Budowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to budowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
20
gru

Istota:

W zakresie opodatkowania podatkiem VAT usługi budowlanej polegającej na budowie Rodzinnego Domu Dziecka według stawki podatku VAT w wysokości 8%

Fragment:

Przez roboty budowlane – stosownie do art. 3 pkt 7 prawa budowlanego – należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. Mając na uwadze ww. przepisy należy stwierdzić, że zastosowanie stawki preferencyjnej w wysokości 8% możliwe jest jedynie dla usług budowy, remontu, modernizacji i termomodernizacji oraz przebudowy obiektów budownictwa mieszkaniowego objętych społecznym programem mieszkaniowym w rozumieniu art. 41 ust. 12a ustawy. Zatem zastosowanie ww. stawki jest możliwe po spełnieniu dwóch przesłanek. Po pierwsze, zakres wykonywanych czynności musi dotyczyć usług budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji, przebudowy obiektów budowlanych lub ich części bądź ich dostawy. Po drugie, budynki lub ich części, których dotyczą ww. czynności muszą być zaliczane do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Niespełnienie chociażby jednej z powyższych przesłanek powoduje, że transakcja nie może korzystać z preferencyjnej 8% stawki podatku. Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca będzie realizował roboty budowlane obejmujące budowę budynku Rodzinnego Domu Dziecka. Budynek będzie zaklasyfikowany według PKOB do działu 11 symbol 1130 – budynki zbiorowego zamieszkania, w tym domy mieszkalne dla ludzi starszych, studentów, dzieci i innych grup społecznych, np. domy opieki społecznej, hotele robotnicze, internaty i bursy szkolne, domy studenckie, domy dziecka, domy dla bezdomnych itp.

2018
13
gru

Istota:

Brak możliwości odliczenia podatku od towarów i usług od wydatków związanych z realizacją projektu.

Fragment:

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach zadań własnych Gminy z zakresu budowy i utrzymania dróg. Na podstawie art. 15 ust. 6 nie można uznać Gminy za podatnika w zakresie budowy i utrzymania dróg, bowiem wykonuje zadanie nałożone odrębnymi przepisami prawa, do realizacji których, m.in. została powołana. Realizacja przedmiotowej inwestycji jest uzależniona od przyznania pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w związku z poniesionymi kosztami budowy drogi opisanej we wniosku, zarówno bezpośrednio po zakończeniu inwestycji, jak i w przyszłości, Gmina ma możliwość pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony? Zdaniem Wnioskodawcy, w związku ze zdarzeniem przyszłym opisanym we wniosku, zarówno bezpośrednio po zakończeniu inwestycji, jak i w przyszłości Gmina nie ma możliwości pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony, o czym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, co pozwala uznać podatek zawarty w kosztach przedsięwzięcia za kwalifikowany koszt inwestycji. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

2018
21
lis

Istota:

W zakresie możliwości zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej

Fragment:

Jednak brak formalnego zgłoszenia zakończenia budowy tego budynku do nadzoru budowlanego powoduje, że trudno jest ustalić dokładną datę zakończenia tej budowy i rozpoczęcia użytkowania budynku. Można ją jednak ustalić na podstawie innych dokumentów znajdujących się w posiadaniu Wnioskodawcy, a otrzymanych od sprzedających. Z dokumentów zebranych przez Wnioskodawcę w sprawie daty zakończenia budowy i rozpoczęcia użytkowania budynku przez poprzedników prawnych wynika bowiem, że: w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z 29.07.1999 roku ustalono warunki zabudowy dla inwestycji budowlanej polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego; decyzję o warunkach zabudowy wydano na okres 3 lat; na podstawie tej decyzji wydano pozwolenie na budowę z 05.07.2001 r. na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, 1/2 bliźniaka; w dniu 12.01.2004 r. przez Spółkę Gazownictwa został sporządzony protokół odbioru końcowego budowy przyłącza gazowego, w którym stwierdzono, że zakończono budowę przyłącza niskiego ciśnienia do budynku, dokonano odbioru robót budowlanych i przekazano przyłącze do rozruchu; tego typu prace są wykonywane na etapie końcowym budowy; w dniu 30.01.2004 r.

2018
17
lis

Istota:

Czy udokumentowane fakturami VAT wydatki na budowę domu będą stanowiły koszty uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nabytej w drodze darowizny działki?
Czy dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości przez Wnioskodawcę będzie podlegał zwolnieniu określonemu w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Udokumentowane fakturami VAT wydatki na budowę domu będą stanowiły koszty uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nabytej w drodze darowizny działki, na której obecnie znajduje się dom w trakcie budowy (art. 22 ust. 6d i 6e ww. ustawy). Podstawą obliczenia podatku w takiej sytuacji byłby dochód - różnica pomiędzy ceną zbycia pomniejszoną o koszty odpłatnego zbycia, a udokumentowanymi fakturami VAT wydatkami na budowę domu (art. 30e ust. 1 i 2, art. 19 ust. 1, art. 22 ust. 6d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Dochód ten będzie jednakże wolny od podatku dochodowego, gdyż Wnioskodawca po dniu zbycia, nie później niż dwa lata od końca bieżącego roku, w którym nastąpi zbycie, przeznaczy cały przychód ze zbycia na własne cele mieszkaniowe (art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Wydatki w tym zakresie Wnioskodawca poniesie na nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego oraz na budowę budynku mieszkalnego na posiadanej działce niezabudowanej (art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. c ww. ustawy) oraz na spłatę kredytu oraz odsetek od tego kredytu zaciągniętego przez Wnioskodawcę przed dniem uzyskania przychodu ze zbycia na budowę własnego budynku mieszkalnego, który budowany był na zbywanej działce (art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a i d ww. ustawy). Na nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego i budowę nowego budynku mieszkalnego na posiadanej działce niezbudowanej Wnioskodawca przeznaczy całą kwotę przychodu ze zbycia, która pozostanie po spłacie kredytu oraz odsetek od tego kredytu.

2018
27
wrz

Istota:

Brak prawa do zwrotu bądź odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją prac związanych z budową oświetlenia ulicznego

Fragment:

Miasto w 2018r. realizować będzie inwestycję polegającą na budowie oświetlenia ulicznego na osiedlu W. w ... Zakres inwestycji obejmuje wykopanie wykopów dla kabli, posadowienie fundamentów słupów w wykopach, ułożenie kabli w wykopach, montaż uziomów, montaż słupów wraz z oprawami oraz wciągnięciem przewodów, montaż skrzynek oświetleniowych SO wraz z przyłączem, podłączenie tabliczek i przewodów, wykonanie pomiarów i prób pomontażowych. Wykonanie tych prac wymagać będzie dodatkowo robót drogowych tj.: roboty rozbiórkowe nawierzchni jezdni oraz chodników, roboty ziemne wraz z wywozem urobku, wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - pod jezdnię, odtworzenie nawierzchni jezdni i chodników oraz wycinki drzew z karczowaniem pni zgodnie z projektem, plantowania powierzchni gruntu oraz humusowania z obsianiem trawą. Wnioskodawca wystąpi z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ... o dofinansowanie przedmiotowego zadania (w formie pożyczki) związanego z budową oświetlenia ulicznego na osiedlu .... w ramach stałych działań WFOŚiGW mających za zadanie ochronę powietrza. Powyższa inwestycja w zakresie budowy oświetlenia ulicznego jest przez Miasto dokonywana w ramach realizacji zadań własnych Wnioskodawcy, do których zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

2018
2
sie

Istota:

Konsekwencje podatkowe związane z realizacją inwestycji polegającej na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz budowie wodociągu (opodatkowanie dotacji, odliczenie VAT, odwrotne obciążenie).

Fragment:

(...) budowa wodociągu (pyt. nr 2) – jest prawidłowe ; opodatkowania wpłat wniesionych przez mieszkańców na poczet wykonania przez Gminę budowy przydomowej oczyszczalni ścieków (pyt. nr 3) – jest prawidłowe ; opodatkowania dotacji otrzymanej na realizację projektu (pyt. nr 4): w części dotyczącej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – jest nieprawidłowe , w części dotyczącej budowy sieci wodociągowej – jest prawidłowe ; zastosowania do realizacji inwestycji mechanizmu odwrotnego obciążenia (pyt. nr 5): w części dotyczącej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – jest nieprawidłowe , w części dotyczącej budowy sieci wodociągowej – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 5 czerwca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie konsekwencji podatkowych związanych z realizacją inwestycji polegającej na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz budowie wodociągu. Wniosek uzupełniony został pismem z dnia 23 lipca 2018 r., złożonym w dniu 23 lipca 2018 r. (data wpływu 23 lipca 2018 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z dnia 19 lipca 2018 r.

2018
16
lip

Istota:

Prawo do odzyskania podatku VAT naliczonego przy realizacji inwestycji (budowa świetlicy).

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 12 czerwca 2018 r. (data wpływu 18 czerwca 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku VAT naliczonego przy realizacji inwestycji pn. „ Budowa świetlicy wiejskiej ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 18 czerwca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku VAT naliczonego przy realizacji inwestycji pn. „ Budowa świetlicy wiejskiej ”. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Gmina realizując zadania określone w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, zamierza zrealizować zadanie pn. „ Budowa świetlicy wiejskiej ”. W chwili obecnej Gmina oczekuje na podpisanie umowy z Samorządem Województwa o przyznanie pomocy na ww. zadanie w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Szacowana wartość inwestycji 380.175,63 zł brutto w tym koszty budowy świetlicy i wynagrodzenie inspektora nadzoru. Budując świetlicę wiejską, Gmina realizuje zadania publiczne o znaczeniu lokalnym. Głównym celem jest zabezpieczenie potrzeb społeczności lokalnej, a przede wszystkim integracja mieszkańców, poprzez zapewnienie miejsca wspólnych spotkań, propagowania inicjatyw społecznych.

