IPTPP1/4512-262/15-2/AK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Brak prawa do odliczenia podatku VAT w całości lub w części w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie „...” działania pn. „...”.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 5 maja 2015 r. (data wpływu 7 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w całości lub w części w związku z realizacją działania pn. „...”– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w całości lub w części w związku z realizacją działania pn. „...”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Operacja planowana w ramach działania 431 „...” została podzielona zgodnie z zakresem i listą kosztów kwalifikowalnych określoną w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „...” objętego PROW na lata 2007 – 2013 oraz w rozporządzeniach zmieniających.

Koszty bieżące (administracyjne) - Funkcjonowanie LGD: zawiera następujące koszty tego zadania: wynagrodzenia i inne świadczenia związane z pracą pracowników Biura oraz nie więcej niż 3 członków Zarządu LGD; obsługa księgowa, obsługa sprzątania biura, najem i utrzymanie pomieszczeń biurowych, opłaty: pocztowe, notarialne, skarbowe, sądowe, itp.; opłaty związane z prowadzeniem Biura jak: usługi telekomunikacyjne w tym internet, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, biurowego oraz wyposażenia LGD, itp.; koszty podróży i pobytu członków organów LGD w związku z pełnioną funkcją oraz służbowe pracowników Biura. Działanie to ma na celu stworzenie możliwości warunków dla sprawnego i stałego funkcjonowania Biura oraz LGD przy realizacji LSR. Składają się na nią działania administracyjne, księgowe, koordynacja, monitoring oraz obsługa beneficjentów. Znaczną wysokość kosztów stanowią koszty wynagrodzeń, w tym: wynagrodzenia dla trzech pracowników Biura- umowy o pracę; dwóch pracowników Biura - umowy zlecenia, oraz dwóch członków Zarządu LGD związane z pracą w ramach realizacji LSR. Pozostałe koszty związane są z funkcjonowaniem Biura oraz organów LGD.

Koszty związane z nabywaniem umiejętności i aktywizacją:

II.B Informowanie o obszarze działania LGD oraz LSR. Zadanie: prowadzenie strony internetowej LGD. Środki przeznaczone na ciągłe prowadzenie i zarządzanie stroną internetową LGD, tj.: aktualizacja strony, zamieszczanie materiałów, informacji, dokumentów, zdjęć, filmików. To także archiwizacja materiałów informacyjnych o obszarze objętym LSR, realizacji LSR, oraz działalności LGD. Wydanie wizytówek LGD.

II.C Szkolenia zespołu biorącego udział we wdrażaniu LSR; Zadanie: Szkolenie specjalistyczne indywidualne na potrzeby Biura LGD. W celu podnoszenia kwalifikacji pracowników Biura.

II.D Wydarzenia o charakterze promocyjnym; Zadanie: wykonanie materiałów reklamowych tj.: breloki odblaskowe, teczki konferencyjne, cukierki promocyjne, torebki reklamowe papierowe, pamięć USB, ołówki reklamowe, torby termoizolacyjne, kredki promocyjne, balony, torby na zakupy, notesy, torby na kółkach które będą mogły być wykorzystywane podczas wydarzeń aktywizujących, promocyjnych, jako forma reklamy LGD i promocja programu PROW.

Zadanie: zakup nagród przewidzianych dla dzieci biorących udział w imprezach promocyjnych organizowanych na terenie LGD przez członków LGD „...”. Stowarzyszenie od początku istnienia aktywnie uczestniczy w lokalnych wydarzeniach promocyjnych i kulturalnych jako współorganizator, czy podmiot wspierający. Tradycją stało się przeprowadzenie przez pracowników LGD konkursów dla najmłodszych podczas imprez lokalnych, których celem jest nauka poprzez zabawę. Są to wydarzenia organizowane głównie na świeżym powietrzu, w ciągu roku LGD uczestniczy w około 10 wydarzeniach promocyjno-aktywizacyjnych.

Zadanie: Zakup powierzchni wystawienniczej i innych usług związanych z organizacją i uczestnictwem LGD w wydarzeniach promocyjnych, szkoleniowych lub aktywizujących lokalną społeczność. Zadanie mające na celu pobudzenie lokalnej społeczności do działania na rzecz rozwoju LGD, promocją LGD i LSR, poprzez uczestnictwo w zewnętrznych wydarzeniach, jak targi oraz uczestnictwo w wydarzeniach promocyjnych, szkoleniowych i kulturalnych.

