Budowa budynków | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to budowa budynków. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
16
kwi

Istota:

Prawo do odliczenia całości podatku naliczonego związanego z budową budynku usługowo-mieszkalnego.

Fragment:

U., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 25 lipca 2016 r. (data wpływu 29 sierpnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia całości podatku naliczonego związanego z budową budynku usługowo-mieszkalnego – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 29 sierpnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia całości podatku naliczonego związanego z budową budynku usługowo-mieszkalnego. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie PKD 73.11.Z – działalność agencji reklamowych. W 2013 r. nabył działkę budowlaną pod budowę budynku przeznaczonego do działalności gospodarczej. W dniu ... 2015 r. Prezydent Miasta ... wydał decyzję nr ... o pozwoleniu na budowę budynku usługowo-mieszkalnego. Zgodnie z projektem powierzchnia budynku wynosi 315.3 m2, w tym powierzchnia części mieszkalnej 38 m2. Wnioskodawca zamierza rozpocząć budowę obiektu zgodnie z projektem. Po zakończeniu budowy budynek będzie wykorzystywany w całości (część usługowa i mieszkalna) na cele prowadzonej działalności gospodarczej. Po uzyskaniu pozwolenia na zmianę przeznaczenia, część mieszkalna zostanie zaadoptowana jako sala konferencyjna albo gabinet właściciela, bądź zostanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wynajęta jako lokal usługowy innym podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą.

2018
15
lut

Istota:

W zakresie opodatkowania podatkiem VAT transakcji zbycia gruntu zabudowanego budynkiem w trakcie budowy.

Fragment:

W analizowanym przypadku w stosunku do transakcji zbycia nie przysługuje również prawo do skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, bowiem jak wynika z uzupełnienia do złożonego wniosku, Dłużnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT w związku z nabyciem gruntu oraz budową budynku oraz opisana we wniosku nieruchomość nie była wykorzystywana do działalności zwolnionej z opodatkowaniem podatkiem VAT. W konsekwencji dostawa nieruchomości z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym jest opodatkowana na zasadach ogólnych, zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a ust. 1 ustawy, podstawową stawka podatku VAT w wysokości 23%. Zatem stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym sprzedaż licytacyjna nieruchomości opisanej w złożonym wniosku jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%, należało uznać za prawidłowe. Wskazać natomiast należy, że sprzedaż tej nieruchomości winna zostać opodatkowana jako zbycie gruntu niezabudowanego przeznaczonego pod zabudowę z uwzględnieniem poczynionych nakładów w postaci rozpoczętej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym. Natomiast podkreślić należy, że przy opodatkowaniu podatkiem VAT przedmiotowej dostawy przepisy art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy nie mają zastosowania. Dodatkowo tutejszy organ informuje, że analiza załączników dołączonych do wniosku nie mieści się w ramach określonych w art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym – Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

2017
23
cze

Istota:

W zakresie prawa do odliczenia podatku VAT od wykupu poniesionych nakładów na budowę budynku wzniesionego przez dzierżawcę gruntu.

Fragment:

Gmina zobowiązała się do zwrotu nakładów poniesionych na budowę budynku. Gmina wystawiała faktury za dzierżawę terenu na firmę i odprowadzała podatek VAT - 23%. Firma wystawiła dla Gminy fakturę VAT - 23% tytułem wykupu poniesionych nakładów budowlanych na budowę budynku. Po dokonaniu wykupu, teren wraz z budynkiem służyć będzie działalności gospodarczej - opodatkowanej. Teren wraz z obiektem budowlanym będzie wydzierżawiony innej firmie. Wątpliwości Wnioskodawcy w niniejszej sprawie sprowadzają się do wskazania, czy Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT od wykupu poniesionych nakładów na budowę budynku wzniesionego przez dzierżawcę gruntu w związku z wygaśnięciem umowy dzierżawy. Rozstrzygnięcie kwestii będącej przedmiotem zapytania Wnioskodawcy, wymaga uprzedniego ustalenia czy w okolicznościach przedstawionych we wniosku są spełnione, wynikające z przywołanego wcześniej art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, przesłanki warunkujące możliwość skorzystania przez Wnioskodawcę z prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na budowę budynku wzniesionego przez dzierżawcę gruntu w związku z wygaśnięciem umowy dzierżawy. Tak więc rozstrzygnięcia wymaga w pierwszej kolejności czy zamierzony przez dzierżawcę zwrot nakładów poniesionych ww. budowę stanowi czynność podlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT.

