Budowa | Interpretacje podatkowe

Budowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to budowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków ponoszonych na realizację inwestycji
Fragment:
(...) budowie „ ... ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 22 maja 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków ponoszonych na realizację inwestycji polegającej na budowie „ ... ”. Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 03 lipca 2017 r. (data wpływu 07 lipca 2017 r.) o doprecyzowanie opisu sprawy. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku). Uniwersytet ... (zwany dalej Wnioskodawcą lub Uczelnią) realizuje inwestycję polegającą na budowie „ ... ” na terenie „ B ” Campusu Uniwersytetu przy ul. .... W związku z prowadzoną inwestycją, 17 lutego 2017 r. Wnioskodawca zawarł ze Skarbem Państwa - reprezentowanym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (zwanym dalej Ministrem) umowę nr 1701 o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pt. „ ... ” (dalej jako Umowa). Stosownie do § 2 ust. 1 Umowy, Minister udzielił Wnioskodawcy dotacji na dofinansowanie realizowanej w latach 2017-2019 inwestycji pt. „ ... ” (dalej jako Centrum).
2017
4
sie

Istota:
Sposób udokumentowania wydatków poniesionych na budowę przez małoletniego dla celów mieszkaniowych.
Fragment:
Przenosząc powyższe wyjaśnienia na grunt prawa podatkowego należy stwierdzić, że przez budowę budynku mieszkalnego w rozumieniu przepisu art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy uznać wykonanie robót budowlanych prowadzonych na podstawie pozwolenia na budowę zgodnie z przedłożonym projektem budowlanym. Zatem pozwolenie na budowę winno być wystawione na podatnika, który chce skorzystać z ww. zwolnienia w związku z ponoszeniem wydatków na budowę własnego budynku mieszkalnego, ponieważ jest ono niezbędne do wykonania robót budowlanych. W rozpatrywanej sprawie Wnioskodawca jest osobą niepełnoletnią, której przedstawicielem ustawowym jest jego matka. Na gruncie należącym do Wnioskodawcy, jego matki i siostry realizowana będzie budowa ich wspólnego domu na podstawie pozwolenia na budowę, o które wystąpiła jego matka. Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia oraz przedstawione we wniosku zdarzenie należy stwierdzić, że skoro pozwolenie na budowę będzie wystawione na matkę Wnioskodawcy czyli przedstawiciela ustawowego osoby małoletniej, to Wnioskodawca będzie mógł skorzystać ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podsumowując, w celu skorzystania przez Wnioskodawcę ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy pozwolenie na budowę domu oraz faktury związane z tą budową mogą być wystawione na matkę Wnioskodawcy jako jego przedstawiciela ustawowego.
2017
3
sie

Istota:
Sposób udokumentowania wydatków poniesionych na budowę przez małoletniego dla celów mieszkaniowych.
Fragment:
Przenosząc powyższe wyjaśnienia na grunt prawa podatkowego należy stwierdzić, że przez budowę budynku mieszkalnego w rozumieniu przepisu art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy uznać wykonanie robót budowlanych prowadzonych na podstawie pozwolenia na budowę zgodnie z przedłożonym projektem budowlanym. Zatem pozwolenie na budowę winno być wystawione na podatnika, który chce skorzystać z ww. zwolnienia w związku z ponoszeniem wydatków na budowę własnego budynku mieszkalnego, ponieważ jest ono niezbędne do wykonania robót budowlanych. W rozpatrywanej sprawie Wnioskodawczyni jest osobą niepełnoletnią, której przedstawicielem ustawowym jest jej matka. Na gruncie należącym do Wnioskodawczyni, jej matki i brata realizowana będzie budowa ich wspólnego domu na podstawie pozwolenia na budowę, o które wystąpiła jej matka. Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia oraz przedstawione we wniosku zdarzenie należy stwierdzić, że skoro pozwolenie na budowę będzie wystawione na matkę Wnioskodawczyni czyli przedstawiciela ustawowego osoby małoletniej, to Wnioskodawczyni będzie mogła skorzystać ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podsumowując, w celu skorzystania przez Wnioskodawczynię ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy pozwolenie na budowę domu oraz faktury związane z tą budową mogą być wystawione na matkę Wnioskodawczyni jako jej przedstawiciela ustawowego.
2017
3
sie

