Budowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to budowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
2
sie

Istota:

Konsekwencje podatkowe związane z realizacją inwestycji polegającej na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz budowie wodociągu (opodatkowanie dotacji, odliczenie VAT, odwrotne obciążenie).

Fragment:

(...) budowa wodociągu (pyt. nr 2) – jest prawidłowe ; opodatkowania wpłat wniesionych przez mieszkańców na poczet wykonania przez Gminę budowy przydomowej oczyszczalni ścieków (pyt. nr 3) – jest prawidłowe ; opodatkowania dotacji otrzymanej na realizację projektu (pyt. nr 4): w części dotyczącej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – jest nieprawidłowe , w części dotyczącej budowy sieci wodociągowej – jest prawidłowe ; zastosowania do realizacji inwestycji mechanizmu odwrotnego obciążenia (pyt. nr 5): w części dotyczącej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – jest nieprawidłowe , w części dotyczącej budowy sieci wodociągowej – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 5 czerwca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie konsekwencji podatkowych związanych z realizacją inwestycji polegającej na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz budowie wodociągu. Wniosek uzupełniony został pismem z dnia 23 lipca 2018 r., złożonym w dniu 23 lipca 2018 r. (data wpływu 23 lipca 2018 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z dnia 19 lipca 2018 r.

2018
16
lip

Istota:

Prawo do odzyskania podatku VAT naliczonego przy realizacji inwestycji (budowa świetlicy).

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 12 czerwca 2018 r. (data wpływu 18 czerwca 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku VAT naliczonego przy realizacji inwestycji pn. „ Budowa świetlicy wiejskiej ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 18 czerwca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku VAT naliczonego przy realizacji inwestycji pn. „ Budowa świetlicy wiejskiej ”. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Gmina realizując zadania określone w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, zamierza zrealizować zadanie pn. „ Budowa świetlicy wiejskiej ”. W chwili obecnej Gmina oczekuje na podpisanie umowy z Samorządem Województwa o przyznanie pomocy na ww. zadanie w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Szacowana wartość inwestycji 380.175,63 zł brutto w tym koszty budowy świetlicy i wynagrodzenie inspektora nadzoru. Budując świetlicę wiejską, Gmina realizuje zadania publiczne o znaczeniu lokalnym. Głównym celem jest zabezpieczenie potrzeb społeczności lokalnej, a przede wszystkim integracja mieszkańców, poprzez zapewnienie miejsca wspólnych spotkań, propagowania inicjatyw społecznych.

2018
12
maj

Istota:

Brak prawa do odzyskania podatku VAT od zadania polegającego na budowie zlewni ścieków dowożonych

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 19 marca 2018r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku VAT od zadania polegającego na: budowie rurociągu tłocznego, budowie sieci wodociągowej rozdzielczej, przebudowie stacji uzdatniania wody, budowie studziennej obudowy ujęcia wód podziemnych studni nr 1, braku prawa do odzyskania podatku VAT od zadania polegającego na budowie zlewni ścieków dowożonych w W. Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 18 kwietnia 2018r. (data wpływu) w zakresie doprecyzowania opisu sprawy, przeformułowania pytań, wskazanie własnego stanowiska w sprawie oraz o dodatkową opłatę. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (doprecyzowany w uzupełnieniu wniosku). W listopadzie 2017r. Gmina podpisała umowę z Wykonawcą na realizację zadania pn. „ .. ”. Zadanie obejmuje: budowę rurociągu tłocznego łączącego studnię nr 1 w msc. L. ze stacją uzdatniania wody w msc. S, na terenie Gminy, budowę sieci wodociągowej rozdzielczej w msc. Z i w msc. L, na terenie Gminy. Swym zasięgiem obejmuje budowę sieci wodociągowej spinającej wodociąg w miejscowości Z. z wodociągiem miejscowości L. budowę zlewni ścieków dowożonych z płytą fundamentową i utwardzeniem terenu wraz z podziemną instalacją wodociągową i kanalizacyjną oraz instalacją elektryczną na terenie oczyszczalni ścieków w miejscowości W.

