Budowa | Interpretacje podatkowe

Budowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to budowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją operacji pn. „Budowa ...”
Fragment:
(...) Budowa ... ” - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 17 stycznia 2017 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją operacji pn. „ Budowa ... ”. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Gmina wystąpiła z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie pomocy na operację typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych’’ w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii ” w ramach działania „ Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich ”, objętego PROW na lata 2014-2020 dla operacji „ Budowa ... ”. Do wniosku zostało złożone oświadczenie, iż Gmina jest podatnikiem podatku VAT oraz figuruje w ewidencji płatników podatku VAT i realizując powyższą operację nie może odzyskać w żaden sposób poniesionego kosztu VAT z powodu, iż planowana operacja nie będzie wykorzystywana do sprzedaży opodatkowanej i Gmina nie będzie mieć prawnej możliwości odzyskania podatku VAT.
2017
3
lut

Istota:
Zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków zwi1zanych z realizacj1 budowy budynku mieszkalno-us3ugowego oraz opodatkowania darowizny budynku
Fragment:
W 2016 r. rozpocz13 inwestycje budowy budynku mieszkalno-us3ugowego. Pozwolenie na budowe zosta3o wydane na Wnioskodawce i ?one. Budowa realizowana jest w ramach maj1tku osobistego. Po odbiorze przez nadzór budowlany lub póYniej tj. po ostatecznym zakonczeniu budowy Wnioskodawca wraz z ?on1 planuje przekazanie budynku dzieciom, w ramach nieodp3atnej darowizny. Od dnia wybudowania budynku mieszkalno-us3ugowego do dnia dokonania darowizny Wnioskodawca nie bedzie wykorzystywaa budynku, ani dla celów prywatnych, ani w pozarolniczej dzia3alnooci gospodarczej. W1tpliwooci Wnioskodawcy dotycz1 prawa do odliczenia podatku naliczonego w zwi1zku z realizacj1 budowy budynku mieszkalno-uslugowego przez Wnioskodawce i jego ?one, oraz opodatkowania nieodp3atnej darowizny ww. budynku na rzecz dzieci. Maj1c na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz obowi1zuj1ce w tym zakresie przepisy prawa nale?y stwierdzia, i? przedmiotowy budynek mieszkalno-us3ugowy nie zostanie wybudowany w ramach prowadzonej przez Wnioskodawce dzia3alnooci gospodarczej, a jak sam wskaza3 Wnioskodawca z maj1tku prywatnego jego i ma3?onki. Ponadto po wybudowaniu przedmiotowego budynku Wnioskodawca nie bedzie go u?ytkowa3, w tym wykorzystywa3 do czynnooci opodatkowanych w zwi1zku z dzia3alnooci1 gospodarcz1.
2017
19
sty

Istota:
1) Czy kwota 40 z3, któr1 Wnioskodawca otrzyma3 tytu3em odszkodowania za straty powsta3e w ubieg3ych latach w zwi1zku z ju? istniej1cymi trzema ruroci1gami podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
2) Czy kwota 60 z3, któr1 Wnioskodawca otrzyma3 tytu3em wynagrodzenia za zgody i dzia3ania zwi1zane z budow1 czwartego ruroci1gu podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób?
Fragment:
Dyspozycj1 przepisu art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych objete s1 odszkodowania, które wyp3acone zosta3y z okreolonych w nim tytu3ów w wyniku prowadzenia na gruntach wchodz1cych w sk3ad gospodarstwa rolnego przez podmioty uprawnione na podstawie odrebnych przepisów inwestycji dotycz1cych budowy infrastruktury przesy3owej ropy naftowej i produktów rafinacji ropy naftowej oraz budowy urz1dzen infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoociami. Przez budowe urz1dzen infrastruktury technicznej zgodnie z ww. przepisem rozumie sie budowe drogi oraz wybudowanie pod ziemi1, na ziemi albo nad ziemi1 przewodów lub urz1dzen wodoci1gowych, kanalizacyjnych, ciep3owniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych. Ustawodawca wskaza3 zatem rodzaje urz1dzen, które nale?y zaliczya do infrastruktury technicznej, a zamieszczony katalog stanowi zbiór zamkniety. Nie mo?na zatem przez budowe urz1dzen infrastruktury technicznej rozumiea budowy innego urz1dzenia ni? wskazanego w przepisie. Definicje urz1dzen wodoci1gowych i kanalizacyjnych zawiera ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu ocieków (Dz. U. z 2015, poz. 139 z póYn. zm. ). W myol art. 2 pkt 14 urz1dzeniami kanalizacyjnymi s1 sieci kanalizacyjne, wyloty urz1dzen kanalizacyjnych s3u?1cych do wprowadzania ocieków do wód lub do ziemi oraz urz1dzenia podczyszczaj1ce i oczyszczaj1ce ocieki oraz przepompownie ocieków.
2017
15
sty