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją operacji dotyczącej:
 • budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz budowy i przebudowy sieci wodociągowej,
 • przebudowy Stacji Uzdatniania Wody
 • Fragment:
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego Wnioskodawcy będzie przysługiwało także z tytułu wydatków poniesionych na budowę i przebudowę sieci wodociągowej. Jak wyżej bowiem wskazano Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT, a wydatki poniesione w zakresie budowy i przebudowy sieci wodociągowej będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego, związanego z budową przydomowych oczyszczalni ścieków oraz z budową i przebudową sieci wodociągowej przysługuje pod warunkiem niezaistnienia przesłanek zawartych w art. 88 ustawy. W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z budową przydomowych oczyszczalni ścieków (POŚ) na terenie Gminy ... oraz budową i przebudową sieci wodociągowej w Gminie ... należało uznać za prawidłowe. Odnosząc się z kolei do wątpliwości Wnioskodawcy w zakresie przebudowy stacji uzdatniania wody należy wyjaśnić, że analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego w kontekście obowiązujących przepisów prawa podatkowego prowadzi do wniosku, że – wbrew temu co twierdzi Wnioskodawca – nabywane towary i usługi dotyczące przebudowy ww. stacji nie będą w całości wykorzystywane do działalności gospodarczej.
  2017
  15
  lip

  Istota:
  Czy poniesione wydatki na budowę, na podstawie pozwolenia na budowę, typowego budynku rekreacyjnego „Pensjonat", który zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym stanowi budynek mieszkalny jednorodzinny o nazwie „Pensjonat" są wydatkami na własne cele mieszkaniowe, tj. na budowę budynku mieszkalnego?
  Czy przychód ze sprzedaży nieruchomości, przeznaczony w całości na pokrycie tych wydatków korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
  Fragment:
  W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy poniesione wydatki na budowę, na podstawie pozwolenia na budowę, typowego budynku rekreacyjnego „ Pensjonat ”, który zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym stanowi budynek mieszkalny jednorodzinny o nazwie „ Pensjonat przy fontannie ” są wydatkami na własne cele mieszkaniowe, tj. na budowę budynku mieszkalnego? Czy przychód ze sprzedaży nieruchomości, przeznaczony w całości na pokrycie tych wydatków korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Zdaniem Wnioskodawczyni wydatki na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, który ze względu na przeznaczenie terenu w miejscowym planie zagospodarowania pod zabudowę rekreacyjną, tylko w pozwoleniu na budowę został wskazany jako typowy budynek rekreacyjny, stanowią wydatki na cele mieszkaniowe. Wnioskodawczyni twierdzi, że wprawdzie art. 21 ust. 28 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za wydatki na własne cele mieszkaniowe nie uważa wydatków poniesionych między innymi na budowę budynku albo jego części przeznaczonych na cele rekreacyjne, jednakże w Jej przypadku przepis ten nie ma zastosowania. Wnioskodawczyni wskazuje, że wybudowany przez nią budynek, pomimo uzyskania pozwolenia na budowę typowego budynku rekreacyjnego, jest budynkiem o charakterze mieszkalnym jednorodzinnym, a nie rekreacyjnym, o czym świadczy posiadana dokumentacja budowlana opisana w stanie faktycznym.
  2017
  16
  maj

