0111-KDIB3-2.4012.22.2018.1.JM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku od towarów i usług wykazanego w fakturach dokumentujących wydatki poniesione na budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 12 stycznia 2018 r. (data wpływu 12 stycznia 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku od towarów i usług wykazanego w fakturach dokumentujących wydatki poniesione na budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 stycznia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług zakresie możliwości odzyskania podatku od towarów i usług wykazanego w fakturach dokumentujących wydatki poniesione na budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Gmina jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Z dniem 1 stycznia 2017 roku Gmina dokonała centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług, zwanego dalej podatkiem VAT, z podległymi jednostkami budżetowymi.

Gmina, jako jednostka budżetowa prowadzi sprzedaż opodatkowaną, zwolnioną i niepodlegającą opodatkowaniu VAT. Sprzedaż prowadzona przez Urząd Gminy - jednostkę budżetową - to najem lokali mieszkalnych, budynków, dzierżawy gruntów. Gmina, w celu realizacji swoich zadań w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty, określonych w ustawie o samorządzie gminnym w tym m.in. w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków, buduje sieci wodociągowe oraz kanalizacyjne i przekazuje je na podstawie decyzji administracyjnych o ustanowieniu trwałego zarządu do powołanego w 2000 roku samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej - zwanego dalej ZGK.

ZGK nie posiada osobowości prawnej. Zadania statutowe ZGK wykonuje wyłącznie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku VAT, gdyż odpłatnie świadczy usługi w ww. zakresie. W ramach swojej działalności osiąga następujące przychody: dostawa wody (8% VAT), odbiór ścieków (8% VAT).

Sprzedaż dokumentowana jest fakturami VAT w przypadku sprzedaży na rzecz gospodarstw domowych i pozostałych odbiorców niezaliczanych do gospodarstw domowych i notami księgowymi w przypadku sprzedaży świadczonej na rzecz jednostek budżetowych Gminy. ZGK na podstawie umowy zawartej z gminą i podległymi jej innymi jednostkami organizacyjnymi odpłatnie dostarcza im wodę, odbiera ścieki. ZGK nie dokonuje na rzecz Gminy i jej jednostek żadnych innych nieodpłatnych czynności.

Od 1 stycznia 2017 r. w związku z centralizacją sprzedaż wewnętrzna - między ZGK a jednostkami organizacyjnymi Gminy dokumentowana jest na podstawie not księgowych w wartości netto, tj. bez naliczania podatku VAT.

Realizując zadania własne Gminy, określone w art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, między innymi w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w sprawach zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków, Gmina realizuje i zamierza realizować zadania inwestycyjne:

 1. Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy, w tym:
  1. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości JJJJ,
  2. Budowa hydroforni sieciowej w miejscowości SSSS i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości ...,
  3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości SSSS i budowa sieci kanalizacji sanitarnej z pompownią, rurociągami tłocznymi i zasilaniem elektrycznym, przyłączami w m. ....
 2. Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy - etap II, w tym:
  1. Budowa sieci wodociągowej PE 160 w miejscowości DDD,
  2. Budowa sieci wodociągowej PE 110 wraz z przyłączami w miejscowości LLLL
  3. Budowa sieci kanalizacji bytowej wraz z budową oczyszczalni ścieków w JJJJJ.

Beneficjent zobowiązany jest przedłożyć do instytucji zarządzającej PROW tj. Urzędu Marszałkowskiego interpretację indywidualną w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT.

Zakres projektów obejmuje:

1a. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości JJJJ - w 2017 roku wybudowano 3994,50 m głównej sieci wodociągowej. W ramach inwestycji nie przewidziano budowy przyłączy wodociągowych. Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie budynki zlokalizowane przy sieci wodociągowej muszą być podłączone do sieci wodociągowej w okresie 12 miesięcy licząc od dnia otrzymania ostatniej płatności ze środków europejskich stanowiących dofinansowanie. Ostateczny termin budowy podłączenia budynków do sieci upływa we wrześniu 2020 roku. Do wybudowanej sieci wodociągowej Gmina przyłączy swoją jednostkę organizacyjną, scentralizowaną na cele podatku VAT - Szkołę Podstawową w JJJJ i budynek komunalny z wynajmowanymi mieszkaniami. Poniesiony wydatek budowy sieci wodociągowej wyniósł 918.879,84 zł. W budynku Szkoły Podstawowej wykonywane są czynności zwolnione od podatku i niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT. Jednostka wykonuje działalność oświatową i edukacyjną.