2018
24
kwi

Istota:

Opodatkowanie kompleksowej usługi wykonania robót wykończeniowych przy budowie drogi z zastosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia

Fragment:

Jak wynika z przedstawionego we wniosku opisu sprawy, Wnioskodawca – jako podwykonawca drugiego stopnia - zawarł umowę na wykonanie robót budowlano-montażowych z firmą, która jest podwykonawcą pierwszego stopnia w świadczeniu na rzecz głównego wykonawcy usługi zakwalifikowanej jako: roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg, ulic i innych dróg dla pojazdów i pieszych oraz budową pasów startowych (PKWiU 42.11.20.0). Usługa ta wykonywana jest w ramach projektu budowy i modernizacji infrastruktury drogowej. Zarówno Wnioskodawca jak i jego zleceniodawca (podwykonawca pierwszego poziomu) są zarejestrowanymi czynnymi podatnikami VAT, o których mowa w art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług, u których sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy. Przedmiotem umowy Wnioskodawcy z podwykonawcą pierwszego stopnia są czynności wyodrębnione z zakresu zadania inwestycyjnego, jakim jest budowa odcinka drogi ekspresowej, określone jako - roboty wykończeniowe. Zakres wykonywanych przez Wnioskodawcę robót (czynności składające się na proces technologiczny wykonywanych prac) dotyczy: wykonania umocnień skarp i przeciwskarp, poprzez nałożenie, zaspojenie i zakotfienie folii, mat kokosowych oraz geomembrany – sklasyfikowane przez Wnioskodawcę do grupowania PKWiU 2008: 43.99.90.0; procesu humusowania skarp, przeciwskarp oraz terenów płaskich w obrębie pasa drogowego; proces ten polega na nałożeniu odpowiedniej warstwy ziemi oraz wykonaniu wzmocnień, uszczelnień i obsiewów elementów drogi; zadanie wykonywane jest za pomocą sprzętu budowlanego – sklasyfikowane przez Wnioskodawcę wg PKWiU 43.12.12.0; następnie – wykonania obsiewów skarp, przeciwskarp i terenów płaskich w obrębie pasa drogowego - sklasyfikowane przez Wnioskodawcę wg PKWiU 81.30.12.0.

2018
15
kwi

Istota:

Brak prawa do zastosowania stawki podatku 0% do dostawy materiałów budowlanych na rzecz głównego wykonawcy instalacji kompleksu systemu obrony rakietowej.

Fragment:

Główny wykonawca nabyte materiały wykorzystał do budowy instalacji kompleksu systemu obrony rakietowej, która stanowiła przedmiot zamówienia realizowanego na potrzeby sił zbrojnych. Sytuacja taka – w świetle powołanych przepisów - wyklucza możliwość zastosowania stawki podatku w wysokości 0% na podstawie § 8 ust. 1 pkt 5 powołanego rozporządzenia, ponieważ dopiero efekt końcowy w postaci wybudowania ww. instalacji przez firmę turecką będzie wykorzystany do celów służbowych sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych, a nie materiały budowlane, których dostawy Wnioskodawca dokonuje na rzecz głównego wykonawcy. Ponadto świadectwo wystawione jest nie na Wnioskodawcę, lecz na głównego wykonawcę, tj. firmę turecką, a z opisu sprawy nie wynika, że firma Wnioskodawcy, czy też jej pracownicy zostali również wskazani jako wykonawcy zatrudnieni przy wykonywaniu umowy, zatem nie jest spełniony jeden z warunków określonych w § 8 ust. 2 pkt 1a ww. rozporządzenia, który odnosi się do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w Warszawie dnia 11 grudnia 2009 r.

