IPPP3/4512-14/15-2/IG | Interpretacja indywidualna

Czy od zakupu materiałów na dostosowanie budynku na cele przedszkolne oraz zakupu wszelkich pomocy dydaktycznych, art. plastycznych, art. piśmienniczych, zakupu środków czystości, usług telekomunikacyjnych, wyposażenia przedszkola w meble oraz od świadczonych usług cateringowych związanych z działalnością przedszkola jako czynnemu podatnikowi podatku od towarów i usług przysługuje możliwość odliczenia podatku VAT od ww. zakupów udokumentowanych fakturą VAT?
IPPP3/4512-14/15-2/IGinterpretacja indywidualna
  1. brak prawa do odliczenia
  2. czynności niepodlegające opodatkowaniu
  3. faktura
  4. odliczenie podatku od towarów i usług
  5. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 8 stycznia 2015 r. (data wpływu 12 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego udokumentowanego fakturami VAT związanymi z wykonywaną działalnością przedszkola – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 stycznia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego udokumentowanego fakturami VAT związanymi z wykonywaną działalnością przedszkola.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

W 2001 roku Wnioskodawczyni rozpoczęła działalność gospodarczą zajmującą się sprzedażą detaliczną wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzonej na straganach i targowiskach. Zarejestrowała się jako czynny płatnik podatku VAT i nadal nim jest.

W 2013 roku złożyła do Jednostki Wdrażania Programów Unijnych wniosek o dofinansowanie projektu pt.: "G. - utworzenie nowego przedszkola" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 1.9 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, którego celem jest zapewnienie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla dzieci z gminy wiejskiej oraz wyrównanie szans edukacyjnych poprzez zapewnienie im darmowej opieki, wyżywienia oraz zajęć dodatkowych.

W lutym 2014 r. podpisała umowę o dofinansowanie tego projektu i na rachunek bankowy dostała pierwszą transzę dotacji. Rozpoczęła realizację projektu poprzez dostosowanie budynku (remont polegający na wymianie okien, drzwi, montaż art. sanitarnych, malowanie) na cele przedszkolne oraz zakupiła odpowiednie wyposażenie do przedszkola: zestawy mebli, art. plastyczne dla dzieci, wyposażenie sal - dydaktycznej i zabaw w odpowiednie pomoce dydaktyczne. Zapewnia dzieciom wyżywienie dostarczane przez firmę cateringową. Zapłata za ww. zakupy została w całości sfinansowana z kwoty dotacji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy od zakupu materiałów na dostosowanie budynku na cele przedszkolne oraz zakupu wszelkich pomocy dydaktycznych, art. plastycznych, art. piśmienniczych, zakupu środków czystości, usług telekomunikacyjnych, wyposażenia przedszkola w meble oraz od świadczonych usług cateringowych związanych z działalnością przedszkola jako czynnemu podatnikowi podatku od towarów i usług przysługuje możliwość odliczenia podatku VAT od ww. zakupów udokumentowanych fakturą VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie przysługuje mu możliwość odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach nabycia towarów i usług związanych z dostosowaniem budynku na cele przedszkolne a także zakupu wszelkich pomocy dydaktycznych, usług telekomunikacyjnych, zakupu środków czystości, art. piśmienniczych, zakupu wyposażenia: meble, krzesełka, stoliki, łóżeczka itp., zakupu usług cateringowych związanych z funkcjonowaniem przedszkola.

Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT pod warunkiem, że zakupy będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych, a zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy usługi w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz dostawa towarów ściśle z tymi usługami związana jest zwolniona z podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Generalna zasada określająca prawne możliwości odliczenia podatku naliczonego wyrażona jest w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z powyższego wynika, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można w całości podatek naliczony, który jest związany wyłącznie z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji, jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Z przedmiotowego wniosku wynika, że Wnioskodawczyni zarejestrowała się jako czynny płatnik podatku VAT i nadal nim jest. W 2013 roku roku złożyła do Jednostki Wdrażania Programów Unijnych wniosek o dofinansowanie projektu pt.: "G. - utworzenie nowego przedszkola" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 1.9 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, którego celem jest zapewnienie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla dzieci z gminy wiejskiej oraz wyrównanie szans edukacyjnych poprzez zapewnienie im darmowej opieki, wyżywienia oraz zajęć dodatkowych. W lutym 2014 r. Wnioskodawczyni podpisała umowę o dofinansowanie tego projektu i na rachunek bankowy dostała pierwszą transzę dotacji. Rozpoczęła realizację projektu poprzez dostosowanie budynku (remont polegający na wymianie okien, drzwi, montaż art. sanitarnych, malowanie) na cele przedszkolne oraz zakupiła odpowiednie wyposażenie do przedszkola: zestawy mebli, art. plastyczne dla dzieci, wyposażenie sal - dydaktycznej i zabaw w odpowiednie pomoce dydaktyczne. Zapewnia dzieciom wyżywienie dostarczane przez firmę cateringową. Z wniosku wynika przy tym, że Wnioskodawczyni będzie świadczyła, co do zasady zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy, usługi w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Wątpliwości Wnioskodawczyni dotyczą kwestii możliwości odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach nabycia towarów i usług związanych z dostosowaniem budynku na cele przedszkolne a także zakupu wszelkich pomocy dydaktycznych, usług telekomunikacyjnych, zakupu środków czystości, art. piśmienniczych, zakupu wyposażenia: meble, krzesełka, stoliki, łóżeczka itp., zakupu usług cateringowych związanych z funkcjonowaniem przedszkola.

Odnosząc powołane przepisy do przedmiotowych okoliczności sprawy stwierdzić należy, iż z uwagi na niespełnienie podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, w świetle powołanego art. 86 ust. 1 ustawy, Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku od towarów i usług od poniesionych wydatków w związku z realizacją przedmiotowego projektu, albowiem zakupy te służą świadczeniu usług zwolnionych od podatku, tj. nie są związane ze sprzedażą opodatkowaną.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Niniejsza interpretacja indywidualna dotyczy wyłącznie kwestii będącej przedmiotem zapytania, natomiast nie rozstrzyga innych kwestii opisanych we wniosku, w szczególności podstawy do zastosowania zwolnienia od podatku dla świadczonych usług, bowiem nie były one przedmiotem zapytania.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.