1b. Budowa hydroforni sieciowej w miejscowości SSSS i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości ...- w 2018 roku zaplanowano budowę hydroforni oraz 210,8 m sieci wodociągowej. Inwestycja nie obejmuje budowy przyłączy wodociągowych. Na trasie przebiegu budowanej sieci wodociągowej nie ma budynków stanowiących mienie Gminy. Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, budynki zlokalizowane przy sieci wodociągowej muszą być podłączone do sieci wodociągowej w okresie 12 miesięcy licząc od dnia otrzymania ostatniej płatności ze środków europejskich stanowiących dofinansowanie. Ostateczny termin budowy podłączenia budynków do sieci upływa we wrześniu 2020 roku. Planowana wartość budowy hydroforni i sieci wodociągowej wynosi 658.372,77 zł.

1c. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości SSSS i budowa sieci kanalizacji sanitarnej z pompownią, rurociągami tłocznymi i zasilaniem elektrycznym, przyłączami w m. SSSS - zadanie będzie wykonywane w latach 2018-2019. Zaplanowano budowę 1229,80 m sieci kanalizacyjnej, 1 rurociąg tłoczny o dł. 293,10 m, przyłącza kanalizacyjne tj. 17 sztuk przyłączy o dł. 444,60 m, w tym do gospodarstw domowych i do Szkoły Podstawowej w ... - gminnej jednostki organizacyjnej podlegającej centralizacji na cele podatku VAT. Planowana wartość zadania - 610.897,97 zł. W budynku Szkoły Podstawowej wykonywane są czynności opodatkowane związane z wynajmem pomieszczeń Gminnej Bibliotece Publicznej, zwolnione od podatku i niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT. Jednostka ta, oprócz działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, wykonuje działalność oświatową i edukacyjną.

2a. Budowa sieci wodociągowej PE 160 w miejscowości DDDDD - zadanie będzie realizowane w latach 2018-2019. Zaplanowano budowę 4879,5 m sieci wodociągowej. Inwestycja nie obejmuje budowy przyłączy wodociągowych. Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, budynki zlokalizowane przy sieci wodociągowej muszą być podłączone do sieci wodociągowej w okresie 12 miesięcy licząc od dnia otrzymania ostatniej płatności ze środków europejskich stanowiących dofinansowanie. Ostateczny termin budowy podłączenia budynków do sieci upływa we wrześniu 2020 roku. Do wybudowanej sieci wodociągowej Gmina przyłączy budynek, który jest użytkowany bezpłatnie przez instytucję kultury na cele prowadzonej dz. kulturalnej, jednostkę posiadającą odrębną od Gminy osobowość prawną i niepodlegającą centralizacji na cele podatku VAT - Centrum Kultury. Sprzedaż zużytej w budynku wody będzie dokumentowana fakturami VAT, wystawianymi przez ZGK na rzecz Centrum Kultury. Planowana wartość budowy sieci wodociągowej - 908.953,64 zł. Centrum Kultury jest podmiotowo zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku VAT.

2b. Budowa sieci wodociągowej PE 110 wraz z przyłączami w miejscowości Lichwin-Stadniczówka - zadanie będzie wykonywane w latach 2018-2019. Zaplanowano budowę 2330,5 m sieci wodociągowej. Inwestycja nie obejmuje budowy przyłączy wodociągowych. Na trasie przebiegu budowanej sieci wodociągowej nie ma budynków stanowiących mienie Gminy. Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie budynki zlokalizowane przy sieci wodociągowej muszą być podłączone do sieci wodociągowej w okresie 12 miesięcy licząc od dnia otrzymania ostatniej płatności ze środków europejskich stanowiących dofinansowanie. Ostateczny termin budowy podłączenia budynków do sieci upływa we wrześniu 2020 roku. Planowana wartość budowy sieci wodociągowej - 371.159,51 zł.