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie określenia stawki podatku VAT dla czynności sprzedaży nieruchomości stanowiącej działkę z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego.
Fragment:
Wnioskodawca rozważa również decyzję o niekończeniu tej inwestycji i ewentualnie o sprzedaży przedmiotowej działki z rozpoczętą na niej inwestycją w postaci posadowionego fundamentu, tj. o sprzedaży potencjalnemu indywidualnemu nabywcy wyżej opisanej nieruchomości na etapie rozpoczętej budowy (w trakcie budowy fundamentów). Potencjalny nabywca nabędzie nieruchomość wraz z rozpoczętą inwestycją oraz dokumentacją architektoniczno-budowlaną, tj. rozpoczętą budową budynku mieszkalnego jednorodzinnego - fundamentem, a następnie nabywca we własnym zakresie będzie kontynuował i dokończy rozpoczętą budowę. Na potencjalnego nabywcę zostanie przepisana decyzja o pozwoleniu na budowę. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego, dokumentacją projektową oraz pozwoleniem na budowę na przedmiotowej działce może być wybudowany tylko i wyłącznie budynek mieszkalny, jednorodzinny, wolnostojący. Na dzień planowanej sprzedaży, stan zaawansowania robót budowlanych zrealizowanych przez Wnioskodawcę w oparciu o pozwolenie na budowę będzie obejmował wybudowany fundament domu mieszkalnego - co znajdzie również odpowiednie odzwierciedlenie w dzienniku budowy. Nakłady budowlane w postaci rozpoczętych fundamentów budynku mieszkalnego wskazywać będą jednoznacznie, że nabywca może kontynuować tylko i wyłącznie budowę ww. budynku. W planowanej umowie sprzedaży nieruchomości zostanie szczegółowo opisany przedmiot tej umowy, tj. nieruchomość stanowiąca działkę gruntu o powierzchni zgodnej z wpisem do księgi.
2016
29
gru