  Istota:
  W zakresie zastosowania zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych .
  Fragment:
  Dyspozycją art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych objęte są bowiem odszkodowania, które wypłacone zostały z określonych w nim tytułów w wyniku prowadzenia na gruntach wchodzących w skład gospodarstwa rolnego przez podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów inwestycji dotyczących budowy infrastruktury przesyłowej ropy naftowej i produktów rafinacji ropy naftowej oraz budowy urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Przez budowę urządzeń infrastruktury technicznej zgodnie z ww. przepisem rozumie się budowę drogi oraz wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych. Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy stwierdzić należy, że wypłata odszkodowania za szkody wyrządzone budową rurociągu gazowego oraz związane z rekultywacją, a w szczególności z tytułu szkód w uprawach rolnych, które powstały na gruntach wchodzących w skład gospodarstwa rolnego mieści się w dyspozycji zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a Wnioskodawca nie ma obowiązku zapłaty podatku dochodowego z tytułu otrzymania tego odszkodowania. Biorąc pod uwagę powyższe stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.
  2017
  16
  maj

  Istota:
  W zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją operacji pn. „Budowa ...”
  Fragment:
  (...) Budowa ... ” - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 17 stycznia 2017 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją operacji pn. „ Budowa ... ”. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Gmina wystąpiła z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie pomocy na operację typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych’’ w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii ” w ramach działania „ Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich ”, objętego PROW na lata 2014-2020 dla operacji „ Budowa ... ”. Do wniosku zostało złożone oświadczenie, iż Gmina jest podatnikiem podatku VAT oraz figuruje w ewidencji płatników podatku VAT i realizując powyższą operację nie może odzyskać w żaden sposób poniesionego kosztu VAT z powodu, iż planowana operacja nie będzie wykorzystywana do sprzedaży opodatkowanej i Gmina nie będzie mieć prawnej możliwości odzyskania podatku VAT.
  2017
  3
  lut

  Istota:
  Zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków zwi1zanych z realizacj1 budowy budynku mieszkalno-us3ugowego oraz opodatkowania darowizny budynku
  Fragment:
  W 2016 r. rozpocz13 inwestycje budowy budynku mieszkalno-us3ugowego. Pozwolenie na budowe zosta3o wydane na Wnioskodawce i ?one. Budowa realizowana jest w ramach maj1tku osobistego. Po odbiorze przez nadzór budowlany lub póYniej tj. po ostatecznym zakonczeniu budowy Wnioskodawca wraz z ?on1 planuje przekazanie budynku dzieciom, w ramach nieodp3atnej darowizny. Od dnia wybudowania budynku mieszkalno-us3ugowego do dnia dokonania darowizny Wnioskodawca nie bedzie wykorzystywaa budynku, ani dla celów prywatnych, ani w pozarolniczej dzia3alnooci gospodarczej. W1tpliwooci Wnioskodawcy dotycz1 prawa do odliczenia podatku naliczonego w zwi1zku z realizacj1 budowy budynku mieszkalno-uslugowego przez Wnioskodawce i jego ?one, oraz opodatkowania nieodp3atnej darowizny ww. budynku na rzecz dzieci. Maj1c na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz obowi1zuj1ce w tym zakresie przepisy prawa nale?y stwierdzia, i? przedmiotowy budynek mieszkalno-us3ugowy nie zostanie wybudowany w ramach prowadzonej przez Wnioskodawce dzia3alnooci gospodarczej, a jak sam wskaza3 Wnioskodawca z maj1tku prywatnego jego i ma3?onki. Ponadto po wybudowaniu przedmiotowego budynku Wnioskodawca nie bedzie go u?ytkowa3, w tym wykorzystywa3 do czynnooci opodatkowanych w zwi1zku z dzia3alnooci1 gospodarcz1.
  2017
  19
  sty