2c. Budowa sieci kanalizacji bytowej wraz z budową oczyszczalni ścieków w JJJJ - zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2018-2019. Inwestycja obejmuje budowę biologicznej oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej o długości 497,50m, budowę 6 przyłączy kanalizacyjnych, w tym do budynku gminnej jednostki organizacyjnej, objętej centralizacją na cele podatku VAT tj. Szkoły Podstawowej w JJJJ, budynku komunalnego z wynajmowanymi mieszkaniami oraz do budynków stanowiących własność osób fizycznych. Planowana wartość budowy oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej wynosi 392.519,81 zł.

Roboty budowlane dotyczące powyższych zadań będą zafakturowane oddzielnie na każde zadanie. Wybudowana infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna pozostanie majątkiem Gminy i będzie wykorzystywana wyłącznie do świadczenia usług za odpłatnością. Powstałe odcinki sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zostaną dołączone do istniejących sieci, poza zadaniem 2c. Budowa sieci kanalizacji bytowej wraz z budową oczyszczalni ścieków w ..., gdzie powstaje oczyszczalnia ścieków wraz z siecią kanalizacyjną, która obsługiwana będzie odpłatnie przez ZGK. ZGK będzie wystawiał mieszkańcom i instytucji kultury  Centrum Kultury faktury VAT za sprzedaż wody i odbiór ścieków oraz noty księgowe jednostkom organizacyjnym Gminy tj. Szkole Podstawowej w JJJJ za sprzedaż wody i odbiór ścieków i Szkole Podstawowej w .... za odbiór ścieków.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Gmina będzie miała możliwość odzyskania podatku VAT wykazanego na fakturach dokumentujących wydatki poniesione na budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Gmina będzie miała możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT, wykazanego na fakturach dokumentujących wydatki poniesione na budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, ponieważ na wybudowanej infrastrukturze będzie prowadzona wyłącznie działalność odpłatna polegająca na czynnościach opodatkowanych – sprzedaży wody i odbioru ścieków.

W przypadku zadań:

1b. Budowa hydroforni sieciowej w miejscowości SSSS i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości .... realizowanego w ramach operacji „xxx”,

2a. Budowa sieci wodociągowej PE 160 w miejscowości DDDD,

2b. Budowa sieci wodociągowej PE 110 wraz z przyłączami w miejscowości LLL realizowanych w ramach operacji „xxx”, Gmina dokona odliczenia podatku VAT w pełnej wysokości.

Natomiast w przypadku zadań:

1a. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości JJJJ

1c. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości SSSS i budowa sieci kanalizacji sanitarnej z pompownią, rurociągami tłocznymi i zasilaniem elektrycznym, przyłączami w miejscowości SSSS realizowanych w ramach operacji „xxxx”,

2c. Budowa sieci kanalizacji bytowej wraz z budową oczyszczalni ścieków w JJJJ realizowanego w ramach operacji „xxx”, w związku ze sprzedażą wody i odbiorem ścieków od jednostek organizacyjnych Gminy niestanowiących sprzedaży opodatkowanej (sprzedaż wewnętrzna), Gminie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących wykonane roboty budowlane wg preproporcji (wg prewspółczynnika), o którym mowa w art. 86 ust. 2a-2h ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) obliczonego dla samorządowego zakładu budżetowego – ZGK zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników (Dz. U. z 2015 r. poz. 2193).

Ponadto w przypadku odliczenia wg preproporcji, Gmina będzie dokonywała korekty rocznej odliczenia podatku VAT przez okres 10 lat zgodnie z art. 90c ust. 1-3 ustawy o VAT.

