Budowa | Interpretacje podatkowe

Budowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to budowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Opodatkowanie transakcji sprzedaży działek gruntu wraz z rozpoczętą inwestycją budowlaną.
Fragment:
W chwili obecnej prace przy budowie Budynku są na etapie wstępnym, tj. został przeprowadzony wykop pod wykonanie fundamentów oraz parkingu podziemnego, wykonano prace żelbetowe kondygnacji -2 i -1, a w trakcie są: wykonanie płyty fundamentowej na poziomie 0 oraz prace żelbetowe kondygnacji 0 (wykonanie słupów i trzonów). Zakończenie inwestycji budowlanej planowane jest na dzień 30 czerwca 2017 r. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Nieruchomość będąca przedmiotem planowanej transakcji jest przeznaczona pod zabudowę. Dla Nieruchomości zostało wydane pozwolenie na budowę. Po Transakcji Nabywca planuje dokończyć budowę Budynku. W tym zakresie planowane jest podpisanie z Wnioskodawcą umowy o tzw. zastępstwo inwestycyjne. Transakcja dokonywana będzie wyłącznie na cele prowadzonej przez Nabywcę działalności gospodarczej - po jej przeprowadzeniu, Nabywca planuje dokończenie budowy Budynku, wykończenie powierzchni biurowych i usługowych znajdujących się w Budynku, a następnie wydanie tej powierzchni najemcom. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą opodatkowania transakcji sprzedaży Nieruchomości będącej przedmiotem planowanej transakcji. Rozstrzygając w kwestii opodatkowania podatkiem od towarów i usług, w tym stosowania zwolnień od podatku, istotne jest ustalenie przedmiotu transakcji, tj. ustalenie czy przedmiotem transakcji jest grunt zabudowany, czyli taki na którym posadowione są budynki, budowle lub ich części, czy też przedmiotem transakcji jest grunt niezabudowany.
2016
5
sie

Istota:
Czy w myśl ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi Wnioskodawca może złożyć wniosek oraz otrzymać zwrot VAT za wybrane materiały budowlane przed zakończeniem budowy domu i przed przystąpieniem do jego użytkowania?
Fragment:
W myśl art. 20 ust. 3 pkt 1 lit. a) ww. ustawy – o zwrot wydatków można się ubiegać, jeżeli wydatki zostały poniesione w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych w związku z budową domu jednorodzinnego. Ponadto – zgodnie z art. 20 ust. 3 pkt 2-5 ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi – o zwrot wydatków można się ubiegać, jeżeli: przedsięwzięcie, o którym mowa w pkt 1, było realizowane na podstawie pozwolenia na budowę wydanego po dniu 1 stycznia 2014 r. albo na podstawie zgłoszenia budowy; powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego, o którym mowa w pkt 1, nie przekracza 100 m 2 lub 110 m 2 – w przypadku gdy osoba fizyczna w dniu wydania pozwolenia na budowę albo w dniu dokonania zgłoszenia budowy, o których mowa w pkt 2, wychowywała przynajmniej troje dzieci spełniających warunki, o których mowa w art. 7 ust. 1a; osoba fizyczna do końca roku kalendarzowego, w którym wydano pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego albo dokonano zgłoszenia budowy, nie ukończyła 36 lat; do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków osoba fizyczna nie była: właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny -z wyłączeniem domu jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego, o którym mowa w pkt 1.
2016
2
cze

Istota:
W zakresie skutków podatkowych sprzedaży udziałów w lokalach mieszkalnych, w związku z budową których Wnioskodawca korzystał z ulgi na budowę mieszkań pod wynajem
Fragment:
Biura w dniu 9 kwietnia 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych sprzedaży udziałów w lokalach mieszkalnych, w związku z budową których Wnioskodawca korzystał z ulgi na budowę mieszkań pod wynajem – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 9 kwietnia 2013 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych sprzedaży udziałów w lokalach mieszkalnych, w związku z budową których Wnioskodawca korzystał z ulgi na budowę mieszkań pod wynajem. W przedmiotowym wniosku zostały przedstawione następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca ponosił wydatki na budowę budynku mieszkalnego oraz wydatki na zakup działki pod budowę tego budynku. W związku z powyższym korzystał z tzw. „ ulgi na wynajem ”, na zasadach określonych w art. 26 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2000 r. oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Przychody z najmu Wnioskodawca rozlicza w ramach źródła przychodów „ pozarolnicza działalność gospodarcza i działy specjalne produkcji rolnej ”.
2016
5
maj

