ITPP2/4512-558/15/RS | Interpretacja indywidualna

Brak możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
ITPP2/4512-558/15/RSinterpretacja indywidualna
  1. brak prawa do odliczenia
  2. fundusz unijny
  3. odzyskanie
  4. ryczałty
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 22 maja 2015 r. (data wpływu 27 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pod tytułem „R. ” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pod tytułem „R. ”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Gmina realizuje zadanie inwestycyjne pn. „R.”. Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ... na lata 2007-2013 (Oś Priorytetowa 6 Środowisko przyrodnicze; Działanie 6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska; Poddziałanie 6.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa) w oparciu o Umowę ... z dnia 27 czerwca 2014 r. zawartą z Wojewódzkim Funduszem ....

Inwestycja obejmuje następujący zakres robót: 1) B.; 2) B.R.. W wyniku realizacji zadania łącznie wybudowanych zostanie 1,3 km sieci kanalizacji sanitarnej, 1,19 km sieci wodociągowej. Wydatki kwalifikowane wg aktualnego wniosku o dofinansowanie projektu to 302.598,43 zł, w tym dofinansowanie z UE to 242.078,74 zł, podatek od towarów i usług (VAT) po stronie wydatków kwalifikowanych to 56.583,45 zł. Zadanie jest realizowane przez Gminę od grudnia 2012 r. Termin rzeczowego zakończenia inwestycji to 15 maja 2015 r. (podpisanie ostatniego protokołu zdawczo-odbiorczego). Termin finansowego zakończenia projektu to 22 czerwca 2015 r. (opłacenie ostatniej faktury w ramach wydatków kwalifikowanych). W związku z realizacją zadania Gmina poniosła takie wydatki jak przygotowanie dokumentacji technicznej, studium wykonalności, roboty budowlane, promocja projektu (zakup tablic informacyjnych). Do poniesienia zostały wydatki związane z robotami budowlanymi, audytem projektu, promocją projektu.

Wydatki poniesione na ww. inwestycję nie będą służyły sprzedaży opodatkowanej, gdyż sprzedaż opodatkowaną Gmina prowadzi tylko w zakresie sprzedaży mienia komunalnego. Po zakończeniu inwestycji wszystkie środki trwałe wytworzone w wyniku realizacji projektu, a więc sieć kanalizacji sanitarnej oraz sieć wodociągowa zostaną nieodpłatnie przekazane do Zakładu Usług Komunalnych w miejscowości ... w formie umowy użyczenia. Ww. Zakład będzie wyłącznie eksploatatorem sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej. Ww. inwestycja już na etapie jej planowania oraz ponoszenia wszelkich wydatków była realizowana z zamiarem przekazania wybudowanej sieci wodno-ściekowej do Zakładu w celu świadczenia na rzecz ludności usług polegających na dostawie wody, odprowadzania oraz oczyszczania ścieków.

Gmina jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. W ramach zadań nałożonych na gminy mieści się zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności, takich jak zaopatrzenie ludności w wodę, oczyszczanie i odprowadzanie ścieków. Gmina pozostając właścicielem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej realizuje i będzie realizować te zadania za pośrednictwem zakładu budżetowego - eksploatatora będącego zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Faktury za wykonanie ww. usług na rzecz poszczególnych mieszkańców wystawiać będzie eksploatator. Gmina nie pobiera i nie będzie pobierać od eksploatatora żadnych opłat, nie wystawia oraz nie będzie wystawiać na jego rzecz faktur VAT, a więc powierza jemu wykonywanie tych zadań nieodpłatnie. Wydatki związane z konserwacją i eksploatacją sieci i stacji uzdatniania wody będą kosztami Zakładu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w wyżej opisanym stanie faktycznym (zaistniałym i przyszłym) Gmina jako zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług jest i będzie uprawniona do odliczenia podatku naliczonego (VAT) wynikającego z kosztów poniesionych przez nią w związku z realizowanym zadaniem inwestycyjnym...

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z brzmieniem art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług nie ma możliwości odzyskania VAT. We wniosku i umowie zawartej z Wojewódzkim Funduszem ... na dofinansowanie przedmiotowej inwestycji, VAT jest kosztem kwalifikowanym, jako niepodlegający odliczeniu.

Ponadto zgodnie z art. 5 ww. ustawy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i usług, a Gmina nie wykonuje żadnych czynności opodatkowanych ponieważ nie pobiera żadnych opłat od ostatecznych odbiorców usług, jak i eksploatatora.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Generalna zasada określająca prawne możliwości odliczenia podatku naliczonego wyrażona jest w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054, z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy).

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 1656) przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 4 tego rozporządzenia.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego oraz treści powołanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do stwierdzenia, że nie jest/nie będzie spełniony warunek, o którym mowa w cyt. art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż towary i usługi nabyte w ramach ww. projektu – jak wynika z treści wniosku - nie służą/nie będą służyły sprzedaży opodatkowanej. W konsekwencji Gminie nie przysługuje/nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących przedmiotowe wydatki. Nie przysługuje i nie będzie przysługiwało również prawo do zwrotu podatku naliczonego, gdyż dofinansowanie, o którym mowa we wniosku, nie stanowi/nie będzie stanowić środków wskazanych w powołanym rozporządzeniu.

Jednocześnie informuje się, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii kwalifikowalności podatku od towarów i usług, gdyż organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczenia wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, bowiem kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia, a w przypadku zdarzenia przyszłego stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.