IPTPP2/4512-215/15-4/IR | Interpretacja indywidualna

Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją inwestycji
IPTPP2/4512-215/15-4/IRinterpretacja indywidualna
 1. brak prawa do odliczenia
 2. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Wyłączenie stosowania obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Zwrot podatku
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 9 kwietnia 2015 r. (data wpływu 13 kwietnia 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 6 maja 2015 r. (data wpływu 12 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „<...>” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „<...>”.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 6 maja 2015 r. poprzez doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina <...>(dalej: Gmina lub Wnioskodawca) jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: VAT). Gmina zamierza złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w <...> o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „<...>”.

W ramach planowanego zadania budynek warsztatowo-biurowy zostanie przebudowany, wyremontowany i poddany termomodernizacji. Wykonane zostaną docieplenia ścian zewnętrznych, docieplenia podłóg, termomodernizacja stropodachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wrotami wjazdowymi, modernizacja systemu grzewczego wraz z wymianą instalacji c.o. i kotła grzewczego. Wnętrza budynku zostaną dostosowane do obowiązujących warunków technicznych. W zakresie zadania przewiduje się również wykonanie instalacji gazowej zewnętrznej i wewnętrznej, kanalizacji sanitarnej zewnętrznej i wewnętrznej oraz zewnętrznej kanalizacji deszczowej. Przebudowane zostaną wewnętrzne instalacje wodociągowe, elektryczne, zostanie wymieniony system wentylacji i instalacji odgromowej. Projektowana termomodernizacja zostanie wykonana poprzez ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. 15 cm oraz 15 cm wełną mineralną w miejscach wynikających z przepisów pożarowych wraz z ociepleniem ościeży cokołu i innych elementów elewacji. Ocieplenie ścian fundamentowych zewnętrznych styropianem wodoodpornych gr. 10 cm. Ocieplenie podłogi na gruncie styropianem o gr. 12 cm. Ocieplenie stropodachu styropianem o gr. 17 cm wraz z ociepleniem sufitów nad pomieszczeniami biurowymi i socjalnymi wełną mineralną gr. 20 cm. Na istniejącym stropodachu ułożone zostaną warstwy izolacji termicznej i pokryta papą. Wymiana stolarki okiennej drzwiowej wraz z wrotami. Planowana jest także kompleksowa modernizacja instalacji grzewczej - planuje się wymianę instalacji grzewczej na instalację zasilaną gazem ziemnym. W ramach prac planuje sie wymianę przewodów grzewczych wraz z ich izolacją. Zaplanowano również montaż grzejników i zainstalowanie zaworów termostatycznych. Wymiana kotła węglowego na kocioł wodny opalany gazem ziemnym o mocy 140 kW. W ramach prac zaplanowano: wykonanie zewnętrznej instalacji gazowej z rur o średnicy 50 wraz z punktem redukcyjno-pomiarowym oraz wymiana systemu wentylacji.

Wykonawca robót zostanie wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego. Wszystkie prace w ramach zadania zostaną wykonane w Zakładzie Komunikacji Miejskiej w <...> (w skrócie ZKM). ZKM jest samorządowym zakładem budżetowym. Prowadzi swoją gospodarkę finansową na podstawie ustawy o finansach publicznych. ZKM jest gminną jednostką utworzoną w formie samorządowego zakładu budżetowego, powołaną w celu świadczenia usług w zakresie zaspokajania potrzeb lokalnego transportu zbiorowego na obszarze gminy <...> i gmin, z którymi zawarto porozumienia gminne. Koszty swojej działalności Zakład ponosi z przychodów własnych oraz z przyznanej z budżetu gminy dotacji.

Przychodami własnymi Zakładu są:

 1. dochody z opłat za przewóz osób i opłaty specjalne ustalone uchwałą Rady Miejskiej w <...> oraz opłaty za przewóz osób na podstawie porozumień międzygminnych;
 2. dochody z reklam umiejscowionych na urządzeniach komunikacji miejskiej;
 3. dochody z dzierżawy i najmu składników majątkowych zakładu;
 4. dochody z usług warsztatowych oraz wynajmu autobusów.

Przedstawione przychody realizowane są również w przedmiotowym budynku, który będzie poddany termomodernizacji. Zakład został wyposażony w mienie gminne w zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności statutowej. Mienie zostało przekazane w formie trwałego zarządu, w tym również przedmiotowy budynek. Zakład jest zarejestrowany na potrzeby VAT.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych dotyczących prawa do odliczania VAT przez gminy w przypadku wykorzystywania danego majątku przez zakłady budżetowe Gmina powzięła wątpliwości w tym zakresie i dlatego składa niniejszy wniosek.