Istota:
Czy przychód uzyskany ze sprzedaży mieszkania w 2013 r. korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy, pomimo nierozpoczęcia budowy budynku mieszkalnego do końca 2015 r., z uwagi na brak pozwolenia na budowę, przy jednoczesnym wydatkowaniu środków na zaliczki na budowę oraz wykonanie dokumentacji technicznej budynku mieszkalnego jednorodzinnego?
Fragment:
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie precyzuje terminu rozpoczęcia budowy, dlatego na potrzeby niniejszej sprawy przyjąć należy wyjaśnienie tego pojęcia na gruncie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290). Zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy, rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy. W myśl art. 41 ust. 2 ww. ustawy, pracami przygotowawczymi są: wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie, wykonanie niwelacji terenu, zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów, wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy. Jednocześnie podkreślić należy, że zgodnie z art. 41 ust. 3 ww. ustawy, prace przygotowawcze mogą być wykonywane tylko na terenie objętym pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni dochód ze sprzedaży udziału w nieruchomości, wydatkowała na zaliczki na budowę oraz wykonanie dokumentacji technicznej budynku mieszkalnego stosownie do zawartej z wykonawcą w dniu 23 listopada 2015 r. umowy o roboty budowlane. Natomiast podkreślić należy, że uzyskanie pozwolenia na budowę oraz prace przygotowawcze na budowie nastąpiły w marcu 2016 r., czyli po upływie dwuletniego terminu określonego przez ustawodawcę w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2016
16
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług opieki nad osobami niepełnosprawnymi lub osobami w podeszłym wieku oraz prawa do odliczenia podatku z faktur dokumentujących zakupy materiałów i usług dotyczących budowy placówki zapewniającej całodobową opiekę.
Fragment:
Zatem Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu budowy opisanego obiektu. W konsekwencji, Wnioskodawca, w związku z budową placówki, w której będzie świadczył usługi zwolnione od podatku, nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących zakupy materiałów i usług dotyczących realizowanej inwestycji. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Ponadto informuje się, że niniejszym rozstrzygnięciem załatwiono wniosek w części dotyczącej zdarzenia przyszłego w zakresie zwolnienia od podatku usług opieki nad osobami niepełnosprawnymi lub osobami w podeszłym wieku oraz prawa do odliczenia podatku z faktur dokumentujących zakupy materiałów i usług dotyczących budowy placówki zapewniającej opiekę całodobową (pytania oznaczone we wniosku nr 1 i 2). Natomiast kwestia dotycząca zdarzenia przyszłego w zakresie ustalenia stawki podatku na usługi i materiały dotyczące budowy placówki opieki zapewniającej całodobową opiekę (pytanie oznaczone we wniosku nr 3), została rozstrzygnięta postanowieniem o odmowie wszczęcia postępowania z dnia 21 września 2016 r., nr ILPP2-1/4512-1-19/16-5/AS.
2016
3
gru

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego w ramach inwestycji polegającej na budowie dróg, kanałów technologicznych, zatok autobusowych oraz promocji projektu
Fragment:
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest: nieprawidłowe w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w fakturach zakupu dotyczących kosztów budowy kanałów technologicznych oraz dotyczących sprawowania nadzoru technicznego na robotami budowlanymi i ich jakością na podstawie art. 86 ust. 7b ustawy, nieprawidłowe w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o pełną kwotę podatku naliczonego w fakturach zakupu dotyczących kosztów budowy zatok autobusowych wraz z infrastrukturą przystankową oraz dotyczących sprawowania nadzoru technicznego nad robotami budowlanymi i ich jakością, prawidłowe w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w fakturach zakupu dotyczących kosztów robót budowlanych z wyłączeniem budowy zatok autobusowych wraz z infrastrukturą przystankową oraz budowy kanałów technologicznych, prawidłowe w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w fakturach zakupu dotyczących sprawowania nadzoru technicznego nad robotami budowlanymi i ich jakością, z wyłączeniem nadzoru nad robotami budowlanymi związanymi z budową kanałów technologicznych oraz budową zatok autobusowych wraz z infrastrukturą przystankową, prawidłowe w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę (...)
2016
2
gru

Istota:
Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją projektu polegającego na budowie przedłużenia alei
Fragment:
W ramach robót budowlanych zostaną wykonane następujące prace: Przygotowanie terenu pod budowę; Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; Roboty ziemne; Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej; Instalowanie urządzeń sprzętu oświetlenia drogowego; Roboty w zakresie budowy dróg i roboty konstrukcyjne; Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych i linii komunikacyjnych; Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków; Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych; Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych; Roboty w zakresie poprawy stanu środowiska naturalnego; Roboty konstrukcyjne. W ramach zrealizowanej inwestycji zostaną wybudowane nowe urządzenia infrastruktury podziemnej – kanały technologiczne. Uchwałą nr X/XX/2010 Rada Miasta C. z dnia 21 października 2010 r. dokonała zmiany statutu Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu poprzez dodanie punktu o treści: „ z) zarządzanie i utrzymanie kanałów technologicznych i pobierania opłat ”. Przy tym Wnioskodawca wyjaśnia, iż kanał technologiczny jest elementem składowym drogi publicznej.
2016
30
lis