2017
27
maj

Istota:

Czy sprzedaż nieruchomości wraz z rozpoczętą budową budynku wielomieszkaniowego spełniającego przesłanki kwalifikacji do działu 11 PKOB, na etapie po rozpoczęciu budowy w rozumieniu art. 41 ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane i co najmniej po rozpoczęciu prac ziemnych pod budynkiem (pod fundamenty budynku) oraz wykonania fundamentów budynków mieszkalnych oraz ścian fundamentowych do wysokości posadzki parteru, którego budowa będzie kontynuowana przez nabywcę, należy traktować jako dostawę obiektu budowlanego zaliczonego do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym (w rozumieniu art. 41 ust. 12a i 12b ustawy o podatku od towarów i usług) wraz z gruntem i zastosować do niej stawkę podatku od towarów i usług 8% na podstawie art. 41 ust. 12, w zw. z art. 41 ust. 2, w zw. z art. 29a ust. 8 i w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?

Fragment:

Dostawa „ gruntu wraz z naniesioną na nim rozpoczętą budową budynku mieszkaniowego wielorodzinnego ” nie jest tym samym, co dostawa gruntu zabudowanego. (...) Z okoliczności przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zamierza rozpocząć na zakupionej nieruchomości budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych, sklasyfikowanych w dziale 11 PKOB, w którym powierzchnia użytkowa żadnego z lokali mieszkalnych nie będzie przekraczać 150 m 2 . Wnioskodawca zamierza przeprowadzić inwestycję w ramach rządowego programu „ Mieszkanie Plus ”. W trakcie realizacji tej inwestycji Wnioskodawca zamierza dokonać transakcji sprzedaży ww. nieruchomości wraz z rozpoczętą budową budynków będących co najmniej na etapie wykonywania prac ziemnych pod fundamenty budynków oraz wykonywania fundamentów i ścian fundamentowych do wysokości posadzki parteru. Nabywca tej nieruchomości wraz z rozpoczętą inwestycją budowlaną będzie kontynuował roboty budowlane aż do odbioru tych budynków i uzyskania pozwolenia na ich użytkowanie. Wątpliwości Wnioskodawcy sprowadzają się do rozstrzygnięcia kwestii, czy dla dostawy nieruchomości gruntowej, na której znajdować się będzie rozpoczęta budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na etapie co najmniej prac ziemnych pod fundamenty budynków oraz wykonania fundamentów budynków oraz ścian fundamentowych do wysokości posadzki parteru, których budowa będzie kontynuowana przez nabywcę, (...)

2014
6
lis

Istota:

Świadczenie usług budowlanych wykonywanych przy trzech budynkach o funkcji rekreacyjnej wypoczynkowej jest opodatkowane według obniżonej (8%) stawki podatku VAT.

Fragment:

Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 27 czerwca 2014 r. (data wpływu 3 lipca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki właściwej dla budowy budynków o funkcji rekreacyjnej wypoczynkowej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 3 lipca 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki właściwej dla budowy budynków o funkcji rekreacyjnej wypoczynkowej. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Spółka S.A. (dalej „ Spółka ”) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy m.in. usługi budowlane. Spółka na mocy umowy z dnia 16 grudnia 2013 roku zawartej z M. Sp. z o.o. Sp.k. (dalej „ Inwestor ”) jest generalnym wykonawcą inwestycji polegającej na wybudowaniu zgodnie z projektem kompleksu trzech budynków mieszkalnych o funkcji rekreacyjnej wypoczynkowej oraz budynku mieszkalnego o funkcji rekreacyjnej wypoczynkowej z lokalami handlowymi, gastronomicznymi, na nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 5. Inwestor uzyskał ze Starostwa Powiatowego decyzję z dnia 2 października 2013 roku zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę obejmującą: trzy budynki o funkcji rekreacyjnej wypoczynkowej, każdy o powierzchni zabudowy (...)

