Budowa drogi | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to budowa drogi. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
10
sty

Istota:

Czy z faktury otrzymanej od wykonawcy usługi budowlanej, jako prowadzący działalność gospodarczą (czynny podatnik VAT) będzie miał Pan prawo do odliczenia podatku naliczonego zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług?
Czy wystąpi obowiązek opodatkowania podatkiem VAT czynności nieodpłatnego przekazania poniesionych nakładów na wybudowanie drogi (bezpłatne przekazanie usługi) na rzecz Gminy

Fragment:

Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 10 lipca 2014 r. (data wpływu 15 lipca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z budową drogi gminnej i braku obowiązku opodatkowania nieodpłatnego przekazania nakładów na rzecz Gminy - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 15 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z budową drogi gminnej i braku obowiązku opodatkowania nieodpłatnego przekazania nakładów na rzecz Gminy. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Zamierza Pan założyć działalność gospodarczą i wprowadzić do niej działki o nr ..., ..., ..., ..., ... w mieście R. Na niniejszej nieruchomości planuje wybudować halę magazynową, place składowe i siedzibę firmy. Jest Pan czynnym podatnikiem VAT i będzie świadczył usługi wyłącznie opodatkowane tym podatkiem. W związku z zamiarem realizacji inwestycji otrzymał Pan propozycję zawarcia umowy z Gminą na współfinansowanie wybudowania drogi gminnej o utwardzonej nawierzchni, gdyż na chwilę obecną dojazd do nieruchomości jest utrudniony. Połączenie ww. działek z drogą publiczną stanowi wąska droga piaskowa, która jest własnością Gminy. Ze względu na zły stan drogi gminnej niemożliwy jest bezpieczny dojazd do Pana nieruchomości, na której ma być wybudowana hala magazynowa, place i siedziba firmy.

2014
29
maj

Istota:

Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupów towarów i usług związanych z realizacją inwestycji budowy drogi dojazdowej do budowanego w ramach wspólnego zadania inwestycyjnego budynku mieszkalnego na wynajem.

Fragment:

Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z budową drogi. Budynek mieszkalny, o którym mowa we wniosku będzie wykorzystywany przez Wnioskodawcę wyłącznie do czynności zwolnionych. Wnioskodawca może dokonać przyporządkowania zakupów związanych z realizacją inwestycji do rodzajów działalności opodatkowanej i zwolnionej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie doprecyzowane w piśmie z 25 marca 2014 r.): Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupów towarów i usług związanych z realizacją inwestycji budowy drogi dojazdowej do budowanego w ramach wspólnego zadania inwestycyjnego budynku mieszkalnego na wynajem... Stanowisko Wnioskodawcy (ostatecznie doprecyzowane w piśmie z 25 marca 2014 r.): Zdaniem Wnioskodawcy przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów towarów i usług związanych z budową drogi. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Generalna zasada regulująca prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w cenie nabywanych przez podatnika towarów i usług została określona w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.

2013
25
kwi

Istota:

Czynność fizycznego przekazania (zwrot), przez Spółkę Gminie po 10-letnim okresie eksploatacji, drogi nie można uznać za dostawę towarów w rozumieniu przepisów ustawy o VAT ani jako odrębne świadczenie usług. Gmina nabędzie w istocie od Wnioskodawcy roboty budowlane (usługi w postaci wybudowania drogi) wykonane na gruncie stanowiącym własność Gminy.

Fragment:

W związku bowiem z budową drogi, Spółka będzie odpowiadać za eksploatację tej drogi przez okres 10 lat, w którym to okresie pobierać będzie opłaty okresowe od Gminy. Tym samym, o związku ww. operacji z działalnością gospodarczą Wnioskodawcy świadczą m.in. następujące fakty: poniesienie przedmiotowych nakładów na budowę drogi będzie stanowiło kluczowy warunek udziału Spółki w prowadzeniu przedsięwzięcia; nakłady ponoszone przez Spółkę na budowę drogi będą pozostawały w ścisłym związku z osiąganymi przychodami, opodatkowanymi podatkiem VAT (przychody te uzyskiwane będą z opłat eksploatacyjnych pobieranych okresowo przez 10 lat po zakończeniu inwestycji); przekazanie składnika majątkowego partnerowi publicznemu po zakończeniu przedsięwzięcia (po okresie eksploatacji) jest charakterystyczną cechą projektów realizowanych w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego, czego wymaga w szczególności art. 11 ust. 1 ustawy o partnerstwie. Mając powyższe na uwadze, w ocenie Spółki nie ma wątpliwości, że pomiędzy nieodpłatnym przekazaniem drogi Gminie po zakończeniu okresu eksploatacji a działalnością gospodarczą Spółki istnieje ścisły związek. W rezultacie, zamierzona przez Spółkę czynność przekazania Gminie drogi nie spełni warunków określonych w art. 8 ust. 2 Ustawy o VAT niezbędnych dla uznania jej za „ odpłatne świadczenie usług ”.