W piśmie z dnia 6 maja 2015 r. stanowiącym uzupełnienie wniosku Wnioskodawca wskazał, że:

 1. Faktury będą wystawione w ramach przedmiotowego zadania na Wnioskodawcę.
 2. W odpowiedzi na pytanie o następującej treści: „Do jakich czynności Wnioskodawca będzie wykorzystywał towary i usługi nabywane w związku z realizacją ww. zadania inwestycyjnego, tj. czy do czynności:
  1. opodatkowanych podatkiem od towarów i usług,
  2. zwolnionych z opodatkowania podatkiem od towarów i usług,
  3. niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...”

Wnioskodawca wskazał, iż mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny we wniosku o wydanie interpretacji, zdaniem Gminy udostępnienie zrealizowanej inwestycji na rzecz ZKM, na gruncie VAT nie stanowi podlegającego opodatkowaniu VAT świadczenia usług.

 1. Zadanie należy do zadań własnych gminy na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.).
 2. Nieruchomość zabudowana oznaczona nr działki 40 o pow. 9.018 m2 została oddana w trwały zarząd Zakładowi Komunikacji Miejskiej w <...>. Zgodnie z art. 82, art. 83 ust. 1 i 2 i art. 84 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 518, poz. 655, poz. 805 z poźn. zm.) opłata po zastosowaniu 70% bonifikaty wynosi <...> zł - rocznie.
 3. Zakład Komunikacji Miejskiej w <...> dokonuje odrębnych rozliczeń podatku VAT.
 4. Gmina uwzględnia odrębność rozliczeń podatku VAT z zakładem budżetowym.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gminie przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego od wydatków związanych z realizacją inwestycji pn. „<...>”...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie przysługuje Gminie prawo do odliczenia VAT naliczonego od wydatków związanych z realizacją inwestycji pn. „<...>”.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Z treści wskazanej powyżej regulacji wynika zatem, iż prawo do odliczenia VAT naliczonego przysługuje przy łącznym spełnieniu dwóch przesłanek, tj.:

 • nabywcą towarów/usług jest podatnik VAT oraz
 • nabywane towary/usługi są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności opodatkowanych VAT.

Zdaniem Gminy, w analizowanym przypadku druga z powyższych przesłanek nie zostanie spełniona i tym samym, stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego od wydatków związanych z przebudową i termomodernizacją budynku biurowo - warsztatowego Zakładu Komunikacji Miejskiej.

Jak Gmina wskazała w opisie sprawy, modernizacja budynków ZKM zostaną nieodpłatnie udostępnione na rzecz ZKM w <...> w formie trwałego zarządu i są przez ten zakład wykorzystywane do prowadzenia działalności statutowej tj. zapewnienia transportu lokalnego mieszkańcom gminy.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Jak stanowi art. 7 ust. 1 tej ustawy, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Art. 8 ust. 1 ustawy o VAT wskazuje natomiast, iż świadczeniem usług jest każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

W myśl art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

 • użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;
 • nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Ponadto, w myśl art. 2 ust. 1 ustawy o samorządzie gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy w zakresie lokalny transport zbiorowy (art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym).

Mając na względzie powyższy stan prawny oraz fakt, że przedmiotowe budynki służą Gminie na potrzeby realizacji zadań własnych Gminy w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, zdaniem Wnioskodawcy, powyższe przesłanki zrównania czynności nieodpłatnych z odpłatnym świadczeniem usług nie są spełnione. W konsekwencji, w ocenie Gminy, należy uznać, że udostępnienie zrealizowanej inwestycji na rzecz ZKM, na gruncie VAT nie stanowi podlegającego opodatkowaniu świadczenia usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z ogólną zasadą zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do przepisu art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Na mocy art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże, w świetle unormowań prawa wspólnotowego w przypadku, gdy organy władzy publicznej bądź urzędy obsługujące te organy podejmują takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań, lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszelkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty (art. 7 ust. 1 ww. ustawy o samorządzie gminnym).

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Gmina będąca zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług zamierza złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w <...> o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „<...>”. W ramach planowanego zadania budynek warsztatowo-biurowy zostanie przebudowany, wyremontowany i poddany termomodernizacji. Wykonawca robót zostanie wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego. Wszystkie prace w ramach zadania zostaną wykonane w Zakładzie Komunikacji Miejskiej w <...>, (w skrócie ZKM). ZKM jest samorządowym zakładem budżetowym. Prowadzi swoją gospodarkę finansową na podstawie ustawy o finansach publicznych. ZKM jest gminną jednostką utworzoną w formie samorządowego zakładu budżetowego, powołaną w celu świadczenia usług w zakresie zaspokajania potrzeb lokalnego transportu zbiorowego na obszarze gminy <...> i gmin, z którymi zawarto porozumienia gminne. Koszty swojej działalności Zakład ponosi z przychodów własnych oraz z przyznanej z budżetu gminy dotacji.

