IPTPP1/4512-177/15-2/AK | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odliczenia podatku VAT w całości lub w części w związku z zamiarem realizacji inwestycji
IPTPP1/4512-177/15-2/AKinterpretacja indywidualna
  1. brak prawa do odliczenia
  2. czynności nieopodatkowane podatkiem od towarów i usług
  3. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 19 marca 2015 r. (data wpływu 23 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w całości lub w części w związku z zamiarem realizacji inwestycji pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w całości lub w części w związku z zamiarem realizacji inwestycji pn. „...

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Parafia ... w ... w dniu 20 czerwca 2014 r. złożyła do ... Biura Rozwoju Regionalnego Biura PROW ul. ..., ..., wniosek o przyznanie pomocy w ramach „Odnowa i rozwój wsi” na operację pn. „...” z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Inwestycja wybrana została do dofinansowania - planowany termin podpisania umowy dotacji – maj 2015 r.

Zgodnie z wytycznymi do wniosku o płatność należy załączyć aktualne zaświadczenie (interpretacja indywidualna wydana przez organ upoważniony) czy beneficjent w odniesieniu do ww. inwestycji ma możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub w części. W związku z powyższym Wnioskodawca występuje z niniejszym wnioskiem do Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi.

Operacja pn. „...” będzie realizowana na obszarze wiejskim w dwóch miejscowościach; ..., działka ... i ..., działka ... (własność Parafii). Kościół wybudowano w latach 1973-1980 i nie podlega ochronie konserwatorskiej.

Operacja polega na: remoncie i przebudowie nawierzchni utwardzonych wraz z odwodnieniem przy budynku Kościoła pw. .... w ...., który leży na dwóch ww. działkach stanowiących granicę, jak wspomniano, dwóch miejscowości w Gminie ....

Celem prac jest kształtowanie obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców (centrum Gminy ...). Mając na uwadze poprawę bezpieczeństwa i wygodę ruchu pieszych zaplanowano budowę chodników, które w znacznym stopniu ułatwią przemieszczanie się mieszkańców oraz przyjeżdżających turystów, a także poprawi estetykę centrum miejscowości.

W chwili obecnej nawierzchnie z płyt betonowych chodnikowych i trylinki są z lat 1986-1987. W okresie 25 letniej eksploatacji mimo częściowych napraw nawierzchnie utwardzone na placu kościelnym uległy znacznej degradacji jak również trwałemu uszkodzeniu. Nawierzchnia zjazdu, placu manewrowego dla samochodów straży pożarnej oraz podjeżdżających do dzwonnicy, przed wejściem głównym do budynku kościoła, przed dzwonnicą oraz szaletem zewnętrznym wykonana jest z trylinki betonowej natomiast w części pieszej z płyt betonowych chodnikowych 50x50x7cm. Nawierzchnie zarówno w części jezdnej jak i pieszej są popękane, nierówne i uszkodzone częściowo trwale. Nie tworzą równej powierzchni. Niewygodny jest transport zwłaszcza osób niepełnosprawnych na wózkach. Zjazd z działki kościelnej ma na nowo wykonaną nawierzchnie z kostki brukowej, co dodatkowo wygląda nieestetycznie i powoduje niebezpieczeństwo upadku przy nierównym podłożu. Nawierzchnie utwardzone podlegające przebudowie pełnią funkcje komunikacyjną (w dojściu do kościoła, Urzędu Gminy świetlicy wiejskiej, marketów i innych budynków użyteczności publicznej jak np. biblioteka, bank czy punkt informacji turystycznej), drogi ppoż., chodników dla przechodniów i przyjezdnych dla celów religijnych w tym alejki procesyjne.

Zgodnie z planem zagospodarowania zaprojektowano remont i przebudowę istniejącej nawierzchni utwardzonych chodników, placu manewrowego ze zjazdem na ulicę ...... dla wozów straży pożarnej oraz potrzeb Parafii. Chodniki, drogi wewnętrzne o szerokości 4,00-4,70 m wykonane będą wzdłuż elewacji budynku kościoła. Przyjęto nawierzchnie utwardzoną o szerokości 4m i nachyleniu do 1%. Oś remontowanej i przebudowywanej trasy biegnie od bramy wjazdowej prawie równolegle do granic działek. Chodnik boczny dla dojścia do budynku UG ... i innych obiektów centrum w kierunku narożnika działek o szerokości 2,30 m. Konstrukcja zjazdu i placu manewrowego: płyty granitowe równoważne uzupełnione kostką granitową na podsypce cementowo-piaskowej, kruszywo kamienne łamane, tłuczeń. Konstrukcja chodników wokół kościoła i chodnika bocznego: kostka brukowa kolorowa lub równoważna z płytek chodnikowych, na podsypce cementowo-piaskowej, kruszywo kamienne łamane, tłuczeń; Obrzeża betonowe; Ścieki wodne i koryta betonowe; Odwodnienie powierzchniowe częściowo na teren działek by nie naruszyć stosunków wodnych a częściowo do gminnej kanalizacji deszczowej. Planowany termin realizacji inwestycji: kwiecień - czerwiec 2015 r.

