ITPP2/443-951/14/AD | Interpretacja indywidualna

Czy z faktury otrzymanej od wykonawcy usługi budowlanej, jako prowadzący działalność gospodarczą (czynny podatnik VAT) będzie miał Pan prawo do odliczenia podatku naliczonego zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług?
Czy wystąpi obowiązek opodatkowania podatkiem VAT czynności nieodpłatnego przekazania poniesionych nakładów na wybudowanie drogi (bezpłatne przekazanie usługi) na rzecz Gminy
ITPP2/443-951/14/ADinterpretacja indywidualna
  1. budowa drogi
  2. odliczenia
  3. przekazanie nieodpłatne
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 10 lipca 2014 r. (data wpływu 15 lipca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z budową drogi gminnej i braku obowiązku opodatkowania nieodpłatnego przekazania nakładów na rzecz Gminy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z budową drogi gminnej i braku obowiązku opodatkowania nieodpłatnego przekazania nakładów na rzecz Gminy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Zamierza Pan założyć działalność gospodarczą i wprowadzić do niej działki o nr ..., ..., ..., ..., ... w mieście R. Na niniejszej nieruchomości planuje wybudować halę magazynową, place składowe i siedzibę firmy. Jest Pan czynnym podatnikiem VAT i będzie świadczył usługi wyłącznie opodatkowane tym podatkiem. W związku z zamiarem realizacji inwestycji otrzymał Pan propozycję zawarcia umowy z Gminą na współfinansowanie wybudowania drogi gminnej o utwardzonej nawierzchni, gdyż na chwilę obecną dojazd do nieruchomości jest utrudniony. Połączenie ww. działek z drogą publiczną stanowi wąska droga piaskowa, która jest własnością Gminy. Ze względu na zły stan drogi gminnej niemożliwy jest bezpieczny dojazd do Pana nieruchomości, na której ma być wybudowana hala magazynowa, place i siedziba firmy. Pozostawienie wąskiej drogi piaskowej o nierównej nawierzchni uniemożliwi prowadzenie działalności gospodarczej, gdyż dojazd do siedziby firmy, zwłaszcza w okresie opadów atmosferycznych, jest niemożliwy.

Propozycja Gminy jest następująca:

Pan, jako prowadzący działalność gospodarczą, weźmie udział we współfinansowaniu wybudowania gminnej drogi dojazdowej do swojej siedziby firmy - hali magazynowej, zgodnie z zawartą umową z Gminą. Następnie zostanie zawarta umowa trójstronna pomiędzy Gminą, Panem i wykonawcą usługi budowlanej. Wykonawca usługi zostanie wybrany w ramach przetargu publicznego. Po wybudowaniu drogi wykonawca usługi wystawi faktury: na rzecz Gminy i na rzecz Pana (w odpowiednich częściach zgodnie z umową). W ramach prowadzenia działalności gospodarczej dokona Pan zapłaty za fakturę. Następnie przeniesie poniesione nakłady (bezpłatne świadczenie usługi) na rzecz Gminy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
  • Czy z faktury otrzymanej od wykonawcy usługi budowlanej, jako prowadzący działalność gospodarczą (czynny podatnik VAT) będzie miał Pan prawo do odliczenia podatku naliczonego zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług...
  • Czy wystąpi obowiązek opodatkowania podatkiem VAT czynności nieodpłatnego przekazania poniesionych nakładów na wybudowanie drogi (bezpłatne przekazanie usługi) na rzecz Gminy...

Zdaniem Wnioskodawcy, może odliczyć od podatku należnego podatek naliczony od towarów i usług od dokonanych zakupów związanych z budową drogi gminnej. W myśl przepisu art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnik ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych. Nakłady na budowę gminnej drogi dojazdowej do siedziby firmy i hali magazynowej pozostają w ścisłym związku z czynnościami opodatkowanymi - świadczeniem usług związanych z działalnością gospodarczą, w tym usługami związanymi z wynajmowaniem hali magazynowej i placów. Wykonanie drogi dojazdowej do siedziby firmy - hali magazynowej jest konieczne do prowadzenia działalności gospodarczej. Obecny stan drogi uniemożliwia dojazd do nieruchomości, a tym samym prowadzenie działalności gospodarczej staje się niemożliwe. Zatem wszystkie przesłanki do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zostaną spełnione.

Zdaniem Pana, planowane nieodpłatne przekazanie infrastruktury drogowej na rzecz Gminy stanowić będzie przekazanie nakładów, a więc świadczenie usług. Nakłady na infrastrukturę drogową jako drogę dojazdową do siedziby firmy - hali magazynowej pozostaną w ścisłym związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, to samo przekazanie nakładów nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (nie spełnia art. 8 ust. 2 ustawy). Jest Pan czynnym podatnikiem VAT i świadczy wyłącznie usługi opodatkowane tym podatkiem (najem), a poniesione nakłady na wybudowanie gminnej drogi dojazdowej do miejsca, gdzie będzie prowadził Pan działalność gospodarczą jest niezbędne dla prowadzenia działalności gospodarczej. Mając na uwadze, że grunt na którym ma zostać wybudowana, droga stanowi własność Gminy, nie można uznać, że usługa wybudowania drogi na gruncie Gminy stanowić będzie dostawę towaru. W przedmiotowej sprawie nie nastąpi przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, gdyż Gmina z racji posiadanego prawa własności gruntem, będzie dysponowała również prawem własności do wszelkich jego części składowych. W związku z powyższym stoi Pan na stanowisku, że poniesione nakłady (usługa wybudowania drogi gminnej) są związane z działalnością gospodarczą, a przekazanie ich Gminie stanowi nieodpłatne świadczenie usługi - tym samym nie wystąpi podatek należny VAT.

Wybudowanie gminnej drogi dojazdowej do miejsca prowadzenia działalności gospodarczej jest warunkiem niezbędnym aby firma mogła funkcjonować, gdyż obecny stan drogi uniemożliwi dojazd potencjalnym klientom do wynajmowanych pomieszczeń w hali magazynowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Podkreślić należy, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.