Budowa | Interpretacje podatkowe

Budowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to budowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dostawy nieruchomości z niezakończoną budową.
Fragment:
Niedokończona inwestycja budowlana w postaci budowy budynku wielomieszkaniowego (apartamentowca), gdy prace budowlane – na moment przeprowadzenia transakcji – były na etapie przygotowania tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy zjazdu publicznego, przygotowania budowy przyłącza budynku do sieci gazowej, przygotowania budowy przyłącza budynku do sieci elektroenergetycznej oraz przygotowania budowy przyłącza budynku do sieci wodnej, nie wypełniała definicji budynku, oraz nie nosiła cech budowli. Należy zauważyć, że Wnioskodawca w chwili sprzedaży poczynił dopiero wstępne prace budowlane mające na celu wybudowanie budynku. Ponadto, jak wskazano w opisie sprawy, w dniu sprzedaży budynek nie był wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, nie posiadał również ukończonych fundamentów, nie był również kryty dachem. Trudno uznać, że wyżej wskazane prace na tak wstępnym etapie budowy stanowią budynek, budowlę lub ich część. Bez znaczenia w takiej sytuacji jest fakt, że nabywca zadeklarował kontynuację rozpoczętej inwestycji budowlanej. Skutki prawnopodatkowe konkretnego zdarzenia powstają w momencie dokonanej dostawy nieruchomości, w której Wnioskodawca posiadał jedynie grunt z rozpoczętymi pracami budowlanymi, który nie może być zaklasyfikowany ani w świetle przepisów prawa budowlanego, ani według Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, jako budynek, budowla lub ich część.
2017
9
gru

Istota:
Sposób opodatkowania sprzedaży gruntu wraz z rozpoczętą budową budynków.
Fragment:
A w rezultacie przesądzać, iż na Działkach nie powstaną zamiast nich inne obiekty budowlane (tj. inne niż budynki mieszkalne wielomieszkaniowe, a więc Budynki), czy też ogólnie, że budowa nie zostanie zakończona. Jak wspomniano, planowana sprzedaż nastąpi na Etapie zaawansowania robót, tj. po ukończeniu etapu budowy, w którym wykonane zostaną prace budowlane polegające na (i) rozpoczęciu na każdej z Działek prac przygotowawczych na terenie budowy w postaci zagospodarowania terenu budowy, (ii) otwarciu dziennika budowy i wykonaniu prac ziemnych (wykopów pod fundamenty), (iii) wykonaniu fundamentów oraz ścian fundamentowych do wysokości parteru oraz (vi) wzniesieniu co najmniej jednego z Budynków na każdej z Działek do wysokości pierwszej kondygnacji nadziemnej (zakończonej stropem). Zdaniem Spółki, wykonane do momentu sprzedaży Budynków prace budowlane, polegające na doprowadzeniu Budynków do Etapu zaawansowania robót, pozwalać będą na uznanie, iż przedmiotem dostawy będą towary (Budynki), a nie Działki niezabudowane. Ponadto, Etap zaawansowania robót przesądzać będzie, iż na Działkach docelowo powstaną - w wyniku kontynuowania procesu budowlanego po sprzedaży zgodnie z Pozwoleniem - wyłącznie Budynki o parametrach przewidzianych w Projekcie (tj. budynki mieszkalne wielomieszkaniowe), które będą zaliczane do SPM. Na Etapie zaawansowania robót nie będzie już bowiem możliwe wykonanie budynków o innych rozmiarach lub kształtach obrysów niż Budynki (obrysy Budynków zostaną definitywnie określone z uwagi na wybudowanie ścian Budynków do poziomów pierwszej kondygnacji nadziemnej).
2017
13
wrz

Istota:
Zastosowanie stawki 8% dla świadczonych usług realizowanych w trakcie budowy objętej społecznym programem mieszkaniowym
Fragment:
Po pierwsze zakres wykonywanych czynności musi dotyczyć budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy budynków lub ich części. Przy czym – wziąwszy pod uwagę przywołane wyżej definicje – czynności budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji powinny dotyczyć elementów konstrukcyjnych obiektu budowlanego. Po drugie, budynki lub ich części, których dotyczą ww. czynności, muszą być zaliczane do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że transakcja nie może korzystać z preferencyjnej, 8% stawki podatku. W tym miejscu należy zauważyć, że przy ustaleniu właściwej stawki podatku VAT decydujące znaczenie ma ustalenie, co jest przedmiotem sprzedaży, czy podatnik dokonuje dostawy towarów czy świadczy usługę oraz czy czynność wykonywana przez podatnika mieści się w zakresie czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy (dostawa, budowa, remont, modernizacja, termomodernizacja, przebudowa obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym). W sytuacji gdy mamy do czynienia ze świadczeniem złożonym – świadczeniem dwóch lub więcej usług, tak ściśle ze sobą powiązanych, że obiektywnie tworzą w aspekcie gospodarczym jedną całość, której rozdzielenie miałoby sztuczny charakter, to wszystkie te świadczenia lub czynności stanowią jedno świadczenie do celów stosowania podatku VAT.
2017
24
sie