2012
25
paź

Istota:

Miejski Zarząd Dróg nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z budową odcinka obwodnicy.

Fragment:

Przedmiotem umowy jest budowa drogi publicznej. Towary i usługi nabywane w związku z realizacją projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Zatem w oparciu o przedstawiony opis zdarzenia przyszłego oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny, należy stwierdzić, iż nabywane towary i usługi, związane z realizacją ww. projektu nie będą służyć czynnościom opodatkowanym, ponieważ przedmiotem umowy jest budowa drogi publicznej. Tym samym stwierdzić należy, iż w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, bowiem jak już wskazano wyżej obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a jedną z podstawowych przesłanek pozytywnych jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. W konsekwencji z uwagi na niespełnienie podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „ ... ”.

2011
1
wrz

Istota:

Prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej.

Fragment:

Ponadto nie tylko budowa dróg, ale także ich modernizacja, utrzymanie i ochrona należą do zadań Powiatu, a korzystanie przez użytkownika z dróg publicznych (z wyjątkiem autostrad) jest nieodpłatne. W rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu. Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 7 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 9 tego rozporządzenia. Z treści złożonego wniosku wynika, że Powiat jest podatnikiem podatku od towarów i usług tylko w zakresie czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Realizowany projekt dotyczy przebudowy drogi, w tym: poszerzenia jezdni, wyrównania istniejącej jezdni, ułożenia warstwy ścieralnej oraz uzupełnienia drogi z wyrównaniem istniejących poboczy.

2011
1
wrz

Istota:

Prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej.

Fragment:

Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Zgodnie z ust. 6 tego artykułu, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

2011
1
sie

Istota:

Możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Przebudowa ulic”.

Fragment:

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi. Dokumentem uprawniającym do odliczenia jest faktura VAT, otrzymana przez podatnika z tytułu nabycia przez niego towarów i usług. Ustawodawca stworzył podatnikom prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez nich zarówno przesłanek pozytywnych, m. in. tego, że zakupy towarów i usług będą wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 4 ww. ustawy o VAT, zgodnie z którym obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, który nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

2011
1
sie

Istota:

Możliwość otrzymania zwrotu w całości bądź w części podatku VAT związanego z realizacją projektu pn. „...”.

Fragment:

Jak wynika z powyższego przepisu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi. Z treści wniosku wynika, iż Wnioskodawca zamierza zrealizować projekt pn. „ ... ”. Przebudowa wykonywana będzie w dwóch etapach: etap I: „ ... ”, etap II: „ ... ” oraz „ ... ”. Etap I polega na całkowitej rozbiórce istniejącej drogi i jej odtworzeniu z wykonaniem poszerzenia istniejącej drogi, budowie obustronnych poboczy bitumicznych oraz poboczy gruntowych. W terenie zabudowanym zostaną wybudowane zatoki autobusowe oraz chodniki i odcinki kanalizacji deszczowej. Przebudowane zostanie skrzyżowanie na skrzyżowanie o ruchu okrężnym oraz miejsce przeznaczone do ważenia pojazdów oraz stacja meteorologiczna. Etap II polega na całkowitej rozbiórce istniejącej drogi i jej odtworzeniu z wykonaniem poszerzenia istniejącej drogi, budowie kanalizacji deszczowej, budowie ścieżki pieszo-rowerowej, budowie kładki dla pieszych i rowerzystów, przebudowie 2 szt. mostów (poszerzenie i podniesienie ich nośności), budowie zatok autobusowych, zabezpieczeniu lub przełożeniu istniejącego uzbrojenia terenu, przebudowie przepustu pod drogą.

2011
1
sie

Istota:

Prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej.

Fragment:

Stosownie do art. 88 ust. 4 powołanej ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20. Z powyższego wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom podatku od towarów i usług w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

2011
1
lip

Istota:

Możliwość odliczenia podatku VAT związanego z realizacją projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej …”

Fragment:

Zgodnie z obowiązującym od dnia 1 grudnia 2008r. przepisem § 13 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r., zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Ww. przepis jest powtórzeniem w niezmienionym brzmieniu uregulowania obowiązującego do dnia 30 listopada 2008r. § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.). W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) gmina wykonuje zdania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. W szczególności zadania własne obejmują między innymi sprawy gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego (art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym). Należy zauważyć, iż w celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi (art. 9 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym).