0113-KDIPT1-1.4012.388.2018.1.AK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Brak prawa do odzyskania podatku VAT od zadania polegającego na budowie zlewni ścieków dowożonych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018r., poz. 800), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 19 marca 2018r. (data wpływu), uzupełnionym pismem z dnia 18 kwietnia 2018r. (data wpływu) o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku VAT od zadania polegającego na budowie zlewni ścieków dowożonych w W. - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 marca 2018r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie

 • prawa do odzyskania podatku VAT od zadania polegającego na: budowie rurociągu tłocznego, budowie sieci wodociągowej rozdzielczej, przebudowie stacji uzdatniania wody, budowie studziennej obudowy ujęcia wód podziemnych studni nr 1,
 • braku prawa do odzyskania podatku VAT od zadania polegającego na budowie zlewni ścieków dowożonych w W.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 18 kwietnia 2018r. (data wpływu) w zakresie doprecyzowania opisu sprawy, przeformułowania pytań, wskazanie własnego stanowiska w sprawie oraz o dodatkową opłatę.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (doprecyzowany w uzupełnieniu wniosku).

W listopadzie 2017r. Gmina podpisała umowę z Wykonawcą na realizację zadania pn. „..”.

Zadanie obejmuje:

 • budowę rurociągu tłocznego łączącego studnię nr 1 w msc. L. ze stacją uzdatniania wody w msc. S, na terenie Gminy,
 • budowę sieci wodociągowej rozdzielczej w msc. Z i w msc. L, na terenie Gminy. Swym zasięgiem obejmuje budowę sieci wodociągowej spinającej wodociąg w miejscowości Z. z wodociągiem miejscowości L.
 • budowę zlewni ścieków dowożonych z płytą fundamentową i utwardzeniem terenu wraz z podziemną instalacją wodociągową i kanalizacyjną oraz instalacją elektryczną na terenie oczyszczalni ścieków w miejscowości W. Gmina,
 • przebudowa stacji uzdatniania wody - montaż filtrów ciśnieniowych hydroforów, układu sprężonego powietrza, rurociągów technologicznych, zbiornika na ścieki, kanalizacji technologicznej i pompy głębinowej na nowym ujęciu wody, podłączenie studni głębinowej nr 1,
 • budowę studziennej obudowy ujęcia wód podziemnych - studni nr 1 we wsi L.

Zadanie jest dofinansowane z programu: „Gospodarka Wodno-Ściekowa w ramach Poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energią odnawialną i oszczędzanie energii objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - środki Europejskiego Funduszu na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 1. Powyższa inwestycja ma na celu zaopatrzenie mieszkańców w wodę. Część zadania związana z budową wodociągu stanowi podstawę do odliczenia podatku VAT, gdyż Gmina prowadzi działalność w związku z zaopatrywaniem mieszkańców w wodę. Zostały podpisane z mieszkańcami umowy cywilno-prawne na dostawę wody, za którą obciążeni są fakturami VAT. Naliczony podatek jest odprowadzony do Urzędu Skarbowego. W tym zakresie Gmina jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Ponadto w tej części istnieje związek nabywanych towarów i usług z realizacją tego zadania ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem od towarów i usług.
 2. W części zadania polegającego na budowie zlewni ścieków w W. Gmina nie może odzyskać podatku VAT mimo że jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, gdyż nie prowadzi działalności związanej z oczyszczalnią ścieków. W tej części nie istnieje związek nabywanych towarów i usług na realizację tego zadania ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem od towarów i usług oraz towary i usługi wykorzystywane będą do czynności niepodlegających opodatkowaniu od towarów i usług.

W uzupełnieniu wniosku Zainteresowany wskazał, iż w listopadzie 2017r. Gmina podpisała umowę z Wykonawcą na realizację zadania pn. „...”.

Powyższe zadanie jest zadaniem własnym Gminy, ponieważ zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1875) wiąże się ono z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb wspólnoty.

W skład zadania wchodzi:

 • budowa rurociągu tłocznego łączącego studnię nr 1 w msc. L. ze stacją uzdatniania wody w msc. S.
 • budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w msc. Z. i msc. L.,
 • budowa zlewni ścieków dowożonych w msc. W.,
 • przebudowa stacji uzdatniania wody w msc. S.,
 • budowa studziennej obudowy ujęcia wód podziemnych - studni nr 1 we wsi L.

Powyższą inwestycję można podzielić na dwie części.

Część pierwsza obejmuje:

 • budowę rurociągu tłocznego łączącego studnię nr 1 w msc. L. ze stacją uzdatniania wody w msc. S.
 • budowę sieci wodociągowej rozdzielczej w msc. Z. i w msc. L.
 • przebudowę stacji uzdatniania wody w msc. S.
 • budowa studziennej obudowy ujęcia wód podziemnych - studni nr 1 we wsi L.