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków ponoszonych na realizację inwestycji
Fragment:
(...) budowie „ ... ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 22 maja 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków ponoszonych na realizację inwestycji polegającej na budowie „ ... ”. Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 03 lipca 2017 r. (data wpływu 07 lipca 2017 r.) o doprecyzowanie opisu sprawy. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku). Uniwersytet ... (zwany dalej Wnioskodawcą lub Uczelnią) realizuje inwestycję polegającą na budowie „ ... ” na terenie „ B ” Campusu Uniwersytetu przy ul. .... W związku z prowadzoną inwestycją, 17 lutego 2017 r. Wnioskodawca zawarł ze Skarbem Państwa - reprezentowanym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (zwanym dalej Ministrem) umowę nr 1701 o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pt. „ ... ” (dalej jako Umowa). Stosownie do § 2 ust. 1 Umowy, Minister udzielił Wnioskodawcy dotacji na dofinansowanie realizowanej w latach 2017-2019 inwestycji pt. „ ... ” (dalej jako Centrum).
2017
4
sie

Istota:
Sposób udokumentowania wydatków poniesionych na budowę przez małoletniego dla celów mieszkaniowych.
Fragment:
Przenosząc powyższe wyjaśnienia na grunt prawa podatkowego należy stwierdzić, że przez budowę budynku mieszkalnego w rozumieniu przepisu art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy uznać wykonanie robót budowlanych prowadzonych na podstawie pozwolenia na budowę zgodnie z przedłożonym projektem budowlanym. Zatem pozwolenie na budowę winno być wystawione na podatnika, który chce skorzystać z ww. zwolnienia w związku z ponoszeniem wydatków na budowę własnego budynku mieszkalnego, ponieważ jest ono niezbędne do wykonania robót budowlanych. W rozpatrywanej sprawie Wnioskodawca jest osobą niepełnoletnią, której przedstawicielem ustawowym jest jego matka. Na gruncie należącym do Wnioskodawcy, jego matki i siostry realizowana będzie budowa ich wspólnego domu na podstawie pozwolenia na budowę, o które wystąpiła jego matka. Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia oraz przedstawione we wniosku zdarzenie należy stwierdzić, że skoro pozwolenie na budowę będzie wystawione na matkę Wnioskodawcy czyli przedstawiciela ustawowego osoby małoletniej, to Wnioskodawca będzie mógł skorzystać ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podsumowując, w celu skorzystania przez Wnioskodawcę ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy pozwolenie na budowę domu oraz faktury związane z tą budową mogą być wystawione na matkę Wnioskodawcy jako jego przedstawiciela ustawowego.
2017
3
sie

Istota:
Sposób udokumentowania wydatków poniesionych na budowę przez małoletniego dla celów mieszkaniowych.
Fragment:
Przenosząc powyższe wyjaśnienia na grunt prawa podatkowego należy stwierdzić, że przez budowę budynku mieszkalnego w rozumieniu przepisu art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy uznać wykonanie robót budowlanych prowadzonych na podstawie pozwolenia na budowę zgodnie z przedłożonym projektem budowlanym. Zatem pozwolenie na budowę winno być wystawione na podatnika, który chce skorzystać z ww. zwolnienia w związku z ponoszeniem wydatków na budowę własnego budynku mieszkalnego, ponieważ jest ono niezbędne do wykonania robót budowlanych. W rozpatrywanej sprawie Wnioskodawczyni jest osobą niepełnoletnią, której przedstawicielem ustawowym jest jej matka. Na gruncie należącym do Wnioskodawczyni, jej matki i brata realizowana będzie budowa ich wspólnego domu na podstawie pozwolenia na budowę, o które wystąpiła jej matka. Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia oraz przedstawione we wniosku zdarzenie należy stwierdzić, że skoro pozwolenie na budowę będzie wystawione na matkę Wnioskodawczyni czyli przedstawiciela ustawowego osoby małoletniej, to Wnioskodawczyni będzie mogła skorzystać ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podsumowując, w celu skorzystania przez Wnioskodawczynię ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy pozwolenie na budowę domu oraz faktury związane z tą budową mogą być wystawione na matkę Wnioskodawczyni jako jej przedstawiciela ustawowego.
2017
3
sie