2013
18
sty

Istota:

Czy Wnioskodawca może odliczyć cały podatek VAT naliczony od inwestycji, mimo, że w pozwoleniu na budowę jest wydzielona część mieszkalna (którą jednak wykorzystywać będzie w działalności gospodarczej jako produkt, część salonu lub najem)?

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 8 października 2012 r. do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z budową budynku usługowo – mieszkalnego. W wyniku postępowania wyjaśniającego przeprowadzonego przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, Wnioskodawca jednoznacznie wskazał, iż ww. wniosek dotyczy udzielenia pisemnej indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego. Ww. wniosek, pismem z dnia 29 października 2012 r., w związku z § 5a ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego, został przesłany Dyrektorowi Izby Skarbowej w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim (data wpływu 2 listopada 2012 r.), celem załatwienia zgodnie z właściwością miejscową. Pismem z dnia 14 grudnia 2012 r. wniosek został uzupełniony na druku ORD-IN o wszystkie wymagane w tym formularzu elementy. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe (sformułowane ostatecznie w piśmie z dnia 14 grudnia 2012 r.). W dniu 25.04.2012 r. Wnioskodawca uzyskał decyzję o pozwoleniu na budowę budynku usługowo - mieszkalnego nr .... wydaną przez Starostę. Po zakończeniu budowy budynek (...)

2012
4
lip

Istota:

Jeśli zatem Wnioskodawca poniósł wydatki na zakup materiałów budowlanych związanych z inwestycją polegającą na remoncie lokalu przeznaczonego zarówno na cele mieszkaniowe jak i prowadzenie działalności gospodarczej, to od tej części lokalu która będzie przeznaczona na cele mieszkaniowe (jeżeli w lokalu tym Wnioskodawca będzie zamieszkiwał w sposób zorganizowany i ciągły) tj. lokal będzie służył zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych przysługuje Wnioskodawcy prawo ubiegania się o zwrot części podatku VAT z tytułu zakupu materiałów budowlanych. Zwrot nie przysługuje od faktur, które dokumentują zakup usług związanych z przeprowadzonym remontem.

Fragment:

W myśl art. 3 ust. 1 ww. ustawy, osoba fizyczna ma prawo do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z: budową budynku mieszkalnego; nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny spełniający wymagania określone w odrębnych przepisach; remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego. W art. 2 pkt 5 ww. ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym została zawarta definicja remontu. W myśl tego przepisu, ilekroć w ustawie jest mowa o remoncie – rozumie się przez to wykonanie robót określonych w załączniku do ustawy. Jest to jedno z ważniejszych pojęć używanych w ustawie. Definicja ta ma charakter definicji poprzez wyliczenie ściśle określonych robót uznanych za remont w myśl cytowanej ustawy. Z uwagi na powyższe, tylko wymienione prace mogą stanowić remont w rozumieniu ustawy. Z kolei zgodnie z opracowanym przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa uszczegółowieniem wykazu robót zaliczanych do wydatków mieszkaniowych, wymienione w ustawie roboty polegają na wymianie, naprawie, uzupełnieniu, zmianie-przebudowie elementów lokalu w celu przywrócenia lub poprawy ich stanu pod względem użytkowym i technicznym.

2011
1
wrz

Istota:

Sprzedaż rozpoczętej inwestycji budowy budynku biurowego, która będzie przez nabywcę kontynuowana.

