IPTPP2/443-806/14-4/AJB | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją operacji
IPTPP2/443-806/14-4/AJBinterpretacja indywidualna
  1. brak prawa do odliczenia
  2. czynności niepodlegające opodatkowaniu
  3. parafia
  4. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 24 października 2014 r. (data wpływu 28 października 2014 r.), uzupełniony pismem z dnia 9 stycznia 2015 r. (data wpływu 13 stycznia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją operacji pt. "..." – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją operacji pt. "...".

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 9 stycznia 2015 r. poprzez doprecyzowanie opisu sprawy, wskazanie rodzaju sprawy oraz wskazanie przepisów prawa będących przedmiotem interpretacji.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (ostatecznie sformułowany w piśmie z dnia 9 stycznia 2015 r.).

W grudniu 2012 r. Parafia ... zawarła umowę na realizację operacji pt. "..." z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Dofinansowanie ma charakter refundacji w wysokości 80% całości poniesionych kosztów kwalifikowalnych, realizowanych zgodnie z założonym planem finansowym. Planowany termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia został określony na 31 października 2014 r. Celem projektu jest ..., która umożliwi mieszkańcom zapoznanie się z historią i tradycją .... Projekt wpisuje się w przedsięwzięcie 4 LSR – „Przestrzeń kultur – materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe ...”. Skierowany jest do społeczności lokalnej, głównie pasjonatów historii lokalnej, a także młodzieży uczącej się. Jego realizacja wpływa pozytywnie na zachowanie dziedzictwa kulturowego i ma na celu promocję historii .... Odbiorcą publikacji będzie m.in. prószkowska młodzież. Przedsięwzięcie będzie realizowane w obszarze edukacyjnym.

Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Efekty projektu – "..." nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, publikacja będzie rozpowszechniana wśród zainteresowanych historią lokalną mieszkańców ... i okolicy. Faktura dokumentująca poniesione wydatki w ramach realizacji przedmiotowego projektu wystawiona jest na Wnioskodawcę.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w odniesieniu do realizowanego projektu pt. "..." istnieje możliwość odzyskania przez Wnioskodawcę całości lub w części podatku od towarów i usług, stanowiącego koszt poniesionych faktycznych wydatków, przedstawionych do rozliczenia jako koszt kwalifikowalny do refundacji...

Zdaniem Wnioskodawcy, Parafia działa na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej. Parafia nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług, a co za tym idzie nie występują czynności wyszczególnione w art. 5 ust. 1, w związku z tym nie ma możliwości opodatkowania tych czynności. Nie jest też podatnikiem podatku od towarów i usług i nie jest zarejestrowana w KRS – rejestr Przedsiębiorców. Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego z faktury VAT wystawionej przez sprzedawcę usługi z uwagi na fakt, iż w trakcie, jak i po zakończeniu realizacji projektu, Wnioskodawca nie wykonuje i nie będzie wykonywał czynności opodatkowanych związanych z jego realizacją zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Własne stanowisko Wnioskodawcy:

  1. Parafia ... nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.
  2. ... w wyniku realizacji projektu nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
  3. ... skierowanej głównie do pasjonatów historii lokalnej i młodzieży uczącej się, wpływa pozytywnie na zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz ma na celu promocję historii ... i nie będzie generowało żadnego przychodu.
  4. Podatek VAT naliczony w fakturze przestawionej do rozliczenia za realizację projektu powinien być wydatkiem kwalifikowalnym podlegającym refundacji.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Art. 86 ust. 1 ustawy, stanowi, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Jak stanowi art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca niebędący zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług w grudniu 2012 r. zawarł umowę na realizację operacji pt. "..." z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Planowany termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia został określony na 31 października 2014 r. Celem projektu jest ..., która umożliwi mieszkańcom zapoznanie się z historią i tradycją .... Projekt wpisuje się w przedsięwzięcie 4 LSR – „Przestrzeń kultur – materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe ...”. Skierowany jest do społeczności lokalnej, głównie pasjonatów historii lokalnej, a także młodzieży uczącej się. Jego realizacja wpływa pozytywnie na zachowanie dziedzictwa kulturowego i ma na celu promocję historii .... Odbiorcą publikacji będzie m.in. prószkowska młodzież. Przedsięwzięcie będzie realizowane w obszarze edukacyjnym. Efekty projektu – "..." nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, publikacja będzie rozpowszechniana wśród zainteresowanych historią lokalną mieszkańców ... i okolicy. Faktura dokumentująca poniesione wydatki w ramach realizacji przedmiotowego projektu wystawiona jest na Wnioskodawcę.

Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy należy wskazać, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie zostały spełnione, gdyż towary i usługi zakupione w ramach projektu nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, ponadto Zainteresowany nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zatem, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione w związku z realizacją przedmiotowego projektu. Tym samym Zainteresowany nie ma prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Reasumując, Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją operacji pt. "..." , ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Zainteresowany nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Pojęcie „kosztu kwalifikowalnego” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.