Istota:
Możliwość odliczenia w ramach zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wydatków na zakup materiałów budowlanych i usług firm świadczących roboty budowlane i prace wykończeniowe w przypadku nieposiadania pozwolenia na budowę na swoje dane.
Fragment:
Zaś zgodnie z art. 3 pkt 7 ww. ustawy – przez roboty budowlane należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. Budowa realizowana jest na podstawie pozwolenia na budowę, a kończy się z chwilą zakończenia robót budowlanych (budowy) i uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego. Przenosząc powyższe wyjaśnienia na grunt prawa podatkowego należy stwierdzić, że przez budowę budynku mieszkalnego w rozumieniu przepisu art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy uznać wykonanie robót budowlanych prowadzonych na podstawie pozwolenia na budowę zgodnie z przedłożonym projektem budowlanym. Dla procesu budowy budynku mieszkalnego istotne jest wykonanie tylko tych elementów, które stanowią jego substancję lub są trwale z tym budynkiem związane, np. wykonanie wszystkich przyłączy i uzbrojeń działki w media (gaz, woda, kanalizacja, energetyka). Z opisanego stanu faktycznego wynika, że w momencie ponoszenia wydatków w związku z budową i wykończeniem budynku mieszkalnego Wnioskodawczyni nie posiadała stosownego pozwolenia na budowę gdyż wcześniej zostało ono wydane na córkę i zięcia Wnioskodawczyni. Ta okoliczność powoduje, że Wnioskodawczyni nie może odliczyć w ramach zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wydatków na zakup materiałów budowlanych i zakup usług firm świadczących roboty budowlane czy prace wykończeniowe.
2016
29
lis

Istota:
Opodatkowanie transakcji sprzedaży działek gruntu wraz z rozpoczętą inwestycją budowlaną.
Fragment:
W chwili obecnej prace przy budowie Budynku są na etapie wstępnym, tj. został przeprowadzony wykop pod wykonanie fundamentów oraz parkingu podziemnego, wykonano prace żelbetowe kondygnacji -2 i -1, a w trakcie są: wykonanie płyty fundamentowej na poziomie 0 oraz prace żelbetowe kondygnacji 0 (wykonanie słupów i trzonów). Zakończenie inwestycji budowlanej planowane jest na dzień 30 czerwca 2017 r. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Nieruchomość będąca przedmiotem planowanej transakcji jest przeznaczona pod zabudowę. Dla Nieruchomości zostało wydane pozwolenie na budowę. Po Transakcji Nabywca planuje dokończyć budowę Budynku. W tym zakresie planowane jest podpisanie z Wnioskodawcą umowy o tzw. zastępstwo inwestycyjne. Transakcja dokonywana będzie wyłącznie na cele prowadzonej przez Nabywcę działalności gospodarczej - po jej przeprowadzeniu, Nabywca planuje dokończenie budowy Budynku, wykończenie powierzchni biurowych i usługowych znajdujących się w Budynku, a następnie wydanie tej powierzchni najemcom. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą opodatkowania transakcji sprzedaży Nieruchomości będącej przedmiotem planowanej transakcji. Rozstrzygając w kwestii opodatkowania podatkiem od towarów i usług, w tym stosowania zwolnień od podatku, istotne jest ustalenie przedmiotu transakcji, tj. ustalenie czy przedmiotem transakcji jest grunt zabudowany, czyli taki na którym posadowione są budynki, budowle lub ich części, czy też przedmiotem transakcji jest grunt niezabudowany.
2016
5
sie
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Budowa
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.