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 12.07.2010r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sprzedaży rozpoczętej inwestycji budowy budynku biurowego, która będzie przez nabywcę kontynuowana. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca (Z.) jest właścicielem nieruchomości położonej w P. o powierzchni 2215 m 2 . Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy Księga Wieczysta. Nieruchomość zlokalizowana jest przy głównym ciągu komunikacyjnym P. Działka ma kształt nieregularnego prostokąta. Stanowi nieruchomość zabudowaną z rozpoczętą budową budynku biurowego Z (obowiązuje aktualnie Decyzja z dnia 17.10.2002r. Prezydenta Miasta udzielającą pozwolenie na budowę, w obrocie prawnym znajduje się Decyzja z dnia 30.11.2006r., zmieniająca decyzję z dnia 17.10.2002r.). Stan prac na dzień 01.06.2010r. Została wykonana część podziemna budynku biurowego – stan zero oraz słupy konstrukcyjne parteru. Zaawansowanie prac przedstawia protokół z przeprowadzonej inwentaryzacji z dnia 14.03.2005r . Do nieruchomości zostały wykonane przyłącza: elektryczne, wodociągowe, kanalizacyjne. Rozpoczęta budowa budynku trzypiętrowego, całkowicie podpiwniczonego z garażem podziemnym charakteryzuje się parametrami: powierzchnia zabudowana (...)

2011
1
sie

Istota:


1. Decyzja administracyjna jako akt władczy i jednostronny rodzi zawsze określone skutki prawne, sprowadzające się do wiążącego rozstrzygnięcia o czyichś prawach lub/i obowiązkach. Może ona także wiążąco stwierdzać (a nie potwierdzać) istnienie określonego stanu prawnego, czego konsekwencją jest powstanie możliwości skutecznego powoływania się na daną okoliczność, także dla potrzeb podejmowania innych rozstrzygnięć. Potwierdzanie istnienia pewnego stanu faktycznego lub prawnego jest natomiast domeną zaświadczeń, które, w przeciwieństwie do decyzji administracyjnej, same przez się nie rodzą skutków prawnych, a jedynie służą jako dowód dla celów podejmowanych we właściwych formach i trybach ustaleń.

2. Nie może być wątpliwości co do tego, że dla ustalenia wielkości dokonywanych odpisów należało uwzględnić prawo obowiązujące w dacie rozpoczęcia amortyzacji.

Fragment:

Zakwestionowano zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z realizacją inwestycji - budowa budynków mieszkalnych przy ul. J w S. Dyrektor Izby Skarbowej w Szczecinie decyzją z dnia 27 kwietnia 2007 r. częściowo uwzględnił odwołanie i uchyliwszy decyzję organu I instancji określił zobowiązanie podatkowe małżonków w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2003 r. w kwocie 249.745 zł. Zmniejszenie wymiaru podatku było wynikiem podwyższenia stawki z Wykazu (2,5 %) o współczynnik 1, 2 dla budynków i budowli (poz. 1, 2, 3, 33) używanych w warunkach pogorszonych. W pozostałych kwestiach organ odwoławczy podzielił w całości stanowisko organu I instancji uznając, że odpowiada prawu oraz ustalonym faktom. 2. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w wyniku przeprowadzeniasądowej kontroli objętej skargą decyzji, stwierdził, że nie narusza ona prawa. Sąd podniósł, że w odniesieniu do budynku administracyjno-socjalnego wartość początkowa tego środka trwałego ustalona przez podatnika na podstawie wyceny dokonanej przez biegłego z uwzględnieniem cen rynkowych z grudnia 1996 r., a więc z dnia przekazania składnika majątkowego do użytku, zgodna była z § 4 ust. 7 rozporządzenia M.F. z 20 stycznia 1995 r. w sprawie amortyzacji (...) i nie była kwestionowana.

2011
1
cze

Istota:

Czy po dniu 1 stycznia 2008 r. roboty budowlano-montażowe objęte umową z wykonawcą (budowa budynków mieszkalnych wraz z garażami) mogą być objęte preferencyjną 7% stawką podatku VAT?

Fragment:

Odnosząc przytoczone wyżej przepisy do stanu faktycznego sprawy stwierdzić należy, iż skoro przedmiotem umowy są roboty budowlane polegające na budowie budynku mieszkalnego sklasyfikowanego w PKOB w dziale 11 (umowa jest zawarta na budowę budynku jako całości), to stawka 7% VAT ma zastosowanie do całości robót (zarówno związanych z lokalami mieszkalnymi, jak i garażami, stanowiącymi integralną część obiektu). Jednocześnie należy zaznaczyć, iż zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, wyczerpujący opis stanu faktycznego winien wynikać z wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, a nie z załączonych do niego dokumentów, w związku z czym nie były one przedmiotem merytorycznej analizy. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej – powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).