ITPP2/443-1321/14/KT | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją programu.
ITPP2/443-1321/14/KTinterpretacja indywidualna
  1. brak prawa do odliczenia
  2. dofinansowanie
  3. fundusz unijny
  4. odliczenie podatku
  5. odliczenie podatku od towarów i usług
  6. projekt pomocowy
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 22 września 2014 r. (data wpływu 26 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją programu „E.” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją programu „E.”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest, działającym non profit, stowarzyszeniem zarejestrowanym w KRS. W swoich działaniach koncentruje się na wdrażaniu nowych technologii i w tym zakresie uczestniczy w programach Unii Europejskiej. W dniu 24 października 2006 r. Parlament Europejski i Rada ustaliły Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji w latach 2007-2013 (Competiveness and Innovation Program 2007-2013 CIP). W ramach tego programu Komisja Europejska podjęła inicjatywę pn. Enterprise Europe na lata 2007-2013 z rozszerzeniem na rok 2014, tak by mogła być bez przerw kontynuowana w kolejnym programie ramowym na lata 2014-2020 ... . W celu jej wykonania dokonano wyboru ośrodków do realizacji tego projektu na obszarze wszystkich krajów członkowskich UE. W tym celu, w styczniu 2007 r. został ogłoszony konkurs na tzw. Partnerów Sieciowych tego programu. Konkurs ten został rozstrzygnięty w kwietniu 2007 r., zaś umowa została podpisana w dniu 19 listopada 2007 r. z późniejszymi poprawkami z dnia 3 grudnia 2008 r., 11 lutego 2011 r. oraz 6 kwietnia 2011 r. W jej wyniku jednym z partnerów sieciowych wybranych przez Komisję Europejską do realizacji projektu „E.” zostało konsorcjum, w skład którego, jako jeden z członków wchodzi Wnioskodawca. Podobny konkurs na dalszą realizację projektu „E.” odbył się w 2012 r. i ponownie w jego wyniku, w grudniu 2012 r., jednym z Partnerów Sieciowych wybranych przez Komisję Europejską do realizacji tego projektu zostało konsorcjum, w skład którego, jako jeden z członków, wchodzi Wnioskodawca.

Na mocy umów: ramowej o partnerstwie (Framework Partnership Agreement) i dotyczącej udzielenia pomocy finansowej na realizację zadań ośrodków E., Wnioskodawca realizuje, w ramach tej inicjatywy i programu, usługi w zakresie informowania, informacji zwrotnych, współpracy, umiędzynarodowiania-rozpowszechniania informacji dotyczących funkcjonowania oraz perspektyw rynku wewnętrznego towarów i usług, włącznie z informowaniem o procedurach przetargowych, możliwościach pozyskania finansowania, aktywnie promuje inicjatywy, politykę i programy wspólnotowe mające znaczenie dla MŚP oraz dostarcza MŚP informacji na temat procedur korzystania z takich programów, wykorzystuje narzędzia pozwalające na zbadanie wpływu obowiązujących przepisów na MŚP, wkład w przeprowadzanie przez komisję oceny oddziaływania, wykorzystania innych środków w celu włączenia MŚP do europejskiego systemu decyzyjnego, pomoc MŚP w rozwijaniu działań na terenach przygranicznych, tworzeniu sieci międzynarodowej, pomoc MŚP w szukaniu odpowiednich partnerów z sektora prywatnego lub publicznego; informacji oraz transferów technologii oraz wiedzy, informowanie oraz podnoszenie świadomości na temat polityk, ustawodawstwa oraz programów wsparcia dotyczących innowacji, uczestniczenie w rozpowszechnianiu i wykorzystywaniu wyników badań, usługi w zakresie transferu technologii i wiedzy oraz w zakresie budowania partnerstwa pomiędzy wszelkimi podmiotami zajmującymi się innowacją, stymulowanie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw, ułatwianie łączenia z innymi usługami w zakresie innowacji, w tym z usługami w dziedzinie własności intelektualnej oraz zachęcania MŚP do uczestnictwa w siódmym programie ramowym na rzecz badań i rozwoju, a następnie w programie ... - podnoszenie świadomości MŚP w tym obszarze, pomoc MŚP w określeniu ich potrzeb w zakresie badań, rozwoju technologicznego oraz w znalezieniu odpowiednich partnerów, pomoc MŚP w przygotowaniu i koordynowaniu propozycji projektów w sprawie uczestnictwa w programach ramowych Unii Europejskiej.

Usługi te są realizowane poprzez prowadzenie indywidualnych konsultacji w biurze ośrodka, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz drogą telefoniczną, organizację konferencji, seminariów, szkoleń, warsztatów itp., organizację wyjazdowych i przyjazdowych misji gospodarczych oraz udział w targach, zamieszczanie ofert firm w sieciowych bazach internetowych, wydawanie biuletynów informacyjnych i innych opracowań, prowadzenie księgozbioru oraz strony internetowej. Dla przedsiębiorców korzystających z tych usług są to usługi wykonywane nieodpłatnie. Ich finansowanie odbywa się z dwóch źródeł, jakimi są dotacja z Komisji Europejskiej oraz - przekazywane za pośrednictwem koordynatora konsorcjum - środki z budżetu Państwa. Procentowy udział pokrywania kosztów z tych dwóch źródeł wynosi odpowiednio - 60% i 40%. Wnioskodawca, realizując projekt, ponosi też koszty związane z zatrudnieniem personelu merytorycznego zatrudnianego na podstawie umów o pracę, w skład którego wchodzą koordynator projektu i konsultanci ds. informacji. Do poszczególnych zadań, np. do przeprowadzenia wykładu podczas seminarium, są także zatrudniane osoby na podstawie umów cywilnoprawnych. Umowa ramowa o partnerstwie wyróżnia następujące kategorie kosztów kwalifikowanych: pracownicy, podróże, diety, podwykonawstwo, inne koszty. Zgodnie z art. 11.15.4 umowy ramowej, kwota podatku od towarów i usług nie jest kosztem kwalifikowanym, chyba że partner projektu może wykazać, że odzyskanie podatku jest niemożliwe.

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Ze środków otrzymywanych w ramach projektu opisanego we wniosku nie są finansowane jakiekolwiek zakupy służące działalności innej, niż realizacja projektu. Środki te wydatkowane są tylko na wykonanie projektu. Wnioskodawca nie dokonuje zakupów związanych jednocześnie z realizacją projektu oraz z działalnością opodatkowaną.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w zakupach towarów i usług służących realizacji programu „E.”, który realizuje jako członek konsorcjum na podstawie podpisanych umów...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w wyżej opisanym przypadku. Zakupy towarów i usług dokonywane przez Wnioskodawcę w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym, nie służą czynnościom opodatkowanym. Nie można więc wywieść związku czynionych zakupów z jakimikolwiek czynnościami opodatkowanymi. W tej sytuacji, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zawarty w zakupach podatek nie podlega odliczeniu. Końcowo, Wnioskodawca powołał się na otrzymaną już interpretację tut. organu ... .

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z powyższego przepisu wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko podatnikom podatku od towarów i usług w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Analiza przedstawionych okoliczności sprawy oraz treści powołanego przepisu prawa prowadzi do stwierdzenia, że Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług w związku z realizacją przedmiotowego programu, skoro – jak wskazano we wniosku – nabywane towary i usługi nie służą czynnościom opodatkowanym.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że niniejsza interpretacja nie odnosi się do kwestii możliwości zaliczenia wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, ponieważ kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.