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją operacji dotyczącej:
 • budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz budowy i przebudowy sieci wodociągowej,
 • przebudowy Stacji Uzdatniania Wody
 • Fragment:
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego Wnioskodawcy będzie przysługiwało także z tytułu wydatków poniesionych na budowę i przebudowę sieci wodociągowej. Jak wyżej bowiem wskazano Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT, a wydatki poniesione w zakresie budowy i przebudowy sieci wodociągowej będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego, związanego z budową przydomowych oczyszczalni ścieków oraz z budową i przebudową sieci wodociągowej przysługuje pod warunkiem niezaistnienia przesłanek zawartych w art. 88 ustawy. W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z budową przydomowych oczyszczalni ścieków (POŚ) na terenie Gminy ... oraz budową i przebudową sieci wodociągowej w Gminie ... należało uznać za prawidłowe. Odnosząc się z kolei do wątpliwości Wnioskodawcy w zakresie przebudowy stacji uzdatniania wody należy wyjaśnić, że analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego w kontekście obowiązujących przepisów prawa podatkowego prowadzi do wniosku, że – wbrew temu co twierdzi Wnioskodawca – nabywane towary i usługi dotyczące przebudowy ww. stacji nie będą w całości wykorzystywane do działalności gospodarczej.
  2017
  15
  lip

  Istota:
  Czy poniesione wydatki na budowę, na podstawie pozwolenia na budowę, typowego budynku rekreacyjnego „Pensjonat", który zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym stanowi budynek mieszkalny jednorodzinny o nazwie „Pensjonat" są wydatkami na własne cele mieszkaniowe, tj. na budowę budynku mieszkalnego?
  Czy przychód ze sprzedaży nieruchomości, przeznaczony w całości na pokrycie tych wydatków korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
  Fragment:
  W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy poniesione wydatki na budowę, na podstawie pozwolenia na budowę, typowego budynku rekreacyjnego „ Pensjonat ”, który zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym stanowi budynek mieszkalny jednorodzinny o nazwie „ Pensjonat przy fontannie ” są wydatkami na własne cele mieszkaniowe, tj. na budowę budynku mieszkalnego? Czy przychód ze sprzedaży nieruchomości, przeznaczony w całości na pokrycie tych wydatków korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Zdaniem Wnioskodawczyni wydatki na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, który ze względu na przeznaczenie terenu w miejscowym planie zagospodarowania pod zabudowę rekreacyjną, tylko w pozwoleniu na budowę został wskazany jako typowy budynek rekreacyjny, stanowią wydatki na cele mieszkaniowe. Wnioskodawczyni twierdzi, że wprawdzie art. 21 ust. 28 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za wydatki na własne cele mieszkaniowe nie uważa wydatków poniesionych między innymi na budowę budynku albo jego części przeznaczonych na cele rekreacyjne, jednakże w Jej przypadku przepis ten nie ma zastosowania. Wnioskodawczyni wskazuje, że wybudowany przez nią budynek, pomimo uzyskania pozwolenia na budowę typowego budynku rekreacyjnego, jest budynkiem o charakterze mieszkalnym jednorodzinnym, a nie rekreacyjnym, o czym świadczy posiadana dokumentacja budowlana opisana w stanie faktycznym.
  2017
  16
  maj

  Istota:
  W zakresie zastosowania zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych .
  Fragment:
  Dyspozycją art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych objęte są bowiem odszkodowania, które wypłacone zostały z określonych w nim tytułów w wyniku prowadzenia na gruntach wchodzących w skład gospodarstwa rolnego przez podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów inwestycji dotyczących budowy infrastruktury przesyłowej ropy naftowej i produktów rafinacji ropy naftowej oraz budowy urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Przez budowę urządzeń infrastruktury technicznej zgodnie z ww. przepisem rozumie się budowę drogi oraz wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych. Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy stwierdzić należy, że wypłata odszkodowania za szkody wyrządzone budową rurociągu gazowego oraz związane z rekultywacją, a w szczególności z tytułu szkód w uprawach rolnych, które powstały na gruntach wchodzących w skład gospodarstwa rolnego mieści się w dyspozycji zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a Wnioskodawca nie ma obowiązku zapłaty podatku dochodowego z tytułu otrzymania tego odszkodowania. Biorąc pod uwagę powyższe stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.
  2017
  16
  maj

  Istota:
  W zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją operacji pn. „Budowa ...”
  Fragment:
  (...) Budowa ... ” - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 17 stycznia 2017 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją operacji pn. „ Budowa ... ”. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Gmina wystąpiła z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie pomocy na operację typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych’’ w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii ” w ramach działania „ Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich ”, objętego PROW na lata 2014-2020 dla operacji „ Budowa ... ”. Do wniosku zostało złożone oświadczenie, iż Gmina jest podatnikiem podatku VAT oraz figuruje w ewidencji płatników podatku VAT i realizując powyższą operację nie może odzyskać w żaden sposób poniesionego kosztu VAT z powodu, iż planowana operacja nie będzie wykorzystywana do sprzedaży opodatkowanej i Gmina nie będzie mieć prawnej możliwości odzyskania podatku VAT.
  2017
  3
  lut
  © 2011-2017 Interpretacje.org
  Lokalizacja: Wyszukiwarka > Budowa
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.