  Istota:
  1) Czy kwota 40 z3, któr1 Wnioskodawca otrzyma3 tytu3em odszkodowania za straty powsta3e w ubieg3ych latach w zwi1zku z ju? istniej1cymi trzema ruroci1gami podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
  2) Czy kwota 60 z3, któr1 Wnioskodawca otrzyma3 tytu3em wynagrodzenia za zgody i dzia3ania zwi1zane z budow1 czwartego ruroci1gu podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób?
  Fragment:
  Dyspozycj1 przepisu art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych objete s1 odszkodowania, które wyp3acone zosta3y z okreolonych w nim tytu3ów w wyniku prowadzenia na gruntach wchodz1cych w sk3ad gospodarstwa rolnego przez podmioty uprawnione na podstawie odrebnych przepisów inwestycji dotycz1cych budowy infrastruktury przesy3owej ropy naftowej i produktów rafinacji ropy naftowej oraz budowy urz1dzen infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoociami. Przez budowe urz1dzen infrastruktury technicznej zgodnie z ww. przepisem rozumie sie budowe drogi oraz wybudowanie pod ziemi1, na ziemi albo nad ziemi1 przewodów lub urz1dzen wodoci1gowych, kanalizacyjnych, ciep3owniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych. Ustawodawca wskaza3 zatem rodzaje urz1dzen, które nale?y zaliczya do infrastruktury technicznej, a zamieszczony katalog stanowi zbiór zamkniety. Nie mo?na zatem przez budowe urz1dzen infrastruktury technicznej rozumiea budowy innego urz1dzenia ni? wskazanego w przepisie. Definicje urz1dzen wodoci1gowych i kanalizacyjnych zawiera ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu ocieków (Dz. U. z 2015, poz. 139 z póYn. zm. ). W myol art. 2 pkt 14 urz1dzeniami kanalizacyjnymi s1 sieci kanalizacyjne, wyloty urz1dzen kanalizacyjnych s3u?1cych do wprowadzania ocieków do wód lub do ziemi oraz urz1dzenia podczyszczaj1ce i oczyszczaj1ce ocieki oraz przepompownie ocieków.
  2017
  15
  sty

  Istota:
  Podatek od towarów i usług w zakresie określenia stawki podatku VAT dla czynności sprzedaży nieruchomości stanowiącej działkę z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego.
  Fragment:
  Wnioskodawca rozważa również decyzję o niekończeniu tej inwestycji i ewentualnie o sprzedaży przedmiotowej działki z rozpoczętą na niej inwestycją w postaci posadowionego fundamentu, tj. o sprzedaży potencjalnemu indywidualnemu nabywcy wyżej opisanej nieruchomości na etapie rozpoczętej budowy (w trakcie budowy fundamentów). Potencjalny nabywca nabędzie nieruchomość wraz z rozpoczętą inwestycją oraz dokumentacją architektoniczno-budowlaną, tj. rozpoczętą budową budynku mieszkalnego jednorodzinnego - fundamentem, a następnie nabywca we własnym zakresie będzie kontynuował i dokończy rozpoczętą budowę. Na potencjalnego nabywcę zostanie przepisana decyzja o pozwoleniu na budowę. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego, dokumentacją projektową oraz pozwoleniem na budowę na przedmiotowej działce może być wybudowany tylko i wyłącznie budynek mieszkalny, jednorodzinny, wolnostojący. Na dzień planowanej sprzedaży, stan zaawansowania robót budowlanych zrealizowanych przez Wnioskodawcę w oparciu o pozwolenie na budowę będzie obejmował wybudowany fundament domu mieszkalnego - co znajdzie również odpowiednie odzwierciedlenie w dzienniku budowy. Nakłady budowlane w postaci rozpoczętych fundamentów budynku mieszkalnego wskazywać będą jednoznacznie, że nabywca może kontynuować tylko i wyłącznie budowę ww. budynku. W planowanej umowie sprzedaży nieruchomości zostanie szczegółowo opisany przedmiot tej umowy, tj. nieruchomość stanowiąca działkę gruntu o powierzchni zgodnej z wpisem do księgi.
  2016
  29
  gru
  © 2011-2017 Interpretacje.org
  Lokalizacja: Wyszukiwarka > Budowa
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.