IPTPP3/4512-142/15-2/ALN | Interpretacja indywidualna

Prawo do obniżenia podatku należnego
IPTPP3/4512-142/15-2/ALNinterpretacja indywidualna
  1. brak prawa do odliczenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 27 kwietnia 2015 r. (data wpływu 5 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony z faktur VAT dokumentujących wydatki w ramach projektu pn. „...”– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony z faktur VAT dokumentujących wydatki w ramach projektu pn. „...”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Projekt „....” w ramach Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów na lata 2008-2013 jest podzielony na trzy umowy: od 01.01.2013 do 30.06.2013; od 01.07.2013 do 30.06.2014 oraz od 01.07.2014 do 30.06.2015.

W dniu 14 lutego 2013 r. została zawarta pierwsza umowa, druga umowa została podpisana w dniu 09.07.2013 r. pomiędzy Uniwersytetem, jako „Beneficjentem” i Władzą Wdrażającą Programy Europejskie, natomiast w dniu 30.06.2014 została podpisana trzecia umowa pomiędzy Uniwersytetem, jako „Beneficjentem” a Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych o dofinansowanie projektu „....” w ramach Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów na lata 2008-2013.

Projekt jest zgodny z działaniami określonymi w celu operacyjnym Wzmocnienie możliwości działania przedstawicieli instytucji krajowych w zakresie organizowania i przeprowadzania powrotów, w tym w oparciu o współpracę z partnerami zagranicznymi, wyszczególnionym w programach rocznych 2011, 2012, 2013. Projekt jest zgodny z następującymi działaniami:

  • organizacja szkoleń dotyczących międzynarodowego prawa migracyjnego w szczególności dla funkcjonariuszy służb publicznych;
  • realizacja studiów/projektów naukowych w zakresie polityki powrotowej, w szczególności diagnozujących stan realizacji polityki powrotowej przez Polskę.

Projekt jest także zgodny z Celami Funduszu wymienionych w Wytycznych dla Wnioskodawców w części – organizacja seminariów i szkoleń dla pracowników organów administracji poświęconych prawnym i praktycznym aspektom operacji wydalania migrantów.

Projekt składa się z dwóch komponentów - naukowego, którego efektem jest przyrost wiedzy w zakresie realizacji polityki powrotowej przez Polskę oraz dydaktycznego - tym samym w projekcie wykorzystane są dwa strategiczne obszary działania Uniwersytetu.

W projekcie przeprowadzone zostały studia podyplomowe (II edycje) dla funkcjonariuszy Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej (NOSG) oraz przeprowadzony został projekt naukowy, którego owocem będzie publikacja z zakresu prawa migracyjnego i powrotowego. Publikacja ta będzie dostępna wyłącznie dla grupy docelowej projektu.

W ramach studiów funkcjonariusze NOSG mieli dostęp do specjalistycznej wiedzy i profesjonalnego kształcenia, co umożliwiło im nabycie umiejętności w zakresie pracy z cudzoziemcami.

W ramach organizacji komponentu dydaktycznego opracowany został program studiów, przeprowadzona została rekrutacja, zorganizowanych zostało 16 zjazdów w dwóch edycjach, egzamin i graduacja oraz zapewniona została obsługa administracyjna.

W ramach komponentu naukowego zespół ekspertów poddał analizie naukowej migracje powrotowe. Działania tego komponentu przewidywały powołanie zespołu ekspertów, zakup publikacji, wyjazdy studyjne, udział w seminariach naukowych, wyjazdy zagraniczne, wydanie publikacji naukowej i organizację seminarium naukowego poświęconego analizie prawnych aspektów operacji wydalania migrantów. Projekt będzie realizowany w okresie od 1 stycznia 2013 do 30 czerwca 2015.

W ramach projektu „...” są dokonywane zakupy towarów i usług już od początku trwania projektu tj. przejazdy, noclegi, projektor, kserokopiarka, notebook, wyżywienie, materiały szkoleniowe, materiały popularyzujące projekt, opłaty notarialne, wynajem sali na seminarium, publikacje naukowe, indeksy i dyplomy, przygotowanie i druk publikacji.

Centrum Obsługi Projektów Europejskich wymaga od Beneficjenta kopii indywidualnej interpretacji Urzędu Skarbowego, potwierdzającą kwalifikowalność podatku od towarów i usług, którą należy obowiązkowo dołączyć do Raportu Finansowego. Podatek od towarów i usług jest kwalifikowalny wówczas, gdy realizując powyższy projekt, Beneficjent nie może odzyskać w żaden sposób poniesionego kosztu podatku VAT, którego wysokość została zawarta w budżecie Projektu.

Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (potwierdzenia zgłoszenia w załączeniu).

Dokonane zakupy towarów i usług w ramach realizacji projektu nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Czynności podejmowane w projekcie mają charakter niekomercyjny.

Faktury dokumentujące poniesione wydatki w ramach realizacji projektu są wystawione na Wnioskodawcę.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawcy (Uniwersytetowi) na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od towarów i usług zakupywanych w projekcie „...”...

Zdaniem Wnioskodawcy, kwoty podatku VAT od towarów i usług w projekcie „...” nie można odzyskać, bowiem zakupione towary i usługi będą wykorzystywane do czynności zwolnionych na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku ad towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień § 3 ust. 1 pkt 13 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1722, z późn. zm.) są to usługi w zakresie kształcenia świadczone przez Uczelnie.

Zakupione towary i usługi nie będą stanowiły środków trwałych o wartości początkowej przekraczającej 15 000,00 PLN.

W szczególności będą to: przejazdy, noclegi, projektor, kserokopiarka, notebook, wyżywienie, materiały szkoleniowe, materiały popularyzujące projekt, opłaty notarialne, wynajem sali na seminarium naukowe, przygotowanie i druk publikacji, indeksy i dyplomy.

Zdaniem Wnioskodawcy biorąc pod uwagę przepis art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, od wymienionych wyżej towarów i usług nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca, będący zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, realizuje Projekt „...” w ramach Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów na lata 2008-2013. Projekt składa się z dwóch komponentów - naukowego, którego efektem jest przyrost wiedzy w zakresie realizacji polityki powrotowej przez Polskę oraz dydaktycznego - tym samym w projekcie wykorzystane są dwa strategiczne obszary działania Uniwersytetu.

W ramach projektu „...” są dokonywane zakupy towarów i usług już od początku trwania projektu tj. przejazdy, noclegi, projektor, kserokopiarka, notebook, wyżywienie, materiały szkoleniowe, materiały popularyzujące projekt, opłaty notarialne, wynajem sali na seminarium, publikacje naukowe, indeksy i dyplomy, przygotowanie i druk publikacji. Dokonane zakupy towarów i usług w ramach realizacji projektu nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Czynności podejmowane w projekcie mają charakter niekomercyjny. Faktury dokumentujące poniesione wydatki w ramach realizacji projektu są wystawione na Wnioskodawcę.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunki uprawniające do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie są spełnione, ponieważ – jak wskazał Wnioskodawca – towary i usługi nabywane na potrzeby projektu nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu realizacji przedmiotowego projektu. Tym samym Wnioskodawcy z tego tytułu nie przysługuje prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Mając na uwadze obowiązujące przepisy oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki w ramach projektu pn. „...”, ponieważ towary i usługi nabywane na potrzeby projektu nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

brak prawa do odliczenia
IPTPP2/4512-205/15-5/IR | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.