Gmina będzie realizowała inwestycję w ramach zadań własnych wynikających z ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 r. poz. 1875). W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym – gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych należą także zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w szczególności zadania własne obejmują sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych (art. 7 ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy).

Powstała infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna będzie wykorzystywana wyłącznie do celów prowadzonej działalności gospodarczej (w przypadku zadań budowy hydroforni i sieci wodociągowej w ..., budowy sieci wodociągowej w DDDD i w LLLL), jak i zarówno do celów działalności gospodarczej i do celów innych w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221) (zadania budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ... oraz sieci kanalizacyjnej w ...).

W pierwszym przypadku Gminie będzie przysługiwało w pełni prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego w fakturach dokumentujących wydatki związane z budową infrastruktury wodociągowej, ponieważ została spełniona przesłanka warunkująca prawo do odliczenia podatku naliczonego, wynikającego z faktur, jaką jest związek zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych, wynikająca z art. 86 ust 1 ustawy o podatku VAT.

W drugim przypadku nie istnieje możliwość przyporządkowania wydatków w całości do celów wykonywanej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, w zrozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Gmina będzie wykorzystywała wybudowaną infrastrukturę, zarówno do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług jak i niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług – sprzedaż wewnętrzna. Gminie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego wg proporcji obliczonej dla samorządowego zakładu budżetowego, wg paragrafu 3 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników (Dz. U. z 2015 r. poz. 2193).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. W myśl tego przepisu – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do treści art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do art. 87 ust. 1. ustawy - w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której
mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Zatem, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Ponadto należy podkreślić, że ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Na zakres prawa do odliczeń w sposób bezpośredni wpływa również pojmowanie statusu danego podmiotu, jako podatnika podatku od towarów i usług wykonującego czynności opodatkowane. Tylko podatnik w rozumieniu art. 15 ustawy, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – według art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Natomiast z art. 15 ust. 6 ustawy wynika, że nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji, których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Oznacza to, że organ będzie uznany za podatnika podatku od towarów i usług w dwóch przypadkach, tj., gdy wykonuje czynności inne niż te, które mieszczą się w ramach jego zadań oraz, gdy wykonuje czynności mieszczące się w ramach jego zadań, ale czyni to na podstawie umów cywilnoprawnych.

Wyłączenie z grona podatników VAT organów władzy publicznej jest możliwe tylko wtedy, gdy wykonują one czynności w ramach przypisanych im specyficznych zadań i funkcji państwowych np. w zakresie administracji, sądownictwa, obrony narodowej. Wówczas wyłączenie z opodatkowania nie prowadzi do naruszenia zasad konkurencji. Organy władzy publicznej są podatnikami VAT jedynie w zakresie czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych.

Z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, z późn. zm.) wynika, że do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych Gminy. W szczególności zadania własne obejmują m.in. sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz i edukacji publicznej oraz utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych (art. 7 ust. 1 pkt 3 i pkt 8 oraz pkt 15 ww. ustawy).

Gmina, w celu realizacji swoich zadań w zakresie zaspakajania zbiorowych potrzeb wspólnoty, określonych w ustawie o samorządzie gminnym w tym m.in. w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków, buduje sieci wodociągowe oraz kanalizacyjne i przekazuje do samorządowego zakładu budżetowego. Roboty budowlane dotyczące powyższych zadań będą zafakturowane oddzielnie na każde zadanie. Wybudowana infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna pozostanie majątkiem Gminy

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektów dotyczących rozbudowy systemu gospodarki wodno-ściekowej.

Rozpatrując prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, należy mieć na uwadze, że system odliczenia ma na celu całkowite uwolnienie przedsiębiorcy od ciężaru VAT zapłaconego lub podlegającego zapłacie w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Natomiast nie daje uprawnienia do odliczenia w przypadku czynności będących poza zakresem działalności gospodarczej. Oznacza to, że podatnik nie może domagać się prawa do odliczenia podatku naliczonego, nie płacąc podatku należnego.