Istota:
Możliwość zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego.
Fragment:
Odnosząc się natomiast do wydatków obejmujących koszty: budowy podjazdu (pkt 29), stanowiska postojowego (pkt 30), placu pod śmietnik (pkt 31) oraz wyrównanie terenu wokół domu po zakończonej budowie (pkt 32) stwierdzić należy, że wydatki te również nie spełniają dyspozycji zawartej w art. 21 ust. 1 pkt 25 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie jest to budowa budynku mieszkalnego, lecz zagospodarowanie terenu wokół budynku. Bez wątpienia istnieje związek pomiędzy budową podjazdu, stanowiska postojowego, placu pod śmietnik, wyrównaniem terenu wokół domu po zakończonej budowie a prowadzoną inwestycją (budową domu), lecz zwolnienia ustawodawca nie przewidział dla inwestycji, ale tylko dla budowy budynku mieszkalnego, co oznacza, że wydatki takie nie są wydatkami korzystającymi ze zwolnienia. Nie mają one charakteru mieszkalnego a w konsekwencji nie mogą służyć zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych. Koszty budowy ogrodzenia, bramy wjazdowej i bramki wejściowej (pkt 28) choć są związane z całością inwestycji prowadzonej na działce nie są również wydatkiem na budowę budynku mieszkalnego, gdyż ogrodzenie (wraz z bramą wjazdową oraz bramką wejściową) jest odrębną od budynku mieszkalnego budowlą architektoniczną.
2016
3
kwi

Istota:
Stawka podatku dla robót budowlanych wykonywanych przy budowie saun w budynkach mieszkalnych
Fragment:
Wnioskodawca wyjaśnił, że czynności związane z budową sauny są realizowane zarówno w ramach dostawy, budowy, remontu, modernizacji, jak również przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy prawidłowym jest stosowanie stawki 8% dla robót budowlanych wykonywanych przy budowie przez Wnioskodawcę saun w obiektach budownictwa społecznego określonych w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT... Stanowisko Wnioskodawcy: Zdaniem Wnioskodawcy do usług budowy przez Wnioskodawcę saun w obiektach budownictwa społecznego określonych w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT powinna mieć zastosowanie stawka podatku od towarów i usług 8%. Uzasadnienie: Ze względu na fakt, że sauna jest odizolowanym termicznie i fizycznie osobnym pomieszczeniem w budynku mieszkalnym, trwale z nim połączonym, wyposażonym w instalację elektryczną, ogrzewanie (piec) oraz wentylację połączoną na stałe z instalacją elektryczną i wentylacyjną budynku, w którym jest wybudowana uznać należy, że jest ona trwale związana z tym budynkiem mieszkalnym i w związku z tym Wnioskodawca jest uprawniony do stosowania obniżonej stawki podatku od towarów i usług 8%.
2016
15
mar

Istota:
W zakresie ustalenia kraju, w którym winny zostać opodatkowane uzyskane przez Wnioskodawcę przychody (dochody)
Fragment:
W zasadzie plac budowy istnieje do czasu zakończenia budowy lub całkowitego jej zaniechania. Nie można uważać, że plac budowy przestaje istnieć, jeżeli prace są przerwane czasowo. Sezonowe lub inne czasowe przerwy powinny wchodzić w okres liczony jako trwanie placu budowy. Sezonowe przerwy mogą być spowodowane złą pogodą. Czasowe przerwy mogą być spowodowane np. brakiem materiałów lub brakiem siły roboczej. Prace budowlane lub montażowe stanowią zakład tylko wtedy, jeżeli obiekty te istnieją dłużej niż dwanaście miesięcy (należy zaznaczyć, że powyższe kryterium odnosi się również do podwykonawcy w zakresie wykonywanych przez niego prac). Prace wykonywane na placu budowy przez podwykonawców wlicza się do okresu prowadzenia budowy przez generalnego wykonawcę (czas spędzony na budowie przez podwykonawcę powinien być traktowany jako czas zużytkowany przez wykonawcę generalnego). Z powyższego komentarza do Modelowej Konwencji OECD wynika, że kryterium dwunastu miesięcy „ ma zastosowanie do każdego oddzielnego placu budowy lub projektu. Przy ustalaniu, jak długo istnieje dany plac budowy lub projekt nie należy brać pod uwagę okresu spędzonego poprzednio przez przedsiębiorcę na innych placach budów lub projektach, które nie mają z obecnym żadnego związku ”.
2015
30
gru

Istota:
W zakresie ustalenia kraju, w którym winny zostać opodatkowane uzyskane przez Wnioskodawcę przychody (dochody)
Fragment:
W zasadzie plac budowy istnieje do czasu zakończenia budowy lub całkowitego jej zaniechania. Nie można uważać, że plac budowy przestaje istnieć, jeżeli prace są przerwane czasowo. Sezonowe lub inne czasowe przerwy powinny wchodzić w okres liczony jako trwanie placu budowy. Sezonowe przerwy mogą być spowodowane złą pogodą. Czasowe przerwy mogą być spowodowane np. brakiem materiałów lub brakiem siły roboczej. Prace budowlane lub montażowe stanowią zakład tylko wtedy, jeżeli obiekty te istnieją dłużej niż dwanaście miesięcy (należy zaznaczyć, że powyższe kryterium odnosi się również do podwykonawcy w zakresie wykonywanych przez niego prac). Prace wykonywane na placu budowy przez podwykonawców wlicza się do okresu prowadzenia budowy przez generalnego wykonawcę (czas spędzony na budowie przez podwykonawcę powinien być traktowany jako czas zużytkowany przez wykonawcę generalnego). Z powyższego komentarza do Modelowej Konwencji OECD wynika, że kryterium dwunastu miesięcy „ ma zastosowanie do każdego oddzielnego placu budowy lub projektu. Przy ustalaniu, jak długo istnieje dany plac budowy lub projekt nie należy brać pod uwagę okresu spędzonego poprzednio przez przedsiębiorcę na innych placach budów lub projektach, które nie mają z obecnym żadnego związku ”.
2015
30
gru