Przychodami własnymi Zakładu są:

 • dochody z opłat za przewóz osób i opłaty specjalne ustalone uchwałą Rady Miejskiej w <...> oraz opłaty za przewóz osób na podstawie porozumień międzygminnych;
 • dochody z reklam umiejscowionych na urządzeniach komunikacji miejskiej;
 • dochody z dzierżawy i najmu składników majątkowych zakładu;
 • dochody z usług warsztatowych oraz wynajmu autobusów.

Przedstawione przychody realizowane są również w przedmiotowym budynku, który będzie poddany termomodernizacji. Zakład został wyposażony w mienie gminne w zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności statutowej. Mienie zostało przekazane w formie trwałego zarządu, w tym również przedmiotowy budynek. Zakład jest zarejestrowany na potrzeby VAT.

Nadto Wnioskodawca wskazał, że faktury wystawione w ramach przedmiotowego zadania będą na Gminę. Udostępnienie zrealizowanej inwestycji na rzecz ZKM, na gruncie VAT nie stanowi podlegającego opodatkowaniu VAT świadczenia usług. Ww. zadanie należy do zadań własnych gminy na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.). Nieruchomość zabudowana oznaczona nr działki 40 o pow. 9.018 m2 została oddana w trwały zarząd Zakładowi Komunikacji Miejskiej w <...>. Zgodnie z art. 82, art. 83 ust. 1 i 2 i art. 84 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 518, poz. 655, poz. 805 z poźn. zm.) opłata po zastosowaniu 70% bonifikaty wynosi <...> zł - rocznie. Zakład Komunikacji Miejskiej w <...> dokonuje odrębnych rozliczeń podatku VAT. Gmina uwzględnia odrębność rozliczeń podatku VAT z zakładem budżetowym.

Odnosząc się do powyższego należy wskazać, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (....).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Z okoliczności sprawy wynika, że wszystkie prace realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „<...>” będą wykonane na majątku, który Gmina przekazała Zakładowi Komunikacji Miejskiej w formie trwałego zarządu. ZKM jest samorządowym zakładem budżetowym, powołanym w celu świadczenia usług w zakresie zaspokajania potrzeb lokalnego transportu zbiorowego na obszarze gminy i gmin, z którymi zawarto porozumienia gminne.

Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarowaniu nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518, z późn. zm.), ustawa określa zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz własność jednostek samorządu terytorialnego.

Na mocy art. 4 pkt 10 ustawy o gospodarce nieruchomościami przez jednostkę organizacyjną należy rozumieć państwową lub samorządową jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

Stosownie do art. 18 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomości mogą być oddawane jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd, najem i dzierżawę oraz użyczane na cele związane z ich działalnością.

W świetle art. 24 ust. 1 ww. ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami, do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, trwały zarząd jest formą prawną władania nieruchomością przez jednostkę organizacyjną.

Stosownie do art. 43 ust. 2 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami jednostka organizacyjna ma prawo, z zastrzeżeniem ust. 6, korzystania z nieruchomości oddanej w trwały zarząd, a w szczególności do korzystania z nieruchomości w celu prowadzenia działalności należącej do zakresu jej działania.

Zgodnie z art. 43 ust. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomości stanowiące przedmiot własności lub przedmiot użytkowania wieczystego Skarbu Państwa oddaje się w trwały zarząd państwowej jednostce organizacyjnej, a nieruchomości stanowiące przedmiot własności lub przedmiot użytkowania wieczystego jednostki samorządu terytorialnego - odpowiedniej samorządowej jednostce organizacyjnej, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej.

Na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami trwały zarząd ustanawia się na czas nieoznaczony lub czas oznaczony.

Stosownie do treści 45 ust. 1 i ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, trwały zarząd na rzecz jednostki organizacyjnej ustanawia właściwy organ, w drodze decyzji, z zastrzeżeniem art. 60 ust. 2 oraz art. 60a ust. 3.

Decyzja o ustanowieniu trwałego zarządu powinna zawierać:

 1. nazwę i siedzibę jednostki organizacyjnej, na rzecz której jest ustanawiany trwały zarząd;
 2. oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz według katastru nieruchomości;
 3. powierzchnię oraz opis nieruchomości;
 4. przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;
 5. cel, na jaki nieruchomość została oddana w trwały zarząd;
 6. termin zagospodarowania nieruchomości;
 7. cenę nieruchomości i opłatę z tytułu trwałego zarządu;
 8. możliwość aktualizacji opłaty z tytułu trwałego zarządu;
 9. czas, na który trwały zarząd został ustanowiony.

