Budowa | Interpretacje podatkowe

Budowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to budowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia stawki podatku dla sprzedaży nieruchomości gruntowej wraz z rozpoczętą budową budynku wielorodzinnego.
Fragment:
Grunt wraz z obiektem budowlanym oraz całą dokumentacją dotyczącą inwestycji, jak plany budowlane, pozwolenie na budowę oraz inne niezbędne dokumenty, zostanie sprzedany deweloperowi. Nabywca jako nowy Inwestor zamierza kontynuować inwestycję, czyli dokończy budowę wielorodzinnego budynku mieszkalnego, według czynnego Pozwolenia na Budowę. Wniosek uzupełniono w dniu 6 lutego 2018 r. o następujące informacje: Wnioskodawczyni jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zainteresowana prowadzi działalność w zakresie wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi, zarządza nieruchomościami na zlecenie, prowadzi działalność pomocniczą związaną z utrzymaniem porządku w budynkach oraz roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, ponadto realizuje projekty budowlane związane ze wznoszeniem budynków. Na nabytej nieruchomości Wnioskodawczyni planowała wybudować budynek wielorodzinny – mieszkania na sprzedaż, rozpoczęta została budowa. W żaden inny sposób nieruchomość nie była wykorzystywana w działalności. Nieruchomość była placem budowy. Nieruchomość nie była nikomu (osobom trzecim) udostępniana, w żadnej formie. Nie było żadnych umów. Nieruchomość była wykorzystywana w działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, jako towar handlowy, na którym Wnioskodawczyni zamierzała wybudować budynek wielorodzinny mieszkalny, budowa została rozpoczęta.
2018
9
mar

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku od towarów i usług wykazanego w fakturach dokumentujących wydatki poniesione na budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej
Fragment:
Planowana wartość budowy sieci wodociągowej - 908.953,64 zł. Centrum Kultury jest podmiotowo zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku VAT. 2b. Budowa sieci wodociągowej PE 110 wraz z przyłączami w miejscowości Lichwin-Stadniczówka - zadanie będzie wykonywane w latach 2018-2019. Zaplanowano budowę 2330,5 m sieci wodociągowej. Inwestycja nie obejmuje budowy przyłączy wodociągowych. Na trasie przebiegu budowanej sieci wodociągowej nie ma budynków stanowiących mienie Gminy. Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie budynki zlokalizowane przy sieci wodociągowej muszą być podłączone do sieci wodociągowej w okresie 12 miesięcy licząc od dnia otrzymania ostatniej płatności ze środków europejskich stanowiących dofinansowanie. Ostateczny termin budowy podłączenia budynków do sieci upływa we wrześniu 2020 roku. Planowana wartość budowy sieci wodociągowej - 371.159,51 zł. 2c. Budowa sieci kanalizacji bytowej wraz z budową oczyszczalni ścieków w JJJJ - zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2018-2019. Inwestycja obejmuje budowę biologicznej oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej o długości 497,50m, budowę 6 przyłączy kanalizacyjnych, w tym do budynku gminnej jednostki organizacyjnej, objętej centralizacją na cele podatku VAT tj.
2018
15
lut

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku VAT poniesionego w związku z realizacją zadania
Fragment:
W ramach ww. projektu zakres prac obejmuje: Zadanie nr 1 Rozbudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr ... oraz obwodnicę ... w km 3+742 + 9+600, Budowę trójwlotowego ronda małego na początku obwodnicy ..., Przebudowę istniejących skrzyżowań oraz budowę nowych skrzyżowań zwykłych i skanalizowanych z drogami powiatowymi i gminnymi, Budowę dróg dojazdowych, Budowę ciągów pieszo-rowerowych i rowerowych, Budowę chodników w obrębie skrzyżowań i przystanków autobusowych, Przebudowę i budowę zjazdów indywidualnych i publicznych. Budowę zatok autobusowych wraz z peronami i miejscami na wiaty, Rozbiórkę, przebudowę i budowę obiektów mostowych, Budowę i przebudowę oświetlenia drogowego, Przebudowę sieci energetycznych, Budowę układu kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi i zbiornikami retencyjno-infiltrującymi, Przebudowę Istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z projektowanym zakresem: sieć energetyczna, sieć teletechniczna, sieć sanitarna, Budowa parkingu, Budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, Budowę chodnika w m. .... Zadanie nr 2: Rozbudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr ... oraz obwodnicę ... w km 9+600 + 26+014, Budowę 2 małych rond na początku i końcu obwodnicy ..., Przebudowę istniejących skrzyżowań oraz budowę nowych skrzyżowań zwykłych i skanalizowanych z drogami powiatowymi i gminnymi, Budowę dróg dojazdowych, Budowę ciągów pieszo-rowerowych i rowerowych, Budowę (...)
2018
30
sty