Istota:
Stawka podatku VAT dla budowy budynku plebanii.
Fragment:
Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęcia „ budowa ”, dlatego też w tym zakresie należy odwołać się do przepisów prawa budowlanego. Zgodnie więc z art. 3 pkt 6 i 7 ww. ustawy Prawo budowlane – przez budowę rozumie się wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. Przez roboty budowlane natomiast rozumie się budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. Uwzględniając powołane przepisy, ustawodawca przewidział możliwość zastosowania preferencyjnej 8% stawki podatku VAT w odniesieniu do usług budowlanych. Należy jednakże zwrócić uwagę, że preferencyjna 8% stawka przewidziana jest wyłącznie dla budownictwa mieszkaniowego i lokali mieszkalnych, czyli obiektów sklasyfikowanych w dziale 11 PKOB. Z przedstawionego w złożonym wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca przystąpił do budowy budynku plebanii. Budynek ten będzie pełnił funkcję mieszkaniową uzupełnioną o funkcje obsługi administracyjnej parafii. W budynku zamieszkiwać będzie 3 księży obsługujących parafię – dwóch na stałe i jeden w okresie ważnych świąt liturgicznych. Program funkcjonalny obiektu obejmuje: pomieszczenia mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej: 198,26 m 2 , pomieszczenia służące administrowaniu parafii i pracy katechetycznej o łącznej powierzchni użytkowej: 103,20 m 2 , pozostałe pomieszczenia (garaż, węzeł cieplny, pralnia): 57,20 m 2 .
2015
1
gru

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego, związanego z nakładami ponoszonymi w szczególności na budowę infrastruktury drogowej
Fragment:
U. z 1985 r., Nr 14, poz.60 z późn. zm), zgodnie z którym, budowa lub przebudowa dróg publicznych spowodowana inwestycją niedrogową należy do inwestora tego przedsięwzięcia. Szczegółowe warunki budowy lub przebudowy dróg, o których mowa w ust. 1 ww. ustawy, określa umowa między zarządcą drogi a inwestorem inwestycji niedrogowej. Zgodnie więc ze wskazanym przepisem art. 16 ust. 1 ustawy o drogach publicznych to inwestor (właściciel działki) jest zobowiązany do przeprowadzenia budowy czy przebudowy dróg publicznych jeśli dokonuje inwestycji niedrogowej. Zatem to w interesie przyszłych inwestorów, w związku z budową przez nich zakładów produkcyjnych, leży doprowadzenie (czy to poprzez budowę we własnym zakresie czy poprzez przeniesienie tego obowiązku na kogoś innego za wynagrodzeniem) do powstania takiego układu komunikacyjnego, który zapewniałby odpowiedni dojazd do obiektów. Podkreślenia wymaga, że to Gmina poniesie koszty budowy drogi, a nie przyszli nabywcy. W swoim stanowisku Gmina wskazała, że powodem przystąpienia do budowy infrastruktury drogowej przez Gminę było to, że przedsiębiorcy uwarunkowali zakup gruntu od wybudowanej drogi oraz chęć dostosowania (uatrakcyjnienia) terenów będących przedmiotem sprzedaży.
2015
5
lis

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
Fragment:
Ze względu na brak możliwości określenia terminu sprzedaży ww. domu nie jest w stanie określić kiedy cały proces budowy zostanie zakończony. W ustawie o podatku dochodowym z dnia 26 lipca 1991 r. określono jedynie termin, w którym środki ze sprzedaży nieruchomości mieszkalnej należy wydatkować na nabycie nowego domu/mieszkania. W tym wypadku część środków została już wydatkowana, a pozostała część zostanie przeznaczona na nabycie gruntu, który ma stanowić pierwszy etap inwestycji uzyskania docelowego domu. W ww. ustawie brak jest określenia terminu zakończenia budowy domu w przypadku wydatkowania całości dostępnych środków ze sprzedaży nieruchomości („ A ”). W związku z powyższym, Zainteresowana stoi na stanowisku, że wydatkowanie wszystkich środków ze sprzedaży domu w określonym ustawą terminie stanowi dostateczną przesłankę do zwolnienia Wnioskodawczyni z konieczności zapłacenia podatku w związku ze zbyciem nieruchomości, a ponieważ w ustawie brak jest określenia terminu zakończenia nabycia (budowy) nowego domu, daje to Wnioskodawczyni możliwość zakończenia budowy w terminie późniejszym, zgodnie z posiadanymi środkami, bez określania terminu zakończenia procesu nabycia (budowy) domu. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
2015
6
wrz
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Budowa
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.