2018
6
kwi

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku VAT poniesionego w związku z realizacją zadania

Fragment:

W ramach ww. projektu zakres prac obejmuje: Zadanie nr 1 Rozbudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr ... oraz obwodnicę ... w km 3+742 + 9+600, Budowę trójwlotowego ronda małego na początku obwodnicy ...., Przebudowę istniejących skrzyżowań oraz budowę nowych skrzyżowań zwykłych i skanalizowanych z drogami powiatowymi i gminnymi, Budowę dróg dojazdowych, Budowę ciągów pieszo-rowerowych i rowerowych, Budowę chodników w obrębie skrzyżowań i przystanków autobusowych, Przebudowę i budowę zjazdów indywidualnych i publicznych. Budowę zatok autobusowych wraz z peronami i miejscami na wiaty, Rozbiórkę, przebudowę i budowę obiektów mostowych, Budowę i przebudowę oświetlenia drogowego, Przebudowę sieci energetycznych, Budowę układu kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi i zbiornikami retencyjno-infiltrującymi, Przebudowę Istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z projektowanym zakresem: sieć energetyczna, sieć teletechniczna, sieć sanitarna, Budowa parkingu, Budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, Budowę chodnika w m.... Zadanie nr 2: Rozbudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr ... oraz obwodnicę ... w km 9+600 + 26+014, Budowę 2 małych rond na początku i końcu obwodnicy ..., Przebudowę istniejących skrzyżowań oraz budowę nowych skrzyżowań zwykłych i skanalizowanych z drogami powiatowymi i gminnymi, Budowę dróg dojazdowych, Budowę ciągów pieszo-rowerowych i rowerowych, Budowę (...)

2018
9
mar

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia stawki podatku dla sprzedaży nieruchomości gruntowej wraz z rozpoczętą budową budynku wielorodzinnego.

Fragment:

Grunt wraz z obiektem budowlanym oraz całą dokumentacją dotyczącą inwestycji, jak plany budowlane, pozwolenie na budowę oraz inne niezbędne dokumenty, zostanie sprzedany deweloperowi. Nabywca jako nowy Inwestor zamierza kontynuować inwestycję, czyli dokończy budowę wielorodzinnego budynku mieszkalnego, według czynnego Pozwolenia na Budowę. Wniosek uzupełniono w dniu 6 lutego 2018 r. o następujące informacje: Wnioskodawczyni jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zainteresowana prowadzi działalność w zakresie wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi, zarządza nieruchomościami na zlecenie, prowadzi działalność pomocniczą związaną z utrzymaniem porządku w budynkach oraz roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, ponadto realizuje projekty budowlane związane ze wznoszeniem budynków. Na nabytej nieruchomości Wnioskodawczyni planowała wybudować budynek wielorodzinny – mieszkania na sprzedaż, rozpoczęta została budowa. W żaden inny sposób nieruchomość nie była wykorzystywana w działalności. Nieruchomość była placem budowy. Nieruchomość nie była nikomu (osobom trzecim) udostępniana, w żadnej formie. Nie było żadnych umów. Nieruchomość była wykorzystywana w działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, jako towar handlowy, na którym Wnioskodawczyni zamierzała wybudować budynek wielorodzinny mieszkalny, budowa została rozpoczęta.

2018
15
lut

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku od towarów i usług wykazanego w fakturach dokumentujących wydatki poniesione na budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej

Fragment:

Planowana wartość budowy sieci wodociągowej - 908.953,64 zł. Centrum Kultury jest podmiotowo zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku VAT. 2b. Budowa sieci wodociągowej PE 110 wraz z przyłączami w miejscowości Lichwin-Stadniczówka - zadanie będzie wykonywane w latach 2018-2019. Zaplanowano budowę 2330,5 m sieci wodociągowej. Inwestycja nie obejmuje budowy przyłączy wodociągowych. Na trasie przebiegu budowanej sieci wodociągowej nie ma budynków stanowiących mienie Gminy. Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie budynki zlokalizowane przy sieci wodociągowej muszą być podłączone do sieci wodociągowej w okresie 12 miesięcy licząc od dnia otrzymania ostatniej płatności ze środków europejskich stanowiących dofinansowanie. Ostateczny termin budowy podłączenia budynków do sieci upływa we wrześniu 2020 roku. Planowana wartość budowy sieci wodociągowej - 371.159,51 zł. 2c. Budowa sieci kanalizacji bytowej wraz z budową oczyszczalni ścieków w JJJJ - zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2018-2019. Inwestycja obejmuje budowę biologicznej oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej o długości 497,50m, budowę 6 przyłączy kanalizacyjnych, w tym do budynku gminnej jednostki organizacyjnej, objętej centralizacją na cele podatku VAT tj.