2018
12
maj

Istota:

Brak prawa do odzyskania podatku VAT od zadania polegającego na budowie zlewni ścieków dowożonych

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 19 marca 2018r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku VAT od zadania polegającego na: budowie rurociągu tłocznego, budowie sieci wodociągowej rozdzielczej, przebudowie stacji uzdatniania wody, budowie studziennej obudowy ujęcia wód podziemnych studni nr 1, braku prawa do odzyskania podatku VAT od zadania polegającego na budowie zlewni ścieków dowożonych w W. Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 18 kwietnia 2018r. (data wpływu) w zakresie doprecyzowania opisu sprawy, przeformułowania pytań, wskazanie własnego stanowiska w sprawie oraz o dodatkową opłatę. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (doprecyzowany w uzupełnieniu wniosku). W listopadzie 2017r. Gmina podpisała umowę z Wykonawcą na realizację zadania pn. „ .. ”. Zadanie obejmuje: budowę rurociągu tłocznego łączącego studnię nr 1 w msc. L. ze stacją uzdatniania wody w msc. S, na terenie Gminy, budowę sieci wodociągowej rozdzielczej w msc. Z i w msc. L, na terenie Gminy. Swym zasięgiem obejmuje budowę sieci wodociągowej spinającej wodociąg w miejscowości Z. z wodociągiem miejscowości L. budowę zlewni ścieków dowożonych z płytą fundamentową i utwardzeniem terenu wraz z podziemną instalacją wodociągową i kanalizacyjną oraz instalacją elektryczną na terenie oczyszczalni ścieków w miejscowości W.

2018
24
kwi

Istota:

Opodatkowanie kompleksowej usługi wykonania robót wykończeniowych przy budowie drogi z zastosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia

Fragment:

Jak wynika z przedstawionego we wniosku opisu sprawy, Wnioskodawca – jako podwykonawca drugiego stopnia - zawarł umowę na wykonanie robót budowlano-montażowych z firmą, która jest podwykonawcą pierwszego stopnia w świadczeniu na rzecz głównego wykonawcy usługi zakwalifikowanej jako: roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg, ulic i innych dróg dla pojazdów i pieszych oraz budową pasów startowych (PKWiU 42.11.20.0). Usługa ta wykonywana jest w ramach projektu budowy i modernizacji infrastruktury drogowej. Zarówno Wnioskodawca jak i jego zleceniodawca (podwykonawca pierwszego poziomu) są zarejestrowanymi czynnymi podatnikami VAT, o których mowa w art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług, u których sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy. Przedmiotem umowy Wnioskodawcy z podwykonawcą pierwszego stopnia są czynności wyodrębnione z zakresu zadania inwestycyjnego, jakim jest budowa odcinka drogi ekspresowej, określone jako - roboty wykończeniowe. Zakres wykonywanych przez Wnioskodawcę robót (czynności składające się na proces technologiczny wykonywanych prac) dotyczy: wykonania umocnień skarp i przeciwskarp, poprzez nałożenie, zaspojenie i zakotfienie folii, mat kokosowych oraz geomembrany – sklasyfikowane przez Wnioskodawcę do grupowania PKWiU 2008: 43.99.90.0; procesu humusowania skarp, przeciwskarp oraz terenów płaskich w obrębie pasa drogowego; proces ten polega na nałożeniu odpowiedniej warstwy ziemi oraz wykonaniu wzmocnień, uszczelnień i obsiewów elementów drogi; zadanie wykonywane jest za pomocą sprzętu budowlanego – sklasyfikowane przez Wnioskodawcę wg PKWiU 43.12.12.0; następnie – wykonania obsiewów skarp, przeciwskarp i terenów płaskich w obrębie pasa drogowego - sklasyfikowane przez Wnioskodawcę wg PKWiU 81.30.12.0.

2018
15
kwi

Istota:

Brak prawa do zastosowania stawki podatku 0% do dostawy materiałów budowlanych na rzecz głównego wykonawcy instalacji kompleksu systemu obrony rakietowej.

Fragment:

Główny wykonawca nabyte materiały wykorzystał do budowy instalacji kompleksu systemu obrony rakietowej, która stanowiła przedmiot zamówienia realizowanego na potrzeby sił zbrojnych. Sytuacja taka – w świetle powołanych przepisów - wyklucza możliwość zastosowania stawki podatku w wysokości 0% na podstawie § 8 ust. 1 pkt 5 powołanego rozporządzenia, ponieważ dopiero efekt końcowy w postaci wybudowania ww. instalacji przez firmę turecką będzie wykorzystany do celów służbowych sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych, a nie materiały budowlane, których dostawy Wnioskodawca dokonuje na rzecz głównego wykonawcy. Ponadto świadectwo wystawione jest nie na Wnioskodawcę, lecz na głównego wykonawcę, tj. firmę turecką, a z opisu sprawy nie wynika, że firma Wnioskodawcy, czy też jej pracownicy zostali również wskazani jako wykonawcy zatrudnieni przy wykonywaniu umowy, zatem nie jest spełniony jeden z warunków określonych w § 8 ust. 2 pkt 1a ww. rozporządzenia, który odnosi się do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w Warszawie dnia 11 grudnia 2009 r.