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku VAT poniesionego w związku z realizacją zadania
Fragment:
W ramach ww. projektu zakres prac obejmuje: Zadanie nr 1 Rozbudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr ... oraz obwodnicę ... w km 3+742 + 9+600, Budowę trójwlotowego ronda małego na początku obwodnicy ..., Przebudowę istniejących skrzyżowań oraz budowę nowych skrzyżowań zwykłych i skanalizowanych z drogami powiatowymi i gminnymi, Budowę dróg dojazdowych, Budowę ciągów pieszo-rowerowych i rowerowych, Budowę chodników w obrębie skrzyżowań i przystanków autobusowych, Przebudowę i budowę zjazdów indywidualnych i publicznych. Budowę zatok autobusowych wraz z peronami i miejscami na wiaty, Rozbiórkę, przebudowę i budowę obiektów mostowych, Budowę i przebudowę oświetlenia drogowego, Przebudowę sieci energetycznych, Budowę układu kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi i zbiornikami retencyjno-infiltrującymi, Przebudowę Istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z projektowanym zakresem: sieć energetyczna, sieć teletechniczna, sieć sanitarna, Budowa parkingu, Budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, Budowę chodnika w m. .... Zadanie nr 2: Rozbudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr ... oraz obwodnicę ... w km 9+600 + 26+014, Budowę 2 małych rond na początku i końcu obwodnicy ..., Przebudowę istniejących skrzyżowań oraz budowę nowych skrzyżowań zwykłych i skanalizowanych z drogami powiatowymi i gminnymi, Budowę dróg dojazdowych, Budowę ciągów pieszo-rowerowych i rowerowych, Budowę (...)
2018
30
sty

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku VAT poniesionego w związku z realizacją zadania
Fragment:
W ramach ww. projektu zakres prac obejmuje: Zadanie nr 1 Rozbudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr... ... oraz obwodnicę ... w km 3+742 + 9+600, Budowę trójwlotowego ronda małego na początku obwodnicy ..., Przebudowę istniejących skrzyżowań oraz budowę nowych skrzyżowań zwykłych i skanalizowanych z drogami powiatowymi i gminnymi, Budowę dróg dojazdowych, Budowę ciągów pieszo-rowerowych i rowerowych, Budowę chodników w obrębie skrzyżowań i przystanków autobusowych, Przebudowę i budowę zjazdów indywidualnych i publicznych. Budowę zatok autobusowych wraz z peronami i miejscami na wiaty, Rozbiórkę, przebudowę i budowę obiektów mostowych, Budowę i przebudowę oświetlenia drogowego, Przebudowę sieci energetycznych, Budowę układu kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi i zbiornikami retencyjno-infiltrującymi, Przebudowę Istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z projektowanym zakresem: sieć energetyczna, sieć teletechniczna, sieć sanitarna, Budowa parkingu, Budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, Budowę chodnika w m. .... Zadanie nr 2: Rozbudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr . . oraz obwodnicę ... w km 9+600 + 26+014, Budowę 2 małych rond na początku i końcu obwodnicy ..., Przebudowę istniejących skrzyżowań oraz budowę nowych skrzyżowań zwykłych i skanalizowanych z drogami powiatowymi i gminnymi, Budowę dróg dojazdowych, Budowę ciągów pieszo-rowerowych i rowerowych, Budowę (...)
2018
30
sty