W celu realizacji inwestycji w ww. zakresie Gmina nabywa towary i usługi, które będą wykorzystywane do celów prowadzenia działalności gospodarczej. Takimi towarami są materiały zakupione celem utrzymania i wybudowania urządzeń do zaopatrywania w wodę natomiast usługami są usługi konserwatorskie, pozwalające utrzymać wodociągi w należytym stanie. Gmina nie będzie wykorzystywać nabytych towarów i usług do celów innych niż działalność gospodarcza, istnieje możliwość przyporządkowania wydatków w całości do celów wykonywanej przez Gminę działalności gospodarczej w sytuacji, gdy nabywane towary i usługi związane z budową infrastruktury są wykorzystywane przez Gminę do celów prowadzonej działalności gospodarczej.

Infrastruktura opisana w części pierwszej będzie wykorzystywana przez Gminę do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Z opisanej infrastruktury będą korzystały jednostki organizacyjne Gminy, tj. Szkoła Podstawowa oraz Samorządowe Przedszkole. W wyniku korzystania przez jednostki organizacyjne Gminy z infrastruktury opisanej w części pierwszej, infrastruktura ta będzie służyć Gminie do czynności zwolnionych z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Wybudowana infrastruktura jest wykorzystywana tylko przez Gminę do prowadzenia działalności gospodarczej.

W przypadku wybudowanej infrastruktury, objętej w części pierwszej wykorzystywanej tylko przez Gminę do prowadzenia działalności gospodarczej, istnieje możliwość przyporządkowania wydatków w całości do celów prowadzonej działalności gospodarczej. W przypadku, gdy Gmina w ramach prowadzonej działalności gospodarczej będzie wykorzystywać infrastrukturę opisaną w części pierwszej zarówno do czynności opodatkowanych podatkiem VAT oraz do czynności zwolnionych od podatku VAT. Gmina nie ma możliwości odrębnego przyporządkowania kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT i z czynnościami zwolnionymi od podatku VAT.

 1. Część druga obejmuje: - Budowę zlewni ścieków dowożonych w W.

Gmina jest czynnym podatnikiem podatku mimo to w tej części zadania nie może odzyskać podatku VAT, gdyż nie prowadzi działalności gospodarczej związanej z oczyszczalnią ścieków. W tej części nie istnieje związek nabywanych towarów i usług na realizacje tego zadania ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem od towarów i usług oraz towary i usługi wykorzystywane będą do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Faktury dokumentujące poniesione wydatki związane z realizacją przedmiotowych inwestycji są wystawiane na Gminę.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

(we wniosku wskazane jako nr 2) Czy Gmina może odzyskać VAT od zadania polegającego na budowie zlewni ścieków dowożonych?

Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie obowiązujących regulacji prawnych przy realizacji inwestycji polegającej na budowie zlewni ścieków dowożonych Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z art. 87 ust. 1 ustawy wynika, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W myśl art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz. Urz. UE.L. Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże, w świetle unormowań prawa wspólnotowego w przypadku, gdy organy władzy publicznej bądź urzędy obsługujące te organy podejmują takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań, lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1875, z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy o samorządzie gminnym do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy (art. 7 ust. 1 ww. ustawy o samorządzie gminnym).

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie będzie spełniony, ponieważ – jak wskazano w opisie sprawy – w części zadania polegającego na budowie zlewni ścieków w W. Gmina nie może odzyskać podatku VAT, gdyż nie prowadzi działalności związanej z oczyszczalnią ścieków. W tej części nie istnieje związek nabywanych towarów i usług na realizację tego zadania ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem od towarów i usług oraz towary i usługi wykorzystywane będą do czynności niepodlegających opodatkowaniu od towarów i usług.

W związku z powyższym, Zainteresowany nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zadania polegającego na budowie zlewni ścieków dowożonych. Tym samym, Wnioskodawcy z tego tytułu nie przysługuje prawo do zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W zakresie przedmiotowych wydatków Zainteresowany nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2017r., poz. 1686, z późn. zm.). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tego warunku, nie ma zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Reasumując, Wnioskodawca nie ma prawa do odzyskania podatku VAT związanego z realizacją zadnia polegającego na budowie zlewni ścieków dowożonych w W., ponieważ nabywane towary i usługi dotyczące tego zadania wykorzystywane będą do czynności niepodlegających opodatkowaniu od towarów i usług.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania). Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. Wydając przedmiotową interpretację tut. Organ oparł się na opisie sprawy, w którym jednoznacznie wskazano, iż nabywane towary i usługi dotyczące przedmiotowego zadania wykorzystywane będą do czynności niepodlegających opodatkowaniu od towarów i usług. Powyższe zostało przyjęte jako element przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu stanu faktycznego. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Jednocześnie należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku opisu sprawy, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w zakresie braku prawa do odzyskania podatku VAT od zadania polegającego na budowie zlewni ścieków dowożonych w W. Natomiast wniosek w zakresie prawa do odzyskania podatku VAT od zadania polegającego na: budowie rurociągu tłocznego, budowie sieci wodociągowej rozdzielczej, przebudowie stacji uzdatniania wody, budowie studziennej obudowy ujęcia wód podziemnych studni nr 1 został załatwiony odrębnym rozstrzygnięciem.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.