Roboty wymagają procedury zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę. Koszt operacji obejmuje także koszty ogólne tj. wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oraz koszty nadzoru inwestorskiego. Faktury za zrealizowaną inwestycję będą wystawiane na Parafię, która posiada swój NIP i REGON. Parafia ... w ... nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług składającym deklaracje VAT-7. Mienie powstałe w wyniku realizacji projektu nie będzie wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Wykonana inwestycja nie będzie wymagała żadnych opłat ze strony mieszkańców i turystów. Jednocześnie Wnioskodawca oświadczył, że przedstawione we wniosku elementy stanu faktycznego nie są przedmiotem postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub skarbowej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Parafia pw. ... w ... będzie miała możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub w części w związku z zamiarem realizacji inwestycji pn. „....”...

Zdaniem Wnioskodawcy, Parafia pw. ... w ... nie będzie miała możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub w części w związku z zamiarem realizacji inwestycji pn. „...”. Parafia Rzymskokatolicka pw. ... w ... nie jest podatnikiem podatku VAT, a towary i usługi, z których nabyciem podatek zostanie naliczony, nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą. W związku z realizacją niniejszej operacji nie występują czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób tymczasowy czy też ciągły dla celów zarobkowych. Jednocześnie Parafii ... w ... nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Według art. 88 ust. 4 ustawy, z tego przywileju nie mogą skorzystać podatnicy, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni. Parafia ... w ... nie spełnia warunków do możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub w części w związku z zamiarem realizacji inwestycji. Brak związku zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Ponadto w zakresie przedmiotowego projektu Parafia nie będzie miała również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonywanie niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Parafia nie złożyła zgłoszenia rejestracyjnego a podpisanie umowy o dofinansowanie ze środków pochodzących z Unii Europejskiej nie nastąpiło przed dniem 1 maja 2004 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Art. 86 ust. 1 ustawy, stanowi, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z art. 87 ust. 1 ustawy wynika, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania odliczenia podatku VAT w całości lub w części związanego z usługami i towarami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca złożył do ... Biura Rozwoju Regionalnego wniosek o przyznanie pomocy w ramach „Odnowa i rozwój wsi” na operację pn. „...” z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Inwestycja wybrana została do dofinansowania - planowany termin podpisania umowy dotacji – maj 2015 r. Operacja pn. „...” będzie realizowana na obszarze wiejskim w dwóch miejscowościach; ..., działka ... i ..., działka ... (własność Parafii). Kościół wybudowano w latach 1973-1980 i nie podlega ochronie konserwatorskiej. Operacja polega na: remoncie i przebudowie nawierzchni utwardzonych wraz z odwodnieniem przy budynku Kościoła pw. ... w ..., który leży na dwóch ww. działkach stanowiących granicę, jak wspomniano, dwóch miejscowości w Gminie .... Celem prac jest kształtowanie obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców (centrum Gminy ...). Faktury za zrealizowaną inwestycję będą wystawiane na Parafię. Parafia nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług składającym deklaracje VAT-7. Mienie powstałe w wyniku realizacji projektu nie będzie wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Wykonana inwestycja nie będzie wymagała żadnych opłat ze strony mieszkańców i turystów.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, odliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie zostały spełnione, gdyż jak wskazał Wnioskodawca, mienie powstałe w wyniku realizacji projektu nie będzie wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, ponadto Zainteresowany nie jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku od towarów i usług. Zatem, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem.

Mając na uwadze powołane przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku VAT w całości lub w części w związku z zamiarem realizacji inwestycji pn. „...”, ponieważ mienie powstałe w wyniku realizacji projektu nie będzie wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, a ponadto Zainteresowany nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie wynikające z opisu sprawy, które nie zostały objęte pytaniem - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślenia wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

brak prawa do odliczenia
IPTPP1/4512-179/15-2/ŻR | Interpretacja indywidualna

czynności nieopodatkowane podatkiem od towarów i usług
IPTPP1/4512-59/15-4/AK | Interpretacja indywidualna

projekt
IBPP2/4512-197/15/RSz | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.