ITPP3/4512-756/15/MZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Brak prawa do odliczenia podatku w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 18 grudnia 2015 r. (data wpływu 28 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu „...”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina B. jako „Samorzadowa Jednostka Organizacyjna” kieruje podstawowymi rodzajami działalności publicznej (PKD 84.11.2). Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Gmina występuje z wnioskiem o przyznanie pomocy w ramach dofinansowania ze środków PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020) na realizację zadania polegającego na: Przebudowie dróg gminnych. Całość zadania zostanie rozliczona na podstawie faktur VAT wystawionych na Gminę. Realizacja projektu w całości wykonywana będzie w ramach zadań własnych gminy. Z uwagi na fakt, iż nabywane towary, usługi związane z realizacją ww. projektu nie będą służyły czynnościom opodatkowanym (nie będą generowały dochodu) – przebudowane drogi ze swej istoty, będą zaspokajać zbiorowe potrzeby wspólnoty samorządowej; w przeciwieństwie do dróg i autostrad płatnych. Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego, korzysta ze zwolnienia w zakresie czynności związanych z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami. Brak stosownego dokumentu z Izby Skarbowej o braku prawa do obniżenia kwoty podatku należego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentacyjnych nabycie towarów i usług związanych z realizacją zadania, uniemożliwi zaliczenie poniesionych wydatków brutto jako kosztu kwalifikowanego we wspomnianym wniosku aplikacyjnym.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Gmina ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją przedmiotowego projektu...

Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją ww. zadania. Nabywane towary i usługi, związane z realizowanym zadaniem nie będą służyły czynnościom opodatkowanym (jak byłoby w przypadku dróg płatnych), ponieważ Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego, realizując zadania własne korzysta ze zwolnienia w zakresie czynności związanych z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami. W konsekwencji Gmina przebudowując drogę publiczną (gminną), nie występuje w charakterze podatnika podatku od towarów i usług, a poniesione w związku z przebudową wydatki nie są związane z wykonywaniem przez Gminę czynności opodatkowanych. Tym samym nie przysługuje jej prawo do odliczenia na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług podatku naliczonego od kwoty podatku należnego (wyrok NSA z 19 listopada 2014 r. sygn. akt. I FSK 1669/13). W tej sytuacji nieodpłatne przekazanie drogi na zaspokajanie potrzeb wspólnoty samorządowej nie jest przedmiotem opodatkowania i podatek należny nie wystąpi, zatem podatek naliczony znajdujący się w kosztach inwestycji może być kosztem kwalifikowanym. Wnioskodawca może ubiegać się o uznanie podatku od towarów i usług jako kosztu kwalifikowanego w przypadku gdy nie ma możliwości odzyskania podatku na mocy prawodawstwa krajowego. Tak też jest w tym przypadku, gdy wnioskodawca zamierza zaliczyć VAT do kosztów kwalifikowanych operacji powinien wystąpić do organu upoważnionego przez Ministra Finansów (Dyrektora Właściwej Izby Skarbowej) o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej o braku możliwości odzyskania podatku od towarów i usług, którą należy złożyć wraz z wnioskiem o płatność (art. 14b ustawy z dnia 23 sierpnia 1997 r. o ordynacji podatkowej).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z ust. 2 pkt 1 lit. a powołanego artykułu wynika, że kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Należy zauważyć, że w myśl art. 15 ust. 6 ww. ustawy nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), gmina wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Do zadań publicznych o charakterze lokalnym, wykonywanych przez gminę, należą m.in. zadania w zakresie gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego (art. 7 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy).

Biorąc pod uwagę przedstawione zdarzenie przyszłe oraz treść powołanych przepisów stwierdzić należy, że nie zostanie spełniony warunek, o którym mowa w wyżej cyt. art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, skoro towary i usługi nabyte w ramach projektu nie służą sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. W konsekwencji Gmina nie będzie miała prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji tego zadania.

Jednocześnie informuje się, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania kwestii możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, albowiem kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.