2018
30
sty

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku VAT poniesionego w związku z realizacją zadania

Fragment:

W ramach ww. projektu zakres prac obejmuje: Zadanie nr 1 Rozbudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr ... oraz obwodnicę ... w km 3+742 + 9+600, Budowę trójwlotowego ronda małego na początku obwodnicy ..., Przebudowę istniejących skrzyżowań oraz budowę nowych skrzyżowań zwykłych i skanalizowanych z drogami powiatowymi i gminnymi, Budowę dróg dojazdowych, Budowę ciągów pieszo-rowerowych i rowerowych, Budowę chodników w obrębie skrzyżowań i przystanków autobusowych, Przebudowę i budowę zjazdów indywidualnych i publicznych. Budowę zatok autobusowych wraz z peronami i miejscami na wiaty, Rozbiórkę, przebudowę i budowę obiektów mostowych, Budowę i przebudowę oświetlenia drogowego, Przebudowę sieci energetycznych, Budowę układu kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi i zbiornikami retencyjno-infiltrującymi, Przebudowę Istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z projektowanym zakresem: sieć energetyczna, sieć teletechniczna, sieć sanitarna, Budowa parkingu, Budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, Budowę chodnika w m. .... Zadanie nr 2: Rozbudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr ... oraz obwodnicę ... w km 9+600 + 26+014, Budowę 2 małych rond na początku i końcu obwodnicy ..., Przebudowę istniejących skrzyżowań oraz budowę nowych skrzyżowań zwykłych i skanalizowanych z drogami powiatowymi i gminnymi, Budowę dróg dojazdowych, Budowę ciągów pieszo-rowerowych i rowerowych, Budowę (...)

2018
30
sty

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku VAT poniesionego w związku z realizacją zadania

Fragment:

W ramach ww. projektu zakres prac obejmuje: Zadanie nr 1 Rozbudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr ... oraz obwodnicę ... w km 3+742 + 9+600, Budowę trójwlotowego ronda małego na początku obwodnicy ..., Przebudowę istniejących skrzyżowań oraz budowę nowych skrzyżowań zwykłych i skanalizowanych z drogami powiatowymi i gminnymi, Budowę dróg dojazdowych, Budowę ciągów pieszo-rowerowych i rowerowych, Budowę chodników w obrębie skrzyżowań i przystanków autobusowych, Przebudowę i budowę zjazdów indywidualnych i publicznych. Budowę zatok autobusowych wraz z peronami i miejscami na wiaty, Rozbiórkę, przebudowę i budowę obiektów mostowych, Budowę i przebudowę oświetlenia drogowego, Przebudowę sieci energetycznych, Budowę układu kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi i zbiornikami retencyjno-infiltrującymi, Przebudowę Istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z projektowanym zakresem: sieć energetyczna, sieć teletechniczna, sieć sanitarna, Budowa parkingu, Budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, Budowę chodnika w m. .... Zadanie nr 2: Rozbudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr ... oraz obwodnicę ... w km 9+600 + 26+014, Budowę 2 małych rond na początku i końcu obwodnicy ..., Przebudowę istniejących skrzyżowań oraz budowę nowych skrzyżowań zwykłych i skanalizowanych z drogami powiatowymi i gminnymi, Budowę dróg dojazdowych, Budowę ciągów pieszo-rowerowych i rowerowych, Budowę (...)