Stowarzyszenie ... „...” nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Faktury dokumentujące nabycie towarów i usług w ramach działania 413 „...” są wystawiane na Wnioskodawcę czyli na Stowarzyszenie ... „...”. Wydatki poniesione w ramach realizacji projektu, o którym mowa we wniosku związane są z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Stowarzyszenie na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług nie ma możliwości odzyskania podatku VAT od wydatków poniesionych w ramach realizacji działania 413 „...”.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Stowarzyszenie ... „...” ma możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub w części, w ramach realizowanego w roku 2015 działania: ......, na podstawie umowy przyznania pomocy ..., zawartej w dniu 15 lutego 2011 r. z Samorządem Województwa ... a Stowarzyszeniem ... „...”...

Zdaniem Wnioskodawcy, Stowarzyszenie ... „...” nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest płatnikiem VAT w rozumieniu art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. Wszystkie wymienione wyżej, nabywane w roku 2015 towary i usługi nie będą służyły czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług. Są one nabywane w ramach realizowanego projektu i na potrzeby projektu, czyli na wdrażanie lokalnej strategii rozwoju w ramach osi 4 Leader PROW 2007 - 2013.

W związku z powyższym Stowarzyszenie nie będzie mogło w żaden sposób odzyskać poniesionego podatku VAT, dlatego też jest on kosztem kwalifikowalnym w ramach realizowanego działania „...” w roku 2015. W latach 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 Stowarzyszenie składało wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej na działanie „...” z podobnym zapytaniem dotyczącym możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub w części w ramach realizowanych w tych latach działań i przedstawiane przez Stowarzyszenie stanowiska zostały uznane za prawidłowe: IPPP1-443-1339/09-4IZ, IPPP3/443-528/10-5/MG, IPPP3/443-365/11-4/KB, IPTPP2/443-367/12-3/JS, IPTPP1 /443-363/13-4/MH, IPTPP3/443-28/14-2/BJ.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Art. 86 ust. 1 ustawy, stanowi, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z art. 87 ust. 1 ustawy wynika, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Operacja planowana w ramach działania 431 „...” została podzielona zgodnie z zakresem i listą kosztów kwalifikowalnych określoną w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „...” objętego PROW na lata 2007 – 2013 oraz w rozporządzeniach zmieniających. Koszty bieżące (administracyjne) - Funkcjonowanie LGD: zawiera następujące koszty tego zadania: wynagrodzenia i inne świadczenia związane z pracą pracowników Biura oraz nie więcej niż 3 członków Zarządu LGD; obsługa księgowa, obsługa sprzątania biura, najem i utrzymanie pomieszczeń biurowych, opłaty: pocztowe, notarialne, skarbowe, sądowe, itp.; opłaty związane z prowadzeniem biura jak: usługi telekomunikacyjne w tym internet, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, biurowego oraz wyposażenia LGD, itp.; koszty podróży i pobytu członków organów LGD w związku z pełnioną funkcją oraz służbowe pracowników Biura. Działanie to ma na celu stworzenie możliwości warunków dla sprawnego i stałego funkcjonowania Biura oraz LGD przy realizacji LSR. Składają się na nią działania administracyjne, księgowe, koordynacja, monitoring oraz obsługa beneficjentów. Znaczną wysokość kosztów stanowią koszty wynagrodzeń, w tym: wynagrodzenia dla trzech pracowników Biura - umowy o pracę; dwóch pracowników Biura - umowy zlecenia, oraz dwóch członków Zarządu LGD związane z pracą w ramach realizacji LSR. Pozostałe koszty związane są z funkcjonowaniem Biura oraz organów LGD. Faktury dokumentujące nabycie towarów i usług w ramach działania 413 „...” są wystawiane na Wnioskodawcę. Wydatki poniesione w ramach realizacji projektu związane są z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, odliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie zostały spełnione, gdyż jak wskazał Wnioskodawca, wydatki poniesione w ramach realizacji projektu związane są z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ponadto Zainteresowany nie jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku od towarów i usług. Zatem, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem.

Mając na uwadze powołane przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT w całości lub w części, w związku z realizacją działania pn. „...”, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu związane są z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu podatkiem VAT, a ponadto Zainteresowany nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie wynikające z opisu sprawy, które nie zostały objęte pytaniem - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślenia wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Jednocześnie wskazać należy, że organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.