Z uwagi na brzmienie cytowanych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług należy zauważyć, że obowiązkiem Wnioskodawcy jest przypisanie konkretnych wydatków do określonego rodzaju sprzedaży, z którymi wydatki te są związane.

Odliczyć zatem można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika. Wskazana zasada wyłącza tym samym możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi. Jednocześnie z zasady tej wynika, że odliczenie podatku naliczonego może być częściowe, tzn. w tej części, w jakiej dane towary lub usługi, z którymi związany jest podatek naliczony, są wykorzystywane do realizacji czynności opodatkowanych, z pominięciem tej części podatku od tych towarów i usług, w jakiej towary te (usługi) są wykorzystywane do wykonywania czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających temu podatkowi.

Należy nadmienić, że przepis art. 86 ustawy stanowi generalną zasadę uprawniającą do odliczenia podatku naliczonego i jest uzupełniony regulacjami zawartymi w art. 90 oraz 86 ust. 2a ustawy.

Na mocy art. 86 ust. 2a ustawy – w przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, oraz celów, o których mowa w art. 8 ust. 5 – w przypadku, o którym mowa w tym przepisie, gdy przypisanie tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej podatnika nie jest możliwe, kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2, oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej, zwanym dalej „sposobem określenia proporcji”. sposób określenia proporcji powinien najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć.

Stosownie do art. 86 ust. 2b ustawy – sposób określenia proporcji najbardziej odpowiada specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć, jeżeli:

 1. zapewnia dokonanie obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wyłącznie w odniesieniu do części kwoty podatku naliczonego proporcjonalnie przypadającej na wykonywane w ramach działalności gospodarczej czynności opodatkowane oraz
 2. obiektywnie odzwierciedla część wydatków przypadającą odpowiednio na działalność gospodarczą oraz na cele inne niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, oraz celów, o których mowa w art. 8 ust. 5 – w przypadku, o którym mowa w tym przepisie, gdy przypisanie tych wydatków w całości do działalności gospodarczej nie jest możliwe.

Na podstawie delegacji, zawartej w art. 86 ust. 22 ustawy zostało wydane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników (Dz. U. z 2015 r., poz. 2193), zwane dalej rozporządzeniem.

Rozporządzenie to określa, w przypadku niektórych podatników, sposób określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej uznany za najbardziej odpowiadający specyfice wykonywanej przez tych podatników działalności i dokonywanych przez nich nabyć, zwany dalej „sposobem określenia proporcji” oraz wskazuje dane, na podstawie, których jest obliczana kwota podatku naliczonego z wykorzystaniem sposobu określenia proporcji (§ 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia).

W myśl art. 90 ust. 1 ustawy – w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10 – art. 90 ust. 2 ustawy.

Proporcję, o której mowa w ust. 2 – na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy – ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku, z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.

Zgodnie z art. 90 ust. 10a, w przypadku jednostki samorządu terytorialnego proporcję, o której mowa w ust. 2, ustala się odrębnie dla każdej z jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego. Przepisy ust. 3-6 i 8-10 stosuje się odpowiednio.

Na mocy art. 90 ust. 10b, przez jednostki organizacyjne jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w ust. 10a, rozumie się:

 1. utworzone przez jednostkę samorządu terytorialnego samorządową jednostkę budżetową lub samorządowy zakład budżetowy;
 2. urząd gminy, starostwo powiatowe, urząd marszałkowski.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że wybudowana hydrofornia sieciowa oraz rozbudowana sieci wodociągowej (zadanie 1b) będzie wykorzystywana do dostarczania wody wyłącznie do odbiorców zewnętrznych, natomiast sieć wodociągowa (zadanie 2a) będzie podłączona do Centrum Kultury, będącego jednostką posiadającą odrębną od Gminy osobowość prawną i nie podlegającą centralizacji, a sieć wodociągowa wraz z przyłączeniami (zadanie 2b) będzie przyłączona wyłącznie do odbiorców zewnętrznych. Oznacza to, że powyższe elementy projektu będą wykorzystywane przez Gminę wyłącznie do działalności opodatkowanej VAT (rozliczenia zewnętrzne).