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania odpowiedniej stawki podatku dla usługi budowy domu katechetyczno-mieszkalnego.
Fragment:
Z okoliczności sprawy wynika jednak, że Wnioskodawca realizuje inwestycję, polegającą na budowie domu katechetyczno-mieszkalnego z częścią mieszkalną jako całości, który jest sklasyfikowany wg PKOB w klasie 1272. Całkowita powierzchnia użytkowa budynku wynosi 436,38 m 2 , w tym część użytkowa: 331,82 m 2 , a część mieszkalna: 104,56 m 2 . Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że skoro przedmiotem wykonywanej przez Wnioskodawcę usługi jest budowa domu katechetyczno-mieszkalnego jako całości, zaklasyfikowanego wg PKOB do klasy 1272, a więc budynku innego niż zaliczanego do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, brak jest podstaw aby do jakichkolwiek robót związanych z ww. budową miała zastosowanie preferencyjna stawka VAT. Zatem czynności wykonywane w ramach ww. usługi budowy, podlegają opodatkowaniu według podstawowej stawki VAT w wysokości 23%, gdyż przepisy o podatku od towarów i usług nie przewidują dla budowy tak sklasyfikowanych obiektów, preferencyjnej stawki podatku VAT. Reasumując, dla usługi budowy domu katechetyczno-mieszkalnego wykonywanej przez Wnioskodawcę, nie znajdzie zastosowania obniżona stawka podatku w wysokości 8% lecz stawka podstawowa, tj. 23%. Ponieważ Wnioskodawca buduje dom katechetyczno-mieszkalny jako całość, stawka podatku w wysokości 23% ma zastosowanie zarówno do części mieszkalnej, jak i użytkowej.
2018
22
sty

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dostawy nieruchomości z niezakończoną budową.
Fragment:
Niedokończona inwestycja budowlana w postaci budowy budynku wielomieszkaniowego (apartamentowca), gdy prace budowlane – na moment przeprowadzenia transakcji – były na etapie przygotowania tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy zjazdu publicznego, przygotowania budowy przyłącza budynku do sieci gazowej, przygotowania budowy przyłącza budynku do sieci elektroenergetycznej oraz przygotowania budowy przyłącza budynku do sieci wodnej, nie wypełniała definicji budynku, oraz nie nosiła cech budowli. Należy zauważyć, że Wnioskodawca w chwili sprzedaży poczynił dopiero wstępne prace budowlane mające na celu wybudowanie budynku. Ponadto, jak wskazano w opisie sprawy, w dniu sprzedaży budynek nie był wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, nie posiadał również ukończonych fundamentów, nie był również kryty dachem. Trudno uznać, że wyżej wskazane prace na tak wstępnym etapie budowy stanowią budynek, budowlę lub ich część. Bez znaczenia w takiej sytuacji jest fakt, że nabywca zadeklarował kontynuację rozpoczętej inwestycji budowlanej. Skutki prawnopodatkowe konkretnego zdarzenia powstają w momencie dokonanej dostawy nieruchomości, w której Wnioskodawca posiadał jedynie grunt z rozpoczętymi pracami budowlanymi, który nie może być zaklasyfikowany ani w świetle przepisów prawa budowlanego, ani według Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, jako budynek, budowla lub ich część.
2017
9
gru