Przepis art. 82 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowi, że za nieruchomość oddaną w trwały zarząd pobiera się opłaty roczne. Opłaty z tytułu trwałego zarządu, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustala się według stawki procentowej od ceny nieruchomości.

Wyżej wymienione przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami, na podstawie których następuje oddanie nieruchomości gminnych w odpłatny trwały zarząd ich jednostkom organizacyjnym, wskazują na inny niż cywilnoprawny charakter przekazania nieruchomości w trwały zarząd.

W komentarzu do ustawy o gospodarce nieruchomościami wskazano, że: „Trwały zarząd jest prawem niezbywalnym. Podlega ochronie prawnej i jest instytucją prawa administracyjnego powodującą powstanie stosunku prawnego pomiędzy osobą prawną prawa publicznego a jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej. Wobec powyższego Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego, przyznając trwałemu zarządcy określone uprawnienia w stosunku do nieruchomości, są zobligowane uregulować prawa i obowiązki związane z gospodarowaniem mieniem publicznym. Chodzi tu przede wszystkim o zakres odpowiedzialności jednostki organizacyjnej wobec organu wykonawczego reprezentującego właściciela oraz uprawnienia tej jednostki w stosunku do posiadanej nieruchomości. Ponieważ tych stosunków nie można regulować przepisami prawa cywilnego, ustawodawca postanowił, że ustanowienie na rzecz jednostki organizacyjnej trwałego zarządu odbywać się będzie w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez upoważnione właściwe organy, tj. w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa – starostę, zaś jednostek samorządu terytorialnego odpowiednio wójta, burmistrza, prezydenta miasta, zarząd powiatu lub zarząd województwa. Natomiast upoważnienie ustawowe do oddania nieruchomości Skarbu Państwa w trwały zarząd na rzecz jednostek organizacyjnych wymienionych w art. 60 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy posiada wyłącznie minister właściwy do spraw administracji publicznej” – Michał Horoszko w: „Gospodarka nieruchomościami. Komentarz”, red. dr Dariusz Pęchorzewski, C.H. Beck 2009r.

Mając na uwadze powołane wyżej przepisy należy stwierdzić, że w przypadku oddania zakładowi budżetowemu majątku powstałego w wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji w odpłatny trwały zarząd, Gmina będzie działała jako organ władzy publicznej w sprawach z zakresu gospodarowania mieniem samorządowym. Bowiem gospodarka nieruchomościami należy do zadań własnych gminy wymienionych w art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.

W związku z tym, że oddanie przedmiotowego majątku w trwały zarząd za odpłatnością jest świadczeniem na rzecz innego podmiotu i nie jest dostawą towaru należy uznać, że jest ono świadczeniem usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ww. ustawy. Jednakże mając na uwadze ww. przepisy należy wskazać, iż odpłatne przekazanie nieruchomości w trwały zarząd jest czynnością mającą inny charakter niż cywilnoprawny. Zatem czynność ta nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT.

Wobec powyższego, należy wskazać, że oddanie majątku powstałego w wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji w odpłatny trwały zarząd zakładowi budżetowemu nie będzie stanowić czynności podlegającej opodatkowaniu VAT po stronie Gminy.

Tym samym stwierdzić należy, iż w odniesieniu do zakupów związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji na majątku, który Gmina przekazała w odpłatny trwały zarząd nie znajdzie zastosowania cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy, bowiem jak już wskazano wyżej obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a jedną z podstawowych przesłanek pozytywnych jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

W wymienionej wyżej sytuacji związek z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT warunkujący prawo do odliczenia podatku naliczonego nie nastąpi, albowiem zakupy dokonane przez Gminę, w związku z realizacją inwestycji na majątku oddanym w trwały zarząd jednostce organizacyjnej gminy, nie będą służyły czynnościom opodatkowanym VAT wykonywanym przez Gminę.

Reasumując, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją inwestycji pn. „<...>”, ponieważ zakupione towary i usługi nie będą wykorzystywane przez Gminę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W świetle powyższego, mając na uwadze stanowisko Wnioskodawcy, z którego wynika, że Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją inwestycji, należało uznać je za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

brak prawa do odliczenia
IPTPP2/4512-150/15-4/IR | Interpretacja indywidualna

czynności niepodlegające opodatkowaniu
IPTPP4/4512-146/15-4/JM | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.