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że wybudowana sieć wodociągowa (zadanie 1a) będzie wykorzystywana do dostarczania wody do odbiorców zewnętrznych oraz do Szkoły Podstawowej, będącej jednostka organizacyjną scentralizowaną na cele podatku VAT, natomiast sieć kanalizacji sanitarnej z pompownią, rurociągami tłocznymi i zasilaniem elektrycznym, przyłączami (zadanie 1c) będzie podłączona do Szkoły Podstawowej, będącej jednostka organizacyjną scentralizowaną na cele podatku, a sieć kanalizacji bytowej wraz z budową oczyszczalni ścieków (zadanie 2c) będzie przyłączona do szkoły Podstawowej, będącej jednostka organizacyjną scentralizowaną na cele podatku VAT. W jednostkach tych Gmina prowadzi działalność zwolnioną oraz niepodlegającą opodatkowaniu. Oznacza to, że powyższe elementy projektu będą wykorzystywane przez Gminę jednocześnie do działalności opodatkowanej VAT (rozliczenia zewnętrzne) oraz na potrzeby własne Gminy oraz jej jednostek budżetowych i zakładów budżetowych (rozliczenia wewnętrzne).

W tym miejscu należy podkreślić, że o kwalifikacji nabywanych towarów i usług związanych z realizacją zadań (tzn. ustalenia czy związane są one z działalnością gospodarczą Gminy, czy też z inną jej działalnością), nie przesądza wewnętrzny charakter rozliczeń pomiędzy Gminą, a jednostkami z tytułu świadczenia usług w zakresie odprowadzana i oczyszczania ścieków. Kwalifikacja tych towarów i usług zależy, bowiem od tego, jakiej działalności prowadzonej przez Gminę (jednostki budżetowe i zakłady budżetowe) służy powstała infrastruktura. W opisanym przypadku przebudowana rozbudowa sieci wodociągowej (zadanie 1a), budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej z pompownią, rurociągami tłocznymi, zasilaniem elektrycznym i przyłączami (zadanie 1c) oraz budowa sieci kanalizacji bytowej wraz z budową oczyszczalni ścieków (zadanie 2c) będzie służyć poza działalnością gospodarczą, także działalności niepodlegającej opodatkowaniu VAT oraz zwolnionej od podatku.

Tym samym ww. elementy projektu (zadania 1a, 1c i 2c) będzie służyły działalności gospodarczej prowadzonej przez Gminę, jak również innej działalności, tj. wykonywanej poza zakresem podatku od towarów i usług.

W konsekwencji mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że Gminie, z tytułu zakupów, które można przyporządkować wyłącznie do czynności opodatkowanych, będzie przysługiwało prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego. Natomiast w odniesieniu do tych zakupów, które wykorzystywane będą zarówno do celów prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej (czynności opodatkowane) oraz do celów innych niż działalność gospodarcza (czynności niepodlegające opodatkowaniu oraz czynności zwolnione), a Wnioskodawca nie będzie w stanie bezpośrednio przypisać ww. wydatków wyłącznie i w całości do działalności gospodarczej, będzie miał obowiązek stosowania proporcji określonej w art. 86 ust. 2a ustawy. Ponadto jeżeli nabywane towary i usługi dotyczące infrastruktury wodno-kanalizacyjnej będą służyły w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do czynności opodatkowanych, jak również czynności zwolnionych od podatku, w sytuacji gdy nie będzie możliwości odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku, do których przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, Wnioskodawca dodatkowo będzie obowiązany, do proporcjonalnego rozliczenia podatku, zgodnie z art. 90 ust. 2 i 3 ustawy.

Tym samym Wnioskodawca będzie miał również prawo do zwrotu różnicy pomiędzy podatkiem naliczonym (w tym od ponoszonych nakładów związanych z ww. inwestycją) i podatkiem należnym – o ile wystąpi nadwyżka podatku naliczonego nad podatkiem należnym, zgodnie z art. 87 ustawy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w xxx, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny, co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.