właściwego samorządu województwa, powiatu lub gminy.

  Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy o drogach publicznych – organ administracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego, do którego właściwości należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg, jest zarządcą drogi.

  W myśl art. 19 ust. 2 ustawy o drogach publicznych, zarządcami dróg, z zastrzeżeniem ust. 3, 5, 5a i 8, są dla dróg:

  1. krajowych - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad;
  2. wojewódzkich - zarząd województwa;
  3. powiatowych - zarząd powiatu;
  4. gminnych - wójt (burmistrz, prezydent miasta).

  Stosowanie do zapisu art. 20 ustawy o drogach publicznych, do zarządcy drogi należy w szczególności:

  • opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (pkt 1);
  • opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich (pkt 2);
  • pełnienie funkcji inwestora (pkt 3);
  • utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, z wyjątkiem części pasa drogowego, o których mowa w art. 20f pkt 2 (pkt 4);
  • wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających (pkt 11).

  Jak wynika z art. 21 ust. 1 ustawy o drogach publicznych, zarządca drogi, o którym mowa w art. 19 ust. 2 pkt 2–4 i ust. 5, może wykonywać swoje obowiązki przy pomocy jednostki organizacyjnej będącej zarządem drogi, utworzonej odpowiednio przez sejmik województwa, radę powiatu lub radę gminy. Jeżeli jednostka taka nie została utworzona, zadania zarządu drogi wykonuje zarządca.

  Przywołane powyżej regulacje prawne w sposób jednoznaczny wskazują, że budowa, przebudowa, remont, utrzymanie, ochrona i oznakowanie dróg oraz zarządzanie nimi należy do zarządcy terenu, na którym jest zlokalizowana droga.

  Działania zarządców dróg mieszczą się w zakresie czynności o charakterze publicznoprawnym i wynikają z wykonywania przez te jednostki władztwa publicznoprawnego.

  Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

  Budowa/rozbudowa/przebudowa dróg wojewódzkich odbywa się w ramach władztwa publicznego i województwo wykonując to zadanie działa jako organ administracji publicznej i może korzystać ze środków prawnych o charakterze władczym. W takim ujęciu województwo bez wątpienia nie jest uznawane za podatnika, gdyż realizuje w tym zakresie zadania własne służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej.

  Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. W omawianej sprawie związek taki nie występuje. Z okoliczności sprawy wynika bowiem, że województwo będzie dokonywać budowy/rozbudowy/przebudowy drogi wojewódzkiej w ramach zadań własnych, zatem w tym zakresie działa w ramach reżimu publicznoprawnego.

  Tym samym w analizowanym przypadku województwo nie ponosi wydatków w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, a tym samym nabywając towary i usługi nie działa w charakterze podatnika podatku VAT. Zatem, w omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione.

  Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie zostanie spełniony, ponieważ efekty realizacji zadania nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone z tytułu realizacji ww. inwestycji. Tym samym Wnioskodawcy z tego tytułu nie przysługuje prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

  Reasumując stwierdzić należy, że Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w całości lub częściowo w związku z realizacją projektu pn.: „.....”, zarówno w trakcie realizacji inwestycji jak i po jej zakończeniu, ponieważ w analizowanym przypadku Województwo nie działa jako podatnik VAT, a wydatki związane z realizacją projektu nie służą do wykonywania czynności opodatkowanych tym podatkiem.

  Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

  Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

  Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, niniejsza interpretacja traci swą aktualność.

  Jednocześnie należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego co oznacza, że w przypadku gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

  Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

  Końcowo tut. Organ informuje, iż niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w części dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w całości lub częściowo w związku z realizacją projektu pn.: „. ...”. Natomiast wniosek w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w całości lub częściowo w związku z realizacją projektów pn.:

  • .....”,
  • .......”,
  • .....”,

  został rozpatrzony odrębnymi rozstrzygnięciami.

  Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

  Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

  Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.