Istota:
Sposób opodatkowania sprzedaży gruntu wraz z rozpoczętą budową budynków.
Fragment:
A w rezultacie przesądzać, iż na Działkach nie powstaną zamiast nich inne obiekty budowlane (tj. inne niż budynki mieszkalne wielomieszkaniowe, a więc Budynki), czy też ogólnie, że budowa nie zostanie zakończona. Jak wspomniano, planowana sprzedaż nastąpi na Etapie zaawansowania robót, tj. po ukończeniu etapu budowy, w którym wykonane zostaną prace budowlane polegające na (i) rozpoczęciu na każdej z Działek prac przygotowawczych na terenie budowy w postaci zagospodarowania terenu budowy, (ii) otwarciu dziennika budowy i wykonaniu prac ziemnych (wykopów pod fundamenty), (iii) wykonaniu fundamentów oraz ścian fundamentowych do wysokości parteru oraz (vi) wzniesieniu co najmniej jednego z Budynków na każdej z Działek do wysokości pierwszej kondygnacji nadziemnej (zakończonej stropem). Zdaniem Spółki, wykonane do momentu sprzedaży Budynków prace budowlane, polegające na doprowadzeniu Budynków do Etapu zaawansowania robót, pozwalać będą na uznanie, iż przedmiotem dostawy będą towary (Budynki), a nie Działki niezabudowane. Ponadto, Etap zaawansowania robót przesądzać będzie, iż na Działkach docelowo powstaną - w wyniku kontynuowania procesu budowlanego po sprzedaży zgodnie z Pozwoleniem - wyłącznie Budynki o parametrach przewidzianych w Projekcie (tj. budynki mieszkalne wielomieszkaniowe), które będą zaliczane do SPM. Na Etapie zaawansowania robót nie będzie już bowiem możliwe wykonanie budynków o innych rozmiarach lub kształtach obrysów niż Budynki (obrysy Budynków zostaną definitywnie określone z uwagi na wybudowanie ścian Budynków do poziomów pierwszej kondygnacji nadziemnej).
2017
13
wrz

Istota:
Zastosowanie stawki 8% dla świadczonych usług realizowanych w trakcie budowy objętej społecznym programem mieszkaniowym
Fragment:
Po pierwsze zakres wykonywanych czynności musi dotyczyć budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy budynków lub ich części. Przy czym – wziąwszy pod uwagę przywołane wyżej definicje – czynności budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji powinny dotyczyć elementów konstrukcyjnych obiektu budowlanego. Po drugie, budynki lub ich części, których dotyczą ww. czynności, muszą być zaliczane do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że transakcja nie może korzystać z preferencyjnej, 8% stawki podatku. W tym miejscu należy zauważyć, że przy ustaleniu właściwej stawki podatku VAT decydujące znaczenie ma ustalenie, co jest przedmiotem sprzedaży, czy podatnik dokonuje dostawy towarów czy świadczy usługę oraz czy czynność wykonywana przez podatnika mieści się w zakresie czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy (dostawa, budowa, remont, modernizacja, termomodernizacja, przebudowa obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym). W sytuacji gdy mamy do czynienia ze świadczeniem złożonym – świadczeniem dwóch lub więcej usług, tak ściśle ze sobą powiązanych, że obiektywnie tworzą w aspekcie gospodarczym jedną całość, której rozdzielenie miałoby sztuczny charakter, to wszystkie te świadczenia lub czynności stanowią jedno świadczenie do celów stosowania podatku VAT.
2017
24
sie

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków ponoszonych na realizację inwestycji
Fragment:
(...) budowie „ ... ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 22 maja 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków ponoszonych na realizację inwestycji polegającej na budowie „ ... ”. Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 03 lipca 2017 r. (data wpływu 07 lipca 2017 r.) o doprecyzowanie opisu sprawy. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku). Uniwersytet ... (zwany dalej Wnioskodawcą lub Uczelnią) realizuje inwestycję polegającą na budowie „ ... ” na terenie „ B ” Campusu Uniwersytetu przy ul. .... W związku z prowadzoną inwestycją, 17 lutego 2017 r. Wnioskodawca zawarł ze Skarbem Państwa - reprezentowanym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (zwanym dalej Ministrem) umowę nr 1701 o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pt. „ ... ” (dalej jako Umowa). Stosownie do § 2 ust. 1 Umowy, Minister udzielił Wnioskodawcy dotacji na dofinansowanie realizowanej w latach 2017-2019 inwestycji pt. „ ... ” (dalej jako Centrum).
2017
4
sie
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Budowa
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.